MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 806/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 806         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 13 octombrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

734. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Floreşti, judeţul Cluj

 

735. - Hotărâre pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 961/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

 

736. - Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României pentru organizarea, în anul 2016, a Forumului pentru drepturile omului, democraţie şi statul de drept, care se va desfăşura în perioada 21-22 noiembrie 2016 la Geneva, Elveţia

 

737. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - „ISPIF” Bucureşti în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.025. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, pentru modificarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 879/2016

 

1.123/849. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea datelor, informaţiilor şi procedurilor operaţionale necesare utilizării şi funcţionării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

1.040. - Decizie pentru completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 562/2014 privind procedura de selecţie pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Floreşti, judeţul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. M.F.P 106.695, ca urmare a reevaluării conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Floreşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

(2) După preluare, imobilul transmis potrivit alin. (1) se va utiliza în vederea înfiinţării unor spaţii de recreere, locuri de joacă şi spaţii pentru activităţi sportive, în termen de 5 ani de la preluarea imobilului.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului transmis, termenul şi condiţia prevăzute la art. 2 alin. (2), acesta revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5, - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1,705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MIIMISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Beniamin Leş,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 734.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar a bunului imobil înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei)

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil

(lei)

Administratorul

bunului/CUI

106.695

8.19.01

Imobil 2350

Judeţul Cluj

Comuna Floreşti

CF 58169

Nr. cadastral 58169

CF 58170

Nr. cadastral 58170

CF 58417

Nr. cadastral 58417

CF 65850

Nr. cadastral 65850

Construcţii şi teren*

7.532.410

7.722.006,73

Ministerul Apărării Naţionale

CUI - 4183229

 

Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Floreşti, judeţul Cluj

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastrale

Valoarea de inventar

(în lei)

Elementele-cadru de descriere tehnică/capacitate/bucăţi/valoare contabilă

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

106.695

8.19.01

Imobil 2350

Judeţul Cluj Comuna Floreşti CF 58169

Nr. cadastral

58169 CF 58170

Nr. cadastral

58170 CF 58417

Nr. cadastral 58417

CF 65850

Nr. cadastral 65850

7.722.006,73

1. Construcţii:

Pavilionul A:

- Suprafaţă construită - 312 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 312 mp

- Valoare contabilă - 1.800 lei

Pavilionul B:

- Suprafaţă construită - 24 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 24 mp

- Valoare contabilă - 900 lei

Pavilionul C:

- Suprafaţă construită - 2 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 2 mp

- Valoare contabilă - 50 lei

Pavilionul E:

- Suprafaţă construită - 16 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 16 mp

- Valoare contabilă - 800 lei

Total suprafaţă construită - 354 mp

Total suprafaţă desfăşurată - 354 mp

Total valoare contabilă - 3.550 lei

2. Amenajări la terenuri:

- Drum din pământ - 250 mp

- Valoarea contabilă - 320,22 lei

- Împrejmuire de sârmă ghimpată pe 1 rând -310 ml

- Valoarea contabilă -151,9 lei

- Reţea electrică aeriană - 250 ml

- Valoarea contabilă - 38,94 lei

 - Total valoare contabilă amenajări la terenuri -511,06 lei

3. Suprafaţa terenului - 8,8041 ha

- Valoarea contabilă - 7.717.945,67 lei

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI -4183229

Domeniul public al comunei Floreşti, judelui Cluj CUI-4485391

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 961/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 961/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 11 decembrie 2015, după litera m) se introduc cinci noi litere, literele m1)-m5), cu următorul cuprins:

„m1) fundamentează necesarul de fonduri de la bugetul de stat şi din fonduri externe nerambursabile şi gestionează resursele financiare alocate prin buget, în domeniul său de activitate;

m2) asigură accesarea, implementarea şi derularea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul său de competenţă;

m3) încheie protocoale, acorduri, convenţii de colaborare cu alte instituţii publice şi private, cu organizaţii guvernamentale şi neguvemamentale, potrivit competenţelor sale, în condiţiile legii;

m4) realizează cercetări, cantitative şi calitative, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare şi a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate; colectează, prelucrează şi publică seturi de date, documente, informaţii de interes public, rezultate din domeniul său de activitate, în scopul creşterii transparenţei în administraţia publică;”.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul pentru consultare publică şi dialog civic,

Victoria-Violeta Alexandru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 735.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României pentru organizarea, în anul 2016, a Forumului pentru drepturile omului, democraţie şi statul de drept, care se va desfăşura în perioada 21-22 noiembrie 2016 la Geneva, Elveţia

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 lit. j) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contribuţiei voluntare a României pe anul 2016, în sumă totală de 105 mii lei, pentru organizarea Forumului pentru drepturile omului, democraţie şi statul de drept, care se va desfăşura în perioada 21-22 noiembrie 2016 la Geneva, Elveţia.

Art. 2. - Plata sumei de 105 mii lei se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2016, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri”.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 736.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - „ISPIF” Bucureşti în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20

alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - „ISPIF” Bucureşti, înregistrate la poziţiile MFP 153664, 153667, 153671 şi 153672 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute la art. 1, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - JSPIF” Bucureşti în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MIIMISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Csutak Nagy Laszlo

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 737.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor ale căror valori de inventar şi date de identificare se modifică şi care se transmit din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - „ISPIF” Bucureşti în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului imobil care face obiectul actului normativ

Adresa/Carte fundară/Nr. cadastral

Elemente-cadru da descriere tehnică

Valoarea de inventar a imobilelor care fac obiectul transmiterii

(lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

153664

(parţial)

8.05.03

Teren neproductiv

(parţial)

Municipiul Bucureşti, sectorul 4,

Şoseaua Olteniţei nr. 35-37

CF 213368

Nr. cadastral 213368

S teren = 1.851,54 mp (suma suprafeţelor de teren pe care sunt edificate clădirile C2, C20, C21)

119.043

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - „ISPIF” Bucureşti CUI-4221187

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti CUI-4266065

153667

8.29.08

Construcţie

Municipiul Bucureşti, sectorul 4,

Şoseaua Olteniţei nr. 35-37

CF 213368

Nr. cadastral 213368-C2

C2 - clădire birouri

Sc = 824,82 mp P+2

265.339

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F, - „ISPIF” Bucureşti CUI-4221187

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti CUI- 4266065

153671

8.28.10

Construcţie

Municipiul Bucureşti, sectorul 4,

Şoseaua Olteniţei nr. 35-37

CF 213368

Nr. cadastral 213368-C7

C20 – magazie

Sc - 505,32 mp P+1

6.028

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - „ISPIF” Bucureşti CUI-4221187

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti CUI-4266065

153672

8.28.10

Construcţie

Municipiul Bucureşti, sectorul 4,

Şoseaua Olteniţei nr. 35-37

CF 213368

Nr. cadastral 213368-C8

C21 – magazie

Sc = 521,40 mp P+1

6.438

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - „ISPIF” Bucureşti CUI-4221187

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti CUI- 4266065

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 879/2016

 

Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, emite următorul ordin:

Art. I. - Prevederile Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 879/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 1 septembrie 2016, se modifică după cum urmează:

- La articolul nr. 12, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6. copie a diplomei de licenţă sau echivalentă, însoţită de copia suplimentului la diplomă/foii matricole, certificate «conform cu originalul» prin semnătura proprie a candidatului; copie a atestatului de recunoaştere/echivalare a actelor de studii emis de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, certificată «conform cu originalul» prin semnătura proprie a candidatului, pentru studiile efectuate în străinătate, dacă este cazul; copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor, cu traducere autorizată, în cazul în care acestea sunt redactate în limbi străine;”.

Art. II, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

 

Bucureşti, 19 septembrie 2016.

Nr. 1.025.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 1.123 din 12 octombrie 2016

Nr. 849 din 11 octombrie 2016

 

ORDIN

pentru aprobarea datelor, informaţiilor şi procedurilor operaţionale necesare utilizării şi funcţionării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. VW 4.791 din 12 octombrie 2016 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.764 din 11 octombrie 2016 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

- art. 30 alin. (2) şi art. 280 alin. (2) din titlul VIII .Asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 6 alin. (5) din Normele metodologice privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2015,

în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - În înţelesul prezentului ordin, termenii şi noţiunile folosite au următoarea semnificaţie:

a) autentificarea utilizatorilor în sistemul DES - modalitate tehnică prin care utilizatorii se conectează la sistemul DES, astfel încât identitatea lor să fie recunoscută de acest sistem;

b) coautentificarea pacientului - modalitate tehnică prin care un pacient, personal sau prin reprezentant legal, îşi atestă identitatea în mod electronic în sistemul DES în acelaşi timp cu un medic deja autentificat, în vederea exprimării acordului de consultare a dosarului electronic de sănătate propriu sau al persoanei pe care o reprezintă legal;

c) certificare aplicaţie informatică - procesul de verificare a respectării specificaţiilor de conectare a aplicaţiilor informatice la sistemul DES;

d) certificat calificat - colecţie de date în formă electronică prin care se confirmă identitatea unei persoane fizice;

e) CID - codul de asigurat înscris pe cârdul naţional de asigurări de sănătate;

f) iniţierea dosarului electronic de sănătate - procesul prin care un dosar electronic de sănătate al pacientului este creat în sistemul DES;

g) înrolarea în platforma informatică din asigurările de sănătate - modalitate prin care datele şi informaţiile medicale privind furnizorii de servicii medicale se înregistrează în platforma informatică din asigurările de sănătate, inclusiv înregistrarea certificatului calificat;

h) matrice de securitate - instrument pentru autentificare în sistemul DES eliberat de către medici la solicitarea pacienţilor în baza actului de identitate al acestora,

i) mediul de certificare DES - componentă a sistemului DES alcătuită din infrastructură şi aplicaţiile informatice în vederea verificării şi validării aplicaţiilor informatice, utilizând date şi informaţii de test;

j) mediul de producţie DES - componentă a sistemului DES alcătuită din infrastructură şi aplicaţii informatice în vederea prelucrării datelor şi informaţiilor medicale;

k) parola de acces - element de securitate utilizat în cadrul sistemului DES, confidenţial şi cunoscut numai de pacient;

l) portalul DES - interfaţa internet a sistemului DES care poate fi accesată de către utilizatori la adresa www.des-cnas.ro;

m) utilizatori - medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorii de servicii medicale aflaţi sau nu într-0 relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, toţi pacienţii şi reprezentanţii legali ai acestora, precum şi persoanele desemnate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Sănătăţii cu atribuţii în realizarea de statistici şi rapoarte pe baza datelor depersonalizate din sistemul DES.

Art. 2. - Furnizorii de servicii medicale care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate utilizează sistemul DES şi sunt înrolaţi în platforma informatică din asigurările de sănătate.

Art. 3. - (1) Furnizorii de servicii medicale care nu se află îh relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum şi medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la aceştia, în vederea utilizării sistemului DES, au obligaţia înrolării în platforma informatică din asigurările de sănătate.

(2) în vederea înrolării în platforma informatică din asigurările de sănătate, furnizorii de servicii medicale prevăzuţi la alin. (1) vor depune la sediul casei de asigurări de sănătate în raza administrativ-teritorială în care aceştia îşi desfăşoară activitatea o cerere pentru utilizarea unui certificat calificat în platforma informatică din asigurările de sănătate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) Aplicaţiile informatice utilizate de furnizorii de servicii medicale trebuie să fie compatibile cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate şi certificate în sistemul DES, caz în care furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. Prin intermediul acestor aplicaţii datele şi informaţiile se transmit în mod automat.

(2) Furnizorii de servicii medicale care nu deţin sisteme informatice proprii vor utiliza portalul DES pentru a completa şi transmite date în dosarul electronic de sănătate al pacientului.

(3) Transmiterea datelor şi informaţiilor medicale către sistemul DES se realizează din aplicaţia informatică a furnizorului de servicii medicale sau din portalul DES.

Art. 5. - Datele şi informaţiile medicale pentru furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea off-line se vor transmite potrivit contractelor de furnizare de servicii medicale încheiate cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 şi dispoziţiilor prezentului ordin.

Art. 6. - Datele şi informaţiile medicale din sistemul DES sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 7. - (1) Datele şi informaţiile se certifică prin semnătură electronică de către medicul curant şi se transmit în sistemul DES fie prin intermediul aplicaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1), fie prin intermediul portalului DES.

(2) Datele şi informaţiile medicale care din motive justificate nu pot fi transmise on-line către sistemul DES se salvează local în aplicaţiile informatice utilizate de furnizorii de servicii medicale şi se transmit în maximum 5 zile calendaristice de la termenele prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea în mediul off-line transmit datele şi informaţiile prevăzute la alin. (2) în maximum 10 zile calendaristice de la termenele prevăzute în anexa nr. 2,

Art. 8. - Datele şi informaţiile medicale în sistemul DES sunt organizate şi structurate pe module, după cum urmează:

a) modulul „Sumar de urgenţă, care cuprinde:

1. alergii şi intoleranţe diagnosticate;

2. proteze şi alte dispozitive medicale interne;

3. transplanturi;

4. proceduri medicale relevante pentru urgenţă;

5. fistulă arterio-venoasă (existenţa acesteia);

6. boli cronice;

7. boli hematologice relevante pentru urgenţă;

8. boli transmisibile relevante pentru urgenţă;

9. tratamente curente;

10. internări recente;

b) modulul „Istoric medical”, care cuprinde:

1. alergii şi intoleranţe diagnosticate;

2. boli cronice diagnosticate;

3. istoricul de boli/diagnostice (altele decât alergii şi cronice);

4. intervenţii şi proceduri efectuate, servicii medicale, imunizări;

5. tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice;

c) modulul „Antecedente declarate de pacient”, care cuprinde:

1. antecedente medicale heredo-colaterale, antecedente fiziologice, patologice;

2. informaţii despre mediul şi modul de viaţă;

3. informaţii despre consumul de alcool, tutun, cafeina sau droguri;

d) modulul „Documente medicale”, care cuprinde date şi informaţii din:

1. fişe de observaţie clinică generală pentru spitalizare continuă;

2. fişe de observaţie clinică generală pentru spitalizare de zi;

3. fişe de consultaţie medic specialist;

4. fişe de consultaţie medicină de familie;

5. trimiteri pentru investigaţii clinice;

6. trimiteri pentru investigaţii paraclinice;

7. recomandări pentru îngrijire la domiciliu;

8. recomandări pentru dispozitive medicale;

9. prescripţii medicale prescrise de medici;

10. prescripţii medicale eliberate de farmacii;

e) modulul „Date personale”,care cuprinde: nume, prenume, data naşterii, CID, sex, vârstă, grup sanguin.

Art. 9. - (1) Datele şi informaţiile medicale transmise din eroare sau în mod greşit în sistemul DES şi constatate de medicul care a transmis datele şi informaţiile medicale sau de către pacient se modifică şi se anulează numai de către medicul autentificat care a transmis acele date şi informaţii medicale în sistemul DES.

(2) Datele şi informaţiile medicale prevăzute la alin. (1) se păstrează în sistemul DES şi se pot vizualiza de pacient sau de către reprezentantul legal al acestuia.

(3) Modalitatea de corectare şi anulare a datelor şi informaţiilor medicale transmise din eroare sau în mod greşit în sistemul DES prin utilizarea aplicaţiilor proprii, compatibile şi certificate în sistemul DES, este postată în portalul DES,

Art. 10. - Accesul direct al pacientului la propriul dosar electronic de sănătate sau al persoanei pe care o reprezintă legal se realizează numai prin intermediul portalului DES şi numai după autentificare.

Art. 11. - (1) Autentificarea pacientului în portalul DES se realizează numai după generarea matricei de securitate de către medicii înrolaţi În platforma informatică din asigurările de sănătate şi definirea de către pacient sau reprezentantul legal al acestuia a parolei de acces, prin portalul DES.

(2) Autentificarea pacientului sau a reprezentantului legal prin portalul DES se realizează în condiţiile prevăzute la alin. (1) prin utilizarea uneia dintre următoarele modalităţi:

a) utilizarea cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate şi a codului PIN asociat, precum şi prin intermediul parolei de acces;

b) utilizarea CID-ului sau a codului numeric personal, a matricei de securitate şi a parolei de acces.

(3) După autentificare prin intermediul portalului DES, pacientul sau reprezentantul legal al acestuia poate efectua următoarele operaţiuni:

a) accesarea informaţiilor din dosarul electronic de sănătate propriu sau al persoanelor pe care le reprezintă legal;

b) acordarea sau retragerea dreptului de acces al medicilor la propriul dosar electronic de sănătate sau la dosarele persoanelor pe care le reprezintă legal;

c) adăugarea de date şi informaţii medicale în dosarul electronic de sănătate propriu sau al persoanelor pe care le reprezintă legal, doar în modulul „Antecedente declarate de pacient”.

Art. 12. - (1) Matricea de securitate se prezintă sub forma unui tabel compus din 8 linii şi 8 coloane, fiecare poziţie din tabel conţinând un cod generat în mod aleatoriu de către sistemul DES. Matricea are o serie unică, generată automat de sistemul DES, Numărul de matrici care pot fi generate pentru un pacient nu este limitat. Sistemul DES recunoaşte numai ultima matrice de securitate generată pentru un pacient, restul fiind invalidate automat.

(2) Matricea de securitate se eliberează de către medicii înrolaţi în platforma informatică din asigurările de sănătate la solicitarea pacienţilor, în baza actului de identitate al acestora.

(3) Matricea de securitate se eliberează pacientului în format imprimat de hârtie A4 şi se înmânează acestuia imediat după imprimare. Jumătatea superioară a foii se semnează de către pacient şi se reţine de către medic, iar jumătatea inferioară care conţine tabelul, împreună cu instrucţiunile de utilizare a matricei de securitate, se înmânează pacientului.

(4) Medicii prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia să genereze matricea de securitate pacienţilor.

(5) Matricea de securitate este activă din momentul generării acesteia.

(6) Modelul matricei de securitate, precum şi modelul „Declaraţiei de acord utilizare date şi informaţii medicale în sistemul DES” sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(7) După primirea matricei de securitate, pacientul poate accesa portalul DES în maximum 3 zile calendaristice de la primirea matricei pentru a-şi defini parola de acces; în caz contrar matricea de securitate se dezactivează şi este necesară o nouă generare a acesteia.

(8) După definirea parolei de acces pacientul poate să îşi acceseze propriul dosar electronic de sănătate sau al persoanei pe care o reprezintă legal şi să genereze matricea de securitate direct din portalul DES, ori de câte ori este nevoie.

(9) Operaţiunile de generare a matricei de securitate şi înregistrarea reprezentantului legal al unei persoane se pot realiza numai prin intermediul portalului DES doar de către medicii prevăzuţi la alin. (2).

Art. 13. - (1) Toate aplicaţiile informatice utilizate de furnizorii de servicii medicale care se interconectează cu sistemul DES trebuie să respecte specificaţiile tehnice de interconectare, precum şi standardul privind forma datelor transmise.

(2) în vederea certificării, aplicaţiile informatice utilizează mediul de certificare.

(3) Toate informaţiile şi specificaţiile necesare certificării sunt publice şi accesibile on-line prin instrumentele puse la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, respectiv prin portalul DES la adresa http://www.des-cnas.ro şi prin forumul DES la adresa http://forum.des-cnas.ro/.

Art. 14. - (1) Mediul de producţie este destinat conectării la sistemul DES a furnizorilor de servicii medicale care utilizează o aplicaţie certificată. Mediul de producţie conţine date reale privind dosarele electronice de sănătate ale pacienţilor.

(2) Procedura de conectare la mediul de producţie în vederea utilizării DES este publică şi accesibilă online prin instrumentele puse la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, respectiv prin portalul DES la adresa http://www.des-cnas.ro şi prin forumul DES la adresa http://forum.des-cnas.ro/.

Art. 15. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 16. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul sănătăţii,

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vlad Vasile Voiculescu

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

ANEXA Nr. 1

 

Model

 

Către Casa de Asigurări de Sănătate

 

CERERE

pentru utilizarea unui certificat calificat în platforma informatică din asigurările de sănătate

 

A. Date de identificare ale furnizorului

 

Cod de identificare fiscală

 

Denumire

 

Adresa

 

 

B. Date de identificare ale persoanei pentru care s-a eliberat certificatul digital

 

Nume*

 

Prenume*

 

CNP*

 

Adresă e-mail*

 

Număr serie certificat digital (serial number)**

 

Valabilitate certificat digital (dată început...)

 

Autoritate de certificare emitentă

 


* Se vor completa datele identic cu cele înscrise în certificatul digital.

** Se completează numărul serial al certificatului digital fără spaţii, „-”,„:”, dacă nu reuşiţi să identificaţi numărul şi seria certificatului calificat, vă rugăm să luaţi legătura cu autoritatea de certificare care a eliberat certificatul.

 

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 privind falsul în declaraţii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

 

Data

 

 

Semnătura şi ştampila

Nume, prenume

 

 

 

Funcţia

 

 

 

 

NOTĂ:

Cererea din prezenta anexă va fi însoţită de următoarele documente (copie şi original) în vederea înrolării în platforma informatică din asigurările de sănătate a furnizorilor de servicii medicale care nu se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate;

a) codul unic de înregistrare fiscală sau codul de înregistrare fiscală, după caz;

b) avizul de înfiinţare a unităţii sanitare şi avizul privind structura organizatorică emise de Ministerul Sănătăţii în condiţiile legii;

c) certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România, al Colegiului Medicilor Dentişti din România, al Colegiului Farmaciştilor din România, al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România, al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, după caz;

d) asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională pentru medici, farmacişti şi alte persoane din domeniul asistenţei medicale care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la aceşti furnizori;

e) documentul care atestă gradul profesional pentru medici (unde este cazul);

f) documentul privind atribuirea codului de parafă pentru medici, eliberat de direcţiile de sănătate publică.

 

ANEXA Nr. 2

 

Datele şi informaţiile medicale transmise în sistemul DES

 

1. Prezentare la internare - spitalizare continuă (non urgenţă)

Datele/informaţiile sunt transmise în DES în ziua internării din foaia de observaţie clinică generală şi sunt;

a) date de identificare pacient*;

b) date privind internarea*;

c) trimitere spre internare.

2. Extras fişă de spitalizare continuă

Datele/informaţiile sunt transmise în DES la data externării din foile de observaţie clinică generală/biletele de ieşire din spital şi sunt:

1. date de identificare pacient*;;

2. detalii episod de spitalizare*;

3. trimitere spre internare;

4. diagnostice*;

5. stare prezentă la internare;

6. istoricul bolii actuale;

7. antecedente:

a) antecedente heredo-colaterale;

b) mod de viaţă;

c) antecedente fiziologice adult femeie;

d) antecedente fiziologice copil;

e) antecedente personale patologice;

8. proceduri medicale efectuate;

9. detalii naştere;

10. servicii şi investigaţii clinice, paraclinice şi spitaliceşti;

11. monitorizare semne vitale;

12. imunizări;

13. tratament medicamentos;

14. tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice;

15. alte probleme identificate:

a) boli cronice;

b) alergii;

16. tratament medicamentos recomandat;

17. servicii şi investigaţii recomandate:

a) trimitere clinică;

b) trimitere paraclinică;

c) trimitere recomandare îngrijire la domiciliu;

d) trimitere recomandare dispozitive medicale;

18. bilet de externare*;

19. scrisoare medicală*.

3. Extras fişă de spitalizare de zi - prezentare vizită

Datele/informaţiile sunt transmise în DES din fişa de spitalizare de zi, la fiecare vizită/zi, şi sunt:

1. date de identificare pacient*;

2. antecedente:

a) antecedente heredo-colaterale;

b) mod de viaţă;

c) antecedente fiziologice adulţi;

d) antecedente fiziologice copii;

e) antecedente personale patologice;

3. detalii episod de spitalizare*;

4. trimitere spre internare;

5. diagnostice*;

6. detalii vizită*;

7. proceduri medicale efectuate;

8. servicii şi investigaţii clinice, paraclinice şi spitaliceşti;

9. imunizări;

10. tratament medicamentos în cadrul vizitei;

11. alte probleme identificate:

a) boli cronice;

b) alergii;

12. tratament medicamentos recomandat;

13. tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice;

14. servicii şi investigaţii recomandate:

1. trimitere clinică;

2. trimitere paraclinică;

3. trimitere recomandare îngrijire la domiciliu;

4. trimitere recomandare dispozitive medicale;

15. bilet de externare*;

16. scrisoare medicală*.

4. Fişă consultaţie la medicii de specialitate din specialităţile clinice

Datele/informaţiile sunt transmise în DES în ziua acordării consultaţiei şi sunt:

1. date de identificare pacient*;

2. date privind consultaţia sau investigaţia*;

3. antecedente:

a) antecedente heredo-colaterale;

b) mod de viaţă;

c) antecedente fiziologice adulţi;

d) antecedente fiziologice copil;

e) antecedente personale patologice;

4. trimitere clinică în baza căreia se face consultaţia;

5. consemnarea examenelor periodice - copii;

6. istoricul bolii curente;

7. servicii clinice şi paraclinice efectuate;

8. imunizări;

9. tratament medicamentos administrat în ambulatoriu;

10. tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice;

11. alte probleme identificate:

a) boli cronice;

b) alergii;

12. tratament medicamentos recomandat în urma consultaţiei;

13. servicii şi investigaţii recomandate în urma consultaţiei:

a) bilet de trimitere către o specialitate clinică/internare;

b) bilet de trimitere către o specialitate paraclinică;

c) bilet de trimitere îngrijire la domiciliu;

d) bilet de trimitere dispozitive medicale;

5. Fişă de consultaţie medic de familie

Datele/informaţiile sunt transmise în DES în ziua acordării consultaţiei şi sunt:

1. date de identificare pacient*;

2. date privind consultaţia sau investigaţia*;

3. antecedente:

a) antecedente heredo-colaterale*;

b) mod de viaţă;

c) antecedente fiziologice adult femeie;

d) antecedente fiziologice copil;

e) antecedente personale patologice;

4. trimitere clinică în baza căreia se face consultaţia;

5. consemnarea examenelor periodice - copii;

6. istoricul bolii curente;

7. servicii clinice şi paraclinice efectuate;

8. imunizări;

9. tratament medicamentos administrate în ambulatoriu;

10. tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice;

11. alte probleme identificate;

a) boli cronice;

b) alergii;

12. tratament medicamentos recomandat în urma consultaţiei;

13. servicii şi investigaţii recomandate în urma consultaţiei;

a) bilet de trimitere către o specialitate clinică/internare;

b) bilet de trimitere către o specialitate paraclinică;

c) bilet de trimitere îngrijire la domiciliu;

d) bilet de trimitere dispozitive medicale.

6. Bilet de trimitere către o specialitate clinică/internare

Datele/informaţiile sunt transmise în DES în ziua întocmirii biletului şi sunt:

1. date identificare pacient*;

2. bilet de trimitere către o specialitate clinică/internare*.

7. Bilet de trimitere către o specialitate paraclinică

Datele/informaţiile sunt transmise în DES în ziua întocmirii biletului şi sunt:

1. date identificare pacient*;

2. bilet de trimitere către o specialitate paraclinică*.

8. Bilet de trimitere pentru îngrijiri la domiciliu

Datele/informaţiile sunt transmise în DES în ziua întocmirii biletului şi sunt:

1. date identificare pacient*;

2. bilet de trimitere pentru îngrijiri la domiciliu*.

9. Bilet de trimitere - prescripţie pentru dispozitive medicale în ambulatoriu

Datele/informaţiile sunt transmise în DES în ziua întocmirii biletului şi sunt:

1. date identificare pacient*;

2. bilet de trimitere - prescripţie pentru dispozitive medicale*.

10. Prescripţie medicală

Datele/informaţiile sunt transmise în DES în ziua întocmirii prescripţiei electronice medicale on-line/la 30 de zile pentru prescripţia electronică off-line şi în ziua întocmirii prescripţiei contra cost şi sunt:

1. date identificare pacient*;

2. date prescripţie medicală*.

Informaţiile marcate cu * sunt obligatorii.

Informaţiile detaliate ale categoriilor de mai sus sunt publicate în portalul DES (Manualul de utilizare DES pentru medic).

 

ANEXA Nr. 3

 

- Model*) –

 

Declaraţie de acord utilizare date şi informaţii medicale în sistemul DES

 

Data imprimării:

<ZZ.LL.AAAA>

Medic:

<Prenume Nume>

Nume pacient:

<Prenume Nume>

CID pacient:

20 cifre

 

Declar pe proprie răspundere că am primit matricea de securitate cu seria XXXXXXXXXXXX pentru autentificare în partalul DES şi că sunt de acord cu termenii şi condiţiile de acces la datele termenii şi informaţiile medicale din dosarul electronic de sănătate propriu prevăzute în H.G. nr. 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare termenii şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului

 

Semnătura Pacient

 

 

 

 

Exemplar pentru medic

- Model -

Matrice de securitate “Dosarul Electronic de Sănătate”

 

Exemplar pentru pacient

 

 

Serie matrice:<xxxxxx> CID pacient:<****************>

 

 

Matricea de securitate este o metodă pentru accesarea DES prin intermediul căreia:

 

1. Puteţi acorda acces medicului la dosarul dvs. de sănătate sau la dosarele persoanelor pe care le reprezentaţi legal.

2. Împreună cu CID-ul (codul de asigurat) şi cu parola de acces (pe care o definiţi la prima autentificare) aveţi acces direct în portalul DES la dosarul dvs. de sănătate sau la dosarele celor pe care îi reprezentaţi legal.

 

Matricea se utilizează numai de către persoana îndreptăţită.

Nu înmânaţi matricea altei persoane nici măcar medicului dvs. Acestuia îi veţi furniza numai caracterele de pe poziţia solicitată şi numai atunci când doriţi să-i permiteţi accesul la dosarul de sănătate al dvs. sau al unei persoanei pe care o reprezentaţi legal.

Dacă pierdeţi matricea puteţi solicita regenerarea acesteia la orice medic sau puteţi utiliza parola de acces pentru regenerarea matricei în portalul DES, direct de către dvs. sau de către reprezentantul legal.

 

A

B

C

D

E

F

G

H

 

1

D3M

T3G

G52

N7Z

F7V

U4K

A8C

C7P

 

2

U3A

N4H

Z9A

J7Y

P2B

D4D

S8P

U8C

 

3

V9E

J3B

B3V

V7T

J5Z

D2B

A6S

Z2C

 

4

ESC

V4P

G5H

U9V

W3S

Z6T

F6K

R5A

 

5

Y5X

H9N

V8G

E8Y

P5C

C7A

IV12H

C9E

 

6

X7S

B5U

N8P

Y3U

M9X

W4J

N3A

R2D

 

7

Y8X

G7M

V3E

J3J

F3R

S8J

U5E

T4K

 

8

N6M

A4F

F2F

U4Y

H8M

V8E

D3X

V7K

 

 

Accesaţi adresa www.des-cnas.ro în maxim 3 zile de la primirea matricei pentru a vă defini parola de acces, altfel matricea va fi dezactivată!

 

Va rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile care însoţesc matricea de securitate (pagina a doua).

 

 

Instrucţiuni de utilizare a matricei de securitate

1. Pentru a utiliza matricea de securitate ca instrument de acces direct la dosarul propriu de sănătate sau al persoanelor pe care le reprezentaţi legal, prin portalul DES, este necesar ca, după generarea acesteia de către medicul dumneavoastră, să definiţi o parolă pe care numai dumneavoastră să o cunoaşteţi. Dacă nu faceţi acest lucru, matricea poate fi utilizată numai pentru a da acces medicului la dosarul de sănătate propriu sau al persoanelor pe care le reprezentaţi legal şi numai timp de 3 zile. După acest termen, matricea va fi dezactivată şi va trebui să solicitaţi una nouă.

2. Definirea parolei de acces trebuie făcută de către dumneavoastră sau de către reprezentantul legal din orice locaţie unde există acces la internet, în maximum 3 zile calendaristice de la data imprimării matricei, pentru ca aceasta să nu fie dezactivată.

3. Definirea parolei de acces presupune utilizarea internatului şi accesarea adresei www.des-cnas.ro, după cum urmează:

a) Se apasă butonul „Accesaţi DES” după care, în fereastra „Pacient”, în câmpul „CID” sau „CNP” introduceţi datele personale (CID-ul sau CNP-ul).

b) Ulterior apare pagina „Accesare Dosar Electronic de Sănătate” prin care se solicită un cod din matricea de securitate (de exemplu: în tabelul de mai sus pentru poziţia Al codul corespondent este D3M) şi definirea unei parole. Parola de acces va fi formată din caractere numerice, alfanumerice şi va avea o lungime de minimum 6 caractere.

ATENŢIE! Parola de acces este strict confidenţială şi nu trebuie comunicată altor persoane.

4. După parcurgerea acestor etape se deschide în mod automat propriul dosar electronic de sănătate sau al persoanelor pe care le reprezentaţi legal.

5. Dacă aţi pierdut matricea de securitate, puteţi genera o nouă matrice direct în portalul DES, accesând butonul „Nu pot accesa contul meu”, sau puteţi solicita eliberarea unei noi matrici la orice medic, urmând a parcurge din nou paşii prezentaţi anterior, mai puţin definirea parolei care rămâne valabilă. Sistemul DES recunoaşte numai o singură matrice pentru o persoană, şi anume ultima generată.

6. Dacă uitaţi parola sau doriţi să o modificaţi veţi accesa butonul „Nu pot accesa contul meu”, unde sunt descrişi paşii necesari pentru schimbarea parolei de acces.

7. La o consultaţie medicală ulterioară este indicat să aveţi la dumneavoastră cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate sau matricea de securitate în situaţia în care doriţi acordaţi acces medicului la propriu dosar sau al persoanelor pe care le reprezentaţi legal.

8. Nu înmânaţi matricea altei persoane, nici măcar medicului dumneavoastră. Acestuia îi veţi furniza numai caracterele aferente poziţiei solicitate de pe matricea de securitate!

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

DECIZIE

pentru completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 562/2014 privind procedura de selecţie pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune

 

În temeiul art. 10 alin. (2) pct. 10 şi 12, art. 11 alin. (1) şi (7) şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 28 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

Art. I. - Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 562/2014 privind procedura de selecţie pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din data de 20 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„( 11) Cuantumul scrisorii de garanţie precizat la alin. (1) se poate majora, pe parcursul procedurii de selecţie, astfel încât valoarea totală a acesteia să fie de cel puţin 50% din preţul ofertat la momentul respectiv.”

2. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) în cadrul comisiei pot fi desemnaţi şi 2 membri de rezervă.

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Eduard-Lucian Lovin

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 1.040.

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.