MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 956/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 956         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 28 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 513 din 5 iulie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

965. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor ROSCI0212 Rarău-Giumalău, ROSPA0083 Munţii Rarău-Giumalău şi ale rezervaţiilor incluse

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

8. - Regulament pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 513

din 5 iulie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Cosmin Grancea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Cristian Ignat în Dosarul nr. 6.588/99/2015 al Tribunalului Iaşi - Secţia penală, care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.457 D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa autorului excepţiei. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind În stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Se arată că nicio dispoziţie din Codul de procedură penală nu obligă la soluţionarea propunerii de arestare preventivă înaintea expirării termenului de reţinere, întrucât judecătorul se poate pronunţa şi după ce reţinerea a expirat. Se susţine că nu este incidenţă în cauză Decizia Curţii Constituţionale nr. 336 din 30 aprilie 2015. Se face trimitere la deciziile nr. 83 din 23 februarie 2016 şi nr. 316 din 17 mai 2016.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 1 octombrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 6.588/99/2015, Tribunalul Iaşi - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Cristian Ignat într-0 cauză având ca obiect pronunţarea asupra unei propuneri de arestare preventivă a autorului excepţiei, care se afla la data invocării excepţiei de neconstituţionalitate în stare de libertate, ca urmare a expirării măsurii preventive a reţinerii.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul susţine că prevederile art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale în măsura în care sunt interpretate în sensul că termenul de 6 ore prevăzut în cuprinsul acestora este unul de recomandare, iar posibilitatea avocatului de a studia dosarul cauzei nu implică şi obligaţia instanţei de a acorda un termen minim rezonabil necesar realizării unei apărări efective. Se susţine că termenul analizat este unul imperativ, nerespectarea lui având ca efect decăderea procurorului din dreptul de a formula propunerea de arestare preventivă. Se arată că atâta vreme cât alte termene procedurale, cum ar fi cele de formulare a căilor de atac, sunt considerate a fi imperative, în vederea respectării prin textul criticat a principiului egalităţii în drepturi, se impune ca şi termenul prevăzut la art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală să fie considerat tot imperativ. Se mai susţine că interpretarea contrară ar avea ca efect şi încălcarea dispoziţiilor art. 21 alin (3) din Constituţie referitoare la dreptul la un proces echitabil, precum şi a normei constituţionale de la art. 24 cu privire la dreptul la apărare. În acelaşi sens, sunt invocate şi dispoziţiile art. 6 paragraful 3 din Convenţie, care prevăd dreptul de a beneficia de timpul şi de facilităţile necesare pentru pregătirea apărării, şi art. 91 alin. (2) şi art. 92 alin. (8) din Codul de procedură penală, care prevăd „un termen rezonabil şi înlesnirile necesare pentru pregătirea unei apărări efective1 şi, respectiv, că „avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul să beneficieze de timpul şi înlesnirile necesare pentru pregătirea şi realizarea unei apărări efective”.

6. Tribunalul Iaşi - Secţia penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, textul criticat fiind în deplin acord cu dispoziţiile constituţionale invocate. Se susţine că termenul de 6 ore prevăzut în textul criticat este unul de recomandare şi nu unul imperativ. Mai mult, se arată că acest termen este reglementat în favoarea inculpatului, aşa încât acesta să-şi poată pregăti apărarea.

7. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Guvernul arată că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată în măsura în care nerespectarea termenului „cu cel puţin 6 ore înainte de expirarea duratei reţinerii acestuia” din cuprinsul prevederilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală atrage incidenţa dispoziţiilor art. 268 alin. (1) din Codul de procedură penală. Se face trimitere la considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 336 din 30 aprilie 2015 şi se susţine că acestea sunt aplicabile mutatis mutandis şi în prezenta cauză.

9. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în măsura în care se consideră că termenul de 6 ore are natura juridică a unui termen peremptoriu. Se arată, în acest sens, că măsura arestării preventive are ca efect restrângerea libertăţii individuale, motiv pentru care natura termenului analizat este importantă din perspectiva asigurării garanţiilor specifice drepturilor fundamentale invocate. Astfel, se arată că intervalul de timp înăuntrul căruia trebuie îndeplinite anumite acte în cadrul procesului penal trebuie fixat astfel încât procesul să se desfăşoare într-un termen rezonabil, să se asigure părţilor timpul necesar pentru a-şi exercita drepturile procesuale şi pentru a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute de lege, iar, în cazul particular al măsurilor preventive, să se împiedice prelungirea duratei constrângerii peste limita necesară desfăşurării normale a procesului penal. Totodată, se face trimitere la Decizia Curţii Constituţionale nr. 336 din 30 aprilie 2015.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îi constituie dispoziţiile art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: „Procurorul sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă, în vederea luării măsurii arestării preventive faţă de inculpatul reţinut cu cel puţin 6 ore înainte de expirarea duratei reţinerii acestuia”.

13. Se susţine că textul criticat contravine prevederilor constituţionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (3) cu privire la dreptul la un proces echitabil şi ale art. 24 referitor la dreptul la apărare, precum şi prevederilor art. 6 paragraful 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale cu privire la dreptul la un proces echitabil.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra constituţionalităţii dispoziţiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală, faţă de critici de neconstituţionalitate similare, în acest sens, pronunţând Decizia nr. 83 din 23 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 6 mai 2016, prin care a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate invocată.

15. Totodată, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 336 din 30 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 19 mai 2015, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 235 alin, (1) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în măsura în care nerespectarea termenului „cu cei puţin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării preventive1 atrage incidenţa art. 268 alin. (1) din Codul de procedură penală referitor la consecinţa nerespectării termenului. Pentru a ajunge la această concluzie, Curtea a observat că, potrivit normelor procesual penale cuprinse în art. 235 alin. (1), propunerea de prelungire a arestării preventive împreună cu dosarul cauzei se depun la judecătorul de drepturi şi libertăţi cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia, alin. (2) al aceluiaşi articol, în prima şi ultima teză, stabilind că judecătorul de drepturi şi libertăţi fixează termen pentru soluţionarea propunerii de prelungire a arestării preventive înainte de expirarea duratei măsurii, avocatul inculpatului este încunoştinţat şi i se acordă, la cerere, posibilitatea de a studia dosarul cauzei. Reglementarea acestui termen are drept scop acordarea unui interval de timp suficient pentru ca atât propunerea de prelungire a arestării preventive, cât şi, eventual, contestaţia formulată de procuror în temeiul art. 204 alin. (5) din Codul de procedură penală, în caz de respingere a propunerii de prelungire a arestării preventive, să fie soluţionate cu respectarea dreptului la apărare şi garantarea libertăţii individuale a inculpatului arestat, înainte de expirarea duratei măsurii preventive (a se vedea paragraful 19 din decizia precitată). Plecând de la premisa potrivit căreia atât propunerea de prelungire a arestării preventive, cât şi contestaţia formulată de procuror în temeiul art. 204 alin. (5) din Codul de procedură penală trebuie soluţionate înainte de expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior, Curtea a statuat că, prin calificarea termenului „cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării preventive” ca fiind un termen de recomandare a cărui nerespectare nu atrage incidenţa art. 268 alin. (1) din Codul de procedură penală, se ajunge la încălcarea art. 24 din Constituţie şi art. 6 paragraful 3 lit. c) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

16. Distinct de cele reţinute prin Decizia nr. 336 din 30 aprilie 2015, în ceea ce priveşte reţinerea şi soluţionarea propunerii luării măsurii arestării preventive faţă de inculpatul reţinut, prin Decizia nr. 83 din 23 februarie 2016, paragrafele 21-25, Curtea a constatat că măsura reţinerii este reglementată în cuprinsul art. 209-210 din Codul de procedură penală, fiind o măsură privativă de libertate ce se caracterizează, printre altele, prin faptul că poate fi dispusă exclusiv în cursul urmăririi penale. Din această perspectivă, Curtea a reţinut că, în analiza criticilor de neconstituţionalitate formulate, trebuie pornit de la coroborarea dispoziţiilor art. 209-210 din Codul de procedură penală cu cele ale art. 203-204 şi art. 223-227 din acelaşi act normativ. Astfel, potrivit art. 209 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală, organul de cercetare penală sau procurorul poate dispune reţinerea, pentru cel mult 24 de ore, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 202 din acelaşi cod. Totodată, conform art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală, dispoziţii criticate de autorii excepţiei, procurorul sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă, în vederea luării măsurii arestării preventive faţă de inculpatul reţinut, cu cel puţin 6 ore înainte de expirarea duratei reţinerii acestuia. Aşa fiind, procurorul, dacă apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, întocmeşte o propunere motivată de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpat, cu indicarea temeiului de drept, propunere care, împreună cu dosarul cauzei, se prezintă judecătorului de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul de reţinere, locul unde s-a constatat săvârşirea infracţiunii ori sediul parchetului din care face parte procurorul care a întocmit propunerea. Potrivit art. 225 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală, judecătorul de drepturi şi libertăţi sesizat stabileşte termenul de soluţionare a propunerii de arestare preventivă, fixând data şi ora la care soluţionarea va avea loc, în cazul inculpatului aflat în stare de reţinere, termenul de soluţionare a propunerii de arestare preventivă trebuind fixat înainte de expirarea duratei reţinerii. Judecătorul de drepturi şi libertăţi, dacă apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, admite propunerea procurorului şi dispune arestarea preventivă a inculpatului, prin încheiere motivată, iar dacă apreciază că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru arestarea preventivă a inculpatului, respinge, prin încheiere motivată, propunerea procurorului, dispunând punerea în libertate a inculpatului reţinut [a se vedea art. 226 alin. (1) şi art. 227 alin. (1) din Codul de procedură penală].

Împotriva acestor încheieri, inculpatul şi procurorul pot formula contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare sau, după caz, de la comunicare, potrivit art. 204 alin. (1) din Codul de procedură penală.

17. Tot prin Decizia nr. 83 din 23 februarie 2016, anterior citată, paragrafele 26-27, în ceea ce priveşte soluţionarea contestaţiei, Curtea a constatat că dispoziţiile art. 204 alin. (5) din Codul de procedură penală dispun în sensul în care contestaţia formulată de procuror împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea propunerii de prelungire a arestării preventive, revocarea unei măsuri preventive sau înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă se soluţionează înainte de expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior. Astfel, din conţinutul acestui articol reiese că, spre deosebire de situaţia respingerii propunerii de prelungire a arestării preventive, în situaţia respingerii propunerii luării măsurii arestării preventive, soluţionarea contestaţiei formulate de procuror nu este ţinută să se realizeze înainte de expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior, adică înainte de expirarea măsurii reţinerii.

18. Având în vedere argumentele invocate, prin aceeaşi decizie, paragraful 28, Curtea a reţinut că, din punct de vedere temporal, în cazul soluţionării propunerii luării măsurii arestării preventive faţă de inculpatul reţinut, obligaţiile ce incumbă procurorului şi instanţei judecătoreşti, din perspectiva criticilor de neconstituţionalitate, sunt cele referitoare la sesizarea instanţei judecătoreşti şi la fixarea termenului de soluţionare a propunerii înainte de expirarea duratei reţinerii. Astfel, pronunţarea efectivă asupra propunerii luării măsurii arestării preventive faţă de inculpatul reţinut prin admiterea sau respingerea acesteia, precum şi soluţionarea contestaţiei formulate de procuror împotriva respingerii acestei propuneri pot interveni, în funcţie de circumstanţele cauzei, după încetarea duratei reţinerii. Prin urmare, avocatul inculpatului poate solicita el însuşi un termen pentru studierea dosarului şi formularea apărării, dacă apreciază că timpul scurs între momentul la care a luat la cunoştinţă de data şi ora la care soluţionarea propunerii va avea loc şi soluţionarea acesteia nu este suficient pentru realizarea unei apărări eficiente şi adecvate. Totodată, instanţa de judecată, dacă apreciază că este necesar, poate amâna pronunţarea în scopul studierii dosarului cauzei pentru a putea delibera şi dispune în cunoştinţă de cauză cu privire la propunerea luării măsurii privative de libertate, astfel încât să fie înlăturat arbitrariul din soluţia sa.

19. Astfel, Curtea a reţinut că soluţionarea propunerii luării măsurii arestării preventive trebuie realizată în acord cu prevederile art. 5 paragraful 4 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, prin pronunţarea asupra măsurii „în termen scurt” Judecătorul de drepturi şi libertăţi învestit cu soluţionarea propunerii luării măsurii arestului preventiv, în funcţie de circumstanţele fiecărei cauze, trebuie să pună în balanţă toate elementele specifice cauzei pentru satisfacerea atât a dreptului la apărare, cât şi a dreptului de soluţionare a cauzei într-un termen rezonabil [a se vedea, în acelaşi sens, şi Decizia nr. 316*) din 17 mai 2016, nepublicată până la data pronunţării prezentei decizii, paragraful 21].

20. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a reconsidera această jurisprudenţă, atât soluţia, cât şi considerentele deciziilor anterior referite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A,d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Cristian ignat în Dosarul nr. 6.588/99/2015 al Tribunalului Iaşi - Secţia penală şi constată că dispoziţiile ari. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Iaşi - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 5 iulie 2016.

 

PREŞEDINTELE INTERIMAR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop


*) Decizia Curţii Constituţionale nr. 316 din 17 mai 2016 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 9 august 2016.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor ROSCI0212 Rarău-Giumalău, ROSPA0083 Munţii Rarău-Giumalău şi ale rezervaţiilor incluse

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.839 din 25 aprilie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava - Decizia etapei de încadrare nr. 63 din 25 noiembrie 2015, Avizul Ministerului Culturii nr. 766 din 18 februarie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 82.943/163.011/330.136 din 24 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării

Regionale şi Administraţiei Publice nr. 38.004 din 14 aprilie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 156.771/1.M. din 23 decembrie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al siturilor ROSCI0212 Rarău-Giumalău, ROSPA0083 Munţii Rarău-Giumalău şi al rezervaţiilor incluse, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul siturilor ROSCI0212 Rarău-Giumalău, ROSPA0083 Munţii Rarău-Giumalău şi al rezervaţiilor incluse, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 mai 2016.

Nr. 965.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică îh Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a), c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 44 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 2 noiembrie 2016,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobilare nr. 12/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 19, alineatele (3)-(5) se abrogă.

2. La articolul 25, alineatul (5) se abrogă.

3. După capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III1, cuprinzând articolele 391 şi 392, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL III1

Obligaţii de raportare ale Fondului

Art. 391. - (1) Fondul întocmeşte şi transmite A S.F. situaţiile şi rapoartele periodice prevăzute la alin. (2)-(6).

(2) Anual, până la data de 31 mai, Fondul transmite A.S.F.:

a) situaţiile financiare anuale aprobate de adunarea generală a acţionarilor;

b) raportul Consiliului de administraţie al Fondului;

c) raportul auditorului financiar împreună cu opinia acestuia.

(3) Suplimentar raportărilor menţionate la alin. (2), anual, Fondul transmite A S. F., până la sfârşitul lunii februarie a anului următor celui pentru care se face raportarea:

a) raportul privind misiunile de audit intern, cuprinzând constatările şi recomandările acestuia pentru soluţionarea deficienţelor, situaţia privind implementarea măsurilor dispuse în cadrul rapoartelor de audit anterioare, precum şi cu privire la evaluarea mecanismelor de control intern ale Fondului:

b) planul de audit intern pentru anul în curs.

(4) Semestrial, Fondul notifică A.S.F. raportarea contabilă semestrială, în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare, precum şi situaţia contribuţiilor datorate şi virate la Fond de către membrii Fondului, până cel târziu la data de 31 august a anului în curs.

(5) Trimestrial, până la sfârşitul lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, Fondul transmite A.S.F. execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli.

(6) Lunar, cel târziu până în data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, Fondul notifică:

a) situaţia privind plata compensaţiilor acordate investitorilor, efectuate de către Fond conform prevederilor în vigoare, dacă este cazul;

b) situaţia resurselor financiare disponibile pentru activitatea de compensare.

Art. 392. - Fondul transmite A.S.F. rapoarte în legătură cu orice eveniment de natură a afecta funcţionarea acestuia.”

4. După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul401, cu următorul cuprins:

„Art. 401. - Raportul anual de activitate, situaţiile financiare anuale şi raportul auditorului financiar se publică pe site-ul Fondului până cel târziu la data de 15 iunie a anului următor încheierii exerciţiului financiar.”

Art. II. - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 2 septembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează;

1. La articolul 11, alineatul (3) se abrogă.

2. La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) La sfârşitul exerciţiului financiar, rezultatul exerciţiului curent se raportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.”

3. La articolul 11, alineatul (5) se abrogă.

4. După capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul II1, cuprinzând articolele 121 şi 122, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL II1

Obligaţii de raportare şi transparenţă ale Fondului

Art. 121. - (1) Fondul întocmeşte şi transmite Autorităţii de Supraveghere Financiară situaţiile şi rapoartele periodice prevăzute la alin. (2)-(8). Raportările prevăzute la alin. (2) şi

(6)-(8) se transmit Autorităţii de Supraveghere Financiară în format electronic în aplicaţia A.S.F.-EWS, precum şi în formă scrisă, pe suport hârtie.

(2) Situaţiile financiare anuale avizate de Consiliul de administraţie al Fondului sunt transmise Autorităţii de Supraveghere Financiară cel târziu la data de 30 aprilie a anului următor celui pentru care se face raportarea, în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare.

(3) în vederea analizării şi aprobării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, situaţiile financiare menţionate la alin. (1) sunt însoţite de:

a) raportul auditorului financiar împreună cu opinia acestuia;

b) raportul administratorilor Fondului;

c) raportul anual de activitate.

(4) Suplimentar raportărilor menţionate la alin. (2) şi (3), anual, Fondul transmite Autorităţii de Supraveghere Financiară:

a) raportul privind misiunile de audit intern, cuprinzând constatările şi recomandările acestuia pentru soluţionarea deficienţelor, situaţia privind implementarea măsurilor dispuse în cadrul rapoartelor de audit anterioare;

b) planul de audit intern pentru anul în curs;

c) raportul privind acţiunile de control intern din anul anterior, cuprinzând constatările rezultate în urma procesului de control şi monitorizare şi măsurile de acţiune propuse;

d) bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului în curs, aprobat de Consiliul de administraţie al Fondului.

(5) Raportările prevăzute la alin. (4) lit. b) şi d) se transmit până la 31 ianuarie a anului în curs, iar rapoartele menţionate la alin. (4) Ist, a) şi c) se transmit până la sfârşitul lunii martie a anului următor celui pentru care se face raportarea.

(6) Semestrial, Fondul transmite Autorităţii de Supraveghere Financiară raportarea contabilă semestrială, până cel târziu în data de 15 august a anului în curs, în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare.

(7) Trimestrial, Fondul transmite Autorităţii de Supraveghere Financiară următoarele rapoarte:

a) execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, în forma prevăzuta în anexa nr. 8, până la sfârşitul lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea;

b) situaţia contribuţiilor datorate şi virate la Fond de către asigurători, distinct pentru asigurările generale şi pentru asigurările de viaţă, în forma prevăzută în anexa nr. 9, în termen de 45 de zile de la sfârşitul trimestrului pentru care se face raportarea.

(8) Lunar, cel târziu până în data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, Fondul transmite Autorităţii de Supraveghere Financiară:

a) situaţia privind plata indemnizaţiilor/despăgubirilor efectuate de către Fond creditorilor de asigurare ai asigurătorului aflat în faliment, în forma prezentată în anexa nr. 10;

b) situaţia resurselor financiare ale Fondului, în forma prezentată în anexa nr. 11.

Art. 122. - Fondul transmite Autorităţii de Supraveghere Financiară rapoarte în legătură cu orice eveniment de natură a afecta funcţionarea acestuia.”

5. După anexa nr. 7 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 8-11, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-4 la prezentul regulament.

Art. III. - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind administrarea Fondului de rezoluţie pentru asigurători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 3 februarie 2016, se completează după cum urmează:

1. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

„Art. 171. - Fondul de garantare transmite trimestrial A.S.F. următoarele raportări:

a) situaţia contribuţiilor datorate şi virate la Fondul de rezoluţie de către asigurători, distinct pentru asigurările generale şi pentru asigurările de viaţă. În forma prevăzută în anexa nr. 3, în termen de 45 de zile de sfârşitul trimestrului pentru care se face raportarea;

b) situaţia resurselor financiare ale Fondului de rezoluţie, în forma prevăzută în anexa nr. 4, până la sfârşitul lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea.”

2. După anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 şi 4, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 5 şi 6 la prezentul regulament.

Art. IV, - (1) Fondul de compensare a investitorilor şi Fondul de garantare a asiguraţilor au obligaţia să coreleze în mod corespunzător reglementările interne şi procedurile proprii cu prevederile prezentului regulament, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.

(2) Situaţiile şi raportările prevăzute în prezentul regulament sunt transmise Autorităţii de Supraveghere Financiară începând cu anul 2017. Primele rapoarte transmise au drept referinţă datele înregistrate la 31 decembrie 2016.

Art. V. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. VI. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acestuia.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2016.

Nr. 8.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 8 la Norma nr. 16/2015)

 

SITUAŢIA

privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli

la data ...............................

 

Fondul de garantare a asiguraţilor

 

DENUMIRE INDICATORI

Estimat

Realizat

1

2

3

I. VENITURI (1+2+3+4+5)

 

 

1. Venituri specifice FGA în legătură cu contribuţiile (1.1 .+ 1.2.)

 

 

1.1. Venituri din contribuţii, din care:

 

 

- Asigurări generale

 

 

- Asigurări de viaţă

 

 

1.2. Venituri din dobânzi şi penalităţi neachitate, din care:

 

 

- Asigurări generale

 

 

- Asigurări de viaţă

 

 

2. Veniturile aferente creanţelor recuperate la masa credală

 

 

3. Alte venituri specifice FGA

 

 

4. Venituri financiare

 

 

5. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere de valoare

 

 

II. CHELTUIELI (1+2+3+4+5+6)

 

 

1. Cheltuielile specifice FGA (1.1.+ 1.2.)

 

 

1. 1. Cheltuieli cu plata indemnizaţiilor / despăgubirilor pentru:

 

 

- Asigurări generale

 

 

- Asigurări de viaţă

 

 

1.2. Cheltuieli cu constatarea, instrumentarea şi lichidarea dosarelor de daună

 

 

2. Cheltuieli de personal (2.1 .+2.2.+2.3.)

 

 

2.1. Salariile personalului şi indemnizaţiile de conducere

 

 

2.2. Cheltuieli salariale în natură

 

 

2.3. Contribuţii

 

 

3. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6.+3.7.+3.8.+3.9.+3.10.+3.11.+3.12.+ 3.13.+3.14.+3.15.)

 

 

3.1. Materiale consumabile

 

 

3.2. Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

 

3.3. Energia şi apa

 

 

3.4. Întreţinerea şi reparaţiile

 

 

3.5. Redevenţe şi chirii

 

 

3.6. Prime de asigurare

 

 

3.7. Pregătirea personalului

 

 

3.8. Comisioane şi onorarii

 

 

3.9. Protocol, reclamă şi publicitate

 

 

3.10. Transport

 

 

3.11. Deplasări, detaşări, transferări

 

 

3.12. Poşta, telecomunicaţii, radio, tv., internet

 

 

3.13. Servicii bancare şi asimilate

 

 

3.14. Alte servicii executate de terţi

 

 

3.15. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

 

 

4. Alte cheltuieli de exploatare

 

 

5. Cheltuieli financiare

 

 

6. Cheltuieli cu amortizarea, provizioanele şi ajustări pentru depreciere (6.1 .+6.2.+6.3.+6.4.)

 

 

6.1. Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor

 

 

6.2. Cheltuieli cu provizioanele constituite pe seama cheltuielilor

 

 

6.3. Cheltuieli privind ajustările pentru depreciere a creanţelor

 

 

6.4. Cheltuieli cu provizioanele specifice

 

 

III. REZULTATUL EXERCIŢIULUI CURENT (I - II)

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 9 la Norma nr. 16/2015)

 

SITUAŢIA*)

contribuţiilor datorate şi virate la Fond de către asigurători**)

la data ...............................

 

 

 

 

 

 

 

(lei)

Nr. crt.

Denumirea asigurătorului

Prime brute încasate din asigurări directe

Contribuţia datorată la Fond

Contribuţia virată la Fond

Dobânzi şi penalităţi de întârziere datorate

Dobânzi şi penalităţi de întârziere încasate

Asigurări generale

Asigurări de viaţă

Asigurări generale

Asigurări de viaţă

Asigurări generale

Asigurări de viaţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se raportează cumulat de la începutul anului până la data raportării.

**) Astfel cum rezultă din raportările transmise, în conformitate cu prevederile legale.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 10 1a Norma nr. 16/2015)

 

SITUAŢIA

privind plata indemnizaţiilor/despăgubirilor efectuate de către Fond creditorilor de asigurare ai asigurătorului aflat în faliment

la data ...............................

 

Numele asigurătorului*)

Indicator

Asigurări generale

Asigurări de viaţă

Total

 

Număr total de dosare de daună, din care (buc.):

 

 

 

a) preluate de la asigurător (buc.)

 

 

 

b) deschise de către FGA, până la sfârşitul perioadei de raportare (buc.)

 

 

 

Număr de cereri aprobate în totalitate pentru plată de către comisia specială, până la sfârşitul perioadei de raportare, din care (buc.):

 

 

 

a) aferente dosarelor de daună (buc.)

 

 

 

b) aferente restituirilor de prime (buc.)

 

 

 

Valoarea aferentă cererilor aprobate în totalitate pentru plată de către comisia specială, până la sfârşitul perioadei de raportare, din care (lei);

 

 

 

a) aferentă dosarelor de daună (lei)

 

 

 

b) aferentă restituirilor de prime (lei)

 

 

 

Numărul cererilor de plată plătite în perioada de raportare, din care (buc.):

 

 

 

a) aferente dosarelor de daună (buc.)

 

 

 

b) aferente restituirilor de prime (buc.)

 

 

 

Valoarea plăţilor efectuate în perioada de raportare, din care:

 

 

 

a) aferente dosarelor de daună (lei)

 

 

 

b) aferente restituirilor de prime (lei)

 

 

 

Numărul cererilor de plată plătite, până la sfârşitul perioadei de raportare, din care (buc.):

 

 

 

a) aferente dosarelor de daună (buc.)

 

 

 

b) aferente restituirilor de prime (buc.)

 

 

 

Valoarea plăţilor efectuate, până la sfârşitul perioadei de raportare, din care (lei):

 

 

 

a) aferente dosarelor de daună (lei)

 

 

 

b) aferente restituirilor de prime (lei)

 

 

 

Număr de cereri de plată înregistrate, până la sfârşitul perioadei de raportare, din care (buc.):

 

 

 

a) aferente dosarelor de daună (buc.)

 

 

 

b) aferente restituirilor de prime (buc.)

 

 

 

Număr de cereri de plată respinse în totalitate de către comisia specială, până la sfârşitul perioadei de raportare, din care (buc,):

 

 

 

a) aferente dosarelor de daună (buc.)

 

 

 

b) aferente restituirilor de prime (buc.)

 

 

 

Valoarea aferentă cererilor de plată respinse în totalitate de către comisia specială, până la sfârşitul perioadei de raportare, din care:

 

 

 

a) aferente dosarelor de daună (lei)

 

 

 

b) aferente restituirilor de prime (lei)

 

 

 


*) Această raportare se completează pentru fiecare asigurător aflat în procedură de faliment.

 

Nume:

Data: ...................................

............................................................................

 

Funcţie:

 

............................................................................

 

Semnătura:

 

............................................................................

 

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 11 la Norma nr. 16/2015)

 

SITUAŢIA

resurselor financiare ale fondului de garantare a asiguraţilor

la data ...............................

 

Nr. crt.

Denumirea activelor

Valoarea activelor conform evidenţelor contabile (lei)

 

1

2

1

Titluri de stat

 

2

Titluri emise de autorităţi ale administraţiei publice locale

 

3

Depozite la instituţii de credit

 

4

Disponibilităţi în conturi curente şi casierie

 

5

Alte instrumente ale pieţei monetare *)

 

6

Alte plasamente *)

 

TOTAL

0


*) Se va detalia în funcţie de tipul instrumentului.

Nume:

Data întocmirii:...................................

............................................................................

 

Funcţie:

 

............................................................................

 

Semnătura:

 

............................................................................

 

 

1. Titluri de stat

la data ...............................

 

Simbol/

ISIN

Denumirea emitentului

Moneda în care a fost emis titlul

Denumirea instituţiei de credit custode

Data emiterii

(DD/MM/YYYY)

Data maturităţii (DD/MM/YYYY)

Valoarea în moneda în care a fost emis titlul

Valoarea conform evidenţelor contabile

(lei)

Valoarea nominală

(principal)*)

Rată cupon

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

X

X

0

0

X


*) Se introduce principalul rămas de încasat la data raportării.

 

Nume:

Data întocmirii:...................................

............................................................................

 

Funcţie:

 

............................................................................

 

Semnătura:

 

............................................................................

 

 

2. Titluri emise de autorităţi ale administraţiei publice locale

la data ...............................

 

Simbol/

ISIN

Denumirea instituţiei emitente

Moneda în care a fost emis titlul

Denumirea autorităţii administraţiei publice locale

Data emiterii

(DD/MM/YYYY)

Data maturităţii (DD/MM/YYYY)

Valoarea în moneda în care a fost emis titlul

Valoarea conform evidenţelor contabile (lei)

Valoarea nominală

(principal)*)

Rată cupon

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

X

X

0

0

X


*) Se introduce principalul rămas de încasat la data raportării.

 

Nume:

Data întocmirii:...................................

............................................................................

 

Funcţie:

 

............................................................................

 

Semnătura:

 

............................................................................

 

 

3. Depozite la instituţii de credit

 

Instituţia de credit

Moneda în care a fost constituit depozitul

Valoarea în moneda în care a fost constituit depozitul

Valoarea depozitelor*) la data raportării (lei)

Data constituirii depozitelor

Data scadenţei depozitelor

Dobânzi de încasat la scadenţă (în moneda în care a fost constituit depozitul)

Dobânzi de încasat la scadenţă (lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

 

0

 

X

 

0


*) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei se va utiliza cursul de schimb comunicat de BNR şi valabil la data pentru care se face raportarea.

 

Nume:

Data întocmirii:...................................

............................................................................

 

Funcţie:

 

............................................................................

 

Semnătura:

 

............................................................................

 

 

4. Disponibilităţi În conturi curente şi casierie

la data ...............................

 

Instituţia de credit

Moneda lin care este deschis contul

Disponibil în conturi curente în valută

Disponibil în conturi curente în lei

Disponibil în casierie în valută

Disponibil m casierie în lei

Total disponibil (lei)

(7 = 3 + 4 + 5 +6)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

 

 

 

 

 

 

Nume:

Data întocmirii:...................................

............................................................................

 

Funcţie:

 

............................................................................

 

Semnătura:

 

............................................................................

 

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 3 la Norma nr. 4/2016)

 

SITUAŢIA*)

contribuţiilor datorate şi virate la Fondul de rezoluţie de către asigurători**)

la data ...............................

 

(lei)

Nr. crt.

Denumirea asigurătorului

Prime brute încasate din asigurări directe

Contribuţia datorată la Fondul de rezoluţie

Contribuţia virată la Fondul de rezoluţie

Dobânzi şi penalităţi de întârziere datorate

Dobânzi şi penalităţi de întârziere încasate

Asigurări generale

Asigurări de viaţă

Asigurări generale

Asigurări de viaţă

Asigurări generale

Asigurări de viată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) Se raportează cumulat de la începutul anului până la data raportării.

**) Astfel cum rezultă din raportările transmise, în conformitate cu prevederile legale.

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 4 la Norma nr. 4/2016)

 

Nr. crt.

Denumirea activelor

Valoarea activelor conform evidenţelor contabile (lei)

 

1

2

1

Titluri de stat

 

2

Titluri emise de autorităţi ale administraţiei publice locale

 

3

Depozite la instituţii de credit

 

4

Disponibilităţi în conturi curente şi casierie

 

5

Alte instrumente ale pieţei monetare*)

 

6

Alte plasamente*)

 

TOTAL

0


*) Se va detalia în funcţie de tipul instrumentului.

 

Nume:

Data întocmirii:...................................

............................................................................

 

Funcţie:

 

............................................................................

 

Semnătura:

 

............................................................................

 

 

1. Titluri de stat

la data ...............................

 

Simbol/

ISIN

Denumirea

emitentului

Moneda în care a fost emis titlul

Denumirea instituţiei de credit custode

Data emiterii

(DD/MIWYYYY)

Data maturităţii

(DD/MM/YYYY)

Valoarea în moneda în care a fost emis titlul

Valoarea conform evidenţelor contabile

(lei)

Valoarea nominală

(principal)*)

Rată cupon

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

X

X

0

0

X


*) Se introduce principalul rămas de încasat la data raportării.

 

Nume:

Data întocmirii:...................................

............................................................................

 

Funcţie:

 

............................................................................

 

Semnătura:

 

............................................................................

 

 

2. Titluri emise de autorităţi ale administraţiei publice locale

la data ...............................

 

Simbol/

ISIN

Denumirea instituţiei emitente

Moneda în care a fost emis titlul

Denumirea autorităţii administraţiei publice locale

Data emiterii

(DD/MM/YYYY)

Data maturităţii (DD/MM/YYYY)

Valoarea în moneda în care a fost emis titlul

Valoarea conform evidenţelor contabile

(lei)

Valoarea nominală

(principal)*)

Rată cupon

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

X

X

0

0

X


*) Se introduce principalul rămas de încasat la data raportării.

 

Nume:

Data întocmirii:...................................

............................................................................

 

Funcţie:

 

............................................................................

 

Semnătura:

 

............................................................................

 

 

 

3. Depozite la instituţii de credit

 

Instituţia de credit

Moneda în care a fost constituit depozitul

Valoarea în moneda în care a fost constituit depozitul

Valoarea depozitelor*) la data raportării

(lei)

Data constituirii depozitelor

Data scadenţei depozitelor

Dobânzi de încasat la scadenţă

(în moneda în care a fost constituit depozitul)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

0

X

0

0


*) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei se va utiliza cursul de schimb comunicat de BNR şi valabil la data pentru care se face raportarea.

 

Nume:

Data întocmirii:...................................

............................................................................

 

Funcţie:

 

............................................................................

 

Semnătura:

 

............................................................................

 

 

4. Disponibilităţi în conturi curente şi casierie

la data ...............................

 

Instituţia de credit

Moneda în care este deschis contul

Disponibil în conturi curente în valută

Disponibil în conturi curente în lei

Disponibil în casierie în valută

Disponibil în casierie în lei

Total disponibil (lei)

(7 = 3 + 4 + 5 +6)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

 

 

 

 

 

 

Nume:

Data întocmirii:...................................

............................................................................

 

Funcţie:

 

............................................................................

 

Semnătura:

 

............................................................................

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.