MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 916/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 916         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 15 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.255. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante

 

1.432. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante

 

Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 5.729 din 4 noiembrie 2016, întocmit de Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere:

- art. 10 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, cu completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante, cu completările ulterioare;

- Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Baza de date privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante se organizează, funcţionează şi este administrată de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, prin Laboratorul de Igiena Radiaţiilor din cadrul Centrului Regional de Sănătate Publică Bucureşti

Art. 3. - Transmiterea informaţiilor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - În toate unităţile autorizate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, care furnizează servicii medicale de radiologie de diagnostic, radiologie intervenţională, medicină nucleară şi radioterapie, din sistemul public şi privat, indiferent de forma de organizare, denumite în continuare unităţi, activitatea de înregistrare, centralizare şi raportare a informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante face parte din obligaţiile profesionale ale personalului şi va fi înscrisă în fişa postului fiecărui salariat, conform atribuţiilor specifice.

Art. 5. - Unitatea, aşa cum este denumită la art. 4, prin managerul unităţii, răspunde de organizarea activităţii de înregistrare, centralizare şi raportare a datelor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante şi de asigurarea resurselor umane şi financiare necesare derulării activităţii şi controlează respectarea aplicării prezentelor norme la nivelul unităţii.

Art. 6. - Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin laboratoarele de igiena radiaţiilor, denumite în continuare LIR, verifică respectarea prevederilor prezentului ordin, conform dispoziţiilor din Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 285/79/2002, cu completările ulterioare.

Art. 7. - LIR din cadrul direcţiilor de sănătate publică trimit semestrial un raport către serviciile de control în sănătate publică ale direcţiilor de sănătate publică din teritoriul arondat pe care le deservesc cu privire la nerespectarea prevederilor prezentului ordin privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea dozelor de radiaţii primite de pacienţi.

Art. 8. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea dozelor de radiaţii primite de pacienţi se sancţionează de inspectorii sanitari ai direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform dispoziţiilor din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu completările ulterioare.

Art. 9. - Furnizorii de servicii medicale de radiologie de diagnostic, radiologie intervenţională, medicină nucleară şi radioterapie, din sistemul public şi privat, indiferent de forma de organizare, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Institutul Naţional de Sănătate Publică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.542/2006 privind înregistrarea şi raportarea dozei pacienţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, şi Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.003/2008 pentru aprobarea utilizării formularelor de înregistrare şi raportare a datelor privind expunerile medicale la radiaţii ionizante, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 26 mai 2006.

Art. 11. - Prevederile prezentului ordin intra în vigoare la 1 ianuarie 2017.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2016.

Nr. 1.255.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante

 

Art. 1. - Scopul prezentelor norme este realizarea unui sistem informaţional de înregistrare, centralizare şi raportare a informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante, ca suport al optimizării expunerilor medicale la radiaţii ionizante.

Art. 2. - Pentru fiecare generator de radiaţii X sau sursă de radiaţii, folosită în scop de diagnostic sau tratament medical, se asigură un sistem de înregistrare individual, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru monitorizarea datelor rezultate din expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante.

Art. 3. - Sistemul de înregistrare cuprinde minimum următoarele informaţii:

1. Date despre pacienţi:

a) numele şi prenumele;

b) codul numeric personal;

c) vârsta;

d) genul;

e) înălţimea;

f) greutatea;

g) pentru persoanele de gen feminin în perioadă fertilă se menţionează eventualitatea unei sarcini şi perioada de sarcină, dacă este cazul;

h) indicaţia clinică.

2. Date privind parametrii individuali de expunere folosiţi în vederea evaluării dozei primite de pacient, după caz, conform formularelor specifice din anexa nr. 1 - Formulare pentru Registrul parametrilor individuali de expunere.

A. Radiodiagnostic:

a) codul procedurii (în concordanţă cu regiunea examinată şi cu proiecţia AP/PA/LAT în cazul examinărilor radiologice convenţionale, respectiv nativ/contrast în cazul examinărilor de tomografie computerizată)

b) kV

c) mA

d) mAs

e) timp (s)

f) câmpul de expunere (cm x cm)

g) distanţa focar - film/detector (cm)

h) grosimea sânului şi glandularitatea sânului - pentru mamografie

i) valoarea produsului doza-arie DAP (Gy x cm2)

j) kerma în aer la suprafaţa de intrare ESAK (mGy) - valoare estimată prin calcul, pentru instalaţiile radiologice care nu au montat DAP-metru

k) doza medie glandulară MGD (mGy) - pentru examinările mamografice

l) doza în punctul de referinţă (mGy) - valoare indicată de instalaţia radiologică pentru procedurile de radiologie intervenţională

m) kerma în aer Ka (mGy) - valoare măsurată

n) valoarea produsului doza-lungime DLP (mGy x cm) - pentru examinările de tomografie computerizată

B. Medicină nucleară

a) codul procedurii

b) tipul radiofarmaceuticului (forma chimică)

c) tipul radionuclidului

d) activitatea administrată (MBq/GBq)

e) doza efectivă estimată (mSv)

C. Radioterapie

a) codul procedurii

b) localizare volum-ţintă

c) energia fasciculului (MeV/MV)

d) tehnica de iradiere folosită (ex. 2D, 3D, IMRT etc.)

e) doza prescrisă în volumul-ţintă (Gy)

f) doza per şedinţă (Gy)

g) numărul de şedinţe

h) doza totală eliberată în volumul-ţintă (Gy)

Art. 4. - (1) în cazul examinărilor radiodiagnostice, pacientului i se comunică în scris, odată cu rezultatul examinării, după caz, valoarea DAP (Gy x cm2), kerma în aer la suprafaţa de intrare ESAK (mGy), kerma în aer (Ka), doza medie glandulară MGD (mGy), doza în punctul de referinţă (mGy), valoarea DLP (mGy x cm), activitatea administrată (MBq), în conformitate cu sistemul de înregistrare individuală a dozei pacientului ca urmare a expunerii medicale la radiaţii ionizante.

(2) în cazul procedurilor radioterapeutice, pacientului i se comunică în scris, după caz, activitatea administrată (GBq), doza prescrisă în volumul-ţintă (Gy), doza totală eliberată în volumul-ţintă (Gy) şi numărul de şedinţe de terapie, în conformitate cu sistemul de înregistrare individuală a dozei pacientului ca urmare a expunerii medicale la radiaţii ionizante.

Art. 5. - (1) Pentru instalaţiile radiologice care nu au montat DAP-metru se va calcula kerma în aer la suprafaţa de intrare ESAK (mGy), iar pentru instalaţiile de mamografie care nu afişează doza medie glandulară (MGD) se va calcula MGD (mGy) conform metodologiei din anexa nr. 2 - Metodologie pentru calculul kermei în aer la suprafaţa de intrare (ESAK) şi a dozei medii glandulare (MGD), la prezentele norme.

(2) Măsurătorile dozimetrice pentru trasarea curbei de randament precizate în anexa nr. 2 se vor face de către firmele autorizate de CNCAN pentru manipularea instalaţiilor radiologice împreună cu persoanele responsabile şi fizicienii medicali din cadrul unităţii şi vor fi menţionate în buletinele de verificare tehnică periodică emise de firmele de manipulare.

(3) Forma electronică a metodologiei de calcul de la alin. (1) va fi elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, denumit în continuare INSP, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se va asigura accesibilitatea sa online, prin postare pe site-ul INSP.

Art. 6. - (1) în vederea optimizării expunerilor medicale la radiaţii ionizante, datele înregistrate conform prevederilor art. 3 se centralizează trimestrial, la nivelul unităţii.

(2) Datele înregistrate conform prevederilor art. 3 sunt supuse controlului autorităţilor competente şi se păstrează minimum 5 ani._

Art. 7. - (1) în vederea centralizării datelor la nivelul unităţii, pentru mărimile ce furnizează informaţii despre doza de radiaţii se vor evalua;

a) valorile medii per tip de examinare, în cazul examinărilor radiodiagnostice;

b) valorile cel mai des utilizate per tip de procedură, în cazul procedurilor radioterapeutice.

(2) Trimestrial, la nivelul unităţii se analizează datele centralizate prevăzute la alin. (1) prin comparaţie cu nivelurile de referinţă şi/sau cu valorile medii sau cel mâi des utilizate, stabilite la nivel naţional şi internaţional, şi se elaborează planul de măsuri în vederea optimizării expunerilor medicale la radiaţii ionizante.

(3) în cazul examinărilor radiodiagnostice, pentru mărimile ce furnizează informaţii despre doza de radiaţii, respectiv, după caz, DAP (Gy x cm2), kerma în aer la suprafaţa de intrare ESAK (mGy), kerma în aer (Ka), doza medie glandulară MGD (mGy), doza în punctul de referinţă (mGy), DLP (mGy x cm) şi activitatea administrată (MBq), se calculează valorile medii pentru un lot de minimum 30 de pacienţi pentru fiecare instalaţie radiologică şi pentru fiecare tip de examinare.

(4) în cazul unităţilor cu mai multe instalaţii radiologice de acelaşi tip, valoarea medie pentru fiecare tip de examinare, la nivelul unităţii, va fi media aritmetică ponderată a valorilor medii calculate la alin. (3) cu numărul total de pacienţi/instalaţie radiologică/tip examinare.

(5) în cazul procedurilor radioterapeutice, pentru mărimile ce furnizează informaţii despre doza de radiaţii, se evaluează pentru fiecare tip de procedură valorile cel mai des utilizate pentru activitatea administrată (GBq), doza prescrisă în volumul-ţintă (Gy), doza totală eliberată în volumul-ţintă (Gy) şi numărul de şedinţe de terapie.

Art. 8. - (1) Situaţia datelor centralizate la nivelul unităţii se raportează trimestrial de către unitate către LIR din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP), în funcţie de arondarea teritorială.

(2) Datele centralizate la nivelul unităţilor se raportează pe suport hârtie sau în format electronic

(3) Termenul de raportare a datelor prevăzute la alin. (1) este până la data de 20 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea.

Art. 9. - (1) Responsabilitatea înregistrării datelor prevăzute la art. 3 revine persoanelor desemnate de responsabilul cu securitatea radiologică din unitate, iar verificarea corectitudinii înregistrărilor revine responsabilului cu securitatea radiologică din unitate.

(2) Responsabilitatea pentru corectitudinea evaluării mărimilor ce furnizează informaţii despre doza de radiaţii revine fizicianului medical.

(3) Responsabilitatea asigurării condiţiilor necesare centralizării la nivelul unităţii a datelor înregistrate, conform prevederilor art. 6, revine managerului unităţii.

(4) Responsabilitatea raportării datelor centralizate prevăzută la art. 8 revine responsabilului cu securitatea radiologică din unitate.

Art. 10. - (1) LIR-DSP evaluează prin sondaj datele raportate de către unităţi şi asigură centralizarea lor la nivelul fiecărui judeţ aflat în supraveghere sau la nivelul municipiului Bucureşti.

(2) în caz de neconformitate în urma evaluării de la alin. (1), rezultatul evaluării se transmite de către LIR-DSP către unitate.

(3) LIR-DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti transmit situaţia datelor centralizate către LIR din cadrul Centrului Regional de Sănătate Publică Bucureşti, numit în continuare LIR-CRSPB, din cadrul INSP.

(4) Datele centralizate la nivelul LIR-DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti se raportează către LIR-CRSPB în format electronic.

(5) Termenul de raportare a datelor prevăzute la alin. (1) este semestrial, respectiv până la data de 31 august pentru semestrul I al anului pentru care se face raportarea şi 28 februarie a anului următor pentru semestrul II al anului pentru care se face raportarea.

(6) LIR-DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti trimit semestrial un raport către serviciile de control în sănătate publică ale direcţiilor de sănătate publică din teritoriul arondat pe care le deservesc cu privire la nerespectarea prevederilor prezentelor norme sau nesoluţionarea neconformităţilor de la alin. (2) privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea dozelor de radiaţii primite de pacienţi din expunerile medicale de către unităţile din teritoriul arondat.

Art. 11. - (1) INSP, prin LIR-CRSPB, evaluează şi centralizează datele referitoare la expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante, raportate de către judeţe şi municipiul Bucureşti, şi întocmeşte un raport anual care este înaintat Ministerului Sănătăţii.

(2) LIR-CRSPB din cadrul INSP elaborează metodologia de evaluare şi control al calităţii datelor şi asigură îndrumarea metodologică a unităţilor în ceea ce priveşte înregistrarea, centralizarea şi raportarea datelor.

(3) Termenul de transmitere a Raportului anual prevăzut la alin. (1) este până la data de 30 iunie a anului următor celui pentru care se face raportarea.

(4) Ministerul Sănătăţii transmite Raportul anual Comisiei de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară care îl analizează şi propune un plan de măsuri de optimizare a procedurilor radiologice.

(5) Raportul anual al datelor privind expunerea medicală a populaţiei şi planul măsurilor de optimizare a procedurilor radiologice se supun aprobării ministrului sănătăţii şi se transmit instituţiilor naţionale interesate, după caz.

(6) Raportarea datelor privind expunerea medicală a populaţiei către instituţiile internaţionale de specialitate interesate (UNSCEAR - Comitetul Ştiinţific al Naţiunilor Unite pentru efectele radiaţiilor atomice, OMS etc.) se realizează de către INSP,

Art. 12. - (1) în vederea stabilirii şt revizuirii nivelurilor de referinţă pentru dozele primite de pacienţi din expunerile medicale, unităţile vor transmite anual către LIR-DSP arondate teritorial înregistrările din Registrele parametrilor individuali de expunere, pentru câte 20 de pacienţi examinaţi în perioada februarie-martie a anului în curs, pentru fiecare tip de examinare de radiodiagnostic şi pentru fiecare echipament de radiologie sau medicină nucleară.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se raportează pe suport hârtie sau în format electronic.

(3) Responsabilitatea raportării datelor prevăzute la alin. (1) revine responsabilului cu securitatea radiologică din unitate.

(4) Termenul de raportare a datelor prevăzute la alin. (1) este până la data de 15 aprilie a anului pentru care se face raportarea.

Art. 13. - (1) LIR-DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti evaluează prin sondaj datele raportate de către unităţile sanitare şi le transmite către LIR-CRSPB din cadrul INSP

(2) Termenul de raportare a datelor prevăzute la alin. (1) este până la data de 15 mai a anului pentru care se face raportarea.

Art. 14. - (1) INSP este instituţia abilitată cu supravegherea nivelurilor de referinţă în diagnostic pentru expunerile medicale la radiaţii ionizante, activitate ce urmăreşte stabilirea şi monitorizarea la nivel naţional a nivelurilor de referinţă în radiologia de diagnostic, radiologia intervenţională şi medicina nucleară de diagnostic, pe baza datelor raportate de unităţi.

(2) LIR-CRSPB din cadrul INSP elaborează metodologia de evaluare şi control al calităţii datelor şi asigură îndrumarea metodologică a unităţilor.

(3) LIR-CRSPB din cadrul INSP poate solicita unităţilor informaţii suplimentare faţă de cele stabilite la art. 12 alin. (1)în funcţie de complexitatea şi cantitatea datelor necesare fiecărei etape.

(4) LIR-CRSPB din cadrul INSP asigură centralizarea şi prelucrarea datelor prevăzute la art. 12 alin. (1) şi întocmeşte un raport anual privind dozele efective medii şi nivelurile de referinţă pe tip de examinare de radiodiagnostic, care este înaintai: Ministerului Sănătăţii.

(5) Termenul de transmitere a Raportului anual prevăzut la alin. (4) este până cel târziu la data de 31 octombrie a anului pentru care se face raportarea.

(6) Ministerul Sănătăţii transmite Raportul anual Comisiei de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară şi instituţiilor naţionale şi internaţionale interesate, după caz.

Art. 15. - (1) Formularele utilizate de către unităţile care furnizează servicii de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională, medicină nucleară şi radioterapie sunt prevăzute după cum urmează:

a) în anexa nr. 1: Formulare pentru Registrul parametrilor individuali de expunere:

I. Registrul parametrilor individuali de expunere în radiologia de diagnostic şi radiologia intervenţională;

II. Registrul parametrilor individuali de expunere în medicină nucleară;

III. Registrul parametrilor individuali de expunere în radioterapie.

b) în anexa nr. 3: Fişa pentru înregistrarea datelor privind expunerea medicală individuală la radiaţii ionizante;

c) în anexa nr. 4: Formularul de raportare centralizată a datelor privind expunerea medicală la radiaţii ionizante la nivelul unităţii.

(2) Formularul de raportare centralizată a datelor privind expunerea medicală la radiaţii ionizante la nivelul LIR - DSP este prevăzut în anexa nr. 5.

(3) Forma electronică a formularelor prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 va fi elaborată de către INSP, care va asigura şi accesibilitatea acestora online.

Art. 16. - (1) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.

(2) Formularele cuprinse în prezentele norme constituie modele-tip.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

FORMULARE

pentru Registrul parametrilor individuali de expunere

 

I. Registrul parametrilor individuali de expunere în radiologia de diagnostic şi radiologia intervenţională

 

I.A. Instalaţii radiologice cu DAP-metru (grafie, scopie)

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Codul numeric personal

(C.N.P.)

Vârsta

Genul

Înălţimea

Greutatea

Starea fiziologică

Însărcinată

Da/Nu

Vârsta sarcinii

Indicaţia clinică

Codul procedurii

Distanţa focar-film/

detector

(cm)

Câmp cm x cm

DAP

(Gy x cm2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.B. Instalaţii radiologice fără DAP-metru (grafie)

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Codul numeric personal

(C.N.P.)

Vârsta

Genul

Înălţimea

Greutatea

Starea fiziologică Însărcinată

Da/Nu

Vârsta sarcinii

Indicaţia clinică

Codul

procedurii

kV

mA

Timp exp.

(sec.)

mAs

Distanţa

focar-film/

detector

(cm)

Câmp cm x cm

ESAK

(mGy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- În cazul instalaţiilor care nu au montat DAP-metru, se vor înregistra parametrii de expunere (kV, mAs, mA, timp), distanţa sursa RX (focar) - detector (film, sistem digital detecţie), câmpul de expunere (cm x cm) şi se va realiza curba randamentului tubului RX în funcţie de kVp în vederea estimării kermei în aer la suprafaţa de intrare ESAK (mGy).

 

I.C. Instalaţii radiologice pentru mamografie/tomosinteză

 

Nr. crt.

Numele şi

prenumele

Codul numeric

personal

(C.N.P.)

Vârsta

Genul

Înălţimea

Greutatea

Starea fiziologică

Însărcinată

Da/Nu

Vârsta sarcinii

Indicaţia

clinică

Codul

procedurii

kV

mA

Timp exp.

(sec.)

mAs

Grosime sân comprimat - d (cm)

Glandularitate

0.1/25/50/75/

100%

Doza medie glandulară

MGD

(mGy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pentru examenul sânului se va înregistra doza medie glandulară estimată MGD (mGy) estimată prin calcul pe baza parametrilor de expunere sau indicată de instalaţia radiologică.

 

I.D. Instalaţii radiologice dentare

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Codul numeric personal

(C.N.P.)

Vârsta

Genul

Înălţimea

Greutatea

Starea fiziologică

Însărcinată

Da/Nu

Vârsta sarcinii

Indicaţia clinică

Codul procedurii

KV

mA

Timp exp.

(sec.)

mAs

Distanţa

focar-film/

detector

(cm)

Câmp

cm x cm

Doza pacient

DAP

(Gy x crn2)

Kerma în aer Ka (mGy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pentru examinările dentare se va înregistra kerma în aer (mGy) estimată pe baza măsurătorilor directe sau, în funcţie de tipul şi de indicaţiile echipamentului RX, se va înregistra valoarea DAP (Gy x cm2).

 

I.E. Instalaţii de radiologie intervenţională

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Codul numeric personal

(C.N.P.)

Vârsta

Genul

Înălţimea

Greutatea

Starea fiziologică

Însărcinată

Da/Nu

Vârsta sarcinii

Indicaţia clinică

Codul procedurii

Distanţa focar-film/

detector

(cm)

Câmp

Cm x cm

DAP

(Gyxcm2)

Doza în punctul de referinţă (mGy) indicată de echip. RX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.F. Instalaţii de tomografie computerizată

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Codul numeric personal

(C.N.P.)

Vârsta

Genul

Înălţimea

Greutatea

Starea fiziologică

Însărcinată Da/Nu

Vârsta sarcinii

Indicaţia clinică

Codul procedurii

Nativ/ Contrast

DLP total (mGy cm) per procedură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Registrul parametrilor individuali de expunere în medicina nucleară IIA Proceduri de diagnostic/tratament

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Codul numeric personal

(C.IM.R)

Vârsta

Genul

Înălţimea

Greutatea

Starea fiziologică

Însărcinată

Da/Nu

Vârsta sarcinii

Indicaţia clinică

Codul procedurii

Radionuclid folosit

Forma chimică

Activitatea administrată (MBq/GBq)

per procedură

Doza efectivă estimată (mSv)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.B. Proceduri hibride

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Codul numeric personal

(C.N.P.)

Vârsta

Genul

Înălţimea

Greutatea

Starea fiziologică

Însărcinată

Da/Nu

Vârsta sarcinii

Indicaţia clinică

Codul procedurii

Radionuclid

folosit

Forma chimică

Activitatea administrată (MBq/GBq)

per proceduri

DLP

(mGy x cm)

Doza efectivă totală

estimată

(mSv)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Registrul parametrilor individuali de expunere în radioterapie

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Codul numeric personal

(C.N.P.)

Vârsta

Genul

Înălţimea

Greutatea

Starea fiziologică

Însărcinată

Da/Nu

Vârsta sarcinii

Codul procedurii

Localizarea volumului-ţintă

Energie

MeW

MV

Tehnica

folosită

Doza prescrisă în volumul - ţintă (Gy)

Doza per şedinţa de iradiere

(Gy)

Numărul de şedinţe

Doza totală eliberată în volumul-ţintă

[Gy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

METODOLOGIE

pentru calculul kermei în aer la suprafaţa de intrare (ESAK) şi a dozei medii glandulare (MGD)

 

1. Definiţii

Kerma în aer (Ka) este kerma măsurată în aer, pe axa centrală a fasciculului incident, la o anumită distanţă de focarul tubului RX, astfel încât este măsurată doar radiaţia primară incidenţă, nu şi radiaţia împrăştiată.

Kerma în aer la suprafaţa de intrare (ESAK) este kerma în aer măsurată pe axa centrală a fasciculului incident, în planul suprafeţei de intrare a fasciculului în pacient, respectiv la distanţa focar-piele, multiplicată cu factorul de retroîmprăştiere (BSF) care ţine cont de radiaţia împrăştiată de pacient.

Doza medie glandulară (MGD) este mărimea de interes privind riscul de cancer indus de radiaţia ionizantă în imagistica sânului; ea nu poate fi măsurată direct, fiind estimată din kerma în aer şi utilizând factorii de conversie.

2. Evaluarea randamentului tubului RX

Se trasează graficul randamentului tubului RX în funcţie de kVp.

Pentru aceasta se măsoară kerma în aer (mGy) cu un dozimetru clinic, plasat la o distanţă (FDD) de 50 cm de focarul tubului RX, pentru diferite valori ale tensiunii tubului RX (kVp) din intervalul 40-140 kVp, cu pasul de 5 sau 10 kVp, dar pentru aceeaşi valoare a produsului dintre intensitatea curentului în tubul RX şi timpul de expunere (mAs), de exemplu 100 mAs.

a) Se fixează masa pacientului în poziţie orizontală.

b) Se plasează dozimetrul pe axa centrală a fasciculului la o distanţă focar-dozimetru (FDD) de 50 cm, câmpul de expunere fiind de 10 cm x 10 cm. Pentru a evita influenţa radiaţiei împrăştiate de masa pacientului asupra valorilor măsurate pentru kerma în aer, dozimetrul trebuie plasat pe un suport înalt de cel puţin 20 cm (de exemplu, pot fi folosite nişte blocuri de polistiren).

c) Se fixează o anumită valoare pentru produsul dintre intensitatea curentului în tubul RX şi timpul de expunere (mAs), ţinând cont de încărcarea tubului RX (de exemplu 100 mAs) şi se expune la o tensiune de 40 kV. Se citeşte valoarea (M) indicată de dozimetru pentru kerma în aer.

d) Se repetă măsurătoarea de la pct. c) de încă două ori, pentru a face media valorilor citite. Media valorilor citite (Mm) cu dozimetrul pentru kerma în aer se înregistrează în tabelul 1.

e) Se repetă măsurătorile de la pct. c) şi d) pentru diferite valori ale tensiunii tubului RX (kVp) din intervalul 40-140 kVp, cu pasul de 5 sau 10 kVp, dar menţinând aceeaşi valoare pentru produsul dintre intensitatea curentului în tubul RX şi timpul de expunere (mAs).

f) Kerma în aer se obţine multiplicând valorile medii citite (Mm) cu coeficientul de calibrare a camerei de ionizare Nk şi factorul de corecţie a calităţii fasciculului kq care trebuie să fie menţionaţi în certificatul de calibrare al dozimetrului,

Ka(FDD) = Mm x Nk x Kq

g) Valorile kermei în aer la distanţa FDD, Ka(FDD), obţinute pentru fiecare kVp, sunt trecute în tabelul 1.

h) Se calculează randamentul tubului RX la distanta FDD (50 cm) după formula:

Y (kVp, FDD) = Ka (FDD)/mAs

 

Tabel 1. Model de tabel pentru înregistrarea valorilor kermei în aer şi randamentului tubului RX

 

Nr. crt.

kVp

mAs

Mm

(mGy)

Ka (FDD)

(mGy)

V (kVp, FDD)

(mGy/mAs)

1

40

100

 

 

 

2

50

100

 

 

 

3

60

100

 

 

 

4

70

100

 

 

 

5

80

100

 

 

 

6

90

100

 

 

 

7

100

100

 

 

 

8

110

100

 

 

 

9

120

100

 

 

 

10

130

100

 

 

 

11

140

100

 

 

 

 

i) Se trasează curba randamentului tubului RX în funcţie de kVp, obţinută pentru distanţa FDD de 50 cm.

 

3. Estimarea kermei în aer la suprafaţa de intrare ESAK (mGv)

 

a) Pentru fiecare pacient, kerma în aer la suprafaţa de intrare este determinată prin calcul pe baza parametrilor individuali de expunere, utilizând curba randamentului tubului RX şi ţinând cont de factorul de retroîmprăştiere (BSF).

b) Pentru calculul kermei în aer la suprafaţa de intrare pentru pacientul P se utilizează înregistrările din „Registrul parametrilor individuali de expunere în radiologia de diagnostic şi radiologia intervenţională”, respectiv greutatea (G) şi înălţimea (H) pacientului, kVpacient, mAspacient şi distanţa focar-film/detector (FFD) la care s-a efectuat expunerea.

c) Kerma în aer la suprafaţa de intrare pentru pacientul P (ESAKpacient) se calculează prin următoarea formulă:

 

ESAKpacient. Y (kVpacient, FDD) x mAspacient x {FDD/[FFD-Tpacient)}2 x BSF

 

- Y (kVpacient, FDD) este randamentul tubului RX extras din curba randamentului descrisă la pct. 2 pentru tensiunea (kVpacient) la care s-a efectuat expunerea pacientului;

- mASpacient este produsul dintre intensitatea curentului în tubul RX şi timpul de expunere (mAs) cu care s-a efectuat expunerea pacientului;

- BSF poate fi aproximat în mod rezonabil pentru calitatea fasciculului de radiaţii utilizat de radiologie la valoarea de 1.3-1.4. A se vedea şi valorile din tabelul 2.

-Tpacient reprezintă grosimea pacientului şi poate fi estimată prin următoarea formulă:

 

Tp = √ {(4 x G)/(p x tt x H)},

 

unde G (kg) şi H (cm) sunt greutatea şi înălţimea pacientului, iar p este egal cu 10-3 kg/cm3.

 

Tabel 2. Valorile tipice pentru primul strat de înjumătăţire HVL şi factorul de retroîmprăştiere în funcţie de kVp, filtrarea tubului RX şi mărimea câmpului de expunere

 

 

Valorile tipice pentru o filtrare totală de 3 mm Al

 

60 kVp

70 kVp

80 kVp

90 kVp

100 kVp

120 kVp

HVL (mmAl)

2.3

2.7

3.2

3.6

4.1

5.0

Factorul de retroîmprăştiere BSF

10 cm x 10 cm

1.27

1.29

1.30

1.33

1.37

1.42

15 cm x 15 cm

1.30

1.32

1.34

1.37

1.40

1.45

20 cm x 20 cm

1.31

1.33

1.35

1.38

1.41

1.46

30 cm x 30 cm

1.33

1.35

1.37

1.40

1.43

1.48

 

4. Estimarea dozei medii glandulare MGD (mGv) în cazul mamografiilor

 

a) Măsurătorile pentru curba de randament Y(kVp) se fac pe axa centrală a fasciculului, într-un plan situat la o distanţă de 45 mm de suportul pentru sân, pentru valori ale kVp situate în domeniul 24-34 kVp, cu pasul de 1 kVp.

b) Pentru fiecare kVp se fac câte 3 măsurători, notându-se pentru fiecare măsurătoare valorile mAs şi valorile pentru kerma în aer. Dacă este cazul, se vor corecta valorile măsurate pentru kerma în aer cu coeficientul de calibrare a camerei de ionizare Nk şi factorul de corecţie a calităţii fasciculului kq menţionaţi în certificatul de calibrare al dozimetrului.

c) Se trasează curba de randament Y(kVp) într-un mod similar celui descris la pct. 2.

d) în funcţie de valoarea kVpacient la care are loc expunerea pacientului se determină valoarea randamentului Y (kVpacient, D1) din curba de randament trasată la pct. c) şi ţinând cont de combinaţia ţintă-filtru se alege valoarea corespunzătoare pentru primul strat de înjumătăţire HVL (mm Al) din tabelul 3.

e) Pentru această valoare HVL şi în funcţie de grosimea „d” a sânului comprimat se estimează factorul de conversie „g” prin interpolarea valorilor din tabelul 4, respectiv coeficientul de corecţie „c” prin interpolarea valorilor din tabelul 5, în funcţie de glandularitatea sânului.

f) În funcţie de combinaţia ţintă-filtru se alege valoarea corespunzătoare coeficientului s din tabelul 6.

g) Se calculează doza medie glandulară pentru fiecare sân în parte şi pentru fiecare proiecţie (CC/MLO) prin următoarea formulă:

 

MGD (mGy) = Y (kVpacient, D1) x mAspacient x [D1/D2]2 x g x c x s,

 

unde: D1 = FSD - 45 mm, iar D2 = FSD - d,

FSD = distanţă dintre focarul tubului RX şi suportul pentru sân;

d = grosimea sânului comprimat;

g = factorul de conversie care transformă kerma în aer (fără retoîmprăştiere) pentru sânul standard în doză medie glandulară MGD;

c = coeficient ce corectează diferenţele de glandularitate dintre sânul standard, de glandularitate 50%, şi sânul pacientului;

s = factor de corecţie spectrală.

 

Tabel 3. Valorile pentru primul strat de înjumătăţire HVL (mm Al) pentru diferite combinaţii ţintă-filtru

 

kVp

Mo/Mo

Mo/Rh

Rh/Rh

W/Rh

24

0.317

0.381

0.369

0.507

25

0.326

0.389

0.382

0.516

26

0.336

0.397

0.394

0.525

27

0.345

0,405

0,407

0.534

28

0.355

0.413

0.419

0.543

29

0.365

0.422

0.432

0.552

30

0.374

0.430

0.444

0.561

31

0.384

0.438

0.457

0.571

32

0.394

0.446

0.469

0.580

33

0.403

0.454

0.482

0.589

34

0.413

0.463

0.494

0.598

 

Tabel 4. Valorile corespunzătoare pentru factorul de conversie „g” care transformă kerma în aer (fără retoîmprăştiere) pentru sânul standard în doză medie glandulară MGD

 

HVL

g (mGy/mGy) pentru un sân de grosime:

(mm Al)

2 cm

3 cm

4 cm

4.5 cm

5 cm

6 cm

7 cm

8 cm

0.25

0.339

0.234

0.174

0.155

0.137

0.112

0.094

0.081

0.30

0.390

0.274

0.207

0.183

0.164

0.135

0.114

0.098

0.35

0.433

0.309

0.235

0.208

0.187

0.154

0.130

0.112

0.40

0.473

0.342

0.261

0.230

0.209

0.172

0.145

0.126

0.45

0.509

0.374

0.289

0.258

0.232

0.192

0.163

0.140

0.50

0.543

0.406

0.318

0.285

0.258

0.214

0.177

0.154

0.55

0.573

0.437

0.346

0.311

0.287

0.236

0.202

0.175

0.60

0.587

0.466

0.374

0.339

0.310

0.261

0.224

0.195

0.65

0622

0.491

0.399

0.363

0.332

0.282

0.244

0.212

 

Tabel 5. Factorul de corecţie „c” pentru glandularităţi cuprinse între 0 şi 100% în regiunea centrală a sânului, cu grosimea sânului variind între 2 şi 11 cm

 

HVL

(mm Al)

Grosimea sânului

(cm)

Glandularitatea sânului (%)

0,1

25

50

75

100

0.3

2

1.130

1.059

1.000

0.938

0.885

0.3

3

1.206

1.098

1.000

0.915

0.836

0.3

4

1.253

1.120

1.000

0.898

0.808

0.3

5

1.282

1.127

1.000

0.886

0.794

0.3

6

1.303

1.135

1.000

0,882

0.785

0.3

7

1.317

1.142

1.000

0.881

0.784

0.3

8

1.325

1.143

1.000

0.879

0.780

0.3

9

1.328

1.145

1.000

0.879

0.780

0.3

10

1.329

1.147

1.000

0.880

0.780

0.3

11

1.328

1.143

1,000

0.879

0.779

0.35

2

1.123

1.058

1.000

0.943

0.891

0.35

3

1.196

1.090

1.000

0.919

0.842

0.35

4

1.244

1.112

1.000

0.903

0.816

0.35

5

1.272

1.121

1.000

0.890

0.801

0.35

6

1.294

1.132

1.000

0.886

0.793

0.35

7

1.308

1.138

1.000

0.886

0.788

0.35

8

1.312

1.140

1.000

0.884

0.786

0.35

9

1.319

1.145

1.000

0.884

0.786

0.35

10

1.319

1.144

1.000

0.881

0.785

0.35

11

1.322

1.142

1.000

0.882

0.784

0.40

2

1.111

1.054

1.000

0.949

0.900

0.40

3

1.181

1.087

1.000

0.922

0.851

0.40

4

1.227

1.105

1.000

0.907

0.825

0.40

5

1.258

1.120

1.000

0.899

0.810

0.40

6

1.276

1.125

1.000

0.890

0.798

0.40

7

1.292

1.132

1,000

0.887

0.793

0.40

8

1.302

1.136

1.000

0.885

0.790

0.40

9

1.308

1.138

1.000

0.884

0.789

0.40

10

1.311

1.138

1.000

0.883

0.788

0.40

11

1.315

1.140

1.000

0.885

0.796

0.45

2

1.099

1.052

1.000

0.948

0.905

0.45

3

1.169

1.080

1.000

0.924

0.858

0.45

4

1.209

1.102

1.000

0.909

0.829

0.45

5

1.248

1.115

1.000

0.898

0.815

0.45

6

1.267

1.125

1.000

0.891

0.801

 

 

HVL

(mm Al)

Grosimea sânului

(cm)

Glandularitatea sânului (%)

0,1

25

50

75

100

0.45

7

1.283

1.129

1.000

0.892

0.797

0.45

8

1.298

1.137

1.000

0.887

0.799

0.45

9

1,301

1.135

1.000

0.886

0.792

0.45

10

1.305

1.138

1.000

0.886

0.791

0.45

11

1.312

1.138

1.000

0.885

0.789

0.50

2

1.098

1.050

1.000

0.955

0.910

0.50

3

1.164

1.078

1.000

0.928

0.864

0.50

4

1,209

1.094

1.000

0.912

0.835

0.50

5

1.242

1.111

1.000

0.903

0.817

0.50

6

1.263

1.120

1000

0.896

0.807

0.50

7

1.278

1.127

1.000

0.890

0.800

0.50

8

1.289

1.132

1.000

0.889

0.794

0.50

9

1,295

1.134

1000

0.887

0.793

0.50

10

1.302

1.138

1.000

0.886

0.791

0.50

11

1.303

1.140

1000

0.885

0.789

0.55

2

1.086

1.043

1000

0.955

0.914

0.55

3

1.154

1.071

1000

0.932

0.870

0.55

4

1.196

1.093

1000

0.918

0.843

0.55

5

1.227

1.105

1.000

0.906

0.824

0.55

6

1.252

1.115

1000

0.900

0.814

0.55

7

1,267

1.122

1000

0.896

0.805

0.55

8

1.278

1.125

1000

0.890

0.800

0.55

9

1.285

1.128

1000

0.890

0.798

0.55

10

1.290

1.133

1000

0.889

0.796

0.55

11

1.293

1.134

1.000

0.888

0.793

0.60

2

1.089

1.045

1000

0.959

0.919

0.60

3

1.142

1.065

1.000

0.933

0.874

0.60

4

1.185

1.090

1.000

0.923

0.850

0.60

5

1.216

1.102

1.000

0.910

0.830

0.60

6

1.238

1.113

1.000

0.904

0.820

0.60

7

1.252

1.120

1.000

0.899

0.812

0.60

8

1.266

1.123

1.000

0.894

0.806

0.60

9

1.272

1.124

1.000

0.893

0.801

0.60

10

1.279

1.125

1.000

0.891

0.797

0.60

11

1.284

1.129

1.000

0.893

0.798

 

Tabel 6. Coeficientul „s” pentru diferite combinaţii ţintă-filtru

 

Combinaţie ţintă-filtru

Coeficientul s

Mo/Mo

1.000

Mo/Rh

1.017

Rh/Rh

1.061

W/Rh

1.042

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

Fişă pentru înregistrarea datelor privind expunerea medicală individuală la radiaţii ionizante

 

Titular: Nume şi prenume .................................................................... CNP .................................................................... Gen: M / F

Domiciliul: Localitatea ...................................................................., judeţul/sect. .................................................................... str. .................................................................... nr. ...., bloc ...., ap. ....

Unitatea sanitară .................................................................... Secţia .................................................................... la data ....................................................................

Expunere medicală la radiaţii ionizante nr. ....

 

Medic ordonator.

Nume şi prenume .................................................................... Unitatea sanitară ....................................................................  Secţia ....................................................................

 

Medic practician

Nume şi prenume .................................................................... Unitatea sanitară ....................................................................  Secţia ....................................................................

 

Expunere pacient

Procedura specifică ....................................................................  Localizarea .................................................................... Data ....................................................................

Se completează după caz:



radiodiagnostic



radiologie intervenţională



tomografie computerizată

Valoare măsurată a dozei: ESAK .............................. (mGy), valoare DAP .............................. (Gy . cm2), DLP .............................. (mGy . cm)

altele (se specifică) ..............................  valoare  .............................. unitate de măsură  ..............................

 



medicină nucleară

(

diagnostic,



terapie)

Activitate administrată (MBq/GBq) .............................. tip radionuclid .............................. forma chimică .............................. doza efectivă estimată (mSv) ..............................

 



teleradioterapie

( X



cobalt,



linac)



brahiterapie

(

manual,



HDR,



LDR, radionuclid )

Doza prescrisă în volumul ţintă (Gy) .............................. Numărul de fracţii .............................. Doza totală primită de pacient (Gy) ..............................

 

Expunere medicală la radiaţii ionizante nr. ....

 

Medic ordonator.

Nume şi prenume .................................................................... Unitatea sanitară ....................................................................  Secţia ....................................................................

 

Medic practician

Nume şi prenume .................................................................... Unitatea sanitară ....................................................................  Secţia ....................................................................

 

Expunere pacient

Procedura specifică ....................................................................  Localizarea .................................................................... Data ....................................................................

Se completează după caz:



radiodiagnostic



radiologie intervenţională



tomografie computerizată

Valoare măsurată a dozei: ESAK .............................. (mGy), valoare DAP .............................. (Gy . cm2), DLP .............................. (mGy . cm)

altele (se specifică) ..............................  valoare  .............................. unitate de măsură  ..............................

 



medicină nucleară

(

diagnostic,



terapie)

Activitate administrată (MBq/GBq) .............................. tip radionuclid .............................. forma chimică .............................. doza efectivă estimată (mSv) ..............................

 



teleradioterapie

( X



cobalt,



linac)



brahiterapie

(

manual,



HDR,



LDR, radionuclid )

Doza prescrisă în volumul ţintă (Gy) .............................. Numărul de fracţii .............................. Doza totală primită de pacient (Gy) ..............................

 

Expunere medicală la radiaţii ionizante nr. ....

 

Medic ordonator.

Nume şi prenume .................................................................... Unitatea sanitară ....................................................................  Secţia ....................................................................

 

Medic practician

Nume şi prenume .................................................................... Unitatea sanitară ....................................................................  Secţia ....................................................................

 

Expunere pacient

Procedura specifică ....................................................................  Localizarea .................................................................... Data ....................................................................

Se completează după caz:



radiodiagnostic



radiologie intervenţională



tomografie computerizată

Valoare măsurată a dozei: ESAK .............................. (mGy), valoare DAP .............................. (Gy . cm2), DLP .............................. (mGy . cm)

altele (se specifică) ..............................  valoare  .............................. unitate de măsură  ..............................

 



medicină nucleară

(

diagnostic,



terapie)

Activitate administrată (MBq/GBq) .............................. tip radionuclid .............................. forma chimică .............................. doza efectivă estimată (mSv) ..............................

 



teleradioterapie

( X



cobalt,



linac)



brahiterapie

(

manual,



HDR,



LDR, radionuclid )

Doza prescrisă în volumul ţintă (Gy) .............................. Numărul de fracţii .............................. Doza totală primită de pacient (Gy) ..............................

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

Formulare de raportare centralizată a datelor privind expunerea medicală la radiaţii ionizante utilizate de către unităţile care furnizează servicii de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională, medicină nucleară şi radioterapie

 

Cap. I. Fişa unităţii care raportează

1. Personalul medical

 

Anul

.................................

Trimestrul

 

Unitatea

 

Localitate

.................................

Judeţul

....................................................................

Adresa poştală

....................................................................

Telefon

.................................

Fax

.................................

e-mail

....................................................................

Număr personal medical calificat pentru efectuarea de proceduri medicale cu radiaţii ionizante din unitate:

Medici radiologie diagnostic

.................................

Medici cardiologie intervenţională

.................................

Alţi medici radiologie intervenţională (urologi, ortopezi, neurologi etc.)

.................................

Medici medicină nucleară

.................................

Medici radioterapie

 

Asistenţi radiologie

 

Asistenţi medicină nucleară

 

Asistenţi radioterapie

 

 

 

Fizicieni medicali radiologie

 

Fizicieni medicali medicină nucleară

 

Fizicieni  medicali radioterapie

 

 

2. Echipamente

 

Tip echipament

Utilizare

Număr echipamente - total

Număr echipamente care raportează

RADIOLOGIE

Radiologie de diagnostic

Scopie - grafie (1 post)

 

 

Scopie + grafie (2 posturi)

 

 

Grafie (1 post)

 

 

Mamografie/Tomosinteză

 

 

RX dentar intraoral

 

 

RX dentar panoramic

 

 

RX dentar - tomograf (3D-CBCT)

 

 

Osteodensitometrie

 

 

Tomografie computerizată single slice

 

 

Tomografie computerizată 2-4-6 slice

 

 

Tomografie computerizată 8 slice

 

 

Tomografie computerizată 16 slice

 

 

Tomografie computerizată 64 slice

 

 

Tomografie computerizată 128

 

 

Tomografie computerizată 256

 

 

Tomografie computerizată (altele)

 

 

RX mobil (grafie)

 

 

Radiologie intervenţională

Cardiologice (angiografie)

 

 

Noncardiologice (C-arm)

 

 

Rezonanţă magnetic nucleară

MRI scanere < 1.5 Tesla

 

xxxxxxxxxx

MRI scanere > 1.5 Tesla

 

xxxxxxxxxx

MEDICINĂ NUCLEARĂ

Gamma cameră

 

 

Scanere rectiliniare

 

 

Iodocaptor

 

 

PET scanere

 

 

PET-CT

 

 

SPECT-CT

 

 

PET-MRI

 

 

 

Tip echipament

Utilizare

Număr echipamente - Total

Număr echipamente care raportează

RADIOTERAPIE

Teleterapie

Radiaţii X (ortovoltaj)

 

 

Cobalt 60

 

 

Accelerator liniar

 

 

Unităţi stereotaxie radiochirurgicală

 

 

Simulatoare/CTSimulator

 

 

Brahiterapie

Manual (tip şi număr surse)

 

 

HDR

 

 

LDR

 

 

 

Număr echipamente RX care raportează

Tip echipament

Detector ecran-film

Detector digital

Fluoroscopie

 

 

Radiografie

 

 

Mamografie

 

 

Dentare

 

 

Cardiologice

 

 

Noncardiologice

 

 

Osteodensitometrie

 

 

Număr sisteme procesare a imaginii

Tip echipament

Număr echipamente

Developare clasică/cameră obscure

 

Sisteme digitale CR/DR

 

Număr sisteme PACS

 

Persoana responsabilă cu raportarea:

 

Director:

 

Numele şi prenumele/Telefon:

 

Numele şi prenumele

 

Semnătura

 

Semnătura

 

 

Cap. II. Informaţii privind tipul examinărilor

1. Examinări radiografice şi radioscopice

 

Examinări în funcţie de localizare

Tip expunere

Cod procedura

Nr. total examinări

Nr. examinări pe grupe de vârstă şi gen

Doza medie per tip de examinare

0-12 luni

1-4 am

5-9 ani

10-14 ani

15-39 ani

≥40 ani

DAP mediu (Gy x cm2)

ESAK mediu (mGy)/MGD mediu (mGy)

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

0-12 luni

1-4 ani

5-9 ani

10-14 ani

215 ani

0-12 luni

1-4 ani

5-9 ani

10-14 ani

≥15ani

RADIOGRAFIE

Craniu

AP/PA

C1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAT

C2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinusuri

 

S1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torace

AP/PA

T1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAT

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sân (mamografii bilaterale)

CC

SMB1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MLO

SMB2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sân (mamografii unilaterale)

CC

SMU1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MLO

SMU2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sân (tomosinteză bilaterală)

 

STB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sân (tomosinteză unilaterală)

 

STU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membre şi articulaţii

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloană cervicală

AP/PA

CCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAT

CC2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloana toracică

AP/PA

CT1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAT

CT2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloana lombară

AP/PA

CL1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAT

CL2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JLS

CL3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelvis şi şold

 

P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdomen

 

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osteodensitometrie

 

OS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traci

gastroduodenal

esofag

TG1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stomac/

duoden

TG2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explorare colon

colon

TG3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urografie

 

U2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histerosalpingografia

 

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRVS

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERPC

 

ER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIOSCOPIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torace

 

T3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastroduoden

esofag/stomac/

duoden

TG4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colon

colon

TG5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pansdorf

Intestin subţire

TG6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Examinări tomografie computerizată

 

Examinări în funcţie de localizare

Cod procedură

Nr. total examinări

Nr. examinări pe grupe de vârstă şi gen

DLP mediu (mGy x cm)

0-12 luni

1-4 ani

5-9 ani

10-14 ani

55-39 ani

≥40 ani

0-12 luni

1-4 ani

5-9 ani

10-14 ani

≥15 ani

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

Cap

C (nativ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC (contrast)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinus

S (nativ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSC (contrast)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gât (părţi moi)

G (nativ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GSC (contrast)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloană cervicală

CC (nativ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCSC (contrast)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloană toracală

CT (nativ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTSC (contrast)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloană lombară

CL (nativ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLSC (contrast)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torace

T (nativ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISC (contrast)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdomen

A (nativ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASC (contrast)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelvis

P (nativ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSC (contrast)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trunchi (torace+abdomen + pelvis)

TR (nativ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRSC (contrast)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torace+abdomen

TA (nativ)