MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 799/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 799         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 11 octombrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

147. - Instrucţiuni ale ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor ministrului afacerilor interne nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative

 

1.189. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe un sector cadastral, în unitatea administrativ-teritorială Sălard din judeţul Bihor

 

1.190. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara

 

1.214. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Birda din judeţul Timiş

 

1.220. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj

 

1.221. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Corcova din judeţul Mehedinţi

 

1.222. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

 

1.223. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Cristineşti din judeţul Botoşani

 

1.224. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş

 

1.225. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Cătunele din judeţul Gorj

 

1.233. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş

 

1.239. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu

 

1.645. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluenta Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreţ şi Rezervaţiile Naturale Locul Fosilifer Drănic - 2.391 şi Pădurea Zăval - IV.33

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

INSTRUCŢIUNI

pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor ministrului afacerilor interne nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucţiuni:

Art. I. - Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 6 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) în sensul prevederilor art. 2 alin. (1), instituţiile prefectului eliberează apostila cu privire la actele oficiale administrative, denumite în continuare acte.

(2) Apostila se eliberează pentru acte emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de alte organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, în cadrul unor competenţe stricte stabilite prin lege, pentru scopurile prevăzute la art. 5 alin. 2 din Convenţie.

(3) Instituţiile prefectului nu eliberează apostila pentru actele prevăzute la art. 1 alin. 2 lit. a), c) şi d) şi alin. 3 din Convenţie, respectiv pentru copii ale actelor oficiale administrative

(4) Eliberarea apostilei este refuzată dacă:

a) actul este destinat utilizării pe teritoriul unui stat care nu este parte a Convenţiei;

b) conţinutul actului nu este lizibil;

c) actul este completat sau semnat cu creion;

d) actul nu prezintă elementele de siguranţă prevăzute de lege sau acestea sunt deteriorate;

e) actul prezintă completări sau corecturi neconfirmate oficial;

f) actul este plastifiat;

g) semnătura sau ştampila pe care actul le poartă nu poate fi validată ori nu corespunde specimenelor aflate în baza de date cuprinzând numele şi specimenele de semnătură şi de ştampilă corespunzătoare persoanelor din cadrul instituţiilor implicate;

h) nu se face dovada plăţii taxelor aferente;

i) nu sunt depuse documentele prevăzute de prezentele instrucţiuni;

j) există suspiciunea legitimă că actul este fals.

(5) Lista principalelor categorii de acte dintre cele prevăzute la alin. (2) se întocmeşte şi se actualizează de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia generală pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, denumită în continuare structură coordonatoare, şi se publică pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne.

(6) în vederea actualizării listei prevăzute la alin. (5), instituţiile prefectului transmit de îndată structurii coordonatoare o copie a actului pentru care se solicită eliberarea apostilei, dacă acesta nu se regăseşte în listă.”

2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Apostila se eliberează prin Sistemul interoperabil centralizat pentru evidenţa apostilei eliberate de către instituţiile prefectului pentru actele oficiale administrative, denumit în continuare aplicaţie informatică.”

3. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Plata taxelor prevăzute la alin. (1) se poate face prin orice modalitate de plată prevăzută de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.”

4. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

(3) în cazul în care, în conformitate cu prevederile prezentelor instrucţiuni, nu se eliberează apostila, taxele plătite, atât pentru înregistrarea cererii, cât şi pentru eliberarea apostilei, se restituie, menţionându-se acest lucru în cererea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. a).

(4) în vederea restituirii taxelor potrivit alin. (3), solicitantul depune o cerere la administraţia finanţelor publice din raza sectorului/judeţului de domiciliu, anexând chitanţa în original, care trebuie să poarte menţiunea «Serviciu neprestat», înscrisă de instituţia prefectului.”

5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) în cadrul biroului apostilă se realizează stabilirea identităţii solicitantului.

(2) Aplicarea apostilei poate fi solicitată de:

a) titularul actului;

b) soţul/soţia titularului actului ori o rudă până la gradul II cu titularul actului, inclusiv;

c) altă persoană fizică ce prezintă, după caz, procură autentică sau împuternicire avocaţială ori un contract având ca obiect realizarea în numele titularului a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei;

d) o persoană juridică ce a încheiat cu titularul actului, cu soţul/soţia titularului actului ori cu o rudă până la gradul II cu titularul actului, cu o altă persoană fizică, ce prezintă procură notarială, un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens;

e) o misiune diplomatică sau un oficiu consular în România al unui stat semnatar al Convenţiei, dacă aceasta/acesta poate asigura transmiterea prin corespondenţă atât a documentelor necesare eliberării apostilei la instituţia prefectului competentă, cât şi a actelor pentru care s-a eliberat apostila către titularul acestora.

(3) în cazul în care titularul actului este minor, se ia în considerare contractul încheiat cu unul dintre părinţi, o rudă până la gradul II inclusiv sau cu tutorele.

(4) în cazul îh care se solicită eliberarea apostilei pentru un document al unei persoane decedate, fără moştenitori legali sau testamentari cu domiciliul ori reşedinţa în România, solicitantul completează o declaraţie pe propria răspundere în acest sens.

(5) în cazul în care procura autentică prevăzută la alin. (2) lit. c) a fost întocmită pe teritoriul unui alt stat, este necesar ca aceasta să fie tradusă în limba română şi legalizată.

(6) Personalul din cadrul biroului apostilă poate solicita ca procura notarială să fie apostilată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită.”

6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) în vederea eliberării apostilei, solicitantul are obligaţia de a prezenta:

a) o cerere, indiferent de numărul actelor aparţinând aceluiaşi titular pentru care se solicită eliberarea apostilei;

b) actul de identitate;

c) certificatul de căsătorie ori actul de divorţ sau actul prin care se face dovada schimbării numelui şi/sau a prenumelui ori a intervenirii unor modificări în ceea ce priveşte data naşterii ori o declaraţie de notorietate autentică, dacă este cazul;

d) actul pentru care se solicită eliberarea apostilei, în original;

e) dovada achitării taxelor prevăzute la art. 5 alin. (1).

(2) în cazul în care se solicită eliberarea apostilei pentru acte aparţinând mai multor titulari, solicitantul trebuie să completeze câte o cerere pentru fiecare titular de act.

(3) în cazul în care solicitantul nu este titularul actului pentru care se solicită eliberarea apostilei, acesta trebuie să prezinte, după caz, şi următoarele:

a) actul de identitate;

b) procura notarială, împuternicirea avocaţială sau delegaţia şi contractul de prestări servicii cerute potrivit art. 6 alin. (2) fit. c) şi d).

(4) în lipsa actului de identitate emis de autorităţile române, solicitantul poate prezenta un document similar, emis de instituţii sau autorităţi publice din statui, altul decât România, în care are domiciliul sau reşedinţa, ori paşaportul, aflate în termen de valabilitate.

(5) Modelul cererii prevăzute la alin. (1) lit. a) este prezentat în anexa nr. 3.”

7. La articolul 8, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) actul pentru care se solicită eliberarea apostilei este însoţit de documentele prevăzute la art. 6 şi 7;”.

8. La articolul 8, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) contravaloarea cheltuielilor ocazionate de transmiterea actului şi a apostilei către solicitant sunt suportate de către acesta.”

9. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) La primirea documentelor trebuie să se verifice dacă:

a) actul pentru care se solicită eliberarea apostilei este de natura celor prevăzute la art. 3 alin. (1);

b) este îndeplinit unul dintre următoarele criterii:

1. titularul actului, soţul/soţia titularului actului ori o rudă până la gradul II cu titularul actului, inclusiv, are domiciliul/ultimul domiciliu ori reşedinţa în judeţul în care îşi are sediul instituţia prefectului sesizată; sau

2. sediul emitentului actului se află în judeţul în care îşi are sediul instituţia prefectului sesizată;

c) actul pentru care se solicită eliberarea apostilei nu este deteriorat.

(2) Considerarea unui criteriu sau a altuia trebuie să se facă în favoarea solicitantului.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), în cazul în care se solicită eliberarea apostilei pentru certificate de stare civilă sau certificate de cazier judiciar, solicitantul se poate adresa oricărei instituţii a prefectului.

(4) în perioada de derulare a proiectului «Sistem interoperabil centralizat pentru evidenţa apostilei eliberate de către instituţiile prefectului pentru actele oficiale administrative», prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), cererile de eliberare a apostilei formulate de către persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. d) pot fi depuse atât la Instituţia Prefectului - Municipiul Bucureşti, cât şi la Instituţia Prefectului - Judeţul Ilfov.

(5) Documentele preluate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României de la solicitanţi aflaţi în afara graniţelor statului român se transmit, fără a se face aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (1) lit. b), Instituţiei Prefectului - Municipiul Bucureşti, care, după eliberarea apostilei, le remite misiunii diplomatice ori oficiului consular. Operaţiunile privind transmiterea şi restituirea documentelor se realizează prin Ministerul Afacerilor Externe.”

10. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - În cadrul biroului apostilă se asigură:

a) înregistrarea cererii depuse de solicitant, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezentele instrucţiuni;

b) verificarea actelor pentru care urmează să se elibereze apostila din punctul de vedere al integrităţii fizice a acestora;

c) confruntarea datelor înscrise în act cu datele corespunzătoare din cererea completată de către solicitant;

d) înregistrarea în aplicaţia informatică a datelor preluate din documentele prezentate de către solicitant.”

11. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - În cazurile prevăzute la art. 6 alin. ţ2) lit. e) şi la art. 8, în aplicaţia informatică, în câmpul «Observaţii», se menţionează faptul că documentele au fost transmise prin corespondenţă, poştă sau curierat.”

12. La articolul 12, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) După verificarea competenţei, potrivit prevederilor art. 9, şi înainte de efectuarea operaţiilor prevăzute la art. 10, se verifică semnătura, calitatea în care a acţionat semnatarul actului şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicită eliberarea apostilei.

...........................................................................................................................

(3) După verificarea actului, în aplicaţia informatică, în câmpul «Observaţii», se notează date cu privire la modul în care s-a realizat verificarea semnăturii, a calităţii în care a acţionat semnatarul actului şi, dacă este cazul, a identităţii sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicită eliberarea apostilei.”

13 La articolul 16, alineatul (1) se abrogă.

14. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Verificarea datelor cuprinse într-o apostilă eliberată de instituţiile prefectului se realizează de către orice persoană interesată prin accesarea Registrului naţional electronic al apostilelor, constituit cu respectarea prevederilor art. 7 din Convenţie şi gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, prin structura coordonatoare.”

15. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Apostila şi anexa la aceasta sunt generate de aplicaţia informatică.

(2) în vederea generării apostilei şi a anexei se completează câmpurile specifice din aplicaţia informatică prin introducerea datelor preluate din documentele prezentate de către solicitant şi folosindu-se scrierea cu diacritice.

(3) în câmpurile corespunzătoare din aplicaţia informatică se va înscrie menţiunea «n/a» dacă actul poartă numele emitentului şi număr de înregistrare, dar se află în una sau mai multe dintre situaţiile de mai jos:

a) nu are înscris numele semnatarului;

b) nu are înscrisă calitatea semnatarului;

c) nu poartă ştampila emitentului.

(4) în cazul actelor în care sunt înscrise numele a 2 titulari, în câmpul aferent se vor înscrie numele ambilor titulari, după cum urmează:

a) certificate de căsătorie - se vor înscrie numele ambilor soţi, dobândite în urma căsătoriei;

b) certificat de divorţ - se vor înscrie numele ambilor soţi, dobândite în urma divorţului.

(5) Codul apostilei are următoarea structură AA/xyzw/xy, în care:

a) AA reprezintă denumirea abreviată a judeţului/municipiului Bucureşti, scrisă cu litere majuscule;

b) xyzw reprezintă numărul cererii, scris cu cifre arabe;

c) xy reprezintă numărul de ordine al actului, scris cu cifre arabe. _

(6) în cazul în care o persoană solicită eliberarea apostilei pentru un singur act, structura codului apostilei este AA/xyzw/1

16. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Apostila şi anexa la aceasta se imprimă pe hârtie albă standard, format A4, utilizându-se cerneală color.

(2) Modelul apostilei eliberate de către instituţiile prefectului este prevăzut în anexa nr. 4.”

17. La articolul 21, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

„(2) Apostila se ataşează la act, iar în zona comună celor două documente, rezultată prin capsare, se aplică ştampila cu stemă a instituţiei prefectului, jumătate pe apostilă, iar cealaltă jumătate pe act.

(3) în cazul; în care se solicită eliberarea unei noi apostile pentru un act apostilat, apostila anterioară se îndepărtează şi se arhivează, iar în câmpul «Observaţii» din aplicaţia informatică se face referire la apostila anterioară.”

18. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prelucrarea cererilor şi eliberarea apostilelor se fac potrivit programului de lucru, în funcţie de capacitatea de prelucrare a cererilor, respectiv durata necesară verificării actelor.”

19. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - În situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. e) şi art. 8, în rubrica aferentă semnăturii de primire se menţionează faptul că actul s-a transmis prin corespondenţă şi se înscrie numărul formularului de confirmare a primirii actului de către solicitant sau, după caz, se ataşează la cerere formularul de preluare/expediere completat de firma de curierat.”

20. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Termenul de păstrare a documentelor reţinute potrivit art. 22 alin. (2), respectiv a datelor înregistrate în aplicaţia informatică este de 10 ani.”

21. La articolul 27 litera b), punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„9. numerele de telefon care pot fi apelate pentru obţinerea de informaţii suplimentare, adresa poştală pentru corespondenţa scrisă, precum şi adresa de e-mail pentru corespondenţa electronică.”

22. Articolul 28 se abrogă.

23. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 29 - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.”

24. Anexele nr. 1-4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezentele instrucţiuni.

25. Anexele nr. 5-7 se abrogă.

Art. II. - Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentele instrucţiuni, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 23 septembrie 2016.

Nr. 147.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Instrucţiunile nr. 82/2010)

 

LISTA

statelor semnatare ale Convenţiei 1)

 

Republica Africa de Sud, Republica Albania, Statele Unite ale Americii, Principatul Andorra, Antigua şi Barbuda, Republica Argentiniană, Republica Armenia, Comunitatea Australiană, Republica Austria, Republica Azerbaidjan, Comunitatea Bahamas, Regatul Bahrain, Barbados, Republica Belarus, Regatul Belgiei, Belize, Bosnia-Herţegovina, Republica Botswana, Republica Federativă a Braziliei, Statul Brunei Darussalam, Republica Bulgaria, Republica Burundi, Republica Capului Verde, Republica Cehă, Republica Chile, Republica Cipru, Republica Populară Chineză (Hong Kong şi Macao), Republica Columbia, Insulele Cook, Republica Coreea, Republica Costa Rica, Republica Croaţia, Regatul Danemarcei, Comunitatea Dominica, Republica Dominicană, Republica Ecuador, Confederaţia Elveţiană, Republica El-Salvador, Republica Estonia, Republica Insulelor Fiji, Republica Finlanda, Republica Franceză, Georgia, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Grenada, Republica Honduras, Republica India, Republica Irlanda, Republica Islanda, Statul Israel, Republica Italiană, Japonia, Republica Kazahstan, Kosovo, Republica Kîrgîză, Regatul Lesotho, Republica Letonia, Republica Liberia, Principatul Liechtenstein, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Macedonia, Republica Malawi, Republica Malta, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei De Nord, Regatul Maroc, Republica Insulelor Marshall, Republica Mauritius, Statele Unite Mexicane, Republica Moldova, Principatul Monaco, Mongolia, Republica Muntenegru, Republica Namibia, Republica Nicaragua, Insulele Niue, Regatul Norvegiei, Noua Zeelandă, Olanda (Regatul Ţărilor de Jos), Sultanatul Oman, Republica Panama, Republica Paraguay, Peru, Republica Poloneză, Republica Portugheză, România, Federaţia Rusă, Federaţia Sfântul Kitts şi Nevis, Sfânta Lucia, Sfântul Vincent şi Grenadine, Statul Independent Samoa, Serenisima Republică San Marino, Republica Democrată Săo Tomé şi Principe, Republica Serbia, Republica Seychelles, Republica Slovacă, Republica Slovenia, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Republica Suriname, Regatul Swaziland, Republica Orientală A Uruguayului, Republica Uzbekistan, Republica Tadjikistan, Regatul Tonga, Republica Trinidad-Tobago, Republica Turcia, Ucraina, Republica Ungară, Republica Vanuaiu, Republica Bolivariană a Venezuelei


1) În tabel sunt menţionate statele care au semnat Convenţia (Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961); unele dintre acestea sunt membre ale Conferinţei de la Haga de Drept Internaţional Privat şi semnatare ale Convenţiei, iar altele doar semnatare ale Convenţiei; pentru actualizarea listei statelor semnatare ale Convenţiei se va accesa site-ul Conferinţei de Drept Internaţional Privat: www.hcch.net

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Instrucţiunile nr. 82/2010)

 

LISTA

statelor semnatare ale Conferinţei de Drept Internaţional Privat de la Haga cu care România a încheiat convenţii, tratate sau acorduri privind asistenţa Juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare

 

Republica Albania

Tratat între Republica Populară Română şi Republica Populară Albania privind asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale, ratificat prin Decretul nr. 463/1960, publicat în Buletinul Oficial nr. 4/1961 „PARTEA I - Dispoziţii generale”

„Art. 13. - Valabilitatea actelor

1. Actele care au fost întocmite sau certificate de un organ de stat sau de către o persoană oficială pe teritoriul uneia din Părţile Contractante, în limitele competenţei lor, în forma stabilită de lege şi prevăzute cu sigiliu oficial, sunt valabile pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vreo altă certificare. Aceasta se referă de asemenea şi la semnăturile care sunt legalizate conform prevederilor legale ale uneia din Părţile Contractante.

2. Actele care pe teritoriul unei Părţi Contractante se consideră ca fiind acte oficiale, sunt socotite şi pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante ca având forţa probatorie a actelor oficiale.” Potrivit Notei verbale nr. 375/19.12.2007 a Ambasadei Albaniei la Bucureşti, art. 13 prevede scutirea de legalizare şi orice formalitate echivalentă pentru toate actele oficiale.

Republica Austria

Convenţie între Republica Socialistă România şi Republica Austria cu privire la asistenţa juridică în materia dreptului civil şi de familie şi la valabilitatea şi transmiterea actelor, ratificată prin Decretul nr. 1.179/1968, publicată în Buletinul Oficial nr. 4/1968 „CAPITOLUL V - Valabilitatea şi transmiterea actelor Art. 25

1. Actele eliberate de o instanţă judecătorească sau de o autoritate administrativă a unui stat contractant în limitele competenţei sale şi prevăzute cu semnătură oficială şi cu sigiliul oficial vor avea şi în faţa instanţelor judecătoreşti şi a autorităţilor administrative ale celuilalt stat contractant puterea probatorie a actelor oficiale. Această prevedere este valabilă şi pentru alte acte cărora, potrivit dispoziţiilor legale ale statului contractant pe teritoriul căruia au fost eliberate, le este atribuită puterea probatorie a actelor oficiale.

2. Această putere probatorie o va avea şi legalizarea semnăturii pe un act sub semnătură privată, făcută de către o instanţă judecătorească sau de către o autoritate administrativă a unuia dintre statele contractante ori de un notar public austriac.

Art. 26

Actele prevăzute la articolul 25 punctul 1 şi legalizarea prevăzută la articolul 25 punctul 2 nu au nevoie de nicio altă certificare pentru a fi folosite în faţa instanţelor judecătoreşti şi a autorităţilor administrative ale celuilalt stat contractant.”

Regatul Belgiei

Convenţie între Republica Socialistă România şi Regatul Belgiei privind asistenţa juridică în materie civilă şi comercială, ratificată prin Decretul nr. 368/1976, publicată în Buletinul Oficial nr. 93/1976

„CAPITOLUL III - Scutirea de legalizare Art. 14

Documentele care emană de la autorităţile judiciare ale unuia dintre cele două state şi care poartă sigiliul acestora, precum şi documentele cărora le atestă certitudinea datei, realitatea semnăturii sau conformitatea cu originalul, sunt scutite de orice legalizare atunci când trebuie să fie folosite pe teritoriul celuilalt stat.

CAPITOLUL IV - Transmiteri în materie de acte de stare civilă Art. 15

Autorităţile competente ale fiecăruia dintre cele două state transmit fără cheltuieli autorităţilor competente ale celuilalt stat, la cerere şi după caz, certificate de stare civilă române, copii sau extrase ale oricărui act de stare civilă belgian, precum şi copii ale hotărârilor date în materie de stare civilă, atunci când aceste documente privesc cetăţenii statului solicitant şi care sunt cerute într-un interes administrativ suficient motivat. Aceste documente sunt scutite de orice legalizare.”

Bosnia şi Herţegovina

- prin declaraţie de succesiune

Tratat dintre Republica Populară Română şi Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică, ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în Buletinul Oficial nr. 6/1961 „CAPITOLUL V- Actele Art.47

1. Actele publice care au fost întocmite sau eliberate de către un organ sau o persoană oficială a unei Părţi Contractante, în limitele competenţei lor vor fi prevăzute cu sigiliul oficial şi semnătură, pot fi folosite în faţa organelor celeilalte Părţi Contractante fără vreo altă certificare sau legalizare. Această prevedere se aplică şi actelor private care au fost legalizate de organele sau persoanele oficiale competente.

2. Prevederile punctului 1 sunt aplicabile şi în ce priveşte copiile actelor publice sau private care au fost certificate de organele sau persoanele oficiale competente.

Art. 48

Acte publice eliberate de organele şi persoanele oficiale competente ale unor Părţi Contractante au pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante aceeaşi forţă probatorie ca şi actele eliberate de organele şi persoanele oficiale proprii.”

Republica Bulgaria

Tratat dintre Republica Populară Română şi Republica Populară Bulgaria privind asistenţa juridică în acuzele civile, familiale şi penale, ratificat prin Decretul nr. 109/1959, publicat în

Buletinul Oficial nr. 11/1959 „PARTEA I - Dispoziţii generale”

„Art. 13 - Valabilitatea actelor

1. Actele care au fost întocmite sau certificate de un organ de stat sau de către o persoană oficială pe teritoriul uneia din Părţile Contractante, în limitele competenţei lor, în forma stabilită de lege şi prevăzute cu sigiliul oficial, sunt valabile pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vreo altă certificare. Aceasta este valabil şi pentru semnăturile care sunt legalizate conform prevederilor legale ale uneia din Părţile Contractante.

2. Actele care pe teritoriul unei Părţi Contractante se consideră ca fiind acte oficiale, sunt socotite şi pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante ca având forţa probatorie a actelor oficiale.”

Republica Cehă

Tratat dintre România şi Republica Cehă privind asistenţa judiciară în materie civilă, semnat la Bucureşti la 11 iulie 1994, ratificat prin Legea nr. 44/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 31 mai 1995 „CAPITOLUL III - Acte oficiale

Art. 23 - Valabilitatea actelor

1. Actele care emană de la autorităţile competente ale uneia dintre părţile contractante, precum şi actele sub semnătură privată, cărora acestea le dau dată certă şi ie atestă autenticitatea semnăturii, sunt valabile pe teritoriul celeilalte părţi contractante fără vreo altă legalizare. Această dispoziţie se aplică şi cu privire la extrasele şi copiile de pe acte.

2. Actele menţionate la paragraful 1 au, pe teritoriul celeilalte părţi contractante, aceeaşi forţă probantă ca şi actele de acelaşi fel ale acestei din urmă părţi contractante.”

Republica Populară Chineză

Tratat de asistenţă juridică în materie civilă şi penală dintre România şi Republica Populară Chineză, ratificat prin Legea nr. 12/1992, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 3 martie 1992 „CAPITOLUL V - Alte prevederi Art. 34 - Scutirea de legalizare

Documentele oficiale întocmite sau certificate de tribunale ori alte instituţii competente ale uneia dintre părţile contractante, pentru a fi folosite în faţa tribunalelor şi altor instituţii competente ale celeilalte părţi contractante, nu vor fi supuse cerinţei legalizării, dacă acestea sunt prevăzute cu sigiliu oficial.”

Republica Croaţia

- prin declaraţie de succesiune

Tratat dintre Republica Populară Română şi Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică, ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în Buletinul Oficial nr. 6/1961 (a se vedea; Bosnia şi Herţegovina)

Republica Franceză

Convenţie între Republica Socialistă România şi Republica Franceză privind asistenţa juridică în materie civilă şi comercială, ratificată prin Decretul nr. 77/1975, publicată în Buletinul Oficial nr. 79/1975

„CAPITOLUL III - Forţa probantă a actelor şi scutirea de legalizare”

„Art. 10

înscrisurile care emană de la autorităţile judiciare sau de la alte autorităţi competente ale unuia dintre state, precum şi înscrisurile cărora acestea le dau dată certă, le atestă autenticitatea semnăturii sau conformitatea cu originalul, nu au nevoie de nicio legalizare pentru a fi folosite pe teritoriul celuilalt stat.”

Republica Macedonia

Convenţie între România şi Republica Macedonia privind asistenţa juridică în materie civilă, semnată la Bucureşti la 12 noiembrie 2003, ratificată prin Legea nr. 356/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004 „CAPITOLUL I - Dispoziţii generale”

„Art. 21 - Valabilitatea actelor

1. Actele în formă legală, întocmite sau certificate de o instanţă sau de altă autoritate competentă a uneia dintre părţile contractante, care poartă semnătura şi sigiliul acesteia, nu trebuie să poarte o altă semnătură şi certificare pentru a fi utilizate pe teritoriul celeilalte părţi contractante.

2. Dispoziţiile paragrafului 1 se referă şi la extrasele şi copiile de pe actele certificate de o instanţă sau de o altă autoritate competentă.

3. Actele oficiale întocmite pe teritoriul uneia dintre părţile contractante au pe teritoriul celeilalte părţi contractante aceeaşi forţă probantă ca şi actele de acelaşi fel ale acestei părţi.

4. Orice persoană sau autoritate interesată a uneia dintre părţile contractante poate solicita, în caz de dubiu, verificarea autenticităţii actului de către autoritatea celeilalte părţi contractante.”

Republica Moldova

Tratat între România şi Republica Moldova privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, semnat la Chişinău la 6 iulie 1996, ratificat prin Legea nr. 177/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 13 noiembrie 1997 „PARTEA a II-a - Cauze civile”,

„CAPITOLUL II - Acte oficiale”

„Art. 22 - Valabilitatea actelor

1. Actele care emană de la autorităţile competente sau de la alte instituţii ale uneia dintre părţile contractante, precum şi actele sub semnătură privată, cărora acestea le dau data certă şi le atestă autenticitatea semnăturii, sunt valabile pe teritoriul celeilalte părţi contractante fără vreo altă legalizare. Această dispoziţie se aplică şi cu privire la extrasele şi la copiile de pe aceste acte.

2. Actele menţionate la paragraful 1 au. pe teritoriul celeilalte părţi contractante, aceeaşi forţă probantă ca şi actele de acelaşi fel ale acestei din urmă părţi contractante.”

Mongolia

Tratat dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Mongolă cu privire la asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale, ratificat prin Decretul nr. 415/1973, publicat în Buletinul Oficial nr. 116/1973 „CAPITOLUL I - Dispoziţii generale Art. 17 - Valabilitatea actelor

1. Actele eliberate de o instituţie judiciară sau de o autoritate administrativă a unei părţi contractante, în limitele competenţei sale şi în forma stabilită de legile în vigoare la data emiterii lor, prevăzute cu semnătura oficială şi cu sigiliul oficial, vor avea, şi în faţa instituţiilor judiciare şi a autorităţilor administrative ale celeilalte părţi contractante, puterea probatorie a actelor oficiale. Această prevedere este valabilă şi pentru alte acte cărora, potrivit dispoziţiilor legale ale părţii contractante pe teritoriul căreia au fost eliberate, le este atribuită puterea probatorie a actelor oficiale.

2. Aceeaşi putere probatorie o va avea şi legalizarea semnăturii pe un act sub semnătură privată făcută de către o autoritate administrativă a uneia dintre părţile contractante.

Art. 18

Pentru actele prevăzute în articolul 17 punctul 1 şi pentru legalizarea prevăzută în articolul 17 punctul 2 nu este necesară nicio altă certificare pentru a fi folosite în faţa instituţiilor judiciare şi a autorităţilor administrative ale celeilalte părţi contractante.”

Republica Muntenegru

- prin declaraţie de succesiune

Tratat dintre Republica Populară Română şi Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică, ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în Buletinul Oficial nr. 6/1961 (a se vedea: Bosnia şi Herţegovina)

Republica Polonă

Tratat între România şi Republica Polonă privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile, semnat la Bucureşti la 15 mai 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 65/1999, aprobată prin Legea nr. 33/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 30 august 1999 „CAPITOLUL I - Dispoziţii generale”

„Art. 6 - Valabilitatea actelor

1. Actele care emană de la instanţele judecătoreşti sau de la alte autorităţi competente ale uneia dintre părţile contractante, prevăzute cu sigiliul oficial şi cu semnătura persoanei îndreptăţite, pot fi folosite pe teritoriul celeilalte părţi contractante fără a fi nevoie de legalizare. Această dispoziţie se aplică, de asemenea, copiilor legalizate, extraselor şi traducerilor unor astfel de acte.

2. Actele întocmite pe teritoriul unei părţi contractante de către persoane fizice a căror semnătură a fost autentificată pot fi folosite pe teritoriul celeilalte părţi contractante fără a fi necesară legalizarea lor.

3. Actele menţionate la paragrafele 1 şi 2 au, pe teritoriul celeilalte părţi contractante, aceeaşi forţă probantă ca şi actele de acelaşi fel ale acestei din urmă părţi contractante.”

Federaţia Rusă

- prin declaraţie de succesiune

Tratat între Republica Populară Română şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste privind acordarea asistenţei juridice în cauzele civile, familiale şi penale, ratificat prin Decretul nr. 334/1958, publicat în Buletinul Oficial nr. 30/1958 „SECŢIUNEA I - Dispoziţii generale”

Art. 12 - Valabilitatea actelor

1. Actele care au fost întocmite sau certificate de instituţiile juridice sau de către o persoană oficială (traducător oficial, expert etc.) pe teritoriul uneia din Părţile Contractante, în limitele competenţei lor, în forma stabilită de legile în vigoare şi prevăzute cu sigiliul oficial, sunt valabile pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vreo altă certificare.

2. Actele care pe teritoriul unei Părţi Contractante se consideră ca fiind acte oficiale, sunt socotite şi pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante ca având forţa probatorie a actelor oficiale.”

Republica Serbia

- prin declaraţie de succesiune

Tratat dintre Republica Populară Română şi Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică, ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în Buletinul Oficial nr. 6/1961 (a se vedea: Bosnia şi Herţegovina)

Republica Slovacă

- prin declaraţie de succesiune

Tratat între Republica Populară Română şi Republica Cehoslovacă privind asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale, ratificat prin Decretul nr. 506/1958, publicat în Buletinul Oficial nr. 6/1959 „PARTEA I - Dispoziţii generale”

„Art. 13 - Valabilitatea actelor

1. Actele care au fost întocmite sau certificate de un organ de stat sau de către o persoana oficială pe teritoriul uneia din Părţile Contractante, în limitele competenţei lor, în forma stabilită de legile în vigoare şi prevăzute cu sigiliul oficial, sunt recunoscute ca valabile pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vreo altă certificare. Aceasta este valabil şi pentru semnăturile care sunt legalizate conform prevederilor legale ale uneia din Părţile Contractante.

2. Actele care pe teritoriul unei Părţi Contractante se consideră ca fiind acte oficiale au forţa probatorie a actelor oficiale şi pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante.”

Republica Slovenia

- prin declaraţie de succesiune

Tratat dintre Republica Populară Română şi Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică, ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în Buletinul Oficial nr. 6/1961 (a se vedea: Bosnia şi Herţegovina)

Ucraina

Tratat dintre România şi Ucraina privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile, semnat la Bucureşti la 30 ianuarie 2002, ratificat prin Legea nr. 3/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 3 martie 2007.

„Art. 13 - Valabilitatea documentelor

1. Documentele care au fost întocmite sau certificate de instituţiile judiciare ale uneia dintre părţile contractante, prevăzute cu sigiliul şi semnătura persoanei competente, au valabilitate pe teritoriul celeilalte părţi contractante fără nicio altă legalizare. Aceasta se referă, de asemenea, la copiile şi traducerile care sunt legalizate de instituţiile competente.

2. Actele care pe teritoriul unei părţi contractante se consideră ca fiind acte oficiale sunt socotite şi pe teritoriul celeilalte părţi contractante ca având forţa probatorie a actelor oficiale.”

Republica Ungară

Tratat între Republica Populară Română şi Republica Populară Ungară privind asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale, ratificat prin Decretul nr. 505/1958, publicat în Buletinul Oficial nr. 2/1959 „PARTEA I - Dispoziţii generale”

Art. 13 - Valabilitatea actelor

1. Actele care au fost întocmite sau certificate de un organ de stat sau de către o persoană oficială pe teritoriul uneia din Părţile Contractante, în limitele competinţei lor, în forma stabilită de legile în vigoare şi prevăzute cu sigiliul oficial, sunt valabile pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vreo altă certificare. Aceasta este valabil şi pentru semnăturile care sunt legalizate conform prevederilor legale ale uneia din Părţile Contractante.

2. Actele care pe teritoriul unei Părţi Contractante se consideră ca fiind acte oficiale, sunt socotite şi pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante ca având forţa probatorie a actelor oficiale.”

 

ANEXA Nr. 3*

(Anexa nr. 3 la Instrucţiunile nr. 82/2010)

 


* Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4*)

(Anexa nr. 4 la Instrucţiunile nr. 82/2010)

 


* Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe un sector cadastral, în unitatea administrativ-teritorială Sălard din judeţul Bihor

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe un sector cadastral, situat pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Sălard din judeţul Bihor.

(2) Unitatea administrativ-teritorială şi sectorul cadastral în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectorului cadastral în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 26 septembrie 2016.

Nr. 1.189.


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Sălard

Bihor

1

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-5*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 26 septembrie 2016.

Nr. 1.190.


*) Anexele nr. 2-5 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale În care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Hunedoara

Hunedoara

1, 2, 3, 4

2

Orăştie

Hunedoara

1, 2, 3

3

Romos

Hunedoara

1

4

Teliucu Inferior

Hunedoara

86, 111, 112, 118, 119, 120, 122

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Birda din judeţul Timiş

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate în unitatea administrativ-teritorială Birda din judeţul Timiş.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 27 septembrie 2016.

Nr. 1.214.


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrala în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

ANEXA Nr. 1

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale lin care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Birda

Timiş

1

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2 şi 3*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 28 septembrie 2016.

Nr. 1.220.


*) Anexele nr. 2 şi 3 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Ciupercenii Noi

Dolj

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

2

Urzicuţa

Dolj

6, 9, 10, 16, 17

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Corcova din judeţul Mehedinţi

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate în unitatea administrativ-teritorială Corcova din judeţul Mehedinţi.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 28 septembrie 2016.

Nr. 1.221.


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Corcova

Mehedinţi

29

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2 şi 3*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 28 septembrie 2016.

Nr. 1.222.


*) Anexele nr. 2 şi 3 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Motoşeni

Bacău

64, 65, 88

2

Poduri

Bacău

1

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Cristineşti din judeţul Botoşani

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate în unitatea administrativ-teritorială Cristineşti din judeţul Botoşani.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 28 septembrie 2016.

 Nr. 1.223.


*) Anexa nr. 2 este reprodusa în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Cristineşti

Botoşani

31, 32, 33, 34 şi 35

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2 şi 3*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 28 septembrie 2016.

Nr. 1.224.


*) Anexele nr. 2 şi 3 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematica a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Banloc

Timiş

1

2

Cenad

Timiş

1

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Cătunele din judeţul Gorj

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Cătunele din judeţul Gorj.

(2) Unitatea administrativ-teritorială şi sectorul cadastral în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectorului cadastral în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 28 septembrie 2016.

Nr. 1.225.


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Cătunele

Gorj

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-10*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 29 septembrie 2016.

Nr. 1.233.


*) Anexele nr. 2-10 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Becicherecu Mic

Timiş

1

2

Curtea

Timiş

1

3

Dudeştii Noi

Timiş

1, 2

4

Dumbrava

Timiş

1, 2, 3, 4

5

Fibiş

Timiş

1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 18

6

Fârdea

Timiş

1, 2, 3, 4

7

Margina

Timiş

1

8

Pişchia

Timiş

1, 2, 3, 4, 5

9

Victor Vlad Delamarina

Timiş

1

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2 şi 3*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 30 septembrie 2016.

Nr. 1.239.


*) Anexele nr. 2 şi 3 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Bârghiş

Sibiu

1, 2

2

Şura Mare

Sibiu

1, 2, 3, 4, 5, 6

 

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluenta Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreţ şi Rezervaţiile Naturale Locul Fosilifer Drănic - 2.391 şi Pădurea Zăval - IV.33

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11.706/A.C din 12 august 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 12.734 din 15 martie 2016 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, Minuta şedinţei de consultare a draftului planului de management de către Consiliul consultativ nr. 13.687 din 14 iulie 2016, Procesul-verbal nr. 14.727 încheiat cu ocazia şedinţei Consiliului ştiinţific din data de 29 iulie 2016, Avizul Ministerului Culturii nr. 3.935 din 28 iunie 2016, Avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 91.611 din 29 iunie 2016, Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 74.677 din 10 iunie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluenţa Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreţ şi Rezervaţiile Naturale Locul Fosilifer Drănic - 2.391 şi Pădurea Zăval - IV.33, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluenţa Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreţ şi Rezervaţiile Naturale Locul Fosilifer Drănic - 2.391 şi Pădurea Zăval - IV.33, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 august 2016.

Nr. 1.645.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.