MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 967/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 967         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 29 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

238. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale

 

1.037. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

369. - Decizie privind aprobarea manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.345. - Ordin al ministrului sănătăţii privind raportarea zilnică a stocurilor şi operaţiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România de către unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatori, fabricanţi autorizaţi şi farmaciile cu circuit închis şi deschis

 

2.774. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2016

 

5.386. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 29 august 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI 1.1 din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 31 august 2016, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 2, punctul 13 al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„13. trimitere poştala - bun adresat, aflat în forma finală în care urmează să fie transportat şi livrat la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine, pe ambalaj sau într-o listă de distribuţie. Pe lângă trimiterile de corespondenţă, în această categorie sunt incluse, de exemplu, imprimatele, sacii «M», pachetele mici, coletele poştale care conţin bunuri cu sau fără valoare comercială şi mandatele poştale pe suport hârtie. În această categorie nu sunt incluse trimiterile hibrid;”.

2. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:

„51. La articolul 2, după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 231, cu următorul cuprins:

«231. trimiteri hibrid - trimiteri prezentate de către expeditor în formă fizică sau electronică (poştă electronică, SMS, fax etc.) şi în cazul cărora furnizorul a procesat mesajul (decompactare, decriptare, arhivare etc.), transportul acestuia realizându-se în principal prin transmiterea în format electronic către punctele din reţeaua furnizorului de servicii poştale mai apropiate de destinatar, de unde trimiterile sunt distribuite destinatarului în formă fizică sau în formă electronică în cazul trimiterilor prezentate în formă fizică; serviciile care au ca obiect trimiterile hibrid sunt servicii conexe serviciilor poştale;».

3. La articolul I, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 111, cu următorul cuprins:

„111. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) În cazul partajării costului net între furnizorii de servicii poştale şi/sau utilizatori conform prevederilor alin. (1) lit. b), nu vor fi luate în calcul serviciile care au ca obiect trimiteri poştale care le exclud din sfera serviciului universal şi nici serviciile care prezintă caracteristici suplimentare faţă de cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru serviciile incluse în sfera serviciului universal, astfel cum acestea au fost stabilite de autoritatea de reglementare,»“

4. La articolul I punctul 12, articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) în vederea aplicării prevederilor art. 22 alin. (1), în termen de 160 de zile de la primirea unei cereri de compensare a costului net corecte şi complete, autoritatea de reglementare va comunica Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională decizia privind cuantumul costului net determinat în urma analizării acestuia, iar Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională are obligaţia de a iniţia proiectul de hotărâre a Guvernului privind mecanismul de compensare.

(2) Guvernul stabileşte utilizarea uneia dintre cele două surse de finanţare a costului net cu respectarea principiilor transparenţei, al minimei atingeri aduse concurenţei, al nediscriminării şi al proporţionalităţii.

(3) Partajarea costului net între furnizorii de servicii poştale, prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. b), poate fi utilizată doar în măsura în care cuantumul sumelor care ar trebui colectate pentru compensarea costului net determinat potrivit alin. (1) ar fi rezonabil şi nu ar aduce atingere viabilităţii economice a furnizorilor, fără a putea depăşi limita maximă de 0,6% din cifra de afaceri din furnizarea serviciilor stabilite conform art. 22 alin. (11), înregistrată în anul pentru care se face compensarea costului net, cifră de afaceri calculată de autoritatea de reglementare şi comunicată Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională în termenul prevăzut la alin. (1).

(4) Partajarea costului net între utilizatori, prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. b), se poate realiza doar cu condiţia menţinerii accesibilităţii tarifelor pentru serviciile stabilite conform art. 22 alin. (11), condiţie a cărei respectare va fi stabilită de autoritatea de reglementare şi comunicată Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională în termenul prevăzut la alin, (1).

(5) Cifra de afaceri prevăzută la alin. (3) se calculează luând în considerare cifra de afaceri din furnizarea serviciilor stabilite conform art. 22 alin. (11), înregistrată în anul pentru care se face compensarea costului net, a tuturor furnizorilor de servicii poştale care au avut această calitate în cursul anului pentru care se datorează contribuţia, calitate care subzistă şi la data calculării cifrei de afaceri prevăzute la alin. (3).

(6) în vederea compensării costului net prin partajarea costului net între furnizorii de servicii poştale, ANCOM va percepe de la furnizorii serviciilor poştale stabilite conform art. 22 alin. (11). având o cifră de afaceri mai mare ori egală cu 500.000 lei, înregistrată în anul pentru care se face compensarea costului net, o contribuţie proporţională cu veniturile provenite din furnizarea serviciilor stabilite conform art. 22 alin. (11) în cursul anului pentru care se datorează contribuţia.

(7) Persoanele obligate la plata contribuţiei prevăzute la alin. (6) sunt cele care au avut calitatea de furnizor de servicii poştale în cursul anului pentru care se datorează contribuţia, calitate care subzistă şi la data stabilirii contribuţiei prevăzute la alin, (6),

(8) în vederea determinării cuantumului contribuţiilor individuale, ANCOM va utiliza informaţiile cu privire la veniturile obţinute din furnizarea serviciilor poştale stabilite conform art. 22 alin. (11), aşa cum au fost puse la dispoziţia autorităţii de către furnizorii de servicii poştale, potrivit procedurii stabilite prin decizie a preşedintelui ANCOM.

(9) în situaţia în care furnizorii prevăzuţi la alin. (6) nu transmit informaţiile prevăzute la alin. (8), la determinarea contribuţiilor individuale se va lua în calcul întreaga cifră de afaceri â acestora înregistrată în cursul anului pentru care se datorează contribuţia.

(10) Ţinând cont de prevederile alin. (3)-(9), prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. b) se vor stabili modalitatea şi termenul de plată a contribuţiilor datorate de furnizorii de servicii poştale sau a sumelor colectate de furnizorii de servicii poştale de la utilizatori, modalitatea şi termenul de plată a sumelor virate furnizorilor de serviciu universal pentru compensarea costului net, precum şi orice alte elemente necesare în vederea funcţionării mecanismului de compensare.

(11) Dispoziţiile alin. (3)-(9) se aplică în mod corespunzător şi în cazul partajării costului net între furnizorii de servicii poştale şi utilizatori, prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. b).

(12) Contribuţiile datorate de furnizorii de servicii poştale sau sumele colectate de furnizorii de servicii poştale de la utilizatori pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, în temeiul prezentului articol, constituie creanţe bugetare asimilate creanţelor fiscale şi sunt administrate de autoritatea de reglementare, fiind aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

(13) în cazul în care s-a realizat compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, autoritatea de reglementare publică un raport anual privind acest cost şi mecanismul de compensarea a acestuia.

5. La articolul I, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 151, cu următorul cuprins:

n151. La articolul 33, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

«(21) Contractului prevăzut la alin. (2) i se aplică în mod corespunzător prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.»“

6. La articolul I, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 191, cu următorul cuprins:

„191. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 50. - (1) ANCOM poate solicita în scris furnizorilor de servicii poştale, altor persoane care desfăşoară activităţi în domenii conexe pieţei serviciilor poştale sau utilizatorilor persoane juridice orice informaţii necesare în vederea exercitării atribuţiilor stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă, inclusiv informaţii financiare ori informaţii care vizează furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, respectând, dacă este cazul, caracterul confidenţial al informaţiilor primite.»“

7. La articolul I, după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 231, cu următorul cuprins:

„231. La articolul 57 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 57. - (1) ANCOM poate obliga furnizorii de servicii poştale, alte persoane care desfăşoară activităţi în domenii conexe pieţei serviciilor poştale sau utilizatorii persoane juridice la plata unor amenzi administrative de la 100 lei la 15.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, pentru a-i determina:».”

8. La articolul II, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prevederile art. I pct. 11, 111 şi 12 sunt aplicabile începând cu prima decizie a preşedintelui ANCOM emisă după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, prin care se va realiza o compensare a costului net aferent furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului universal.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2016.

Nr. 238.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 noiembrie 2016.

Nr. 1.037.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aprobarea manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 465/2016 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului CENTENAR, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se aprobă manifestările, acţiunile şi proiectele de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial, prevăzute în anexa la prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 369.

 

 

ANEXĂ

 

Manifestările, acţiunile şi proiectele de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial

 

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Structura responsabilă

Termene de derulare

Detalii şi precizări

1.

Ceremonial militar, depunerea unor coroane de flori şi oficierea unei slujbe religioase în memoria eroilor din Primul Război Mondial

Ministerul Apărării Naţionale, Primăria Municipiului Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

14 decembrie 2016

Activităţile se vor desfăşura în secţiunea militară a Cimitirului Eternitatea din Iaşi.

2.

Dineu în Sala Paşilor Pierduţi a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi

Primăria Municipiului Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza din Iaşi

14 decembrie 2016

Vor participa reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, reprezentanţi ai Academiei Române, reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, rectorii universităţilor din Iaşi, reprezentanţi ai corpului universitar şi ai societăţii civile.

3.

Şedinţa festivă a Academiei Române

Academia Română, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi

14 decembrie 2016

Evenimentul va include două momente:

a) alocuţiuni ale reprezentanţilor autorităţilor centrale, mesajul preşedintelui Academiei Române şi mesajul rectorului Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi;

b) conferinţe susţinute de 3 istorici, membri ai Academiei Române.

4.

Dezvelirea unor plăci comemorative care să semnalizeze clădirile în care au funcţionat, în perioada 1916- 1918, instituţiile reprezentative ale statului român

Departamentul Centenar, Banca Naţională a României, Primăria Municipiului Iaşi

15 decembrie 2016

Vor fi dezvelite plăcuţe la reşedinţa Reginei Maria din perioada 1916-1918 (Palatul Copiilor din Iaşi), la Palatul Roznovanu (actualul sediu al Primăriei Municipiului Iaşi) şi la sediul BNR Iaşi.

5.

Vernisajul Expoziţiei „BNR în timpul Marelui Război”

Banca Naţională a României

15 decembrie 2016

Expoziţia va fi organizată la Palatul Culturii din Iaşi şi va fi deschisă publicului.

6.

Proiecţia filmului documentar „Iaşi, capitală de război” (realizat de Societatea de Studii Istorice din România)

Departamentul Centenar

15 decembrie 2016

Evenimentul se va desfăşura la Ateneul Tătăraşi şi va fi deschis publicului.

7.

Dezvelirea unor plăci comemorative care să semnalizeze clădirile în care au funcţionat, în perioada 1916-1918, instituţiile reprezentative ale statului român

Departamentul Centenar, Primăria Municipiului Iaşi

16 decembrie 2016

Vor fi dezvelite plăcuţe la sediul Senatului României din perioada 1916-1918 (Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi) şi la sediul Camerei Deputaţilor din perioada 1916-1918 (Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi).

8.

Demonstraţii ale Asociaţiei „Tradiţia Militară”

Departamentul Centenar

16 decembrie 2016

Evenimentul se va desfăşura în Piaţa Unirii din Iaşi şi va fi adresat publicului.

9.

Vernisajul Expoziţiei fotografice „Personalităţi ale Marelui Război”

Departamentul Centenar

16 decembrie 2016

Expoziţia va fi organizată în Complexul Palas din Iaşi şi va fi deschisă publicului.

10.

Sosirea Trenului Regal în Gara Iaşi

Departamentul Centenar, Ministerul Transporturilor

16 decembrie 2016

Evenimentul va include primirea membrilor Familiei Regale de către reprezentanţii autorităţilor locale, precum şi un scurt ceremonial militar. Pe parcursul staţionării în Gara Iaşi, Trenul Regal va putea fi vizitat de către public.

11.

Vernisajul Expoziţiei fotografice „Căile Ferate Române în Primul Război Mondial”

Departamentul Centenar, Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor

16 decembrie 2016

Expoziţia va fi organizată în incinta Gării din Iaşi şi va fi deschisă publicului.

12.

Dezvelirea unei plăci comemorative

Departamentul Centenar, Primăria Municipiului Iaşi

16 decembrie 2016

Va fi dezvelită plăcuţa comemorativă ce semnalizează clădirea în care a funcţionat, în perioada 1916-1918, reşedinţa Regelui Ferdinand I (Muzeul Unirii din Iaşi).

13.

Recepţie oficială la Palatul Culturii din Iaşi

Banca Naţională a României

16 decembrie 2016

Vor participa reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, reprezentanţi ai Familiei Regale, reprezentanţi ai Academiei Române, reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, rectorii universităţilor din Iaşi, reprezentanţi ai corpului universitar şi ai societăţii civile.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind raportarea zilnică a stocurilor şi operaţiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România de către unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatori, fabricanţi autorizaţi şi farmaciile cu circuit închis şi deschis

 

Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 6.447 din 24 noiembrie 2016 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 7 lit. i) şi ale art. 804 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatorii şi fabricanţii autorizaţi au obligaţia să raporteze zilnic Ministerului Sănătăţii situaţia privind stocurile şi operaţiunile comerciale de medicamente, inclusiv distribuţia în afara teritoriului României, efectuate cu medicamentele de uz uman din portofoliul propriu având preţul aprobat în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, denumit în continuare Canamed,

(2) începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, farmaciile cu circuit închis şi deschis au obligaţia să raporteze zilnic Ministerului Sănătăţii situaţia privind stocurile şi operaţiunile comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman având preţul aprobat în Canamed.

(3) Transmiterea informaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează folosind sistemul electronic de raportare dezvoltat de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru Ministerul Sănătăţii, denumit în continuare Sistemul electronic de raportare, ale cărui funcţionalităţi sunt descrise în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Transmiterea situaţiei stocurilor şi operaţiunilor comerciale către Ministerul Sănătăţii prin Sistemul electronic de raportare se realizează astfel:

a) unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatorii şi fabricanţii autorizaţi şi farmaciile cu circuit închis şi deschis raportează, pentru fiecare medicament cu preţ aprobat în Canamed, următoarele informaţii: cod de identificare a medicamentului (CIM), cantitate intrată de la ultima raportare, cantitate ieşită de la ultima raportare, stoc la data raportării curente, tip beneficiar (persoană fizică sau juridică), ţară beneficiar;

b) cantitatea şi stocul vor fi exprimate în unităţi terapeutice.

Art. 3. - Informaţiile cu privire la stocurile individuale ale farmaciilor cu circuit deschis reprezintă secret comercial, conform Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Prevederile art. 1-3 intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării.

(2) Sistemul electronic de raportare dezvoltat de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru Ministerul Sănătăţii devine funcţional în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin.

(3) în termen de 180 de zile de la data publicării prezentului ordin, în cadrul Sistemului electronic de raportare se dezvoltă o soluţie software pentru înregistrarea şi urmărirea sesizărilor transmise de farmacii cu privire la lipsa unui medicament. Specificaţiile tehnice ale soluţiei software se publică pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii la secţiunea „Noutăţi”, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2016.

Nr. 1.345.

 

ANEXA

 

FUNCŢIONALITĂŢILE

Sistemului electronic de raportare

 

Art. 1. - (1) Sistemul electronic de raportare este o platformă software dezvoltată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru Ministerul Sănătăţii.

(2) Scopul principal al Sistemului electronic de raportare este de a oferi Ministerului Sănătăţii o situaţie de ansamblu a stocurilor de medicamente din Canamed, la nivelul întregii ţări, cu scopul de a contribui la dezvoltarea unui sistem informaţional şi informatic integrat pentru managementul sănătăţii publice.

Art. 2. - (1) Sistemul electronic de raportare îndeplineşte următoarele funcţii:

a) vizualizarea pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii, folosind un sistem securizat de autentificare, atât de către Ministerul Sănătăţii, cât şi de către ANMDM, a informaţiilor cu privire la situaţia stocurilor pentru fiecare medicament (DCI şi CIM), la nivel de ţară, regiuni, astfel cum au fost stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la nivel de judeţ, însă nu şi la nivel de farmacie;

b) vizualizarea pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii de către public a informaţiilor cu privire la situaţia stocurilor pentru categoria de medicamente având acelaşi DCI, formă farmaceutică şi concentraţie, la nivel de ţară şi regiuni, astfel cum au fost stabilite prin Legea nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare, însă nu şi la nivel de farmacie;

c) urmărirea exporturilor paralele.

(2) Prin modul în care este conceput şi configurat, Sistemul electronic de raportare nu permite Ministerului Sănătăţii sau ANMDM să aibă acces la informaţiile privind stocurile medicamentelor la nivelul unei anumite farmacii sau la baza de date cu informaţiile brute, ci doar la informaţiile prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - (1) Raportarea zilnică se realizează criptat, printr-un serviciu web al căror specificaţii tehnice sunt definite de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, şi publicate pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii la secţiunea „Noutăţi”.

(2) Transmiterea informaţiilor se face zilnic în intervalul 8.00-20.00 pentru ziua precedentă. Dacă se primesc mai multe raportări dintr-un punct de lucru pentru aceeaşi zi, va fi luată în considerare ultima raportare.

(3) Autentificarea la sistem şi asigurarea autenticităţii şi protecţiei identităţii entităţilor ce raportează se realizează prin utilizarea de certificate digitale calificate. Farmaciile cu circuit închis şi deschis vor utiliza certificatele digitale înrolate în SIUI. Unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatorii şi fabricanţii autorizaţi vor înrola în sistem certificatele digitale calificate prin intermediul unei aplicaţii disponibile pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

(4) Raportarea stocurilor conform alin. (1) nu include medicamentele expirate,

(5) în caz de dificultăţi tehnice excepţionale şi neprevăzute, raportarea se poate face cu o întârziere de maximum 72 de ore. Raportarea nu este necesară pentru zilele când entităţile care au obligaţia de raportare nu au program de funcţionare.

Art. 4. - Prin excepţie de la prevederile art. 2. alin. (2) şi art. 3 alin. (3) din prezenta anexă:

a) structurile de specialitate ale ANMDM pot obţine informaţii cu privire la stocurile individuale ale unei farmacii, îh cadrul acţiunilor de control, cu avizul ministrului sănătăţii;

b) structurile de specialitate ale ANMDM pot obţine o listă a tuturor entităţilor care au în stoc un anumit medicament, în cazul de retragere a medicamentului solicitată în nume propriu sau de către Agenţia Europeană pentru Medicamente, cu avizul ministrului sănătăţii.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2016

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.245/2016, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna decembrie 2016 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark. în valoare nominală totală de 3.600 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 270 milioane iei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2016.

Nr. 2.774.

 

ANEXA Nr.1

 

Prospect de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna decembrie 2016

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi Finanţelor Publice anunţă lansarea unor emisiuni de certificate refinanţării datoriei publice în luna decembrie 2016, Ministerul de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO1617CTN0H4

19.12.2016

21.12.2016

24.05.2017

154

800.000.000

RO1617CTN0I2

22.12.2016

27.12.2016

20.12.2017

358

1.000.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

 

P = 1 – (d x r )/360

Y = r/P,

 

în care:

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d = număr de zile până la scadenţă;

r= rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10,00-12,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

Art. 13. - Pentru emisiunea certificatelor de trezorerie cu discont din data de 22 decembrie 2016 cu scadenţa în data de 20 decembrie 2017, decontarea va avea loc în data de 27 decembrie 2016.

 

ANEXA Nr. 2

 

Prospect de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna decembrie 2016

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 2, 4, 5 şi 7 refinanţării datoriei publice în luna decembrie 2016, Ministerul ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de necompetitive (SSON), astfel;

 

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate nr. de ani

Maturitate reziduală

nr. de ani

Rata cuponului

%

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoarea nominală a licitaţiei de referinţă

- lei -

Valoarea nominală SSON

- lei -

RO1522DBN056

5.12.2016

6.12.2016

7.12.2016

19.12.2022

7

6,04

3,50

169,26

300.000.000

45.000.000

R01620DBN017

8.12.2016

9.12.2016

12.12.2016

26.02.2020

4

3,21

2,25

89,14

500.000.000

75.000.000

RO1521DBN041

12.12.2016

13.12.2016

14.12.2016

22.03.2021

5

4,27

3,25

118,87

500.000.000

75.000.000

RO1619DBN035

15.12.2016

16.12.2016

19.12.2016

25.02.2019

2

2,19

1,35

54,96

500.000.000

75.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionale şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

 

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

RO1522DBN056

1.415/29.10.2015

Noiembrie 2015

R01620DBN017

295/29.02.2016

Martie 2016

RO1521DBN041

1.204/1.10.2015

Octombrie 2015

RO1619DBN035

2.336/29.09.2016

Octombrie 2016

 

(2) Dobânda se determină conform formulei:

 

D = VN * r/frecvenţa anuală a cuponului (1),

 

în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

(3) Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

(4) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.

Art. 5. - (1) La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

(2) în cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi cont propriu.

Art. 6. - La licitaţia de referinţă:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7. - Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari, conform prevederilor din „Secţiunea a 2-a Sesiunea de oferte necompetitive adresată dealerilor primari” a „Capitolului III - Plasarea titlurilor de stat pe piaţa primară” din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind, după caz, cel prevăzut în art. 24 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

Art. 8. -- (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10,00-11,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 9. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 10. - Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi vor fi date publicităţii.

Art. 11. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.

Art. 12. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 13. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE şi CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

 

În baza prevederilor art. 242 şi 243 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 şi 767 bis din 31 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) La susţinerea probelor pentru examenul de obţinere a gradului didactic II se pot prezenta şi cadrele didactice al căror contract de muncă, la data desfăşurării acestor probe, este suspendat conform art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii) sau încetat conform art. 56 alin. (1) lit. i) din Codul muncii, cu condiţia îndeplinirii tuturor celorlalte criterii şi a parcurgerii etapelor anterioare.”

2. La articolul 9, alineatul (5) se abrogă.

3. La articolul 11, litera c) a alineatului (1) şi alineatul (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) copii ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ;

..........................................................................

(6) Candidaţii cărora li s-a aprobat înscrierea la examenul pentru acordarea gradului didactic II vor fi planificaţi şi ii se va efectua inspecţia curentă 2 în anul şcolar în care s-au înscris, iar în anul şcolar următor vor fi planificaţi şi li se va efectua inspecţia specială şi vor susţine probele scrise/orale aferente examenului de acordare a gradului didactic II.”

4. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Responsabilitatea privind planificarea şi monitorizarea inspecţiilor şcolare legal prevăzute pentru obţinerea gradului didactic II revine în sarcina exclusivă a inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.”

5. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Inspecţia specială pentru acordarea gradului didactic II se realizează în unitatea şcolară unde este încadrat candidatul sau, cu avizul inspectorului pentru dezvoltarea resurselor umane şi al directorului unităţii şcolare respective, într-o altă unitate, în perioada 1 octombrie-31 mai a anului şcolar în care se finalizează examenul.”

6. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Inspecţia specială se notează cu o singură notă, de la 1 la 10, acordată de cadrul didactic care efectuează inspecţia, exprimată prin numere întregi sau cu zecimale.”

7. La articolul 19, alineatele (4), (8) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Instructajul candidaţilor se realizează de către profesorii asistenţi. Aceştia explică în mod clar procedura de redactare, semnare, sigilare şi numerotare a lucrării.

..........................................................................

(8) Ciornele, puse la dispoziţie la solicitarea candidaţilor, vor purta ştampila departamentului/facultăţii/instituţiei de învăţământ în care se desfăşoară examenul. Acestea nu se semnează şi sunt preluate de profesorul asistent separat de colile de examen. Acestea nu sunt luate în considerare în evaluarea lucrării şi la eventualele contestaţii.

..........................................................................

(10) După încheierea lucrării, candidaţii numerotează foile de examen cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini scrise, de exemplu: 3/5 pentru pagina a treia din totalul de 5 pagini scrise. Se vor numerota toate paginile pe care candidatul le-a scris, inclusiv prima pagină şi paginile incomplete. Apoi, candidaţii predau lucrările profesorului asistent, pe bază de borderou în care se completează, sub semnătura fiecărui candidat, numărul de pagini scrise ale lucrării.”

8. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Verificarea şi evaluarea lucrărilor scrise se efectuează în mod independent de către cei 2 examinatori, cu note de la 1 la 10, exprimate prin numere întregi sau cu două zecimale. Pentru validarea evaluărilor, diferenţa dintre notele celor 2 examinatori nu trebuie să fie mai mare de un punct. Notele astfel acordate se trec în borderouri în care se menţionează numărul lucrării şi nota acordată de fiecare examinator.”

9. La articolul 21, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Proba orală se notează cu o singură notă, de la 1 la 10, exprimată prin numere întregi sau cu două zecimale.”

10. La articolul 22, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:

„(8) Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ.

(9) Responsabilitatea privind organizarea şi desfăşurarea probei scrise din cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic II revine în sarcina exclusivă a unităţii/instituţiei de învăţământ organizatoare.”

11. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Pentru validarea rezultatelor examenului de acordare a gradului didactic li, instituţiile de învăţământ - centre de perfecţionare transmit direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în termen de 15 zile de la încheierea examenului, tabelele nominale cu candidaţii admişi, întocmite după situaţia extrasă din cataloagele de examen, în două exemplare, atât pe suport hârtie, potrivit modelului prevăzut în anexa 7 la prezenta metodologie, cât şi în format electronic (Excel). Datele de identificare ale candidaţilor care au susţinut şi au promovat examenul pentru obţinerea gradului didactic II vor fi înscrise pe toate documentele elaborate conform actelor de identitate. Tabelele vor fi însoţite de:

a) subiectele de la testul din metodica specialităţii şi baremul de corectare, cu specificarea programelor de examen din care au fost elaborate subiectele:

b) o informare sintetică privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului, precum şi situaţia privind rezultatele examenului pentru acordarea gradului didactic II, respectiv admişi, respinşi, neprezentaţi (centralizator pe specializări), conform anexei 71 la prezenta metodologie;

c) propuneri pentru optimizarea activităţii de perfecţionare prin acordarea gradului didactic II.”

12. La articolul 26 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) pentru personalul didactic calificat care nu a funcţionat cu o normă întreagă sau care a funcţionat cu ore peste norma întreagă se poate calcula un coeficient anual de vechime la catedră prin împărţirea numărului de ore prestate de candidat în anul respectiv la numărul anual de ore corespunzător funcţiei didactice cu normă întreagă din care a prestat ore, avându-se în vedere numărul de săptămâni de activitate didactică din structura anului şcolar. Coeficientul se calculează pentru fiecare dintre anii de funcţionare la catedră după obţinerea gradului didactic II. Condiţia de vechime la catedră prevăzută se consideră îndeplinită atunci când suma coeficienţilor anuali astfel calculaţi este de cel puţin 4, respectiv 3, în cazul candidaţilor care au obţinut media 10 la examenul de acordare a gradului didactic II;”.

13. La articolul 29 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) a două inspecţie curentă se va programa după admiterea la colocviu până la data de 31 mai a anului şcolar următor; prin excepţie, în anul şcolar 2016-2017, inspecţia curentă 2 se poate programa în intervalul cuprins între data de 1 octombrie 2016 şi data de 31 mai 2017.”

14. La articolul 30 alineatul (2), litera b1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b1) copii ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ;”.

15. La articolul 34, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Componenţa comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, pe funcţii didactice, este următoarea:

a) pentru profesori din învăţământul de masă şi învăţământul special, antrenori şi cadre medicale cu studii superioare:

- un cadru didactic din învăţământul superior având cel puţin funcţia didactică de lector cu specialitatea pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie specială, psihologie;

- un cadru didactic din învăţământul superior având cel puţin funcţia didactică de lector cu specialitatea în care candidaţii susţin examenul, dacă a desfăşurat activităţi de formare iniţială sau de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul respectiv de specializare ori a finalizat studii de doctorat în ştiinţele educaţiei;

b) pentru profesorii cu specialitatea pedagogie:

- 2 cadre didactice din învăţământul superior având cel puţin funcţia didactică de lector cu specialitatea pedagogie;

c) pentru educatoare/învăţători/institutori şi profesori pentru învăţământul preşcolar/primar:

- un cadru didactic din învăţământul superior având cel puţin funcţia didactică de lector cu specialitatea pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie specială, psihologie;

- un cadru didactic din învăţământul superior având cel puţin funcţia didactică de lector sau un cadru didactic din învăţământul preuniversitar cu gradul didactic I, cu specializarea care corespunde disciplinelor din planul de învăţământ al specializării de licenţă pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, dacă a desfăşurat activităţi de formare iniţială sau continuă a personalului didactic din învăţământul primar şi preşcolar:

d) pentru învăţători-educatori, învăţători, învăţători itineranţi, institutori şi educatoare/institutori în învăţământul special:

- un cadru didactic din învăţământul superior având cel puţin funcţia didactică de lector cu specialitatea pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie specială, psihologie;

- un cadru didactic din învăţământul superior având cel puţin funcţia didactică de lector sau un cadru didactic din învăţământul preuniversitar cu gradul didactic I, cu specialitatea pedagogie sau psihopedagogie specială, dacă a predat discipline ştiinţifice sau metodice din domeniul învăţământului special sau a participat ca formator în cadrul programelor de perfecţionare/formare continuă a personalului didactic din învăţământul special;

e) pentru maiştri-instructori, antrenori şi cadre medicale cu studii medii:

- un cadru didactic din învăţământul superior având cel puţin funcţia didactică de lector sau un inspector de la inspectoratul şcolar, cu gradul didactic I, cu specialitatea în care candidaţii susţin examenul sau cu specialitatea pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie specială, psihologie;

- un cadru didactic metodist cu gradul didactic I în specialitatea candidatului.”

16. La articolul 34, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Responsabilitatea privind organizarea colocviului de admitere revine în exclusivitate instituţiilor de învăţământ superior-centre de perfecţionare, care au obligaţia respectării condiţiilor de obiectivitate şi transparenţă.”

17. La articolul 35, alineatele (1), (2), (3), (5) şi (15) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) Elaborarea lucrării metodico-ştiinţifice în domeniul specializării deţinute sau într-un domeniu conex este o probă menită să pună în evidenţă capacitatea candidatului de valorificare a experienţei didactice acumulate şi de utilizare adecvată a metodologiei cercetării ştiinţifice şi pedagogice.

(2) Lucrarea metodico-ştiinţifică se elaborează între data de 15 februarie a anului şcolar în care se susţine colocviul de admitere şi data de 31 august a anului şcolar următor.

(3) Lucrarea metodico-ştiinţifică se elaborează sub îndrumarea unui conducător ştiinţific desemnat de instituţia de învăţământ - centru de perfecţionare care organizează examenul. Condiţiile de eligibilitate pentru funcţia de conducător ştiinţific sunt următoarele:

a) pentru profesori din învăţământul de masă şi învăţământul special, antrenori şi cadre medicale cu studii superioare: un cadru didactic din învăţământul superior având cel puţin funcţia didactică de lector cu specialitatea pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie specială, psihologie sau cu specialitatea în care candidaţii susţin examenul, dacă a desfăşurat activităţi de formare iniţială ori de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul respectiv de specializare sau a finalizat studii de doctorat în ştiinţele educaţiei;

b) pentru educatoare/învăţători şi profesori pentru învăţământul preşcolar/primar:

- un cadru didactic din învăţământul superior având cel puţin funcţia didactică de lector sau un cadru didactic din învăţământul preuniversitar cu gradul didactic I, cu specialitatea pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie specială, psihologie sau cu specialitatea corespunzătoare disciplinelor din planul de învăţământ al specializării de licenţă pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, dacă a desfăşurat activităţi de formare iniţială ori de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul primar sau preşcolar;

c) pentru învăţători-educatori, învăţători, învăţători itineranţi, institutori şi educatoare/institutori din învăţământul special: un cadru didactic din învăţământul superior având cel puţin funcţia didactică de lector sau un cadru didactic din învăţământul preuniversitar cu gradul didactic I, având specialitatea pedagogie sau psihopedagogie specială, care predă în învăţământul special ori a participat ca formator în cadrul programelor de perfecţionare/formare continuă a personalului didactic din învăţământul special;

d) pentru maiştri-instructori, antrenori şi cadre didactice medicale cu studii medii: un cadru didactic din învăţământul superior având cel puţin funcţia didactică de lector sau un cadru didactic din învăţământul preuniversitar cu gradul didactic I, cu specialitatea pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie specială, psihologie sau având specialitatea în care candidaţii susţin examenul ori o specializare din acelaşi domeniu.

..........................................................................

(5) Repartizarea pe conducători ştiinţifici a candidaţilor admişi la colocviul de admitere se efectuează, într-o primă etapă, imediat după desfăşurarea colocviului, prin consultarea candidaţilor, avându-se în vedere criteriile menţionate la alin. (4), precum şi distribuirea raţională a numărului de lucrări pe fiecare profesor conducător. Situaţia definitivă a repartizării candidaţilor pe conducători este stabilită de conducerea centrului de perfecţionare şi este comunicată candidaţilor în termen de cel mult 10 zile de la desfăşurarea colocviului de admitere. Responsabilitatea privind desemnarea conducătorilor ştiinţifici revine în totalitate instituţiilor de învăţământ superior - centre de perfecţionare, care au obligaţia respectării condiţiilor de eligibilitate prevăzute la alin (3), precum şi a condiţiilor de obiectivitate şi transparenţă.

..........................................................................

(15) Proba de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice este evaluată printr-o notă de la 1 la 10, exprimată printr-un număr întreg sau cu două zecimale. Nota este acordată de conducătorul ştiinţific şi este înscrisă la finalul referatului întocmit de acesta pentru fiecare lucrare condusă. Pentru a fi acceptată la susţinere, lucrarea trebuie să primească cel puţin nota 9 (nouă).”

18. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Inspecţia specială şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice pentru acordarea gradului didactic I se desfăşoară în unitatea şcolară în care este încadrat candidatul sau, cu avizul inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane şi al directorului unităţii şcolare respective, într-o altă unitate şcolară, în perioada 1 noiembrie-31 mai a anului şcolar următor celui în care s-a depus lucrarea metodico-ştiinţifică.”

19. La articolul 36, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Excepţie pot face situaţiile motivate obiectiv şi argumentate temeinic cu documente justificative, în care susţinerea inspecţiei speciale şi a lucrării metodico-ştiinţifice are loc în altă perioadă decât cea menţionată mai sus, dar cu respectarea structurii anului şcolar.

(12) în anul şcolar 2016-2017, prin excepţie, perioada de susţinere a inspecţiei speciale şi a lucrării metodico-ştiinţifice este 1 octombrie 2016 - 31 mai 2017.”

20. La articolul 36, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Inspecţia specială şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se desfăşoară în aceeaşi zi, în prezenţa unei comisii de examinare alcătuite din preşedinte şi 2 membri, potrivit precizărilor menţionate în prezenta metodologie. Componenţa comisiilor pentru efectuarea inspecţiei speciale şi pentru susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se propune de către conducerea instituţiei de învăţământ - centru de perfecţionare care organizează examenul şi se aprobă de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Pentru aprobare, propunerile de comisii vor fi înaintate Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice până la data de 20 octombrie a anului şcolar în care se efectuează inspecţia specială, conform anexei 111 la prezenta metodologie.”

21. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - Componenţa comisiei de examinare pentru inspecţia specială şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice, pe categorii de personal didactic, este următoarea:

1. pentru profesori din învăţământul de masă şi învăţământul special, antrenori şi cadre medicale cu studii superioare:

a) preşedinte: un cadru didactic din învăţământul superior având cel puţin funcţia didactică de lector, cu specialitatea în care candidatul susţine inspecţia specială sau cu specialitatea pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie specială, psihologie;

b) conducătorul ştiinţific al lucrării metodico-ştiinţifice;

c) un inspector şcolar de specialitate de la inspectoratele şcolare sau un cadru didactic metodist, cu delegaţie, cu specialitatea în care candidatul susţine inspecţia specială şi lucrarea metodico-ştiinţifică, precum şi gradul didactic I în învăţământul preuniversitar sau funcţia didactică de cel puţin lector universitar doctor în domeniul respectiv de specializare;

2. pentru educatoare/învăţători şi profesori pentru învăţământul preşcolar/primar:

a) preşedinte: un cadru didactic din învăţământul superior având cel puţin funcţia didactică de lector sau un cadru didactic din învăţământul preuniversitar, având gradul didactic I, cu specialitatea echivalentă cu disciplina/domeniul în care candidatul susţine lucrarea metodico-ştiinţifică sau cu specialitatea pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie specială, psihologie, dacă a desfăşurat activităţi de formare iniţială ori de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar;

b) conducătorul ştiinţific al lucrării metodico-ştiinţifice;

c) un inspector şcolar de specialitate de la inspectoratele şcolare sau un cadru didactic metodist de specialitate, cu delegaţie, având gradul didactic I în învăţământul preuniversitar;

3. pentru învăţători-educatori, învăţători, învăţători itineranţi, institutori şi educatoare/institutori în învăţământul special:

a) preşedinte: un cadru didactic din învăţământul superior având cel puţin funcţia didactică de lector sau un cadru didactic din învăţământul preuniversitar, având gradul didactic I, cu specialitatea pedagogie sau psihopedagogie specială, dacă predă în învăţământul special ori a participat ca formator în cadrul programelor de perfecţionare/formare continuă a personalului didactic din învăţământul special;

b) conducătorul ştiinţific al lucrării metodico-ştiinţifice;

c) un inspector şcolar de specialitate de la inspectoratele şcolare Sau un cadru didactic metodist de specialitate, cu delegaţie, având gradul didactic I în învăţământul preuniversitar;

4. pentru maiştri-instructori, antrenori şi cadre didactice medicale cu studii medii;

a) preşedinte: un cadru didactic din învăţământul superior având cel puţin funcţia didactică de lector sau un cadru didactic din învăţământul preuniversitar, având gradul didactic I, cu specialitatea în care candidatul susţine inspecţia specială sau cu specialitatea pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie specială, psihologie;

b) conducătorul ştiinţific al lucrării metodico-ştiinţifice;

c) un inspector şcolar de specialitate de la inspectoratele şcolare sau un cadru didactic metodist de specialitate, cu delegaţie, având gradul didactic I în învăţământul preuniversitar.”

22. La articolul 39, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Nota la proba de susţinere a lucrării metodico-ştiinţifice se calculează ca medie aritmetică a notelor, de la 1 la 10, acordate de fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei, ca număr întreg sau cu zecimale. Nota acordată nu poate fi contestată. Nota minimă de promovare a acestei probe este 9 (nouă).”

23. La articolul 40, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Candidaţii care, din motive obiective, argumentate cu documente, nu au putut susţine inspecţia specială şi lucrarea metodico-ştiinţifică până la sfârşitul anului şcolar în care trebuiau să le susţină şi au fost declaraţi neprezentaţi se pot reînscrie pentru susţinerea acestor probe în anul şcolar următor, cu respectarea condiţiilor legale şi cu aprobarea inspectoratului şcolar.”

24. La articolul 41, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Pentru validarea rezultatelor examenului de acordare a gradului didactic I, instituţiile de învăţământ-centre de perfecţionare transmit direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, până la data de 1 iulie a anului şcolar în care s-au desfăşurat inspecţia specială şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice, tabelele nominale cu candidaţii admişi, în două exemplare, atât pe suport hârtie, potrivit modelului prevăzut în anexa 17 la prezenta metodologie, cât şi în format electronic (EXCEL). Datele de identificare ale candidaţilor care au susţinut şi au promovat examenul pentru obţinerea gradului didactic I vor fi înscrise pe toate documentele elaborate conform actelor de identitate. Tabelele vor fi însoţite de o informare sintetică privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului, de situaţia privind rezultatele examenului pentru acordarea gradului didactic I, respectiv admişi, respinşi, neprezentaţi (centralizator pe specializări), conform anexei 71 la prezenta metodologie, precum şi de propuneri pentru optimizarea activităţii de perfecţionare prin acordarea gradului didactic I.”

25. La articolul 42, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 42. - (1) Personalul didactic încadrat în învăţământul preuniversitar care a obţinut titlul ştiinţific de doctor şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 242 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, poate solicita echivalarea titlului ştiinţific de doctor cu gradul didactic I în domeniul ştiinţific al disciplinei/disciplinelor pe care o/le predă, conform competenţelor certificate prin diplomă de licenţă/master, dacă titlul este obţinut în acelaşi domeniu cu cel în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu conex acestuia conform Centralizatorului disciplinelor sau în domeniul ştiinţelor educaţiei, în următoarele condiţii:

a) a obţinut definitivarea în învăţământ;

b) a obţinut calificativul «foarte bine» la evaluările anuale din ultimii 2 ani de activitate la catedră premergători înscrierii;

c) în anul premergător înscrierii a susţinut o inspecţie curentă la care a obţinut calificativul «foarte bine».

(2) în acest scop, candidatul va depune la inspectoratul şcolar, în perioada 1 septembrie-15 martie a anului şcolar în curs, un dosar cuprinzând următoarele documente:

a) cerere adresată conducerii inspectoratului şcolar;

b) copie conformă cu originalul a certificatului de naştere şi, după caz, copii conforme cu originalul ale documentelor care atestă schimbarea numelui;

c) copie a diplomei de doctor, certificată «conform cu originalul» de către conducerea inspectoratului şcolar;

d) copie a diplomei de studii, însoţită de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate «conform cu originalul» de către conducerea inspectoratului şcolar;

e) document certificat «conform cu originalul» de către conducerea inspectoratului şcolar din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile legale privind pregătirea psihopedagogică şi metodică;

f) copie certificată «conform cu originalul» de către conducerea inspectoratului şcolar a certificatului/adeverinţei privind obţinerea definitivării în învăţământ;

g) document/decizie de repartizare emis/emisă de inspectoratul şcolar din care să rezulte încadrarea în învăţământul preuniversitar, în original sau copie certificată «conform cu originalul» de către conducerea inspectoratului şcolar, după caz;

h) adeverinţe certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ privind calificativul anual pentru fiecare din ultimii 2 ani de activitate la catedră;

i) copie certificată «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ a procesului-verbal încheiat în urma efectuării inspecţiei curente, din registrul de procese-verbale al unităţii şcolare;

j) recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ în care este încadrat sau în care şi-a desfăşurat activitatea.

(3) Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane supune spre aprobare consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar dosarele candidaţilor.”

26. La articolul 42, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane transmite instituţiilor de învăţământ superior - centre de perfecţionare, în termen de 30 de zile de la data depunerii, dar nu mai târziu de data de 31 martie a anului şcolar în curs, dosarele candidaţilor, aprobate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.”

27. La articolul 43, alineatele (1), (2), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 43. - (1) Instituţiile de învăţământ superior - centre de perfecţionare înregistrează dosarele candidaţilor în propriile documente de evidenţă şi transmit spre aprobare Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în termen de 30 de zile de la data primirii dosarului, dar nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului şcolar în curs, propunerile de comisii pentru efectuarea inspecţiei speciale.

(2) Propunerile de comisii vor fi trimise spre aprobare separat, pentru fiecare candidat, însoţite de documentele menţionate la art. 42 alin. (2) lit. b)-j).

(3) Instituţiile de învăţământ superior - centre de perfecţionare păstrează dosarul pentru fiecare candidat în copie conformă cu originalul.

(4) Comisiile au următoarea componenţă:

a) preşedinte: un cadru didactic din învăţământul superior având cel puţin funcţia didactică de lector, cu specialitatea în care candidatul susţine inspecţia specială sau cu specialitatea pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie specială, psihologie;

b) membru: un inspector şcolar de specialitate de la inspectoratele şcolare sau din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice ori un cadru didactic metodist cu delegaţie, având specialitatea în care candidatul susţine inspecţia specială, precum şi gradul didactic I în învăţământul preuniversitar, sau un cadru didactic cu titlul ştiinţific de doctor în domeniul corespunzător specializării candidatului.”

28. La articolul 44, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 44. - (1) Inspecţia specială de acordare a gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor se efectuează în perioada 1 octombrie - 31 mai a anului şcolar, în unitatea de învăţământ în care candidatul este încadrat sau, cu avizul inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane şi al directorului unităţii şcolare respective, într-o altă unitate.

(2) Inspecţia specială se desfăşoară la 4 activităţi didactice în prezenţa comisiei aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi este valabilă numai pentru anul şcolar în care a fost efectuată.

(3) La inspecţia specială se încheie un raport scris după modelul prevăzut în anexa 14 la prezenta metodologie, respectiv anexa 15 pentru profesorii documentarişti. Raportul de inspecţie va fi consemnat în registrul de inspecţii al unităţii de învăţământ unde se desfăşoară inspecţia.”

29. La articolul 58, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Nota pentru susţinerea lucrării se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare dintre membrii comisiei, de la 1 la 10, ca număr întreg sau cu zecimale.”

30. La articolul 102, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Monitorizarea dezvoltării profesionale se face la nivelul judeţului prin casele corpului didactic, iar la nivelul unităţilor de învăţământ prin comisia pentru perfecţionare şi formare continuă, şi este responsabilitatea directorului casei corpului didactic/unităţii de învăţământ.”

Art. II. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, inspectoratele şcolare, casele corpului didactic, instituţiile şi unităţile de învăţământ - centre de perfecţionare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 septembrie 2016.

Nr. 5.386.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.