MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 932/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 932         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 21 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

852. - Hotărâre privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

922. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu

 

1.412. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.293/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Vidra din judeţul Vrancea

 

1.422. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.305/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:

a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza preţului sau a cantităţii de produse cumpărate sau introduse pe piaţă;

b) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

c) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

Art. 2. - Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României.

Art. 3. - În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează;

a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol;

b) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;

c) întreprindere unică-reprezintă, potrivit art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre următoarele relaţii:

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;

d) autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de minimis;

e) ANZ - Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”;

f) Registrul naţional al exploataţiilor. denumit în continuare RNE- conform definiţiei prevăzute la art. 1 pct. 15 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

g) animal de reproducţie de rasă pură din specia porcine - vieruş/scrofiţă ai cărui/cărei părinţi şi bunici sunt înscrişi sau înregistraţi într-un registru genealogic al aceleiaşi rase şi care el/ea însuşi/Însăşi este fie înscris/ă, fie înregistrat/ă sau îndeplineşte cerinţele pentru a fi înscris/ă în registrul genealogic, potrivit prevederilor art. 1 lit. a) din Norma privind animalele de reproducţie din specia porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 13/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu vârsta de maximum 6 luni şi o greutate corporală de minimum 80 kg la data achiziţiei acestora, cu excepţia raselor Bazna şi Mangaliţa, pentru care vârsta este de maximum 1 an şi greutatea corporală de minimum 80 kg la data achiziţiei acestora;

h) animal de reproducţie hibrid din specia porcine - vieruş/scrofiţă rezultat/ă din încrucişarea de animale de rasă pură şi/sau hibride şi care este înscris/ă în registrul zootehnic, potrivit prevederilor art. 1 lit. b) din Norma privind animalele de reproducţie din specia porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 13/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu o greutate corporală de minimum 80 kg la data achiziţiei acestora;

i) Registrul ajutoarelor de stat - potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, prevăzut în anexa la Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;

j) Registrul genealogic - conform definiţiei prevăzute la art. 1 lit. c) din Norma privind animalele de reproducţie din specia porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 13/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

k) Registrul zootehnic - conform definiţiei prevăzute la art. 1 lit. d) din Norma privind animalele de reproducţie din specia porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 13/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eligibilitate, bugetul şi durata schemei

 

Art. 4. - (1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor din domeniul zootehnic care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei primare, pentru achiziţionarea de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine, în vederea ameliorării valorii genetice a şeptelului de animale.

(2) Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt întreprinderile/întreprinderile unice, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) şi c), respectiv:

a) crescători de porcine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

b) crescători de porcine, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu personalitate juridică constituite conform legii.

Art. 5. - (1) Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind achiziţionarea de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine, beneficiarii, aşa cum sunt prevăzuţi la art. 4 alin. (2), trebuie să deţină exploataţii de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar.

(2) Pentru obţinerea ajutorului de minimis prevăzut la art. 4 alin. (1), beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

a) să deţină exploataţii de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, identificate şi înregistrate în RNE, până la data depunerii cererii;

b) se obligă prin angajament scris să menţină în exploataţie animalele de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine achiziţionate, pe o perioadă de minimum 3 ani, începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat;

c) să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 16 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

d) în cazul achiziţionării de vieruşi, să deţină un efectiv minim de 10 capete scroafe de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa sau de 50 capete scroafe de reproducţie din rase pure sau hibride.

Art. 6. - Prin excepţie de la prevederile art. 5 alin. (2) lit. b), în caz de forţă majoră, respectiv boală, mortalităţi, accidente sau reformă, animalele de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine pot fi înlocuite cu animale identificate şi înregistrate în RNE şi Registrul genealogic/registrul zootehnic, în aceleaşi condiţii de rasă, valoare genetică, vârstă şi greutate, cu obligaţia depunerii documentelor justificative şi a completării documentaţiei iniţiale în mod corespunzător,

Art. 7. - (1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor, este de:

a) maximum 3.000 lei/cap vieruş din rasă pură şi/sau hibrid, achiziţionat în baza prevederilor prezentei hotărâri;

b) maximum 1.100 lei/cap scrofiţă din rasă pură, achiziţionată în baza prevederilor prezentei hotărâri;

c) maximum 600 lei/cap scrofiţă hibridă, achiziţionată în baza prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de

15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

(4) În cazul nerespectării prevederilor art. 5, beneficiarii schemei de minimis sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă penalităţi şi dobânzi, de la data încasării acestuia, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 8. - Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 13.500.000 lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, titlul 40 „Subvenţii”, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”.

Art. 9. - Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor începând cu data de 15 decembrie 2016.

 

CAPITOLUL III

Reguli procedurale

 

Art. 10. - (1) în vederea obţinerii ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2), înainte de depunerea cererii, se prezintă la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, pe a căror rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale, şi solicită întocmirea situaţiei prevăzute la alin. (2).

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2), întocmesc situaţii privind sumele primite anterior de aceştia în baza hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 11 alin. (3), pentru calcularea sumelor rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis.

(3) Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2), care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 5 şi pentru care direcţiile pentru agricultură Judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, au calculat, conform prevederilor alin. (2), o sumă minimă rămasă de 600 lei pentru achiziţionarea scrofiţelor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c)/1.100 lei pentru achiziţionarea scrofiţelor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b)/3.000 lei pentru achiziţionarea vieruşilor prevăzuţi la art. 7 alin. (2) lit. a), întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi le depun de la data publicării prezentei hotărâri până la data de 5 decembrie 2016, inclusiv, la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a căror rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale, însoţite de următoarele documente;

a) împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în cazul persoanelor juridice şi în cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 4 alin. (2) lit. a), precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;

c) declaraţie pe propria răspundere, conform anexei nr. 1 partea B;

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) document care atestă că exploataţiile de porcine sunt identificate şi înregistrate în RNE până la data depunerii cererii, eliberat de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor - SNIIA;

f) copie a înregistrării/autorizaţiei sanitar-veterinare;

g) angajamentul prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. b);

h) copia facturii fiscale de achiziţie a animalelor de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine;

i) formularul de mişcare F2/document de mişcare, emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit/utilizatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor - SNIIA, avizat de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, depus în termen de maximum 15 zile de la data încasării ajutorului de minimis. Viza direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene certifică faptul că mişcarea animalelor a fost înregistrată în baza naţională de date;

j) copie a certificatului individual/colectiv de origine a animalelor de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine achiziţionate, vizat de oficiul judeţean pentru zootehnie;

k) lista cu animalele achiziţionate, care să cuprindă numărul matricol şi greutatea individuală a acestora, întocmită de vânzător, semnată şi ştampilată de conducătorul registrului genealogic/zootehnic.

(4) Documentele prevăzute la alin. (3) sunt emise până la data depunerii cererii, inclusiv, cu excepţia celor prevăzute la lit. i) a respectivului alineat.

(5) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

Art. 11. - (1) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc registrul judeţean de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, calculează, determină şi aprobă sumele aferente reprezentând sprijinul financiar, pentru fiecare beneficiar în parte, şi se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform prevederilor art. 7 alin. (3).

(3) Calculul prevăzut la alin. (2) ţine cont de sumele acordate anterior beneficiarului în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 867/2014 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 873/2014 privind aprobarea schemei de minimis „Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate”, al Hotărârii Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate”, al Hotărârii Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne1, precum şi orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis în perioada 1 ianuarie 2014- 31 decembrie 2016.

Art. 12. - (1) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, întocmesc situaţia centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, pe care o transmit Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 8 decembrie 2016, inclusiv.

(2) în urma centralizării solicitărilor transmise de direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, dacă sumele solicitate depăşesc valoarea prevăzută la art. 8, Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale determină procentul de diminuare a acestora, care se aplică tuturor solicitanţilor, şi H comunică direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz.

(3) în situaţia prevăzută la alin. (2), direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, notifică beneficiarii cu privire la nivelul diminuării sumelor solicitate, în termen de 5 zile de la primirea comunicării din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi întocmesc situaţia centralizatoare cu sumele diminuate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o transmit Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 13. - Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 14. - (1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare, şi încarcă informaţiile corespunzătoare în Registrul ajutoarelor de stat.

Art. 15. - (1) Registrele judeţene de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar acordat potrivit prevederilor prezentei hotărâri se păstrează la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exerciţiul financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

(3) Lista se publică pe site-ul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial al instituţiei.

(4) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, împreună cu oficiile judeţene de zootehnie, efectuează verificarea la faţa locului pe un eşantion de 5% din beneficiari, până la data de 30 iunie 2017, şi întocmesc procese-verbale de constatare.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 16. - Ajutorul de minimis acordat în temeiul prevederilor prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis sau de ajutor de stat acordată pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de minimis.

Art. 17. - (1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente ajutorului prevăzut în schema de ajutor de minimis sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.

Art. 18. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

p. Ministrul afacerilor externe,

Marius Cristian Bădescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 852.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE

pentru schema „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de animale de reproducţie din rase pure şl/sau hibride din specia porcine”

 

(model)

Partea A

 

Direcţia pentru agricultură a judeţului ......................................./a Municipiului Bucureşti

Numărul şi data din Registrul judeţean de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis  ......................................./ .......................................

 

Nume şi prenume persoană fizică

 

 

Nume şi prenume împuternicit (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)

 

Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale

 

 

CNP titular/împuternicit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa

 

 

Judeţul/Sectorul

Localitatea

 

 

Satul / Strada

Nr.

Cod poştal

Bl.

Ap.

 

 

Telefon

Fax

E-mail

 

 

Trezoreria/ Banca

Sucursala/Agenţia/Filiala

 

 

IBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea persoanei juridice/ PFA/ÎÎ/ ÎF

 

 

 

 

 

 

Cod unic de înregistrare (CUI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod de identificare fiscal (CIF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume titular/administrator/reprezentant legal

Prenume titular/administrator/reprezentant legal

 

 

 

 

 

CNP titular/administrator/reprezentant legal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sediul social persoana juridică/ PFA/ÎÎ/ÎF/

 

 

 

Judeţul/Sectorul

Localitatea

 

 

Satul / Strada

Nr.

Cod poştal

Bl.

Ap.

 

 

 

Telefon

Fax E-mail

 

 

Trezoreria/ Banca

Sucursala/Agenţia/Filiala

 

 

IBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicit sprijin financiar prin schema „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. /2016, pentru achiziţionarea unui efectiv de ............ capete vieruşi, ............ capete scrofiţe de reproducţie din rase pure, ............ capete scrofiţe de reproducţie hibride.

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

...........................................................................................

...........................................................................................

Notă: Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul Direcţiei pentru agricultură judeţene/a municipiului Bucureşti împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.

 

Partea B

 

Declar că am depus / nu am depus o altă cerere pentru acordare de „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine” la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................................................./ a Municipiului Bucureşti.

 

Declar că:

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal

Da    Suma ....................  Nu  

 

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 867/2014 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol”

Da    Suma ....................  Nu  

 

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 873/2014 privind aprobarea schemei de minimis „Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate”

Da    Suma ....................  Nu  

 

- am beneficiat de ajutor de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 638 /2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate”

Da    Suma ....................  Nu  

 

- am beneficiat de ajutor de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr.723/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne”

Da    Suma ....................  Nu  

 

- am beneficiat de alte ajutoare de minimis care fac obiectul altor acte normative

Da    Suma ....................  Nu  

 

Declar că întreprinderea se încadrează în categoria întreprinderilor unice definite la art.3 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. /2016, având în componenţă următoarele întreprinderi ................. (*), întreprinderi ce cad sub incidenţa prezentului ajutor de minimis, precum şi a ajutoarelor de minimis listate mai sus;

Da                                Nu  

(*) Lista include denumire, sediu, date de contact.

 

Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi să înapoiez, la cererea motivată a direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a altor instituţii abilitate, suma care a fost virată de acestea sub titlul de ajutor de minimis, tară a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.

 

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Codul Penal, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

 

Sunt de acord cu diminuarea sumei solicitate, în cazul depăşirii valorii prevăzute la art.8, potrivit prevederilor art. 12 alin.(2).

 

Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.

 

Beneficiar,

....................................................

(Semnătura şi ştampila după caz)

 

Se aprobă suma de ................................ (**) lei

Verificat,

Aprobat,

Reprezentant DAJ:

Director Executiv

Nume/prenume/Semnătura ....................................................

(nume, prenume) ....................................................

 

Semnătura

Ştampila


(**) Suma se aprobă după aplicarea prevederilor an 11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. .2016.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGISTRUL JUDEŢEAN

de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis

(model)

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................................................./a Municipiului Bucureşti

 

Nr. crt./

data

Crescător de animale

(numele şi prenumele, denumite, CNP/CUI, localitatea)

Cerere pentru ajutor de minimis

(nr./data)

Nr. capete pentru care se solicită sprijin pe categorii

Cuantum pe categorie (lei/cap)

Suma totală aprobată(*)

(lei)

vieruş

(v)

scrofiţă rasă pută (srp)

Scrofiţă hibridă

(sh)

(v)

(srp)

(sh)

(0)

(1)

(2)

O)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (3) x (6) + (4) x (7) + (5) x (8)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Nu poate depăşi echivalentul în lei a 15.000 euro, calculat la cursul de schimb din data depunerii cererii, având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului. nr. ...........  /2016.

Întocmit,

.................................................

(nume, prenume, funcţia, semnătura, ştampila)

 

ANEXA Nr. 3

 

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE

a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine”

 

(model)

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................................................./a Municipiului Bucureşti

 

Judeţul

Număr beneficiari

Nr. capete pentru care se acordă sprijin pe categorii

Cuantum pe categorie (lei/cap)

Suma totală aprobată(*)

(lei)

vie rus (v)

scrofiţă rasă pură (srp)

scrofiţă hibridă

(sh)

(v)

(srp)

(sh)

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (2) x (5) + (3) x (6) + (4)x (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

Întocmit,

.................................................

.................................................

(nume, prenume, semnătura, ştampila)

(nume, prenume, 1unc(ia, semnătura)

 

ANEXA Nr. 4

 

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE

a sumelor calculate pentru schema „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de animale de reproducţie din rase pure şl/sau hibride din specia porcine”

 

(model)

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................................................./a Municipiului Bucureşti

 

Judeţul

Număr beneficiari

Nr. capete pentru care se acordă sprijin pe categorii

Cuantum pe categorie (lei/cap)

Suma totală aprobată

(lei)

vieruş

(v)

scrofiţă rasă pură (srp)

Scrofiţă hibridă

(sh)

(v)

(srp)

(sh)

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (2) x (5) + (3) x (6) + (4) x (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

Întocmit,

.................................................

.................................................

(nume, prenume, semnătura, ştampila)

(nume, prenume, 1unc(ia, semnătura)

 

ANEXA Nr. 5

 

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE

(model)

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

Se aprobă.

 

Ordonator principal de credite,

 

.................................................

 

Nr. crt.

Judeţul

Suma totală aprobată

(lei)

(0)

(1)

(2)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

...

 

 

Total

 

 

 

Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene

Director general,

.................................................

(semnătura şi ştampila)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSC10058 Dealul lui Dumnezeu

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.836 din 25 aprilie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului laşi - Decizia etapei de încadrare nr. 53 din 2 iulie 2014, Avizul Ministerului Culturii nr. 4.474 din 28 iulie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 208.054 din 10 aprilie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 25.732 din 30 martie 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 152.950/I.M. din 25 martie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Simona Olimpia Negru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 mai 2016.

Nr. 922.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 932 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.293/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Vidra din judeţul Vrancea

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.293/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Vidra din judeţul Vrancea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 11 octombrie 2016, se modifică după cum urmează:

- Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2016.

Nr. 1.412.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.293/2016)

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.305/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.305/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 28 octombrie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2016.

Nr. 1.422.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.305/2016)

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a Imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Movila

Ialomiţa

1

2

Sudiţi

Ialomiţa

1, 2

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.305/2016)

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.