MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 893/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 893         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 8 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.353. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0272 Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici şi ale Rezervaţiilor Naturale Vulcanii Noroioşi Pâclele Mari, cod 2.261, şi Vulcanii Noroioşi Pâclele Mici, cod 2.262

 

1.392. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Parţa din judeţul Timiş

 

1.394. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani

 

1.395. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Jilava din judeţul Ilfov

 

3.140. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

76. - Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0272 Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici şi ale Rezervaţiilor Naturale Vulcanii Noroioşi Pâclele Mari, cod 2.261, şi Vulcanii Noroioşi Pâclele Mici, cod 2.262

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 111.016/AC din 1 iulie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia finală nr. 29 din 11 octombrie 2012, emisă de către

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău în urma derulării procedurii SEA, Avizul Ministerului Culturii nr. 3.570 din 9 iunie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 91,267 din 10 iunie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 56.510 din 16 iunie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 27.559/E.S. din 3 iunie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0272 Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici şi al Rezervaţiilor Naturale Vulcanii Noroioşi Pâclele Mari, cod 2.261, şi Vulcanii Noroioşi Pâclele Mici, cod 2.262, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0272 Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici şi al Rezervaţiilor Naturale Vulcanii Noroioşi Pâclele Mari, cod 2.261, şi Vulcanii Noroioşi Pâclele Mici, cod 2.262, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 iulie 2016.

Nr. 1.353.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Parţa din judeţul Timiş

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Parţa din judeţul Timiş.

(2) Unitatea administrativ-teritorială şi sectorul cadastral în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectorului cadastral în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 1.392.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Parţa

Timiş

1

 

ANEXA Nr. 2*)

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-12*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 1.394.

 

*) Anexele nr. 2-12 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Băluşeni

Botoşani

1 şi 51

2

Dimăcheni

Botoşani

84, 87, 96, 98, 99, 101 şi 109

3

Flămânzi

Botoşani

28, 29, 31, 32 şi 33

4

George Enescu

Botoşani

21 şi 58

5

Ibăneşti

Botoşani

21 şi 35

6

Manoleasa

Botoşani

3, 4, 7, 8, 9,10, 11, 28, 34, 42, 46, 47, 53, 54, 57, 62, 76, 78, 98, 99 şi 100

7

Mileanca

Botoşani

5, 6 şi 13

8

Săveni

Botoşani

26, 27, 28, 37 şi 38

9

Şendriceni

Botoşani

9, 13, 15, 24 şi 39

10

Truşeşti

Botoşani

3, 4, 40,115 şi 117

11

Tudora

Botoşani

76, 79, 80, 81 şi 83

 

 

ANEXA Nr. 2

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Jilava din judeţul Ilfov

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Jilava din judeţul Ilfov.

(2) Unitatea administrativ-teritorială şi sectorul cadastral în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectorului cadastral în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 25 octombrie 2016.

Nr. 1.395.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Jilava

Ilfov

1

 

ANEXA Nr. 2*)

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”

 

Având în vedere dispoziţiile art. 82 alin. (8), art. 88, art. 90 şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul, conţinutul, precum şi instrucţiunile de completare a formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”, cod M.F.R 14.13.01.10.11/n.s.p., prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare ale formularului menţionat la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Referirile la Codul fiscal, din cuprinsul prezentului ordin, reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 18 iulie 2013, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale Finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragos Doroş

 

Bucureşti, 31 octombrie 2016.

Nr. 3.140.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente

 

I. Dispoziţii generale

1. Prezenta procedură se aplică contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, conform legii, denumiţi în continuare contribuabili nerezidenţi.

2. Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartimentele specialitate.

3. În sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent desemnat de contribuabilul nerezident să îndeplinească obligaţiile prevăzute de Codul fiscal.

II. Procedura de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate În România prin unul sau mal multe sedii permanente

A. Înregistrarea fiscală

1. Contribuabilii nerezidenţi au obligaţia să depună declaraţia de înregistrare fiscală şi să indice sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale prevăzute de Codul fiscal.

2. (1) în vederea înregistrării fiscale contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, depune formularul 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

(2) Declaraţia se completează în două exemplare, dintre care cel original se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil.

3. În baza declaraţiei de înregistrare fiscală, însoţită de copii ale documentelor doveditoare ale informaţiilor înscrise în aceasta, organul fiscal competent atribuie codul de înregistrare fiscală şi emite certificatul de înregistrare fiscală pentru contribuabilul nerezident.

4. În cazul în care contribuabilul nerezident efectuează Operaţiuni care se încadrează în prevederile titlului VII din Codul fiscal şi solicită înregistrarea în scopuri de TVA, organul fiscal emite şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

5. În certificatul de înregistrare fiscală şi, după caz, în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA se înscrie:

- în caseta „Denumire contribuabil” - denumirea contribuabilului nerezident, urmată de sintagma „sediu permanent desemnat”;

- în caseta „Domiciliu fiscal” - adresa din România a sediului permanent desemnat.

6. Certificatul de înregistrare fiscală şi, după caz, certificatul de înregistrare în scopuri de TVA se comunică sediului permanent desemnat potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.

7. În cazul în care contribuabilul nerezident este înregistrat în scopuri de TVA în România, direct, prin reprezentant fiscal sau printr-un sediu fix, sunt păstrate codul de înregistrare în scopuri de TVA acordat iniţial, precum şi data înregistrării în scopuri de TVA.

8. Toate documentele primite şi emise de organul fiscal în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului nerezident.

B. Nominalizarea, ulterioară înregistrării fiscale, a unui alt sediu permanent desemnat

1. În cazul în care contribuabilul nerezident nominalizează, ulterior înregistrării fiscale, un alt sediu permanent desemnat, acesta depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat noul sediu permanent desemnat formularul 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”.

2. În formularul 013, contribuabilul nerezident bifează rândul 2 „Declaraţie de menţiuni”, din secţiunea I, iar la secţiunea III „Date de identificare a sediului permanent desemnat1 completează datele de identificare ale noului sediu permanent desemnat.

3. Declaraţia de menţiuni va fi însoţită de anexa la formular, cuprinzând „Lista sediilor permanente înregistrate fiscal, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor”, precum şi „Lista sediilor permanente, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor”, în care sunt cuprinse datele de identificare ale fiecărui sediu permanent.

4. În acest caz, formularul 013 este asimilat formularului 050 „Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului1, iar organele fiscale implicate aplică procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal.

5. Competenţa de administrare a contribuabilului nerezident se transferă la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul sediu permanent desemnat la data comunicării deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal.

6. În cazul noului sediu permanent desemnat, îndeplinirea obligaţiilor de plată se realizează utilizând codul de înregistrare fiscală al contribuabilului nerezident. Dacă noul sediu permanent desemnat a fost înregistrat anterior, ca plătitor de impozit pe venitul din salarii sau venituri asimilate salariilor, acest cod de înregistrare fiscală se anulează de la data prevăzută la pct. 5.

7. Dacă fostul sediu permanent desemnat îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii sau venituri asimilate salariilor, contribuabilul nerezident solicită organului fiscal competent înregistrarea fiscală, pentru îndeplinirea obligaţiilor de plată.

8. Toate documentele primite şi emise de organul fiscal în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului nerezident.

III Procedura de declarare a sediilor permanente ale contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României

1. Sediile permanente definite potrivit Codului fiscal sunt sedii secundare.

2. Contribuabilii au obligaţia de a declara organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile, înfiinţarea de sedii secundare, potrivit legislaţiei în vigoare.

3. (1) Contribuabilul nerezident are obligaţia să declare înfiinţarea de sedii permanente care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii sau venituri asimilate salariilor.

(2) Contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, depune formularul 061 „Declaraţie privind sediile secundare” la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent desemnat,

4. (1) Contribuabilul nerezident are obligaţia să solicite înregistrarea fiscală a sediilor permanente care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii sau venituri asimilate salariilor.

(2) în vederea înregistrării fiscale, contribuabilul nerezident depune, prin sediul permanent desemnat, formularul 060 „Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru sediile secundare” la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii sau venituri asimilate salariilor.

(3) în baza declaraţiei de înregistrare fiscală, însoţită de copii ale documentelor doveditoare ale informaţiilor înscrise în aceasta, organul fiscal atribuie codul de înregistrare fiscală şi emite certificatul de înregistrare fiscală pentru respectivul sediu permanent. Certificatul de înregistrare fiscală se comunică potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.

5. Sediul permanent desemnat care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii sau venituri asimilate salariilor îşi îndeplineşte obligaţiile de plată utilizând codul de înregistrare fiscală a contribuabilului nerezident.

6. Toate documentele primite şi emise de organul fiscal în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului nerezident.

 

ANEXA Nr. 2

 

 

ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAŢIE DE MENŢIUNI/DECLARAŢIE DE RADIERE PENTRU CONTRIBUABILII NEREZIDENŢI CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE ÎN ROMÂNIA PRIN UNUL SAU MAI MULTE SEDII PERMANENTE

013

Nr. de operator de date cu caracter personal - 759

 

I. FELUL DECLARAŢIEI

1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ

 

2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI

 

3. DECLARAŢIE DE RADIERE

 

 

II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI   

1. Cod de identificare fiscală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Denumire

 

3. Statul de rezidentă

 

Localitatea

 

Adresa completă în ţara de rezidentă

 

 

 

III. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI PERMANENT DESEMNAT

1. Cod de identificare fiscală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Domiciliul fiscal

Judeţ

 

Sector

 

Localitate

 

Strada

 

Nr.

 

Bloc

 

Sc.

 

Et.

 

Ap.

 

Cod poştal

 

Ţara

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

3. Cod CAEN al obiectului principal de activitate

 

 

 

 

4. Modul de dobândire al spaţiului, numărul şi data documentului

 

IV. REPREZENTARE PRIN:

Împuternicit

 

Nr. act

 

Data

 

Date de identificare

DENUMIRE/NUME, PRENUME

 

DOMICILIU FISCAL

Judeţ

 

Localitate

 

Sector

 

Strada

 

Nr.

 

Bloc

 

Sc.

 

Et.

 

Ap.

 

Cod poştal

 

Tara

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

I. Taxa pe valoarea adăugată

 

Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activităţii economice Sta afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin.(2) lit. b) din Codul fiscal, astfel:

1.1 înaintea primirii serviciilor, în situaţia în care urmează să primească pentru sediul fix din România servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art.307 alin.(2) din Codul fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care este stabilită în sensul art.266 alin.(2) din Codul fiscal în alt stat membru

 

1.2. Înainte de prestarea serviciilor, în situaţia în care urmează să presteze serviciile prevăzute la art.278 alin. (2) din Codul fiscal de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă stabilită în sensul art.266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru care are obligaţia de a plăti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislaţia statului membru respectiv al art.307 alin.(2) din Codul fiscal

 

1.3 înainte de realizarea unor activităţi economice de la respectivul sediu fix în condiţiile stabilite la art.266 alin.(2) lit. b) şi c) din Codul fiscal care implică

1.3.1. Livrări de bunuri taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform art.294 alin.(2) din Codul fiscal

 

1.3.2. Prestări de servicii taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la art. 316 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul Fiscal

 

1,3.3. Operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art.292 alin.(3) din Codul fiscal

 

1.3.4. Achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile

 

1.4. Cifra de afaceri

1.4.1. Cifra de afaceri estimată

 

 

 

 

 

 

 

 

lei

1.4.2. Cifra de afaceri obţinută în anul precedent

 

 

 

 

 

 

 

 

lei

1.5. Perioada fiscală

1,5,1, Lunară

 

1.5.2. Trimestrială

 

1.5.3. Semestrială

 

Nr. aprobare organ fiscal competent

 

1.5.4. Anuală

 

Nr. anrobare orcan fiscal competent

 

Anularea înregistrării în scopuri de TVA

1.6. Ca urmare a încetări i activităţii

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

1,7. Ca urmare a încetării desfăşurării de operaţiuni care dau drept de deducere a taxei

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

1.8. Ca urmare a expirării perioadei de 2 ani. În cazul vânzărilor la distanţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

2. Impozit pe profit

 

2.1, Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

2.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

2.3. Perioada fiscală

2.3.1. Trimestrială

 

2.3.2. Anuală, cu plăţi anticipate trimestriale

 

2.3.3. Anuală

 

 

3. Accize

 

3.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

3.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale

4.1. La înfiinţare

4.1.1.Număr mediu de salariaţi estimat de până la 3 salariaţi exclusiv

 

4.1.2.Venit total estimat de până la 100.000 euro

 

4.2. Perioada fiscala

4.2.1 .Lunară potrivit legii

 

4.2.2. Lunară prin opţiune

 

4.2.3. Trimestrială

 

4.3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor

 

4.3.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4.3.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4.4. Contribuţia de asigurări sociale

 

4.4.1 Datorată de angajator

 

4.4.1,1 Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4.4.1.2 Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4.4.2 Datorată de angajat

 

4.4.2.1 Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4.4.2.2 Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4.5. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate

 

4.5.1 Datorată de angajator

 

4.5.1.1 Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4.5.1.2 Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4.5.2 Datorată de angajat

 

4.5.2.1 Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4.5.2.2 Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4.6. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii (datorată de angajator)

 

4.6.1 Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4.6.2 Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4.7. Contribuţia de asigurări pentru şomaj

 

4.7.1 Datorată de angajator

 

4.7.1.1 Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4.7.1.2 Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4.7.2 Datorată de angajat

 

4.7.2.1 Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4.7.2.2 Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

 

4.8. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (datorată de angajator)

 

4.8.1 Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4.8.2 Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4.9. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariate (datorată de angajator)

 

4.9.1 Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

4.9.2 Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

5. Redevenţe miniere

 

5.1. Luare în evidentă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

5.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

6. Redevenţe petroliere

 

6.1. Luare în evidentă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

6.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

7. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural

 

7.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

7.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

8. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

 

8.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

8.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

9. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale

 

9.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

9.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

9.3. Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit

Exploatare forestieră - Cod CAEN 0220

 

Extracţia cărbunelui superior - Cod CAEN 0510

 

Extracţia cărbunelui inferior Cod CAEN 0520

 

Extracţia petrolului brut - Cod CAEN 0610

 

Extracţia minereurilor feroase - Cod CAEN 0710

 

Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu Cod CAEN 0721

 

Extracţia altor minereuri metalifere neferoase - Cod CAEN 0729

 

Alte activităţi extractive

Cod CAEN 081 1

 

Cod CAEN 0812

 

Cod CAEN 0891

 

Cod CAEN 0892

 

Cod CAEN 0893

 

Cod CAEN 0899

 

10. Impozit pe construcţii

 

10.1.Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

10.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

l

 

 

 

 

11. Taxă de autorizare/taxă de licenţă din domeniul jocurilor de noroc

11.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

11.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

 

VI. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI

Radierea înregistrării fiscale

 

De la data

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

 

Numele persoanei care face declaraţia

 

Funcţia

 

Semnătura

 

Data

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

 

Se completează de personalul organului fiscal

Denumire organ fiscal

 

Număr înregistrare

 

Dată înregistrare

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

Numele şi prenumele persoanei care a verificat

 

 

Număr legitimaţie

 

 

Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/n.s.p. A3/t2

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului (013) „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”

 

Depunerea declaraţiei

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente.

Declaraţia se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia declarării primului sediu permanent pe teritoriul României, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.

Declaraţia se depune, direct sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent desemnat.

Declaraţia se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular. Un exemplar al declaraţiei se depune la organul fiscal competent şi un exemplar se păstrează de contribuabil.

Atenţie! În situaţia în care contribuabilul nerezident desfăşoară activităţi în România şi prin sedii fixe potrivit titlului VII din Codul fiscal, iar sediul fix desemnat să îndeplinească obligaţiile contribuabilului nerezident, prevăzute de titlul VII din Codul fiscal, constituie şi sediu permanent în sensul art. 8 din Codul fiscal, atunci sediul fix este şi sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de titlul II din Codul fiscal.

Completarea declaraţiei

I FELUL DECLARAŢIEI

Se marchează cu „X” pct. 1, 2 sau 3, după caz.

Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni/declaraţiei de radiere se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Rândul 1. Cod de identificare fiscală

Nu se completează la înregistrarea iniţială.

În cazul în care declaraţia de menţiuni/declaraţia de radiere este completată de către împuternicit, se înscrie codul de înregistrare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

Rândul 2. Denumire

Se completează cu denumirea contribuabilului.

Rândul 3. Statul de rezidenţă

Se completează cu adresa contribuabilului din statul de rezidenţă.

III. DATE DE IDENTIFICARE ASEDIULUI PERMANENT DESEMNAT

Rândul 1. Cod de identificare fiscală

Nu se completează la înregistrarea iniţială.

În cazul în care declaraţia de menţiuni/declaraţia de radiere este completată de către împuternicit, se înscrie codul de identificare fiscală al sediului permanent desemnat, în situaţia în care acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii şi venituri asimilate salariilor.

Rândul 2. Domiciliu fiscal

Se completează cu adresa domiciliului fiscal al sediului permanent desemnat.

Atenţie! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale sediului permanent desemnat.

Rândul 3. Cod CAEN al obiectului principal de activitate

Se înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfăşurată de sediul permanent desemnat.

Rândul 4. Modul de dobândire al spaţiului, numărul şi data documentului

Se înscrie, după caz, tipul documentului care atestă modul de dobândire al spaţiului, precum şi numărul şi data acestuia.

IV. REPREZENTARE PRIN;

Se marchează cu „X” în cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizată.

Date de identificare

Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului.

V. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată

Se marchează cu „X” de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.

Înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin, (2) din Codul fiscal, a persoanei impozabile care are sediul activităţii economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Se completează de persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România printr-unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, astfel:

Rândul 1.1. În situaţia în care urmează să primească pentru sediul fix din România servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin, (2) din Codul fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care este stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru, înaintea primirii serviciilor;

Rândul 1.2. În situaţia în care urmează să presteze serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru care are obligaţia de a plăti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislaţia statului membru respectiv al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciilor;

Rândul 1.3. Înainte de realizarea unor activităţi economice de la respectivul sediu fix în condiţiile stabilite la art. 266 alin. (2) lit. b) şi c) din Codul fiscal care implică:

Rândul 1.3.1. Livrări de bunuri taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform art. 294 alin. (2) din Codul fiscal;

Rândul 1.3.2. Prestări de servicii taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la art. 316 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul fiscal;

Rândul 1.3.3. Operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal;

Rândul 1.3.4. Achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile

Rândul 1.4. Cifra de afaceri

Rândul 1.4.1. Se completează la înregistrarea iniţială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere.

Rândul 1.4.2. Se completează numai dacă, ca urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizată în anul precedent, se modifică perioada fiscală.

Rândul 1.5. Perioada fiscală

Se marchează cu „X” perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de T.V.A.

În cazul în care contribuabilul foloseşte, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

Anularea înregistrării în scopuri de TVA

Rândul 1.6. Se completează în cazul în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziţii sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România.

Rândul 1.7. Se completează în situaţia în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care nu mai desfăşoară operaţiuni care dau drept de deducere a taxei.

Rândul 1.8. Se completează în cazul în care nu se depăşeşte plafonul pentru vânzările la distanţă în al doilea an calendaristic consecutiv.

Rândul 2. Impozit pe profit

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X” numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.

Rândurile 2.1 şi 2.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. i.

Rândurile 2.3.1-2.3.3 se marchează cu „X” perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

Rândul 3. Accize

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X” de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.

Rândurile 3.1 şi 3.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.

Rândul 4. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale

La înfiinţare:

Rândul 4.1.1 „Număr mediu de salariaţi estimat de până la 3 salariaţi exclusiv” şi rândul 4.1.2 „Venit total estimat de până la 100.000 euro” se marchează de către contribuabilii prevăzuţi la art. 147 alin. (10) din Codul fiscal, care se înfiinţează în cursul anului şi care estimează că, în cursul anului, vor avea un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro.

Perioada fiscală:

Rândul 4.2.1 se marchează cu „X” de contribuabilii care au obligaţia de a declara lunar impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale, potrivit legii.

Rândul 4.2.2 se marchează cu „X” de contribuabilii care îndeplinesc condiţiile de la art. 147 alin. (8) din Codul fiscal şi care optează pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi a contribuţiilor sociale, potrivit legii.

Atenţie! Rândul 4.2.2 „Lunară prin opţiune” se marchează de contribuabilii care optează, până la date de 31 ianuarie inclusiv, pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi a contribuţiilor sociale.

Rândul 4.2.3 se marchează cu „X” de contribuabilii prevăzuţi la art. 147 alin. (4) din Codul fiscal.

Rândul 4.3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor

Se marchează cu „X” numai de contribuabilii care au obligaţia de declarare a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor.

Rândurile 4.3.1 şi 4.3.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.

Rândul 4.4. Contribuţia de asigurări sociale

Rândul 4.4.1 se marchează cu „X” de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să dedare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Rândurile 4.4.1.1 şi 4.4.1.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. i.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementarilor legale în materie,

Rândul 4.4.2 se marchează cu „X” de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Rândurile 4.4.2.1 şi 4.4.2.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.

Date luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 4.5. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate

Rândul 4.5.1 se marchează cu „X” de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Rândurile 4.5.1.1 şi 4.5.1.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. i.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 4.5.2 se marchează cu „X” de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 4.5.2.1 şi 4.5.2.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 4.6. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii (datorată de angajator)

Se marchează cu „X” de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Rândurile 4.6.1 şi 4.6.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 4.7. Contribuţia de asigurări pentru şomaj

Rândul 4.7.1 se marchează cu „X” de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Rândurile 4.7.1.1 şi 4.7.1.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 4.7.2 se marchează cu „X” de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Rândurile 4.7.2.1 şi 4.7.2.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 4.8. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (datorată de angajator)

Se marchează cu „X” de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Rândurile 4.8.1 şi 4.8.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 4.9. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale (datorată de angajator)

Se marchează cu „X” de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Rândurile 4.9.1 şi 4.9.2 se marchează cu „X”, după Gaz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 5. Redevenţe miniere

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă.

Rândurile 5.1 şi 5.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.

Rândul 6. Redevenţe petroliere

La înregistrarea iniţială se marchează cu „X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă.

Rândurile 6.1 şi 6.2. se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.

Rândul 7. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural

Se marchează cu „X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 7.1 şi 7.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 8. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

Se marchează cu „X” numai de contribuabilii care au obligaţia să dedare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 8.1 şi 8.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. i.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 9. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale

Se marchează cu „X” de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 9.1 şi 9.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 9.3 Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit

Se marchează cu „X” codul CAEN care intra sub incidenţa impozitului pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 10. Impozit pe construcţii

Se marchează cu „X” de contribuabilii care au obligaţia plăţii acestui impozit, potrivit prevederilor art. 496 alin. (1) din Codul fiscal.

Rândurile 10.1 şi 10.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.

Atenţie! Data luării în evidenţă şi scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului X „Impozitul pe construcţii” din Codul fiscal.

Rândul 11. Taxă de autorizare/taxă de licenţă din domeniul jocurilor de noroc

Se marchează cu „X” numai de contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitatea în România prin unul sau mai multe sedii permanente şi care, potrivit legii din domeniul jocurilor de noroc, au obligaţia să declarare această taxă.

Rândurile 11.1 şi 11.2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. i.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

VI. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI

Rândul „Radierea înregistrării fiscale” se marchează „X” şi se înscrie data radierii înregistrării fiscale.

Atenţie! Declaraţia de radiere va fi însoţită de actul doveditor referitor la încetarea calităţii de subiect de drept fiscal, precum şi de certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia.

 

ANEXĂ

la formularul 013

 

Lista sediilor permanente înregistrate fiscal, care Îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor

 

Nr. crt.

Codul de înregistrare fiscală

Domiciliul fiscal

Codul CAEN al obiectului principal de activitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista sediilor permanente care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor

 

Nr. crt.

Codul de înregistrare fiscală (în cazul sucursalelor)

Domiciliul fiscal

Codul CAEN al obiectului principal de activitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare a formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente

 

1. Denumirea: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”

(013)

2. Cod: 14.13.01.10.11/n.s.p.

3. Format: A3/t2

4. Se tipăreşte: - pe o singură faţă;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set

6. Se difuzează gratuit

7. Se utilizează la atribuirea codului de înregistrare fiscală pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente.

8. Se întocmeşte în 2 exemplare de contribuabil/împuternicit.

9. Circulă: - 1 exemplar la organul fiscal;

- 1 exemplar la contribuabil.

10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014

 

Având în vedere prevederile art. 76 alin. (1) şi ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 2 iunie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În tot cuprinsul metodologiei se înlocuieşte sintagma „punct de decontare” cu sintagma „punct de delimitare”.

2. În tot cuprinsul metodologiei se înlocuieşte sintagma „factor de putere neutral” cu sintagma „factor de putere limită”.

3. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Reţeaua electrică de distribuţie reprezintă din punctul de vedere al obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive un loc de consum sau, după caz, un loc de consum şi producere.”

4. La articolul 3, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) factor de putere mediu - FP - raportul dintre energia electrică activă măsurată şi energia electrică aparentă calculată pe baza energiei electrice active şi reactive măsurate, tranzitate printr-un punct de delimitare într-un interval de decontare;”.

5 La articolul 3, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) interval de decontare - interval pentru care se stabilesc obligaţii privind plata energiei electrice reactive, identic cu intervalul de decontare a energiei electrice active şi care este o oră pentru utilizatorii cu puncte de măsurare cu înregistrare orară, respectiv o lună pentru utilizatorii cu puncte de măsurare fără înregistrare orară, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare;”.

6. La articolul 3, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,f) punct de măsurare - punct al reţelei electrice stabilit conform reglementărilor în vigoare şi prevăzut în contractul pentru serviciul de transport sau, după caz, de distribuţie a energiei electrice încheiat între utilizator şi operatorul de reţea la care acesta este racordat, în care se măsoară energia electrică în vederea decontării; de regulă, punctul de măsurare coincide cu punctul de delimitare a instalaţiei utilizatorului faţă de reţeaua electrică la care aceasta este racordată;”.

7. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Utilizatorii reţelelor electrice participă la reglajul tensiunii/puterii reactive în punctele de delimitare a instalaţiilor proprii faţă de reţelele electrice la care acestea sunt racordate sau, după caz, iau măsuri de compensare a energiei electrice reactive tranzitate prin punctele de delimitare a instalaţiilor care le aparţin faţă de reţelele electrice la care acestea sunt racordate.”

8. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Energia electrică reactivă tranzitată prin punctele de delimitare a instalaţiilor utilizatorilor faţă de reţelele electrice de interes public ale operatorilor de reţea se măsoară în punctele de măsurare, se decontează pe intervale de decontare şi se plăteşte în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.”

9. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Energia electrică reactivă tranzitată prin punctul de delimitare cu reţeaua electrică de interes public a unui loc de producere, a unui loc de consum şi producere sau a unui loc de consum se plăteşte în condiţiile prezentei metodologii în intervalul de decontare în care, prin punctul de delimitare, nu se livrează energie electrică activă în reţea şi nu se consumă energie electrică activă din reţea.”

10. La articolul 8, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:

,,g) tranzitului de energie electrică activă de pe barele staţiilor electrice de conexiune;

h) tranzitului de energie electrică activă între reţeaua electrică de transport şi reţeaua electrică de distribuţie aparţinând operatorului de distribuţie concesionar.”

11. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Utilizatorul plăteşte cantitatea de energie electrică reactivă tranzitată prin punctul de delimitare în intervalul de decontare, care a determinat reducerea factorului de putere mediu realizat în acel interval faţă de factorul de putere limită, determinată ca diferenţă dintre energia electrică reactivă măsurată în intervalul de decontare şi energia electrică reactivă calculată pentru intervalul de decontare, aferentă factorului de putere limită:

Ereactiva inductiva facturata = Ereactiva inductiva măsurată - Ereactiva măsurată x tg(arccos(0,9))

Ereactiva capacitiva facturata = Ereactiva capacitiva masurata - Ereativa măsurăta x tg(arccos(0,9))

12. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Factorul de putere limită reprezintă factorul de putere până la care tranzitul de energie electrică reactivă se plăteşte şi are valoarea de 0,9 atât pentru regimul inductiv, cât şi pentru regimul capacitiv.”

13. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Factorul de putere mediu realizat într-un interval de decontare FP se determină pe baza energiei electrice active consumate din reţea (Eactivă) şi a energiei electrice reactive tranzitate (Ereactivă) prin punctul de delimitare, în acel interval de decontare, în regim inductiv, respectiv capacitiv, cu formula:

 

 

unde:

Ereactvă - energia electrică reactivă măsurată în regim inductiv, respectiv capacitiv.”

14. La articolul 17, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) tranzitarea energiei electrice reactive la factor de putere mai mare sau egal cu factorul de putere limita;.

Art. II. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2016.

Nr. 76.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.