MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 772/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 772         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 3 octombrie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

169. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 

821. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

705. - Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură, a ajutoarelor excepţionale cu caracter temporar, a măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, a măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, precum şi a măsurii de promovare a vinurilor, care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.336. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2016

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

49. - Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 8 alineatul (1), litera j) se modifici şi va avea următorul cuprins:

j) procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, adjuncţii acestuia şi persoanele asimilate acestora;”,

2. La articolul 8 alineatul (1), după litera t) se introduce o nouă literă, litera t1), cu următorul cuprins:

„t1) copiii aflaţi în întreţinerea persoanelor prevăzute la lit. p) şi r) trimise în misiune oficială în străinătate, precum şi a soţului ori soţiei acestora, atunci când îi însoţesc în cursul misiunii;”.

3. La articolul 8 alineatul (1), litera v) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„v) foştii şefi ai statului român, foştii preşedinţi ai Senatului şi Camerei Deputaţilor, foştii prim-miniştri şi foştii miniştri ai afacerilor externe.”

4. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

-O) La încetarea calităţii prevăzute la art. 8 alin. (1), titularul sau instituţia din cadrul căreia face parte titularul are obligaţia să predea paşaportul diplomatic Ministerului Afacerilor Externe, în vederea anulării, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. v). În caz contrar, Ministerul Afacerilor Externe procedează la anularea paşaportului în evidenţele corespunzătoare.”

5. La articolul 12, după litera c) se introduc două noi litere, literele c1) şi c2), cu următorul cuprins:

„c1) personalului autorităţilor publice care candidează pentru posturi în cadrul unor organizaţii, instituţii şi misiuni internaţionale, dacă se solicită în mod expres de către acestea din urmă;

c2) personalului autorităţilor publice care ocupă funcţii de expert naţional detaşat la instituţiile şi organismele Uniunii Europene în condiţiile Legii nr. 105/2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene;”.

6. La articolul 12, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

„d1) copiilor aflaţi în întreţinerea persoanelor prevăzute la lit. d) trimise în misiune oficială în străinătate, precum şi a soţului ori soţiei acestora, atunci când îi însoţesc în cursul misiunii;”.

7. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) La încetarea calităţii prevăzute la art. 12 titularul, autoritatea sau instituţia din cadrul căreia face parte titularul are obligaţia să predea paşaportul de serviciu Ministerului Afacerilor Externe, în vederea anulării. În caz contrar, Ministerul Afacerilor Externe procedează la anularea paşaportului în evidenţele corespunzătoare.”

8. La articolul 30 alineatul (1), literele a)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate şi călătoreşte în străinătate însoţit de ambii părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceştia;

b) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate şi călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta numai daca părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte;

c) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate şi care călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta, fără a mai fi necesară declaraţia celuilalt părinte, numai dacă părintele însoţitor face dovada faptului că i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau că exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;

d) minorului care este titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate şi care călătoreşte însoţit de o altă persoană fizică majoră i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceasta numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia, precum şi datele de identitate a însoţitorului respectiv.”

9. La articolul 30, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. d) trebuie să cuprindă şi menţiunea dacă minorul urmează să rămână în statul de destinaţie şi datele de identitate ale persoanei căreia urmează a-i fi încredinţat minorul, precum şi, după caz, datele de identitate ale persoanei cu care se reîntoarce în România, dacă însoţitorul este o altă persoană decât cea cu care iese din România.

........................................................................................................................................

(6) Organele poliţiei de frontieră vor permite ieşirea din România a minorilor însoţiţi numai dacă se constată că se respectă informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) şi la alin. (4), referitoare la însoţitor, iar în situaţiile prevăzute la alin. (3), dacă se constată că ruta aleasă pentru deplasare şi momentul prezentării la ieşirea din ţară se justifică în raport cu destinaţia, respectiv cu perioada deplasării.”

10. La articolul 30, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b) şi d), declaraţia celuilalt părinte, declaraţia ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească, a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului său legal, privind acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate la ieşirea din România, nu este necesară atunci când minorul cetăţean român cu domiciliul sau reşedinţa în ţara de destinaţie se deplasează însoţit în condiţiile prezentului articol, în această ţară.”

11. La articolul 30, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Declaraţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) trebuie să fie autentificate în ţară de notarul public, iar în străinătate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă au fost date în faţa autorităţilor străine, să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor ce emană dintr-un stat cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică, în materie civilă sau de drept al familiei, care prevăd scutirea de supralegalizare. Declaraţiile trebuie să fie eliberate părţilor în două duplicate, dintre care un duplicat se păstrează de către însoţitor, iar al doilea duplicat însoţeşte paşaportul minorului.”

12. La articolul 32 alineatul (1), litera d) se abrogă.

13. La articolul 32 alineatul (1), literele c), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) să nu se încredinţeze minorul altei persoane decât părintelui, reprezentantului legal sau, după caz, persoanei prevăzute la art. 30 alin. (4) ori, în cazuri deosebite, autorităţilor străine competente în domeniul acordării de asistenţă şi protecţie pentru minori;

........................................................................................................................................

f) să informeze de îndată ce este posibil cea mai apropiată reprezentanţă diplomatică sau oficiu consular al României, în cazul apariţiei unei situaţii obiective de natură să întrerupă călătoria minorului;

g) în cazul în care nu este posibilă încredinţarea minorului persoanei prevăzute la art. 30 alin. (4), să anunţe imediat cea mai apropiată reprezentanţă diplomatică sau oficiu consular al României, în vederea reunificării familiale a minorului sau, după caz, să se reîntoarcă în România cu acesta.”

14. La articolul 46, litera I) se abrogă.

15. La articolul 47 alineatul (1), litera d) se abrogă.

Art. II. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în sensul modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 30 septembrie 2016,

Mr. 169.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şt ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 septembrie 2016.

Nr. 821.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură, a ajutoarelor excepţionale cu caracter temporar, a măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, a măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, precum şi a măsurii de promovare a vinurilor, care se finanţează din Fondul European

de Garantare Agricolă (FEGA)

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a Comunităţii Europene conform plafoanelor anuale şi angajamentelor convenite prin Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.

Având În vedere prevederile:

- Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe;

- Regulamentului (CE) nr. 501/2008 al Comisiei din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe;

- Regulamentului (UE) nr. 1.144/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind acţiunile de informare şi promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă şi în ţările terţe şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului;

- Regulamentului delegat (UE) 2015/1.829 al Comisiei din 23 aprilie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.144/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă şi în ţările terţe;

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.831 al Comisiei din 7 octombrie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.144/2014 ai Parlamentului European şi al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă şi în ţările terţe;

- Regulamentului delegat (UE) nr. 932/2014 al Comisiei din 29 august 2014 de stabilire a unor măsuri excepţionale cu caracter temporar de sprijinire a producătorilor de anumite fructe şi legume şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 913/2014;

- Regulamentului delegat (UE) nr. 1.031/2014 al Comisiei din 29 septembrie 2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume;

- Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilirea unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;

- Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;

- Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului;

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate;

- Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol;

- Regulamentului (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilirea anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014;

- Regulamentului delegat (UE) 2015/1.853 al Comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creşterii animalelor;

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2.334 al Comisiei din 14 decembrie 2015 de deschidere a depozitării private pentru carnea de porc şi de stabilire în avans a cuantumului ajutorului,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) în vederea stimulării gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură, a ajutoarelor excepţionale cu caracter temporar, a măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, a măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, precum şi a măsurii de promovare a vinurilor, care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), se aprobă, până la 31 decembrie 2016, alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 822.095 mii lei, în echivalent euro, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Sumele alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din veniturile din privatizare şi utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro din sumele restituite cu această destinaţie de către Uniunea Europeană, până la data de 31 decembrie 2016.

(3) Din suma prevăzută la alin. (1) se decontează cheltuielile eligibile aferente schemelor de plată directe pentru agricultură, inclusiv avansul aferent anului 2016, cheltuielile eligibile aferente ajutoarelor excepţionale cu caracter temporar, măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, precum şi măsurii de promovare a vinurilor, care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1), în maximum două zile lucrătoare de la data solicitării de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltă rit Rurale,

(2) Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000EUR „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216800200EUR „Disponibil fonduri nerambursabile aferente politicii agricole comune şi a politicii de pescuit”, deschis la Banca Naţională a României, administrat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale efectuează schimbul valutar al întregii sume în euro transferate potrivit prevederilor alin. (1) şi virează echivalentul în lei al sumei rezultate în contul 57.09.03 80 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare în cazul indisponibilităţilor temporare FEGA pentru perioada de programare 2014-2020 conform OUG 49/2015-FEGA 2014-2020”, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

Art. 3. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale virează în contul 20.D.41.04.00 „Sume aferente fondurilor externe nerambursabile”, deschis pe numele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, suma rezultată în urma operaţiunii de schimb valutar prevăzută la art. 2 alin. (3), eşalonat pe baza solicitărilor de fonduri ale acesteia.

(2) Decontarea plăţilor reprezentând cheltuieli aferente schemelor de plăţi directe, ajutoarelor excepţionale cu caracter temporar, măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, măsurii de promovare a vinurilor şi măsurilor de piaţă şi intervenţie se efectuează de către APIA prin virament în contul beneficiarului până la data de 30 noiembrie 2016.

(3) APIA va restitui Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sumele neutilizate până la data de 2 decembrie 2016, urmând ca acesta să restituie la rândul său Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate din veniturile din privatizare în contul prevăzut la art. 2 alin. (2), până la data de 30 decembrie 2016.

(4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale raportează Ministerului Finanţelor Publice sumele virate către APIA, potrivit alin. (1), la data efectuării acestui transfer.

Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării sumelor de la Comisia Europeană, să reconstituie veniturile din privatizare utilizate, prin transferarea echivalentului în euro, din contul analitic denominat în euro „Disponibil fonduri nerambursabile aferente politicii agricole comune şi a politicii comune de pescuit”, deschis la Banca Naţională a României pe numele său, în contul Ministerului Finanţelor Publice „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României.

(2) în cazul în care sumele restituite de Uniunea Europeană, reprezentând cheltuielile efectuate pe seama veniturilor din privatizare, sunt diminuate cu sumele corespunzătoare prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e)-g) şi i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, reconstituirea veniturilor din privatizare în euro până la sfârşitul perioadei prevăzute la art. 1 alin. (1)se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Contravaloarea în euro a acestor sume se virează în contul Ministerului Finanţelor Publice „Disponibil la vedere, Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României, prevăzut la art. 2 alin. (2).

Art. 5. - Sumele în euro încasate potrivit prevederilor art. 3 alin. (3) şi art. 4, până la concurenţa totală a sumei alocate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit prevederilor art. 2 alin, (2), se înregistrează ca venituri din privatizare în valută şi se stinge obligaţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de restituire a sumei alocate din venituri din privatizare în euro.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

 

Bucureşti, 28 septembrie 2016.

Nr. 705.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2016

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţă internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.245/2016, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată Intre Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin.

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna octombrie 2016 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 3.500 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 405 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 septembrie 2016.

Nr. 2.336.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în tuna octombrie 2016

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna octombrie 2016, Ministerul

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Finanţelor Publice anunţă lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel: Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.1 la Normele Băncii

 

Cod ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO1617CTN0F8

13.10.2016

17.10.2016

16.10.2017

364

800.000.000

 

Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

 

P = 1 – (d x r) /360

Y = r/P, în care:

 

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = numărul de zile până la scadenţă;

r= rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10,00-12,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna octombrie 2016

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna octombrie 2016, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unor noi emisiuni de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 2 şi 15 ani şi redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 4, 5 şi 7 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

 

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate

Nr. de ani

Maturitate reziduală

Nr. de am

Rata cupon

-%-

Dobânda acumulată - lei/titlu -

Valoare nominală licitaţie de referinţă

- lei -

Valoare nominală SSON - lei -

RO1631DBN055

6.10.2016

7.10.2016

10.10.2016

24.09.2031

15

14,96

3,65

8,00

200.000.000

30.000.000

R01620DBN017

10.10.2016

11.10.2016

12.10.2016

26.02.2020

4

3,38

2,25

70,39

600.000.000

90.000.000

RO1624DBN027

17.10.2016

18.10.2016

19.10.2016

29.04.2024

7

7,53

3,25

77,02

300.000.000

45.000.000

RO1521DBN041

20.10.2016

21.10.2016

24.10.2016

22.03.2021

5

4,41

3,25

96,16

500.000.000

75.000.000

RO1522DBN056

24.10.2016

25.10.2016

26.10.2016

19.12.2022

7

6,15

3,50

149,18

500.000.000

75.000.000

RO1619DBN035

27.10.2016

28.10.2016

31.10.2016

25.02.2019

2

2,32

1,35

45,92

600.000.000

90.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei; ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

 

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

R01620DBN017

295/29.02.2016

Martie 2016

R01624DBN027

1.169/28.07.2016

August 2016

RO1521DBN041

1.204/1.10.2015

Octombrie 2015

RO1522DBN056

1.415/29.10.2015

Noiembrie 2015

 

(2) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark, cod ISIN RO1631DBN055, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte anual începând cu data de 24 septembrie 2017 şi terminând cu 24 septembrie 2031 inclusiv.

Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark, cod ISIN RO1619DBN035, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte anual începând cu data de 25 februarie 2017 şi terminând cu 25 februarie 2019 inclusiv.

(3) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN * r/ frecvenţa anuală a cuponului (1),

în care:

D - dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

(4) Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

(5) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.

Art.5. - (1) La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

(2) în cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi cont propriu.

Art. 6. - La licitaţia de referinţă:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7. - Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari, conform prevederilor din Secţiunea a 2-a „Sesiunea de oferte necompetitive adresată dealerilor primari” a capitolului III „Plasarea titlurilor de stat pe piaţa primară” din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind, după caz, cel prevăzut în art. 24 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

Art. 8. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de Înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10,00-11,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 9. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 10. - Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi vor fi date publicităţii.

Art. 11. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFlR.

Art. 12. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 13. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013

 

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 6 lit. b) şi i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 şi 820 bis din 21 decembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) Regulamentul delegat (UE) 2015/2.402 al Comisiei din 12 octombrie 2015 de revizuire a valorilor de referinţă armonizate ale randamentului pentru producţia separată de energie electrică şi termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Deciziei 2011/877/UE a Comisiei (denumit în continuare Regulament delegat UE 2015/2.402);”.

2. La articolul 2 alineatul (3), litera f) se abrogă.

3. La articolul 3 alineatul (1), litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„t) Consum Servicii Interne Termice pentru încălzire şi Combustibil (CSITIC): energia termică produsă de o configuraţie de producţie în cogenerare, care este utilizată pentru alimentarea consumurilor de energie termică din cadrul centralei în care este amplasată respectiva configuraţie, necesare pentru încălzirea incintelor precum clădiri pentru birouri, laboratoare, magazii şi altele similare, pentru prepararea apei calde de consum şi pentru pregătirea combustibilului consumat precum descărcarea/depozitarea păcurii, dezgheţarea cărbunelui, uscarea biomasei, prepararea biogazului/biolichidului, consumuri care nu se recuperează în ciclul de producere a energiei electrice şi termice;.

4. La articolul 3 alineatul (1), litera fff) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„fff) Valoare de referinţă a eficienţei pentru producerea separată: eficienţa producerii separate a energiei termice, respectiv a energiei electrice şi/sau mecanice, în procese alternative, pe care cogenerarea intenţionează să le înlocuiască. Se aplică conform prevederilor prezentului regulament şi Regulamentului delegat UE 2015/2.402.”

5. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Toate datele şi informaţiile din documentaţia de înregistrare se transmit pe suport hârtie şi în format electronic-fişiere tip Microsoft Excel, Pentru completarea în format electronic a documentaţiei de înregistrare se va utiliza fişierul «Ord. 114 2013 Model Excel pt calificare-acreditare- raportare.xls» care poate fi descărcat de pe site-ul www.anre.ro,”

6. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Documentaţia de înregistrare trebuie redactată în limba română. Datele şi informaţiile din documentaţiile tehnice aferente echipamentelor, care au stat la baza documentaţiei de înregistrare, pot fi transmise într-o limbă de circulaţie internaţională. ANRE poate solicita traducerea legalizată a acestor informaţii.

7. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Datele, calculele şi informaţiile prevăzute la art. 5 alin, (2) lit. c), m) şi n) se actualizează şi se retransmit obligatoriu în condiţiile în care a apărut o modificare semnificativă a Necesarului Maxim de Putere Termică asigurat de Configuraţie sau în urma unor acţiuni de retehnologizare/ retragere din exploatare/înlocuire a echipamentelor principale din Configuraţie. Modificarea se consideră semnificativă în cazul în care noua valoare declarată a Necesarului Maxim de Putere Termică asigurat de Configuraţie se abate cu mai mult de ±15% faţă de valoarea validată anterior.”

8. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Determinarea Factorului de Calitate al unei Configuraţii se face conform prevederilor din secţiunile 1 şi 2 ale capitolului V.”

9. La articolul 12, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Valoarea CSITIC se determină pe bază de măsurători directe.

(3) Pentru Configuraţiile a căror producţie include şi energie mecanică, toate cantităţile de energie electrică utilizate pentru autoevaluare includ şi echivalentul energiei mecanice produse. Cantitatea de energie electrică echivalentă ce corespunde unei cantităţi de energie mecanică se calculează prin înmulţirea cantităţii de energie mecanică cu un factor egal cu 1.”

10. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prin excepţie de la data-limită prevăzută la alin. (1), în cazul în care instanţa dispune pentru un producător începerea procedurii falimentului, producătorul respectiv are obligaţia de a transmite documentaţia de calificare aferentă perioadei din anul curent anterioare declarării falimentului şi, dacă este cazul, pe cea aferentă perioadelor specificate la art. 19 alin. (1) lit. a) sau b), în termen de 7 zile de la pronunţarea falimentului.”

11. La articolul 19 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) Perioada din anul curent anterioară declarării falimentului, în cazul unui producător aflat în situaţia prevăzută la art. 18 alin. (3).

12. La articolul 21, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Toate datele şi informaţiile din documentaţia de calificare se transmit pe suport hârtie şi în format electronic - fişiere tip Microsoft Excel. Pentru completarea în format electronic a documentaţiei de înregistrare conform anexei nr. 1, a datelor privind consumurile, producţiile şi livrările de energie conform anexei nr. 2 şi a datelor de referinţă pentru calificare şi rezultatele calculelor de autoevaluare conform anexei nr. 3, se va utiliza fişierul «Ord. 114 2013 Model Excel pt calificare-acreditare-raportare.xls»

13. La articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Autoevaluarea pentru calificare a unei Configuraţii de producţie în cogenerare poate fi invalidată temporar în cazul în care dosarul de Autoevaluare pentru calificare al respectivei Configuraţii nu este complet constituit în termen de 40 de zile de la data-limită prevăzută, după caz, la art. 18 alin. (1) sau în termen de 13 zile de la pronunţarea falimentului în cazul producătorilor care se încadrează în prevederile art. 18 alin. (3).”

14. La articolul 25, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prin derogare de la data-limită prevăzută la alin. (1), în cazul producătorilor beneficiari ai schemei de sprijin pentru care s-a declarat falimentul, ANRE emite deciziile de calificare a cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrate din Configuraţiile de producţie în cogenerare în termen de 7 zile de la constituirea dosarului complet de Autoevaluare pentru calificare.”

15. La articolul 36, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Documentaţia de înregistrare a Configuraţiilor/unităţilor de producţie în cogenerare pentru care nu se solicită calificarea va cuprinde numai machetele şi datele prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a), c), d), f), g), i), j), m) şi n). Pentru acestea nu este obligatorie transmiterea datelor, calculelor, machetelor şi documentaţiilor justificative, care au stat la baza stabilirii valorilor declarate.”

16. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - Coeficientul de definiţie al Configuraţiei, X, ce are în vedere opţiunile alternative de producere separată a energiei electrice, se determină cu relaţia:

 

X = 100 / (ηe,Ref x ppierd.evit) ,

 

unde:

ηe,Ref este valoarea de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei electrice corespunzătoare Configuraţiei; se stabileşte în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat UE 2015/2.402 şi ale prezentului regulament, cu precizarea că în cazul combustibililor gazoşi se aplică factorul de corecţie cu abaterea temperaturii exterioare medii anuale din România de 10°C, faţă de condiţiile ISO (15°C), care este + 0,5%;

ppierd.evit este valoarea factorului de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice, corespunzătoare Configuraţiei; se stabileşte în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat UE 2015/2.402 şi ale prezentului regulament.”

17. La articolul 41, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Valorile de referinţă armonizate ale eficienţei de producere separată a energiei electrice pentru fiecare unitate de cogenerare «k» din Configuraţie şi fiecare tip de combustibil «j», ηe,Ref,k,j, se determină în funcţie de anul punerii în funcţiune a respectivei unităţi (primul an de funcţionare) din anexa nr. I la Regulamentul delegat UE 2015/2.402. În cazul combustibililor gazoşi se aplică şi factorul de corecţie cu abaterea temperaturii exterioare medii anuale din România de 10°C, faţă de condiţiile ISO (15°C), care este + 0,5%.

(2) în cazul unităţilor de cogenerare mai vechi de 10 ani, începând cu al 11-lea an de funcţionare, îh fiecare an de aplicare a prevederilor prezentului regulament (ANaplicare) se vor utiliza valorile de referinţă armonizate ale eficienţei de producere separată a energiei electrice prevăzute în anexa nr. I la Regulamentul delegat UE 2015/2.402 pentru anul: ANaplicare - 10. În cazul combustibililor gazoşi se aplică şi factorul de corecţie cu abaterea temperaturii exterioare medii anuale din România +10°C faţă de condiţiile ISO (15°C), care este +0,5%.”

18. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - Valoarea de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei termice pentru fiecare tip de combustibil «j» utilizat în schema de funcţionare a Configuraţiei, ηe,Ref,k,j, se determină din anexa nr. II la Regulamentul delegat UE 2015/2.402.”

19 Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - Valorile factorilor de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice se determină pentru fiecare nivel de tensiune «i» din Configuraţie, separat pentru energia electrică livrată, plivrat,i,  respectiv pentru Autoconsum, pautoconsum,i şi pentru CPTP, pCPTP,i, din anexa nr. IV la Regulamentul delegat UE 2015/2.402.”

20. La articolul 58, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Valoarea Factorului de reducere a puterii electrice β corespunzător unei unităţi de cogenerare care include TA cu prize de termoficare se calculează anual ca medie, ponderată cu valorile energiei termice utile şi CSITIC extrase din fiecare priză de termoficare (reglabilă), priză fixă sau contrapresiune, a valorilor Factorului de reducere a puterii electrice corespunzătoare prizei/prizelor de termoficare şi/sau, după caz, prizei fixe/contrapresiunii turbinei.”

21. La articolul 65, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Se determină valoarea Economiei de Energie Primară realizată de producţia de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă a Configuraţiei:

 

 

           [%],

 

 

unde:

ηe,Ref este valoarea de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei electrice corespunzătoare Configuraţiei, determinată conform prevederilor din secţiunea 1 a acestui capitol;

ηt,Ref este valoarea de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei termice corespunzătoare Configuraţiei, determinată conform prevederilor din secţiunea 1 a acestui capitol;

ppierd.evit este valoarea factorului de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice, corespunzătoare Configuraţiei, determinată conform prevederilor din secţiunea 1 a acestui capitol.”

22. La articolul 70 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) validarea mijloacelor de măsurare se face conform normelor de metrologie legală în vigoare, prin verificări metrologice pentru mijloacele de măsurare care se supun controlului metrologic sau prin operaţiuni de etalonare/evaluare a conformităţii cu prevederile unor normative metrologice/specificaţii tehnice pentru celelalte mijloace de măsurare;”.

23. La articolul 73, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Este obligatorie transmiterea procedurii utilizate pentru determinarea puterii calorifice inferioare a combustibilului consumat, precum şi a rapoartelor de verificare metrologică a sistemelor/laboratorului/aparaturii de prelevare probe şi efectuare analize.”

24. Articolul 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 81. - Solicitantul, prin Responsabilul de Configuraţie, îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea tuturor datelor şi informaţiilor transmise conform prevederilor prezentului regulament, precum şi pentru respectarea condiţiilor pentru măsurători şi calcule prevăzute în capitolul VI.”

25. La articolul 82, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Responsabilii de Configuraţie vor asigura păstrarea, pe o perioadă de cel puţin 10 ani, a înregistrărilor tuturor valorilor măsurate, datelor, informaţiilor, inclusiv a celor care să confirme respectarea condiţiilor pentru măsurători şi calcule, şi a documentaţiilor transmise la ANRE pentru calificare.”

26. În cuprinsul regulamentului, sintagma „Ordinul preşedintelui ANRE nr. 38/2012” se înlocuieşte cu sintagma „Regulamentul delegat UE 2015/2.402”.

27. În anexa nr. 2 la regulament, tabelele 1-4 se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1-4 care au cuprinsul prevăzut În anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

28. În anexa nr. 3 la regulament, tabelele 1, 2 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1, 2 şi 4 care au cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

29. Anexa nr. 4 la regulament se modifică şi înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - (1) Operatorii economici care deţin sau exploatează comercial unităţi de cogenerare, furnizorii clienţilor casnici şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”- S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

 

Bucureşti, 21 septembrie 2016.

Nr. 49.

 

ANEXA Nr. 1

 

Tabelul 1. Consum de energie din combustibil în Configuraţie

 

Consum de energie din combustibil/an şi lună

Consum combustibil 1

.............

Consum combustibil m

Total consum de energie din combustibil

Unitate de măsură

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

conform staţie măsură sau fişă de calcul nr. .............

 

.............

 

 

luna ianuarie/an .............

 

.............

 

 

.............

 

.............

 

 

luna decembrie/an .............

 

.............

 

 

Total în anul de operare şi mentenanţă

 

.............

 

 

Total în lunile pe baza cărora se solicită calificarea*

 

.............

 

 

Consumul Total de Combustibil al Configuraţiei în lunile pe baza cărora se solicită calificarea = CTCC = ............. MWh


* Acest total nu include lunile în care energia termică utilă livrată din Configuraţie este zero.

 

NOTĂ:

În cazul în care valorile completate în tabel nu sunt rezultatul unor măsurători directe, se vor prezenta în detaliu, în fişe de calcul, algoritmul de determinare indirectă a acestora, pornind de la valorile totale măsurate pe centrală/amplasament, precum şi toate datele de exploatare utilizate în aplicarea acestui algoritm, care au rezultat din măsurători directe.

Se vor specifica valorile erorii globale de măsură şi/sau calcul pentru consumurile de energie din combustibil declarate pe fiecare tip de combustibil, precum şi algoritmul de evaluare a acestor erori.

 

Tabelul 2. Energie electrică produsă de unităţile de cogenerare din Configuraţie

 

Energie electrică produsă/an şi lună

Unitatea nr. .............

.............

Unitatea nr. .............

Total energie electrică produsă

Unitate de măsură

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

conform staţie măsură sau fişă de calcul nr. .............

 

.............

 

 

luna ianuarie/an .............

 

.............

 

 

.............

 

.............

 

 

luna decembrie / an .............

 

.............

 

 

Total în anul de operare şi mentenanţă

 

.............

 

 

Total în lunile pe baza cărora se solicită calificarea*

 

.............

 

 

Energia Electrică Totală a Configuraţiei în lunile pe baza cărora se solicită calificarea = EETC = .............MWh


*Acest total nu include lunile în care energia termică utilă livrată din Configuraţie este zero.

 

NOTĂ:

Se vor specifica valorile erorii globale de măsură şi/sau calcul pentru cantităţile de energie electrică produsă declarate pe fiecare unitate de cogenerare, precum şi algoritmul de evaluare a acestor erori.

 

Tabelul 3. Energie termică utilă livrată din Configuraţie

 

Energie termică utilă/an şi lună

Livrat

.............

Livrat

Total energie termică utilă

Unitate de măsură

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

conform staţie măsură sau fişă de calcul nr. .............

 

.............

 

 

luna ianuarie/an .............

 

.............

 

 

.............

 

.............

 

 

luna decembrie/an .............

 

.............

 

 

Total în anul de operare şi mentenanţă

 

.............

 

 

Total în lunile pe baza cărora se solicită calificarea*

 

.............

 

 

Energia Termică a Configuraţiei în lunile pe baza cărora se solicită calificarea = ETC = ............. MWh


* Acest total nu include lunile în care energia termică utilă livrată din Configuraţie este zero.

 

NOTĂ:

În cazul în care valorile completate în tabel nu sunt rezultatul unor măsurători directe, se vor prezenta în detaliu, în fişe de calcul, algoritmul de determinare indirectă a acestora, pornind de la valorile totale măsurate pe centrală/amplasament, precum şi toate datele de exploatare utilizate în aplicarea acestui algoritm, care au rezultat din măsurători directe.

 

Tabelul 4. Energia electrică livrată, energia termică utilă pe tip de consum, Autoconsumul, Consumul Propriu Tehnologic din producţia Proprie (CPTP) şi Consumul Serviciilor Interne Termice pentru încălzire şi Combustibil (CSITIC) din Configuraţie

 

 

Energie electrică livrată (vândută) pe fiecare nivel de tensiune

Autoconsum pe fiecare nivel de tensiune

CPTP

CSITIC

Energie termică utilă

pentru consum industrial - gaze de ardere

pentru consum industrial - abur

pentru consum industrial - apă

fierbinte

pentru consum urban - apă

fierbinte

Unitate de măsură

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

Nivel de tensiune

1

.......

P

1

.......

P

 

 

 

 

 

 

conform staţie măsură sau fişă de calcul nr. .............

 

.......

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

luna ianuarie/an .............

 

.......

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

.............

 

.......

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

luna decembrie/an .............

 

.......

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

Total în anul de operare şi mentenanţă

 

.......

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

Total în lunile pe baza Cărora se solicită calificarea*

 

.......

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

 


* Acest total nu include lunile în care energia termică utilă livrată din Configuraţie este zero.

 

NOTĂ:

În cazul în care valorile completate în tabel nu sunt rezultatul unor măsurători directe, se vor prezenta în detaliu, în fişe de calcul, algoritmul de determinare indirectă a acestora, pornind de la valorile totale măsurate pe centrală/amplasament, precum şi toate datele de exploatare utilizate în aplicarea acestui algoritm, care au rezultat din măsurători directe.

Se vor specifica valorile erorii globale de măsură şi/sau calcul pentru cantităţile de energie termică utilă declarate pe fiecare tip de consum, precum şi algoritmul de evaluare a acestor erori.

 

ANEXA Nr. 2

 

Date de referinţă pentru calificare şi rezultatele calculelor de autoevaluare

 

Tabelul 1. Valoarea de referinţă a eficienţei producerii separate a energiei electrice

 

Unităţi de cogenerare

Unitatea nr.

Unitatea nr. (nr. de înregistrare)

Unitatea nr.

Energie electrică produsă în lunile pe baza cărora se solicită calificarea, Ek [MWh]

 

 

 

Tip combustibil

1

2

g.n.*

1

2

g.n.*

 

...

 

Pondere consum combustibil de tip j în total combustibil, aferentă unităţii nr. k, bk,j [-]

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* În cazul combustibililor gazoşi valoarea de referinţă armonizată a eficienţei pentru producerea separată de energie electrică prevăzută în anexa nr. I la Regulamentul delegat UE 2015/2.402 se va majora cu 0,5%. Calculele se fac separat şi se completează câte o machetă pentru fiecare Configuraţie de producţie în cogenerare supusă calificării.

 

Unităţi de cogenerare

Unitatea nr.

Unitatea nr. (nr. de înregistrare)

Unitatea nr.

Valoare de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei electrice, ηe,Ref,k,j, aferentă unităţii nr. k la funcţionarea pe combustibil de tip j [-]

 

.......

 

 

.......

 

 

.......

 

Valoare de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei electrice, ηe,Ref,k ,aferentă unităţii nr. k

 

 

Valoare medie Configuraţie

 

NOTA:

Valorile de referinţă armonizate ale eficienţei de producere separată a energiei electrice, ηe.Ref.k,j, se determină pentru fiecare unitate de cogenerare k din Configuraţie şi fiecare tip de combustibil], conform prevederilor Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă şi Regulamentului delegat UE 2015/2.402.

 

Tabelul 2. Valoarea de referinţă a eficienţei producerii separate a energiei termice

 

Tip combustibil

Combustibil 1

Comb. 2

Comb. j

Valoare cumulată/medie

Configuraţie

[după caz]

Energie din combustibil consumată în lunile pe baza cărora se solicită calificarea, Qj [MWh]

 

.......

 

Putere calorifică inferioară medie a combustibilului consumat în lunile pe baza cărora se solicită calificarea, Pcj [kcal/kg, kcal/m3]

 

.......

 

 

Putere calorifică superioară medie a combustibilului consumat în lunile pe baza cărora se solicită calificarea, PcSj [kcal/kg, kcal/m3]

 

.......

 

 

Agent termic utilizat

g.a.

apă

abur

 

 

 

Pondere agent termic cu utilizare directă (gaze de ardere/apă/abur) în total energie termică utilă, q [-]

 

 

 

 

 

 

Valoare de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei termice, ηt.Ref,j, ga/apă/abur aferentă agentului termic utilizat (gaze de ardere/apă/abur) şi combustibilului de tip j [-]

 

 

 

 

 

 

Valoare de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei termice, ηt.Ref,j, aferentă combustibilului de tip j [-]

ηtRef1 = ηtRefga * qga + ηtRefapa * qapa + ηtRefabur * qabur

.......

 

NOTĂ:

Valorile de referinţă armonizate ale eficienţei de producere separată a energiei termice, ηt.Ref,j, se determină pentru fiecare tip de combustibil j utilizat în schema de funcţionare a Configuraţiei, conform prevederilor Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale Regulamentului delegat UE 2015/2.402.

Calculele se fac separat şi se completează câte o machetă pentru fiecare Configuraţie de producţie ta cogenerare supusă calificării.

 

Tabelul 4. Coeficienţii de definiţie ai Configuraţiei

 

X = 100/ (ηe,Ref * ppierd,evit)

 

Y = 100/ ηt,Ref

 

 

NOTĂ:

Calculele se fac separat şi se completează câte o machetă pentru fiecare Configuraţie de producţie în cogenerare supusă calificării.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la regulament)

 

Model Cerere de înregistrare/calificare

 

[ANTET SOCIETATE]

 

Cerere de înregistrare/calificare pentru accesul la schema de sprijin a capacităţii electrice şi a producţiei de energie electrică de înaltă eficienţă

din următoarele Configuraţii de producţie în cogenerare:

 

Număr Configuraţii: .....................................

1. Detalii privind amplasarea şi componenţa Configuraţiei/Configuraţiilor [Se completează câte un tabel pentru fiecare Configuraţie.]

Configuraţia de producţie în cogenerare nr. .....................................  [numărul de înregistrare al Configuraţiei]

 

Denumire amplasament

 

Denumire operator economic

 

Adresa operatorului economic solicitant

 

Oraş

 

Judeţ

 

Cod poştal: .....................................

Adresa amplasamentului centralei

 

 

Licenţa de producător de energie electrică

Nr.: .....................................

Data: .....................................

Licenţa de producător de energie termică

Nr.: .....................................

Data: .....................................

Licenţa de exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare

Nr.: .....................................

Data: .....................................

Date de identificare ale operatorului de reţea la care sunt racordate unităţile de cogenerare ale Configuraţiei

 

Numărul unităţilor de cogenerare incluse în Configuraţie:

 

Capacitate electrică instalată

[MWe]

Capacitate termică maxim simultană [MWt]

Tipul tehnologiei de cogenerare

Tipul combustibililor utilizaţi*

Unitatea de cogenerare tip ..................................... nr. .....................................

[numărul de înregistrare al unităţii]

 

 

 

 

.....................................

.....................................

 

.....................................

.....................................

Unitatea de cogenerare tip ..................................... nr. .....................................

[numărul de înregistrare al unităţii]

 

 

 

 

[Se completează datele pentru fiecare unitate de cogenerare inclusă în Configuraţie]

 

 

 

 

 

În cazul utilizării gazelor naturale se va preciza dacă acesta este preluat din reţeaua de distribuţie sau din reţeaua de transport al gazelor naturale.

 

2. Responsabilul de Configuraţie nominalizat

 

Detalii privind solicitantul responsabil cu managementul energetic al Configuraţiei/Configuraţiilor şi detalii privind persoana fizică de contact, nominalizată ca responsabil de Configuraţie

 

Denumire operator economic

 

Numele persoanei de contact

Poziţie deţinută:

Adresă

 

Oraş

 

Judeţ

 

Cod poştal: .....................................

Nr. telefon

.....................................

Nr. fax: .....................................

E-mail

 

 

Confirm că, din ceea ce ştiu, sunt singurul solicitant pentru înregistrarea/calificarea în vederea accesului la schema de sprijin a capacităţii electrice şi a producţiei de energie electrică de înaltă eficienţă din Configuraţia/Configuraţiile sus-menţionată(e) şi că detaliile conţinute în documentaţia de înregistrare/calificare anexată sunt corecte. De asemenea mă angajez să informez ANRE asupra oricăror schimbări, relevante procesului de înregistrare/calificare, ce se vor aduce Configuraţiei/Configuraţiilor.

 

Semnătură .....................................

Dată .....................................

Nume .....................................

Poziţia deţinută .....................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.