MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 817/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 817         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 17 octombrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

749. - Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa NATO cu Partenerii Militari Strategici, acţiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Comandamentul Aliat pentru Transformare, la Bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2016

 

750. - Hotărâre pentru completarea anexei la Legea nr. 55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)

 

751. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.296. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Brebeni, judeţul Olt, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

1.299. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Andrăşeşti din judeţul Ialomiţa

 

1.997. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru modificarea şi completarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 884/2016

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

36. - Hotărâre privind consemnarea opţiunilor ce rezultă din citirea buletinelor de vot pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor

 

37. - Hotărâre pentru aprobarea modelului ştampilelor oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Cameră Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa NATO cu Partenerii Militari Strategici, acţiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Comandamentul Aliat pentru Transformare, la Bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă normativele de cheltuieli pentru Conferinţa NATO cu Partenerii Militari Strategici, acţiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Comandamentul Aliat pentru

Transformare, la Bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2016,

(2) Cheltuielile estimative ocazionate de organizarea şi desfăşurarea acestui eveniment sunt detaliate în devizul din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea cheltuielilor ce revin României pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naţionale aprobat pentru anul 2016, capitolul 60.01 „Apărare”, titlul II „Bunuri şi servicii”, în limita sumei de 229.900,00 lei.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile cap. I pct. 1 lit. a), cap. II pct. 2 şi pct. 5 lit. C din Normele privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific. precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare, în scopul organizării şi desfăşurării activităţii prevăzute la art. 1 se aprobă:

a) organizarea unei mese oficiale şi asigurarea de trataţii, conform normativelor de cheltuieli şi devizului estimativ din anexă;

b) invitarea în ţară a unui număr de 350 de oficiali, personal de însoţire şi personal auxiliar străin.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice.

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 12 octombrie 2016.

Nr. 749.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV

privind cheltuielile ce revin României pentru organizarea şi desfăşurarea Conferinţei NATO cu Partenerii Militari Strategici la Bucureşti, 19-21 octombrie 2016

 

A. Normative de cheltuieli

a) Normativ de cheltuieli pentru o masă oficială (cină): 130,00 lei/persoană

b) Normativ de cheltuieli pentru asigurare trataţii: 15,00 lei/persoană/zi

 

B. Deviz estimativ

 

Nr. crt.

Tip acţiune/cheltuieli

Suma

1.

Cheltuieli pentru masa oficială (cină) şi trataţii zilnice

- o cină oficială - 350 persoane x 130,00 lei/persoană = 45.500,00 lei

- trataţii - 2 zile x 250 persoane x 15,00 lei = 7.500,00 lei

53.000,00 lei

2.

Cheltuieli pentru transport intern

109.600,00 lei

3.

Cheltuieli cu facilităţile aeroportuare la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă”

33.000,00 lei

4.

Cheltuieli cu materialele de pavoazare şi reprezentare

5.300,00 lei

5.

Cheltuieli cu abonamentele de telefonie mobilă şi convorbiri internaţionale pentru Echipa precursoare a ACT şi Secretariatul tehnic al SM^C

1.700,00 lei

6.

Cheltuieli pentru materiale informative şi promoţionale, furnituri de birou şi consumabile, mape, tipărituri, hârtie, cartuşe imprimante

17.300,00 lei

7.

Cheltuieli neprevăzute şi/sau cheltuieli suplimentare la categoriile de cheltuieli din deviz

10.000,00 lei

TOTAL ESTIMAT

229.900,00 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei la Legea nr. 55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 alin. (1) teza a două din Legea nr. 55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol), republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La punctul I din anexa la Legea nr. 55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol), republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 24 martie 2014, după poziţia 5 se introduce o nouă poziţie, poziţia 6, cu următorul cuprins:

„6. Direcţia Generală Anticorupţie.”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor interne,

Ioan Buda,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 octombrie 2016,

Nr. 750.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, aflată În coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

În baza prevederilor art. 4 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române15, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmar

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 12 octombrie 2016.

Nr. 751.

 

ANEXA Nr. 1

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

rectificat pe anul 2016

 

Sector 01- Bugetul de Stat

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap. Sub. Paragraf

Titlu Art. Al.

Denumire indicator

PROGRAM RECTIFICAT 2016

1

2

3

4

 

 

TOTAL VENITURI

1.101.455

 

 

I. VENITURI CURENTE

954.443

 

 

CI VENITURI DIN PROPRIETATE

161

3110

 

Venituri din dobânzi

161

31 1003

 

Alte venituri din dobânzi

161

 

 

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

954.282

33 10

 

Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

940,782

33 10 08

 

Venituri din prestări de servicii

940.782

35 10

 

Amenzi, penalităţi şi confiscări

5.500

35 10 50

 

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

5.500

36 10

 

Diverse venituri

8.000

36 10 50

 

Alte venituri, din care:

8.000

 

 

Prestări servicii pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor (Hidrologie)

7.000

 

 

Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranţa barajelor

1.000

 

 

IV. SUBVENŢII

147.012

42 10

 

Subvenţii de la bugetul de stat

134.693

42 10 38

 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii

120.324

 

 

Transferuri curente pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor (stoc de apărare j

1.000

 

 

Credite externe pentru investiţii (BDCE V)

35.430

 

 

Alocaţii bugetare pentru investiţii

83.394

 

 

Construcţii

83.067

 

 

Alte active fixe

327

 

 

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

500

42 10 39

 

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

14.369

45 10

 

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări

12.147

45 10 08

 

Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat

2.186

45 10 08 03

 

Pre finanţare

2.186

45 10 15

 

Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013

9.537

45 10 15 01

 

Sume primite în contul plaţilor efectuate în anul curent

2.562

45 10 15 02

 

Sume primite în contul plaţilor efectuate în anii anteriori

6.924

45 10 15 03

 

Pre finanţare

51

45 10 16

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUE)

424

45 10 16 01

 

Sume primite în contul plaţilor efectuate în anul curent

424

4810

 

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020

172

48 10 16

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

172

48 10 16 03

 

Prefinanţare

172

70 04 00

 

TOTAL CHELTUIELI

1.455455

70 04 00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.019.876

70 04 00

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

458.197

70 04 00

20

BUNURI ŞI SERVICII

505.092

70 04 00

30

DOBÂNZI

6

70 04 00

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) FOSTADERARE

20.940

70 04 00

58

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

211

 

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

35.430

70 04 00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

435.579

70 04 00

 

TOTAL CHELTUIELI (I+II+III)

1.455.455

70 04 00

 

I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII

1J20338

70 04 00

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

12320.338

70 04 00

01

CHELTUIELI CURENTE

968.153

70 04 00

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

458,197

70 04 00

10 01

Cheltuieli salariate în bani

355.132

70 04 00

10 01 01

Salarii de bază

341.752

70 04 00

10 01 06

Alte sporuri

5.651

70 04 00

1001 12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

1.192

70 04 00

1001 13

Indemnizaţii de delegare

2.281

70 04 00

1001 14

Indemnizaţii de detaşare

374

70 04 00

1001 30

Alte drepturi salariate în bani

3.882

70 04 00

10 02

Cheltuieli salariate în natură

22.933

70 04 00

10 02 01

Tichete de masă

22.933

70 04 00

10 03

Contribuţii

80.132

70 04 00

10 03 01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

56.111

70 04 00

10 03 02

Contribuţii pentru asigurări de şomaj

1.775

70 04 00

10 03 03

Contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate

18.467

70 04 00

10 03 04

Contribuţii pentru asigurări de accidente de muncă şi boli profesionale

760

70 04 00

10 03 06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

3.019

70 04 00

20

BUNURI ŞI SERVICII

503.592

70 04 00

20 01

Bunuri şi servicii

219.613

70 04 00

20 01 01

Furnituri de birou

3.214

70 04 00

20 01 02

Materiale pentru curăţenie

671

70 04 00

20 01 03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

15.104

70 04 00

20 01 04

Apă, canal şi salubritate

1.607

70 04 00

20 01 05

Carburanţi şi lubrifianţi

30.898

70 04 00

20 01 06

Piese de schimb

18.495

70 04 00

20 01 07

Transport

994

70 04 00

20 01 08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

6.008

70 04 00

20 01 00

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

117.229

70 04 00

20 01 30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

25.393

70 04 00

20 02 00

Reparaţii curente

22.498

70 04 00

20 03

Hrană

786

70 04 00

20 03 01

Hrană pentru oameni

786

70 04 00

20 04

Medicamente şi materiale sanitare

1.706

70 04 00

20 04 01

Medicamente

38

700400

20 04 02

Materiale sanitare

118

700400

20 04 03

Reactivi

1.546

70 04 00

20 04 04

Dezinfectanţi

4

70 04 00

20 05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

9.717

700400

20 05 01

Uniforme şi echipament

1.954

70 04 00

20 05 03

Lenjerie şi accesorii de pat

91

70 04 00

20 05 30

Alte obiecte de inventar

7.672

70 04 00

20 06

Deplasări, detaşări, transferări

5.250

70 04 00

20 06 01

Deplasări interne, detaşări, transferări

4.691

70 04 00

20 06 02

Deplasări în străinătate

559

70 04 00

20 09 00

Materiale de laborator

1.964

70 04 00

20 1100

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

471

70 04 00

20 12 00

Consultanţă şi expertiză

1.886

70 04 00

20 13 00

Pregătire profesională

2.770

70 04 00

20 14 00

Protecţia muncii

1.338

70 04 00

20 16 00

Studii şi cercetări

16.827

70 04 00

20 22 00

Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor

8.033

70 04 00

20 23 00

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor

4.831

70 04 00

20 24

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

48

70 04 00

20 24 02

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne

48

70 04 00

2025 00

Cheltuirii judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

2.031

70 04 00

20 30

Alte cheltuieli

203.823

 

70 04 00

20 30 01

Reclamă şi publicitate

1.045

70 04 00

20 30 02

Protocol şi reprezentare

1.314

70 04 00

20 30 03

Prime de asigurare non-viaţă

3.099

70 04 00

20 30 04

Chirii

2.587

70 04 00

20 30 09

Executarea silită a creanţelor bugetare

45

70 04 00

20 30 30

Alte cheltuieli eu bunuri şi servicii

195.733

70 04 00

30

DOBÂNZI

6

70 04 00

30 03

Alte dobânzi

6

70 04 00

30 03 05

Dobânzi la operaţiunile de leasing

6

70 04 00

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

6.147

70 04 00

56 03

Programe din fondul de coeziune (FC)

2.900

70 04 00

56 03 01

Finanţare naţională

636

70 04 00

56 03 02

Finanţare externă nerambursabilă

2.079

70 04 00

56 03 03

Cheltuieli neeligibile

185

70 04 00

56 08

Programe Instrument European de Vecinătate şi Parteneriat ENPI

2.429

70 04 00

56 08 01

Finanţare naţională

243

70 04 00

56 08 02

Finanţare externă nerambursabilă

2.186

70 04 00

56 17

MECANISMUL FINANCIAR SEE

818

70 04 00

56 17 03

Cheltuieli neeligibile

818

70 04 00

58

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

211

70 04 00

58 16

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

211

70 04 00

58 16 02

Finanţare externă nerambursabilă

172

70 04 00

58 16 03

Cheltuieli neeligibile

39

70 04 00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

352.185

70 04 00

71

Active nefinanciare

352.185

70 04 00

71 01

Active fixe

352.185

70 04 00

71 01 01

Construcţii

210.146

70 04 00

71 01 02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

136.104

70 04 00

71 01 03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

1.811

70 04 00

71 01 30

Alte active fixe

4.124

70 04 00

 

II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care:

134.693

70 04 00

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

133.693

70 04 00

01

CHELTUIELI CURENTE

50.299

70 04 00

20

BUNURI ŞI SERVICII

500

70 04 00

20 30

Alte cheltuirii

500

70 04 00

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

500

70 04 00

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN1FOSTADERARE

14.369

70 04 00

56 03

Programe din fondul de coeziune (FC)

14.369

70 04 00

56 03 03

Cheltuieli neeligibile

14.369

70 04 00

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

35.430

70 04 00

65 01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (BDCE V)

35.430

70 04 00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

83.394

70 04 00

71

Active nefinanciare

83.394

70 04 00

71 01

Active fixe

83.394

70 04 00

71 01 01

Construcţii

83.067

70 04 00

71 01 30

Alte active fixe

327

80 0130

80 10

Cap. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă

1.000

80 0130

01

CHELTUIELI CURENTE

1.000

80 01 30

20

BUNURI ŞI SERVICII

1.000

80 01 30

20 23 00

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor

1.000

70 04 00

 

III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE

424

70 04 00

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

424

70 04 00

01

CHELTUIELI CURENTE

424

70 04 00

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (TEN) POSTADERARE

424

70 04 00

56 16

Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUE)

424

70 04 00

56 16 02

Finanţare externă nerambursabilă

424

70 04 00

99 10

Deficit*)

-354.000

 

*) Deficitul va fi acoperit din excedentul anilor anteriori

Excedent an 2015: 22.146 mii lei

Excedent an 2014: 331.854 mii lei

 

ANEXA Nr. 2

 

BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2016

(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

 

 

 

 

- mii lei –

Cod

Denumire Indicator

BVC 2016

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

1.526

 

L VENITURI CURENTE

0

 

IV. SUBVENŢII

1.526

42 08

Subvenţii de la bugetul de stat

628

42 08 60

Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismului financiar SEE

628

45 08

Sume primite de la UE - alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări

898

45 08 17 03

Prefinanţarea mecanismului financiar SEE

898

 

TOTAL CHELTUIELI

4.293

01

CHELTUIELI CURENTE

4.293

56

Proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare

4.293

 

TOTAL CHELTUIELI

4.293

 

CHELTUIELI DIN ALTE SURSE

4.293

70 08

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

4.293

01

CHELTUIELI CURENTE

4.293

56

Proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare

4.293

56 17

Mecanismul Financiar SEE

4.293

56 17 01

Finanţare Naţională

644

56 17 02

Finanţare Externa Nerambursabilă

3.649

99 08

Deficit

-2.767

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Brebeni, judeţul Olt, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin, (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Brebeni, judeţul Olt, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc pentru unitatea administrativ-teritorială Brebeni, judeţul Olt, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Brebeni, judeţul Olt, îşi pierd valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 4 octombrie 2016.

Nr. 1.296.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Andrăşeşti din judeţul Ialomiţa

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Andrăşeşti din judeţul Ialomiţa.

(2) Unitatea administrativ-teritorială şi sectorul cadastral în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectorului cadastral în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 1.299.


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Andrăşeşti

Ialomiţa

1

 

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 884/2016

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 165.361/ID din 6 octombrie 2016 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură, în temeiul art. 59 alin. (10) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 884/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 1 iunie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezenta metodologie stabileşte documentele şi procedurile pentru:

a) aprobarea depăşirii posibilităţii anuale în cazurile în care factori biotici şi/sau abiotici afectează arborete cu vârsta mai mare de 1/2 din vârsta exploatabilităţii tehnice, având în vedere dispoziţie art. 59 alin, (10) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare;

b) aplicarea dispoziţiilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) La apariţia produselor accidentale I se aplică regulile privitoare la punerea în valoare din norma tehnică privind punerea în valoare, respectiv urmărindu-se aplicarea dispoziţiilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare.”

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Aprobarea depăşirii posibilităţii anuale în cazurile în care factori biotici şi/sau abiotici afectează arborete cu vârsta mai mare de 1/2 din vârsta exploatabilităţii tehnice se realizează diferenţiat, în funcţie de volumul de masă lemnoasă exploatată în cadrul unităţii de gospodărire în perioada de timp trecută de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic, după cum urmează:

a) în cazul în care volumul de masă lemnoasă exploatată de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic până la momentul apariţiei produselor accidentale I la care se adaugă volumul rezultat prin actele de punere în valoare pentru produsele accidentale I înregistrate este mai mic decât volumul rezultat ca produs dintre numărul de ani trecut de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic până la anul în care se realizează exploatarea produselor accidentale I, inclusiv, şi posibilitatea anuală de produse principale pentru unitatea de gospodărire, aprobarea depăşirii posibilităţii anuale în care se exploatează produsele accidentale I se realizează de şeful de ocol;

b) în cazul în care volumul de masă lemnoasă exploatată de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic până la momentul apariţiei produselor accidentale I la care se adaugă volumul rezultat prin actele de punere în valoare pentru produsele accidentale I înregistrate este mai mare decât volumul rezultat ca produs dintre numărul de ani trecut de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic până la anul în care se realizează exploatarea produselor accidentale I, inclusiv, şi posibilitatea anuală de produse principale pentru unitatea de gospodărire, aprobarea depăşirii posibilităţii pentru anul în care se exploatează produsele accidentale I se realizează prin decizie a conducătorului structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Conducătorul structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură emite decizia de aprobare dacă ocolul silvic care solicită aprobarea depune o documentaţie, care cuprinde:

a) memoriul justificativ prin care este/sunt prezentat/ prezentaţi factorul/factorii biotic/biotici sau abiotic/abiotici care a/au afectat arboretele;

b) informaţiile tehnice prevăzute în anexa nr. 1;

c) dovada raportării prin Sistemul integrat de raportare al situaţiilor de urgenţă dacă produsele accidentale I au apărut ca urmare a incendiilor şi/sau a doborâtorilor de vânt;

d) fotografii relevante privitoare la afectare.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se întocmesc de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.

(4) Informaţiile tehnice prevăzute la alin. (2) lit. b) se certifică sub semnătură de către:

a) expertul care asigură controlul tehnic pentru lucrările de amenajare a pădurilor din cadrul unităţii specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor care a întocmit amenajamentul silvic; în cazul în care această unitate nu mai funcţionează, poate participa un expert dintr-o altă unitate autorizată;

b) şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice;

c) reprezentantul unităţii/entităţii din cadrul administratorului, pentru fondul forestier proprietate publică a statului, după caz.

(5) Conducătorul structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în a cărei rază teritorială sunt constituite partizile de produse accidentale pentru care au fost constituite actele de punere în valoare, emite decizia de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale, prevăzută la alin. (1) lit. b), dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) documentaţia depusă este completă şi corespunzătoare;

b) un reprezentant al structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a constatat, prin control în teren realizat la minimum 10% din numărul de acte de punere în valoare întocmite de fiecare ocol silvic, dar nu mai puţin de un act de punere în valoare/ocol silvic, că întocmirea acestora s-a realizat în condiţii legale. Dacă prin control se constată că la întocmirea oricărui act de punere în valoare din eşantionul controlat nu au fost respectate normele tehnice, controlul se va extinde la totalitatea actelor de punere în valoare depuse. În această situaţie vor fi emise deciziile de aprobare numai pentru actele de punere în valoare care au fost întocmite cu respectarea normelor tehnice.”

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Proprietarul care are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier al unei proprietăţi cu suprafaţa de maximum 10 ha, pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic, poate recolta un volum de maximum 3 mc/an/ha din proprietatea forestieră, în funcţie de caracteristicile structurale ale arboretului.

(2) Procedura de urmat în vederea aprobării recoltării volumului prevăzut la alin. (1) este următoarea:

a) proprietarul depune o cerere prin care solicită ocolului silvic punerea în valoare a unui volum de maximum 3 mc/an/ha;

b) ocolul silvic este obligat ca în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii cererii prevăzute la lit. a) să realizeze punerea în valoare, în limita creşterii medii curente a arboretului/arboretelor, calculată în funcţie de caracteristicile acestuia/acestora, fără a depăşi limita a 3 mc/ha;

c) beneficiarul contractului de servicii silvice solicită în scris ocolului silvic autorizarea parchetului spre exploatare, ocolul silvic având obligaţia să autorizeze partida în cel mult 15 zile de la solicitare;

d) volumele autorizate spre exploatare, pe fiecare proprietar care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1), se înscriu de către ocolul silvic în Registrul recoltărilor de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legislaţia nu prevede ca recoltarea să se facă în baza amenajamentului silvic, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, şi se comunică semestrial structurii de specialitate competente teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

e) structura de specialitate competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură centralizează situaţiile din registre şi le publică trimestrial pe pagina de web proprie în acelaşi format ca în anexa nr. 2.

(3) Ocolul silvic care asigură serviciile silvice realizează punerea în valoare şi autorizarea parchetelor spre exploatare în arboretele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (5).

(4) Punerea în valoare în arboretele amplasate în arii naturale protejate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) se realizează şi cu respectarea, după caz, a următoarelor condiţii:

a) prevederile planurilor de management sau, după caz, ale regulamentelor ariilor naturale protejate, aprobate în condiţiile legii;

b) în baza notificării administratorului de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel mult 10 zile înainte de punerea în valoare, în situaţia în care aria naturală protejată are administrator, dar planul de management nu este aprobat;

c) în baza notificării autorităţii competente potrivit legii, de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel mult 10 zile înainte de punerea în valoare, în situaţia în care aria naturală protejată nu are administrator şi nici plan de management aprobat.

(5) Intervenţiile în arboretele prevăzute la alin. (1) sunt «tăieri în suprafeţe neamenajate de până la 10 ha», iar actele de punere în valoare se înscriu în SUMAL ca «tăieri de conservare».

(6) Sunt interzise punerea în valoare şi autorizarea spre exploatare în arboretele care sunt incluse în păduri virgine şi cvasivirgine.”

4. La articolul 4, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(12) Ocolul silvic care asigură serviciile silvice realizează punerea în valoare şi autorizarea parchetelor spre exploatare în arboretele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1).”

5. La articolul 4, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins:

„(13) Punerea în valoare în arboretele din fondul forestier afectate de factori destabilizatori biotici şi abiotici, prevăzute la alin. (1), amplasate în arii naturale protejate, se realizează şi cu respectarea, după caz, a următoarelor condiţii:

a) prevederile planurilor de management sau, după caz, ale regulamentelor ariilor naturale protejate, aprobate în condiţiile legii;

b) în baza notificării administratorului de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel mult 10 zile înainte de punerea în valoare, în situaţia în care aria naturală protejată are administrator, dar planul de management nu este aprobat;

c) în baza notificării autorităţii competente potrivit legii, de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, cu cel mult 10 zile înainte de punerea în valoare, în situaţia în care aria naturală protejată nu are administrator şi nici plan de management aprobat.”

Art. II, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 octombrie 2016.

Nr. 1.997.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTA

 

HOTĂRÂRE

privind consemnarea opţiunilor ce rezultă din citirea buletinelor de vot pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor

 

Având în vedere dispoziţiile art. 92 alin. (9), precum şi ale art. 93 alin. (9) şi (12) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de faptul că atât voturile valabil exprimate, cât şi voturile albe sau nule reprezintă opţiuni ale alegătorilor,

în temeiul prevederilor art. 92 alin. (8) şi ale art. 104 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Voturile valabil exprimate pentru un competitor electoral, voturile nule, precum şi voturile albe se consemnează olograf în formularele tipizate pentru consemnarea opţiunilor ce rezultă din citirea buletinelor de vot pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, al căror model este prevăzut în anexă.

Art. 2. - (1) Formularele tipizate completate în conformitate cu dispoziţiile art. 1 constituie instrumente de lucru pentru completarea de către birourile electorale ale secţiilor de votare a proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării.

(2) Formularele tipizate completate în conformitate cu dispoziţiile art. 1 se introduc în dosarele care se înaintează birourilor electorale de circumscripţie, respectiv oficiilor electorale, potrivit dispoziţiilor art. 93 alin. (9) şi (12) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Patru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Constantin-Florin Mituleţu-Buică

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 13 octombrie 2016.

Nr. 36.

 

ANEXĂ

 

Modelul formularului tipizat pentru consemnarea opţiunilor ce rezultă din citirea buletinelor de vot pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor

 

FORMULAR TIPIZAT PENTRU CONSEMNAREA OPŢIUNILOR CE REZULTĂ DIN CITIREA BULETINELOR

DE VOT PENTRU ALEGEREA ........................................................................

(se înscrie „Senatului” amCamerei Deputaţilor”, după caz)

 

 

C.E.*

OPŢIUNILE CE REZULTĂ DIN CITIREA BULETINELOR DE VOT**

TOTAL