MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 952/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 952         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 25 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.182. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRAREA ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

1.171. - Decizie pentru stabilirea procedurii de soluţionare a litigiilor privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

120. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, pronunţată în Dosarul nr. 2.013/2/2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.636 din 13 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 16.192 din 16 decembrie 2015 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, Punctul de vedere al Direcţiei biodiversitate din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad cu nr. 15.256 din 25 noiembrie 2015, Avizul Ministerului Culturii nr. 3.438 din 3 iunie 2016, Punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 54.838 din 10 iunie 2016, Punctul de vedere al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 91.267 din 10 iunie 2016, Punctul de vedere al Direcţiei generale păduri nr. 27.559/ES din 3 iunie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0829 Coridorul Drocea-Codru Moma, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0829 Coridorul Drocea-Codru Moma, prevăzut în anexa nr. 2,

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lasou,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iunie 2016.

Nr. 1.182.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 952 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

DECIZIE

pentru stabilirea procedurii de soluţionare a litigiilor privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4), art. 11 alin. (1) şi (7), ale art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 36-39 din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta decizie reglementează procedura administrativ-jurisdicţională de soluţionare a litigiilor dintre furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi operatorii de reţea şi a litigiilor dintre furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi persoanele care deţin cu orice titlu o infrastructură fizică instalată în interiorul unei clădiri, ce intră în competenţa Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, precum şi procedura de consultare publică prevăzută de dispoziţiile art. 38 alin. (3) din Legea nr. 159/2016,

(2) ANCOM este competentă să soluţioneze:

a) litigiile privind acordarea accesului la infrastructura fizică, apărute în condiţiile art. 19 alin. (6) din Legea nr. 159/2016 între furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi operatorii de reţea;

b) litigiile referitoare la modificarea clauzelor contractuale privind modalităţile şi condiţiile, inclusiv cele tarifare, în care se realizează accesul la infrastructura fizică, precum şi litigiile privind împiedicarea de către operatorul de reţea a executării lucrărilor de acces, apărute în condiţiile art. 19 alin. (7) din Legea nr. 159/2016 între furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi operatorii de reţea;

c) litigiile privind punerea la dispoziţie a informaţiilor referitoare la amplasarea, traseul, tipul şi utilizarea actuală a infrastructurii fizice, precum şi a unui punct de contact, apărute în condiţiile art. 20 alin. (6) din Legea nr. 159/2016 între furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi operatorii de reţea;

d) litigiile privind efectuarea inspecţiei elementelor de infrastructură fizică vizate în vederea instalării unor elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice, apărute în condiţiile art. 22 alin. (5) din Legea nr. 159/2016 între furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi operatorii de reţea;

e) litigiile privind accesul la infrastructura fizică instalată în interiorul unei clădiri, apărute în condiţiile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 159/2016 între furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi persoanele care deţin cu orice titlu o asemenea infrastructură;

f) litigiile referitoare la modificarea clauzelor contractuale privind modalităţile şi condiţiile, inclusiv cele tarifare, în care se realizează accesul la infrastructură fizică instalată în interiorul unei clădiri, apărute în condiţiile art. 24 alin. (3) din Legea nr. 159/2016 între furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi persoanele care deţin cu orice titlu o asemenea infrastructură;

g) litigiile privind punerea la dispoziţie a informaţiilor referitoare la lucrările de inginerie civilă proprii aflate în curs sau planificate, apărute în condiţiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 159/2016 între furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi operatorii de reţea;

h) litigiile privind realizarea coordonată a lucrărilor de inginerie civilă, apărute în condiţiile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 159/2016 între furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi operatorii de reţea.

Art. 2. - (1) Persoanele care iniţiază sau împotriva cărora se iniţiază procedura administrativ-jurisdicţională stabilită de prezenta decizie au calitatea de reclamant, respectiv pârât.

(2) în cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 159/2016 şi la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - În desfăşurarea activităţii de soluţionare a litigiilor prevăzute de prezenta decizie vor fi respectate principiile legalităţii, egalităţii, bunei-credinţe, dreptului la apărare, contradictorialităţii, celerităţii, disponibilităţii şi rolului activ.

 

CAPITOLUL II

Declanşarea procedurii de soluţionare a litigiilor

 

SECŢIUNEA 1

Sesizarea

 

Art. 4. - (1) în cazul apariţiei unui litigiu dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (2), partea interesată se va adresa ANCOM printr-o cerere scrisă, denumită în continuare sesizare.

(2) în mod obligatoriu, sesizarea va cuprinde informaţii referitoare la:

a) părţile litigiului şi datele de identificare a acestora (numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul, codul unic de înregistrare şi numărul de înmatriculare în registrul comerţului), iar, în cazul în care reclamantul este reprezentat, numele reprezentantului şi înscrisul care îi atestă calitatea de reprezentant;

b) obiectul litigiului - se vor menţiona pretenţiile reclamantului, precum şi prevederile Legii nr. 159/2016 în legătură cu care a apărut litigiul;

c) motivarea în fapt-descrierea în detaliu a situaţiei de fapt care a generat litigiul;

d) motivarea în drept - dispoziţiile legale pe care se întemeiază sesizarea;

e) modul în care reclamantul este afectat de litigiu;

f) dovezile pe care se întemeiază sesizarea (documente relevante privind demersurile efectuate de părţi: copii de pe solicitările formulate, copii de pe corespondenţă, note ale întâlnirilor dintre părţi, proiecte de contracte/acte adiţionale etc.);

g) precizarea dacă o cerere cu acelaşi obiect, aceeaşi cauză şi între aceleaşi părţi a fost înaintată unei instanţe judecătoreşti;

h) o adresă de poştă electronică în vederea comunicării ulterioare a actelor de procedură;

i) semnătura părţii sau a reprezentantului, după caz.

(3) Sesizarea se transmite în scris la ANCOM într-un exemplar original, prin intermediul unui serviciu poştal cu confirmare de primire sau prin depunere la registratura sediului central. În plus faţă de exemplarul pentru ANCOM se vor transmite, în copie, tot atâtea exemplare ale sesizării câţi pârâţi sunt.

Art. 5. - (1) în cazul în care sesizarea nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 4 alin (2), reclamantului i se vor comunica în scris neconformităţile şi i se va pune în vedere să aducă precizări sau să completeze cererea în termen de 2 zile lucrătoare de la data comunicării neconformităţii.

(2) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) în termenul Stabilit sau introducerea la instanţa judecătorească a unei cereri cu acelaşi obiect, aceeaşi cauză şi între aceleaşi părţi va atrage respingerea sesizării, prin răspuns motivat, fără a se mai parcurge fazele următoare ale procedurii.

(3) Respingerea sesizării pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) nu aduce atingere posibilităţii reclamantului de a se adresa ANCOM cu o nouă sesizare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Acte premergătoare desfăşurării procedurii de soluţionare a litigiilor

 

Art. 6. - (1) Dacă sesizarea îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2), precum şi în cazul în care au fost aduse precizări sau completări în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), preşedintele ANCOM va desemna o comisie care va fi responsabilă cu soluţionarea litigiului, denumită în continuare Comisia. Aceasta va fi formată dintr-un preşedinte şi unul sau mai mulţi membri, în funcţie de obiectul şi complexitatea litigiului.

(2) Comisia este împuternicită să îndeplinească toate actele de procedură necesare soluţionării cauzei. Actele de procedură se avizează de preşedintele Comisiei.

Art. 7. - (1) Comisia va transmite pârâtului un exemplar al sesizării, însoţit de celelalte documente furnizate de către reclamant, punându-i în vedere să formuleze răspuns.

(2) Răspunsul la sesizare trebuie să conţină punctul de vedere al pârâtului asupra fiecăruia dintre capetele de cerere din sesizarea reclamantului, motivarea în fapt şi în drept, dovezile relevante aferente fiecărui capăt de cerere, o adresă de poştă electronică în vederea comunicării ulterioare a actelor de procedură, precum şi semnătura părţii sau a reprezentantului. În cazul în care pârâtul este reprezentat, dovada calităţii de reprezentant va fi anexată răspunsului.

(3) Răspunsul la sesizare se transmite ANCOM în conformitate cu modalităţile prevăzute la art. 24 alin. (1)-(5).

(4) Sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe, cu excepţia acelora a căror necesitate ar rezulta din dezbateri şi pe care pârâtul nu le putea prevedea, şi de a mai invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, răspunsul la sesizare se va depune în termen de:

a) 10 zile lucrătoare de la data comunicării sesizării pentru litigiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b);

b) 5 zile lucrătoare de la data comunicării sesizării pentru litigiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c)-h).

 

CAPITOLUL III

Desfăşurarea procedurii de soluţionare a litigiilor

 

Art. 8. - (1) După îndeplinirea formalităţilor prevăzute la art. 7 sau, în cazul în care pârâtul nu a depus răspuns la sesizare, după expirarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (4), atunci când consideră necesar, Comisia va invita părţile în faţa sa, comunicându-le data întâlnirii cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de termenul stabilit.

(2) în funcţie de complexitatea cazului, părţile pot fi invitate la întâlniri ulterioare de către Comisie.

(3) După fiecare întâlnire, Comisia va consemna dezbaterile într-un proces-verbal al întâlnirii, semnat de membrii prezenţi la dezbateri, care va fi comunicat părţilor. Şedinţele pot fi înregistrate.

(4) întâlnirile cu părţile se desfăşoară la oricare dintre sediile ANCOM.

(5) Când prezenţa fizica a unor membri ai Comisiei nu poate fi asigurată în locaţia unde se desfăşoară întâlnirea, aceştia pot participa la discuţia cu părţile prin intermediul mijloacelor de comunicaţie la distanţă.

Art. 9. - (1) Până cel târziu la primul termen la care părţile sunt invitate în faţa Comisiei, reclamantul poate să îşi modifice sesizarea şi să propună noi dovezi, sub sancţiunea decăderii.

(2) Comisia va comunica sesizarea modificată pârâtului, care, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai depune probe, cu excepţia acelora a căror necesitate ar rezulta din dezbateri şi pe care pârâtul nu le putea prevedea, şi de a mai invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, va formula răspuns în condiţiile art. 7 alin. (2)-(4).

Art. 10. - (1) Fiecare dintre părţi poate solicita o singură dată amânarea întâlnirii pentru motivul imposibilităţii de a se prezenta la termenul stabilit de Comisie, fără a fi necesară o justificare în acest sens. Solicitarea va fi transmisă Comisiei CU cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită şi va conţine o propunere pentru un nou termen care nu poate fi mai mare de 10 zile lucrătoare de la data întâlnirii a cărei amânare se solicită.

(2) Comisia va stabili un nou termen, care urmează a fi comunicat de îndată ambelor părţi.

(3) Amânarea sau preschimbarea termenului întâlnirii nu poate fi solicitată pentru alte motive faţă de cel prevăzut la alin. (1).

Art. 11. - (1) în cazul în care apreciază că pot soluţiona litigiul pe cale amiabilă, părţile, de comun acord, pot solicita Comisiei, o singură dată, suspendarea litigiului, în vederea continuării negocierilor.

(2) în acest caz, dacă, în termen de două luni de la data suspendării, niciuna dintre părţi nu solicită reluarea dezbaterilor, Comisia va constata perimarea sesizării.

(3) Suspendarea litigiului nu poate fi solicitată sau dispusă pentru alte motive decât cel prevăzut la alin. (1).

Art. 12. - (1) Pentru lămurirea situaţiei de fapt, Comisia va utiliza orice informaţii pe care le deţine în conformitate cu dispoziţiile legale şi va putea efectua verificări la faţa locului.

(2) Atunci când dispune efectuarea verificării la faţa locului, Comisia va menţiona în procesul-verbal al şedinţei împrejurările de fapt care urmează să fie lămurite în cadrul verificării, precum şi data efectuării acesteia. Atunci când data efectuării verificării nu poate fi stabilită în cadrul şedinţei, părţile vor fi înştiinţate despre efectuarea verificării cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită.

(3) Verificarea la faţa locului se va realiza, după caz, de către membrii Comisiei şi/sau personalul de specialitate al Autorităţii.

(4) Aspectele constatate în cadrul verificării la faţa locului, precum şi eventualele susţineri şi obiecţiuni ale părţilor vor fi consemnate într-o notă de constatare, care va fi semnată de părţi sau reprezentanţii acestora şi de către persoanele responsabile cu efectuarea verificării. Nota de constatare, precum şi orice planuri, schiţe, desene sau fotografii, făcute sau ridicate cu ocazia verificării, care vor fi menţionate în nota de constatare şi anexate acesteia, se vor depune la dosarul cauzei.

(5) Refuzul de a permite efectuarea verificării la faţa locului poate fi sancţionat în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 159/2016.

(6) Pentru buna soluţionare a litigiului, Comisia are dreptul de a apela la expertiza unor specialişti externi, denumiţi consultanţi cooptaţi. Atunci când apreciază necesar, Comisia poate solicita prezenţa acestora în cadrul întâlnirilor cu părţile sau la efectuarea verificării la faţa locului.

(7) în cazul în care o persoană dintre cele prevăzute la alin. (6) participă la efectuarea verificării la faţa locului, aceasta va semna nota de constatare.

(8) Consultanţii cooptaţi prevăzuţi la alin. (6) vor fi desemnaţi de ANCOM şi vor avea obligaţia păstrării confidenţialităţii informaţiilor la care au acces în procedura de soluţionare a litigiilor.

(9) Nu poate fi desemnată consultant o persoană care se află într-un raport juridic cu oricare dintre părţi sau al cărei soţ ori rude până la gradul IV sau afini se află într-un asemenea raport cu oricare dintre părţi.

Art. 13. - (1) Comisia poate solicita părţilor fie verbal, în cadrul întâlnirilor, fie în scris informaţii suplimentare, dacă le consideră necesare pentru soluţionarea cauzei.

(2) Părţile au obligaţia de a pune la dispoziţie informaţiile în termenul şi în condiţiile indicate de Comisie, sub sancţiunea prevăzută la art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 159/2016.

Art. 14. - (1) Comisia poate pune în vedere părţilor să depună note scrise sau concluzii scrise. Notele sau concluziile scrise solicitate de către Comisie pot viza anumite subiecte cu privire la care aceasta apreciază că sunt necesare lămuriri.

(2) Părţile pot depune note scrise sau concluzii scrise din proprie iniţiativă.

Art. 15. - În cazul în care litigiul este de natură să afecteze drepturile sau interesele legitime ale altor persoane şi dacă acestea pot fi identificate de către Comisie, acestora Ir se va comunica un rezumat al litigiului, precizând data până la care pot să îşi exprime punctele de vedere. Comisia va analiza aceste puncte de vedere în soluţionarea litigiului şi le va comunica, de îndată, părţilor.

Art. 16, - (1) Ulterior închiderii dezbaterilor, Comisia, atunci când consideră necesar, poate solicita părţilor informaţii suplimentare sau poate dispune efectuarea de verificări la faţa locului.

(2) în cazul în care consideră necesară efectuarea de verificări la faţa locului, după închiderea dezbaterilor. Comisia se întruneşte de urgenţă pentru a stabili împrejurările de fapt care urmează să fie lămurite în cadrul verificării, precum şi data efectuării acesteia, părţile urmând să fie informate cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data efectuării verificării.

(3) Dispoziţiile art. 12 alin. (4)-(7) se aplică în mod corespunzător şi pentru verificările efectuate în conformitate cu prezentul articol.

Art. 17. - (1) în urma analizării tuturor informaţiilor şi în urma audierii punctelor de vedere exprimate în cauză, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 20 alin. (3), Comisia redactează o soluţie preliminară conţinând propunerile sale cu privire la soluţionarea litigiului pe fond, care se comunică părţilor.

(2) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 18, oricare dintre părţi poate formula, în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării soluţiei preliminare, observaţii motivate care vor fi transmise Comisiei.

(3) Dacă au fost formulate observaţii în termenul prevăzut la alin. (2), Comisia le va comunica şi celeilalte părţi şi, dacă apreciază necesar, va convoca părţile pentru a-şi expune punctele de vedere asupra observaţiilor formulate.

Art. 18. - (1)în cazul litigiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi e), soluţia preliminară va fi supusă unei consultări publice.

(2) Textul soluţiei preliminare supus consultării se va publica pe pagina de internet a ANCOM, precizându-se data publicării şi data la care expiră termenul pentru transmiterea observaţiilor. Observaţiile vor fi formulate în scris şi vor fi transmise ANCOM în conformitate cu dispoziţiile art. 24 alin. (1)-(5).

(3) Termenul pentru transmiterea observaţiilor va fi de cel mult 5 zile de la data publicării soluţiei preliminare pe pagina de internet, cu excepţia situaţiilor în care, având în vedere complexitatea litigiului, ANCOM apreciază că se impune un termen mai mare.

(4) Părţile, precum şi orice persoane interesate pot formula observaţii cu privire la textul soluţiei preliminare supus consultării în condiţiile prezentului articol.

(5) Comisia va comunica părţilor observaţiile primite în cadrul procedurii de consultare, le va analiza şi, dacă apreciază că sunt relevante pentru soluţionarea litigiului, va repune litigiul pa rol şi va convoca părţile pentru a-şi exprima punctul de vedere.

Art. 19. - (1) Ţinând cont de circumstanţele cauzei, Comisia va lua în considerare observaţiile formulate în condiţiile art. 18, în măsura în care acestea contribuie la soluţionarea litigiului.

(2) Atunci când consideră că are toate informaţiile necesare pentru a soluţiona cauza, precum şi în cazul în care a constatat perimarea sesizării sau reclamantul îşi retrage sesizarea, Comisia va prezenta preşedintelui ANCOM spre aprobare un raport conţinând propunerea pentru soluţionarea litigiului, respectiv pentru închiderea dosarului.

Art. 20. - (1) în vederea soluţionării litigiului, preşedintele ANCOM emite o decizie care va cuprinde în mod obligatoriu:

a) datele de identificare a părţilor;

b) obiectul litigiului;

c) componenţa Comisiei şi desfăşurarea procedurii;

d) susţinerile părţilor;

e) motivarea în fapt şi în drept pe care se întemeiază;

f) măsurile dispuse şi modalităţile de aducere la îndeplinire a acestora;

g) calea de atac împotriva acesteia.

(2) Decizia este obligatorie pentru părţi, se comunică acestora şi se publică pe pagina de internet a ANCOM, cu respectarea, dacă este cazul, a regimului şi gradului de confidenţialitate stabilit potrivit art. 23 din prezenta decizie.

(3) în cazul în care Comisia a constatat perimarea sesizării sau reclamantul îşi retrage sesizarea, preşedintele ANCOM emite o decizie prin care ia act de perimare sau de retragerea sesizării şi care va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) datele de identificare a părţilor;

b) obiectul litigiului;

c) componenţa Comisiei şi desfăşurarea procedurii;

d) constatarea perimării sau a retragerii sesizării.

(4) Deciziile emise conform prezentului articol constituie acte administrativ-jurisdicţionale şi pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, fără parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 21. - (1) Decizia prin care preşedintele ANCOM soluţionează litigiul va fi emisă în termen de cel mult:

a) 4 luni de la data sesizării, în cazul litigiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b);

b) 2 luni de la data sesizării, în cazul litigiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c)-h).

(2) în cazul în care s-au adus precizări sau completări sesizării în termenul stabilit potrivit art. 5 alin. (1), precum şi dacă sesizarea a fost modificată în condiţiile art. 9, termenele prevăzute la alin. (1) încep să curgă de la data comunicării către ANCOM a precizărilor sau completărilor solicitate, respectiv de la data modificării sesizării.

(3) în funcţie de complexitatea şi alte circumstanţe de fapt ale litigiului, termenele prevăzute la alin. (1) pot fi prelungite prin decizie a preşedintelui ANCOM.

(4) Perioada aferentă amânării încuviinţate de Comisie în conformitate cu art. 10 nu se ia în considerare la calculul termenului prevăzut la alin. (1).

(5) în cazul în care litigiul este suspendat, termenele prevăzute la alin. (1) se suspendă de drept.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii speciale

 

Art. 22. - (1) Părţile îşi pot exercita drepturile personal, pot fi asistate sau reprezentate.

(2) în cazul în care părţile îşi desemnează un reprezentant pe parcursul dezbaterilor, acesta trebuie să prezinte înscrisul care îi atestă calitatea de reprezentant.

(3) Cu excepţia situaţiei în care sunt incidente dispoziţiile art. 10 privind amânarea întâlnirii, lipsa uneia dintre părţi la întâlnirea stabilită de către Comisie nu poate împiedica dezbaterea litigiului.

(4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), atunci când Comisia consideră necesară prezenţa ambelor părţi pentru dezbaterea litigiului, va dispune amânarea şedinţei şi va stabili un nou termen.

Art. 23. - (1) în cadrul desfăşurării procedurii de soluţionare a litigiului, anumite informaţii sau documente, marcate corespunzător, pot fi tratate ca fiind confidenţiale.

(2) în acest caz, părţile vor transmite Comisiei o variantă confidenţială, însoţită de motivarea corespunzătoare a caracterului confidenţial, precum şi o variantă neconfidenţială.

(3) Având în vedere principiul dreptului la apărare, precum şi relevanţa informaţiilor sau documentelor marcate ca fiind confidenţiale, Comisia va analiza motivele de confidenţialitate invocate de părţi şi va stabili dacă documentele şi informaţiile transmise vor fi tratate ca fiind confidenţiale. Partea în cauză va fi informată înainte de a le comunica părţii adverse sau de a le pune la dispoziţia terţilor.

(4) în cazul în care verificarea la faţa locului presupune accesul la informaţii confidenţiale care nu pot fi aduse la cunoştinţa părţii adverse, aceasta nu va putea participa la efectuarea verificării, urmând să se facă menţiune despre acest fapt în nota de constatare. Dacă, în cadrul unei verificări, doar anumite aspecte au caracter confidenţial, acestea vor fi consemnate într-o notă de constatare distinctă, care va avea regim confidenţial faţă de partea adversă.

Art. 24. - (1) Comunicarea actelor de procedură efectuate de către părţi ulterior sesizării se realizează prin transmiterea documentelor scanate prin intermediul poştei electronice cu confirmare de primire sau prin înscris în formă electronică.

(2) în cazurile în care mijloacele de comunicare prevăzute la alin. (1) nu pot fi utilizate sau nu sunt adecvate pentru realizarea comunicării, părţile pot comunica actele de procedură şi prin intermediul unui serviciu poştal express, prin depunere la registratură ori prin fax.

(3) Actul de procedură se consideră efectuat în termen dacă data primirii este înăuntrul termenului, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (5).

(4) Este considerată dată a primirii:

a) în cazul depunerii la registratură, data înscrierii în registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei al sediului central sau al Direcţiei Regionale â ANCOM, indicate de Comisie în fiecare caz;

b) în cazul transmiterii prin fax, poştă electronică ori ca înscris în formă electronică, data primirii documentelor.

(5) în cazul transmiterii prin intermediul unui serviciu poştal express, astfel cum acesta este definit de legislaţia în vigoare, actul de procedură depus în interiorul termenului la furnizorul de servicii este considerat efectuat în termen.

(6) Comunicarea de către ANCOM a actelor În cadrul procedurii de soluţionare a litigiilor se realizează prin înmânare, scanat prin intermediul poştei electronice cu confirmare de primire, depunere la registratură, fax sau prin intermediul unui serviciu poştal.

(7) înscrisurile în formă electronică sunt supuse dispoziţiilor legii speciale.

(8) ANCOM poate stabili modificarea modalităţii de comunicare a actelor de procedură în format electronic, inclusiv în sensul utilizării aplicaţiei prevăzute de art. 5 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 336/2013 privind mijloacele şi modalitatea de transmitere de către furnizori a unor documente, date sau informaţii către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu modificările şi completările ulterioare, emiţând în acest scop, cu respectarea principiilor transparenţei şi predictabilităţii, instrucţiuni.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 25. - (1) Procedura de soluţionare a litigiilor stabilită prin prezenta decizie este facultativă şi gratuită. Toate cheltuielile efectuate de către părţi ca urmare a participării la procedura de soluţionare a unui litigiu conform prezentei decizii sunt în sarcina acestora.

(2) în măsura în care prezenta decizie nu prevede altfel, dispoziţiile Codului de procedură civilă sunt aplicabile în mod corespunzător, având în vedere specificul procedurii de soluţionare a litigiilor de către ANCOM.

Art. 26. - Dosarul litigiului se păstrează de către ANCOM şi va cuprinde toate documentele primite sau comunicate de ANCOM în cursul procedurilor stabilite prin prezenta decizie, având ataşate şi dovezile de comunicare, după caz.

Art. 27. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucureşti, 21 noiembrie 2016.

Nr. 1.171.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, pronunţată în Dosarul nr. 2.013/2/2016

 

În conformitate cu prevederile art. 1312 alin. (8) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de Referatul Direcţiei de registre şi gestiune colectivă nr. RG II/8.460 din 18 noiembrie 2016, în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi ale Deciziei prim-ministrului nr. 427/2012 privind numirea doamnei Irina Lucan-Arjoca în funcţia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum şi ale Deciziei prim-ministrului nr. 278/2015 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Decizia civilă nr. 784A din 26 octombrie 2016, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă în Dosarul nr. 2.013/2/2016.

 

Directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Irina Lucan-Arjoca

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2016.

Nr. 120.

 

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

SECŢIA A IV- A CIVILĂ

 

Dosar nr. 2.013/2/2016

Data emiterii: 11 noiembrie 2016

 

CĂTRE

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Adresa: Bucureşti, Calea Victoriei nr. 118, etajele 4-5, sectorul 1

 

Având în vedere cererea formulată de UPFR, potrivit Rezoluţiei instanţei din data de 11 noiembrie 2016, conform art. 131 alin. (9) din Legea nr. 8/1996, vă aducem la cunoştinţă că prin Decizia civilă nr. 784Adin 26 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.013/2/2016 de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, au fost soluţionate apelurile formulate de apelanţii-reclamanţi Uniunea Producătorilor de Fonograme din România-U.P.F.R. şi Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - C.R.E.D.I.D.A M. şi de apelanţii-pârâţi Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România - C.O.T.A.R. şi Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc - F.P.T.R. Împotriva Hotărârii arbitrale nr. I din 15 februarie 2016, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi Federaţia Patronală a Reţelelor de Comerţ - F.P.R.C., Federaţia Industriei Hoteliere din România-F.I.H.R., S.C. Altex România - S.R.L., S.C. OMV Petrom Marketing - S.R.L., S.C. DEDEMAN - S.R.L., dispunându-se următoarele:

„Admite apelurile formulate împotriva Hotărârii arbitrale nr. I din 15 februarie 2016

Schimbă parţial hotărârea arbitrală apelată, după cum urmează:

«METODOLOGIA

privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor, interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie

1. Prin utilizator, în sensul prezentei metodologii, se înţelege persoana fizică autorizată (PFA, îl etc.) sau persoana juridică care, în cadrul activităţii sale comerciale, deţine ori foloseşte cu orice titlu (drept de proprietate, administrare, închiriere, subînchiriere, comodat, concesiune, leasing etc.) spaţii închise sau deschise, în care realizează acte de comunicare publică, în sensul în care această noţiune este definită de Legea nr. 8/1996, atunci când comunicarea publică are ca obiect fonograme sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual.

Utilizatorii care comunică public fonograme sau reproduceri ale acestora, precum şi/sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual au obligaţia ca înaintea oricărei utilizări să obţină autorizaţia-licenţă neexclusivă din partea organismelor  de gestiune colectivă abilitate, în schimbul remuneraţiilor prevăzute în tabelele din prezenta metodologie.

Utilizatorul are obligaţia de a obţine din partea organismelor de gestiune colectoare ale drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi - Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor  Interpreţi - C.R.E.D.I.D.A.M., respectiv ale producătorilor de fonograme - Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - U.P.F.R., conform reglementărilor legale în vigoare, autorizaţii-licenţe neexclusive pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, anterior începerii activităţii de comunicare publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în schimbul plăţii unei remuneraţii, indiferent de durata electivă a comunicării publice.

Se consideră utilizare pentru proba tehnică de suporturi sau aparate utilizarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în prezenţa clientului care a solicitat o astfel de testare, prin intermediul unui aparat audio şi/sau audiovideo oferit spre vânzare şi supus testării. Nu reprezintă probă tehnică, ci utilizare în scop ambiental a fonogramelor sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual menţinerea în stare de funcţionare a unuia sau mai multor aparate în incinta unităţii comerciale ori în afara acesteia. Pentru proba tehnică nu se datorează remuneraţie.

Eliberarea autorizaţiei-licenţă neexclusivă pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual se solicită de către utilizator cu cel puţin 3 zile calendaristice anterior începerii activităţii.

Pentru eliberarea autorizaţiilor-licenţă neexclusivă sau pentru determinarea cuantumului remuneraţiilor datorate, organismele de gestiune colectivă colectoare, desemnate conform reglementărilor în vigoare, pentru drepturile artiştilor interpreţi Ori executanţi şi ale producătorilor de fonograme solicită utilizatorului, iar utilizatorul este obligat să pună la dispoziţia acestora, în termen de 10 zile de la solicitare, copii conforme ale următoarelor documente:

a) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului (pentru persoanele juridice), respectiv documentul de autorizare a persoanei fizice autorizate (PFA, îl, orice formă de organizare a persoanelor fizice etc. );

b) orice document justificativ din care să reiasă suprafaţa în care se difuzează fonograme/prestaţii artistice în domeniul audiovizual;

c) certificatul de clasificare emis de Autoritatea Naţională pentru Turism sau de către autoritatea competentă ori dovada depunerii dosarului de clasificare (în cazul structurilor de primire cu destinaţie de cazare turistică) şi anexele la acesta;

d) certificatele de clasificare a mijloacelor de transport de persoane deţinute cu orice titlu, licenţele de transport, eliberate pentru fiecare mijloc de transport deţinut, contractele de atribuire în gestiune delegată a serviciilor de transport în regim de taxi sau de închiriere (în cazul transportatorilor autorizaţi).

2.4. Autorizaţia-licenţă neexclusivă se eliberează pentru o perioadă de 3 luni/6 luni/12 luni calendaristice sau pentru o perioadă sezonieră specificată de utilizator, putând fi prelungită pe perioade succesive condiţionat de plata remuneraţiei datorate. Autorizaţia-licenţă neexclusivă se eliberează în baza declaraţiei pe propria răspundere a utilizatorului (reprezentant legal sau împuternicit) ori a contractului încheiat între utilizator şi organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv între utilizator şi organismul de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme în vederea obţinerii autorizaţiei-licenţă neexclusivă.

Autorizaţia-licenţă neexclusivă pentru utilizarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, în cadrul activităţilor enumerate la pct. 11 din tabelul de mai jos, cuprinzând valoarea remuneraţiilor cuvenite din utilizarea muzicii în regim ambiental, se eliberează pentru fiecare eveniment/manifestaţie/spectacol/ turneu/campanie sau altă activitate asimilată acestora.

2.5. Autorizaţia-licenţă neexclusivă este valabilă doar pentru spaţiile sau activităţile declarate de utilizator ori pentru care s-a încheiat contract/convenţie în vederea obţinerii autorizaţiei-licenţă neexclusivă, pe durata prevăzută de autorizaţia-licenţă neexclusivă, iar dovada prelungirii autorizaţiei se face doar cu documentele de plată a remuneraţiei echitabile datorate potrivit prezentei metodologii pentru toate perioadele ulterioare expirării termenului prevăzut în autorizaţie.

2.6. Autorizaţia-licenţă neexclusivă este nominală şi nu poate fi transmisă unui terţ prin sublicenţiere.

2.7. Încetarea valabilităţii autorizaţiei-licenţă neexclusivă, ca urmare a încetării activităţii, a suspendării temporare a activităţii desfăşurate de utilizator sau a încetării comunicării publice a fonogramelor sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, operează în condiţiile în care, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de încetarea ori suspendarea temporară a activităţii sau a încetării comunicării publice, utilizatorul comunică organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv ale producătorilor de fonograme care au eliberat autorizaţia-licenţă neexclusivă o declaraţie pe propria răspundere, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al utilizatorului, care atestă data încetării ori a suspendării temporare a activităţii desfăşurate sau a încetării comunicării publice. Când încetarea activităţii, suspendarea temporară a activităţii sau încetarea comunicării publice a fonogramelor sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual este consecinţa intervenţiei unui caz de forţă majoră, utilizatorul are obligaţia să comunice declaraţia sus-menţionată în termen de 48 de ore de la intervenirea cazului de forţă majoră.

În cazul în care utilizatorul nu înaintează declaraţia pe propria răspundere privind încetarea, suspendarea temporară a activităţii sau încetarea comunicării publice a fonogramelor sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, acesta datorează în continuare remuneraţiile stabilite prin prezenta metodologie, conform autorizaţiei-licenţă neexclusivă, fără a putea invoca o eventuală încetare a comunicării publice.

În cazul în care utilizatorul a achitat în avans remuneraţia pentru spaţii în care ulterior şi-a încetat comunicarea publică şi acest fapt a fost comunicat către organismul de gestiune colectivă în condiţiile alin. 1, remuneraţia corespunzătoare acestei perioade va fi restituită utilizatorului,

2.8. În cazul în care se constată că informaţiile din declaraţia dată pe propria răspundere de către utilizator sau furnizate de acesta la momentul încheierii contractului, în condiţiile art. 2.4 alin. 2, nu sunt conforme cu realitatea şi informaţiile reale sunt de natură să majoreze cuantumul remuneraţiei stabilit pe baza declaraţiei sale, utilizatorul datorează triplul sumei cu care se majorează remuneraţiile, conform art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996.

3.1. Pentru utilizarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, utilizatorii au obligaţia de a achita remuneraţia în cuantumul prevăzut în tabelele ce fac parte integrantă din prezenta metodologie, la care se adaugă TVA.

3.2. Remuneraţia datorată pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental se plăteşte trimestrial/semestrial/anual până cel târziu în ultima zi anterioară perioadei pentru care se achită. În mod excepţional, utilizatorii pot plăti lunar remuneraţia datorată, dacă cuantumul acesteia depăşeşte suma de 1.000 lei/lună, până cel târziu în ultima zi a lunii anterioare celei pentru care se plăteşte.

3.3. Pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, utilizatorul trebuie să achite în avans, până cel târziu în ultima zi a lunii anterioare desfăşurării activităţii, remuneraţia minimă, stabilită potrivit tabelelor 11,12,13 şi I4 de mai jos.

Plata remuneraţiilor minime se efectuează în condiţiile de la pct. 3.2.

Ulterior, utilizatorii care comunică public fonograme sau reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual vor achita remuneraţia procentuală datorată după cum urmează:

- utilizatorul care desfăşoară evenimente ocazionale va achita remuneraţia procentuală datorată conform tabelului 11 de mai jos: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii evenimentului/manifestaţiei/spectacolului/turneului/ campaniei sau a altei activităţi asimilate acestora:

- utilizatorul care comunică public fonograme sau reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice în domeniul audiovizual în spaţii închise ori deschise potrivit tabelelor I2, I3 şi I4 de mai jos: lunar, până cel târziu în ultima zi a lunii pentru luna anterioară, pentru care aceasta este datorată.

3.4. Pentru întârzieri la plata remuneraţiilor, utilizatorii datorează penalităţi în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere din sumele neachitate la scadenţă, aceştia fiind de drept puşi în întârziere, fără a fi necesară notificarea acestora.

3.5. Utilizatorul care comunică public fonograme sau reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, conform tabelelor 11,12,13 şi I4, este obligat să transmită lunar organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv ale producătorilor de fonograme, până cel târziu la data de 10 a lunii următoare celei pentru care remuneraţia este datorată sau la sfârşitul evenimentului/manifestaţiei/ spectacolului/turneului/campaniei sau al altei activităţi asimilate acestora (în cazul evenimentelor ocazionale), următoarele documente

- acte justificative cu caracter financiar-contabil pentru fiecare lună de plată (balanţe analitice, bilanţuri contabile) în vederea justificării sumelor declarate şi a verificării remuneraţiei calculate lunar;

- declaraţie pe propria răspundere, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al utilizatorului, privind baza de calcul al remuneraţiei datorate pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, diferenţiată pentru fiecare activitate specifică desfăşurată în scopul comunicării publice a acestora în scop lucrativ;

- lista fonogramelor sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual comunicate public, în vederea repartizării corecte a remuneraţiilor încasate de organismele de gestiune colectivă, conform modelului de playlist de mai jos:

 

Nr. crt.

Titlul

Artist

Număr de difuzări

Producător

1

2

3

4

5

 

3.6. Baza de calcul al remuneraţiilor cuvenite pentru comunicarea publică în scop lucrativ a fonogramelor sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual din comunicarea publică în scop lucrativ o reprezintă, după caz:

1. veniturile, mai puţin TVA, obţinute din consumaţii şi vânzarea de bilete, abonamente, programe, valoarea materialelor promoţionale, sponsorizări etc., dar nu mai puţin de:

2. bugetul de cheltuieli al evenimentului/manifestaţiei/ spectacolului/turneului/campaniei, mai puţin TVA;

3. bugetul de cheltuieli pentru campanii publicitare, promoţionale sau electorale, mai puţin TVA.

Remuneraţia nu este datorată şi, dacă a fost achitată, va fi returnată, în cazul în care evenimentul/manifestaţia/spectacolul/ turneul/campania a fost anulat/anulată.

3.7. Pentru utilizatorii care la data intrării în vigoare a prezentei metodologii au o licenţă valabilă se aplică prevederile de la art. 3.2, respectiv 3.3.

Pentru remuneraţia achitată în avans, aferentă autorizaţiei-licenţă având o durată de valabilitate de minimum 12 luni,se acordă un discount/o reducere de 5% din suma datorată pentru această perioadă, iar pentru cea aferentă autorizaţiei-licenţă având o durată de valabilitate de minimum 6 luni, se acordă un discount/o reducere de 3%.

3.8. În cazul în care utilizatorul datorează mai multe sume restante, piaţa efectuată va stinge datoriile în ordinea vechimii.

3.9. În cazul în care în acelaşi spaţiu se comunică public fonograme sau reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual atât în scop ambiental, cât şi în scop lucrativ, se vor achita remuneraţii pentru ambele utilizări.

3.10. În cazul utilizatorilor care organizează turnee sau evenimente, aceştia pot achita remuneraţiile procentuale cuvenite la sfârşitul turneului sau al ultimului eveniment, în condiţiile stabilite la art. 3.3 ultimul paragraf, după achitarea îh avans a remuneraţiei prevăzute la art. 3.3 primul paragraf.

3.11. În situaţia în care un utilizator deţine sau foloseşte mai multe spaţii ori desfăşoară mai multe activităţi, remuneraţia se datorează distinct pentru fiecare spaţiu în parte sau pentru fiecare activitate desfăşurată în parte.

În cazul în care există o singură sursă de sunet sau de sunet şi imagine în spaţiile nedelimitate din incinta unităţilor comerciale sau prestatoare de servicii de tip supermarketuri sau hipermarketuri, pentru zona de alimentaţie publică parte integrantă a activităţilor comerciale desfăşurate de acestea, în care se comunică public fonograme de comerţ/fonograme publicate în scop comercial ori reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice audiovizuale, utilizatorul va achita o singură remuneraţie corespunzătoare întregii suprafeţe, luând în calcul remuneraţia pentru activitatea cu ponderea cea mai mare.

3.12. Pentru spaţii şi/sau pentru perioade nedeclarate pentru care utilizatorul a comunicat public fonograme sau reproduceri ale acestora şi/sau prestaţii artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental sau lucrativ fără a obţine în prealabil autorizaţia-licenţă neexclusivă, acesta are obligaţia de a plăti către organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme o sumă de bani reprezentând triplul sumelor care ar fi fost legal datorate dacă ar fi deţinut autorizaţia-licenţă neexclusivă. În situaţia în care cuantumul remuneraţiei care ar fi fost legal datorată de către utilizator nu poate fi determinat, acesta datorează triplul remuneraţiei plătite în mod uzual de utilizatorii din aceeaşi categorie.

3.13. În situaţia închirierii, subînchirierii sau a oricărui altui mod de transmitere a folosinţei parţiale a unui spaţiu în care are loc comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, deţinătorii legali cu orice titlu ai spaţiului respectiv (chiriaşi, locatari etc.) au obligaţia de a obţine autorizaţia-licenţă neexclusivă şi de a achita remuneraţia distinctă, în ipoteza realizării de acte de comunicare publică distincte de comunicarea publică ce are loc în spaţiul din care face şi spaţiul utilizat.

4.1. Organismele de gestiune colectoare ale drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv ale producătorilor de fonograme, conform reglementărilor legale în vigoare, pot numi delegaţi pentru monitorizarea comunicării publice a fonogramelor sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental ori lucrativ, aceştia având acces liber în spaţiile închise sau deschise unde se realizează comunicarea publică, în baza legitimaţiilor emise de organismele de gestiune colectivă menţionate sau a altor documente doveditoare (delegaţie), putând utiliza echipamente de înregistrare audio şi/sau video portabile. Acest drept nu absolvă utilizatorii de obligaţia de a declara utilizarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual anterior începerii acestei activităţi, precum şi de a achita remuneraţiile aferente în condiţiile şi în cuantumul stabilit prin prezenta metodologie.

4.2. Aspectele constatate de către delegaţii organismelor de gestiune colectivă cu prilejul verificărilor efectuate vor fi consemnate în procese-verbale de verificare, încheiate la faţa locului, putând fi însoţite de înregistrări audio/audiovideo care fac dovada comunicării publice până la proba contrară.

5.(1) Remuneraţiile stabilite prin prezenta metodologie se pot modifica anual, începând cu prima lună a anului următor celui în care s-a publicat prezenta metodologie, de către organismele de gestiune a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv a producătorilor de fonograme, conform reglementărilor legale în vigoare, pentru o categorie de titulari de drepturi, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional.

5. (2) Aceste modificări se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 5 zile de la data depunerii.

6. Prezenta metodologie intră în vigoare începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

1. Activităţi desfăşurate în regim ambiental

A

Unităţi de alimentaţie publică - restaurante, baruri, cafenele, ceainării, braserii, fast-fooduri, rotiserii, pizzerii, shaormerii, crame, cofetării, săli de bal, săli pentru nunţi şi asimilate*) **) ***)

A1

Spaţii închise sau deschise situate în oraşe sau staţiuni turistice

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară (fără TVA)

Producători de fonograme

Artişti interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

1.

Suprafaţa până la 50 mp

26 lei

26 lei

13 lei

2.

Suprafaţa cuprinsă între 51 şi 100 mp

32 lei

32 lei

16 lei

3.

Suprafaţa cuprinsă între 101 şi 300 mp

32 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 50 mp

32 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 50 mp

16 lei plus 3 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 50 mp

4.

Suprafaţă peste 300 mp

56 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

56 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

28 lei plus 5 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

A2

Spaţii închise sau deschise situate în comune şi sate

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară (fără TVA)

Producători de fonograme

Artişti interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

1.

Suprafaţa până la 50 mp

13 lei

13 lei

7 lei

2.

Suprafaţa cuprinsă între 51 şi 100 mp

18 lei

18 lei

9 lei

3.

Suprafaţa cuprinsă între 101 şi 300 mp

18 lei plus 5 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 50 mp

18 lei plus 5 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 50 mp

9 lei plus 3 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 50 mp

4.

Suprafaţă peste 300 mp

37 lei plus 8 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

37 lei plus 8 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

21 lei plus 4 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp

.......................................................................

D

Unităţi de cazare - situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate **) ****) ********) *********)

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară (fără TVA)

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

1

Pensiune agroturistică, popas turistic

16 lei

16 lei

13 lei

2

Pensiune turistică, vilă turistică până la 3 stele/3 margarete inclusiv, situate în comune şi sate

16 lei

16 lei

13 lei

3

Pensiune turistică, vilă turistică până la 3 stele/3 margarete inclusiv, situate în oraşe, staţiuni

27 lei

27 lei

27 lei

4

Sat vacanţă, camping, club de vacanţă, bungalow, căsuţe tip camping, ponton plutitor

16 lei

16 lei

13 lei

5

Motel, cabană, hostel situate în comune şi sate

16 lei

16 lei

13 lei

6

Motel şi hostel situate în oraşe şi staţiuni

25 lei

25 lei

25 lei

7

Pensiune turistică, vilă turistică 4-5 stele/ 4-5 margarete situate în comune şi sate

50 lei

50 lei

39 lei

8

Pensiune turistică, vilă turistică 4-5 stele/4-5 margarete situate în oraşe şi staţiuni

65 lei

65 lei

65 lei

9

Tabere

51 lei

51 lei

41 lei

10

Hotel, hotel-apartament, apartamente şi camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), până la 50 spaţii de cazare (camere), situate în comune şi sate

40 lei

40 lei

15 lei

11

Hotel, hotel-apartament, apartamente şi camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), până la 50 spaţii de cazare (camere), situate în oraşe şi staţiuni

52 lei

52 lei

52 lei

12

Hotel, hotel-apartament, apartamente şi camere de închinat până la 3 stele (inclusiv), între 51-100 spaţii de cazare (camere), situate în comune şi sate

52 lei

52 lei

26 lei

13

Hotel, hotel-apartament, apartamente şi camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 51-100 spaţii de cazare (camere), situate în oraşe şi staţiuni

64 lei

64 lei

64 lei

14

Hotel, hotel-apartament, apartamente şi camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 101-200 spaţii de cazare (camere), Situate în comune şi sate

64 lei

64 lei

64 lei

15

Hotel, hotel-apartament, apartamente şi camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 101-200 spaţii de cazare (camere), situate în oraşe şi staţiuni

86 lei

86 lei

86 lei

16

Hotel, hotel-apartament, apartamente şi camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), peste 200 spaţii de cazare (camere), situate în comune şi sate

64 lei plus 10 lei pentru fiecare tranşă suplimentară de 50 camere

64 lei plus 10 lei pentru fiecare tranşă suplimentară de 50 camere

64 lei plus 10 lei pentru fiecare tranşă suplimentară de 50 camere

17

Hotel, hotel-apartament, apartamente şi camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), peste 200 spaţii de cazare (camere), situate în oraşe şi staţiuni

86 lei plus 12 lei pentru fiecare tranşă suplimentară de 50 camere

86 lei plus 12 lei pentru fiecare tranşă suplimentară de 50 camere

86 lei plus 12 lei pentru fiecare tranşă suplimentară de 50 camere

18

Hotel, hotel-apartament, apartamente şi camere de închiriat 4 stele, până la 50 spaţii de cazare (camere), situate în comune şi sate

86 lei

86 lei

86 lei

19

Hotel, hotel-apartament, apartamente şi camere de închiriat 4 stele, până la 50 spaţii de cazare (camere), situate în oraşe şi staţiuni

98 lei

98 lei

98 lei

20

Hotel, hotel-apartament, apartamente şi camere de închiriat 4 stele, între 51-100 spaţii de cazare (camere), situate în comune şi sate

98 lei

98 lei

98 lei

21

Hotel, hotel-apartament, apartamente şi camere de închiriat 4 stele, între 51-100 spaţii de cazare (camere), situate în oraşe şi staţiuni

110 lei

110 lei

110 lei

22

Hotel, hotel-apartament, apartamente şi camere de închiriat 4 stele, între 101-200 spaţii de cazare (camere), situate în comune şi sate

110 lei

110 lei

110 lei

23

Hotel, hotel-apartament, apartamente şi camere de închiriat 4 stele, între 101-200 spaţii de cazare (camere), situate în oraşe şi staţiuni

122 lei

122 lei

122 lei

24

Hotel, hotel-apartament, apartamente şi camere de închiriat 4 stele, peste 200 spaţii de cazare (camere), situate în comune şi sate

110 lei plus 15 lei pentru fiecare tranşă suplimentară de 50 camere

110 lei plus 15 lei pentru fiecare tranşă suplimentară de 50 camere

110 lei plus 15 lei pentru fiecare tranşă suplimentară de 50 camere

25

Hotel, hotel-apartament, apartamente şi camere de închiriat 4 stele, peste spaţii de cazare (camere), situate în oraşe şi staţiuni

122 lei plus 18 lei pentru fiecare tranşă suplimentară de 50 camere

122 lei plus 18 lei pentru fiecare tranşă suplimentară de 50 camere

122 lei plus 18 lei pentru fiecare tranşă suplimentară da 50 camere

26

Hotel, hotel-apartament, apartamente şi camere de închiriat 5 stele, până la 50 spaţii de cazare (camere), situate în comune şi sate

122 lei

122 iei

122 lei

27

Hotel, hotel-apartament, apartamente şi camere de închiriat 5 stele, până la 50 spaţii de cazare (camere), situate în oraşe şi staţiuni

134 iei

134 lei

134 lei

28

Hotel, hotel-apartament, apartamente şi camere de închiriat 5 stele, între 51-100 spaţii de cazare (camere), situate în comune şi sate

134 lei

134 lei

134 lei

29

Hotel, hotel-apartament, apartamente şi camere de închiriat 5 stele, între 51-100 spaţii de cazare (camere), situate în oraşe şi staţiuni

146 lei

146 lei

146 lei

30

Hotel, hotel-apartament, apartamente şi camere de închiriat 5 stele, între 101-200 spaţii de cazare (camere), situate în comune şi sate

146 lei

146 lei

146 lei

31

Hotel, hotel-apartament, apartamente şi camere de închiriat 5 stele, între 101-200 spaţii de cazare (camere), situate în oraşe şi staţiuni

158 lei

158 lei

158 lei

32

Hotel, hotel-apartament, apartamente şi camere de închiriat 5 stele, peste 200 spaţii de cazare (camere), situate în comune şi sate

146 lei plus 30 lei pentru fiecare tranşă suplimentară de 50 camere

146 lei plus 30 lei pentru fiecare tranşă suplimentară de 50 camere

146 lei plus 30 lei pentru fiecare tranşă suplimentară de 50 camere

33

Hotel, hotel-apartament, apartamente şi camere de închiriat 5 stele, peste spaţii de cazare (camere), situate în oraşe şi staţiuni

158 lei plus 35 lei pentru fiecare tranşă suplimentară de 50 camere

158 lei plus 35 lei pentru fiecare tranşă suplimentară de 50 camere

158 lei plus 35 lei pentru fiecare tranşă suplimentară de 50 camere

E

Transporturi**) *****) #)

E1

Transporturi rutiere de pasageri - mijloc de transport echipat cu Instalaţie de sonorizare, radio, TV, căşti pentru ascultare individuală, indiferent dacă sunt în regim rent a car#) sau colaborare sau leasing etc.

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară (tară TVA)

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

1

Vehicul de agrement (tractor, trenuleţ, remorcă, platformă)

4

4

1

2

Autobuz, troleibuz, tramvai şi microbuz utilizate în transportul regulat de persoane urban, suburban şi interurban pe trasee sub 35 km

6

6

3

3

Autoturism până la 6 locuri utilizat în serviciul de taxi******)

12

12

4

4

Autoturism până la 6 locuri utilizat în serviciul de închiriere (rent a car)##)

12

12

4

5

Microbuz/Minibuz indiferent de numărul de locuri

15

15

4

6

Autobuz utilizat în transportul naţional, interurban/interjudeţean pe trasee mai mari de 35 km

18

18

5

7

Autocar utilizat în transportul naţional, interurban/interjudeţean pe trasee mai mici de 35 km

20

20

6

8

Autocar utilizat în transportul naţional, interurban/interjudeţean pe trasee mai mari de 35 km

35

35

11

9

Autocar utilizat în transportul internaţional

65

65

14

E3

Transporturi feroviare de pasageri - garnitură feroviară echipată cu instalaţie de sonorizare

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară (fără TVA)

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

1

Tren de pasageri în trafic intern (fără vagon-restaurant; dacă are vagon-restaurant se va adăuga suplimentar.)

30 lei

30 lei

15 lei

2

Tren de pasageri în trafic internaţional (fără vagon-restaurant; dacă are vagon-restaurant se va adăuga suplimentar.)

41 lei

41 lei

20 lei

3

Vagon-restaurant în trafic intern

30 lei

30 lei

15 lei

4

Vagon-restaurant în trafic internaţional

41 lei

41 lei

20 lei

E5

Transport aerian de pasageri - aeronavă echipată cu Instalaţie de sonorizare, radio, TV, căşti pentru ascultare Individuală

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară (fără TVA)

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

1

Aeronavă de pasageri cursă internă

30 lei

30 lei

10 lei

2

Aeronavă de pasageri cursă continentală

58 lei

58 lei

21 lei

3

Aeronavă de pasageri cursă intercontinentală

114 lei

114 lei

51 lei

E7

Ambarcaţiuni navale pentru transportul de agrement - dotate cu Instalaţie de sonorizare

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară (fără TVA)

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

1

Ambarcaţiuni de agrement cu până la 2 locuri de dormit ##)

9 lei

9 lei

5 lei

2

Ambarcaţiuni de agrement între 3-6 locuri de dormit

11 lei

11 lei

6 lei

3

Ambarcaţiuni de agrement între 7-12 locuri de dormit##)

14 lei

14 lei

7 lei

4

Ambarcaţiuni de agrement peste 12 locuri de dormit ##)

20 lei plus 3 lei pentru fiecare loc de dormit suplimentar

20 lei plus 3 lei pentru fiecare loc de dormit suplimentar

10 lei plus 1 leu pentru fiecare loc de dormit suplimentar

5

Ambarcaţiuni de transport pasageri capacitate până la 50 pasageri (fără posibilităţi de cazare)

10 lei

10 lei

5 lei

6

Ambarcaţiuni de transport pasageri capacitate între 51-100 pasageri (fără posibilităţi de cazare)

20 lei

20 lei

7 lei

7

Ambarcaţiuni de transport pasageri capacitate peste 100 pasageri (fără posibilităţi de cazare)

35 lei

35 lei

8 lei

E8

Transport pe cablu

 

Tip de instalaţie - dotată cu instalaţii de sonorizare

Remuneraţie lunară (fără TVA)

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

1

Telecabină - telegondolă

12 lei

12 lei

0

2

Spaţii de aşteptare pentru telecabine, telegondole

20 lei

20 lei

0

3

Lifturi şi ascensoare

31 lei

31 lei

0

F

Sport şi agrement

F1

Stadioane, complexe sportive, săli de sport dotate cu instalaţii de sonorizare - spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate *) **)

 

Tip încadrare

Remuneraţie/manifestaţie (fără TVA)

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

 

Număr de locuri (scaune)

 

 

 

1

Sub 1.000 locuri (scaune)

10 lei

10 lei

4 lei

2

între 1.000-5.000 locuri

30 lei

30 lei

10 lei

3

Peste 5.000 locuri (scaune)

100 lei plus 30 lei pentru fiecare tranşă de până la 5.000 locuri (scaune) suplimentare

100 lei plus 30 lei pentru fiecare tranşă de până la 5.000 locuri (scaune) suplimentare

50 lei plus 15 lei pentru fiecare tranşă de până la 5.000 locuri (scaune) suplimentare

F2

Piscina, ştranduri, litoral, parcuri do distracţii şl/sau agrement, pârtii de schi şi patinoare, locuri dejoacă pentru copil, săli fitness, culturism, masaj etc. - deschise publicului - dotate cu instalaţii de sonorizare*) **)

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară (fără TVA)

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

9

Pârtie cu instalaţie de sonorizare

250 lei

250 lei

0

16

Sală masaj ###)

55 lei

55 lei

25 lei

17

Sală masaj (în hotel până la categoria 3 stele inclusiv) ###)

70 lei

70 lei

35 lei

18

Sală masaj (în hotel categoria 4 stele) ###)

80 lei

80 lei

40 lei

19

Sală masaj (în hotel categoria 5 stele) #**#)

100 lei

100 lei

50 lei

G

Birouri şi spaţii de producţie

 

Tip încadrare

Remuneraţie lunară (fără TVA)

Producătorii de fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru fonograme

Artiştii interpreţi sau executanţi pentru audiovizual

1

Până la 30 de persoane

51 lei

51 lei

25 lei

2

Până la 100 de persoane

72 lei

72 lei

40 lei

3

Peste 100 de persoane

103 lei

103 iei

50 lei

 

.......................................................................

NOTE

.......................................................................

********) Tarifele nu includ zona de recepţie, zonele de alimentaţie publică din incinta unităţii de cazare (bar şi restaurant, sală mic dejun etc.), sălile de evenimente, barurile cu program, night-cluburile sau cluburile. Acestea, precum şi alte activităţi gen piscină, sală de fitness, săli de masaj, coafor, apel în aşteptare etc. se vor achita separat, conform tabelelor din prezenta metodologie, atunci când zonele şi spaţiile menţionate sunt în folosinţa altei entităţi juridice decât cea care realizează activitatea de cazare. Când zonele şi spaţiile menţionate sau doar o parte din acestea sunt în folosinţa aceleiaşi entităţi juridice care realizează activitatea de cazare, remuneraţia datorată de această entitate juridică este cea corespunzătoare clasificării, numărului de camere şi locaţiei pentru activitatea de cazare, la care se adaugă 50% din remuneraţia datorată pentru fiecare dintre spaţiile şi zonele din incinta unităţii de cazare pe care le foloseşte. Pentru spaţiile folosite de alte entităţi juridice remuneraţia se datorează separat şi integral de aceste din urmă entităţi juridice, conform tabelelor din prezenta metodologie.

.......................................................................

#) În cazul oricărui tip de transport menţionat în tabel, dacă tariful practicat de transportator este impus de o autoritate publică centrală sau locală sau dacă transportatorul practică tariful minim acceptat de o autoritate publică, remuneraţia datorată reprezintă 50% din cuantumul înscris în tabel, cu excepţia cazului în care transportatorul primeşte subvenţii de la autoritatea respectivă pentru a-şi desfăşura activitatea în condiţiile practicării tarifului impus.

##) Remuneraţia este datorată doar în măsura în care autovehiculul sau ambarcaţiunea sunt puse la dispoziţia consumatorului împreună cu personal de deservire (şofer/personal navigant).

###) Remuneraţia nu este datorată când în cadrul salonului de masaj se efectuează doar masaj terapeutic sau de recuperare realizat pe baza prescripţiei medicale şi de către personal calificat pentru acest tip de masaj. Atunci când în cadrul salonului se realizează atât masaj terapeutic sau de recuperare, pe bază de prescripţie medicală, de personal calificat, cât şi masaj realizat la cererea clientului, fără prescripţie medicală, dacă timpul alocat masajului terapeutic reprezintă cel puţin 20% din programul de lucru al salonului, remuneraţia datorată reprezintă 50% din cuantumul înscris în tabel. Dovada realizării masajului terapeutic în cadrul salonului se face cu trimiterile medicale, care se păstrează de către utilizator timp de 3 ani şi 6 luni şi se trimit lunar, în copie, prin e-mail organismului de gestiune colectivă.»

Înlătură din cuprinsul metodologiei menţionarea numelui organismelor de gestiune colectivă (U.P.F.R. şi C.R.E.D.I.D.A.M.).

Menţine restul dispoziţiilor hotărârii arbitrale apelate.

Respinge cererea de obligare la cheltuieli de judecată formulată de U.P.F.R. şi C.R.E.D.I.D.A.M.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 26 octombrie 2016.”

Considerentele deciziei vă vor fi comunicate după redactare. Având în vedere acest aspect, facem precizarea că în cuprinsul dispozitivului titlul şi textul metodologiei cu modificările dispuse au fost redate integral, tabelul cuprinde doar literele şi punctele din tabelul I la care au fost aduse modificări în raport cu hotărârea arbitrată, iar la „Note” au fost menţionate doar cea care a fost modificată, precum şi cele adăugate, restul literelor şi punctelor din tabele şi restul notelor din hotărârea arbitrală nefiind modificate.

Vă mulţumim pentru colaborare.

 

Preşedinte,

Grefier,

Elena Melania Crişov

Marinela Valentina Bojă

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.