MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 941/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 941         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 23 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

853. - Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2014

 

854. - Hotărâre privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii

 

856. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă cu privire la participarea personalului Forţelor Navale Române la bordul navelor militare elene pe durata operaţiilor multinaţionale ale NATO, Uniunii Europene şi/sau ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, semnat la Atena la 5 iulie 2016 , Memorandum de înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă şi Ministerul Apărării Naţionale din România cu privire la participarea personalului Forţelor Navale Române la bordul navelor militare elene pe durata operaţiilor multinaţionale ale NATO, Uniunii Europene şi/sau ale Organizaţiei Naţiunilor Unite

 

857. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Sănătăţii

 

858. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Harghita. Constanţa, Suceava şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.057. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0158 Pădurea Bălteni-Hârboanca şi al rezervaţiilor naturale Pădurea Bălteni şi Pădurea Hârboanca

 

5.608. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 mai-22 iulie 2016

 

5.626. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Universul Copilăriei” din localitatea Moşoaia

 

5.627. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Licuricii” din localitatea Topoloveni

 

5.628. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu predare în limba germană „Fridolin” din municipiul Bucureşti

 

5.629. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Eurokid” din municipiul Bucureşti

 

5.630. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Căsuţa Piticilor” din municipiul Bucureşti

 

5.631. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Bentipami” din municipiul Baia Mare

 

5.632. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Maria Clara Kindergarten” din municipiul Sibiu

 

5.633. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal „Licurici” din municipiul Alba Iulia

 

5.634. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”. domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Mangalia

 

5.635. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Copil Dorit” din municipiul Bucureşti

 

5.636. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Varlaam Mitropolitul” din municipiul Iaşi

 

5.637. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Just 4 Kids” din municipiul Bucureşti

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

79. - Ordin pentru aprobarea clasificării unităţilor generatoare şi a centralelor electrice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2014

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 30 aprilie 2014, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) în vederea obţinerii autorizării prealabile pentru rambursarea contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere, asiguratul, un membru al familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică) sau o persoană împuternicită de acesta va depune la casa de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul o cerere însoţită de:

a) copie de pe actul de identitate sau de pe certificatul de naştere;

b) documentele prevăzute la art. 1, după caz.”

2. La articolul 3, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) La solicitarea scrisă a asiguratului, a unui membru al familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică) sau a unei persoane împuternicite de acesta, însoţită de documente justificative, casa de asigurări de sănătate rambursează contravaloarea asistenţei medicale transfrontaliere acordate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene şi plătite de acesta, la nivelul tarifelor prevăzute la art. 4, dacă:”.

3. La articolul 3 alineatul (1), punctele (i) şi (ii) ale literei b) vor avea următorul cuprins:

„(i) serviciile medicale spitaliceşti au fost acordate într-un alt stat membru al Uniunii Europene, ca urmare a unei evaluări medicale efectuate de către un cadru medical care furnizează servicii medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, finalizată prin emiterea unui bilet de internare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 1 nr. crt. 2 şi a situaţiilor care se încadrează în criteriile care permit internarea fără bilet de internare prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

(ii) medicamentele în tratamentul ambulatoriu au fost acordate într-un alt stat membru al Uniunii Europene, ca urmare a unei evaluări medicale efectuate de către un cadru medical care furnizează servicii medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, finalizată prin emiterea unei prescripţii medicale în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 1 nr. crt. 3;”.

4. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Prin documente justificative prevăzute la alin. (1) se înţelege orice document medical, inclusiv biletul de internare, prescripţia medicală pentru medicamente şi dispozitive medicale - în copie, din care rezultă că asiguratul a beneficiat de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, datat şi asumat de către cadrul medical care l-a acordat, precum şi documente de plată din care să rezulte că serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale au fost achitate integral de asigurat, de un membru al familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică) sau de către o persoană împuternicită de acesta, nivelul tarifelor/preţurilor distinct pentru fiecare serviciu medical, medicament, dispozitiv medical, inclusiv data achitării acestora; traducerea în limba română a documentelor justificative da către un traducător autorizat este în responsabilitatea casei de asigurări de sănătate.”

5. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care un furnizor de servicii medicale nu are capacitatea şi resursele necesare să acopere volumul serviciilor medicale solicitate, se va asigura cu prioritate accesul la asistenţă medicală pacienţilor cetăţeni români.”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează: Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Marius Cristian Bidescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 853.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Constanta, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă comasarea nr. MFP 34358 şi nr. MFP 34359 la poziţia nr. MFP 34358, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară, conform datelor prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se radiază din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului poziţia nr. MFP 34359, ca urmare a comasării de la alin. (1).

(3) Datele de identificare şi valoarea imobilului nr. MFP 34358, rezultat în urma comasării, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Sănătăţii îşi va actualiza datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Public», va opera modificările intervenite în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 854.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Administratorul de la care s-a transmis imobilul

Administratorul la care s-a transmis imobilul

Datele de identificare a imobilului care se predă

Adresa imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

34358

8.25.01

Teren Spital Palas

Ministerul Sănătăţii

(CUI 4266456)

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanta

(CUI 4301073)

Steren = 3.258 mp

CF nr. 244587

România, judeţul Constanţa,

municipiul Constanţa,

str. Vifor Haiduc nr. 32

949.490

34359

8.25.01

Spital Palas

Ministerul Sănătăţii

(CUI 4266456)

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa

(CUI 4301073)

C1 = D + P + 2E

Sc - 397 mp

Sd = 1.588 mp

CF nr. 244587

România, judeţul Constanţa,

municipiul Constanţa,

str. Vifor Haiduc nr. 32

234.140

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului cu nr. MFP 34358, rezultat în urma comasării nr. MFP 34358 şi nr. MFP 34359

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Datele de identificare a imobilului care se predă

Adresa imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

1

2

3

4

5

6

34358

8.25.01

Spital Palas - clădire şi teren

C1 = D + P + 2E

Sc = 397 mp Sd = 1.588 mp

Steren = 3.258 mp

CF nr. 244587

România, judeţul Constanţa,

municipiul Constanţa,

str. Vifor Haiduc nr. 32

1.183.630

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă cu privire la participarea personalului Forţelor Navale Române la bordul navelor militare elene pe durata operaţiilor multinaţionale ale NATO, Uniunii Europene şi/sau ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, semnat la Atena la 5 iulie 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă cu privire la participarea personalului Forţelor Navale Române la bordul navelor militare elene pe durata operaţiilor multinaţionale ale NATO, Uniunii Europene şi/sau ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, semnat la Atena la 5 iulie 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

p. Ministrul afacerilor externe,

Marius Cristian Bădescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 856.

 

MEMORANDUM

de înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă şi Ministerul Apărării Naţionale din România cu privire la participarea personalului Forţelor Navale Române la bordul navelor militare elene pe durata operaţiilor multinaţionale ale NATO, Uniunii Europene şi/sau ale Organizaţiei Naţiunilor Unite

 

Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă, denumite în continuare părţi, în conformitate cu prevederile Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Atena, la 6 mai 2010, luând în considerare:

calitatea statelor ambelor părţi de membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale Uniunii Europene şi ale Organizaţiei Tratatului Alianţei Nord Atlantice,

prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, semnată la Montego Bay la 10 decembrie 1982, prevederile Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951 (NATO SOFA),

cooperarea militară existentă dintre Forţele Navale Române şi Forţele Navale Elene,

solicitarea părţii române către partea elenă de a participa cu personal din Forţele Navale Române la operaţiile multinaţionale ale NATO, Uniunii Europene şi/sau ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (în continuare denumite operaţii multinaţionale NATO/UE/ONU) la bordul navelor Forţelor Navale Elene, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scop şi arie de aplicare

 

Scopul prezentului memorandum de înţelegere este de a reglementa obligaţiile reciproce cu privire la detaliile îmbarcării, cazării şi la sarcinile şi îndatoririle personalului român la bordul navelor aparţinând Forţele Navale Elene pe timpul participării la operaţiile multinaţionale ale NATO/Uniunii Europene/Organizaţiei Naţiunilor Unite.

 

ARTICOLUL 2

Condiţiile participării

 

1. Dimensiunea efectivelor pentru îmbarcare, gradul şi specialităţile acestora vor fi hotărâte de Forţele Navale Române şi vor face obiectul consimţământului Forţelor Navale Elene.

2. Personalul participant va deţine experienţa şi pregătirea necesare pentru participarea la activităţile specifice de la bordul navelor, în special cele legate de respectarea tuturor măsurilor de siguranţă pe timpul îmbarcării la bord şi desfăşurării misiunii.

3. Înainte de plecarea din port, Forţele Navale Elene vor proceda la instruirea detaliată a personalului român cu privire la măsurile de siguranţă şi problemele administrative.

4. Personalul român îmbarcat la bordul navelor va trebui să aibă un nivel adecvat de cunoaştere a limbii engleze cu accent pe cunoaşterea terminologiei navale.

5. Personalului român nu îi pot fi atribuite sarcini ce diferă de specialitatea şi/sau experienţa acestuia.

 

ARTICOLUL 3

Prevederi legale

 

1. Pe timpul şederii în Grecia şi pe perioada îmbarcării la bordul navelor aparţinând Forţelor Navale Elene statutul personalului Forţelor Navale Române va fi supus prevederilor Acordului între părţile la Tratatul Atlanticului de Nord privind statutul forţelor lor (NATO SOFA), încheiat la Londra la 19 iunie 1951.

2. Personalul român, pe timpul şederii la bordul navelor aparţinând Forţelor Navale Elene şi în timpul liber avut la dispoziţie la ţărm pe perioada vizitelor în porturi, se va supune:

a) legilor, obiceiurilor şi tradiţiilor şi se va comporta în concordanţă cu regulile şi regulamentele disciplinare ale Forţelor Navale Elene;

b) instrucţiunilor şi ordinelor cu caracter general emise de comandantul operaţional NATO/UE/UN în cauză.

3. Orice membru al personalului Forţelor Navale Române va fi debarcat şi repatriat pe cheltuiala Forţele Navale Române în următoarele situaţii:

a) nu se supune prevederilor alineatului 1; sau

b) este considerat nepotrivit pentru a-şi continua misiunea la bordul navelor Forţelor Navale Elene din cauza unor probleme medicale; sau

c) nu se supune instrucţiunilor/ordinelor comandantului de navă; ori

d) este rechemat prin decizie a Forţelor Navale Române.

4. Forţele Navale Elene vor informa în timp oportun Forţele Navale Române despre motivele ce impun debarcarea personalului său, conform alineatului 2 al acestui articol.

 

ARTICOLUL 4

Portul uniformelor

 

Pe timpul îmbarcării la bordul navelor aparţinând Forţelor Navale Elene, regulile naţionale de port al ţinutei vor rămâne în vigoare pentru personalul român. Personalului român i se poate cere să poarte ţinute/echipamente speciale ce sunt folosite de personalul Forţelor Navale Elene din motive de siguranţă.

 

ARTICOLUL 5

Sprijinul logistic

 

Cazarea, masa şi toate facilităţile de la bordul navelor aparţinând Forţelor Navale Elene vor fi furnizate gratuit personalului român, iar acestea nu vor fi diferite de cele oferite personalului aparţinând Forţelor Navale Elene.

 

ARTICOLUL 6

Prevederi financiare

 

1. Forţele Navale Române vor suporta:

a) costurile de transport al personalului şi al bagajelor acestuia din România în Grecia şi retur;

b) cazarea necesară înainte şi după îmbarcare, respectiv debarcare;

c) costurile legate de transportul în România al personalului bolnav şi/sau rănit;

d) orice diurnă pentru personalul propriu îmbarcat la bordul navelor aparţinând Forţelor Navale Elene pe timpul îmbarcării şi în timpul liber avut la dispoziţie la ţărm pe perioada vizitelor în porturi.

2. Forţele Navale Elene vor suporta:

a) costurile de transport local al personalului român de la locul de sosire până la portul de îmbarcare pe nava aparţinând Forţelor Navale Elene;

b) orice cost legat de cazare şi masă pe timpul cât personalul român este îmbarcat la bordul navelor aparţinând Forţelor Navale Elene.

 

ARTICOLUL 7

Asistenţa medicală

 

1. Forţele Navale Elene vor furniza, în limita capabili taţilor şi facilităţilor medicale existente la bordul navelor sale, tratament medical gratuit personalului român. În caz de urgenţă sau necesitate de intervenţii chirurgicale, Forţele Navale Elene vor organiza transportul la o facilitate militară medicală existentă în apropierea zonei de operaţii. Dacă vor exista costuri pentru spitalizare, acestea vor fi suportate de Forţele Navale Române.

2. Înainte de îmbarcare, personalul român trebuie să deţină asupra sa şi să prezinte un document medical oficial eliberat de autorităţile medicale competente din România indicând o stare generală de sănătate bună, inexistenţa problemelor psihice şi bolilor contagioase, precum şi o listă cu vaccinurile efectuate, conform regulilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Detalii ulterioare vor fi stabilite prin punctele de contact (POCs) ale forţele navale ale celor două părţi.

 

ARTICOLUL 8

Aspecte referitoare la deces

 

În eventualitatea decesului pe timpul aflării la bordul navei sau în timpul liber avut la dispoziţie la ţărm pe perioada vizitelor în porturi, autorităţile române vor avea acces la documentele

referitoare la cauzele decesului personalului. În acest scop, autorităţile elene vor furniza asistenţa necesară.

 

ARTICOLUL 9

Protecţia informaţiilor clasificate

 

1. Protecţia informaţiilor clasificate va face obiectul prevederilor relevante ale acordurilor în vigoare între părţi.

2. În mod special părţile:

a) vor asigura protecţia informaţiilor, documentelor şi datelor atât pentru cele primite, cât şi pentru cele schimbate pe timpul procesului de implementare a acestui memorandum de înţelegere în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare în cele două state;

b) nu vor dezvălui informaţiile, documentele şi datele către o terţă parte fără a avea, în prealabil, consimţământul în scris al părţii ce a furnizat informaţiile;

c) orice informaţii, documente şi date primite sau schimbate pe timpul procesului de implementare a acestui memorandum nu vor fi folosite împotriva intereselor oricăreia dintre părţi.

 

ARTICOLUL 10

Pretenţii

 

1. Pretenţiile împotriva oricărei părţi sau a personalului său vor fi soluţionate în conformitate cu termenii articolului VIII al Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951.

2. Orice pretenţie ce decurge din incidente petrecute în marea liberă sau pe teritoriul unui stat terţ, care nu este supusă prevederilor prezentului memorandum de înţelegere sau ale Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, va fi soluţionată, după caz, în conformitate cu regulile internaţionale de drept aplicabile.

 

ARTICOLUL 11

Soluţionarea disputelor

 

Orice dispute rezultate din interpretarea sau implementarea prezentului memorandum de înţelegere vor fi reglementate prin consultările dintre părţi şi nu vor fi deferite niciunui tribunal sau terţe părţi pentru soluţionare.

 

ARTICOLUL 12

Amendamente

 

Prezentul memorandum de înţelegere poate fi amendat oricând prin consimţământul scris al participanţilor. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile articolului 13 al Memorandumului de înţelegere.

 

ARTICOLUL 13

Dispoziţii finale

 

1. Prezentul memorandumul de înţelegere va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor legale interne necesare intrării sale în vigoare şi va rămâne valabil pe toată durata angajării personalului Forţelor Navale Române la bordul navelor aparţinând Forţelor Navale Elene pe timpul desfăşurării operaţiilor multinaţionale ale NATO/Uniunii Europene/Organizaţiei Naţiunilor Unite.

2. Oricare parte poate denunţa în orice moment prezentul memorandum de înţelegere prin trimiterea unei notificări scrise a intenţiei de denunţare celeilalte părţi. Încetarea valabilităţii îşi va produce efectele la 90 de zile după primirea notificării.

3. În situaţia în care prezentul memorandum de înţelegere îşi va înceta valabilitatea, prevederile articolelor 6 şi 10 vor rămâne în vigoare până la soluţionarea pretenţiilor şi efectuarea plăţilor.

4. În cazul încetării valabilităţii prezentului memorandum de înţelegere, părţile sunt obligate să respecte în continuare prevederile articolului 9,

 

Semnat la Atena la 5 iulie 2016, în două exemplare originale, în limbile română, greacă şi engleză, toate textele fiind egal autentice, în cazul unor diferenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Apărării Naţionale din România,

Pentru Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă,

şeful Statului Major al Forţelor Navale,

şeful Statului Major al Forţelor Navale,

contraamiral Alexandru Mîrşu

viceamiral Georgios Giakoumakis

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

în administrarea Ministerului Sănătăţii

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicata, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 103881 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestuia potrivit prevederilor art. 21 şi art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actualizarea adresei poştale în urma intabulării în cartea funciară.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 2985, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Sănătăţii.

Art. 3. - După preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 2 se va utiliza în vederea realizării Spitalului Regional de Urgenţă Craiova.

Art. 4. - În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil prevăzută la art. 3, aceasta revine de drept în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 5. - Predarea-preluarea părţii de imobil transmisă potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Sănătăţii îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi de cadastru şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexele proprii la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 857.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării acestuia conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi adresa poştală, în urma intabulării în cartea funciară

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastrale

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(lei)

Valoarea de inventar actualizată a bunului

(lei)

Administratorul bunului/CUI

103881

8.19.01

Imobil 2985

Judeţul Dolj, municipiul Craiova,

C.F. 210078 Nr. cad. 210078

C.F. 209814 Nr. cad. 209814

C.F. 209847 Nr. cad. 209847

Comuna Gherceşti

C.F. 30676 Nr. cad. 30676

Construcţii şi teren*

22.124.276

26.102.002,77

Ministerul Apărării Naţionale

CUI -4183229


* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi din imobilul 2985, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Sănătăţii

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/Carte funciară/ Nr.

cadastral

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea da inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii

(lei)

Valoarea părţii bunului care se transmite

(lei)

Valoarea părţii bunului care nu se transmite

(lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

103881 - parţial

8.19.01

Imobilul 2985 - parţial

Judeţul Dolj, municipiul Craiova,

C.F. 210078 Nr. cad. 210078

Suprafaţa terenului - 9,7783 ha Valoare contabilă - 4.647.300,97 lei

26.102.002,77

4.647.300,97

21.454.701,8

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI - 4183229

Statul român, în administrarea Ministerului Sănătăţii

CUI - 4266456

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Harghita, Constanţa, Suceava şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin, (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri amplasate în incinta imobilelor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINJSTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 858.


*) Anexele nr. 1 şi 2 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0158 Pădurea Bălteni-Hârboanca şi al rezervaţiilor naturale Pădurea Bălteni şi Pădurea Hârboanca

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 106.025 din 14 decembrie 2015 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui - Decizia etapei de încadrare nr. 16 din 12 august 2013, Avizul Ministerului Culturii nr. 4.493 din 29 iulie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 209.017 din 29 aprilie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 36.996 din 6 mai 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 152.950/1 M din 25 martie 2015,

în temeiul prevederilor ari 21 alin, (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0158 Pădurea Bălteni-Hârboanca şi al rezervaţiilor naturale Pădurea Bălteni şi Pădurea Hârboanca, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lasou,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 iunie 2016.

Nr. 1.057.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 mai-22 iulie 2016

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 26 iulie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 16 mai-22 iulie 2016, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 mai-22 iulie 2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de zile de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2020-2021.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Nicoleta-Claudia Moldovan,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 5.608.

 

ANEXĂ

 

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 mai-22 iulie 2016

 

Judeţul Argeş

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii da învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic

13/13.06.2016

-

Municipiul

Câmpulung, Şoseaua Braşovului nr. 1, tel./fax: 0248/532705

Liceal/Nivel 3

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Tehnic

Fabricarea produselor din lemn

Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare

Română

Cu frecvenţă/zi

2

Liceul Tehnologic „ASTRA”

12/6 06.2016

-

Municipiul Piteşti, str. Nicolae Dobrin nr. 3,

tei./fax: 0248/251824

Şcoală Profesională/Nivel 2

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 3

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Mecanică

-

Sudor

Română

Cu frecvenţă/zi

3

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sf. Nicolae”

14/21.06.2016

-

Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă nr. 87,

tel,/fax: 0248/512636

Şcoală Profesională/Nivel 2

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 3

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Turism şi alimentaţie

-

Cofetar-patiser

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Bacău

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii da învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Sportiv „Nadia Comăneci”

13/03.06.2016

-

Municipiul Oneşti, Str. Perchiului nr. 4, tel./fax: 0234/317743

Liceal/Nivel 3

(cf. Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4

(cf, Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

-

Umanist

(filieră teoretică)

Ştiinţe sociale

Română

Cu frecvenţă/zi

Real

(filieră teoretică)

Ştiinţe ale naturii

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Bihor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii da învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş”

13/03.06.2016

-

Municipiul Beiuş, str. Ioan Ciordaş nr. 5, tel./fax: 0259/32206

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 cu modificările ulterioare)

Servicii

Comerţ

Tehnician în activităţi de comerţ

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Municipiul Bucureşti

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii da învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân”

13/13.06.2016

-

Str. Feroviarilor nr. 37, sectorul 1, tel. 021/2242376 gescccf@yahoo.com

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 cu modificările ulterioare)

Economic

-

Asistent de gestiune

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Cluj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii da învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”

13/13.06.2016

-

Municipiul Cluj-Napoca,

Str. Câmpului nr. 2, tel./fax: 0264/422040

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 cu modificările ulterioare)

Tehnic

Electromecanic

Tehnician

electromecanic

Română

Cu frecvenţă/zi

Electric

Tehnician electrician electronist auto

13/13.06.2016

Postliceal/ Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 cu modificările ulterioare)

Informatică

-

Tehnician echipamente de calcul

2

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”

12/08.06 2016

-

Municipiul Cluj-Napoca,

Bd. 21 Decembrie nr. 128-130, tel. 0264/430942

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 cu modificările ulterioare)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Silvicultură

Tehnician m silvicultură şi exploatări forestiere

Română

Cu frecvenţă/zi

3

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”

10/23.05.2016

-

Municipiul Dej, str. Nicolae Iorga

nr. 5,

lei./fax: 0264/206291

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 cu modificările ulterioare)

Servicii

Comerţ

Tehnician în activităţi de comerţ

Română

Cu frecvenţă/zi

4

Colegiul Tehnic „Raluca Rîpan”

12/08.06.2016

-

Municipiul Cluj-Napoca, Str. Bistriţei nr. 21,

tei./fax: 0264/544486

Postliceal/

Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 cu modificările ulterioare)

Industrie alimentară

-

Tehnician

controlul

calităţii

produselor

agroalimentare

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Constanta

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii da învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu

13/13.06.2016

-

Comuna Cumpăna, Şos. Constanţei nr. 136

tel./fax: 0241737007

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 cu modificările ulterioare)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în turism

Română

Cu frecvenţă/zi

2

Liceul Teoretic „Lucian

Blaga”

12/06.06 2016

-

Municipiul Constanţa, Str. Mărţişorului nr. 3-5,

tel./fax: 0241/589556/ 0341/405830

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 cu modificările ulterioare)

Umanist (filieră teoretică)

-

Ştiinţe sociale

Română

Cu frecvenţă/zi

Real (filieră teoretică)

-

Ştiinţele naturii

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Galaţi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii da învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic de Marină

13/13.06.2016

-

Municipiul Galaţi, Str. Portului nr. 57, tel./fax: 0236/417421/ 0236/411387

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform

Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului

Nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Economic

-

Agent fiscal

Română

Cu frecvenţă/zi

-

Funcţionar bancar

Română

Cu frecvenţă/zi şi seral

Informatică

-

Administrator reţele locale şi de comunicaţie

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Iaşi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii da învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Şcoala Profesională

13/13.06.2016

-

Comuna Gropniţa, satul Gropniţa, tel./fax: 0232/414129

Scoală Profesională/

Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Agricultură

-

Agricultor culturi de câmp

Română

Cu frecvenţă/zi

2

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”

10/20.05.2016

-

Municipiul Iaşi, str. Sărărie nr. 189, tel./fax: 0232/275980, secretariaţ_asachi@ yahoo.com

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

-

Umanist

(filieră teoretică)

Filologie

Română

Cu frecvenţă/zi

Ştiinţe sociale

Real

(filieră teoretică)

Ştiinţe ale naturii

3

Liceul Tehnologic

14/21.06.2016

-

Comuna Dumeşti, tel./fax: 0232/322727

Şcoală Profesională/Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Comerţ

-

Comerciant-vânzător

Română

Cu frecvenţă/zi

4

Şcoala Profesională

12/06.06.2016

-

Comuna Plugari, Str. Principală nr. 196, tel./fax: 0232238082

Şcoală profesională/Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Agricultură

-

Agricultor culturi de câmp

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Mureş

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii da învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic „Gheorghe Şincai”

15/27.06.2016

-

Municipiul Târgu Mureş, Bd. 1848 nr. 55,

tel,/fax: 0365730962, 0365730961

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Tehnic

Electric

Tehnician electrician electronist auto

Română

Maghiară

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Prahova

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii da învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic

Agromontan „Romeo Constantinescu”

13/13.06.2016

-

Oraşul Vălenii de Munte, Str. Brazilor nr. 13, tel./fax: 0244/281555

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Industrie alimentară

Tehnician în industria alimentară, fermentativă şi în prelucrarea legumelor şi fructelor

Română

Cu frecvenţă/zi

Tehnician analize produse alimentare

Tehnician în industria alimentară

2

Şcoala Profesională Specială

13/13.06.2016

-

Oraşul Plopeni.

Str. Republicii nr. 8-10, tel./fax: 0244/223148

Şcoală Profesională/Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

-

Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

Română

Cu frecvenţă/zi

3

Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii „Victor Slăvescu

11/02.06.2016

-

Municipiul Ploieşti, str. Teleajen nr. 11, tel./fax: 0244/578259

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Real (filieră teoretică)

-

Matematică-informatică

Română

Cu frecvenţă/zi

4

Colegiul Tehnic „Elie Radu”

13/13.06.2016

-

Municipiul Ploieşti, Şoseaua Vestului nr. 22, tel./fax: 0244/528269

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Tehnic

Electronică automatizări

Tehnician electronist

Română

Cu frecvenţă/zi şi seral

5

Şcoala Profesională Specială

14/21.06.2016

-

Oraşul Breaza, Str. Occinei nr. 2, tel./fax: 0244/341356

Şcoală Profesională/Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Industrie textilă şi pielărie

-

Confecţioner produse textile

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Satu Mare

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii da învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic „UNIO - Traian Vuia”

12/06.06.2016

-

Municipiul Satu Mare, bd. Cloşca nr. 72/A, tel./fax: 0261/721030

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Informatică

-

Administrator reţele locale de comunicaţii

Română

Cu frecvenţă/zi

Mecanică

-

Tehnician operator maşini cu comandă numerică

2

Liceul Tehnologic „George Bariţiu”

13/13.06.2016

-

Comuna Livada, Str. Oaşului nr. 2, tel.: 0261/840321

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Electric

-

Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Suceava

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii da învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu”

14/21.06.2016

-

Comuna Dumbrăveni, Str. Principală, tel./fax: 0230/535014

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Română

Cu frecvenţă/zi

 

Judeţul Tulcea

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii da învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic „Henri Coandă”

13/13.06.2016

-

Municipiul Tulcea, Str. Tineretului nr. 2, tel./fax: 0240535718, 0240535557

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Energetică

-

Tehnician termoenergetician

Română

Cu frecvenţă/zi şi seral

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Universul Copilăriei” din localitatea Moşoaia

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 26 iulie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 16 mai-22 iulie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Universul Copilăriei”, cu sediul în localitatea Moşoaia, Strada Pinilor nr. 8, judeţul Argeş, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Universul Copilăriei” din localitatea Moşoaia, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Universul Copilăriei” din localitatea Moşoaia are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2020-2021.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Universul Copilăriei” din localitatea Moşoaia.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Universul Copilăriei” din localitatea Moşoaia este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia nonprofit „Universul Copilăriei” din localitatea Moşoaia, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Universul Copilăriei” din localitatea Moşoaia, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Nicoleta-Claudia Moldovan,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 5.626.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Licuricii” din localitatea Topoloveni

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 26 iulie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 16 mai-22 iulie 2016, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin,

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Licuricii”, cu sediul în localitatea Topoloveni, calea Bucureşti nr. 38 bis, judeţul Argeş, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Licuricii” din localitatea Topoloveni, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Licuricii” din localitatea

Topoloveni are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2020-2021.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ

preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Licuricii” din localitatea Topoloveni.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Licuricii” din localitatea Topoloveni este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - S.C. Team Business International - SRL. din localitatea Topoloveni, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Licuricii” din localitatea Topoloveni, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Nicoleta-Claudia Moldovan,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 5.627.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu predare în limba germană „Fridolin” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 26 iulie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 16 mai-22 iulie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu predare în limba germană „Fridolin”, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Făgăraş nr. 9-13, sectorul 1, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „germană”, program „normal" şi program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu predare în limba germană „Fridolin” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu predare în limba germană „Fridolin” din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2020-2021.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu predare în limba germană „Fridolin” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu predare în limba germană „Fridolin” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Fridolin” din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu predare în limba germană „Fridolin” din municipiul Bucureşti, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Nicoleta-Claudia Moldovan,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 5.628.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Eurokid” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 26 iulie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 16 mai - 22 iulie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Eurokid”, cu sediul în municipiul Bucureşti, Strada Alunişului nr. 125, respectiv Strada Alunişului nr. 159, sectorul 4, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal" şi program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Eurokid” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Eurokid” din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2020-2021.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Eurokid” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Eurokid” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Euroschool” din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Eurokid” din municipiul Bucureşti, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Nicoleta-Claudia Moldovan,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 5.629.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Căsuţa Piticilor” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 26 iulie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 16 mai - 22 iulie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1 - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Căsuţa Piticilor “, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Elena Clucereasa nr. 57-61, sectorul 1, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normat” şi program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Căsuţa Piticilor” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Căsuţa Piticilor” din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târ2iu de anul şcolar 2020-2021.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Căsuţa Piticilor” din municipiul Bucureşti.

Art. 6. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Căsuţa Piticilor” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Căsuţa Piticilor” din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Căsuţa Piticilor” din municipiul Bucureşti, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Nicoleta-Claudia Moldovan,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 5.630.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Bentipami” din municipiul Baia Mare

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 26 iulie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 16 mai - 22 iulie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Bentipami”, cu sediul în municipiul Baia Mare, strada Dr. Victor Babeş nr. 34B, judeţul Maramureş, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal” şi program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Bentipami” din municipiul Baia Mare, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Bentipami” din municipiul Baia Mare are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2020-2021.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Bentipami” din municipiul Baia Mare.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Bentipami” din municipiul Baia Mare este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Royal Bentipami” din municipiul Baia Mare, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Bentipami” din municipiul Baia Mare, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării îh Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Nicoleta-Claudia Moldovan,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 5.631.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Maria Clara Kindergarten” din municipiul Sibiu

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (,ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 2 iulie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 16 mai-22 iulie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Maria Clara Kindergarten”, cu sediul în municipiul Sibiu, strada Urlea nr. 29, respectiv strada Salzburg nr. 8. judeţul Sibiu, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română” şi „germană”, program „prelungit”,

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Maria Clara Kindergarten” din municipiul Sibiu, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Maria Clara Kindergarten” din municipiul Sibiu are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2020-2021.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Maria Clara Kindergarten” din municipiul Sibiu,

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Maria Clara Kindergarten” din municipiul Sibiu este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6 - Asociaţia pentru Educaţie „Maria Clara” din municipiul Sibiu, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Maria Clara Kindergarten” din municipiul Sibiu, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Nicoleta-Claudia Moldovan,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 5.632.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal „Licurici” din municipiul Alba Iulia

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 26 iulie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 16 mai-22 iulie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal „Licurici”, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 150, judeţul Alba, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal” şi program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal „Licurici” din municipiul Alba Iulia, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal „Licurici” din municipiul Alba Iulia are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2020-2021

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program normal „Licurici” din municipiul Alba Iulia.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normai „Licurici” din municipiul Alba Iulia este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - S.C. Licurici Alba - S.R.L. din municipiul Alba Iulia, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program normal „Licurici” din municipiul Alba Iulia, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Nicoleta-Claudia Moldovan,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 5.633.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Mangalia

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 6 din 26 iulie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 16 mai-22 iulie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, limba de predare română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education”, cu sediul în municipiul Mangalia, strada Oituz nr. 20, respectiv Strada Rozelor nr. 36, judeţul Constanţa.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Mangalia are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2020-2021, pentru nivelul de învăţământ „postliceal, calificarea profesională „asistent medical balneofiziokinetoterapie.

Art. 3. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „postliceal”, calificarea profesională „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, autorizate, se preia la nivelul de învăţământ „postliceal”, calificarea profesională „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, acreditate în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Mangalia.

Art. 4. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Mangalia este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 5. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Mangalia, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin,

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării îh Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Nicoleta-Claudia Moldovan,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 5.634.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Copil Dorit” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 26 iulie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 16 mai-22 iulie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Copil Dorit”, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şoseaua Viilor nr. 33, sectorul 5, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal” şi program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Copil Dorit” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Copil Dorit” din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2020-2021.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Gimnazială „Copil Dorit” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Copil Dorit” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Copil Dorit” din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Gimnazială „Copil Dorit” din municipiul Bucureşti, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Nicoleta-Claudia Moldovan,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 5.635.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Varlaam Mitropolitul” din municipiul Iaşi

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 26 iulie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 16 mai-22 iulie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Varlaam Mitropolitul”, cu sediul în municipiul Iaşi, strada Lascăr Catargiu nr. 33, judeţul Iaşi, pentru nivelul de învăţământ „primar”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Varlaam Mitropolitul” din municipiul Iaşi, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Varlaam Mitropolitul” din municipiul Iaşi are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2020-2021.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Gimnazială „Varlaam Mitropolitul” din municipiul Iaşi.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Varlaam Mitropolitul” din municipiul Iaşi este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare CU Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia „Varlaam Mitropolitul” din municipiul Iaşi, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Gimnazială „Varlaam Mitropolitul” din municipiul Iaşi, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Nicoleta-Claudia Moldovan,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 5.636.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Just 4 Kids” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 26 iulie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 16 mai-22 iulie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Just 4 Kids”, cu sediul în municipiul Bucureşti, Strada Vântului nr. 27, sectorul 3, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normat” şi program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primara „Just 4 Kids” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Just 4 Kids” din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2020-2021.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară „Just 4 Kids” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Just 4 Kids” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia „Just 4 Kids” din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară „Just 4 Kids din municipiul Bucureşti, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării îh Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Nicoleta-Claudia Moldovan,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 5.637.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea clasificării unităţilor generatoare şi a centralelor electrice

 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. n) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 şi art. 7 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare, ale art. 6 alin. (11) al Regulamentului (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.228/2003, ale punctului 1 din anexa la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.570/2016 privind aprobarea calendarului de implementare a Regulamentului (UE) al Comisiei nr. 631/2016 din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă clasificarea unităţilor generatoare şi a centralelor electrice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. stabileşte datele necesare încadrării unităţilor generatoare şi a centralelor electrice cu puteri instalate mai mici de 5 MW şi mai mari sau egale cu 0,8 kW, racordate la reţelele electrice de distribuţie, în una dintre categoriile prevăzute în anexa la prezentul ordin.

(2) în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoarea prezentului ordin, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. solicită operatorilor de distribuţie concesionari datele prevăzute la alin. (1).

(3) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, operatorii de distribuţie concesionari au obligaţia de a transmite Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. datele prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - Gestionarii centralelor electrice cu puterea instalată mai mică de 5 MW şi mai mare sau egală cu 0,8 kW, racordate la reţelele electrice de distribuţie, au obligaţia de a transmite operatorilor de distribuţie concesionari datele prevăzute la art. 2.

Art. 4. - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. poate solicita modificarea clasificării unităţilor generatoare şi a centralelor electrice în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 79.

 

ANEXĂ

 

Clasificarea unităţilor generatoare şi a centralelor electrice

 

Categoria semnificativă

Tensiunea punctului de racordare U (kV) şi puterea instalată P (kW, MW) a unităţii generatoare/centralei electrice

Categoria A

U < 110 kV şi 0.8 kW ≤ P < 1 MW

Categoria B

U < 110 kV şi 1 MW ≤ P < 5 MW

Categoria C

U < 110 kV şi 5 MW P < 20 MW

Categoria D

U ≥ 110 kV şi P ≥ 20 MW sau

 

U ≥ 110 kV şi P < 20 MW sau

 

U < 110 kV şi P ≥ 20 MW

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.