MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 925/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 925         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 17 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.133. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea şi completarea Regulamentului onorurilor şi ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.63/2013

 

1.011. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0140 Pădurea Călugărească

 

5.382. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind funcţionarea şcolilor doctorale în anul universitar 2016-2017

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului onorurilor şi ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.63/2013

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 32 lit. a)-d) din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 lit. d) şi art. 10 lit. d) din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, ale art. 17 alin. 3 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.802/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea ceremonialurilor Itinerare pentru personalul aflat în misiune în străinătate, decedat în teatrele de operaţii, în acţiuni de luptă sau în atentate teroriste,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 96/1998 privind proclamarea Zilei drapelului naţional şi ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 99/1998 pentru proclamarea Zilei imnului naţional al României,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul onorurilor şi ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.63/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 şi nr. 396 bis din 1 iulie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 38 alineatul (7), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) garda purtătoare a drapelului de arborat - 7 militari;”.

2. La articolul 74 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) înhumarea preşedintelui României decedat în timpul exercitării funcţiei, precum şi a foştilor preşedinţi/şefi de stat ai României.”

3. La articolul 79, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 79. - (1) Funeraliile cu onoruri militare se organizează pentru militarii în activitate, în rezervă sau în retragere şi veteranii de război decedaţi, preşedintele României, preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor şi prim-ministrul Guvernului României, în caz de deces pe timpul exercitării funcţiilor, la decesul foştilor preşedinţi/şefi de stat ai României, precum şi pentru persoanele civile decedate decorate cu ordine naţionale, la solicitarea familiei sau autorităţilor locale, adresată comandantului garnizoanei.”

4. La articolul 82, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 82. - (1) Transportarea sicriului se face cu un car mortuar, de regulă un autovehicul, iar pentru generali şi amirali activi, în rezervă sau în retragere, pentru preşedintele României, preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor şi prim-ministrul Guvernului României, în caz de deces în timpul exercitării funcţiei, şi pentru foştii preşedinţi/şefi de stat ai României, pe un afet de tun.”

5. Articolul 89 se abrogă.

6. La articolul 91, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 91. - (1) în cazul decesului unui militar sau civil din Ministerul Apărării Naţionale aflat în misiune în afara graniţelor ţării, funeraliile cu onoruri militare se includ în succesiunea de activităţi prevăzute în Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea ceremonialurilor funerare pentru personalul aflat în misiune în străinătate, decedat în teatrele de operaţii, în acţiuni de luptă sau în atentate teroriste, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.802/2004, şi se organizează conform anexei nr. 10.”

7. La anexa nr. 10, după litera b se introduce o nouă literă, litera b1, cu următorul cuprins:

„b1. personalităţi civile

 

Categoria

Constituirea gărzilor

Drapel de luptă

Grupa pentru salve

Baterie pentru salve

Militari pentru transport (portret, medalii, cruce, capac, sicriu)

Muzica militară

Gardă la sicriu

Gardă de onoare

Schimburi de onoare

Preşedinte/ Şef de stat al României

2 companii x 2 plutoane x 15 militari

Generali şi ofiţeri cu grade superioare

Da

-

Da

11 militari

1 trompet

4 militari*

Preşedintele Senatului, Camerei Deputaţilor, prim-ministrul României

1 companie x 3 plutoane x 15 militari

Ofiţeri cu grade superioare

Da

Da

-

11 militari

1 trompet

4 militari*”

 

Art. II. - În tot cuprinsul prezentului regulament, denumirea „Regimentul 30 Gardă «Mihai Viteazul»“ se înlocuieşte cu denumirea de „Brigada 30 Gardă «Mihai Viteazul»“.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

 

Bucureşti, 10 noiembrie 2016.

Nr. M.133.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0140 Pădurea Călugărească

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.769/AC din 21 aprilie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt nr. 7.704 din 14 septembrie 2015, Decizia etapei de încadrare nr. 6.582 din 14 septembrie 2015, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, Avizul Ministerului Culturii nr. 7.815 din 23 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 15.763 din 12 februarie 2016, adresele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 30.457/30.458 din 28 decembrie 2015 şi 88.157/108.417 din 11 februarie 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 157.185/IM din 23 decembrie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0140 Pădurea Călugărească, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 mai 2016.

Nr. 1.011.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind funcţionarea şcolilor doctorale în anul universitar 2016-2017

 

În baza prevederilor art. 158, art. 159 alin. (3), art. 192 alin. (1), art. 216 alin. (2) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.850/2012 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea externă în vederea autorizării provizorii, acreditării şi pentru evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 10 mai 2012.

Art. 2. - Metodologia privind autorizarea provizorie, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii, se stabileşte prin hotărârea Guvernului, conform dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Sunt autorizate să funcţioneze provizoriu în anul universitar 2016-2017 şcolile doctorale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi de către instituţiile de învăţământ superior care au dreptul de a organiza studii universitare de doctorat, potrivit legii.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

 

Bucureşti, 29 septembrie 2016.

Nr. 5.382.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Instituţia organizatoare de studii de doctorat (IOSUD)

Şcoala doctorală

Domeniul de studii universitare de doctorat

1

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

Automatică şi calculatoare

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Ingineria sistemelor

Electronică, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Inginerie electrică

Inginerie electrică

Ştiinţe aplicate

Fizică

Matematică

Inginerie aerospaţială

Inginerie aerospaţială

Chimie aplicată şi ştiinţa materialelor

Chimie

Inginerie chimică

Energetică

Inginerie energetică

Ingineria şi managementul sistemelor tehnologice

Inginerie industrială

Inginerie mecanică

Ştiinţa şi ingineria materialelor

Ingineria materialelor

Antreprenoriat, ingineria şi managementul afacerilor

Inginerie industrială

Inginerie mecanică şi mecatronică

Inginerie mecanică

Transporturi

Ingineria transporturilor

Ingineria sistemelor biotehnice

Inginerie mecanică

Ingineria şi aplicaţiile laserilor şi acceleratorilor

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Fizică

2

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

Şcoala doctorală UTCB

Inginerie civilă şi instalaţii

Inginerie electrică

Inginerie industrială

Inginerie mecanică

3

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”

din Bucureşti

Şcoala doctorală „Spaţiu, imagine, text, teritoriu”

Arhitectură

Şcoala doctorală Urbanism

Urbanism

4

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Şcoala doctorală Ingineria şi managementul resurselor vegetale şi animale

Agronomie

Biotehnologii

Horticultură

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Zootehnie

Şcoala doctorală de Medicină veterinară

Medicină veterinară

5

Universitatea din Bucureşti

Şcoala Doctorală - Drept

Drept

Şcoala Doctorală „Simion Mehedinţi - Natura şi dezvoltare durabilă” pentru domeniul Geografie

Geografie

Şcoala doctorală de Biologie

Biologie

Şcoala doctorală de Fizică

Fizică

Şcoala doctorală de Ştiinţă politică

Ştiinţe politice

Şcoala doctorală „Studii literare şi culturale” - Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Filologie

Şcoala doctorală din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă

Teologie

Şcoala Doctorală „Teologie şi studii religioase” - Facultatea de Teologie Romano-Catolică şi Facultatea de Teologie Baptistă

Teologie

Şcoala doctorală în Chimie

Chimie

Şcoala doctorală pentru domeniile Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei

Psihologie

Ştiinţe ale educaţiei

Şcoala doctorală pentru domeniul Filosofie

Filosofie

Şcoala doctorală pentru domeniul Geologie

Geologie

Şcoala doctorală pentru domeniul Informatică

Informatică

Şcoala doctorală pentru domeniul Istorie

Istorie

Şcoala doctorală pentru domeniul Matematică

Matematică

Şcoala doctorală pentru domeniul Sociologie

Sociologie

Şcoala doctorală pentru domeniul Ştiinţe ale comunicării

Ştiinţe ale comunicării

Şcoala doctorală de Studii universitare doctorale în domeniul Ecologie

Ştiinţa mediului

Şcoala doctorală din cadrul Facultăţii de Litere

Filologie

 

Studii culturale

Şcoala doctorală „Limbi şi identităţi culturale” - Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Filologie

Şcoala doctorală „Spaţiu, imagine, text, teritoriu” - Facultatea de Litere

Filologie

Studii culturale

 

6

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

Şcoala doctorală UMF „Carol Davila”

Farmacie

Medicină

Medicină dentară

7

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

Cibernetică şi statistică economică

Cibernetică şi statistică

Contabilitate

Contabilitate

Drept

Drept

Economie

Economie I

Economie

Economie II

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

Finanţe

Finanţe

Informatică economică

Informatică economică

Management

Management

Marketing

Marketing

8

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Şcoala doctorală din Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Muzică

9

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti - Studii doctorale

Arte vizuale

10

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti

Şcoala doctorală Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti

Cinematografie şi media

Teatru şi artele spectacolului

11

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

Şcoala doctorală Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

12

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din

Bucureşti

Şcoala doctorală multidisciplinară a SNSPA

Sociologie

Ştiinţe administrative

Ştiinţe ale comunicării

Ştiinţe politice

13

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Şcoala doctorală de Contabilitate

Contabilitate

Şcoala doctorală de Filologie

Filologie

Şcoala doctorală de Istorie

Istorie

Şcoala doctorală de Teologie

Teologie

14

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Filologie

Filologie

Teologie

Teologie

15

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Şcoală de studii doctorale

Ingineria mediului

Inginerie industrială

16

Universitatea „Transilvania” din Braşov

Şcoala doctorală interdisciplinară

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Filologie

Informatică

Ingineria materialelor

Ingineria sistemelor

Inginerie chimică

Inginerie electrică

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Inginerie forestieră

Inginerie industrială

Inginerie mecanică

Inginerie şi management

Marketing

Matematică

Medicină

Muzică

Silvicultură

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

 

17

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Arhitectură şi urbanism

Arhitectură

Automatică şi calculatoare

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Ingineria sistemelor

Construcţii şi instalaţii

Inginerie civilă şi instalaţii

Electronică, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Ingineria materialelor şi a mediului

Ingineria materialelor

Ingineria mediului

Inginerie electrică

Inginerie electrică

Inginerie industrială şi management

Inginerie industrială

Inginerie şi management

Inginerie mecanică şi mecatronică

Inginerie mecanică

Ştiinţe umaniste (CUNB)

Filologie

Filosofie

Ştiinţe aplicate (CUNB)

Matematică

18

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Şcoala doctorală de medicină veterinară

Medicină veterinară

Şcoala doctorală de ştiinţe agricole inginereşti

Agronomie

Biotehnologii

Horticultură

Zootehnie

19

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Şcoala doctorală Matematică şi informatică

Matematică

Informatică

Şcoala doctorală Fizică

Fizică

Şcoala doctorală Chimie

Chimie

Şcoala doctorală Inginerie chimică

Inginerie chimică

Şcoala doctorală Geografie

Geografie

Şcoala doctorală Geologie

Geologie

Şcoala doctorală Ştiinţa mediului

Ştiinţa mediului

Şcoala doctorală Biologie integrativă

Biologie

Şcoala doctorală Drept

Drept

Şcoala doctorală Administraţie şi politici publice

Ştiinţe administrative

Şcoala doctorală Comunicare, relaţii publice şi publicitate

Şcoala doctorală Ştiinţe politice şi ale comunicării

Ştiinţe ale comunicării

Şcoala doctorală Paradigma europeană

Şcoala doctorală Relaţii internaţionale şi studii de securitate

Şcoala doctorală Sociologie

Şcoala doctorală Ştiinţe politice şi ale comunicării

Sociologie

Şcoala doctorală Paradigma europeană

Şcoala doctorală Relaţii internaţionale şi studii de securitate

Relaţii internaţionale şi studii europene

Şcoala doctorală Comunicare, relaţii publice şi publicitate

Şcoala doctorală Paradigma europeană Şcoala doctorală Ştiinţe politice şi ale comunicării

Ştiinţe politice

Şcoala doctorală Ştiinţe economice şi gestiunea afacerilor

Cibernetică şi statistică

Contabilitate

Economie

Economie şi afaceri internaţionale

Management

Şcoala doctorală Administraţie şi politici publice Şcoala doctorală Ştiinţe economice şi gestiunea afacerilor

Finanţe

Şcoala doctorală Comunicare, relaţii publice şi publicitate

Şcoala doctorală Ştiinţe economice şi gestiunea afacerilor

Marketing

Şcoala doctorală Educaţie, reflecţie, dezvoltare Şcoala doctorală Psihodiagnostic şi intervenţii psihologice validate ştiinţific Şcoala doctorală Psihologie cognitivă aplicată

Psihologie

Şcoala doctorală Educaţie, reflecţie, dezvoltare

Ştiinţe ale educaţiei

Şcoala doctorală Studii lingvistice şi literare Şcoala doctorală Studii de hungarologie

Filologie

Şcoala doctorală Filosofie

Filosofie

Şcoala doctorală Istorie, civilizaţie, cultură Şcoala doctorală Paradigma europeană Şcoala doctorală Relaţii internaţionale şi studii de securitate

Şcoala doctorală Studii de populaţie şi istoria minorităţilor

Istorie

Şcoala doctorală Ecumene

Şcoala doctorală Teologie ortodoxă „Isidor Todoran”

Teologie

Şcoala doctorală Teatru şi Film

Teatru şi artele spectacolului

Cinematografie şi media

Şcoala doctorală Educaţie fizică şi sport

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

20

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

Şcoala doctorală a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

Farmacie

Medicină

Medicină dentară

21

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

Şcoala doctorală „Sigismund Toduţă”

Muzică

22

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

Şcoala doctorală a Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca

Arte vizuale

23

Universitatea „Ovidius” din Constanta

Şcoala doctorală de Medicină

Medicină

Medicină dentară

Şcoala doctorală de Ştiinţe aplicate

Biologie

Inginerie civilă şi instalaţii

Matematică

Şcoala doctorală de Ştiinţe umaniste

Filologie

Istorie

Şcoala doctorală de Teologie

Teologie

24

Universitatea Maritimă din Constanţa

Inginerie mecanică şi mecatronică

Inginerie mecanică

25

Universitatea din Craiova

Şcoala doctorală de Ştiinţe

Chimie

Fizică

Geografie

Informatică

Matematică

Şcoala doctorală de Inginerie a resurselor animale şi vegetale

Agronomie

Horticultura

Şcoala doctorală „Constantin Belea” a Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Ingineria sistemelor

Mecatronică şi robotică

 

 

Şcoala doctorală de Inginerie electrică şi energetică

Inginerie electrică

Inginerie energetică

Şcoala doctorală „Academician Radu Voi nea” a Facultăţii de Mecanică

Ingineria materialelor

Inginerie industrială

Inginerie mecanică

Şcoala doctorală a Facultăţii de Drept

Drept

Şcoala doctorală de Ştiinţe sociale şi umaniste

Istorie

Sociologie

Şcoala doctorală de Ştiinţe economice

Cibernetică şi statistică

Contabilitate

Economie

Economie şi afaceri internaţionale

Finanţe

Management

Şcoala doctorală „Alexandru Piru” a Facultăţii de Litere

Filologie

Şcoala doctorală de Teologie Ortodoxă „Sfântul Nicodim”

Teologie

 

26

Universitatea de Medicina şi Farmacie din Craiova

Şcoala doctorală a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova

Farmacie

Medicină

Medicină dentară

27

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Şcoala doctorală de inginerie

Chimie

Ingineria produselor alimentare

Inginerie electrică

Inginerie industrială

Inginerie mecanică

Biotehnologii

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Ingineria materialelor

Ingineria sistemelor

Şcoala doctorală de Ştiinţe socio-umane

Economie

Filologie

Istorie

Management

28

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi din Iaşi

Automatică şi calculatoare

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Ingineria sistemelor

Electronică, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Inginerie chimică şi protecţia mediului

Chimie

Ingineria materialelor

Ingineria mediului

Inginerie chimică

Inginerie electrică, energetică şi informatică aplicată

Inginerie electrică

Inginerie energetică

Textile pielărie şi management industrial

Inginerie chimică

Inginerie industrială

Inginerie şi management

Construcţii şi instalaţii

Inginerie civilă şi instalaţii

Hidrotehnică, geodezie şi ingineria mediului

Inginerie civilă şi instalaţii

Construcţii de maşini şi management industrial

Inginerie industrială

Inginerie mecanică

Ştiinţa şi ingineria materialelor

Ingineria materialelor

Mecanică

Inginerie mecanică

Ingineria materialelor

29

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

Şcoala doctorală de Agronomie, horticultura şi zootehnie

Agronomie

Horticultură

Zootehnie

Şcoala doctorală de Medicină veterinară

Medicină veterinară

30

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Şcoala doctorală de Chimie şi ştiinţe ale vieţii şi pământului

Biologie

Chimie

Geografie

Geologie

Ştiinţa mediului

Şcoala doctorală de Drept

Drept

Şcoala doctorală de Economie şi administrarea afacerilor

Cibernetică şi statistică

Contabilitate

Economie

Economie şi afaceri internaţionale

Finanţe

Informatică economică

Management

Marketing

Şcoala doctorală de Filosofie şi ştiinţe social-politice

Filosofie

Sociologie

Ştiinţe ale comunicării

Ştiinţe politice

Şcoala doctorală de Fizică

Fizică

Şcoala doctorală de Informatică

Informatică

Şcoala doctorală de Istorie

Istorie

Şcoala doctorală de Matematică

Matematică

Şcoala doctorală de Psihologie şi ştiinţe ale educaţiei

Psihologie

Ştiinţe ale educaţiei

Şcoala doctorală de Studii filologice

Filologie

Şcoala doctorală de Teologie

Teologie

31

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi

Şcoala doctorală a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” - laşi

Farmacie

Medicină

Medicină dentară

32

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

Şcoala doctorală de Muzică

Muzică

Şcoala doctorală de Teatru

Teatru şi artele spectacolului

Şcoala doctorală de Arte vizuale

Arte vizuale

33

Universitatea din Oradea

Şcoala doctorală de Filologie

Filologie

Şcoala doctorală de Geografie

Geografie

Şcoala doctorală de Istorie

Istorie

Şcoala doctorală de Sociologie

Sociologie

Şcoala doctorală de Ştiinţe economice

Economie

Şcoală doctorală de Ştiinţe biomedicale

Biologie

Medicină

Şcoală doctorală de Ştiinţe inginereşti

Agronomie

Inginerie electrică

Inginerie energetică

Inginerie industrială

Inginerie şi management

34

Universitatea din Petroşani

Şcoala doctorală a Universităţii din Petroşani

Ingineria sistemelor

Inginerie electrică

Inginerie industrială

Mine, petrol şi gaze

35

Universitatea din Piteşti

Şcoala doctorală interdisciplinară

Ingineria materialelor

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Inginerie industrială

Şcoala doctorală Inginerie mecanică

Inginerie mecanică

Şcoala doctorală Matematică

Matematică

Şcoala doctorală Autovehicule

Ingineria autovehiculelor

Şcoala doctorală Informatică

Informatică

Şcoala doctorală Educaţie fizică şi sport

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

Şcoala doctorală Filologie

Filologie

Şcoala doctorală Biologie

Biologie

36

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

Şcoala doctorală a Universităţii „Petrol-Gaze” din Ploieşti

Chimie

Ingineria sistemelor

Inginerie chimică

Inginerie industrială

Inginerie mecanică

Mine, petrol şi gaze

 

37

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

Şcoala doctorală de Inginerie

Inginerie mecanică

38

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Şcoala doctorală interdisciplinară a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Cibernetică şi statistică

Drept

Economie

Filologie

Finanţe

Ingineria materialelor

Inginerie industrială

Inginerie mecanică

Inginerie şi management

Istorie

Management

Medicină

Teatru şi artele spectacolului

Teologie

39

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Şcoala doctorală de ştiinţe aplicate şi inginereşti

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Geografie

Ingineria materialelor

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Inginerie industrială

Inginerie mecanică

Silvicultură

Ingineria produselor alimentare

Inginerie electrică

Şcoala doctorală de Ştiinţe socio-umane

Administrarea afacerilor

Contabilitate

Economie

Filologie

Filosofie

Istorie

40

Universitatea „Valah ia” din Târgovişte

Şcoala doctorală de Ştiinţe economice şi umaniste

Contabilitate

Istorie

Management

Şcoala doctorală de Ştiinţe inginereşti

Ingineria materialelor

Inginerie electrică

Inginerie mecanică

41

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

Şcoala doctorală a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

Finanţe

42

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

Şcoala doctorală de Litere, ştiinţe umaniste şi aplicate

Filologie

Istorie

43

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

Şcoala doctorală a IOSUD din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

Farmacie

Medicină

Medicină dentară

44

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Şcoala doctorală a Universităţii de Arte din Târgu Mureş

Teatru şi artele spectacolului

45

Universitatea „Politehnica” Timişoara

Şcoala doctorală de Studii inginereşti

Arhitectură

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Chimie

Ingineria materialelor

Ingineria sistemelor

Inginerie chimică

Inginerie civilă şi instalaţii

Inginerie electrică

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Inginerie energetică

Inginerie industrială

Inginerie mecanică

Inginerie şi management

46

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara

Şcoala doctorală de Ingineria resurselor vegetale şi animale

Agronomie

Horticultură

Ingineria produselor alimentare

Zootehnie

Şcoala doctorală de Medicină veterinară

Medicină veterinară

47

Universitatea de Vest din Timişoara

Şcoala doctorală a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor

Contabilitate

Economie

Finanţe

Management

Marketing

Şcoala doctorală de Arte

Arte vizuale

Şcoala doctorală de Chimie

Chimie

Şcoala doctorală de Drept

Drept

Şcoala doctorală de Fizică

Fizică

Şcoala doctorală de Geografie

Geografie

Şcoala doctorală de Informatică

Informatică

Şcoala doctorală de Matematică

Matematică

Şcoala doctorală de Psihologie

Psihologie

Şcoala doctorală de Muzică

Muzică

Şcoala doctorală de Arte

Arte vizuale

Şcoala doctorală de Chimie

Chimie

 

 

Şcoala doctorală de Ştiinţe umaniste

Filologie

Istorie

Şcoala doctorală de Sociologie, filosofie şi ştiinţe politice

Filosofie

Ştiinţe politice

Sociologie

48

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

Şcoala doctorală Medicină - Medicină dentară

Medicină

Medicină dentară

49

Academia Tehnică Militară din Bucureşti

Şcoala doctorală Sisteme electronice, informatice şi de comunicaţii pentru apărare şi securitate

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Inginerie electrică

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Şcoala doctorală Sisteme mecanice şi aerospaţiale pentru apărare şi securitate, inginerie civilă şi industrială

Inginerie aerospaţială

Inginerie civilă şi instalaţii

Inginerie industrială

Inginerie mecanică

50

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti

Şcoala doctorală Universitatea Naţională de Apărare „Carol I din Bucureşti

Informaţii şi securitate naţională

Ştiinţe militare

51

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti

Şcoala doctorală Informaţii şi securitate naţională

Informaţii şi securitate naţională

52

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

Drept

Drept

Ordine publică şi siguranţă naţională

Ordine publică şi siguranţă naţională

53

Academia Română

„Şcoala de studii avansate a Academiei Române” (SCOSAAR)

Biologie

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Chimie

Drept

Economie

Filologie

Filosofie

Geografie

Geologie

Informatică

Inginerie civilă şi instalaţii

Inginerie mecanică

Istorie

Matematică

Medicină

Psihologie

54

Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti

Drept

Drept

Medicină dentară

Medicină dentară

Medicină

Medicină

55

Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti

Şcoala doctorală Drept

Drept

56

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Medicină

Medicină

Biologie

Biologie

57

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca

 

Teologie

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.