MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 929/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 929         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 18 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

834. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara

 

835. - Hotărâre privind înscrierea imobilului 714 Braşov în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

837. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor „Nicolae Golescu” Slatina

 

838. - Hotărâre privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0658 Târgu Jiu din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

839. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

840. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0657 Oradea

 

841. - Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru două imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 

842. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa

 

843. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0326 Zalău

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

965. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere, Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale, Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.265/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră, Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru sămânţă şi Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 150/2010 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre privind eticheta oficială de pe ambalajele de seminţe

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Haţeg,

judeţul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia cu nr. MFP103492 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. ca urmare a reevaluării acestuia conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara.

(2) După preluare, imobilul transmis potrivit alin. (1) se va utiliza în vederea realizării unei baze sportive, într-un termen de 3 ani de la data preluării imobilului, conform Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Haţeg nr. 136/2016.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului transmis şi termenul, prevăzute la art. 2 alin. (2), acesta revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2016.

Nr. 834.

 

ANFXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil aflat În domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării acestuia conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şt completările ulterioare

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/Cartea funciară/ Nr. cadastral

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar actualizată a bunului

(în lei)

Administratorul bunului/CUI

103492

8.19.01

Imobil 3133

Judeţul Hunedoara, oraşul Haţeg CF 61520 Nr. cad. 61520

Construcţii şi teren*

1.079.873,88  

Ministerul Apărării Naţionale CUI-4183229


*) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

bunului

Adresa/ Cartea fundară/ Nr. cadastral

Valoarea de inventar

(în lei)

Elementele-cadru de descriere tehnică/capacitate/bucăţi/ valoare contabilă

Persoana juridică da la care se transmite imobilul/ CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/ CUI

103.492

8.19.01

Imobil 3133

Judeţul Hunedoara, oraşul Haţeg CF 61520 Nr. cad. 61520

1.079.873,88

1. Construcţii:

Pavilionul A:

- suprafaţă construită

- 39 mp;

- suprafaţă desfăşurată - 98 mp;

- valoare contabilă - 82.60 lei

Total suprafaţă construită - 39 mp

Total suprafaţă desfăşurată - 98 mp

Total valoare contabilă - 82.60 lei

2. Suprafaţa totală a terenului - 3,7953 ha Total valoare contabilă - 1.079.791,28 lei

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI-4183229

Domeniul public al oraşului Haţeg

CUI-5453878

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea imobilului 714 Braşov în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 375/2010 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, revenit în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 555/2015, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 2. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2016.

Nr. 835.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului situat în municipiul Braşov care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public la statului şi se dă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului imobil

Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastrale

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar a bunului imobil

(în lei)

Persoana juridică ce deţine imobilul în administrare

1

*

8.19.01

Imobil 714

Judeţul Braşov, municipiul Braşov,

Str. Agriculturilor nr. 2 CF 112925,

Nr. cad. 11231/2/2, 11231/1/50/2/2,

11231/1/51/2

Suprafaţa terenului (inclusiv construcţiile) - 1,0985 ha

436.382,54

Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI -4183229


* Nr. MFP se acordă odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public la statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor „Nicolae Golescu” Slatina

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor „Nicolae Golescu” Slatina, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor interne,

Ioan Buda,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2016.

Nr. 837.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor „Nicolae Golescu” Slatina, a cărui valoare da inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Unitatea care administrează imobilul (CUI)

Valoarea contabilă actualizată a imobilului

(lei)

37878

8.19.01

42-07

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor „Nicolae Golescu” Slatina CUI 32636821

25.963.486,24

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0658 Târgu Jiu din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează: p. Ministrul afacerilor interne,

Ioan Buda,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2016.

Nr. 838.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0658 Târgu Jiu care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

Nr. de înregistrare al imobilului la MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul şi CUI

Caracteristicile tehnice ale construcţiilor

Valoare totală a bunului imobil

(lei)

Valoarea părţilor bunului care se scad din domeniul public

(lei)

Valoarea părţii bunului care rămâne

(lei)

35121

(parţial)

8.19.01

45-67

Târgu Jiu, judeţul Gorj

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu

CUI 4246394

1. Pavilion 45-67-12

Sc = 299,00 mp

Sd = 299,00 mp

30.824.032,01

1.162.280,87

29.661.751,14

2. Pavilion 45-67-13

Sc = 343,00 mp

Sd = 343,00 mp

3. Pavilion 45-67-15

Sc = 300,00 mp

Sd = 300,00 mp

4. Pavilion 45-67-16

Sc = 200,00 mp

Sd = 200,00 mp

5. Pavilion 45-67-17

Sc = 225,00 mp

Sd = 225,00 mp

6. Pavilion 45-67-18

Sc = 400,00 mp

Sd = 400,00 mp

7. Pavilion 45-67-21

Sc = 85,00 mp

Sd = 85,00 mp

8. Pavilion 45-67-22

Sc = 208,00 mp

Sd = 208,00 mp

9. Pavilion 45-67-24

Sc = 250,00 mp

Sd = 250,00 mp

10. Pavilion 45-67-25

Sc = 99,00 mp

Sd = 99,00 mp

11. Pavilion 45-67-26

Sc = 192,00 mp

Sd = 192,00 mp

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar a şase imobile, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - structuri de aviaţie subordonate, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 26159 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Se aprobă trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării.

Art. 3. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0435 Reşiţa, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 101109 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conform datelor înscrise în anexa nr. 4.

Art. 4. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 5. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi a datelor de identificare a imobilelor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul de Urgenţă „Praf. dr. Dimitrie Gerota” Bucureşti, înregistrate la poziţia cu nr. MFP 35.892 şi 102.714, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 6. - Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Art. 7. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor interne,

Ioan Buda,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2016.

Nr. 839.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a Imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea MAI - structurile de aviaţie subordonate, ale căror valori de inventar se modifică, ca urmare a reevaluării

 

Număr MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea

Persoana juridica ce administrează imobilul CUI

Adresa imobilului

Valoarea de inventar (actualizată)

lei

159363

8.19.01

Imobil 62-15

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie (UM 0900)

CUI 24367374

Bucureşti

19,681.058,28

155216

8.19.01

Imobil 62-10

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie (UM 0900)

CUI 24367374

Bucureşti

7.686.005,67

155435

8.19.01

Imobil 62-14

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie (UM 0900)

CUI 24367374

Judeţul Dolj

7.740.287,77

155443

8.19.01

Imobil 62-12

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviaţie laşi (UM 0972)

CUI 24824573

Judeţul laşi

198.665,27

155444

8.19,01

Imobil 62-13

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviaţie Tulcea (UM 0973)

CUI 24849870

Judeţul Tulcea

68.849,68

153876

8.19.01

Imobil 62-07

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviaţie Cluj (UM 0971)

CUI 24683180

Judeţul Cluj

2.430.846,57

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, a cărui valoare de inventar se actualizează

 

Număr MFP

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul [CUI]

Valoarea totală a bunului imobil reactualizată

(în lei)

26159

8.19.01

48-100

Judeţul Neamţ

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă „Petrodava" al Judeţului Neamţ,

CUI 2613460

7.757.105,61

 

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiei aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune casării şi valorificării

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul [CUI]

Caracteristicile tehnica ale construcţiei care trece în domeniul privat al statului

Valoarea bunului care trece în domeniul privat al statului

(lei)

26159

(parţial)

8.19.01

Număr cadastru intern: 48-100 - 04

Judeţul Neamţ

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava" al Judeţului Neamţ,

CUI 2613460

1 construcţie: C4 - Magazie instrucţie Sc = 74 mp

Sd = 74 mp

C.F. nr. 58771

28.736,67

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0435 Reşiţa a cărui valoare de inventar se actualizează

 

Număr MFP

Codul de clasificare

Denumirea bun

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

101109

8.19.01

45-171

Judeţul Caraş-Severin

Unitatea Militară 0435 Reşiţa

CUI 4396308

6.811.152,67

 

ANEXA Nr. 5

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne, a cărui valoare de inventar se modifică, ca urmare a reevaluării

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

155181

8.19.01

42-31

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. - Orăştie (CUI) 25949915

9.458.635,80

 

ANEXA Nr. 6

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul de Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota” Bucureşti, pentru care se actualizează valoarea de inventar şi caracteristicile tehnice se modifică

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile tehnice

Valoarea de inventar actualizată (lei)

35.892

8.25.01

50-01

Municipiul Bucureşti, str. Vasile Vasilievici Stroescu nr. 29-31, sectorul 2

Ministerul Afacerilor Interne - Spitalul de Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota” Bucureşti Cod unic de identificare

(CUI) -4283767

Teren - 2.206 mp

6 construcţii

Sc = 1.568 mp

Sd = 8.717,63 mp

CF nr. 217571

67.939.534,59

102.714

8.19.01

50-07

Municipiul Bucureşti, sectorul 1

Ministerul Afacerilor Interne - Spitalul de Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota” Bucureşti Cod unic de identificare

(CUI) -4283767

Teren + construcţii

1.650.601,64

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0657 Oradea

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0657 Oradea, ca urmare reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor interne,

Ioan Buda,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2016.

Nr. 840.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0657 Oradea a cărui valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea

Adresa

Persoana juridică care administrează

Valoare de inventar actualizată

(lei)

101.096

8.19.01

45-80

Oradea

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0657 Oradea

C.U.I. = 4208536

4.176.876,34

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru două imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Braşov, înregistrat cu nr. MFP 114.777, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, referitor la imobilul aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul Clinic de Urgenţă „Avram Iancu” Oradea, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 106.719, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru o parte din acesta, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Public», va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor interne,

Ioan Buda,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2016.

Nr. 841.

 

ANEXA Nr.1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a Imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Braşov pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării şi a cărui unitate de administrare se schimbă

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Unitatea de administrare de la care se transmite imobilul

Unitatea de administrare la care se transmite imobilul

Denumirea nouă după transfer

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

114777

8.19.01

08-92

Judeţul Braşov

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Braşov

CUI 4383979

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Asigurare Logistică Integrată

CUI 4267060

47-129

4.082.089,89

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul Clinic de Urgentă „Avram Iancu” Oradea, a cărui valoare de inventar se actualizează

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa imobilului

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

106719

8.19.01

50-13

Ministerul Afacerilor Interne - Spitalul Clinic de Urgenţă „Avram Iancu” Oradea Cod unic de identificare (CUI) 4784130

Judeţul Bihor

47.046.081,93

 

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul Clinic de Urgenţă „Avram Iancu” Oradea, a cărui unitate de administrare se schimbă

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea

imobilului

Unitatea de administrare de la care se transmite imobilul

Unitatea de administrare la care se transmite imobilul

Adresa

imobilului

Caracteristicile tehnice ale părţii care se transferă

Caracteristicile tehnice ale părţii care rămâne la vechiul administrator

Nr. MFP pentru

partea de imobil care îşi schimbă unitatea de administrare

106719

(parţial)

8.19.01

50-13

Ministerul Afacerilor Interne - Spitalul Clinic de Urgenţă „Avram Iancu” Oradea Cod unic de identificare

(CUI) 4784130

Ministerul Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Oradea Cod unic de identificare

(CUI) 13641538

Judeţul Bihor

Teren în suprafaţă de 467 mp + 1 construcţie C1

Sc = 308 mp

Sd = 924 mp

Valoare totală - 4.010.081,93 lei

Denumire imobil: 50-14

CF nr. 155053

Teren în suprafaţă de 6.663 mp + 8 construcţii C1- C8

Suprafaţă totală construită = 944 mp

Suprafaţă totală desfăşurată = 1.057 mp

CF nr. 155054

Teren în suprafaţă de 9.911 mp + 5 construcţii C1-C5

Suprafaţă totală construită = 3.357 mp

Suprafaţă totală desfăşurată = 6.070 mp

CF nr. 155057

Valoare totală = 43.036.000 lei

Seva atribui de către MFP.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor interne,

Ioan Buda, secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2016.

Nr. 842.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea

imobilului

Adresa imobilului

Unitatea care administrează imobilul (CUI)

Valoarea contabilă actualizata a imobilului

(lei)

37684

8.19.01

21-01

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Ialomiţa  (CUI) 4365409

7.405.457,57

113301

8.19.01

21-15

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Ialomiţa  (CUI) 4365409

808.925,45

113302

8.19.01

21-16

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Ialomiţa  (CUI) 4365409

86.111,63

113303

8.19.01

21-17

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa (CUI) 4365409

86.772,50

113304

8.19.01

21-19

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Ialomiţa  (CUI) 4365409

85.692,60

113305

8.19.01

21-21

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Ialomiţa (CUI) 4365409

84.388,58

113306

8.19.01

21-23

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa (CUI) 4365409

79.494,87

113307

8.19.01

21-24

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Ialomiţa  (CUI) 4365409

80.654,69

113308

8.19.01

21-28

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa (CUI) 4365409

85.762,21

113309

8.19.01

21-30

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa (CUI) 4365409

91.676,31

113310

8.19.01

21-31

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Ialomiţa  (CUI) 4365409

83.771,04

113311

8.19.01

21-32

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa (CUI) 4365409

79.432,27

113312

8.19.01

21-36

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Ialomiţa  (CUI) 4365409

226.302,42

113313

8.19.01

21-40

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Ialomiţa (CUI) 4365409

91.480,18

113314

8.19.01

21-41

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Ialomiţa  (CUI) 4365409

88.668,58

113315

8.19.01

21-44

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Ialomiţa (CUI) 4365409

90.498,85

113316

8.19.01

21-45

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Ialomiţa  (CUI) 4365409

83.772,79

113317

8.19.01

21-47

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Ialomiţa  (CUI) 4365409

244.698,44

113318

8.19.01

21-49

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Ialomiţa (CUI) 4365409

85.368,97

113319

8.19.01

21-51

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa (CUI) 4365409

117.478,54

113320

8.19.01

21-54

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa (CUI) 4365409

115.135,63

113321

8.19.01

21-63

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Ialomiţa (CUI) 4365409

118.999,66

113322

8.19.01

21-65

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa (CUI) 4365409

110.450,26

113323

8.19.01

21-66

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Ialomiţa  (CUI) 4365409

83.352,06

113324

8.19.01

21-67

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa (CUI) 4365409

2.290.144,14

113325

8.19.01

21-69

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa (CUI) 4365409

43.606,86

113326

8.19.01

21-70

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Ialomiţa  (CUI) 4365409

65.577,51

113327

8.19.01

21-72

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa (CUI) 4365409

129.559,13

113328

8.19.01

21-73

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Ialomiţa  (CUI) 4365409

78.623,83

113329

8.19.01

21-74

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Ialomiţa (CUI) 4365409

103.156,47

113330

8.19.01

21-75

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Ialomiţa  (CUI) 4365409

107.182,95

113331

8.19.01

21-76

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Ialomiţa (CUI) 4365409

95.748,13

113332

8.19.01

21-77

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Ialomiţa  (CUI) 4365409

120.479,73

113333

8.19.01

21-78

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Ialomiţa  (CUI) 4365409

101.436,88

113334

8.19.01

21-79

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judeţean Ialomiţa (CUI) 4365409

128.869,92

113335

8.19.01

21-83

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa (CUI) 4365409

289.791,47

113336

8.19.01

21-80

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa (CUI) 4365409

2.328.375,13

113338

8.19.01

21-85

România, judeţul Ialomiţa

Ministerul Afacerilor Interne Inspectoratul de Politie Judeţean Ialomiţa (CUI) 4365409

190.539,78

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0326 Zalău

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0326 Zalău, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor interne,

Ioan Buda, secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2016.

Nr. 843.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0326 Zalău, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Unitatea care administrează imobilul (CUI)

Valoarea contabilă actualizată a imobilului

(lei)

101469

8.19.01

45-265

Judeţul Sălaj

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0326 Zalău CUI 7333398

3.033.539,12

101470

8.19.01

45-295

Judeţul Sălaj

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0326 Zalău CUI 7333398

1.026.678,14

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere, Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale, Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.265/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră, Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru sămânţă şi Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 150/2010 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre privind eticheta oficială

de pe ambalajele de seminţe

 

Luând în considerare necesitatea armonizării legislaţiei naţionale cu Directiva de punere în aplicare (UE) 2016/317 a Comisiei din 3 martie 2016, de modificare a Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE şi 2002/57/CE privind eticheta oficială de pe ambalajele de seminţe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 5 martie 2016,

având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată,

văzând Referatul de aprobare nr. 309.514 din 28 octombrie 2016, elaborat de către Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii - Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 1 iulie 2010, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 4 capitolul A pct. I lit. a), după subpunctul 2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2a, cu următorul cuprins:

„2a. Numărul de ordine atribuit oficial.”

2. La anexa nr. 4 capitolul A pct. I lit. b), după subpunctul 3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3a, cu următorul cuprins:

„3a. Numărul de ordine atribuit oficial,”

3. La anexa nr. 4 capitolul A pct. I lit. c), după subpunctul 2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2a, cu următorul cuprins:

„2a. Numărul de ordine atribuit oficial.”

4. La anexa nr. 5 secţiunea A, după prima liniuţă se introduce o nouă liniuţă cu următorul cuprins:

„- numărul de ordine atribuit oficial.”

5. La anexa nr. 5 secţiunea B, după prima liniuţă se introduce o nouă liniuţă cu următorul cuprins:

„- numărul de ordine atribuit oficial.”

Art. II. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din

30 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 4 secţiunea A lit. a), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2a, cu următorul cuprins:

„2a. numărul de ordine atribuit oficial;”.

2. La anexa nr. 4 secţiunea A lit. b), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2a, cu următorul cuprins:

„2a. numărul de ordine atribuit oficial;”.

3. La anexa nr. 5 secţiunea A, după prima liniuţă se introduce o nouă liniuţă cu următorul cuprins:

„- numărul de ordine atribuit oficial;”.

4. La anexa nr. 5 secţiunea C, după prima liniuţă se introduce o nouă liniuţă cu următorul cuprins:

„- numărul de ordine atribuit oficial;”.

Art. III. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.265/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 bis din 9 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 3 secţiunea A pct. I, după subpunctul 2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2a, cu următorul cuprins:

„2a. Numărul de ordine atribuit oficial.”

2. La anexa nr. 4 secţiunea A, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1a, cu următorul cuprins:

„1a. Numărul de ordine atribuit oficial.”

3. La anexa nr. 4 secţiunea C, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1a, cu următorul cuprins:

„1a. Numărul de ordine atribuit oficial.”

Art. IV. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 bis din 8 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 4 secţiunea A pct. I, după subpunctul 2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2a, cu următorul cuprins:

„2a. Numărul de ordine atribuit oficial.”

2. La anexa nr. 5 secţiunea A, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1a, cu următorul cuprins:

„1a. Numărul de ordine atribuit în mod oficial.”

3. La anexa nr. 5 secţiunea C, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1a, cu următorul cuprins:

„1a. Numărul de ordine atribuit în mod oficial.”

Art. V. - La anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru sămânţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 bis din 6 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea A, după punctul 2 se adaugă un nou punct, punctul 2a, cu următorul cuprins:

„2a. Numărul de ordine atribuit oficial;”.

Art. VI. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 150/2010 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 30 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 4 secţiunea A lit. a), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2a, cu următorul cuprins:

„2a. Numărul de ordine atribuit oficial.”

2. La anexa nr. 4 secţiunea A lit. b), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3a, cu următorul cuprins:

„3a. Numărul de ordine atribuit oficial.”

3. La anexa nr. 5 secţiunea A, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1a, cu următorul cuprins:

„1a. Numărul de ordine atribuit oficial.”

4. La anexa nr. 5, secţiunea C, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1a, cu următorul cuprins:

„1a. Numărul de ordine atribuit oficial.”

Art. VII. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 aprilie 2017.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

 

Bucureşti, 8 noiembrie 2016.

Nr. 965.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.