MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 939/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 939         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 22 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

229. - Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România

 

969. - Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

80. - Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

860. - Hotărâre privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

180. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 143/2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru suspendarea temporară a aplicabilităţii anumitor dispoziţii din cuprinsul acestuia

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 719/2016

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează activităţile şi practicile legate de exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

Art. 2. - Profesia de fizioterapeut se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, în scopul evaluării, planificării şi implementării programelor de recuperare care îmbunătăţesc sau restabilesc funcţiile motorii umane, măresc capacitatea de mişcare, calmează durerile şi tratează ori previn problemele fizice asociate cu leziuni, boli, afecţiuni şi alte deficienţe.

Art. 3. - Fizioterapeutul furnizează servicii conexe actului medical, pentru dezvoltarea, menţinerea şi restabilirea capacităţii de mişcare şi a abilităţii funcţionale ale persoanelor, la nivel maxim posibil, pe toată perioada vieţii, în condiţiile în care capacitatea de mişcare şi funcţia sunt şi/sau pot fi afectate de îmbătrânire, leziuni, boli, afecţiuni, alte condiţii patologice sau factori de mediu,

Art. 4. - În sensul prezentei legi, fizioterapeutul este absolventul de studii universitare, posesor al unui titlu oficial de calificare în fizioterapie, conform prevederilor art. 11, care aplică, sub prescripţie medicală, activităţile specifice prevăzute la art. 13, pe baza principiilor de promovare a sănătăţii, de profilaxie şi tratare a bolilor, în baza diagnosticului clinic stabilit de medicul de specialitate.

Art. 5. - Pe toată perioada exercitării profesiei, fizioterapeutul trebuie să acţioneze cu profesionalism, dovedind disponibilitate, competenţă, corectitudine, devotament, loialitate, confidenţialitate şi respect faţă de fiinţa umană,

Art. 6. - Deciziile profesionale ale fizioterapeutului sunt luate în limitele competenţei sale profesionale, având în vedere interesul şi drepturile pacienţilor/beneficiarilor de servicii de fizioterapie, respectarea voinţei acestora, grija faţă de sănătatea lor şi faţă de sănătatea publică, nediscriminarea între pacienţi/beneficiari de servicii de fizioterapie, respectarea demnităţii umane şi a celorlalte principii şi reguli de deontologie în fizioterapie.

 

CAPITOLUL II

Exercitarea profesiei de fizioterapeut

 

Art. 7. - Profesia de fizioterapeut se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, de către:

a) cetăţeni ai statului român;

b) cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene;

c) soţul unui cetăţean român, precum şi descendenţii şi ascendenţii în linie directă, aflaţi în întreţinerea unui cetăţean român, indiferent de cetăţenia acestora;

d) membri de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) cetăţeni ai statelor terţe, beneficiari ai statutului de rezident permanent în România;

f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de către unul dintre statele prevăzute la lit. b).

Art. 8. - Profesia de fizioterapeut se exercită pe teritoriul României de către persoanele prevăzute la art. 7, care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) deţin un titlu oficial de calificare în fizioterapie, astfel cum sunt definite la art. 11;

b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute la art. 23;

c) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei, condiţie dovedită cu certificat medical eliberat conform legii;

d) sunt membri ai Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

Art. 9. - (1) Certificatele eliberate de autorităţile competente ale unui stat membru al Uniunii Europene, ale unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ale Confederaţiei Elveţiene, care atestă că fizioterapeutul posesor este titular de drept câştigat, sunt recunoscute de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, permiţând exercitarea activităţilor specifice de fizioterapie, inclusiv în cadrul sistemului naţional de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.

(2) în sensul prezentei legi, prin drept câştigat se înţelege dreptul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene de a exercita activităţile specifice de fizioterapie, inclusiv în cadrul sistemului de protecţie socială al statului membru de provenienţă, în cazul în care aceştia beneficiau de drept de liberă practică a profesiei şi erau stabiliţi în statul membru respectiv, anterior implementării Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 93/16/CEE privind facilitarea liberei circulaţii a medicilor şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi altor titluri oficiale de certificare.

Art. 10. - (1) Titlurile oficiale de calificare în fizioterapie, obţinute în afara României, a statelor membre ale Uniunii Europene, a statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene, se echivalează de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în colaborare cu Colegiul Fizioterapeuţilor din România, în condiţiile legii.

(2) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac acele titluri care au fost recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană.

Art. 11. - Prin titlu oficial de calificare în fizioterapie se înţelege:

 a) diplomă de licenţă eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată sau autorizată provizoriu din România în următoarele specializări:

(i) fizioterapie;

(ii) fiziokinetoterapie;

(iii) kinetoterapie, cu durată de studii de 4 ani;

(iv) educaţie fizică şi sport, specializarea kinetoterapie şi motricitate specială, cu durată de studii de 3 ani;

(v) kinetoterapie, cu durată de studii de 3 ani;

(vi) educaţie fizică şi sport, specializarea cultură fizică medicală;

(vii) educaţie fizică şi sport, cu vechime în recuperarea medicală de cel puţin 19 ani, angajat în sistemul sanitar şi balnear sau de asistenţă socială ca profesor de cultură fizică medicală;

(viii) balneofiziokinetoterapie şi recuperare;

b) diplomă de licenţă sau un alt titlu de fizioterapeut/maso-kinetoterapeut/kinetoterapeut, eliberate de unul dintre statele prevăzute la art. 10 sau de un stat terţ recunoscut ori echivalat în România de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, conform legii;

c) adeverinţă de absolvire a examenului de licenţa în fizioterapie, kinetoterapie şi motricitate specială, balneofiziokinetoterapie şi recuperare, eliberată la cererea absolventului, care este valabilă până la eliberarea diplomei de licenţă, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii;

d) orice altă diplomă de licenţă eliberată de către o facultate acreditată care nu corespunde specializărilor de la lit. a) şi care este însoţită de o adeverinţă eliberată de facultatea respectivă, care atestă că programa de pregătire pentru obţinerea diplomei de licenţă respective corespunde cu cea de pregătire pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut, în condiţiile prezentei legi.

Art. 12. - (1) în vederea obţinerii titlului oficial de calificare în fizioterapie, pentru solicitanţii ale căror competenţe nu corespund calificării de fizioterapeut, se vor aplica măsuri compensatorii, pe o perioadă de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Măsurile compensatorii sunt stabilite de către Colegiul Fizioterapeuţilor din România în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior care au un program de licenţă acreditat în specializarea fizioterapie, kinetoterapie şi motricitate specială, balneofiziokinetoterapie şi recuperare.

(3) Măsurile compensatorii au în vedere completarea numărului de ore teoretice şi practice corespunzător programei de pregătire unitare prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în vederea completării cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor necesare.

Art. 13, - Activităţile exercitate de către fizioterapeut sub prescripţia medicului specialist sunt următoarele:

a) examinarea somatofuncţională a pacientului/beneficiarului de servicii de fizioterapie, prin utilizarea, fără a se limita la acestea, a observaţiei, instrumentelor/tehnicilor/scalelor specifice de evaluare somatofuncţională;

b) stabilirea nevoii de intervenţie specifică şi elaborarea planului fizioterapeutic;

c) acordarea asistenţei terapeutice şi profilactice pentru prevenirea alterării funcţiei, a limitărilor de activitate şi a restricţiilor de participare;

d) acordarea asistenţei fizioterapeutice şi de recuperare în patologii ale sistemelor neuro-musculo-scheletic, cardiovascular, respirator, digestiv, neuroendocrin, metabolic şi urogenital, în domeniul traumatologiei sportive, pediatriei, geriatrie), reumatologiei, ORL şi în afte condiţii medicale şi chirurgicale frecvent întâlnite în practica fizioterapeutului;

e) aplicarea activităţilor specifice de fizioterapie, fără a se limita la acestea, precum: exerciţiu fizic cu scop terapeutic, terapie manuală, hidrokinetoterapie, tehnici efectuate cu ajutorul instrumentelor/aparatelor/instalaţiilor corespunzătoare, prin aplicare de contenţii elastice/adezive/orteze sau prin mecanoterapie, scripetoterapie, electroterapie, termoterapie, imobil izări/posturări.

Art. 14. - (1) în sensul prezentei legi, fizioterapeutul îşi exercită profesia pe baza autorizaţiei de liberă practică eliberată de Colegiul Fizioterapeuţilor din România, avizată anual. Avizul anual se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv.

(2) Anual, fizioterapeutul este obligat să facă dovada obţinerii de credite de educaţie medicală continuă, avizate de către Colegiul Fizioterapeuţilor din România, conform legislaţiei în vigoare.

(3) Numărul minim de credite de educaţie medicală continuă pe care un fizioterapeut trebuie să le acumuleze anual se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) Autorizaţia de liberă practică se acordă pe baza următoarelor documente:

a) documente de studii care atestă formarea în profesie;

b) certificat de cazier judiciar;

c) certificat de sănătate fizică şi psihică.

 

CAPITOLUL III

Forme de exercitare a profesiei de fizioterapeut

 

Art. 15. - Fizioterapeutul îşi desfăşoară activitatea în baza competenţelor profesionale în sistemul public de sănătate şi/sau în sistem privat, independent, ca titular sau asociat al cabinetelor de practică independentă, sau în colaborare cu furnizori de servicii de îngrijiri medicale, asistenţă socială, cu baze de tratament din sistemul balnear, precum şi cu federaţii, cluburi, asociaţii sportive şi unităţi de învăţământ.

Art. 16. - (1) Angajarea şi promovarea profesională a fizioterapeutului în sistemul de sănătate public şi privat se realizează conform legislaţiei în vigoare.

(2) Promovarea profesională a fizioterapeutului se realizează la cererea acestuia, adresată Colegiului Fizioterapeuţilor din România, pe baza unui examen.

Art. 17. - Principalele domenii de practică în care activează fizioterapeutul sunt:

a) administrativ: în managementul serviciilor de fizioterapie, cu responsabilitatea de a furniza informaţii privind activitatea de fizioterapie adecvată, în cadrul unor instituţii sau comunităţi;

b) clinic: la nivelul îngrijirilor conexe actului medical, respectiv primare, secundare şi terţiare, cu responsabilitatea de a planifica, supraveghea şi evalua un plan terapeutic; fizioterapeutul poate lucra autonom în cabinete individuale, în instituţii medicale, cabinete medicale, spitale, unităţi staţionare şi cămine de bătrâni, fără a se limita la acestea;

c) sănătate publică sau comunitară: cu rol direct îh promovarea sănătăţii şi formularea politicilor de promovare a activităţilor specifice de fizioterapie la nivel de individ/grupuri, care să ducă la îmbunătăţirea şi menţinerea stării de sănătate fizică, psihică şi emoţională, concomitent cu minimalizarea riscurilor care decurg din afectarea capacităţii de mişcare şi a funcţiei;

d) modalităţile specifice prin care fizioterapeutul activează îh alte domenii de practică sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Fizioterapeuţilor din România, după caz.

Art. 18. - (1) Formele autonome de exercitare a profesiei de fizioterapeut prevăzute la art. 17 lit. b) pot angaja personal salariat, pot încheia contracte de colaborare cu alţi fizioterapeuţi sau cu alte forme autonome de exercitare a profesiei, contracte cu furnizorii de bunuri şi servicii necesare activităţii lor, cu unităţi medicale, educaţionale, sociale, sportive, de îngrijire corporală, cu mijloace de comunicare în masă, cu forme specifice de exercitare a profesiei de medic şi a altor profesii paramedicale şi alte acte juridice civile, în condiţiile prevăzute de Codul civil şi de legile speciale aplicabile.

(2) Condiţiile de acces la activităţile profesionale exercitate în regim independent de către fizioterapeut sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL IV

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România

 

Art. 19. - În vederea monitorizării, controlului, autorizării şi exercitării profesiei de fizioterapeut se înfiinţează Colegiul Fizioterapeuţilor din România, ca autoritate competentă în domeniu.

Art. 20. - (1) Colegiul Fizioterapeuţilor din România este organizaţie profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, având ca obiect de activitate autorizarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiei de fizioterapeut, ca profesie liberală de practică publică autorizată.

(2) Colegiul Fizioterapeuţilor din România are autonomie instituţională în domeniul său de competenţă normativ şi jurisdicţional profesional şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni, în condiţiile legii.

(3) Formele de organizare a Colegiului Fizioterapeuţilor din România la nivel naţional şi teritorial sunt stabilite prin statutul acestuia.

(4) Statutul şi Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a Colegiului Fizioterapeuţilor din România se elaborează, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, de către reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale fizioterapeuţilor, membre ale Federaţiei Române a Asociaţiilor de Fizioterapie, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România prevede modul de organizare a alegerilor, structura organizatorică la nivel naţional şi teritorial, atribuţiile acestuia, precum şi componenţa numerică şi durata mandatelor organelor de conducere ale acestuia.

Art. 21. - Colegiul Fizioterapeuţilor din România are următoarele atribuţii:

a) în calitate de autoritate competentă în domeniu asigură autorizarea, monitorizarea şi controlul exercitării profesiei de fizioterapeut, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii;

b) asigură respectarea cadrului legal şi organizatoric pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut în condiţiile prezentei legi, inclusiv prin funcţia de control profesional, de autoritate disciplinară şi de organ de jurisdicţie profesională;

c) autorizează sau, după caz, avizează exercitarea profesiei de fizioterapeut pe teritoriul României;

d) elaborează şi emite cârdul profesional european, pentru membrii săi, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene;

e) asigură schimbul de informaţii, prin intermediul Sistemului de informare a pieţei interne a Uniunii Europene, denumit în continuare IMI, conform procedurilor prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

f) recunoaşte titlurile oficiale de calificare în fizioterapie dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană;

g) adoptă Codul deontologic al fizioterapeutului;

h) instituie şi supraveghează aplicarea şi respectarea standardelor de calitate a serviciilor profesionale în domeniul fizioterapiei, precum şi a normelor deontologice a fizioterapeutului;

i) instituie un cadru de promovare şi dezvoltare a competenţei profesionale;

j) reprezintă interesele membrilor săi în faţa autorităţilor publice şi administrative, în cadrul organismelor profesionale internaţionale, precum şi în litigiile cu terţii;

k) ţine evidenţa fizioterapeuţilor autorizaţi şi, după caz, acordă, certifică, suspendă şi retrage dreptul de exercitare a profesiei de fizioterapeut în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

l) mediază şi arbitrează divergenţele între membrii săi, precum şi între aceştia şi terţi;

m) întocmeşte şi actualizează permanent Registrul unic al fizioterapeuţilor.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 22. - (1) în vederea exercitării profesiei de fizioterapeut, acesta trebuie să devină membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, prin obţinerea autorizaţiei de liberă practică în conformitate cu dispoziţiile art. 14, în cel mult 12 luni de la absolvirea studiilor de specialitate.

(2) în cazul în care fizioterapeutul nu a obţinut autorizaţia de liberă practică, conform prevederilor alin. (1), acesta, la cerere, poate să obţină o autorizaţie de liberă practică provizorie, valabilă pe o perioadă de maximum 6 luni, termen în care este obligat să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) din prezenta lege.

Art. 23. - (1) Nu poate exercita profesia de fizioterapeut:

a) persoana căreia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia de fizioterapeut prin hotărâre judecătorească sau ca măsură disciplinară, pe o perioadă determinată;

b) persoana care, în exercitarea profesiei de fizioterapeut, a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă, care prevede, în mod expres, interdicţia de exercitare a profesiei.

(2) Exercitarea profesiei de fizioterapeut este incompatibilă cu orice acţiune de natură a aduce atingere demnităţii sale profesionale sau bunelor moravuri, conform Codului deontologic al fizioterapeutului. Pe perioada stării de incompatibilitate se suspendă dreptul de exercitare a profesiei.

Art. 24. - (1) Fizioterapeutul răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi, a dispoziţiilor cuprinse în normele metodologice de aplicare a acesteia şi a Statutului Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

(2) Constatarea, cercetarea şi sancţionarea abaterilor disciplinare sunt prevăzute în Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

(3) Analizarea şi soluţionarea cazurilor de malpraxis se face de către Colegiul Fizioterapeuţilor din România, printr-o comisie, alcătuită dintr-un medic specialist şi 2 fizioterapeuţi egali sau superiori în grad.

(4) Răspunderea disciplinară a fizioterapeutului nu exclude răspunderea penală, contravenţională, civilă sau materială, conform prevederilor legale.

Art. 25. - Activităţile specifice de fizioterapie de care beneficiază persoanele asigurate în sistemul naţional de asigurări sociale de sănătate sunt stabilite prin negociere între Colegiul Fizioterapeuţilor din România, Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi sunt prevăzute în Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei de specialitate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, fiind decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 26. - (1) Colegiul Fizioterapeuţilor din România informează autorităţile competente din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ale Confederaţiei Elveţiene cu privire la fizioterapeuţii cărora li s-a restrâns sau interzis, de către autorităţile ori instanţele judecătoreşti naţionale, dreptul de a desfăşura activităţile profesionale pe teritoriul României, în întregime sau parţial, chiar şi cu caracter temporar.

(2) Colegiul Fizioterapeuţilor din România transmite informaţiile prevăzute la alin. (1) prin intermediul IMI, în termen de cel mult 3 zile de la data adoptării deciziei de restrângere sau interzicere, în întregime ori parţial, a exercitării unei activităţi profesionale de către fizioterapeutul în cauză. Aceste informaţii se limitează la:

a) identitatea fizioterapeutului în cauză, respectiv numele, prenumele şi data naşterii;

b) calificarea cu care acesta exercită profesia de fizioterapeut;

c) autoritatea sau instanţa naţională care adoptă hotărârea privind restrângerea ori interdicţia;

d) sfera de aplicare a restricţiei sau interdicţiei;

e) perioada în cursul căreia se aplică restricţia sau interdicţia.

(3) în termen de maximum 3 zile de la data adoptării hotărârii instanţei, Colegiul Fizioterapeuţilor din România, în calitate de autoritate competentă a statului membru interesat, informează autorităţile competente din toate celelalte state membre ale Uniunii  Europene, Spaţiului Economic European şi ale Confederaţiei Elveţiene, prin alertă în cadrul IMI, despre identitatea profesioniştilor care au solicitat recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie, în temeiul prevederilor prezentei legi şi în cazul cărora instanţele române au constatat că au făcut uz, în acest scop, de titluri falsificate de calificare profesională.

(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul schimbului de informaţii prevăzute la alin. (1)-(3) se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) în cazul în care interdicţia sau restricţia prevăzută la alin. (3) expiră, Colegiul Fizioterapeuţilor din România informează, de îndată, autorităţile competente din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ale Confederaţiei Elveţiene, menţionând data expirării şi orice altă schimbare ulterioară a respectivei date.

(6) Fizioterapeutul pentru care Colegiul Fizioterapeuţilor din România transmite alerta autorităţilor competente din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ale Confederaţiei Elveţiene, este informat, în scris, cu privire la deciziile de alertă, concomitent cu declanşarea şi derularea procedurii de alertă.

(7) Fizioterapeutul prevăzut la alin. (6) are posibilitatea de a contesta decizia privind aplicarea mecanismului de alertă la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit legii, sau poate solicita Colegiului Fizioterapeuţilor din România rectificarea unei astfel de decizii.

(8) în cazul în care alerta transmisă autorităţilor competente din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ale Confederaţiei Elveţiene se dovedeşte a fi neîntemeiată, fizioterapeutul în cauză poate obţine despăgubiri legate de orice prejudiciu cauzat de aceasta, în condiţiile legii. În aceste cazuri, decizia privind alerta poate conţine precizarea că face obiectul unor proceduri iniţiate de către fizioterapeut.

(9) Datele privind alertele pot fi prelucrate în IMI atât timp cât sunt valabile. Alertele se radiază în termen de 3 zile de la data adoptării deciziei de revocare sau de la expirarea interdicţiei ori restricţiei prevăzute la alin. (2).

Art. 27. - (1) în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu consultarea reprezentanţilor asociaţiilor de fizioterapie din România, emit normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin hotărâre de Guvern.

(2) La propunerea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice iniţiază modificarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, ori de câte ori este cazul.

(3) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Persoanelor Vârstnice elaborează, prin ordin comun, modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, republicată, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

(4) în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile publice, precum şi persoanele juridice de drept public sau privat vor opera modificările necesare în sensul aplicării dispoziţiilor prezentei legi referitoare la încadrarea şi stabilirea statutului, a drepturilor şi obligaţiilor fizioterapeuţilor pe care îi au angajaţi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2016.

Nr. 229.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2016.

Nr. 969.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Având în vedere necesitatea unei mai bune gestionări a relaţiilor cu instituţiile financiare internaţionale la care România este membru, cu scopul identificării de proiecte viabile şi atragerii unui volum mai mare de resurse,

ţinând cont că extinderea accesului la finanţare, reducerea disparităţilor regionale şi creşterea competitivităţii sectorului privat sunt principalii piloni cuprinşi în strategia de ţară a Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru România, având în vedere că implicarea BERD în România este una consistentă şi cu potenţial de creştere a portofoliului semnificativ, atât în sectorul privat, cât şi în sectorul public,

având în vedere că de la data de 1 ianuarie 2017 ar urma să intre în vigoare dispoziţiile art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la preluarea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a atribuţiilor Ministerului Justiţiei referitoare la gestionarea bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor,

reţinându-se imposibilitatea finalizării până la acest moment a procesului de preluare a atribuţiilor referitoare la gestionarea bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, luându-se în considerare necesitatea adoptării unui plan care să cuprindă toate măsurile legislative şi tehnice menite să asigure premisele organizării şi administrării în condiţii optime a bugetului instanţelor de judecată,

având în vedere necesitatea preluării de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a acestor atribuţii în mod etapizat (luând în considerare componentele legislative, de resurse umane, administrative şi logistice ale acestui proces), după un calendar bine stabilit şi în urma consolidării capacităţii acestei instituţii de asimilare rapidă a procedurilor şi mecanismelor de pregătire şi planificare a bugetului, respectiv a execuţiei corespunzătoare a acestuia,

în considerarea faptului că în lipsa acestei măsuri intrarea în vigoare a art. 136 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va genera serioase disfuncţionalităţi în activitatea de stabilire şi administrare a bugetului aferent instanţelor judecătoreşti pentru anul 2017, activitatea de elaborare a acestui buget fiind deja în curs de derulare sub coordonarea Ministerului Finanţelor Publice, reglementarea acestei situaţii urgente şi extraordinare nu poate fi amânată.

Ţinând cont de imperativul asanării cadrului legislativ care reglementează funcţionarea unor instituţii publice, în lipsa căreia se pot produce prejudicii grave patrimoniului public, precum şi de numeroasele probleme şi deficienţe de ordin administrativ şi juridic identificate de Administraţia Prezidenţială la Muzeul Naţional Cotroceni, constatate inclusiv în rapoartele Curţii de Conturi din anii anteriori,

având în vedere necesitatea creării unei baze legale pentru stabilirea unor principii generale şi a unui cadru unitar în care să se desfăşoare procesul de recrutare a personalului încadrat în afara organigramei şi a numărului total de posturi, angajat în instituţiile/autorităţile publice cu contract de muncă pe perioadă determinată, necesar activităţilor de implementare a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de către instituţiile/autorităţile publice,

reţinându-se necesitatea consolidării sistemului de management şi control la nivelul autorităţilor de management pentru Programul operaţional Capital uman, în scopul realizării unei abordări unitare în realizarea funcţiilor autorităţilor de management, atât la nivel central, cât şi la nivel regional, ţinând cont de faptul ca organismele intermediare exercită doar funcţii delegate, unităţile preluate în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene nu vor fi organisme intermediare pentru Programul operaţional Capital uman,

având în vedere faptul că Ministerul Fondurilor Europene definitivează fluxurile şi structurile pentru acreditarea autorităţilor de management, situaţie a cărei întârziere în reglementare este de natură să determine imposibilitatea finalizării proceselor de evaluare a proiectelor şi de aprobare a finanţărilor,

luându-se în considerare că obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice sunt realizate pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României în vederea creşterii calităţii vieţii şi promovării coeziunii sociale şi reducerii disparităţilor economice şi sociale dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene,

Constatându-se că, până în prezent, aplicarea neunitară a unor condiţii de contract pentru proiectele de investiţii finanţate din fonduri publice a condus la abordări deficitare în sistemul de management tehnico-financiar, cu următoarele efecte negative:

- întârzieri în procedurile de atribuire a contractelor de lucrări, indivizibil legate de calitatea slabă a documentaţiilor;

- blocaje majore în derularea contractelor de lucrări, ca urmare a disputelor/litigiilor între părţile contractante şi, de cele mai multe ori, cu impact financiar asupra bugetului de stat şi asupra absorbţiei fondurilor nerambursabile;

- ineficienţa utilizării fondurilor publice prin costurile suplimentare rezultate din dispute/litigii între părţile contractante;

- ineficienţa instituţională, procedurală şi tehnico-financiară în gestionarea contractelor de lucrări;

- calitatea slabă şi neconformităţile în execuţia obiectivelor de investiţii;

- alterarea drepturilor şi/sau obligaţiilor operatorilor economici prin condiţiile de contract, cu consecinţe negative asupra actului de atribuire a contractelor şi a implementării contractelor de lucrări.

Concluzionând că, în totalitatea lor, cele de mai sus reprezintă deficienţe sistemice ce au impietat asupra absorbţiei fondurilor europene, dar şi asupra bugetului de stat prin cheltuirea unor sume suplimentare,

având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare, reprezentând şi una dintre condiţionalităţile ex-ante asumate prin Acordul de parteneriat, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, această situaţie fiind una de urgenţă şi în acelaşi timp extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, se aprobă reglementarea etapelor de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/ proiectelor noi de investiţii în domeniul construcţiilor, a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente şi a altor lucrări de investiţii, ale căror cheltuieli, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public şi/sau privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice şi/sau juridice, se finanţează, total sau parţial, în condiţiile legii, din fonduri publice, respectiv din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. II. - (1) Se înfiinţează funcţia de consilier financiar bancar în Ministerul Finanţelor Publice, personal contractual, în vederea asigurării reprezentării României în cadrul Constituentei din care face parte şi România la Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), cu sediul la Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

(2) Funcţia de consilier financiar bancar poate fi ocupată prin concurs organizat în condiţiile legii de Ministerul Finanţelor Publice, candidatul admis urmând să fie trimis în străinătate în scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Criteriile de selecţie şi modalitatea de organizare a concursului se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Perioada în care se efectuează misiunile de reprezentare prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.

(5) Pe perioada exercitării funcţiei de consilier financiar bancar, persoanei care ocupă această funcţie îi sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.

(6) Drepturile salariale pentru funcţia de consilier financiar bancar se stabilesc prin asimilare cu drepturile salariale pentru funcţia de consilier diplomatic clasa I din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(7) Sumele necesare pentru plata cheltuielilor ocazionate de trimiterea în misiune în străinătate a persoanei prevăzute la alin. (5) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Finanţelor Publice.

(8) Consilierul financiar bancar îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea ministrului finanţelor publice, în calitatea sa de guvernator al României la BERD, şi a directorului supleant în cadrul Constituentei din care face parte România la BERD.

Art. III. - Termenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2018.

Art. IV. - Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Compartimentele din structura Administraţiei prezidenţiale, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile acestora se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare. Numărul maxim de posturi, structura organizatorică, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Administraţiei prezidenţiale se aprobă de Preşedintele României.”

2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Ordonatorul principal de credite al Administraţiei prezidenţiale este desemnat de Preşedintele României în condiţiile legii,”

3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

(21) încadrarea, eliberarea/destituirea din funcţie ori desfacerea contractului individual de muncă, precum şi detaşarea în şi din cadrul Administraţiei prezidenţiale se fac prin ordin al ordonatorului principal de credite, cu respectarea prevederilor alin. (1). Perioada de încadrare în Administraţia prezidenţială se consideră vechime în specialitate dacă atribuţiile sunt conforme cu studiile deţinute sau cu funcţia din care persoana este detaşată.”

4. La articolul 8, alineatele (21) şi (22) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,(21) Cheltuielile curente şi de capital ale Muzeului Naţional Cotroceni se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Administraţiei prezidenţiale,

(22) Structura organizatorică, atribuţiile, precum şi numărul maxim de posturi ale Muzeului Naţional Cotroceni se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat de ordonatorul principal de credite al Administraţiei prezidenţiale.”

5. La articolul 8, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alineatul (23), cu următorul cuprins:

,,(23) Muzeul Naţional Cotroceni este condus de un director general, ordonator terţiar de credite, încadrat potrivit prevederilor art. 5.”

Art. V. - Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare,

Art. VI. - Articolul 34 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(12) Persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, încadrate pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată, în sensul prevederilor alin. (13), se salarizează la nivelul de salarizare în plată aferent funcţiei/funcţiei cu activităţi similare din instituţiile/autorităţile publice beneficiare ale proiectelor. Persoanele al căror domeniu de expertiză, definit conform cererii de finanţare, nu se regăseşte la nivelul instituţiilor/autorităţilor publice beneficiare se salarizează conform nivelului de salarizare prevăzut de cererile de finanţare şi ghidurile solicitantului, cu aprobarea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect/unitatea de implementare a proiectului.”

2. După alineatul (12) se Introduce un nou alineat, alineatul (121), cu următorul cuprins:

„(121) Cheltuielile cu salariile personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată, se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanţat proiectul, în limita bugetului aprobat. Cheltuielile aferente concediilor medicale şi concediilor de odihnă ale persoanelor încadrate pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată în sensul prevederilor alin. (13), care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, se suportă de la titlul de cheltuieli din care este finanţat proiectul, dacă aceste cheltuieli sunt considerate cheltuieli eligibile, iar dacă aceste cheltuieli sunt considerate cheltuieli neeligibile se suportă din bugetul fiecărei instituţii.”

3. Alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(13) Instituţiile/autorităţile publice beneficiare ale proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă pot încadra suplimentar, peste numărul maxim de posturi aprobat, personal care să desfăşoare activităţi în echipele de proiect, prin act administrativ al conducătorului instituţiei, în baza evaluării nevoilor de resurse umane care trebuie angrenate în implementarea proiectului, conform cererii de finanţare aprobate.”

4. După alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (131), cu următorul cuprins:

„(131) Condiţiile de înfiinţare a structurilor responsabile cu implementarea proiectelor, peste numărul maxim de posturi aprobat, şi procedura de recrutare şi selecţie a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile se realizează pe baza unui regulament-cadru, elaborat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Finanţelor Publice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

Art. VII. - Dispoziţiile art. VI nu se aplică contractelor de finanţare semnate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, numărul persoanelor încadrate pe baza contractelor individuale pe durată determinată şi tarifele orare sunt cele prevăzute în cererile de finanţare.

Art. VIII. - În tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 21 iunie 2016, sintagma „8 organisme intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi pentru Programul operaţional Capital uman” se va citi „8 organisme intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane”.

Art. IX. - La articolul 235 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Prin ordin comun al ministrului fondurilor europene, al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice se stabilesc condiţiile contractuale generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie publică aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.”

Art. X. - La data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 235 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.405/2010 privind aprobarea utilizării unor condiţii contractuale ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 şi 51 bis din 20 ianuarie 2011.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

Paul Gheorghiu

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

p. Ministrul fondurilor europene,

Radu Mihaiu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

Bogdan Puşcaş

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

p. Ministrul afacerilor externe,

Marius Cristian Bădescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 80.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii, instituţii publice cu personalitate juridică, servicii publice deconcentrate, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumită în continuare lege.

Art. 2. - (1) Datele de identificare ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului, care se transmit în administrarea direcţiilor, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bunurile de natura mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aferente activităţii de consultanţă, transmise de la camerele agricole judeţene la direcţii, potrivit art. 5 alin. (1) din lege, îşi menţin destinaţia.

Art. 3. - (1) Personalul direcţiilor este format din personalul fostelor direcţii pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, al caselor agronomului, al compartimentelor funcţionale din subordinea Direcţiei monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi cel al camerelor agricole judeţene.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) se va prelua în cadrul direcţiilor pe funcţii corespunzătoare, în limita numărului maxim de posturi stabilit la art. 3 alin. (2) din lege, cu menţinerea drepturilor salariale avute anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Conducerea direcţiei este asigurată de un director executiv, funcţionar public, numit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în condiţiile legii.

(4) Directorul executiv este ordonator terţiar de credite.

Art. 4. - (1) Direcţiile sunt finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat.

(2) Veniturile proprii ale direcţiei se constituie din taxe şi tarife aferente prestărilor de servicii specifice acordate instituţiilor publice, operatorilor economici, formelor asociative şi persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale.

(3) Structura prestărilor de servicii specifice prin care se constituie veniturile proprii, precum şi cuantumul taxelor şi tarifelor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu respectarea legislaţiei în vigoare, la propunerea direcţiilor

Art. 5. - (1) Direcţiile au următoarele atribuţii:

a) implementează la nivelul judeţelor şi a municipiului Bucureşti politicile şi strategiile în domeniile de activitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare;

b) asigură punerea în aplicare a politicilor în sectorul agroalimentar, instrumentat atât de legislaţia europeană, cât şi naţională, referitoare la organizarea comună de piaţă;

c) realizează colectarea, prelucrarea şi raportarea datelor statistice şi operative din domeniile de activitate, în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniu;

d) realizează activităţi de monitorizare, verificare, inspecţii şi control în domeniile de competenţă;

e) furnizează servicii de formare profesională iniţială şi continuă de specialitate în domeniul agriculturii;

f) realizează activităţi de informare a beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari cu privire la accesarea măsurilor de sprijin din PNDR 2014-2020 şi din POPAM 2014-2020, a schemelor de plăţi directe şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii care se aplică în agricultură, normele privind ecocondiţionalitatea, codul de bune practici agricole privind nitraţii, schemele de calitate naţionale şi europene, precum şi activităţi de consiliere şi instruire de specialitate a beneficiarilor măsurilor de mediu şi climă din PNDR 2014-2020, pentru implementarea angajamentelor asumate în cadrul acestor măsuri;

g) realizează consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate pentru întocmirea documentaţiei în vederea accesării de fonduri europene şi naţionale, cu respectarea prevederilor legale în materie în vigoare;

h) realizează activităţi de asistenţă tehnică de specialitate în vederea transferului de tehnologie şi diseminare a rezultatelor cercetării;

i) colectează informaţii contabile de la exploataţiile agricole de pe raza judeţului, conform planului de selecţie distribuit de către reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la instruirile anuale, utilizând aplicaţia software RICA;

j) reprezintă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia de Legătură RICA pentru România la nivelul judeţului şi coordonează toate activităţile specifice din raza judeţului, conform planului anual repartizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

k) înregistrează documentele beneficiarilor de sprijin financiar, verifică conformitatea datelor înregistrate, calculează, determină, aprobă şi efectuează plăţile reprezentând sprijin financiar, pentru fiecare beneficiar în parte, conform legislaţiei în vigoare;

l) implementează la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti prevederile legislaţiei referitoare la politica de calitate din cadrul Politicii agricole comune;

m) realizează la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti activităţile ce decurg prin procedura de acordare a avizului de recunoaştere/respingere, verificare a respectării şi menţinerii condiţiilor de recunoaştere de către grupurile de producători recunoscute/organizaţiile de producători recunoscute, pentru comercializarea produselor din sectorul vegetal şi zootehnic în conformitate cu legislaţia în vigoare;

n) autorizează spaţiile de depozitare pentru produsele agricole, monitorizează modul de recepţionare, depozitare şi păstrare în spaţiile cu această destinaţie;

o) eliberează autorizaţiile pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, destinate utilizării în industrie şi/sau alimentaţie, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare;

p) realizează autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic şi gestionează registrul judeţean al cultivatorilor de plante modificate genetic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

q) realizează, pe baza tematicilor aprobate de conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, verificarea în domeniul organismelor modificate genetic (OMG) şi al fertilizanţilor;

r) implementează şi promovează la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti politica de dezvoltare a agriculturii ecologice şi gestionează baze de date cu operatorii economici din acest domeniu;

s) emite certificate de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

ş) avizează proiectele de amenajamente pastorale elaborate de grupul de lucru constituit potrivit art. 9 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

t) implementează prevederile legale din domeniu în sectoarele vitivinicol şi pomicol referitoare la înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor viticole şi pomicole, inclusiv pentru înfiinţarea de plantaţii de viţă-de-vie şi pomi cu finanţare comunitară;

ţ) înregistrează şi vizează contractele de cultură, vizează declaraţiile de livrare, după caz, precum şi contractele încheiate între cultivatori şi fabrici procesatoare;

u) coordonează monitorizarea suprafeţelor afectate de factorii naturali de risc;

v) asigură asistenţa de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale pentru elaborarea unui plan de acţiune la nivel local, care cuprinde măsurile prevăzute în Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, termenele de îndeplinire a acestora şi sursele de finanţare;

w) asigură asistenţa de specialitate fermierilor, proprietari/ administratori de exploataţii agricole care deţin animale, la elaborarea unui plan de acţiune la nivelul exploataţiei agricole, care cuprinde măsurile prevăzute în Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, termenele de îndeplinire a acestora şi sursele de finanţare;

x) controlează modul de aplicare a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole la nivel de unităţi administrativ-teritoriale/exploataţii agricole şi raportează anual Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale stadiul implementării acestui program;

y) furnizează date şi informaţii necesare estimării şi întocmirii inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră - sectorul agricultură şi sectorul folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor şi a pajiştilor;

z) îndeplineşte atribuţii de verificare, analizare, avizare şi înaintare către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după caz, a documentaţiilor întocmite în vederea eliberării avizelor pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole, scoaterii definitive/temporare a terenurilor din circuitul agricol, avizului prealabil sau activităţilor subsecvente acestor proceduri, potrivit legislaţiei în vigoare;

aa) recepţionează şi admit la decontare studiile pedologice şi agrochimice avizate favorabil de către comisia numită în acest scop, conform procedurii de recepţie şi decontare a lucrărilor;

bb) verifică, constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute în actele normative care reglementează domeniile de activitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. l .185/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

cc) acordă consultanţă şi asistenţă proprietarilor de teren agricol şi utilizatorilor lucrărilor de îmbunătăţiri funciare privind înfiinţarea şi reorganizarea organizaţiilor şi federaţiilor de îmbunătăţiri funciare;

dd) asigură funcţionalitatea instituţiei, prin preluarea deciziilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi prin urmărirea aplicării operative a acestora, în domeniile sale de activitate;

ee) colaborează cu alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale pe problemele corespunzătoare domeniilor de competenţă;

ff) emite acordul pentru bugetul anual de venituri şi cheltuieli al oficiilor de studii pedologice şi agrochimice din subordinea sa, în vederea înaintării acestuia către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru aprobare;

gg) organizează şi asigură ţinerea la zi a contabilităţii, a evidenţei şi integrităţii patrimoniului, precum şi a utilizării creditelor bugetare, în conformitate cu prevederile legale;

hh) alte atribuţii stabilite în condiţiile legii.

(2) Pentru realizarea obiectivelor din domeniile de activitate, direcţiile exercită funcţia de autoritate competentă la nivel judeţean, prin care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale realizează implementarea, monitorizarea, precum şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 6.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

p. Ministrul fondurilor europene,

Radu Mihaiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 860.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ala bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea camerelor agricole judeţene care se transmit în administrarea direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti

 

Nr. crt.

Persoana juridică de la care se transmite

(denumire/CUI)

Persoana juridică la care se transmite

(denumire/CUI)

Număr MFP

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnică

Adresa

Valoare de inventar

- lei -

1

Camera Agricolă Judeţeană Bistriţa-Năsăud

CUI-26628956

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Bistriţa-Năsăud

CUI - 4347461

MF 62550

Cod 8.29.08

Clădire pavilion - Casa agronomului

Sc - 317 mp; P+1+M;

Sc - 951 mp; cărămidă, lemn

Ţara: România;

Judeţ: Bistriţa-Năsăud;

MRJ Bistriţa; Cartierul Unirea nr. 337

795.005

2

MF 99393

Cod 8.05.03

Teren

Livadă 1.925 mp

Ţara: România;

Judeţ: Bistriţa-Năsăud;

MRJ Bistriţa; Cartierul Unirea nr. 337

1

3

Camera Agricolă Judeţeană Botoşani CUI- 151164Î20

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Botoşani

CUI - 3372564

MF 34059

Cod 8.28.03

Laborator cărămidă Albeşti

Suprafaţa construită - 240 mp, parter, suprafaţa curţi-construcţii - 4.300 mp

Tara: România;

Judeţ: Botoşani; Comuna Albeşti; Nr. -

13

4

MF 34060

Cod 8.28.03

Laborator câmp din cărămidă Dorohoi

Suprafaţa construită - 150 mp, parter, suprafaţa curţi-construcţii - 3,000 mp

Ţara: România;

Judeţ: Botoşani;

Municipiul Dorohoi; Nr. -; Progresului, 72

22.086

5

MF 62473

Cod 8.29.08

Casa agronomului

Sc - 390 mp; P;

cărămidă; tablă zincată; fără teren

Ţara: România;

Judeţ: Botoşani;

MRJ Botoşani; Str. I. C. Brătianu; Nr. -

165.000

6

MF 106265

Cod 8.28.10

Spaţiu cond. seminţe; remiză maşini agricole Albeşti + anexe

Sc - 95 mp

Ţara: România;

Judeţ: Botoşani;

MRJ Botoşani; Str. I. C. Brătianu; Nr. -

26.376

7

MF 106297

Cod 8.28.08

Remiză maşini agricole Dorohoi + anexe

Sc - 162 mp

Tara: România;

Judeţ: Botoşani;

Municipiul Dorohoi; Nr. 72;

21.920

8

Camera Agricolă Judeţeană Braşov

CUI-11335486

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Braşov

CUI - 4384052

MF 34063

Cod 8.29.08

Clădire administrativă Şercaia + anexe

Sc - 308 mp; P; Scc - 400 mp; cărămidă

Ţara: România;

Judeţ: Braşov;

Comuna Şercaia; Str. Principală nr. 150

143.083

9

Camera Agricolă Judeţeană Călăraşi

CUI- 11338792

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Călăraşi

CUI -3797182

MF 34065

Cod 8.28.04

Hală laborator Călăraşi

Sc - 190 mp; P;

Scc - 1.800 mp; cărămidă

Tara: România;

Judeţ: Călăraşi;

MRJ Călăraşi; Str. Sloboziei; Nr. 5

99.731

10

MF 34067

Cod 8.28.03

Laborator câmp Olteniţa

Sc - 222 mp; P;

Scc - 67.400 mp; cărămidă

Ţara: România;

Judeţ: Călăraşi;

Municipiul Olteniţa; Bd. Marăşeşti; Nr. 38

90.326

11

MF 106291

Cod 8.28.08

Remiză maşini agricole Călăraşi + anexe

Sc - 225 mp;

Scc - 5.000 mp

Ţara: România;

Judeţ: Călăraşi;

MRJ Călăraşi; Str. Sloboziei; Nr. 5;

327.600

12

MF 106355

Cod 8.28.04

Hală condiţionat seminţe şi remiză maşini agricole Olteniţa + anexe

Sc -179 mp

Ţara: România;

Judeţ: Călăraşi;

Municipiul Olteniţa;

Bd. Mărăşeşti; Nr. 38

73.512

13

Camera Agricolă Judeţeană Cluj

CUI -11349759

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Cluj

CUI - 4288438

MF 107437

Cod 8.28.10

Clădire principală

Cărămidă; P + 2 et.;

Sd = 660,37 mp

Ţara: România;

Judeţ: Cluj;

MRJ Cluj-Napoca;

Str. Fagului; Nr. 1

381.595

14

MF 107442

Cod 8.28.12

Cantină

cărămidă

Ţara: România;

Judeţ: Cluj;

MRJ Cluj-Napoca;

Str. Fagului; Nr. 1

39.987

15

MF 107443

Cod 8.28.08

Clădire cu garaj

cărămidă

Ţara: România;

Judeţ: Cluj;

MRJ Cluj-Napoca;

Str. Fagului; Nr. 1

25.688

16

MF 107445

Cod 8.28.10

Sală de cursuri

beton

Ţara: România;

Judeţ: Cluj;

MRJ Cluj-Napoca;

Str. Fagului; Nr. 1

721.343

17

Camera Agricolă Judeţeană Constanţa

CUI -11343918

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Constanţa

CUI - 4515077

MF 145120

Cod 8.28.03

Clădire laborator

cărămidă; parter

Ţara: România;

Judeţ: Constanţa;

Comuna Siliştea; -; Nr. -; sat Ţepeş Vodă

8

18

Camera Agricolă Judeţeană Covasna CUI -11333043

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Covasna

CUI - 5085083

MF 152099

Cod 8.29.08

Sediu Sucursala Covasna

Sc = Sd = 156,09 mp; et. 3

Ţara: România;

Judeţ: Covasna;

MRJ Sfântu Gheorghe;

Str. Ciucului; Nr. 149

203.118

19

Camera Agricolă Judeţeană Dolj

CUI -11446310

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Dolj

CUI -4417052

MF 34075

Cod 8.29.08

Clădire administrativă Calafat

Sc - 88,5 mp;

Sd - 177 mp; P + 1;

Scc - 4500; cărămidă

Ţara: România;

Judeţ: Dolj;

Municipiul Calafat; Calea Craiovei km 4

18.656

20

MF 106276

Cod 8.28.08

Remiză maşini agricole Calafat

Sc -286 mp

Ţara: România;

Judeţ: Dolj;

Municipiul Calafat; Nr. -; Calea Craiovei km 4

53.116

21

MF 106290

Cod 8.28,10

Depozit prod. agric. Calafat + anexe

Sc - 53 mp

Ţara: România;

Judeţ: Dolj;

Municipiul Calafat; Nr. -

62.997

22

Camera Agricolă Judeţeană Galaţi

CUI -33811580

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Galaţi

CUI -3347021

MF 62589

Cod 8.29.08

Pavilion Central „Casa Agronomului”

Suprafaţă construită = 671 mp;

Suprafaţă teren = 8.296 mp;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

Judeţ: Galaţi;

Comuna Şendreni; -; Nr. -

194.251

23

Camera Agricolă Judeţeană Hunedoara CUI-11353067

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Hunedoara

CUI - 4374423

MF 34078

Cod 8.29.08

Castel - Sediu administrativ Gurasada

Sc - 384 mp; P;

Scc-16.000 mp; cărămidă

Ţara: România;

Judeţ: Hunedoara;

Comuna Gurasada

342.484

24

MF 34118

Cod 8.05.03

Teren suprafaţă totală Gurasada

Suprafaţa - 13,47 ha, în parcelele:

L 444/2 -1,67 ha,

H 404 - 0,23 ha,

H 2589 - 0,74 ha,

A 2115 - 0,19 ha,

Fn 2116 - 2,14 ha,

Fn 405 - 4,70 ha,

Fn 1306 - 3,45 ha.

Fn 444/1 - 0,30 ha,

Fn 444/3 - 0,05 ha

Ţara: România;

Judeţ: Hunedoara;

Comuna Gurasada

1

25

MF 106302

Cod 8.28.10

Magazie seminţe şi materiale Gurasada

Sc -432 mp

Ţara: România;

Judeţ: Hunedoara;

Comuna Gurasada

142.848

26

MF 106310

Cod 8.27.07

Grajd cu şopron Gurasada + anexe

Sc - 238mp

Ţara: România;

Judeţ: Hunedoara;

Comuna Gurasada

146.303

27

MF 106311

Cod 8.29.08

Clădire administrativă Gurasada

Sc -271 mp

Ţara: România;

Judeţ: Hunedoara;

Comuna Gurasada

88.533

28

MF 106329

Cod 8.28.08

Remiză maş. agr. Gurasada

Sc - 360 mp

Ţara: România;

Judeţ: Hunedoara;

Comuna Gurasada

59.655

29

Camera Agricolă Judeţeană Maramureş CUI-11325113

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Maramureş

CUI -3627730

MF 124

Cod 8.29.08

Casa agronomului - Cămin 60 locuri

Sc - 324 mp; P+1;

Sd - 648 mp;

Scurte - 500 mp; cărămidă

Ţara: România;

Judeţ: Maramureş;

MRJ Baia Mare; Str. Victoriei nr.

497.591

30

Camera Agricolă Judeţeană Neamţ CUI-11356403

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Neamţ

CUI -2613540

MF 62586

Cod 8.29.08

Pavilion camere oficiale - Casa agronomului - Horia; Neamţ

Sc - 1.345 mp;

P;

Scurte -10.090 mp

Ţara: România;

Judeţ: Neamţ;

Comuna Horia;

4

31

MF 62587

Cod 8.28.12

Pavilion central cu dormitoare

Sc - 334,8 mp;

P+4;

Sd - 334,8 mp

Ţara: România;

Judeţ: Neamţ;

Comuna Horia

62

32

MF 62588

Cod 8.29.08

Pavilion administrativ

Sc - 172,2 mp; P

Ţara: România;

Judeţ: Neamţ;

Comuna Horia

5

33

MF 105223

Cod 8.28.13

Clădire magazie

beton

Ţara: România;

Judeţ: Neamţ;

Comuna Horia

0

34

MF 105224

Cod 8.28.10

Clădire anexe carburanţi

beton

Ţara: România;

Judeţ: Neamţ;

Comuna Horia

0

35

 

 

MF 105225

Cod 8.28.12

Bale şi spălătorie

beton

Ţara: România;

Judeţ: Neamţ;

Comuna Horia

3

36

MF 105226

Cod 8.28.13

Clădire centrală termică

beton

Ţara: România;

Judeţ: Neamţ;

Comuna Horia

5

37

MF 105227

Cod 8.28.10

Chioşc alimentar

beton

Ţara: România;

Judeţ: Neamţ;

Comuna Horia

1

38

MF 105228

Cod 8.28.10

Rezervor combustibil

Metal; cap. 20 tone

Ţara: România;

Judeţ: Neamţ;

Comuna Horia

2

39

MF 106129

Cod 8.28.10

Rezervor combustibil

Metal; cap. 18 tone

Ţara: România;

Judeţ: Neamţ;

Comuna Horia

1

40

MF 106130

Cod 8.28.10

Canalizare cu puţ

beton

Ţara: România;

Judeţ: Neamţ;

Comuna Horia

9

41

MF 106131

Cod 8.28.10

încălzire centrală

S - 637 mp

Ţara: România;

Judeţ: Neamţ;

Comuna Horia

33

42

MF 106132

Cod 8.28.10

Gard prefabricate

L- 712 m

Ţara: România;

Judeţ: Neamţ;

Comuna Horia

21

43

Camera Agricolă Judeţeană Olt CUI-11505866

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Olt CUI - 4286461

MF 34082

Cod 8.28.03

Laborator câmp Slatina

Sc-189 mp; P;

Scc - 4.000 mp; cărămidă

Ţara: România;

Judeţ: Olt;

MRJ Slatina; Str. Tudor Vladimirescu nr. 165

30.000

44

MF 106410

Cod 8.28.08

Remiză maşini agricole Slatina + anexe

Sc - 165 mp

Ţara: România;

Judeţ: Olt;

MRJ Slatina; Str. Tudor Vladimirescu nr. 165

1.000

45

Camera Agricolă Judeţeană Satu Mare CUI-11333337

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Satu Mare CUI - 3897351

MF 102419

Cod 8.29.08

Sediu OJCA

Sc - 623,83 mp;

Satrib. -109 mp

Ţara: România;

Judeţ: Satu Mare;

MRJ Satu Mare; Str. 1 Decembrie 1918 nr. 13

1

46

Camera Agricolă Judeţeană Teleorman CUI-11353075

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Teleorman 4253642

MF 107456

Cod 8.28.03

Clădire laborator Alexandria

Sc -210 mp; curte - 4.600 mp;

suprafaţă diminuată conform H.G. nr. 1.543/2006

Ţara: România;

Judeţ: Teleorman;

MRJ Alexandria; Str. Dunării; Nr. 2

28.665

47

MF 107485

Cod 8.28.04

Hala condiţionat seminţe

Sc - 400 mp; cărămidă

Ţara: România;

Judeţ: Teleorman;

MRJ Alexandria; Str. Dunării; Nr. 2

17

48

Camera Agricolă Judeţeană Timiş

CUI -11370238

Direcţia pentru Agricultură

Judeţeană Timiş

CUI -2491214

MF 34090

Cod 8.28.04

Hală laborator + remiză maşini agricole + anexe

Sânnicolau Mare

Sc -282 + 150 mp; P;

Scc - 2.100 mp; cărămidă

Ţara: România;

Judeţ: Timiş;

Oraşul Sânnicolau Mare; Str. George Coşbuc nr. 5

128.923

49

Camera Agricolă Judeţeană Tulcea CUI-11367950

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Tulcea CUI - 3430037

MF 34091

Cod 8.28.03

Clădire laborator M. Kogălniceanu

Sc - 200 mp; P;

Scc - 4.600 mp; cărămidă

Ţara: România;

Judeţ: Tulcea;

Comuna Mihail Kogălniceanu; -; Nr. -

93.351

50

MF 106323

Cod 8.28.10

Remiză utilaje Kogălniceanu + anexe

Sc - 375 mp

Ţara: România;

Judeţ: Tulcea;

Comuna Mihail Kogălniceanu; -; Nr. -

36

51

Camera Agricolă Judeţeană Vaslui CUI-26636550

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui

CUI - 3667875

MF 62592

Cod 8,29.08

Clădire adm, sediu OJCA

Sc -272 mp; P+2;

Sd - 672 mp;

Scurte - 2.000 mp; cărămidă

Ţara: România;

Judeţ: Vaslui;

MRJ Vaslui; Str. Călugăreni; Nr. -

920.436

52

MF 62593

Cod 8.29.08

Casa agronomului

Sc -450 mp; S + P + 2;

Sd -1.290 mp; Scurte - 150 mp; cărămidă

Ţara: România;

Judeţ: Vaslui;

MRJ Vaslui; Str. Eternităţi; Nr. -

1.467.067

53

MF 102757

Cod 8,28.08

Garaje

Sc - 72 mp; Sd - 72 mp

Ţara: România;

Judeţ: Vaslui;

MRJ Vaslui; Str. Călugăreni; Nr.

7.707

54

Camera Agricolă Judeţeană Vrancea CUI-11362006

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vrancea

CUI - 4350742

MF 106477

Cod 8.29.08

Pavilion central

Suprafaţa construită = 177 mp;

Regimul de înălţime = P + 2;

Suprafaţă teren = mp;

Ţara: România;

Judeţ: Vrancea;

MRJ Focşani; Fdt. Cuza Vodă; Nr. 72

238.246

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 143/2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru suspendarea temporară a aplicabilităţii anumitor dispoziţii din cuprinsul acestuia

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - În cuprinsul Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 143/2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 18 noiembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma ..Departamentul de informaţii şi protecţie internă” se înlocuieşte cu sintagma „Direcţia Generală de Protecţie Internă”, iar acronimul „DIPI” se înlocuieşte cu acronimul „DGPI”.

Art. II. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, aplicarea dispoziţiilor art. 80, art. 84 alin. (1), art. 93 şi art. 94 alin. (5) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 143/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 ianuarie 2017.

Art. III. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, aplicarea dispoziţiilor art. 88 alin. (4) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 143/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 ianuarie 2017, în ceea ce priveşte informarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă.

Art. IV. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 23 noiembrie 2016.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2016.

Nr. 180.

*

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 719/2016 pentru aprobarea Programului „Construcţia de locuinţe de serviciu”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 6 octombrie 2016, se face următoarea rectificare:

- la art. 3 alin. (3), în loc de: „...transmise Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de autorităţile...”se va citi: „...transmise ANL de autorităţile...”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.