MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 933/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 933         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 21 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

848. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.170. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0125 Lacurile Vaduri şi Pângăraţi

 

3.848/C. - Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Normelor privind articolele de curăţenie şi igienă individuală şi colectivă asigurate de către administraţia locului de deţinere

 

5.086. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

86. - Ordin privind aprobarea Convenţiei-cadru încheiate între operatorul de transport şi de sistem şi participanţii la tranzacţionarea gazelor naturale până la intrarea în Sistemul naţional de transport al gazelor naturale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 848.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI şi RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

Societatea Naţională a Sării - SA.

Calea Plevnei nr. 46-48 Cod unic de înregistrare: 1590430

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

323.755

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

320.480

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

 

2

 

Venituri financiare

5

3.275

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

266.486

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

263.761

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

110,581

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

7.222

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

100.760

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

70.586

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

63,873

 

 

 

C2

bonusuri

14

6.713

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

9.244

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

459

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

20.471

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

45.198

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

2.725

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

57.269

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

10.328

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

46.941

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

4.108

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

42.833

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

3.700

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

42.833

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

21.845

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

20.988

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

34.674

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

34.674

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.740

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1.735

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3.258

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.068

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

185

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

0

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

823

 

8

 

Plăţi restante

55

2,75

 

9

 

Creanţe restante

56

3.723

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0125 Lacurile Vaduri şi Pângăraţi

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11.016/AC din 12 mai 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia SEA nr. 6.044 din 8 decembrie 2014 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ, Avizul Ministerului Culturii nr. 6.765 din 12 noiembrie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 212.123 din 27 noiembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 38.004 din 14 aprilie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 156.211/1.M. din 26 noiembrie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0125 Lacurile Vaduri şi Pângăraţi, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSPA0125 Lacurile Vaduri şi Pângăraţi, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iunie 2016.

Nr. 1.170.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial*, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind articolele de curăţenie şi igienă individuală şi colectivă asigurate de către administraţia locului de deţinere

 

În temeiul prevederilor art. 111 alin. (8) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind articolele de curăţenie şi igienă individuală şi colectivă asigurate de către administraţia locului de deţinere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Normele prevăzute la art. 1 stabilesc articolele de curăţenie şi igienă individuală şi colectivă asigurate de către administraţia locului de deţinere persoanelor condamnate, arestate preventiv şi persoanelor internate, denumite în continuare persoane private de libertate, cantitatea şi durata de folosinţă şi modalitatea de acordare a acestora.

Art. 3. - (1) Articolele de curăţenie şi igienă individuală şi colectivă asigurate de către administraţia locului de deţinere şi modul de acordare a acestora, pe categorii de persoane private de libertate, sunt prevăzute în anexă.

(2) Normele referitoare la articolele de curăţenie şi igienă individuală şi colectivă cuprind cantităţi minime şi maxime care pot fi distribuite persoanelor private de libertate.

(3) în cazuri de risc epidemiologie sau când starea igienico-sanitară o impune şi numai la propunerea medicului de unitate, directorul unităţii, în baza unei note de fundamentare, poate aproba depăşirea cantităţilor minime până (a maximul prevăzut de normă.

Art. 4. - (1) Articolele de curăţenie şi igienă individuală şi colectivă prevăzute în norme se asigură de către administraţia locului de deţinere.

(2) Pentru articolele de curăţenie şi igienă individuală şi colectivă care se achiziţionează de către administraţia locului de deţinere, specificaţiile tehnice se stabilesc de către fiecare loc de deţinere în parte.

Art. 5. - (1) Necesarul de articole de curăţenie şi igienă individuală şi colectivă se stabileşte şi se calculează la sfârşitul lunii în curs pentru luna următoare.

(2) Articole de curăţenie şi igienă individuală şi colectivă se distribuie, de regulă, în perioada 10-15 a lunii în curs.

Art. 6. - Persoanele private de libertate, în baza solicitărilor scrise, pot achiziţiona de la punctele comerciale din interiorul locului de deţinere, contra cost, articole de curăţenie şi igienă individuală şi colectivă, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Articolele de curăţenie şi igienă individuală şi colectivă se ridică din gestiune numai de către gospodarul unităţii, respectiv persoana cu atribuţii în acest sens.

Art. 8. - (1) Articolele de curăţenie şi igienă individuală şi colectivă, cu excepţia celor prevăzute la art. 10 alin. (1), se distribuie fiecărei persoane private de libertate de către gospodar sau persoana desemnată în acest sens, în prezenţa supraveghetorului secţiei de deţinere, pe bază de tabel nominal de evidenţă. Ulterior primirii articolelor de curăţenie şi igienă individuală şi colectivă, fiecare persoană privată de libertate semnează de primire în tabelul nominal de evidenţă.

(2) Persoana privată de libertate poate refuza în scris primirea articolelor de curăţenie şi igienă individuală.

(3) Articolele de curăţenie şi igienă individuală rămase nedistribuite ca urmare a refuzului primirii de către persoanele private de libertate constituie stoc în gestiune şi se distribuie în cadrul drepturilor, pentru luna următoare.

Art. 9. - (1) Pentru persoanele private de libertate aflate îh tranzit, articolele de curăţenie şi igienă individuală şi colectivă se alocă în funcţie de numărul persoanelor cuprinse în tabelul transmis de către şeful de tură responsabilului sectorului echipament.

(2) în cazul în care o persoană privată de libertate a beneficiat de articolele prevăzute la alin. (1) şi este transferată în alt loc de deţinere, unitatea de provenienţă va informa unitatea de destinaţie cu privire la această situaţie.

Art. 10. - (1) Consumul de materiale pentru spălat se stabileşte zilnic şi se raportează la kilogramele de rufe efectiv spălate.

(2) La stabilirea consumului de materiale pentru spălat se vor avea în vedere prevederile din cartea tehnică a utilajelor pentru spălat din dotarea unităţii şi tipul de detergent utilizat, fără a se depăşi necesarul prevăzut de norme.

(3) Scăderea din gestiune a materialelor pentru spălare seva face zilnic, conform Registrului de evidenţă a consumului zilnic de materiale pentru spălat.

(4) Materialele pentru spălat rămase neutilizate în ziua respectivă se retrag în magazie şi vor fi redistribuite în ziua următoare.

Art. 11. - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 8 la Normele metodologice privind stabilirea unitară a drepturilor de echipament şi de materiale igienico-sanitare aferente persoanelor private de libertate, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.056/C/2G07, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 6 septembrie 2007, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justiţiei,

Raluca-Alexandra Prună

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2016.

Nr. 3.848/C.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind articolele de curăţenie şi igienă individuală şi colectivă asigurate de către administraţia locului de deţinere

 

1. Articole de igienă individuală

Nr. crt.

Denumirea articolului

U.M.

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata

- în ani -

minim

maxim

0

1

2

3

4

5

6

1.

Periuţă de dinţi

bucăţi

4

6

1

 

2.

Pastă de dinţi la tub - 75 ml

bucăţi

12

24

1

 

3.

Cremă de ras la tub - minimum 50 ml

bucăţi

6

12

1

 

4.

Aparat de ras de unică folosinţă

bucăţi

12

24

1

1)

5.

Săpun toaletă - 80 g/buc.

bucăţi

12

24

1

 

6.

Şampon pentru păr - 250 ml

bucăţi

6

12

1

 

7.

Hârtie igienică

bucăţi

24

36

1

 

8.

Pieptene

bucăţi

1

2

1

 

9.

Absorbante intime menstruale

pachete

12

12

1

2)

10.

Vată medicinală

pachete

3

6

1

2)

11.

Unghieră fără cuţit - lungime maximă 10 cm

bucăţi

1

2

inventar

 

2. Articole de curăţenie colectivă utilizate la spălătoria unităţii pentru persoane private de libertate - femei/bărbaţi

1.

Detergent

kg

10

1

3)

2.

Săpun

kg

3

1

3),4)

3.

înălbitor

kg

3

1

3),4)

3. Articole de igienă şi curăţenie destinate copiilor persoanelor private de libertate

1.

Săpun pentru copii

bucăţi

12

24

1

 

2.

Şampon pentru copii - 100 ml

flacon

12

24

1

 

3.

Ulei după bale pentru copii - minimum 100 ml

flacon

3

6

1

 

4.

Biberon

bucăţi

2

4

1

 

5.

Tetine

bucăţi

6

12

inventar

 

6.

Detergent

kg

6

6

1

3)

7.

înălbitor

kg

1

1

1

3),4)

4. Supliment pentru spălat articole de lenjerie de corp, de pat şi îmbrăcăminte 5)

 

 

 

Cantitatea

Durata - în ani -

 

1.

Detergent

kg

4

1

3)

2.

înălbitor

kg

2

1

3),4)

 

NOTE:

1) Pentru fiecare persoană privată de libertate - femeie/bărbat.

2) Pentru fiecare persoană privată de libertate-femeie. Pentru absorbantele intime menstruale se asigură pachete a câte 10 bucăţi/pachet.

3) Pe timpul internării în penitenciare-spital, persoanele private de libertate primesc drepturile din prezentele norme prin grija unităţii în care sunt internate.

4) Săpunul se poate substitui cantitativ valoric cu detergentul. Înălbitorul se poate substitui cantitativ valoric cu sodă.

5) Suplimentul pentru spălat articole de lenjerie de corp, de pat şi îmbrăcăminte se acordă în cazuri de risc epidemiologie sau când starea igienico-sanitară o impune şi numai la propunerea medicului de unitate.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE şi CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale

 

În temeiul prevederilor art. 52 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.575/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 10 noiembrie 2011.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane, Direcţia minorităţi, Direcţia generală buget finanţe, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 5.086.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE-CADRU

privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie reglementează cadrul general, instituţional, conceptual şi procedural, prin care se realizează şcolarizarea la domiciliu şi înfiinţarea de grupe/clase în spitale.

Art. 2. - (1) Obiectul prezentei metodologii îl constituie organizarea şcolarizării la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale, ca forme de educaţie adaptate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Beneficiarii acestor forme de educaţie adaptate sunt copiii/elevii nedeplasabili, cu boli cronice sau cu boli care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni, cu sau fără alte deficienţe asociate, care, temporar sau permanent, nu pot frecventa cursurile şcolare în cadrul unităţii de învăţământ.

(3) Prezenta metodologie conţine reglementări cu privire la:

a) cadrul legislativ privind şcolarizarea la domiciliu şi înfiinţarea de grupe/clase în spitale;

b) factorii implicaţi în şcolarizarea la domiciliu şi înfiinţarea şi funcţionarea unor grupe/clase în spitale;

c) organizarea procesului instructiv-educativ la domiciliu şi în spitale;

d) evaluarea elevilor şcolarizaţi la domiciliu şi în spitale.

(4) Scopul şcolarizării la domiciliu şi în spitale este acela de a le acorda elevilor aflaţi în imposibilitatea frecventării şcolii de masă şansa de a atinge un nivel de educaţie corespunzător particularităţilor individuale, premisă a unei bune integrări sociale şi profesionale.

(5) Specificul educaţiei la domiciliu şi în spitale este reprezentat de adaptarea desfăşurării procesului instructiv-educativ la posibilităţile de educaţie individuală ale fiecărui copil şi la mediul în care se desfăşoară acest proces.

(6) Obiectivele urmărite prin şcolarizarea la domiciliu, respectiv prin înfiinţarea de grupe/clase în spitale sunt;

a) asigurarea continuităţii şcolarizării, care să permită elevului să promoveze anul de studiu în curs sau să participe la evaluările organizate pentru finalizarea unui nivel de învăţământ;

b) crearea şi dezvoltarea unei bune relaţii de comunicare între mediul şcolar şi cel al copiilor, elevilor şi tinerilor şcolarizaţi la domiciliu/spital;

c) asigurarea cadrului de acţiune comună a cadrelor medicale şi a cadrelor didactice implicate în recuperarea şi educaţia elevilor.

Art. 3. - Prezenta metodologie operează cu un ansamblu de concepte, principii, termeni, expresii specifice şi abrevieri, definit în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

 

CAPITOLUL II

Şcolarizarea la domiciliu

 

SECŢIUNEA 1

Factori implicaţi

 

Art. 4. - Beneficiază de şcolarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată, copiii/elevii/tinerii nedeplasabili, cu boli cronice, cu sau fără alte deficienţe asociate, şi elevii aflaţi în stare de convalescenţă de lungă durată, după afecţiuni/traumatisme care au necesitat sau nu intervenţii chirurgicale, tratamente spitaliceşti etc.

Art. 5. - Categoriile de deficienţe (afectări) pentru care se va avea în vedere şcolarizarea la domiciliu, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:

a) afectări (deficienţe) ale sistemului nervos şi funcţiilor mentale globale;

b) afectări ale structurilor şi funcţiilor senzoriale;

c) afectări ale structurii laringelui şi funcţiilor sale;

d) afectări ale structurii şi funcţiilor sistemelor cardiovascular, respirator şi imunitar;

e) afectări ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin;

f) afectări ale structurii şi funcţiilor aparatului urinar;

g) afectări ale structurii şi funcţiilor aparatului locomotor şi corespunzătoare mişcării şi ale muşchilor;

h) afectări ale structurii pielii, anexelor şi funcţiilor tegumentului;

i) afectări legate de boala canceroasă;

j) afectări multiple ale organismului legate de boli genetice invalidante;

k) afectări ale organismului legate de transplantul de organe.

Art. 6. - (1) Evaluarea dosarului care conţine documentele referitoare la starea de sănătate a copiilor/elevilor/tinerilor în vederea şcolarizării la domiciliu se realizează la cererea părinţilor/tutorelui legal instituit, de către Serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională, denumit în continuare SEOSP, din cadrul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, denumite în continuare C.J.RA.E./C.M.B.R.A E., care va conţine:

a) cerere-tip pentru evaluare complexă şi orientare şcolară şi profesională;

b) documente de identitate (copie a certificatului de naştere al copilului/elevului/tânărului sau a actului de identitate; copia buletinului de identitate/cărţii de identitate al/a părinţilor/tutorelui legal instituit; copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este tutorele legal instituit al copilului/elevului/tânărului, după caz);

c) dosar medical, conţinând: certificat/raport medical, cu recomandare explicită pentru şcolarizarea la domiciliu, eliberat de un medic de specialitate, conform legislaţiei în vigoare; fişa medicală sintetică;

d) fişa de evaluare psihologică, după caz;

e) dosar educaţional, cuprinzând rezultatele evaluărilor precedente, respectiv copie a foii matricole a elevului, fişa psihopedagogică, portofoliu, acolo unde este cazul;

f) raportul de anchetă socială, după caz;

g) copie a ultimului certificat de orientare şcolară şi profesională, la reorientare.

(2) Părintele/Tutorele legal instituit depune cererea semnată, împreună cu documentele menţionate la alin. (1), la SEOSP.

(3) Cererea se înregistrează numai în condiţiile în care sunt anexate toate documentele menţionate la alin. (1).

Art. 7. - (1) în urma evaluării dosarului, C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E. eliberează certificatul de orientare şcolară şi profesională, în care se va specifica tipul unităţii de învăţământ care va organiza şcolarizarea la domiciliu (şcoală de masă sau şcoală specială).

(2) înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui/tutorelui legal instituit, de regulă la unitatea de învăţământ aflată în proximitatea domiciliului, denumită în continuare unitate de învăţământ rezidenţială, în limita planului de şcolarizare aprobat.

(3) Unitatea de învăţământ care organizează şcolarizarea copilului/elevului/tânărului la domiciliu elaborează şi supune spre aprobare inspectoratului şcolar judeţean/inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, denumit în continuare I.S.J/I.S.M.B., planul educaţional individualizat (P.E.I.) şi propunerile privind cadrul didactic/cadrele didactice care asigură instruirea elevului la domiciliu.

Art. 8. - (1) Monitorizarea cursurilor desfăşurate pe perioada de şcolarizare la domiciliu revine în totalitate unităţii de învăţământ rezidenţiale.

(2) Reevaluarea gradului de handicap şi a orientării şcolare şi profesionale a copiilor se face cu 30 de zile înainte de expirarea certificatului de orientare şcolară şi profesională sau, după caz, la cererea părintelui/tutorelui legal instituit.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Organizarea procesului instructiv-educativ

 

Art. 9. - (1) Elevii şcolarizaţi la domiciliu studiază toate disciplinele din planurile-cadru corespunzătoare nivelului lor de studii.

(2) Copiii şcolarizaţi la domiciliu beneficiază de planuri educaţionale individualizate elaborate pe baza programelor şcolare adaptate de către cadrele didactice de specialitate din unitatea de învăţământ organizatoare a şcolarizării la domiciliu, aprobate de I.S j./I.S.M.B.

(3) Durata orei de curs pentru învăţământul primar este de 45 de minute, iar pentru învăţământul gimnazial şi liceal este de 50 de minute.

(4) Numărul maxim de ore/săptămână este de 4 ore pentru învăţământul primar, 6 ore pentru învăţământul gimnazial şi de 8 ore pentru învăţământul liceal.

Art. 10. - (1) Categoriile de personal încadrat pentru activitatea de predare în programul de şcolarizare la domiciliu sunt următoarele:

a) profesor pentru învăţământul primar;

b) învăţător itinerant şi de sprijin;

c) profesor de specialitate pentru învăţământul gimnazial;

d) profesor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul gimnazial;

e) profesor de specialitate pentru învăţământul liceal;

f) profesor itinerant şi de sprijin pentru învăţământul liceal.

(2) Profesorul pentru învăţământul primar este încadrat cu 4 ore/săptămână/elev, retribuite în regim de plata cu ora.

(3) învăţătorul itinerant şi de sprijin este încadrat cu 4 ore/săptămână/elev, cuprinse în norma didactică de predare-învăţare-evaluare sau în regim de plata cu ora.

(4) În învăţământul gimnazial sunt încadrate, în total, 6 ore/săptămână/elev, repartizate pentru toate ariile curriculare, în regim de plata cu ora,

(5) în învăţământul gimnazial sunt încadrate, în total, 5 ore/săptămână/elev, pentru profesorii itineranţi şi de sprijin, cuprinse în norma didactică de predare-învăţare-evaluare sau în regim de plata cu ora.

(6) în învăţământul liceal sunt încadrate, în total, 8 ore/săptămână/elev, repartizate pentru toate ariile curriculare, în regim de plata cu ora,

(7) în învăţământul liceal sunt încadrate, în total, 6 ore/săptămână/elev, pentru profesorii itineranţi şi de sprijin, cuprinse în norma didactică de predare-învăţare-evaluare sau în regim de plata cu ora.

(8) în situaţia în care Comisia de orientare şcolară şi profesională (COSP) din cadrul C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E., în urma evaluării dosarului copilului/elevului/tânărului, nu recomandă, prin certificatul de orientare şcolară şi profesională, servicii de sprijin, orele alocate conform prezentei metodologii cadrelor didactice itinerante şi de sprijin pot fi atribuite cadrelor didactice de specialitate.

(9) în funcţie de situaţia medicală a elevului, dovedită prin documente medicale, la recomandarea SEOSP din cadrul C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E., menţionată în Certificatul de orientare şcolară şi profesională, se pot norma câte două ore/săptămână pentru terapii specifice (psiholog, kinetoterapeut, psihopedagog, logoped), conform certificatului de încadrare în grad de handicap şi/sau de orientare şcolară.

(10) în realizarea procesului educativ la domiciliu pot fi implicate şi alte persoane (elevi, studenţi etc.), pe bază de voluntariat, pentru activităţi educative complementare şi de socializare.

Art. 11. - (1) I.S.J./I.S.M.B. monitorizează procesul instructiv-educativ, recuperatoriu şi de integrare a elevilor, aprobă şi monitorizează încadrarea cu personal didactic a unităţilor de învăţământ care asigură şcolarizarea la domiciliu şi comunică hotărârea unităţii de învăţământ rezidenţiale în vederea asigurării personalului didactic şi a organizării procesului educativ.

(2) Unităţile de învăţământ care organizează şcolarizarea la domiciliu înscriu elevii în registrul matricol, corespunzător clasei specificate în certificatul de orientare profesională eliberat de COSP din cadrul C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E., cu menţiunea „Şcolarizat la domiciliu “, şi asigură încadrarea corespunzătoare pentru organizarea procesului educativ la domiciliu şi aplicarea planului educaţional individualizat.

(3) Fiecare elev şcolarizat la domiciliu va fi cuprins în catalogul clasei corespunzătoare nivelului său de studii, făcându-se specificarea la menţiuni: „Şcolarizat la domiciliu”, conform Certificatului de orientare şcolară şi profesională nr. ....

(4) Registrul matricol se completează pe baza rezultatelor consemnate în catalog.

(5) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ va emite decizia pentru numirea cadrului/cadrelor didactic/didactice ce va/vor asigura şcolarizarea la domiciliu pe perioada specificată în Certificatului de orientare şcolară şi profesională.

(6) Efectuarea orelor de curs se justifică prin consemnarea în condica de prezenţă a unităţii de învăţământ rezidenţiale, conform unei diagrame de prezentă cu semnătura părintelui.

Art. 12. - (1) Anual, între I.S.J./I.S.M.B., C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E, şi unitatea de învăţământ care asigură şcolarizarea la domiciliu se vor încheia protocoale de colaborare pentru fiecare elev aflat în această situaţie.

(2) Protocoalele de colaborare vor cuprinde obiectivul, atribuţiile factorilor implicaţi în şcolarizarea la domiciliu şi proceduri clare de comunicare.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Evaluarea elevilor şcolarizaţi la domiciliu

 

Art. 13. - (1) Cadrele didactice desemnate pentru şcolarizarea la domiciliu vor efectua evaluări predictive, formative şi sumative, în conformitate cu planificările semestriale.

(2) Pentru toate tipurile de evaluare, la toate nivelurile, se acordă câte 4 ore semestrial.

(3) La disciplinele la care se susţine lucrare scrisă semestrială pe baza programei adaptate, planificarea acesteia se va face cu cel puţin 30 de zile înainte de susţinere.

Art. 14. - (1) Elevii şcolarizaţi la domiciliu beneficiază, după caz, de plan remedial individualizat, ca urmare a rapoartelor de evaluare anuală, elaborate de cadrele didactice implicate în şcolarizarea la domiciliu.

(2) Pe baza rapoartelor de evaluare anuală întocmite de către cadrele didactice care au realizat şcolarizarea la domiciliu, dacă se constată necesitatea, se elaborează, de către cadrele didactice din unitatea de învăţământ, planul remedial individualizat, care se aprobă de către I.S.J./I.S.M.B.

 

CAPITOLUL III

Înfiinţarea de grupe/clase în spitale

 

SECŢIUNEA 1

Factori implicaţi

 

Art. 15. - (1) Elevii cu boli cronice, tulburări neurologice sau cu boli care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni beneficiază de înfiinţare de grupe/clase în cadrul unităţii sanitare în care sunt internaţi.

(2) Procesul instructiv-educativ desfăşurat în grupele/clasele din spitale se va desfăşura în funcţie de specificul bolii, perioada de spitalizare, de diagnosticul/prognosticul bolii şi de anul de studiu în care este înscris elevul în anul şcolar respectiv.

(3) Pe timpul şcolarizării în clasele/grupele din unităţile spitaliceşti, elevii au acces la toate resursele de reabilitare/recuperare psihointelectuală, medicală şi socială, la alte servicii de intervenţie specifice/necesare şi disponibile în comunitate sau în unităţi specializate.

Art. 16. - Categoriile de deficienţe (afectări), încadrate în categoria bolilor cronice, pentru care se va avea în vedere înfiinţarea de grupe/clase în spitale sunt următoarele:

a) afecţiuni metabolice;

b) afecţiuni rare, sistemice, genetice, autoimune;

c) afecţiuni oncologice;

d) afecţiuni infecţioase;

e) afecţiuni nefrologice;

f) afecţiuni neurologice;

g) patologie psihiatrică.

Art. 17. - Evaluarea stării de sănătate a elevilor în vederea înfiinţării de grupe/clase în spitale se face prin diagnosticul medicului curant, pe baza foii de observaţie, cu recomandarea de înscriere în grupele/clasele înfiinţate în unităţi spitaliceşti.

Art. 18. - Serviciile de şcolarizare în spitale sunt organizate de instituţii care aparţin Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice:

a) I.S.J./I.S.M.B.;

b) C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E.;

c) centrele şcolare pentru educaţie incluzivă (C.S.E.I.);

d) unităţi şcolare (învăţământ de masă, învăţământ special) şi de instituţii care aparţin Ministerului Sănătăţii:

a) spitalele de pediatrie, pentru boli cronice pediatrice;

b) centrele pentru sănătate mintală (C.S.M.), prevenţie primară şi prevenţie secundară pentru copii/tineri cu patologie psihiatrică şi neurologică.

Art. 19. - (1) Elevilor cu deficienţe de învăţare, adaptare, integrare, tulburări de limbaj, înscrişi în clase/grupe organizate în unităţi spitaliceşti, li se asigură servicii educaţionale de sprijin şi asistenţă psihopedagogică suplimentare, organizate, de asemenea, în spital.

(2) Serviciile oferite copiilor/elevilor în clasele/grupele din unităţile spitaliceşti sunt asigurate prin intermediul unităţilor de învăţământ de masă/unităţilor de învăţământ special/C.S.E.I.

Art. 20. - (1) Propunerea de orientare/înscriere în clasă se face de către medicul curant pe baza diagnosticului medical şi a scrisorii medicale care să ateste necesitatea rămânerii în regim de spitalizare a copilului/elevului pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, la solicitarea părintelui sau a reprezentantului legal.

(2) Orientarea şcolară şi înscrierea elevilor în clase/grupe organizate în unităţi spitaliceşti se fac pe baza următoarelor documente:

a) scrisoare medicală, care să ateste necesitatea spitalizării pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;

b) solicitarea părintelui sau a reprezentantului legal.

(3) Decizia de orientare/înscriere se ia de către COSP din cadrul C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E., cu acordul părintelui sau al reprezentantului legal.

(4) înscrierea elevilor în clase/grupe din unităţi spitaliceşti se face într-un registru-catalog, pe baza următoarelor documente:

a) certificatului de orientare şcolară şi profesională eliberat de către COSP din cadrul C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E.;

b) planul medical de recuperare a elevului;

c) alte documente necesare primirii drepturilor pe perioada spitalizării.

Art. 21. - Propunerea de orientare/reintegrare în unitatea de învăţământ de provenienţă sau de continuare a procesului instructiv-educativ în clase/grupe din spital sau la domiciliu se face de către medicul curant, cu acordul părintelui/tutorelui legal instituit.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Organizarea procesului instructiv-educativ în spitale

 

Art. 22. - (1) Elevii şcolarizaţi în spitale studiază toate disciplinele din planurile-cadru corespunzătoare nivelului lor de studii.

(2) Activităţile de predare-învăţare-evaluare sunt organizate în conformitate cu prevederile planului-cadru în vigoare pentru învăţământul de masă, învăţământul special sau învăţământul special integrat.

(3) Anual, pe baza unei analize de nevoi referitoare la numărul de copii/elevi care în anul şcolar anterior au necesitat şcolarizarea în spital, spitalele fac propuneri de înfiinţare a claselor/grupelor către C.JR.A.E./C.M B.RA.E.

(4) C .J.R.A.E./C.M.B.R.A.E. Înaintează solicitările către I.S.J./I.S.M.B.

(5) Solicitările vor fi formulate şi transmise până la finalul lunii octombrie a fiecărui an, în vederea aprobării posturilor şi a normării acestora pentru anul şcolar următor.

(6) Inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti aprobă înfiinţarea claselor/grupelor şi normează cadrele didactice pe posturile aferente, pentru spitalele care solicită funcţionarea claselor/grupelor în acest regim.

(7) înfiinţarea unei clase/grupe în spitale este posibilă pentru un număr de cel puţin 4 şi nu mai mult de 12 elevi spitalizaţi, care pot beneficia, conform legii, de acest tip de şcolarizare (variabil în funcţie de diagnostic, tip de deficienţă, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.573/2011).

(8) Cadrele didactice încadrate pe posturi în clase/grupe din spitale au dreptul să participe la toate etapele mişcării personalului didactic, conform metodologiei aflate în vigoare, urmând calendarul aprobat anual prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

(9) încadrarea personalului didactic se face în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, în funcţie de curriculumul utilizat.

(10) încadrarea personalului didactic pentru şcolarizarea în spitale se face şi prin completare de normă sau în regim de plata cu ora.

(11) Clasele/Grupele din spital vor fi organizate ca învăţământ simultan, după cum urmează:

a) învăţământ preşcolar;

b) învăţământ primar: clasa pregătitoare, clasele I-III şi clasele II-IV;

c) învăţământ gimnazial: clasele V-VIII.

d) învăţământ liceal/ profesional: clasele IX-XII.

(12) Cadrele didactice repartizate în spital vor beneficia de cursuri de instruire cu privire la specificul activităţii unităţii spitaliceşti, organizate şi aprobate de conducerea spitalelor în care îşi desfăşoară activitatea.

Art. 23. - (1) Pentru o comunicare interinstituţională eficientă se încheie protocoale de colaborare între:

a) I.S.J./I.S.M.B., C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E. şi spitalele unde funcţionează grupe/clase de elevi, pentru înfiinţarea claselor/grupelor; se normează cadrele didactice pe posturile aferente, pentru spitalele care solicită funcţionarea acestei ferme educaţionale;

b) unităţi de învăţământ special/C.S.E.I. şi spitalele unde funcţionează grupe/clase de elevi, pentru furnizare de servicii;

c) unităţi de învăţământ special/C.S.E.I. şi unităţile de învăţământ în care sunt înscrişi elevii, pentru furnizare de servicii şi evidenţa situaţiei şcolare.

(2) Protocoalele de colaborare vor cuprinde obiectivul, atribuţiile factorilor implicaţi în activitatea grupelor/claselor din spital şi proceduri clare de comunicare între factorii implicaţi.

Art. 24. - (1) Programele şcolare sunt elaborate pe niveluri de învăţământ - preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal, la toate disciplinele de învăţământ.

(2) în clasele/grupele care utilizează planul-cadru valabil în şcoala de masă se aplică programele şcolare şi manualele corespunzătoare acestuia.

(3) în activitatea curentă cu elevii cu deficienţă mintală se lucrează conform programelor şcolare pentru învăţământul special, corespunzătoare tipului de deficienţă: sunt vizate diferenţierea şi individualizarea demersului educaţional prin programe de intervenţie personalizată, prin adaptări curriculare.

(4) Parcurgerea conţinuturilor de învăţare pe perioada şcolară se realizează de fiecare cadru didactic prin proiectare didactică şi prin realizarea şi aplicarea unor programe de intervenţie personalizată.

(5) Programul instructiv-educativ şi de recuperare se desfăşoară în intervalul orar 9,00-16,00, în prima parte a zilei derulându-se activităţi instructiv-educative, iar în a două parte activităţi de recuperare.

Art. 25. - (1) înscrierea elevilor în clasele/grupele din spitale se realizează la cererea scrisă a părinţilor/tutorelui legal instituit, în baza unui dosar depus la C.S.E.I., care gestionează clasele/grupele din spitale şi care va conţine următoarele documente:

a) cerere-tip;

b) scrisoare medicală;

c) certificat de orientare şcolară şi profesională, eliberat de COSP din cadrul C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E.;

d) documente de identitate (copie a certificatului de naştere al copilului/elevului/tânărului sau a actului de identitate; copia buletinului de identitate/cărţii de identitate ai/a părinţilor/tutorelui legal instituit; copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este tutorele legal instituit al copilului/elevului/tânărului, după caz);

e) dosar educaţional, cuprinzând situaţia şcolară şi evaluarea educaţională până la momentul solicitării, eliberate de unitatea de învăţământ de provenienţă a elevului.

(2) Documentele în care se ţine evidenţa elevilor de către unitatea de învăţământ de rezidenţă sunt registrul de evidenţă şi catalogul.

(3) La internare, unitatea de învăţământ care îl are în evidenţă primeşte adeverinţa de şcolarizare în spital, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(4) La externare, unitatea de învăţământ care îl are în evidenţă primeşte situaţia şcolară/foaia matricolă, în funcţie de perioada şcolarizării în clasa/grupa din unităţile spitaliceşti, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

Art. 26.-Documentele justificative pentru cadrele didactice sunt

a) condica de prezenţă, care va fi semnată în spitalul unde se şcolarizează elevii internaţi;

b) situaţia centralizată a prezenţei cadrelor didactice la activitatea din spital, care va fi prezentată pentru pontaj de către profesorul coordonator desemnat de către consiliul de administraţie al C.S.E.I.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Evaluarea elevilor şcolarizaţi în spitale

 

Art. 27. - (1) Evaluarea achiziţiilor/competenţelor elevilor se face potrivit normelor în vigoare valabile pentru învăţământul de masă, respectiv pentru învăţământul special şi special integrat, prin probe/teste scrise/orale.

(2) Notarea elevilor se realizează conform nivelului de şcolarizare, pentru fiecare disciplină, domeniu de studiu, respectiv modului de pregătire adaptat situaţiei particulare a elevilor spitalizaţi; ritmicitatea notării variază în funcţie de numărul de ore săptămânal alocat fiecărei discipline.

(3) Notele/Calificativele se înregistrează în catalog; la externare, elevul primeşte adeverinţa cu situaţia şcolară şi foaia matricolă, după caz.

Art. 28. - (1) La înscrierea elevilor în grupa/clasa din spital, unitatea de învăţământ special/C.S.E.I. solicită unităţii de învăţământ de provenienţă fişa psihopedagogică a elevului, în care apar şi precizări legate de situaţia şcolară a acestuia până la internarea lui în spital.

(2) Elevii care la externare nu au situaţia şcolară încheiată la toate disciplinele de învăţământ din planul-cadru sunt declaraţi amânaţi şi pot susţine evaluarea în semestrul sau anul şcolar următor, conform prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Art. 29. - (1) Planul remedial pentru fiecare elev internat şi şcolarizat în grupa/clasa din spital, întocmit de cadrele didactice care realizează şcolarizarea elevului în grupe/clase de spital, poate fi reconsiderat în urma evaluărilor parţiale şi adaptat în funcţie de evoluţia şcolară şi a stării de sănătate ale elevului.

(2) Evaluările parţiale se fac după consultarea medicului curant, în funcţie de starea şi evoluţia sănătăţii elevului pacient.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 30. - Finanţarea se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor locale/consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prin instituţia care furnizează servicii de şcolarizare, indiferent de locul de domiciliu al elevilor.

Art. 31. - (1) C.S.E.I. este unitate de învăţământ special, cu personalitate juridică. Gestionarea patrimoniului şi activitatea financiară a unităţii de învăţământ special şi a unităţilor pentru învăţământul de masă se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare pentru învăţământul special.

(2) Spaţiile în care clasele/grupele îşi desfăşoară procesul instructiv-educativ şi de recuperare sunt asigurate de către spitale, iar dotarea materială necesară asigurării calităţii procesului instructiv-educativ şi de recuperare este asigurată de I.S.J./I.S.M.B.

Art. 32, - La sfârşitul fiecărui an şcolar, conform protocoalelor încheiate, I.S.J./I.S.M.B. va face o evaluare a eficienţei activităţii desfăşurate în grupele/clasele din spitale, cu scopul îmbunătăţirii colaborării dintre instituţiile implicate.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologia-cadru

 

Concepte, principii, termeni, expresii specifice şi abrevieri

 

Concepte şi principii

În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii;

a) Deficienţă - absenţa, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei funcţii (leziune anatomică, tulburare fiziologică sau psihologică) a individului, rezultând în urma unei maladii, accident sau perturbare, care îi împiedică participarea normală la activitate în societate.

b) Educaţia specială este ansamblul proceselor de punere în aplicare a programelor, activităţilor de învăţare şi asistenţă complexă de recuperare-compensare (psihoterapeutică, medicală, socială, culturală) adaptate persoanelor care nu reuşesc independent să atingă, temporar sau pe toată durata şcolarizării, un nivel de dezvoltare corespunzător vârstei, pentru formarea competenţelor de bază în vederea pregătirii pentru viaţa de adult.

c) Şcoală specială - unitate de învăţământ în care se asigură educaţie şi intervenţie psihopedagogică de către profesori specializaţi persoanelor cu diferite tipuri şi grade de dizabilităţi/deficienţe.

d) Cerinţe educaţionale speciale (CES) - necesităţi educaţionale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educaţiei adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare sau de altă natură, precum şi o asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională etc.).

e) Integrarea (şcolară) este procesul de adaptare a persoanei cu cerinţe educaţionale speciale la normele şi cerinţele şcolii pe care o urmează, de stabilire a unor relaţii afective pozitive cu membrii grupului şcolar (grupă/clasă) şi de desfăşurare cu succes a activităţilor şcolare.

f) Incluziunea (şcolară) este procesul permanent de îmbunătăţire a serviciilor oferite de unităţile de învăţământ pentru a cuprinde în procesul de educaţie toţi membri comunităţii, indiferent de caracteristicile, dezavantajele sau dificultăţile acestora.

g) Şcoala incluzivă este unitatea de învăţământ în care se asigură o educaţie pentru toţi copiii şi reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare şi segregare. Copiii/Elevii din aceste unităţi de învăţământ beneficiază de toate drepturile şi serviciile educaţionale, psihoterapeutice, medicale şi sociale, conform principiilor incluziunii sociale, echităţii şi al asigurării egalităţii de şanse.

h) Adaptare curriculară - corelarea conţinuturilor componentelor curriculumului naţional cu posibilităţile elevului cu CES, din perspectiva finalităţilor procesului de adaptare şi de integrare şcolară şi socială a acestuia,

i) Profesor itinerant şi de sprijin este cadrul didactic cu studii superioare în domeniul psihopedagogie care desfăşoară activităţi de învăţare, stimulare, compensare şi recuperare cu persoanele cu CES integrate în unităţile de învăţământ de masă în colaborare cu toţi factorii implicaţi.

j) Planul de servicii individualizat reprezintă modalitatea de programare şi coordonare coerentă a resurselor şi serviciilor individualizate pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în unităţi de învăţământ de masă, fiind focalizat pe nevoile de dezvoltare ale acestora.

k) Programul de intervenţie personalizat reprezintă un instrument de proiectare şi implementare a activităţilor educaţional-terapeutice, utilizat pentru eficientizarea activităţilor de intervenţie şi atingerea finalităţilor prevăzute în planul de servicii personalizat.

l) Plan educaţional individualizat (PEI) reprezintă instrumentul de organizare şi realizare coordonată şi coerentă a procesului educaţional pentru copilul/elevul/tânărul şcolarizat la domiciliu. Acest plan este elaborat şi revizuit de către cadrele didactice din unitatea de învăţământ rezidenţială.

m) Centrul Judeţean/al Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) - unitate specializată a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, coordonată metodologic de inspectoratul şcolar, care desfăşoară servicii de asistenţă psihoeducaţională pentru părinţi, copii, cadre didactice şi care coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea şi serviciile educaţionale oferite de către: centrele logopedice interşcolare şi cabinetele logopedice, centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică, mediatorii şcolari.

n) Certificat de orientare şcolară şi profesională - document/act oficial eliberat de către CJRAE/CMBRAE, conform prevederilor cuprinse în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează diagnosticul/deficienţa şi orientează copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul de masă sau în învăţământul special.

o) Incapacitate - limitări funcţionale cauzate de disfuncţionalităţi/deficienţe fizice, intelectuale sau senzoriale, de condiţii de sănătate ori de mediu şi care reduc posibilitatea individului de a realiza o activitate, motrică sau cognitivă sau un comportament.

p) Handicap - dezavantaj social rezultat în urma unei deficienţe sau incapacităţi şi care limitează sau împiedică îndeplinirea de către individ a unui rol aşteptat de societate.

q) Dizabilitatea - rezultatul sau efectul unor relaţii complexe dintre starea de sănătate a individului, factorii personali şi factorii externi care reprezintă circumstanţele de viaţă ale acestui individ. Datorită acestei relaţii, impactul diverselor medii asupra aceluiaşi individ, cu o stare de sănătate dată, poate fi extrem de diferit. Dizabilitatea este termenul generic pentru afectări, limitări ale activităţii şi restricţii de participare - conform CIF1.

r) CIF reprezintă Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii, document elaborat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Geneva, 2001,

s) Afectarea - o pierdere sau o anormalitate a structurii corpului sau a unei funcţii fiziologice, inclusiv funcţiile mintale. Prin noţiunea de anormalitate înţelegem aici variaţiile semnificative de la norma stabilită statistic, adică o deviaţie de la media populaţiei stabilită conform normelor standard măsurate şi ea trebuie utilizată exclusiv în acest sens, conform CIF.

t) Funcţionarea - termen generic pentru funcţiile organismului, structurile corpului, activităţi şi participare. Ele denotă aspectele pozitive ale interacţiunii dintre individ (care are o problemă de sănătate) şi factorii contextuali în care se regăseşte (factori de mediu şi personali) - conform CIF.

u) Adaptarea curriculară - corelarea conţinuturilor componentelor curriculumului naţional cu posibilităţile elevului cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale din perspectiva finalităţilor procesului de adaptare şi de integrare şcolară şi socială a acestuia.

v) Educaţia incluzivă - proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea Sa procesul de învăţământ a tuturor persoanelor din cadrul unei comunităţi.

w) învăţământ (educaţie) la domiciliu-- instruire la domiciliu, asigurată de cadre didactice specializate, pentru copii în incapacitate (temporară sau permanentă) de a frecventa unităţile reţelei şcolare de masă, din cauza unor probleme de sănătate.

x) Serviciile de educaţie alternativă desfăşurate în incinta unităţilor spitaliceşti sunt o formă de şcolarizare alternativă, temporară, a elevilor şi tinerilor care suferă o internare pe perioada şcolarizării, înscrişi în unităţi şcolare de masă sau speciale care nu reuşesc, fără ajutor medical şi terapii specifice, să îşi desfăşoare normal activitatea educaţională în şcoala de provenienţă.

y) Centru de sănătate mentală pentru copii şi adolescenţi - unitatea spitalicească ce are ca obiectiv prevenţia primară şi prevenţia secundară a grupelor de vârstă ce sunt corespondente perioadei de şcolarizare (preprimar, primar şi gimnazial) prin forme alternative de intervenţie specifică: medicală şi psihopedagogică.

z) Activitate - executarea unei sarcini sau acţiuni de către un individ. Ea reprezintă funcţionarea la nivel individual - conform CIF.

aa) Participare - implicarea unei persoane într-o situaţie de viată. Ea reprezintă funcţionarea la nivelul societăţii - conform CIF.

bb) Boli cronice - boli care au o evoluţie lentă, ale căror simptome se instalează treptat, în evoluţie acţionând distructiv asupra organismului. De asemenea, bolile cronice presupun control şi tratament permanent.

cc) Afecţiuni neurologice - afecţiuni care includ o largă varietate de boli ale sistemului nervos central şi periferic, congenitale sau dobândite, acute sau cronice.

dd) Afecţiuni psihice - reprezintă un grup de tulburări ce cauzează o severă disfuncţie în gândire, afectivitate şi în relaţiile sociale. Pot afecta pe oricine, indiferent de vârstă (copii, adolescenţi, adulţi) şi pot apărea în orice familie. Persoanele care prezintă boli psihice pot fi în general cu intelect normal, deşi în unele cazuri datorită bolii creierul nu funcţionează la nivelul performanţelor optime.

ee) Afecţiuni metabolice - orice tulburare care cauzează disfuncţii ale acţiunii metabolice (tulburare care implică o modificare în metabolismul normal de: glucide, lipide, proteine, apa şi acizi nucleici) din organism ducând la pierderea controlului asupra homeostaziei. Afecţiunile metabolice se evidenţiază prin diverse sindroame şi boli.

ff) Afecţiuni rare - definesc bolile rare care pun în pericol viaţa sau provoacă o invaliditate cronică, fiind cu o prevalenţă scăzută şi necesitând eforturi speciale pentru a le rezolva.

gg) Afecţiuni sistemice - orice boală caracterizată printr-o atingere inflamatorie şi imunologică a ţesutului conjunctiv şi prin difuziunea leziunilor.

hh) Afecţiuni genetice - apar datorită unor modificări survenite la nivelul genelor sau cromozomilor, transmise ereditar.

ii) Afecţiuni autoimune - apar atunci când ţesuturile sunt în mod eronat atacate de propriul sistem imunitar al organismului.

Are loc o acţiune anormală a sistemului imun: limfocitele sau anticorpii atacă fără motiv unele organe pe care le recunosc ca non-self. Aceste afecţiuni pot fi ereditare, dar pot fi determinate şi de acţiunea unor factori de mediu ce conduc la scăderea sistemului imunitar.

jj) Afecţiuni oncologice - afecţiuni având ca element comun proliferarea celulară anarhică, ce determină în general formarea unei tumori care se dezvoltă spontan şi prin extensie locală şi la distanţă. Evoluţia poate fi lentă sau rapidă, în raport cu unele particularităţi biologice ale tumorii şi cu răspunsul organismului.

kk) Boli infecţioase - sunt cauzate de pătrunderea în organism a agenţilor patogeni cum ar fi: bacterii, virusuri, paraziţi sau fungi, bolile se pot transmite direct sau indirect de la un organism la un alt organism. În anumite cazuri bolile infecţioase pot fi asimptomatice.

ll) Persoană nedeplasabilă - persoană aflată în imposibilitatea de a se deplasa atât în interiorul, cât şi în exteriorul unui spaţiu.

mm) Normalizare - redresare, a se aduce sau a reveni la starea apropiată de valoarea întâlnită cel mai des.

nn) Prevenţie primară - acţiunile care se fac în vederea păstrării sănătăţii mintale a copilului în familie, şcoală şi societate.

oo) Prevenţie secundară - intervenţiile specializate educaţionale, psihologice sau medicale în vederea restabilirii sănătăţii mentale a copilului în familie, şcoală şi societate.

 

1 CIF reprezintă Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii, document elaborat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Geneva, 2001.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologia-cadru

 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă

.....................................................................

(adresa)

Servicii educaţionale din cadrul

.....................................................................

(numele şi adresa spitalului/secţiei)

Nr. .............../.......................................

 

ADEVERINŢĂ DE ŞCOLARIZARE

 

Către

.....................................................................

(şcoala unde elevul este înscris)

 

Elevul(a), ....................................................................., din clasa ............................

(al) a unităţii dumneavoastră de învăţământ va efectua activităţile instructiv-educative, conform curriculumului ....................................................................., începând cu data de ............................, pe o perioadă de ............................ .

Drept urmare, vă rugăm ca elevul ....................................................................., din clasa ............................ să nu fie notat absent în catalog până la primirea confirmării de încetare a activităţii şcolare în clasele/grupele din cadrul clinicii mai sus menţionate şi a situaţiei şcolare existente în documentele noastre şcolare.

 

Directorul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă,

Medic-şef,

............................................................

............................................................

 

 

ANEXA Nr. 3

la metodologia-cadru

 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă

.....................................................................

(adresa)

Servicii educaţionale din cadrul

.....................................................................

(numele şi adresa spitalului/secţiei)

Nr. .............../.......................................

 

SITUAŢIE ŞCOLARĂ

 

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI: .....................................................................

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE PROVENJENŢĂ: .....................................................................

A FRECVENTAT CURSURILE UNITĂŢII NOASTRE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN PERIOADA: .....................................................................

DUPĂ PROGRAMA: .....................................................................

 

DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absenţe

Note

Absenţe

Note

Absenţe

Note

Absenţe

Note

Absenţe

Note

Absenţe

Note

Absenţe

Note

Absenţe

Note

Absenţe

Note

Semestrul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota la teză

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media sem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purtarea

Absenţe

Note

Absenţe

Note

Absenţe

Note

Absenţe

Note

Absenţe

Note

Absenţe

Note

Absenţe

Note

Absenţe

Note

Absenţe

Note

Absenţe

Note

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medic-şef secţie,

Manager de caz,

Directorul Centrului Şcolar pentru Educaţie incluzivă,

............................................................

............................................................

............................................................


*) Se trec, în ordine, disciplinele prevăzute în planul-cadru.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Convenţiei-cadru încheiate între operatorul de transport şi de sistem şi participanţii la tranzacţionarea gazelor naturale până la intrarea în Sistemul naţional de transport al gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 99 lit. I) şi m) şi ale art. 130 alin. (1) lit. o) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 67 alin. (5), art. 68 alin. (5) şi ale art. 69 alin. (5) din Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Convenţia-cadru încheiată între operatorul de transport şi de sistem şi participanţii la tranzacţionarea gazelor naturale până la intrarea în Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S A. Mediaş, în calitate de operator de transport şi de sistem, şi participanţii la tranzacţionarea cu gaze naturale până în punctele de intrare în Sistemul naţional de transport al gazelor naturale care nu deţin calitatea de utilizator al reţelei au obligaţia de a încheia convenţia-cadru prevăzută în anexă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 86.

 

ANEXĂ

 

CONVENŢIA-CADRU Nr. .......... /................

încheiată între operatorul de transport şi de sistem şi participanţii la tranzacţionarea gazelor naturale până la intrarea în Sistemul naţional de transport al gazelor naturale

 

Încheiată între:

- Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S A. Mediaş, în calitate de operator al Sistemului naţional de transport al gazelor naturale (OTS), şi

- .................................................................., în calitate de participant la tranzacţionarea cu gaze naturale până la intrarea în Sistemul naţional de transport al gazelor naturale (Participant), denumite în continuare părţi sau folosind denumirile OTS şi Participant.

Prezenta convenţie se încheie în baza dispoziţiilor art. 67 alin. (5), art. 68 alin. (5) şi ale art. 69 alin. (5) din Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul reţelei pentru SNT, şi stabileşte raportul juridic dintre OTS şi participanţii la tranzacţionarea cu gaze naturale care nu deţin calitatea de utilizator al reţelei.

Abrevierile utilizate în prezenta convenţie-cadru sunt definite în cadrul Codului reţelei pentru SNT.

 

CAPITOLUL I

Drepturi şi obligaţii

 

1. OTS se obligă:

- să acorde, în condiţiile Codului reţelei pentru SNT, acces Participantului la platforma informaţională online administrată de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş;

- să comunice Participantului cantitatea de gaze naturale alocată în punctele de intrare în SNT;

- să ofere Participantului posibilitatea de a efectua tranzacţii în PVT, prin utilizarea FTG, cu cantităţile de gaze naturale reprezentând dezechilibrele zilnice cu titlul „Excedent”, rezultate în urma procesului de alocare prevăzut la art. 67-69 din Codul reţelei pentru SNT;

- să plătească contravaloarea cantităţilor de gaze naturale reprezentând dezechilibrele zilnice finale cu titlul „Excedent”, rezultate după utilizarea FTG, în conformitate cu prevederile Codului reţelei pentru SNT.

2. OTS are dreptul să pretindă şi să încaseze contravaloarea capacităţii de transport aferentă diferenţelor cantitative alocate participantului la tranzacţionarea cu gaze naturale până în punctele virtuale de intrare în SNT, în conformitate cu prevederile Codului reţelei pentru SNT.

3. Participantul are obligaţia:

- să încheie contract de transport cu durata de o zi pentru fiecare zi gazieră în care Participantului i-a fost alocată o cantitate în punctul de intrare în SNT, conform prevederilor Codului reţelei pentru SNT, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării de către OTS a respectivei cantităţi alocate;

- să plătească contravaloarea capacităţii de transport aferentă diferenţelor cantitative alocate de OTS, în conformitate cu prevederile Codului reţelei pentru SNT.

4. Participantul are dreptul:

- să utilizeze platforma informaţională online administrată de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş;

- să efectueze tranzacţii în PVT, prin utilizarea FTG, cu cantităţile de gaze naturale reprezentând dezechilibrele zilnice cu titlul „Excedent”, rezultate în urma procesului de alocare prevăzut la art. 67-69 din Codul reţelei pentru SNT;

- să încaseze contravaloarea cantităţilor de gaze naturale reprezentând dezechilibrele zilnice finale cu titlul „Excedent”, rezultate după utilizarea FTG, în conformitate cu prevederile Codului reţelei pentru SNT.

 

CAPITOLUL II

Modalitate de plată

 

1. Contravaloarea capacităţii de transport aferentă diferenţelor cantitative alocate Participantului în punctele de intrare în SNT în urma procesului de alocare prevăzut la art. 67-69 din Codul reţelei pentru SNT este egală cu tariful de rezervare de capacitate pentru prestarea serviciului de transport ferm pe zi, în vigoare la data alocării.

2. Contravaloarea cantităţilor de gaze naturale reprezentând dezechilibrele zilnice finale cu titlul „Excedent” se calculează potrivit dispoziţiilor art. 102 din Codul reţelei pentru SNT.

3. Emiterea, comunicarea, termenul şi modalitatea de plată a facturilor se supun dispoziţiilor art. 105-107 din Codul reţelei pentru SNT.

Prezenta convenţie s-a încheiat astăzi, ....................., în două exemplare, pentru fiecare parte.

 

Reprezentant legal OTS,

Reprezentant legal Participant,

............................................................

............................................................

Semnătura

Semnătura

............................................................

............................................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.