MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 793/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 793         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 7 octombrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

726. - Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.403. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2011

 

2.563. - Ordin al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II, monument de arhitectură, grupa valorică B, a Casei cu spaţiu comercial la parter, Str. Republicii nr. 52, municipiul Braşov, judeţul Braşov

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2000

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 31 alin. (3) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Actul adiţional nr. 5 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, încheiat între

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concendent, şi Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş, în calitate de concesionar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2000, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

Paul Gheorghiu

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

 

Bucureşti, 5 octombrie 2016.

Nr. 726.

 

ANEXĂ

 

ACT ADIŢIONAL Nr. 5

la Acordul de concesiune a unor perimetre pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2000

 

Prezentul act adiţional nr. 5 („Actul adiţional”) este încheiat astăzi, 31.08.2016. Între:

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE (denumită în continuare „AGENŢIE” sau „ANRM”), cu sediul în B-dul Dacia, nr. 59, cod 010407, Sector 1, Bucureşti, România, CUI R04192790, autoritate competentă abilitată să aplice dispoziţiile Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionând în subordinea Guvernului în baza Hotărârii Guvernului nr. 1419/2009, cu modificările ulterioare, reprezentată de domnul Gheorghe Duţu, preşedinte

si

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE GAZE NATURALE „ROMGAZ”- S.A. (denumită în continuare „ROMGAZ” sau „TITULAR”), cu sediul în Piaţa Constantin Motaş nr. 4, Mediaş, Judeţul Sibiu, înregistrată la Registrul Comerţului Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod Unic înregistrare RO 14056826, societate comercială, înfiinţată şi organizată prin H.G. nr. 575/2001, reprezentată de domnul Virgil Marius Metea, director general,

entităţile de mai sus fiind denumite în continuare în prezentul Act Adiţional „Părţile”.

Având în vedere următoarele:

(A) Acordul de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare, încheiat între AGENŢIE, în calitate de concedent, şi ROMGAZ, în calitate de concesionar (denumit în continuare „Acordul de Concesiune”), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 18.01.2000.

(B) Actul adiţional la Acordul de Concesiune, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1276/2000, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 659 din 15.12.2000.

(C) Actul adiţional nr. 2 la Acordul de Concesiune, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2181/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1201 din 15.12.2004.

(D) Actul adiţional nr. 3 la Acordul de Concesiune, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2180/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1201 din 15.12.2004.

(E) Acordul A.N.R.M., înregistrat sub nr. 2401 din 15.12.2004, care aprobă începerea lucrărilor de explorare prevăzute în perioada a II-a de extindere, de 2 ani contractuali (15.10.2004 la 14.10.2006).

(F) Protocolul încheiat între A.N.R.M. şi Romgaz, înregistrat la A.N.R.M. sub nr. 6007 din 31.05.2006, care aprobă prelungirea fazei curente a Acordului de Concesiune, în perimetrele RG 01 Transilvania Nord, RG 02 Transilvania Centru, RG 03 Transilvania Sud, RG 04 Moldova Nord, RG 05 Moldova Sud, RG 06 Muntenia Nord Est, EG 07 Muntenia Centru şi RG 08 Oltenia, cu 2 ani contractuali, respectiv de la 14.10.2006 la 13.12.2008.

(G) Protocolul încheiat între A.N.R.M. şi Romgaz, la data de 10.10.2008, înregistrat la A.N.R.M. sub nr. S/2/990 din 15.12.2008, privind continuarea operaţiunilor petroliere în perimetrele RG 01 Transilvania Nord, RG 02 Transilvania Centru, RG 03 Transilvania Sud, RG 04 Moldovă Nord, RG 05 Moldova Sud, RG 06 Muntenia Nord Est, EG 07 Muntenia Centru şi RG 08 Oltenia,în faza a II-a de explorare, cu 3 ani contractuali, respectiv de la 14.10.2008 la 09.10.2011.

(H) Protocolul încheiat între A.N.R.M., Romgaz şi compania Wintershall Holding Aktiengesellschaft, înregistrat la A.N.R.M. sub nr. S/2/991 din 15.12.2008, privind continuarea operaţiunilor petroliere în perimetrul RG 03 Transilvania Sud, în faza a II-a de explorare, cu 3 ani contractuali, respectiv de la 14.10.2008 la 09.10.2011.

(I) Winterhall Aktiengesellschaft, care ulterior şi-a schimbat denumirea în Wintershall Holding, s-a retras din Acordul de Concesiune, conform Ordinul preşedintelui A.N.R.M. nr. 122 din 08.02.2011, Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz -

S.A. preluând în integralitate drepturile şi obligaţiile pentru perimetrul RG 03 Transilvania Sud.

(J) Raportul nr. 13125 din 25.07.2011 privind activitatea de explorare desfăşurată în cele 8 perimetre, care precizează că acumulările de hidrocarburi, în cazul în care acestea există, sunt estimate a fi distribuite în acumulări de dimensiuni reduse, prin urmare apare necesitatea forării mai multor sonde de explorare, cu scopul de a descoperi rezerve suficiente care să susţină o dezvoltare economică.

(K) Actul adiţional nr. 4 la Acordul de Concesiune, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 968/2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 710 din 07.10.2011.

(L) Prin cererea nr. 17217 din 29.06.2016, înregistrată la A.N.R.M. sub nr. 6739 din 30.06.2016, Titularul a solicitat încheierea Actului Adiţional nr. 5 la Acordul de Concesiune, prin care să se prevadă extinderea cu 5 ani a perioadei de explorare, prezentând totodată şi motivele care susţin această cerere.

(M) în urma analizei de oportunitate, s-a stabilit prin Referatul Direcţiei Generale de Gestionare, Evaluare şi Concesionare Resurse/Rezerve de Petrol nr. 200437/30,08.2016 că solicitarea Titularului este justificată.

(N) în lumina angajamentelor îndeplinite în conformitate cu actualul Program minim de explorare (2011-2016) şi având în vedere solicitarea Titularului, Părţile convin extinderea perioadei de explorare cu 5 ani contractuali (2016-2021).

(O) La Art. 9.2. „Obligaţiile titularului”, se introduc dispoziţii noi, cu privire la obligaţiile pe care Titularul trebuie să le respecte în desfăşurarea operaţiunilor petroliere şi la Articolul 20.1 - „Măsuri de asigurare şi protecţie a mediului înconjurător” se introduce un paragraf nou referitor la gestionarea deşeurilor rezultate din executarea Operaţiunilor Petroliere.

(P) Cuvintele scrise cu majuscule şi expresiile folosite în prezentul Act Adiţional vor avea acelaşi înţeles cu cel atribuit acestora în Acordul de Concesiune, cu excepţia cazului în care prezentul Act adiţional prevede în mod expres altfel.

Prin urmare, Părţile au hotărât următoarele:

ART. I.

Acordul de Concesiune se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La Articolul IV - DURATA, RENUNŢAREA şi ÎNCETAREA, Articolul 4.1. - Durata, paragraful 4.1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4.1.2. Perioada de explorare iniţială este de 5 (cinci) Ani Contractuali (14.10.1997-14.10.2002), cu o perioadă de extindere de 2 (doi) Ani Contractuali (14.10.2002-14.10.2004).

A două perioadă de extindere este de 7 (şapte) Ani Contractuali (14,10.2004-09.10.2011).

A treia perioadă de extindere este de 5 (cinci) Ani Contractuali (09.10.2011-09.10.2016).

A patra perioadă de extindere este de 5 (cinci) Ani Contractuali (10.10.2016-09.10.2021),”

2. La Articolul IX: DREPTURILE şi OBLIGAŢIILE TITULARULUI, Articolul 9.2 - Obligaţiile titularului se completează după cum urmează:

- se introduce paragraful 9.2.25, care va avea următorul cuprins:

„9.2.25. În fiecare An Contractual din a patra perioadă de extindere (10.10.2016-09.10.2021), Titularul se obligă să suporte cheltuielile aferente transferului de tehnologie şi perfecţionare profesională, în sumă de 50.000 (cincizeci mii) euro, în scopul realizării acţiunilor prevăzute de legislaţia în domeniu. Activităţile aferente transferului de tehnologie şi perfecţionare profesională vor fi convenite între Titular şi Agenţie. Sumele necheltuite în timpul fiecărui An Contractual se reportează.”;

- se introduce paragraful 9.2.26, care va avea următorul cuprins:

„9.2.26. În desfăşurarea Operaţiunilor Petroliere convenite prin Acord, TITULARUL are obligaţiile prevăzute de art. 48 din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de art. 87 şi 88 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin H.G. 2075/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de prevederile O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, de

O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de normele şi instrucţiunile emise în aplicarea acestora.”

3. La Articolul XX - PROTECŢIA MEDIULUI, Articolul 20.1 - Măsuri de siguranţă şi protecţie a mediului, după paragraful 20.1.5 se introduce un nou paragraf 20.1.6 cu următorul cuprins:

„20.1.6 TITULARUL are obligaţia de a gestiona deşeurile rezultate din executarea Operaţiunilor Petroliere în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv cele referitoare la răspunderea de mediu.”

ART. II.

1. Anexa A la Acordul de Concesiune „Tabel cu volumele şi valorile lucrărilor programelor minimale de explorare pe perimetrele de explorare, dezvoltare, exploatare pentru perioada 2011-2016”, aşa cum a fost modificată prin Actul adiţional nr. 4, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa A1 „Tabel cu volumele şi valorile lucrărilor minimale de explorare pe perimetrele de explorare-dezvoltare-exploatare pentru perioada 10.10.2016- 09.10.2021”, care face parte integrantă din prezentul Act adiţional.

2. Anexa B la Acordul de Concesiune „Descrierea Perimetrelor”, aşa cum a fost modificată prin Actul adiţional nr. 4, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa B1, „Descrierea perimetrelor”, care face parte integrantă din prezentul Act adiţional:

- Fişa perimetrului de explorare-dezvoltare-exploatare RG 01 Transilvania Nord;

- Fişa perimetrului de explorare-dezvoltare-exploatare RG 02 Transilvania Centru;

- Fişa perimetrului de explorare-dezvoltare-exploatare RG 03 Transilvania Sud;

- Fişa perimetrului de explorare-dezvoltare-exploatare RG 04 Moldova Nord;

- Fişa perimetrului de explorare-dezvoltare-exploatare RG 05 Moldova Sud;

- Fişa perimetrului de explorare-dezvoltare-exploatare RG 06 Muntenia Nord-Est;

- Fişa perimetrului de explorare-dezvoltare-exploatare RG 07 Muntenia Centru;

- Fişa perimetrului de explorare-dezvoltare-exploatare RG 08 Oltenia.

3. Anexa C la Acordul de Concesiune „Hărţile Perimetrelor, aşa cum a fost modificată prin Actul adiţional nr. 4, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa C1*), „Delimitarea Perimetrelor”, care face parte integrantă din prezentul Act adiţional:

- Delimitarea perimetrului de explorare-dezvoltare-exploatare RG 01 Transilvania Nord;

- Delimitarea perimetrului de explorare-dezvoltare-exploatare RG 02 Transilvania Centru;

- Delimitarea perimetrului de explorare-dezvoltare-exploatare RG 03 Transilvania Sud;

- Delimitarea perimetrului de explorare-dezvoltare-exploatare RG 04 Moldova Nord;

- Delimitarea perimetrului de explorare-dezvoltare-exploatare RG 05 Moldova Sud;

- Delimitarea perimetrului de explorare-dezvoltare-exploatare RG 06 Muntenia Nord-Est;

- Delimitarea perimetrului de explorare-dezvoltare-exploatare RG 07 Muntenia Centru;

- Delimitarea perimetrului de explorare-dezvoltare-exploatare RG 08 Oltenia.

ART. III.

În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, acest Act adiţional este supus aprobării Guvernului şi intră în vigoare de la data aprobării lui prin hotărâre a Guvernului şi publicarea acestei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul Act adiţionat a fost semnat în 3 (trei) exemplare originale, în limba română.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE GAZE NATURALE „ROMGAZ” - S.A.

Gheorghe Duţu,

Virgil Marius Metea,

preşedinte

director general


*) Anexa C1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României. Partea I, fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA A 1

 

Tabel cu volumele şi valorile lucrărilor minimale de explorare pe perimetrele de explorare-dezvoltare-exploatare pentru perioada 10.10.2016-10.10.2021

 

Perimetru

Seismică

Geochimie

(probe)

Foraj

Valoare

lucrări

(mil.USD)

2D (km)

3D (km2)

Nr. sonde

Metraj

RG.01 Transilvania Nord

-

100

-

3

5000

21

RG.02 Transilvania Centru

-

100

 

4

11000

28

RG.03 Transilvania Sud

-

500

-

7

18000

59

RG.04 Moldova Nord

200

-

2000

5

14000

32

RG.05 Moldova Sud

-

-

-

4

7000

16

RG.06 Muntenia Nord-Est

-

300

-

15

50000

91

RG.07 Muntenia Centru

-

-

-

3

4000

11

RG.08 Oltenia

-

-

-

2

4000

10

TOTAL

200

1000

2000

43

113000

289

 

ANEXA B 1

 

Fişa perimetrului de explorare-dezvoltare-exploatare

 

RG.01 TRANSILVANIA NORD

 

I. Amplasare administrativă:

- judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud, Mureş

II. Coordonatele perimetrului (STEREO ’70):

 

Nr. punct

X (Nord)

Y (Est)

1

587800

413500

2

620000

425900

3

620000

446800

4

602750

449000

5

580000

484000

6

580000

464000

7

563000

464000

8

563000

420000

 

III. Suprafaţa totală de explorare: 2377,41 km2

IV. Obiective geologice de interes:

Postsalifer: Badenian, Buglovian, Sarmaţian

V. Program minimal lucrări explorare:

 

Nr. crt.

Lucrări explorare

Volum lucrări

1

Seismică 2D (km)

-

2

Seismică 3D (km2)

100

3

Sondaje magnetotelurice (nr. sondaje)

-

4

Geochimie de suprafaţă Gore-Sorber (nr. probe)

-

5

Sonde de explorare (nr. sonde/m)

3/5000

 

LISTA

perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare care se exclud din perimetrul de explorare-dezvoltare-exploatare

RG01 - Transilvania Nord

 

Nr.

Cod zăcământ comercial

Zăcământ comercial

Suprafaţa

(km2)

Obiectiv geologic

1

3036

BOZED

9,11

Sm, Bgl, Bn

2

3037

BOZED VEST

5,78

Bgl, Bn

3

3374

BUNGARD

4,17

Bgl, Bn

4

3022

BUZA

44,46”

Bgl, Bn

5

3040

CRĂIEŞTI ERCEA

14,95

Sm, Bgl, Bn

6

3259

DELURENI

12,53

Bgl, Bn

7

3044

OBRA

8,49

Bgl, Bn

8

3017

ENCIU

4,50

Bgl

9

3018

FANTÂNELE

21,68

Bgl, Bn

10

3298

GEACA

0,74

Bn

11

3050

GREBENIŞ

49,36

Sm, Bgl, Bn

12

3059

MĂDĂRAŞ

4,99

Bn

13

3295

OCNIŢA

2,68

Bn

14

3023

PUINI

29,88

Bgl, Bn

15

3423

SÂBED

1,68

Bn

16

3067

SÂN MARTINUL DE CÂMPIE

10,6

Sm, Bn

17

3063

SĂRMĂŞEL

30,72

Sm, Bgl, Bn

18

3296

SILIVAŞU DE CÂMPIE

2,14

Bn

19

3069

ŞINCAI-RÂCIU

12,99

Sm, Bgl, Bn

20

3019

STRUGURENI

17,85

Bgl, Bn

21

3299

ŢAGA

30,32

Bn

22

3073

ULIEŞ

7,96

Sm, Bgl, Bn

23

3075

VOIVODENI

5,53

Bgl, Bn

24

3076

ZAU DE CÂMPIE ŞÂULIA

25,28

Sm, Bgl, Bn

 

ANEXA B 1

 

Fişa perimetrului de explorare-dezvoltare-exploatare

 

RG.02 TRANSILVANIA CENTRU

 

I. Amplasare administrativă:

- Judeţele Mureş, Harghita

II. Coordonatele perimetrului (STEREO 70):

 

Nr. punct

X (Nord)

Y (Est)

1

563000

420000

2

563000

464000

3

580000

464000

4

580000

484000

5

533000

515000

6

533000

500000

7

536000

500000

8

536000

430000

 

III. Suprafaţa totală de explorare: 2613,5 km2

IV. Obiective geologice de interes:

Postsalifer: Badenian, Buglovian, Sarmaţian Presalifer: Burdigalian, Cretacic, Triasic

V. Program minimal lucrări explorare:

 

Nr. crt.

Lucrări explorare

Volum lucrări

1

Seismică 2D (km)

-

2

Seismică 3D (km2)

100

3

Sondaje magnetotelurice (nr. sondaje)

-

4

Geochimie de suprafaţă Gore-Sorber (nr. probe)

-

5

Sonde de explorare (nr. sonde/m)

4/11000

 

LISTA

perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare care se exclud din perimetrul de explorare-dezvoltare-exploatare

R602 - Transilvania Centru

 

Nr.

Cod zăcământ comercial

Zăcământ comercial

Suprafaţa

(km2)

Obiectiv geologic

1

3031

ACĂŢARI

13,8

Sm, Bgl, Bn

2

3034

BOGATA DE MUREŞ

15,66

Sm

3

3457

CADACIU

2,44

Bn

4

3393

CECHEŞTI

0,98

Bgl, Bn

5

3025

CHEDEA

2,18

Sm, Bgl, Bn

6

3349

CHEDEA EST

1,90

Bn

7

3038

CORUNCA NORD

22,71

Sm, Bgl, Bn

8

3039

CORUNCA SUD

21,04

Sm, Bgl, Bn

9

3362

CUCERDEA SUD

2,99

Sm, Bgl

10

3042

DĂMIENI

2,81

Sm, Bgl, Bn

11

3045

DUMBRĂVIOARA

24,23

Sm, Bgl, Bn

12

3407

EREMIENI

8,06

Sm, Bgl, Bn

13

3046

ERNEI

19,81

Sm, Bgl, Bn

14

3047

FILITELNIC

82,13

Sm, Bgl, Bn

15

3048

GĂLĂTENI

15,62

Sm, Bgl, Bn

16

3259

GHINDARI

7,81

Sm, Bgl, Bn

17

3273

GHINEŞTI TREI SATE

11,00

Sm, Bgl, Bn

18

3051

ICLĂNZEL-VAIDEI

29,36

Sm, Bgl, Bn

19

3052

IERNUT

6,56

Sm, Bgl, Bn

20

3053

LASLĂUL MARE

18,39

Sm, Bgl, Bn

21

3054

LECHINŢA

3,13

Bgl, Bn

22

3055

LUDUŞ

14,25

Sm, Bgl, Bn

23

3057

MĂGHERANI

16,03

Sm, Bgl, Bn

24

3350

MEDIŞORU MARE

3,11

Bn

25

3060

MIERCUREA NIRAJ

12,58

Sm, Bgl, Bn

26

3062

PĂINGENI

15,73

Sm, Bgl, Bn

27

3471

PETRILACA TELEAC

18,25

Sm, Bgl, Bn

28

3066

SÂNGEORGIU DE PĂDURE

16,61

Sm, Bgl, Bn

29

3064

SÂUŞA

12,16

Sm, Bgl, Bn

30

3351

SIMONEŞTI

12,11

Bn

31

3030

ŞOIMUŞU MARE

30,32

Sm, Bgl, Bn

32

5003

TĂRCEŞTI

2,99

Sm, Bgl, Bn

33

3071

TÂRGU MUREŞ

35,19

Sm, Bgl, Bn

 

ANEXA B l

 

Fişa perimetrului de explorare-dezvoltare-exploatare

RG.03 TRANSILVANIA SUD

 

I. Amplasare administrativă:

- judeţele Mureş, Alba, Sibiu, Harghita, Braşov

II. Coordonatele perimetrului (STEREO 70):

 

Nr. punct

X (Nord)

Y (Est)

1

536000

430000

2

536000

500000

3

533000

500000

4

533000

506200

5

513500

523395

6

510000

522210

7

510000

504500

8

497500

504500

9

497515

482098

10

481639

475100

11

483200

465100

12

493800

442600

13

492300

418275

14

506700

403950

15

512920

427245

16

529980

414270

 

III. Suprafaţa totală de explorare: 4142,06 km2

IV. Obiective geologice de interes:

Badenian, Buglovian, Sarmaţian

V. Program minimal lucrări explorare:

 

Nr. crt.

Lucrări explorare

Volum lucrări

1

Seismică 2D (km)

 

2

Seismică 3D (km2)

500

3

Sondaje magnetotelurice (nr. sondaje)

-

4

Geochimie de suprafaţă Gore-Sorber (nr. probe)

-

5

Sonde de explorare (nr. sonde/m)

7/18000

 

VIII. Lista perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare excluse din suprafaţa perimetrului de explorare-dezvoltare-exploatare

RG 03 Transilvania Sud

 

Nr. crt.

Cod zăcământ comercial

Zăcământ comercial

Suprafaţa

(km2)

Obiectiv geologic

1

3395

AGNITA

2,55

Bgl

2

3077

ALÂMOR

1,77

PI, Sm

3

3354

ALMA

3,44

Bn

4

3322

AXENTE SEVER

6,66

Sm, Bgl

5

3297

BĂRCUŢ

2,65

Bn

6

3079

BÂRGHIŞ

4,37

Sm, Bgl, Bn

7

3078

BAZNA

29,37

Sm, Bgl

8

3020

BEIA

3,72

Bn

9

3559

BOARTA

11,7

Sm

10

3021

BUNEŞTI

3,19

Sm, Bn

11

3015

CETATEA DE BALTĂ

8,56

Sm, Bgl

12

3380

CHIRPĂR

9,03

Sm, Bgl

13

3476

CLOASTERF

2,63

Bn

14

3080

COPŞA MICA

27,41

Sm, Bgl, Bn

15

3026

CRISTUR NORD

3,77

Bn

16

3027

CRISTUR SUD

1,66

Bn

17

3081

DAIA-ŢELINA

7,74

Sm. Bgl, Bn

18

3043

DELENII-HĂRĂNGLAB

98,60

Sm, BgJ, Bn

19

3029

ELISENI-SĂCEL

16,1

Sm, Bgl, Bn

20

3082

ILIMBAV

3,14

Sm, Bgl

21

3396

LOAMNEŞ

1,67

Sm

22

3061

NADEŞ-PROD-SELEUŞ

34,40

Sm, Bgl, Bn

23

3381

NOCRICH

4,96

Sm, Bgl

24

3492

NOCRICH VEST

6,59

Sm

25

3083

NOUL SĂSESC

23,98

Sm, Bgl

26

3084

PETIŞ

4,78

Sm, Bgl

27

3320

PORUMBENII MICI

1,45

Bn

28

3085

RETIŞ

2,50

Bn

29

3086

RUŞI

2,87

Sm

30

3421

SĂDINCA

21,38

PI, Sm

31

3346

SÂNCEL

3,86

Sm, Bgl

32

3487

SĂSĂUŞI

1,85

Sm, Bgl

33

3246

SASCHIZ

5,01

Sm, Bgl, Bn

34

3446

ŞOALA

5,11

Sm

35

3016

TĂUNI

39,69

Sm, Bgl, Bn

36

3300

VELŢ

3,37

Sm, Bgl

37

3473

VULCAN

1,22

Bgl, Bn

38

3489

BOIU

0,32

Sm, Bgl

 

ANEXA B

 

Fişa perimetrului de explorare-dezvoltare-exploatare RG.04 MOLDOVA NORD

I. Amplasare administrativă:

- judeţele Suceava, Neamţ, laşi

II. Coordonatele perimetrului (STEREO 70):

 

Nr. punct

X (Nord)

V (Est)

1

687500

547100

2

690434

580217

3

691000

585000

4

680400

595000

5

638000

602000

6

638000

631286

7

625774

641639

8

629500

609700

9

633700

609100

10

633800

604200

11

638000

602000

12

638000

580000

 

III. Suprafaţa totală de explorare: 2.048,13 km2

IV. Obiective geologice de interes:

Sarmaţian platformă, Complex Infraanhidritic Badenian, Cretacic, Albian

V. Program minimal de lucrări:

 

Nr. crt.

Lucrări explorare

Volum lucrări

1

Seismică 2D (km)

200

2

Seismică 3D (km2)

-

3

Sondaje magnetotelurice (nr. sondaje)

-

4

Geochimie de suprafaţă Gore-Sorber (nr. probe)

2000

5

Sonde de explorare (nr. sonde/m)

5/14000

 

LISTA

perimetrelor do dezvoltare-exploatare şi exploatare care se exclud din perimetrul de exploraro-dezvoltare, exploatare

RG 04 Moldova Nord

 

Nr. crt.

Cod zăcământ comercial

Zăcământ comercial

Suprafaţa

(km2)

Obiectiv geologic

1.

3240

FRASIN-GURA HUMORULUI

24,0

Bn, Albian

2.

3242

VALEA SEACĂ

16,09

Sm

 

 

ANEXA B 1

 

Fişa perimetrului de explorare-dezvoltare-exploatare

RG.05 MOLDOVA SUD

 

I. Amplasare administrativă:

- judeţele Neamţ, Bacău

II. Coordonatele perimetrului (STEREO 70):

 

Nr. punct

X (Nord)

Y(Est)

1

629500

609700

2

625774

641639

3

620800

644800

4

615600

634000

5

594000

649600

6

595600

652200

7

566600

670200

8

558000

655000

9

558000

650000

10

576500

650000

11

577490

630001

12

605000

618000

13

605000

618300

14

609600

618300

15

609600

613300

16

621000

613300

17

621000

610500

 

III. Suprafaţa totală de explorare: 1705,74 km2

IV. Obiective geologice de interes:

Sarmaţian platformă, Badenian, Cretacic

V. Program minimal lucrări explorare:

 

Nr.

Lucrări explorare

Volum lucrări

1

Seismică 2D (km)

-

2

Seismică 3D (km2)

-

3

Sondaje magnetotelurice (nr. sondaje)

-

4

Geochimie de suprafaţă Gore-Sorber (nr. probe)

-

5

Sonde de explorare (nr. sonde/m)

4/7000

 

LISTA

perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare care se exclud din perimetrul de explorare-dezvoltare, exploatare

RG 05 Moldova Sud

 

Nr. crt.

Cod zăcământ comercial

Zăcământ comercial

Suprafaţa

(km2)

Obiectiv geologic

1.

3238

BACĂU

3,72

Sm

2.

3239

DRAGOMIREŞTI

3,03

Sm

3.

3228

MĂRGINENI

35,69

Sm

4.

3087

ROMAN

651,96

Sm

 

ANEXA B l

 

Fişa perimetrului de explorare-dezvoltare-exploatare

RG.06 MUNTENIA NORD-EST

 

I. Amplasare administrativă:

- judeţele Brăila, Ialomiţa, Buzău, Prahova, Sectorul Agricol Ilfov

II. Coordonatele perimetrului (STEREO 70):

 

Nr. punct

X (Nord)

Y (Est)

1

368000

590000

2

368000

598000

3

373000

613000

4

382000

613000

5

382000

610000

6

386200

610000

7

386200

611500

8

390255

611503

9

390250

620000

10

386200

620000

11

386200

619000

12

374750

619000

13

377500

634000

14

403000

663000

15

413380

682100

16

406225

688900

17

402000

685000

18

391000

686000

19

362230

642000

20

348000

607000

21

348000

590000

 

III. Suprafaţa totală de explorare: 2.312,33 km2

IV. Obiective geologice de interes:

Dacian, Pontian, Meoţian, Sarmaţian, Cretacic

V. Program minimal lucrări explorare:

 

Nr. crt.

Lucrări explorare

Volum lucrări

1

Seismică 2D (km)

-

2

Seismică 3D (km2)

300

3

Geochimie de suprafaţă Gore-Sorber (nr. probe)

-

4

Sondaje magnetotelurice (nr. sondaje)

-

5

Sonde de explorare (nr. sonde/m)

15/50000

 

LISTA

perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare care se exclud din perimetrul de explorare-dezvoltare, exploatare

RG 06 Muntenia Nord-Est

 

Nr. crt.

Cod zăcământ comercial

Zăcământ comercial

Suprafaţa

(km2)

Obiectiv geologic

1

3098

FIERBINŢI-TÂRG

18,68

Meoţian

2

3097

GÂRBOVI

20,0

Meoţian

3

3099

MOARA VLÂSIEI

10,01

Meoţian

4

3100

URZICENI

7,25

Meoţian

5

3515

CONDURATU SUD

1,66

Sm

 

ANEXA B1

 

Fişa perimetrului de explorare-dezvoltare-exploatare

RG. 07 MUNTENIA CENTRU

 

I. Amplasare administrativă:

- judeţele Prahova şi Dâmboviţa

II. Coordonatele perimetrului (STEREO 70):

 

Nr. punct

X (Nord)

Y (Est)

1

362000

532500

2

375000

574500

3

348000

574500

4

348000

545500

5

351000

545500

6

351000

532000

7

356000

532000

8

356000

532500

 

III. Suprafaţa totală de explorare: 824,5 km2

IV. Obiective geologice de interes:

Dacian, Meoţian, Sarmaţian, Cretacic

V. Program minimal lucrări explorare:

 

Nr. crt.

Lucrări explorare

Volum lucrări

1

Seismică 2D (km)

-

2

Seismică 3D (km2)

-

3

Geochimie de suprafaţă Gore-Sorber (nr. probe)

-

4

Sondaje magnetotelurice (nr. sondaje)

-

3

Sonde de explorare (nr. sonde/m)

3/4000

 

LISTA

perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare care se exclud din perimetrul de explorare-dezvoltare, exploatare

RG 07 Muntenia Centru

 

Nr. crt.

Cod zăcământ comercial

Zăcământ comercial

Suprafaţa

(km2)

Obiectiv geologic

1

3003

FI NTA-GHEBOAIA

61,48

Sm, Me, D

2

3006

FRASIN-BRAZI

60,20

Me, D

3

3004

GURA ŞUŢII

80,37

Sm, Me

4

3094

BILCIUREŞTI

21,23

Me

 

ANEXA B l

 

Fişa perimetrului de explorare-dezvoltare-exploataro

RG. 08 OLTENIA

I. Amplasare administrativă:

- judeţele Vâlcea, Gorj

II. Coordonatele perimetrului (STEREO 70):

 

Nr. punct

X (Nord)

Y (Est)

1

368500

409700

2

368500

432000

3

359500

432000

4

359500

407800

5

362000

407800

6

362000

393900

7

366800

393900

8

369500

389500

9

370500

389500

10

368200

394700

11

366600

395825

12

365000

398225

13

365000

399825

14

365600

399825

15

365600

409700

 

III. Suprafaţa totală de explorare: 272,15 km

IV. Obiective geologice de interes:

Burdigalian, Meoţian, Sarmaţian, Cretacic, Dogger

V. Program minimal lucrări explorare:

 

Nr. crt.

Lucrări explorare

Volum lucrări

1

Seismică 2D (km)

-

2

Seismică 3D (km2)

-

3

Sondaje magnetotelurice (nr. sondaje)

-

4

Geochimie de suprafaţă Gore-Sorber (nr. probe)

-

5

Sonde de explorare (nr. sonde/m)

2/4000

 

LISTA

perimetrelor de dezvoltare-exploatare şi exploatare care se exclud din perimetrul de explorare-dezvoltare, exploatare

RG -08 Oltenia

 

Nr.

Cod zăcământ comercial

Zăcământ comercial

Suprafaţa

(km2)

Obiectiv geologic

1

3113

HUREZANI-PISCU STEJARI

31,50

Sm, Me

2

3014

ZĂTRENI-TETOIU

57,94

Sm, Me

3

3448

PARIENI

1,63

Me

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2011

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 5 aprilie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul 1.2, după litera e) se introduc trei noi litere, literele f)-h), cu următorul cuprins:

„f) extras de cont - document întocmit de instituţia de credit în format detaliat sau în format agregat, în cadrul căruia se regăsesc informaţii privind încasările şi plăţile efectuate la nivelul contului tranzitoriu într-o anumită zi;

g) extras de cont în format agregat - document ce conţine minim următoarele elemente: sold iniţial, total rulaje debitoare, total rulaje creditoare, sold final;

h) extras de cont în format detaliat - document care conţine, în plus faţă de elementele unui extras de cont în format agregat, detalierea tuturor operaţiunilor realizate în cursul unei zile la nivelul contului tranzitoriu.”

2. La punctul 2.4, alineatul (3) se abrogă.

3. Punctul 3.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.3. Pentru operaţiunile de plăţi efectuate prin contul tranzitoriu, momentul plăţii este cel prevăzut la art. 163 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum această informaţie este transmisă Ministerului Finanţelor Publice prin mesajul electronic de plăţi de către instituţia de credit iniţiatoare.”

4. După punctul 5.3 se introduc două noi puncte, punctele 5.31 şi 5.32, cu următorul cuprins:

„5.31. Extrasele de cont, indiferent de formatul utilizat - format agregat sau format detaliat - se verifică de Ministerul Finanţelor Publice din punctul de vedere al corespondenţei între totalul rulajului creditor şi suma virată în contul curent general al Trezoreriei Statului, respectiv totalul sumelor incluse în cadrul fişierului electronic de plăţi.

5.32. Pentru zilele nelucrătoare instituţia de credit va transmite, în prima zi lucrătoare următoare, concomitent cu transferul sumelor colectate la nivelul contului tranzitoriu în zilele nelucrătoare, fişiere electronice de plăţi şi extrase de cont întocmite distinct pentru fiecare zi nelucrătoare.”

5. În anexa nr. 1, la subpunctul 3.1, literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) de a asigura transferul în ziua z+1 lucrătoare în contul MFP deschis la trezoreria operativă centrală, cu cod IBAN a sumelor colectate în contul tranzitoriu în ziua lucrătoare anterioară , inclusiv a sumelor colectate în zilele nelucrătoare anterioare, dacă este cazul, pe bază de ordin de plată care se decontează prin Societatea Naţională de Transfer de Fonduri şi Decontări - TRANSFOND - SA;

e) de a transmite zilnic MFP în sistem informatic extrasul contului tranzitoriu aferent zilei pentru care se face transferul. Pentru zilele nelucrătoare instituţia de credit va transmite în prima zi lucrătoare următoare, concomitent cu transferul sumelor colectate la nivelul contului tranzitoriu în zilele nelucrătoare, fişiere electronice de plăţi şi extrase de cont întocmite distinct pentru fiecare zi nelucrătoare. La finele fiecărei luni, extrasele de cont transmise zilnic în sistem informatic vor fi eliberate şi pe suport hârtie, semnate de persoanele autorizate, sau în sistem informatic, semnate electronic cu semnătură calificată;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 octombrie 2016.

Nr. 2.403.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II, monument de arhitectură, grupa valorică B, a Casei cu spaţiu comercial la parter, Str. Republicii nr. 52, municipiul Braşov, judeţul Braşov

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi alin. (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Referatul nr. 5.717 din 6 iunie 2016 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Casei cu spaţiu comercial la parter, Str. Republicii nr. 52, municipiul Braşov, judeţul Braşov,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se clasează ca monument istoric Casa cu spaţiu comercial la parter, situată în Str. Republicii nr. 52, municipiul Braşov, judeţul Braşov, în categoria monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice BV-II-m-B-21116.

(2) Zona de protecţie a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Corina Şuteu

 

Bucureşti, 8 iulie 2016.

Nr. 2.563.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie a Casei cu spaţiu comercial la parter, Str. Republicii nr. 52, municipiul Braşov, judeţul Braşov

 

Coordonate stereo 70 puncte de contur:

 

Y

X

460602.791

546342.284

460603.039

546342.504

460603.766

546343.432

460607.658

546349.224

460610.965

546353.744

460612.702

546356.208

460612.877

546356.587

460613.194

546357.257

460613.527

546357.424

460614.030

546357.429

460615.184

546358.946

460614.960

546359.350

460614.943

546359.593

460615.327

546360.066

460615.052

546360.333

460622.931

546371.262

460623.113

546371.127

460623.859

546372.135

460625.693

546374.613

460625.405

546374.774

460625.653

546375.380

460626.367

546376.125

460629.280

546380.141

460630.901

546382.319

460631.519

546383.250

460634.754

546387.646

460634.599

546387.777

460640.192

546395.619

460640.339

546395.510

460642.130

546397.934

 

Y

X

460645.356

546402.674

460631.083

546411.026

460557.329

546469.919

460554.977

546465.521

460553.989

546463.654

460553.506

546462.771

460554.321

546462.020

460552.017

546457.058

460551.394

546456.019

460550.640

546453.869

460550.976

546453.688

460547.790

546447.910

460547.490

546447.410

460546.251

546444.998

460543.729

546439.187

460543.428

546438.467

460542.608

546435.955

460542.443

546435.492

460542.155

546434.618

460542.045

546434.197

460542.361

546434.003

460540.152

546429.481

460535.689

546418.066

460535.090

546416.440

460534.708

546415.613

460532.367

546410.267

460531.777

546408.996

460530.635

546406.263

460526.272

546396.052

460533.980

546394.837

460589.131

546351.174

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.