MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 826/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 826         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 19 octombrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.143. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 

1.205. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0391 Siretul Mijlociu – Bucecea

 

1.322. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Bueşti din judeţul Ialomiţa

 

1.324. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Săveni din judeţul Ialomiţa

 

1.325. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Vlăsineşti din judeţul Botoşani

 

1.326. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Scânteieşti din judeţul Galaţi

 

1.327. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

 

1.336. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

 

1.337. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Dănciuleşti din judeţul Gorj

 

5.458. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea domeniului de doctorat „Inginerie şi management” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea din Petroşani

 

5.459. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea domeniului de doctorat „Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rural㔠în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinar㠄Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Hotărârea din 26 ianuarie 2016 în Cauza Muncaciu împotriva României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 

Având în vedere prevederile:

- Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.240/2001 privind aprobarea Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;

- Hotărârii Guvernului nr. 113/1991 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare;

- art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia de Antreprenoriat şi Programe pentru IMM din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.

Costin Grigore Borc

 

Bucureşti, 10 octombrie 2016.

Nr. 1.143.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 

1. Obiectivul Programului

Programul UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare Program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, denumit în continuare MECRMA. În conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare.

EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.

EMPRETEC este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor, desfăşurat sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD - Geneva), fiind operaţional în 32 de ţări din America Centrală, America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu.

România este prima ţară din Europa în care se implementează acest program. MECRMA s-a implicat în acest program în calitate de partener al UNCTAD şi finanţator al Programului în conformitate cu INTEROFFICE MEMORANDUM/12.09.2014, transmis de UNCTAD - Geneva.

Grupul-ţintă al Programului include antreprenori existenţi sau potenţiali, precum şi top manageri, inclusiv specialişti din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială.

Obiectivele Programului sunt: susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.

Programul îşi propune:

a) identificarea întreprinzătorilor de succes;

b) dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale şi a capacităţii manageriale;

c) dezvoltarea comportamentului antreprenorial cu scopul creării de noi afaceri cu caracter inovativ;

d) dezvoltarea metodelor moderne de afaceri, precum şi generarea de idei noi de afaceri şi de produse noi;

e) mobilizarea resurselor antreprenoriale româneşti şi întărirea dinamismului antreprenorial al întreprinderilor mici şi mijlocii din România;

f) încurajarea schimbului de experienţă şi a dezvoltării relaţiilor pe plan local, dar şi la nivel internaţional;

g) dezvoltarea capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii de a elabora şi implementa strategii de afaceri competitive;

h) sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru extinderea pieţelor de desfacere şi creşterea exporturilor;

i) dezvoltarea contactelor şi reţelelor de afaceri în afara României şi iniţierea de cooperări transfrontaliere.

Pentru anul 2016, MECRMA continuă integrarea programului EMPRETEC în structura instituţională de sprijin a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru dezvoltarea antreprenoriatului din România.

2. Bugetul Programului

2.1. Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2016, aprobat prin anexa nr. 3/35/26 la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările ulterioare, este de 500.000 lei.

Prin implementarea Programului în anul 2016 se estimează acordarea de ajutor unui număr de minimum 100 de beneficiari, persoane fizice.

2.2. MECRMA administrează, gestionează şi derulează direct sau prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat la nivel naţional şi la nivel local, prin intermediul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, denumite în continuare OTIMMC, a căror listă este prevăzută în anexa nr. 2, şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data de 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 124 din data de 20 mai 2003.

2.3. Pentru realizarea Programului se alocă de la bugetul de stat pentru anul 2016 suma de 500.000 lei, împărţită în mod egal celor 4 OTIMMC organizatoare: Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi, care încheie parteneriate cu instituţii publice şi/sau private, contractează serviciile specifice organizării workshopurilor de pregătire antreprenorială UNCTAD/EMPRETEC, asigură publicarea pe site-ul www.aippimm.ro a locaţiilor şi perioadelor de desfăşurare a acestora şi asigură cheltuielile de organizare şi promovare a workshopurilor, precum şi onorariile trainerilor pentru susţinerea celor 4 workshopuri. Onorariile trainerilor nu vor depăşi suma de 42.000 lei/workshop.

3. Derularea Programului

Prin Program se finanţează workshopurile UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri.

Workshopurile UNCTAD EMPRETEC vor fi organizate sub coordonarea celor 4 centre EMPRETEC (EMPRETEC Transilvania, EMPRETEC Sud-Est, EMPRETEC Oltenia-Banat şi EMPRETEC Moldova) şi se vor desfăşura în 4 locaţii (arondate celor 4 OTIMMC organizatoare: Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi). Perioadele de desfăşurare a workshopurilor şi locaţiile vor fi afişate pe site-ul www.aippimm.ro. În cadrul aceluiaşi workshop nu pot participa rude de gradul I, rude de gradul II şi soţ/soţie. Numărul maxim de beneficiari este de 30 de participanţi/workshop.

În cadrul acestui program OTIMMC sunt arondate centrelor EMPRETEC astfel:

- Centrul Regional EMPRETEC Transilvania: OTIMMC Cluj;

- Centrul Regional EMPRETEC Sud-Est: OTIMMC Constanţa;

- Centrul Regional EMPRETEC Oltenia-Banat: OTIMMC Craiova;

- Centrul Regional EMPRETEC Moldova: OTIMMC Iaşi.

OTIMMC vor asigura organizarea şi desfăşurarea workshopurilor astfel:

- propun împreună cu trainerii locaţiile de desfăşurare a workshopurilor astfel încât acestea să respecte standardele de calitate impuse de UNCTAD;

- pregătesc şi organizează împreună cu trainerii interviurile participanţilor;

- menţin legătura şi comunică cu trainerii şi participanţii în vederea bunei organizări şi desfăşurări a workshopurilor.

OTIMMC organizatoare vor asigura plata cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea workshopului din bugetul alocat prin program fiecăruia dintre cele 4 OTIMMC (editarea de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale de curs, materiale-suport pentru exerciţiile practice, consumabile necesare desfăşurării cursurilor, închiriere de spaţii pentru desfăşurarea workshopurilor, transmitere de invitaţii necesare organizării şi desfăşurării workshopurilor, cheltuielile cu plata onorariilor trainerilor, cazarea şi masa trainerilor, precum şi cazarea şi masa participanţilor, inclusiv cheltuielile de organizare a conferinţelor de lansare/diseminare a workshopurilor).

Produsul de bază oferit participanţilor la Program este atelierul de lucru pentru dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale dezvoltat de Universitatea Harvard împreună cu Management Systems International şi McBeer & Co, care se va desfăşura pe parcursul a 9 zile calendaristice.

În vederea implementării Programului, serviciile de instruire specifice Programului vor fi efectuate de traineri naţionali certificaţi şi în curs de certificare de către UNCTAD Geneva, serviciile de instruire fiind contractate de către OTIMMC organizatoare.

OTIMMC responsabile de desfăşurarea celor 4 workshopuri vor comunica MECRMA locaţiile şi perioada de desfăşurare a acestora pentru a fi publicate pe site-ul www.aippimm.ro

Înregistrarea formularelor de participare la workshopurile organizate în cadrul primului stadiu al Programului se face Online pe site-ul www.aippimm.ro. Se consideră că prin înscrierea la Program aplicantul este de acord cu furnizarea în favoarea MECRMA a anumitor date cu caracter personal (de exemplu: CNP, adresă de domiciliu etc.), date care vor fi securizate în cadrul Registrului unic electronic al Programului.

MECRMA, OTIMMC, precum şi participanţii la Program nu vor permite sau facilita folosirea de către terţi a datelor referitoare la nume, brand, metodologie, logo şi material de training. În acest scop, participanţii la Program vor completa angajamentul prevăzut în anexa nr. 3.

4. Beneficiarii Programului

Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii formularului de înscriere în Program prevăzut în anexa nr. 1, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt cetăţeni români sau cetăţeni străini vorbitori de limbă română;

b) au studii medii sau superioare definitivate cu diplomă de bacalaureat/licenţă sau adeverinţă care să ateste finalizarea studiilor;

c) se înscriu la activităţile prevăzute în Program, prin completarea formularului de înscriere;

d) participă pentru prima dată la un atelier EMPRETEC;

e) declară pe propria răspundere că vor participa continuu la toate activităţile workshopului pe perioada tuturor celor 9 zile de curs, sub sancţiunea recuperării proporţionale a ajutorului oferit.

5. Selecţia participanţilor în cadrul Programului

Pentru workshopurile organizate în cadrul Programului, selecţia participanţilor se va face în ordinea înscrierii în Program, după cum urmează:

etapa I - verificarea condiţiilor de eligibilitate conform pct. 4, de către OTIMMC;

etapa II - interviu organizat de către traineri certificaţi UNCTAD.

În cazul respingerii aplicanţii vor fi informaţi asupra motivelor de respingere de către trainerii certificaţi UNCTAD sau OTIMMC, după caz. Lista solicitanţilor admişi şi a celor respinşi, însoţită de motivele de respingere, vor fi transmise către OTIMMC organizator de către trainerii certificaţi UNCTAD cel târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de începerea workshopului, în vederea publicării pe site-ul www.aippimm.ro

6. Confidenţialitate

Formularele şi documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, personalul MECRMA şi OTIMMC implicat în implementare având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

MECRMA şi OTIMMC sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, inclusiv pe internet, informaţiile referitoare la numele beneficiarului şi activitatea la care participă.

Documentele depuse de către beneficiari în vederea participării în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul fiecărui OTIMMC.

7. Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor

7.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului se vor face de către Unitatea de Monitorizare, Control şi Raportare (UMCR) din cadrul OTIMMC.

7.2. Participanţii la activităţile din cadrul Programului vor completa şi vor transmite către OTIMMC - UMCR formularul de raportare tehnică prevăzut în anexa nr. 4. Transmiterea formularului de raportare tehnică este obligatorie pentru toţi beneficiarii din cadrul prezentului program, pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2017.

7.3. Pe baza rezultatelor monitorizării derulării Programului şi a evaluării rezultatelor acestuia se va îmbunătăţi şi diversifica programa workshopurilor.

7.4. Reprezentanţii MECRMA şi cei ai OTIMMC au dreptul să verifice veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, documentelor şi activităţilor făcute în cadrul Programului.

7.5. Rapoartele de evaluare a cursanţilor, întocmite de traineri şi de OTIMMC, vor fi transmise de OTIMMC către MECRMA.

8. Anexe

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Formular de înscriere în Programul UNCTAD/EMPRETEC - România

pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 

1. Numele şi prenumele: .................................................................

2. Sexul:  Masculin  Feminin

3. Adresa de acasă:

Adresa de la serviciu:

.................................................................................

................................................................................

.................................................................................

................................................................................

Telefon: .................................................................

E-mail: ...................................................................

 

Telefon: .................................................................

4. Vârsta: ...............................................................

5. Stare civilă:  Necăsătorit  Căsătorit  Divorţat  Văduv/ă

6. Aveţi copii ?  Da  Nu

7. Nivelul educaţiei (marcaţi răspunsul/răspunsurile corect/e):

 Aţi absolvit şcoala gimnazială?  Da  Nu

Numele (nr.) şcolii: .................................................................

 Aţi absolvit liceul?  Da  Nu

Aţi obţinut diploma de bacalaureat?  Da  Nu

Numele liceului: .................................................................

 Aţi absolvit şcoală tehnică/postliceală/colegiu?  Da  Nu

Câţi ani? ............................

Aţi obţinut diplomă de absolvire?  Da  Nu

Ce specializare aţi avut? .................................................................

Denumirea unităţii de învăţământ: .................................................................

 Studii superioare (de orice fel) .................................. Câţi ani? ................................

Aţi obţinut o diplomă universitară? ? Da  Nu

Ce specializare aţi avut? .................................................................

Denumirea unităţii de învăţământ: .................................................................

 Aveţi societate?  Da  Nu

Dacă da, trebuie trecute denumirea societăţii, CUI, numărul mediu de angajaţi la 31 decembrie 2015, cifra de afaceri

8. Aţi fost vreodată ucenic?  Da  Nu

În ce meserie? .................................................................

Organizaţia/Persoana: .................................................................

9. A avut mama sau tatăl dumneavoastră propria afacere?  Da  Nu

Dacă da, aţi lucrat în cadrul acelei afaceri?  Da  Nu

10. A avut una din rudele dumneavoastră, în afara de părinţi, propria afacere?

 Da  Nu

Dacă da, le-aţi ajutat vreodată în afacerea respectivă?  Da  Nu

11. Gândiţi-vă la trei dintre prietenii dumneavoastră cei mai apropiaţi.

Completaţi numele şi ocupaţia lor:

Numele Prietenului #1 ................................................................. Are acest/această prieten(ă) propria afacere  Da  Nu

Numele Prietenului #2 ................................................................. Are acest/această prieten(ă) propria afacere  Da  Nu

Numele Prietenului #3 ................................................................. Are acest/această prieten(ă) propria afacere  Da  Nu

12. Au părinţii vreunuia din prietenii dumneavoastră propria afacere?  Da  Nu

13. Câţi din oamenii pe care îi cunoaşteţi personal au propria afacere?

14. Aţi fost primul copil la părinţi?  Da  Nu

15. Aţi călătorit în străinătate?  Da  Nu

Dacă da, menţionaţi ţările în care aţi călătorit cel mai des şi de câte ori aţi călătorit în fiecare dintre aceste ţări.

 

Ţara

Numărul de vizite

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

 

De câte ori pe an călătoriţi în interiorul ţării, în afara regiunii unde v-aţi născut sau în afara regiunii în care locuiţi?

.................................................................

16. Vă rugăm completaţi în tabelul următor datele referitoare la experienţa dumneavoastră profesională începând cu actualul/ultimul loc de muncă:

 

Angajatorul

Adresa

Telefon

Funcţia

Perioada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Aţi încercat vreodată să începeţi o afacere proprie?  Da  Nu

Ce tip de afacere? .................................................................

Ce s-a întâmplat cu această afacere? .................................................................  

18. Aveţi în prezent o afacere proprie?  Da  Nu

Ce tip de afacere? .................................................................

19. Dacă intenţionaţi să începeţi o afacere sau să o extindeţi pe cea existentă, ce tip de afacere aţi începe/extinde? (Vă rugăm să detaliaţi.) .................................................................

20. Dacă nu intenţionaţi să începeţi o afacere chiar acum, cum intenţionaţi să folosiţi experienţa acumulată la acest seminar de instruire? .................................................................

21 De cât capital credeţi că aveţi nevoie să începeţi sau să extindeţi o afacere? .................................................................

22. Estimaţi suma de bani din fiecare din sursele menţionate mai jos pe care o puteţi folosi în începerea/extinderea afacerii dumneavoastră:

Bani personali  .................................................................

Împrumuturi sau bani oferiţi de familie  .................................................................

Împrumuturi sau bani oferiţi de prieteni  .................................................................

Alte surse: .................................................................  Specificaţi: .................................................................

23. Aveţi casa, apartamentul sau terenul dumneavoastră în proprietate personală?  Da  Nu

24. Care dintre lucrurile menţionate mai jos consideraţi că reprezintă ingredientul cel mai important în succesul unei afaceri (Marcaţi o singură opţiune.)

 Banii  Educaţia  Prietenii  Motivaţia  Altele

25. Sunteţi de acord sau nu cu afirmaţia următoare?  De acord  Nu sunt de acord

„Este mai important pentru un loc de muncă să ofere oportunităţi decât siguranţă.”

26. Folosiţi-vă imaginaţia şi încercaţi să vă gândiţi la cât mai multe utilizări ale rumeguşului sau ale produselor care se pot face din rumeguş.

1. .................................................................

 4. .................................................................

2. .................................................................

 5. .................................................................

3. .................................................................

 6. .................................................................

27. Sunteţi de acord sau nu cu afirmaţia următoare?  De acord  Nu sunt de acord

„Sunt oportunităţi suficiente pentru ca oameni ca mine să înceapă o afacere în ţara asta.”

28. Imaginaţi-vă că fratele sau sora dumneavoastră vă oferă un cadou de 30.000 dolari SUA pentru a-i cheltui cum doriţi dumneavoastră.

Ce aţi face cu ei?

Prima utilizare: .................................................................

A două utilizare: .................................................................

A treia utilizare: .................................................................

29. Dacă aţi putea avea locul de muncă şi salariul şefului dumneavoastră pentru următorii 5 ani, aţi accepta?  Da  Nu

30. Cum apreciaţi dorinţa dumneavoastră de a începe o afacere proprie sau de a extinde afacerea dumneavoastră deja existentă? (Marcaţi doar un singur răspuns.)

 Nu ştiu  Medie  Destul de puternic㠁 Foarte puternică

31. În această etapă, care sunt şansele de succes ale afacerii dumneavoastră? (Marcaţi doar un singur răspuns.)

 10%  20%  30%  40%  50%

 60%  70%  80%  90%  100%

Vă rugăm explicaţi răspunsul  .................................................................

32. Sunteţi dispus să investiţi 9 zile neîntrerupt din timpul dumneavoastră pentru a participa la un atelier intensiv de lucru?

 Da  Nu

33. Cum aţi auzit de acest program? .................................................................

34. La ce alte cursuri sau seminare de dezvoltare antreprenorială sau a afacerilor aţi mai participat Vă rugăm să oferiţi detalii.

 

Cursul

Perioada

 

 

 

 

 

 

 

35. Descrieţi afacerea dumneavoastră sau ideea de afaceri:

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

 

Semnătura aplicantului:

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

Lista oficiilor teritoriala pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie

 

 

Nr. crt.

OTIMMC (Judeţe arondate)

ADRESA

TELEFON/FAX

1.

BRAŞOV

Braşov

Covasna

Sibiu

Str. Turnului nr. 5, sc. B, et. 1, Braşov,

C.P. 500152

tel. 0268-548.018 fax 0268-548.017

www.aippimm.ro

oficlubrasov@imm.gov.ro

2.

CLUJ-NAPOCA

Bihor

Bistriţa-Năsăud

Cluj

Maramureş

Satu Mare

Sălaj

Str. Horea nr. 13, Cluj-Napoca,

C.P. 400174

tel. 0264-487.224 fax 0264-487.244

www.aippimm.ro

oficiucluj@imm.gov.ro

3.

CONSTANŢA

Brăila

Buzău

Constanţa

Galaţi

Tulcea

Bd. Tomis nr. 79-81, et. 6, Constanţa,

C.P. 900669

tel. 0241-661.253 fax 0241-661.254

www.aippimm.ro

oficiuconstanta@imm.gov.ro

 

Vrancea

 

 

4.

CRAIOVA

Dolj

Gorj

Mehedinţi

Olt

Str. Ştefan cel Mare nr. 93, et. 1, Craiova,

C.P. 200129

tel ./fax 0251-510.785

www.aippimm.ro

oficiucraiova@imm.gov.ro

 

Vâlcea

 

 

5.

IAŞI

Bacău

Botoşani

Iaşi

Neamţ

Suceava

Vaslui

Str. Elena Doamna nr. 61 A, et. 2, Iaşi,

C.P. 700398

tel ./fax 0232-464.343

www.aippimm.ro

oficiuiasi@imm.gov.ro

6.

PLOIEŞTI

Argeş

Bucureşti

Călăraşi

Dâmboviţa

Giurgiu

Ialomiţa

Ilfov

Prahova

Teleorman

Ploieşti, str. Trei Ierarhi nr. 9-11, judeţul Prahova,

C.P. 100010

tel. 0244-522.085 fax 0244-544.054

www.aippimm.ro

oficiuploiesti@imm.gov.ro

7.

TÂRGU MUREŞ

Harghita

Mureş

Alba

Str. Cuza Vodă nr. 22, Târgu Mureş,

C.P. 540027

tel. 0265-311.660 fax 0265-260.818

www.aippimm.ro

oficiutargumures@imm.gov.ro

8.

TIMIŞOARA

Arad

Caraş-Severin

Hunedoara

Timiş

Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, Timişoara,

C.P. 300575

tel. 0256-292.739 fax 0256-292.767

www.aippimm.ro

otimmctimisoara@imm.gov.ro

 

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

ANGAJAMENT

 

Subsemnatul/Subsemnata, ................................................................., domiciliat(ă) în ................................................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ....... nr. ............................, eliberat(ă) de ................................................................. la data de ................................................................., administrator/asociat

unic al Societăţii ................................................................., cu sediul în ................................................................., mă oblig prin prezentul angajament să nu permit şi să nu facilitez folosirea de către terţi a datelor referitoare la nume, brand, metodologie, logo şi material de training folosite în cadrul workshopurilor EMPRETEC.

 

Semnătura .................................................................

(numele şi prenumele)

Data ................................

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

Formular de raportare tehnică

 

(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

 

Perioada pentru raportare: anul .................................................................

Numele şi prenumele: .................................................................

Am participat la Programul UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în perioada .................................................................

Anterior participării la Programul UNCTAD/EMPRETEC:

 Am deţinut o societate sau calitatea de acţionar, asociat, administrator în cadrul unei întreprinderi.

 Nu am deţinut o societate sau calitatea de acţionar, asociat, administrator în cadrul unei întreprinderi.

Dacă răspunsul este DA, precizaţi cum v-a ajutat participarea la Programul UNCTAD/EMPRETEC în dezvoltarea afacerii în care sunteţi implicat.

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Ulterior participării la Programul UNCTAD/EMPRETEC:

 Am înfiinţat o societate sau am dobândit calitatea de acţionar, asociat, administrator în cadrul unei întreprinderi.

 Nu am înfiinţat o societate sau nu am dobândit calitatea de acţionar, asociat, administrator în cadrul unei întreprinderi. Dacă răspunsul este NU, vă rugăm să precizaţi cum v-a ajutat participarea la Programul UNCTAD/EMPRETEC

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Dacă răspunsul este DA, vă rugăm să completaţi câmpurile de mai jos:

Datele de identificare ale societăţii: .................................................................

Denumirea societăţii: .................................................................

Adresa: .................................................................

Telefon: ................................................................., fax .................................................................

E-mail .................................................................

Data înregistrării societăţii: .................................................................

Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: .................................................................

Codul unic de înregistrare: .................................................................

Calitatea deţinută în cadrul societăţii: .................................................................

Date de raportare tehnică:

- cifra de afaceri .................................. lei;

- profitul brut .................................. lei;

- numărul mediu scriptic anual de personal ..................................

 

Subsemnatul/Subsemnata, ................................................................. identificat/identificată cu actul de identitate seria ....... nr. ............................, eliberat(ă) de ................................................................. la data de ................................................................., cu domiciliul în .................................................................,

localitatea str. ................................................................. nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ................................................................., în calitate de reprezentant legal al societăţii (după caz) ................................................................., declar pe propria răspundere că toate

informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.

 

Numele .................................................................

Semnătura .................................................................

Funcţia .................................................................

Data semnării .................................................................

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSC10391 Şiretul Mijlociu - Bucecea

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.882/AC din 24 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 57 din 19 octombrie 2015 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, Avizul Ministerului Culturii nr. 855 din 23 februarie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 82.943/163.011/330.136 din 24 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 38.004 din 14 aprilie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 156.771/IM din 3 decembrie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului ROSCI0391 Şiretul Mijlociu - Bucecea, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului ROSCI0391 Şiretul Mijlociu - Bucecea, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 iunie 2016.

Nr. 1.205.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică îh Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 bis care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Bueşti din judeţul Ialomiţa

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Bueşti din judeţul Ialomiţa.

(2) Unitatea administrativ-teritorială şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 7 octombrie 2016.

Nr. 1322.


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Bueşti

Ialomiţa

1

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Săveni din judeţul Ialomiţa

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Săveni din judeţul Ialomiţa.

(2) Unitatea administrativ-teritorială şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 7 octombrie 2016.

Nr. 1.324.


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Săveni

Ialomiţa

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Vlăsineşti din judeţul Botoşani

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Vlăsineşti din judeţul Botoşani.

(2) Unitatea administrativ-teritorială şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 7 octombrie 2016.

Nr. 1.325.


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Vlăsineşti

Botoşani

14, 15, 16, 21, 24, 34

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Scânteieşti din judeţul Galaţi

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate în unitatea administrativ-teritorială Scânteieşti din judeţul Galaţi.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 7 octombrie 2016.

Nr. 1.326


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Scânteieşti

Galaţi

4

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2 şi 3*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 7 octombrie 2016.

Nr. 1.327.


*) Anexele nr. 2 şi 3 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Asău

Bacău

1

2

Zemeş

Bacău

1

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2 şi 3*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 11 octombrie 2016.

Nr. 1.336.


*) Anexele nr. 2 şi 3 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Caransebeş

Caraş-Severin

1

2

Ramna

Caraş-Severin

1

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Dănciuleşti din judeţul Gorj

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Dănciuleşti din judeţul Gorj.

(2) Unitatea administrativ-teritorială şi sectorul cadastral în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectorului cadastral în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

p Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 11 octombrie 2016.

Nr. 1.337.


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Dănciuleşti

Gorj

1

 

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea domeniului de doctorat „Inginerie şi management” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea din Petroşani

 

Având în vedere prevederile art. 138, 158, 159, 168 şi 169 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare,

conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.125/2015 privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat,

că urmare a validării domeniului de doctorat de către Consiliul General al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) în data de 29 septembrie 2016,

în baza raportului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS) elaborat pe baza rezultatelor evaluării instituţionale a instituţiei de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat, incluzând date privind activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul acestei instituţii,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă domeniul de doctorat „Inginerie şi management” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea din Petroşani.

Art. 2. - Direcţia Generală învăţământ Superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Universitatea din Petroşani vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Laurenţiu-Dănuţ Vlad,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 octombrie 2016.

Nr. 5.458.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE şi CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea domeniului de doctorat „Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rural㔠în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinar㠄Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

 

Având în vedere prevederile art. 138, 158, 159, 168 şi 169 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare,

conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.125/2015 privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat,

ca urmare a validării domeniului de doctorat de către Consiliul General al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) în data de 29 septembrie 2016,

în baza raportului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS) elaborat pe baza rezultatelor evaluării instituţionale a instituţiei de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat, incluzând date privind activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul acestei instituţii,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă domeniul de doctorat „Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rural㔠în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinar㠄Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi.

Art. 2. - Direcţia Generală învăţământ Superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinar㠄Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Laurenţiu-Dănuţ Vlad,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 octombrie 2016.

Nr. 5.459.

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

SECŢIA A PATRA

 

HOTĂRÂREA

din 26 ianuarie 2016

în Cauza Muncaciu împotriva României

(Cererea nr. 12.433/11)

Strasbourg

Definitivă la 26 aprilie 2016

 

Hotărârea a devenit definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din Convenţie. Aceasta poate suferi modificări de formă, în Cauza Muncaciu împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a patra), reunită într-o cameră compusă din András Sajó, preşedinte, Vincent A. de Gaetano, Bostjan M. Zupančič, Paulo Pinto de Albuquerque, Egidijus Kűris, Iulia Antoanella Motoc, Gabriele Kucsko- Stadlmayer, judecători, şi Frangoise Elens-Passos, grefier de secţie, după ce a deliberat în camera de consiliu la 5 ianuarie 2016, pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată;

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 12.433/11) îndreptată împotriva României, prin care un resortisant al acestui stat, dl Sava-Dafinel Muncaciu (reclamantul), a sesizat Curtea la 17 februarie 2011, în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Convenţia).

2. Reclamantul a fost reprezentat de doamna C. Costea, avocat în Winterthur (Elveţia). Guvernul român (Guvernul) a fost reprezentat de agentul său, doamna C. Brumar, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Reclamantul susţine nerespectarea dreptului său la un proces echitabil de către Tribunalul Cluj. Ei invocă faptul că instanţa nu i-a comunicat, înainte de pronunţarea hotărârii, întâmpinarea părţii adverse, ceea ce l-a privat de orice posibilitate de a lua cunoştinţă despre aceasta. El se plânge şi de faptul că instanţa nu a examinat cererea de amânare a judecăţii, iar acest lucru este, potrivit reclamantului, o încălcare a drepturilor sale de apărare şi a principiului contradictorialităţii. El invocă art. 6 § 1 din Convenţie.

4. La 7 mai 2013, capătul de cerere sus-menţionat a fost comunicat Guvernului, iar cererea a fost declarată inadmisibilă în ceea ce priveşte celelalte capete de cerere, în conformitate cu art. 54 § 3 din Regulamentul Curţii.

ÎN FAPT

I. Circumstanţele cauzei

5. Reclamantul s-a născut în 1976 şi are domiciliul în Cluj-Napoca.

A. Originea cauzei

6. La 10 octombrie 2005, reclamantul a împrumutat 300.000 euro soţilor G. Contractul de împrumut a fost autentificat la notar, împrumutul a fost însoţit de o garanţie ipotecară asupra a două imobile situate în Turda, soţii G. declarându-se proprietarii acestora. Reclamantul şi-a înscris garanţia ipotecară în cartea funciară.

7. La 27 noiembrie 2006, în lipsa rambursării sumei la scadenţa prevăzută de comun acord între părţi, Judecătoria Turda a încuviinţat executarea silită a contractului de împrumut.

8. La 11 decembrie 2006, reclamantul a depus la un executor judecătoresc o cerere de executare silită imobiliară.

9. La 14 mai 2009, executorul a organizat o vânzare la licitaţie a celor două imobile sus-menţionate ce au fost în cele din urmă adjudecate de reclamant.

B. Contestarea măsurilor de executare silită

10. La 21 mai 2009, Administraţia Finanţelor Publice Turda (în continuare AFP Turda) a contestat procedura executării silite şi a solicitat anularea tuturor măsurilor de executare luate, anularea garanţiei ipotecare prevăzute în contractul de împrumut, radierea ipotecii din cartea funciară, precum şi suspendarea executării silite a contractului de împrumut în litigiu. AFP Turda a arătat că cele două imobile au fost cumpărate de către soţii G. la 4 februarie 2004, însă contractul de vânzare-cumpărare fusese anulat prin hotărârea definitivă din 20 ianuarie 2005 a Judecătoriei Turda într-un proces ce a opus familia respectivă autorităţilor financiare ale statului român. AFP Turda a precizat că hotărârea sus-menţionată a fost înscrisă în cartea funciară la 19 iulie 2006, că autorităţile au dispus sechestrul imobiliar la 12 septembrie 2008, că sechestrul a fost înscris în cartea funciară ca ipotecă legală de rangul II şi că soţii G, îşi pierduseră astfel dreptul de proprietate asupra celor două imobile. În sfârşit, AFP Turda a susţinut că cercetările întreprinse de executor în cadrul procedurii de executare silită au arătat că imobilele menţionate în cartea funciară fuseseră demolate între timp şi că o nouă clădire fusese construită în locul lor.

11. La termenul din 11 iunie 2009, reclamantul a formulat întâmpinare. Acesta a pledat mai întâi pentru inadmisibilitatea acţiunii, susţinând că normele de procedură civilă nu permiteau verificarea validităţii contractului de împrumut încheiat cu soţii G. prin intermediul contestaţiei asupra măsurilor de executare silită. Reclamantul a mai susţinut că autorităţile financiare nu au făcut demersuri pentru înscrierea în cartea funciară a acţiunii îh anularea vânzării realizate în 2004 şi că hotărârea judecătorească definitivă din 20 ianuarie 2005 nu fusese înscrisă în cartea funciară în scopul opozabilităţii faţă de terţi decât foarte târziu, respectiv la 19 iulie 2006. În plus, acesta a menţionat că a făcut diligenţe înainte de semnarea contractului de împrumut din 10 octombrie 2005 şi că, în acest context, autorităţile fiscale din Turda au eliberat un certificat fiscal care atesta că familia G. nu avea datorii şi nu deţinea imobile aflate sub sechestru. În cele din urmă, reclamantul s-a opus suspendării executării.

12. Printr-o hotărâre din 18 martie 2010, Judecătoria Turda, după ce a respins argumentele reclamantului, a admis acţiunea AFP Turda şi toate cererile acesteia.

13. La 6 iulie 2010, reclamantul, prin intermediul avocatului care îl reprezentase în faţa Judecătoriei Turda, a formulat recurs împotriva Hotărârii din 18 martie 2010, reiterând argumentele prezentate în întâmpinare în faţa judecătoriei (supra, pct. 11).

14. La 26 august 2010, pârâta a depus întâmpinare prezentând propriile argumente ce duceau la concluzia că acţiunea sa era admisibilă şi că soţii G. pierduseră dreptul de proprietate asupra imobilelor care constituiau garanţia în cadrul contractului de împrumut. Aceasta a solicitat judecarea cauzei chiar în lipsa sa. Întâmpinarea acesteia nu a fost comunicată reclamantului.

15. La o dată neprecizată, reclamantul a transmis o cerere de amânarea cauzei, pentru şedinţa fixată la 1 septembrie 2010 în faţa Tribunalului Cluj. Acesta şi-a întemeiat cererea pe necesitatea de a-şi angaja un avocat care să îl reprezinte în faţa instanţei de recurs. În această privinţă, reclamantul a indicat faptul că intenţiona să angajeze un avocat, altul decât cel care redactase cererea şi motivele de recurs în iulie 2010, şi a adăugat că suferise o intervenţie chirurgicală în august 2010 şi că de atunci nu s-a putut deplasa. A prezentat un certificat medical din 31 august 2010. Reclamantul a mai solicitat ca orice eventuală întâmpinare depusă de către partea adversă să îi fie comunicată.

16. La termenul din 1 septembrie 2010, Tribunalul Cluj a constatat că nicio parte nu s-a prezentat la două strigări ale cauzei, făcute la 2 ore diferite, precum şi faptul că AFP Turda depusese întâmpinare. Instanţa a rămas în pronunţare şi, pe baza „motivelor invocate şi a actelor şi lucrărilor din dosar”, a pronunţat în aceeaşi zi o hotărâre definitivă respingând recursul reclamantului. Hotărârea nu cuprindea nicio menţiune cu privire la cererea de amânare formulată de reclamant.

C. Informaţiile prezentate de către părţi

17. La cererea reclamantului din 31 mai 2011, Grefa Judecătoriei Turda l-a informat pe acesta că cererea sa de amânare nu prezenta ştampila de înregistrare, nu era nici numerotată, nici legată la dosar şi că era prinsă simplu cu o agrafă de coperta dosarului cu al doilea exemplar al întâmpinării AFP Turda.

18. În cadrul observaţiilor scrise transmise în prezenta cerere, Guvernul a depus o scrisoare a Tribunalului Cluj din 29 august 2013 în care detaliază modalităţile de înregistrare a documentelor depuse la un dosar penal. În această scrisoare, instanţa menţionează că orice document depus de părţi se înregistrează în baza de date electronice Ecris şi este transmis completului de judecată, inclusiv în ziua şedinţei de judecată. Se indică totodată că, în cazul în care documentul este trimis prin poştă, plicul se leagă, de asemenea, la dosar. Tribunalul mai precizează că, în procedura care face obiectul prezentei cereri, ultimul act depus şi înregistrat în baza de date Ecris era întâmpinarea AFP Turda din 26 august 2010. Se mai apreciază că un document cum este cel prins cu agrafă de coperta dosarului nu putea fi depus decât după încheierea procesului.

II. Dreptul şi practica interne relevante

19. Art. 86 din Codul de procedură civilă, astfel cum era în vigoare la momentul faptelor, prevedea că comunicarea cererilor şi a tuturor actelor de procedură se face de către instanţă, din oficiu.

20. Art. 116 din Codul de procedură civilă dispunea că pârâtul trebuia să depună la dosar întâmpinare şi un număr de copii corespunzător numărului de reclamanţi. Acest articol nu cuprindea nicio menţiune expresă privind comunicarea întâmpinării către partea adversă.

21. Art. 118 din Codul de procedură civilă prevedea că întâmpinarea era obligatorie.

22. În conformitate cu art. 156 din Codul de procedură civilă, instanţa putea da un singur termen pentru lipsă de apărare, temeinic motivată. Dacă instanţa refuza amânarea judecăţii pentru acest motiv, aceasta trebuia să amâne pronunţarea, la cererea părţii interesate, în vederea depunerii de concluzii scrise.

23. Art. 298 din Codul de procedură civilă prevedea că dispoziţiile de procedură privind judecata în primă instanţă erau aplicabile şi judecării apelului, în măsura în care nu erau potrivnice dispoziţiilor specifice acestei căi de atac.

24. Art. 308 din acelaşi cod prevedea ca motivele de recurs să fie comunicate părţii adverse, care putea depune întâmpinare cu cel mult 5 zile înainte de termenul de judecată. Acest articol nu cuprindea nicio menţiune expresă cu privire la comunicarea întâmpinării către cealaltă parte.

25. Art. 316 din Codul de procedură civilă prevedea că regulile de procedură prevăzute pentru judecarea apelului erau aplicabile şi în calea de atac a recursului, în măsura în care nu erau potrivnice dispoziţiilor privitoare la această cale de atac.

26. Curtea de Apel Bucureşti, în Decizia sa nr. 123/2005, a decis că, deşi Codul de procedură civilă nu a prevăzut expres aceasta, instanţa era obligată să comunice întâmpinarea părţii adverse, chiar şi în faza apelului. Această obligaţie reieşea, conform curţii de apel, din art. 116 din Codul de procedură civilă, care dispunea că la întâmpinare se vor alătura atâtea copii de pe întâmpinare câţi reclamanţi sunt. Curtea de apel a concluzionat, de asemenea, că ne comuni ca rea întâmpinării - în special reclamantului, care, locuind departe de tribunal şi cerând judecata în lipsă, solicitase în mod expres o astfel de comunicare - reprezenta o încălcare a dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii care reglementează procesul civil. În plus, curtea de apel a considerat că, prin comunicarea cererii de apel a reclamantului, însoţită de documente justificative, către pârât, dar nu şi a întâmpinării acestuia din urmă, însoţită de documente justificative, către reclamant, instanţa de apel a încălcat principiul egalităţii armelor consacrat prin art. 6 din Convenţie (a se vedea „Codul de procedură civilă adnotat”, G. Boroi şi A. Spineanu-Matei, Editura All Beck, 2005, p. 216).

27. Prin Decizia definitivă nr. 608 din 1 iulie 2008, Curtea de Apel Craiova a decis că instanţa este obligată să comunice întâmpinarea părţii adverse, chiar şi în faza apelului. Aceasta a concluzionat că necomunicarea întâmpinării - în special către reclamantul care nu era prezent şi nu era reprezentat de un avocat - însemna o încălcare a dreptului la apărare şi a dreptului la un proces echitabil garantat de art. 6 § 1 din Convenţie şi de Constituţie (a se vedea www.jurisprudenta.org).

28. Prin Decizia nr. 3.104 din 4 iunie 2009, Înalta Curte de Casaţie şi de Justiţie a hotărât că, în cazul depunerii de către una dintre părţi a unei cereri de amânare justificată de imposibilitatea de a fi prezentă la termenul de judecată din motive medicale, depunere efectuată chiar după şedinţa de judecată dar înaintea pronunţării hotărârii, faptul că instanţa s-a pronunţat asupra fondului cauzei fără a examina amintita cerere încalcă dreptul la apărare al părţii şi, prin aceasta, dreptul la un proces echitabil garantat de art. 6 § 1 din Convenţie (a se vedea www.scj.ro).

29. Noul Cod de procedură civilă, intrat în vigoare la 15 februarie 2013, prevede, la art. 206, că, în mod obligatoriu, întâmpinarea se comunică reclamantului.

ÎN DREPT

I. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 § 1 din Convenţie

30. Reclamantul se plânge de faptul că Tribunalul Cluj a examinat recursul în lipsa sa şi fără a-i oferi posibilitatea de a reacţiona la răspunsul părţii intimate faţă de conţinutul cererii de recurs. Acesta invocă încălcarea dreptului său la un proces echitabil, astfel cum este prevăzut de art. 6 § 1 din Convenţie, redactat după cum urmează:

„Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil [...] a cauzei sale, de către o instanţă [...], care va hotărî [...] asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil

A. Cu privire la admisibilitate

31. Constatând că acest capăt de cerere nu este în mod vădit nefondat în sensul art. 35 § 3 lit. a) din Convenţie şi că nu există niciun alt motiv de inadmisibilitate, Curtea îl declară admisibil.

B. Cu privire la fond

1. Argumentele părţilor

32. Reclamantul se plânge de încălcarea dreptului la un proces echitabil de către Tribunalul Cluj. Acesta reproşează tribunalului că nu i-a comunicat, înainte de pronunţarea hotărârii, întâmpinarea depusă de partea adversă, ceea ce l-a privat astfel de orice posibilitate de a lua cunoştinţă de conţinutul acesteia, ca şi de faptul că nu i-a examinat cererea de amânare a judecăţii, şi aceasta, conform afirmaţiilor sale, cu încălcarea dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii. Reclamantul consideră, în aceste condiţii, că a fost privat de posibilitatea de a-şi susţine argumentele în faţa instanţei de recurs şi de a-şi exprima poziţia cu privire la mijloacele de apărare ale părţii adverse.

33. Potrivit acestuia, faptul că cererea sa de amânare a fost prinsă cu o agrafă de coperta dosarului dovedeşte că cererea respectivă a fost cu adevărat primită de grefa instanţei, precizând că aceasta din urmă este singura autorizată să introducă documente în dosar. Reclamantul consideră că neînregistrarea formală a cererii sale şi neindicarea datei primirii evidenţiază fie o neglijenţă a personalului grefei, care nu ar fi îndeplinit demersurile administrative cerute pentru înregistrarea şi trimiterea cererii menţionate către judecătorii însărcinaţi cu soluţionarea cauzei, fie decizia judecătorilor de a nu lua în considerare această cerere.

34. Reclamantul susţine că, aşa cum reiese din efectul combinat al art. 116, art. 298 şi art. 316 din Codul de procedură civilă, instanţa de recurs avea obligaţia legală să îi comunice întâmpinarea părţii adverse.

35. Acesta afirmă, în plus, că nu avea niciun interes să ceară amânarea pronunţării hotărârii din moment ce ceruse instanţei amânarea judecăţii cauzei. De asemenea, nu mai era reprezentat de un avocat şi consideră că nu se putea aştepta de la el să fie familiar cu această procedură. Acesta mai afirmă şi că, în absenţa părţilor, instanţa ar fi putut amâna judecata întrucât nicio normă de procedură nu ar fi împiedicat acest lucru.

36. În sfârşit, reclamantul susţine că Tribunalul Cluj nu a procedat la o examinare corectă a cauzei, în opinia sa, acesta mulţumindu-se să reia motivaţia instanţei inferioare. Cu privire la acest subiect, el consideră că afirmaţia Guvernului conform căreia tribunalul se pronunţase numai pe baza mijloacelor de probă aflate deja la dosar, fără a lua în considerare poziţia părţii adverse expusă în întâmpinarea acesteia, confirmă această teză.

37. Guvernul susţine că, având în vedere că certificatul medical anexat cererii de amânare a reclamantului purta data de 31 august 2010 - şi anume ziua precedentă şedinţei de judecată a Tribunalului Cluj -, această cerere a fost cu siguranţă trimisă prin mijloace pe care reclamantul se abţine să le expună, fie la 31 august 2010, fie în ziua termenului de judecată şi a pronunţării hotărârii, fie după. Făcând trimitere la Scrisoarea Tribunalului Cluj din 29 august 2013 (supra, pct. 18), care prezintă practica administrativă în materie de înregistrare a documentelor depuse la dosar de către părţi, Guvernul susţine că, în orice caz, această cerere a sosit după pronunţarea hotărârii din 1 septembrie 2010. În aceste condiţii, în opinia sa, Tribunalul Cluj a hotărât în mod corect să încheie dezbaterile având în vedere situaţia următoare: reclamantul nu depusese, conform Guvernului, nicio cerere valabilă de amânare a judecăţii, recursul său era semnat de un avocat, partea adversă ceruse examinarea cauzei chiar în absenţa sa şi se făcuse de două ori apelul părţilor în sala de şedinţă. Guvernul adaugă faptul că tribunalul a trecut la deliberări şi, în absenţa unei cereri de amânare din partea reclamantului, a pronunţat hotărârea din 1 septembrie 2010. Guvernul consideră că nu se putea cere judecătorilor să anticipeze o eventuală cerere de amânare a judecăţii formulată de reclamant pe motivul imposibilităţii exercitării dreptului la apărare de vreme ce motivele de recurs prezentate de reclamant fuseseră redactate de un avocat. În cele din urmă, Guvernul susţine că, având în vedere circumstanţele expuse mai sus, tribunalul ar fi încălcat dispoziţiile legale în vigoare dacă nu ar fi trecut la deliberări.

38. În ceea ce priveşte comunicarea întâmpinării părţii adverse către reclamant, Guvernul indică faptul că art. 308 din Codul de procedură civilă nu cuprindea nicio menţiune cu privire la comunicarea acesteia. Guvernul a concluzionat că art. 116 din Codul de procedură civilă, care reglementa chestiunea numărului de copii ale întâmpinării care se depun la dosar, era aplicabil numai judecării în primă instanţă.

39. Guvernul susţine, de asemenea, că situaţia în prezenta cauză este diferită de cea din Cauza Grozescu împotriva României (nr. 17.309/02, 27 septembrie 2007). Guvernul arată că, în această cauză, instanţa de recurs hotărâse să redeschidă dezbaterile, după rămânerea în pronunţare, cu scopul de a audia partea adversă, şi acest lucru fără a-l informa pe reclamant. Guvernul adaugă faptul că hotărârea instanţei de recurs în cauza sus-menţionată se baza în mare parte pe un argument invocat de partea adversă prima dată în faţa sa. Or, situaţia este diferită în cauza de faţă, deoarece Tribunalul Cluj ar fi hotărât numai pe baza mijloacelor de probă aflate deja la dosar, fără a lua în considerare susţinerile părţii adverse incluse în întâmpinare. Guvernul arată, în această privinţă, că tribunalul nu a făcut nicio menţiune cu privire la argumentele prezentate în întâmpinarea respectivă.

2. Motivarea Curţii

40. Curtea observă, de la început, că părţile nu contestă faptul că întâmpinarea depusă de AFP Turda în recurs nu a fost comunicată reclamantului şi că acesta din urmă nu a fost nici prezent în persoană, nici reprezentat la singurul termen de judecată la Tribunalul Cluj, la 1 septembrie 2010. În consecinţă, această situaţie de fapt determină Curtea să abordeze două aspecte diferite, care, în ciuda interdependenţei lor, ridică probleme ce necesită o examinare separată.

41. Curtea va aborda, în primul rând, problema legată de necomunicarea întâmpinării către reclamant.

42. Curtea reaminteşte că principiul egalităţii armelor-unul dintre elementele conceptului mai vast de proces echitabil - impune ca fiecăreia dintre părţi să i se ofere o posibilitate rezonabilă de a-şi prezenta cauza în condiţii care să nu o situeze într-o situaţie clară de dezavantaj faţă de adversarul său (a se vedea, printre multe altele, Niderost-Huber împotriva Elveţiei, 18 februarie 1997, pct. 23, Culegerea de hotărâri şi decizii 1997 I, şi Lagardere împotriva Franţei, nr. 18.851/07, pct. 45, 12 aprilie 2012). Această noţiune implică, de asemenea, în principiu, dreptul părţilor dintr-un proces de a lua cunoştinţă de orice probă sau observaţie prezentată instanţei, chiar şi de un magistrat independent, de natură a influenţa decizia şi de a o discuta (Niderdst-Huber, citată anterior, pct. 24, Meftah şi alţii împotriva Franţei [MC], nr. 32.911/96, 35.237/97 şi 34.595/97, pct. 51, CEDO 2002-VII şi Augusto împotriva Franţei, nr. 71.665/01, pct. 50,11 ianuarie 2007), în aceste condiţii, părţile la un litigiu trebuie deci să aibă posibilitatea de a preciza dacă li se pare că un document necesită observaţii din partea lor. Ţine, în special, de încrederea justiţiabililor în funcţionarea justiţiei: aceasta se bazează, printre altele, pe asigurarea că s-au putut exprima cu privire la orice probă aflată la dosar (Niderost-Huber, citată anterior, pct. 27 şi 29, şi Werz împotriva Elveţiei, nr. 22.015/05, pct. 53,17 decembrie 2009).

43. Curtea observă că, la momentul faptelor, nu exista nicio dispoziţie expresă privind obligativitatea comunicării întâmpinării părţii adverse către reclamant. Se remarcă, în schimb, că practica instanţelor naţionale se îndrepta către impunerea unei astfel de obligaţii (supra, pct. 26-27). Această practică se baza pe dispoziţiile art. 116 din Codul de procedură civilă, care prevedea obligaţia de a depune mai multe copii de pe întâmpinare, ca şi pe absenţa obligaţiei ca reclamantul să consulte întâmpinarea la grefa instanţei. Se observă că această practică a fost consacrată în noul Cod de procedură civilă intrat în vigoare la 15 februarie 2013 (supra, pct. 29). Cu toate acestea, Curtea nu intenţionează să se pronunţe asupra clarităţii şi a calităţii dispoziţiilor legale naţionale sau asupra existenţei unei aplicări constante şi coerente a normelor enunţate.

44. Pentru necesităţile prezentei cauze, trebuie să se constate că Tribunalul Cluj a respins recursul formulat de reclamant pe fond. În aceste condiţii, nu se poate spune că poziţia părţii adverse cuprinsă în întâmpinare nu a avut niciun impact asupra soluţionării procesului (Hudakova şi alţii împotriva Slovaciei, nr. 23.083/05, pct. 29, 27 aprilie 2010). În această privinţă, Curtea consideră că este fără incidenţă faptul că, în Hotărârea din 1 septembrie 2010, tribunalul nu a făcut nicio referire la argumentele prezentate în întâmpinare, ceea ce a făcut ca Guvernul să concluzioneze că instanţa nu a luat în considerare întâmpinarea. Curtea reaminteşte, în acest sens, că dreptul părţilor într-un proces de a lua cunoştinţă de probele sau observaţiile prezentate instanţei şi de a le dezbate se aplică deopotrivă în faza recursului, cât şi în primă instanţă, chiar dacă nu sunt invocate noi argumente (Hudakova şi alţii, citată anterior, pct. 29, şi Trančiková împotriva Slovaciei, nr. 17.127/12, pct. 45, 13 ianuarie 2015). În orice caz, Curtea subliniază că nu trebuie să hotărască dacă, în speţă, omisiunea de a comunica documentul în litigiu a produs vreun prejudiciu reclamantului, deoarece existenţa unei încălcări este de conceput chiar şi în absenţa unui prejudiciu (Walston împotriva Norvegiei, nr. 37.372/97, pct. 58, 3 iunie 2003). Curtea reaminteşte că părţile în litigiu sunt cele care indică dacă apreciază că un document necesită comentarii din partea lor (Ressegatti împotriva Elveţiei, nr. 17.671/02, pct. 32, 13 iulie 2006, şi Grozescu, citată anterior, pct. 25).

45. Având în vedere consideraţiile precedente, Curtea concluzionează că era obligaţia Tribunalului Cluj să ofere reclamantului posibilitatea de a-şi prezenta comentariile asupra argumentelor cuprinse în întâmpinarea părţii adverse. Aceasta arată că, în speţă, instanţa nu a comunicat întâmpinarea reclamantului, care, mai mult, nu era nici prezent, nici reprezentat de un avocat la singura şedinţă publică ţinută. Or, nu s-a stabilit că circumstanţe speciale ar fi justificat această omisiune.

46. În măsura în care art. 6 § 1 din Convenţie vizează, în primul rând, respectarea intereselor părţilor şi cele ale unei bune administrări a justiţiei (a se vedea mutatis mutandis, Acquaviva împotriva Franţei, 21 noiembrie 1995, pct. 66, seria A nr. 333- A), aceste elemente sunt suficiente Curţii pentru a concluziona că nu a fost judecată echitabil cauza reclamantului din cauza lipsei unei dezbateri contradictorii în recurs.

47. Având în vedere această concluzie, Curtea consideră că nu mai este necesar să fie examinat separat capătul de cerere privind absenţa reclamantului de la şedinţa publică din 1 septembrie 2010 (Trančiková, citată anterior, pct. 48).

48. În consecinţă, a fost încălcat art. 6 § 1 din Convenţie.

II. Cu privire la aplicarea art. 41 din Convenţie

49. Conform art. 41 din Convenţie:

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al Înaltei Părţi contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, o reparaţie echitabilă.”

A. Prejudiciu

50. Reclamantul solicită 414.800 euro (EUR) cu titlu de prejudiciu material pe care pretinde că l-a suferit, sumă care se împarte astfel: 300.000 EUR care ar corespunde valorii imobilelor adjudecate la vânzarea la licitaţie şi 114 800 EUR care ar reprezenta contravaloarea chiriilor pe care le-ar fi putut percepe începând cu decembrie 2006. Reclamantul mai solicită

50.000 EUR cu titlu de prejudiciu moral pe care consideră că l-a suferit din cauza încălcării drepturilor sale civile de către instanţele naţionale şi a imposibilităţii de a beneficia de imobilele adjudecate şi de a i se restitui suma împrumutată. Toate acestea i-ar fi provocat acestuia suferinţe psihice şi frustrare, care ar fi afectat starea sa de sănătate şi relaţiile sale de familie.

51. Guvernul consideră că cererea cu titlu de prejudiciu material ar trebui respinsă pe motivul absenţei unei legături de cauzalitate între sumele cerute şi încălcarea pretinsă. Acesta susţine că cererea este speculativă sub două aspecte: în opinia sa, reclamantul face speculaţii atât asupra rezultatului acţiunii în justiţie, cât şi asupra rentabilităţii imobilelor în cauză. În ceea ce priveşte suma solicitată cu titlu de prejudiciu moral, Guvernul consideră că o constatare a încălcării ar constitui o reparaţie echitabilă şi, în orice caz, suma solicitată este excesivă, având în vedere jurisprudenţa Curţii.

52. Curtea reaminteşte că a constatat încălcarea art. 6 § 1 din Convenţie pe motiv că reclamantul nu a beneficiat de o procedură judiciară contradictorie. Curtea mai observă că, aşa cum s-a întâmplat în prezenta cauză, în cazul în care constată încălcarea drepturilor unui reclamant, art. 509 alin. (10) din noul Cod de procedură civilă român permite revizuirea unui proces pe plan intern. Având în vedere aceste circumstanţe, Curtea consideră că măsura de reparaţie cea mai potrivită pentru reclamant ar fi redeschiderea, la cererea acestuia, a procedurii în timp util şi cu respectarea cerinţelor art. 6 § 1 din Convenţie (a se vedea, mutatis mutandis, Siegle împotriva României, nr. 23.456/04, pct. 47, 16 aprilie 2013). Prin urmare, nu este necesar să acorde reclamantului o despăgubire cu titlu de prejudiciu material. Cu privire la cererea formulată cu titlu de prejudiciu moral, Curtea nu ar putea face speculaţii care ar fi fost rezultatul procesului dacă garanţiile art. 6 § 1 din Convenţie ar fi fost respectate, dar consideră că este rezonabil să se creadă că partea în cauză a suferit un prejudiciu moral real în respectivul proces. În consecinţă, acordă reclamantului 900 EUR cu acest titlu.

B. Cheltuieli de judecată

53. Reclamantul mai solicită 14.615 lei româneşti (RON) cu titlu de cheltuieli de executare efectuate în cadrul procedurii de executare silită deschisă împotriva debitorilor săi, precum şi cu titlu de onorarii pentru avocat pentru reprezentarea în faţa Judecătoriei Turda şi pentru redactarea motivelor de recurs în procedura încheiată cu hotărârea Tribunalului Cluj din

1 septembrie 2010. El mai reclamă 5.420 franci elveţieni (CHF) şi 300 RON pentru cheltuielile efectuate în faţa Curţii, corespunzând onorariilor avocatului şi unor cheltuieli de traducere şi de corespondenţă, care să fie plătiţi direct avocatului care îl reprezintă în faţa Curţii.

54. Guvernul consideră că sumele pretinse de reclamant nu au legătură cu obiectul prezentei anchete şi apreciază astfel că acestea nu trebuie să fie luate în considerare. Guvernul se referă la costurile angajate pentru evaluarea imobilelor în litigiu şi pentru publicitatea vânzării la licitaţie realizată în cursul procedurii de executare silită.

55. Potrivit jurisprudenţei Curţii, un reclamant nu poate obţine rambursarea cheltuielilor sale de judecată decât în măsura în care se stabileşte caracterul real, necesar şi rezonabil al cuantumului lor. În speţă, Curtea apreciază că cheltuielile cu executorul şi onorariile pentru avocat efectuate în cursul procedurii interne nu ar putea fi considerate ca angajate cu scop preventiv şi de corectare a unei încălcări care afectează procedura în faţa Tribunalului Cluj. Curtea consideră, prin urmare, că trebuie să respingă partea din cerere aferentă (Ressegatti, citată anterior, pct. 41). În schimb, ţinând seama de documentele aflate în posesia sa şi de jurisprudenţa sa, Curtea consideră rezonabil să acorde reclamantului sumele de 5.396 CHF şi 300 RON pentru procedura în faţa Curţii, care vor fi plătite direct doamnei Costea.

C. Dobânzi moratorii

56. Curtea consideră necesar ca rata dobânzilor moratorii să se întemeieze pe rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

În unanimitate,

CURTEA:

1. declară cererea admisibilă în ceea ce priveşte capătul de cerere întemeiat pe art. 6 § 1 din Convenţie;

2. hotărăşte că a fost încălcat art. 6 § 1 din Convenţie, întrucât Tribunalul Cluj nu a oferit reclamantului posibilitatea de a-şi prezenta comentariile asupra argumentelor cuprinse în întâmpinarea părţii adverse;

3. hotărăşte că nu este necesar să fie examinat separat capătul de cerere întemeiat pe art. 6 § 1 din Convenţie privitor la absenţa reclamantului de la şedinţa publică din 1 septembrie 2010;

4. hotărăşte:

a) că statul pârât trebuie să plătească reclamantului, în termen de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 § 2 din Convenţie, următoarele sume, care trebuie convertite în monedele indicate mai jos, la rata de schimb aplicabilă la data plăţii:

(i) 900 EUR (nouă sute euro), plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit, cu titlu de prejudiciu moral, care trebuie convertită în moneda statului pârât;

(ii) 5.396 CHF (cinci mii trei sute nouăzeci şi şase euro franci elveţieni) şi 300 RON (trei sute lei româneşti), plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit de către reclamant, pentru cheltuielile de judecată, pe care statul pârât trebuie să o plătească direct avocatei reclamantului, cea din urmă sumă trebuind să fie convertită în franci elveţieni;

b) că, de la expirarea termenului menţionat şi până la efectuarea plăţii, aceste sume trebuie majorate cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade şi majorată cu trei puncte procentuale;

5. respinge cererea de acordare a unei reparaţii echitabile pentru celelalte capete de cerere.

Redactată în limba franceză şi comunicată în scris, la 26 ianuarie 2016, în temeiul art. 77 § 2 şi art. 77 § 3 din Regulament.

 

PREŞEDINTE

ANDRĂS SAJO

Grefier,

Franşoise Elens-Passos

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.