MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 888/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 888         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 7 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 515 din 5 iulie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.020. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 515

din 5 iulie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, excepţie ridicată de Maria-Doina Bălan în Dosarul nr. 401/250/2014 al Tribunalului Arad - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.465D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care arată că autorul critică forma veche a legii, context în care menţionează jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, respectiv Decizia nr. 36 din 3 februarie 2015 şi Decizia nr. 480 din 18 iunie 2015. Totodată arată că dispoziţiile art. 126 din Constituţie nu au incidenţă în cauză.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 29 septembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 401/250/2014, Tribunalul Arad - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, excepţie ridicată de Maria-Doina Bălan cu ocazia soluţionării apelului declarat împotriva unei sentinţe pronunţate de Judecătoria Lipova într-o cauză „având ca obiect succesiune - constatare calitate de moştenitor.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că prevederile art. 5 alin, (1) din Legea nr. i7/2014 sunt contrare art. 15 alin. (2) şi art. 16 alin, (1) din Constituţie. Astfel, se arată că problema neconstituţionalităţii prevederilor care se referă la forma antecontractelor, cu distincţia discriminatorie dintre cele autentice şi cele sub semnătură privată, a fost deja tranşată prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 755 din 16 decembrie 2014. Astfel, consideră că este fără echivoc că argumentele interesând neconstituţionalitatea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, privind prevalenţa antecontractului autentic faţă de cel sub semnătură privată, se extind şi asupra menţiunii privind forma autentică a antecontractelor din cuprinsul art. 5 alin, (1). Susţine că, prin această prevedere, se invalidează parţial un act juridic civil sinalagmatic (antecontract de vânzare-cumpărare) care a fost în deplin acord cu legea în vigoare la data încheierii sale, noua lege lipsindu-l, cel puţin parţial, de efectele deplin recunoscute şi garantate de legea sub care acesta a fost încheiat, Practic, noua reglementare aduce atingere unor acte juridice şi unor drepturi născute anterior intrării sale în vigoare, impunându-le condiţii suplimentare pentru atingerea efectelor în vederea cărora au fost încheiate, condiţii inexistente la data naşterii lor. Astfel, dreptul de creanţă născut prin aceste acte juridice este modificat ca structură şi efecte prin conţinutul noii legi, încât acesta, deşi continuă să existe, are un conţinut semnificativ modificat, prin adăugarea unor cerinţe suplimentare pentru realizarea sa efectivă. Înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 17/2014, statul garanta cetăţenilor care au încheiat antecontracte de vânzare-cumpărare, valide ca fond şi formă, realizarea dreptului de creanţă corespunzător obligaţiei de „a face” asumate de către debitorii unor astfel de contracte, aşa cum au fost prevăzute de părţi. Or, prin dispoziţiile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, titularul acestui drept civil subiectiv de creanţă nu mai poate obţine realizarea lui decât după îndeplinirea prealabilă a noilor cerinţe legale, care ar putea să-l facă chiar irealizabil, situaţie care echivalează cu o modificare a conţinutului şi efectelor unui drept născut sub o lege, prin dispoziţiile noii legi, ceea ce reprezintă un caz clar de retroactivitate a legii civile.

6. În concret, consideră că prin impunerea respectării condiţiilor Legii nr. 17/2014 şi în cazul antecontractelor care au fost încheiate înainte de intrarea sa în vigoare, acestea sunt afectate, practic modificate ca şi conţinut, întindere şi efecte. De altfel, se apreciază că art. 15 alin. (1) din Constituţie apără tocmai principiul previzibilităţii legii, al securităţii circuitului civil şi prevede că legea va dispune numai pentru viitor, fără a face vreo distincţie în funcţie de situaţia, actul, faptul, dreptul ce ar forma obiectul reglementării prin noua lege, ale cărei efecte trebuie să fie numai ex nune.

7. În ceea ce priveşte neconstituţionalitatea prevederilor criticate în raport cu art. 16 alin. (1) din Constituţie, arată că toţi cetăţenii care au obţinut hotărâri judecătoreşti definitive, care să ţină loc de contract de vânzare şi şi-au înscris în cartea funciară dreptul de proprietate înainte de intrarea în vigoare a acestei legi, se vor bucura deplin de dreptul astfel dobândit, în timp ce aceia care au dobândit drepturi identice, consfinţite tot prin hotărâri judecătoreşti, dar care nu au înscris dreptul de proprietate până la intrarea în vigoare a acestei legi, nu vor putea valorifica dreptul astfel obţinut.

8. Referitor la neconstituţionalitatea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 în raport cu dispoziţiile art. 126 alin. (1) şi (5) din Constituţie, arată că prin aceste prevederi legale s-a creat o „supra instanţă”, respectiv Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, care a dobândit prerogativa de a verifica legalitatea hotărârilor judecătoreşti supuse înscrierii şi de a le respinge, dacă nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de legea în discuţie.

9. Tribunalul Arad - Secţia I civilă opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

10. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

11. Avocatul Poporului arată că prevederile criticate au, În prezent, un conţinut diferit, fiind modificate prin art. II pct. 2 din Legea nr. 68/2014 pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

12. Totodată, precizează că, deşi la data ridicării excepţiei de neconstituţionalitate erau în vigoare noile prevederi care nu mai impuneau o formă autentică a antecontractului de vânzare-cumpărare, pentru ca în baza acestuia instanţa de judecată să poată pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare, autoarea a ales să critice normele din forma anterioară, care ar fi fost în vigoare la data introducerii cererii de chemare în judecată. Astfel, menţionează că odată cu adoptarea noului Cod civil, potrivit art. 1.669 alin. (1) din acest act normativ „Când una dintre părţile care au încheiat o promisiune bilaterală de vânzare refuză, nejustificat, să încheie contractul promis, cealaltă parte poate cere pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract, dacă toate celelalte condiţii de validitate sunt îndeplinite . Ca atare, pentru încheierea valabilă a unui antecontract nu se cer formalităţi speciale, fiind suficient simplul acord de voinţă al părţilor, chiar dacă pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare legea prevede o anumită formă. Pentru aceste considerente, dar şi pentru claritatea textului şi o aplicare mai judicioasă, prin Legea nr. 68/2014 s-au modificat normele criticate, fiind exclusă forma autentică la încheierea unei promisiuni bilaterale. Aşadar, textul criticat nemaifiind în vigoare, devin incidente dispoziţiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

13. În aceste condiţii, referitor la criticile de neconstituţionalitate asupra dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 17/2014, faţă de art. 15 alin. (2) şi art. 16 alin. (1) din Constituţie, precizează că acestea nu pot fi reţinute. Într-o situaţie similară, instanţa de contencios constituţional a statuat că „prevederile criticate, în forma avută în vedere de autorul excepţiei de neconstituţionalitate, nu mai sunt în vigoare şi nu mai produc efecte juridice, întrucât norma nouă este de imediată aplicare. Ca atare, în ceea ce priveşte interpretarea textelor de lege privind aplicarea în timp a legii, acesta este atributul exclusiv al instanţelor de judecată, Curtea Constituţională neputându-se substitui instanţei în stabilirea legii aplicabile litigiului” (a se vedea Decizia nr. 35 din 3 februarie 2015).

14. Având în vedere argumentele expuse, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 17/2014 este inadmisibilă.

15. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

16. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

17. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.

18. Prevederile art. 5 din Legea nr. 17/2014 au fost modificate prin Legea nr. 68/2014 pentru modificarea alin, (1)al art. 29 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 13 mai 2014, acestea având, în prezent, următorul cuprins: (1) în toate cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine Ioc de contract de vânzare-cumpărare, acţiunea este admisibilă numai dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei în materie, precum şi dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 3,4 şi 9 din prezenta lege, iar imobilul ce face obiectul antecontractului este înscris la rolul fiscal şi în cartea funciară.

(2) Cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate se respinge dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege.”

19. Curtea, examinând notele scrise ale autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, observă că aceasta critică dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 17/2014 în forma iniţială, care au următorul cuprins: (1) în toate cazurile în care se solicită, în conformitate cu art. 1.669 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare-cumpărare, este necesar ca antecontractul să fie încheiat în formă autentică şi să fie îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3, 4 şi 9 din prezenta lege.

(2) Cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate, formulată în baza hotărârii judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, se respinge dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege.”

20. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii civile, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi şi art. 126 alin. (1) şi (2) referitor la instanţele judecătoreşti.

21. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, precum şi dinamica legislativă privind Legea nr. 17/2014, Curtea observă că prevederile art. 5 din Legea nr. 17/2014 au fost modificate prin Legea nr. 68/2014 pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi a Legii nr. 17/2014, privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 13 mai 2014, care a intrat în vigoare la data de 16 mai 2014, aşadar anterior încheierii de sesizare - 29 septembrie 2015, în prezent statuând că, în toate cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare-cumpărare, acţiunea este admisibilă numai dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei în materie, precum şi dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 3, 4 şi 9 din lege, iar imobilul ce face obiectul antecontractului este înscris la rolul fiscal şi în cartea funciară. Cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate se respinge dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 17/2014.

22. Aşadar, Curtea constată, pe de o parte, că forma legii în vigoare nu mai conţine elementele criticate în mod concret de autoarea excepţiei, respectiv „antecontractul să fie încheiat în formă autentică* şi „cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate, formulată în baza hotărârii judecătoreşti”. Pe de altă parte, Curtea reţine că, în ceea ce priveşte ultima menţiune referitoare la cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate, formulată în baza hotărârii judecătoreşti, autoarea excepţiei nici nu se află într-o asemenea situaţie, deoarece, astfel cum reiese din dosarul cauzei, nu a fost pronunţată o asemenea hotărâre, solicitându-se pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare în cadrul litigiului aflat pe rolul instanţei de judecată, ocazie cu care a fost invocată şi excepţia de neconstituţionalitate.

23. Curtea observă că prevederile criticate, în forma avută în vedere de autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, respectiv prevederile art. 5 din Legea nr. 17/2014 înainte de

modificarea adusă prin Legea nr. 68/2014, nu mai sunt în vigoare şi, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materie, respectiv Decizia nr. 36 din 3 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 25 martie 2015, nu mai produc efecte juridice, întrucât norma nouă este de imediată aplicare. Astfel, legea nouă este aplicabilă de îndată tuturor situaţiilor care se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 287 din 1 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 12 august 2004). Faţă de acestea, Curtea reţine că interpretarea şi aplicarea textelor de lege, în dinamica legislativă, este atributul exclusiv al instanţelor de judecată, Curtea Constituţională neputându-se substitui instanţei în stabilirea normelor aplicabile litigiului (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 2 din 13 ianuarie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 18 februarie 1993), Or, într-o atare situaţie, excepţia de neconstituţionalitate, astfel cum este formulată, urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

24. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin, (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, excepţie ridicată de Maria-Doina Bălan în Dosarul nr. 401/250/2014 al Tribunalului Arad - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Arad - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 5 iulie 2016.

 

PREŞEDINTELE INTERI MAR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ioniţă Cochinţu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 27.619/ES din 22 februarie 2016, ţinând seama de Avizul nr. 1/2016 al Consiliului Naţional de Vânătoare,

în conformitate cu prevederile art. 1 lit. a), c), p)-r), art. 6 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) şi art. 8-12 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 56 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, prevăzut în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Fondurile cinegetice ale căror contracte de gestionare au fost reziliate ca urmare a nerespectării de către gestionari a clauzelor contractuale se încredinţează pentru gestionare administratorului pădurilor proprietate publică a statului şi se supun procedurii de atribuire stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 1.

(2) Fondurile cinegetice ale căror contracte de gestionare au fost anulate sau desfiinţate de către instanţele de judecată se supun procedurii prevăzute la alin. (1), dacă instanţa de judecată nu dispune altfel,

Art. 3. - Fondurile cinegetice a căror procedură de atribuire a început înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin şi nu a fost finalizată se supun procedurii de atribuire stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 1.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 27 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 octombrie 2016.

Nr. 2.020.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice

 

Art. 1. - Atribuirea în gestiune a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice, denumită în continuare atribuire, se realizează de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, denumită în continuare administrator, în condiţiile prevăzute la art. 8 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru.

a) gestionarii consacraţi, astfel cum sunt definiţi la art. 1 lit. q) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

b) gestionarii licenţiaţi propuşi de către asociaţiile proprietarilor de terenuri, legal constituite în scopul propunerii gestionarului faunei cinegetice, care au în proprietate terenuri care reprezintă peste 50% din suprafaţa fiecărui fond cinegetic supus atribuirii;

c) gestionarii licenţiaţi care adjudecă prin licitaţie publică dreptul de gestionare a faunei cinegetice;

d) Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, în cazul fondului cinegetic Scroviştea din judeţul Ilfov.

Art. 2. - Atribuirea prevăzută la art. 1 nu se realizează în următoarele cazuri:

a) nu se depun solicitări de atribuire în termenele şi potrivit condiţiilor prevăzute de prezentul regulament;

b) contractul de gestionare anterior acţiunii de atribuire a fost reziliat la iniţiativa administratorului, din motive imputabile gestionarului care solicită atribuirea;

c) solicitantul a fost gestionar în contractul de gestionare anterior acţiunii de atribuire, dar a renunţat la gestiune înainte de termen;

d) solicitantul înregistrează datorii privind plata tarifelor de gestionare în condiţiile Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fondurile cinegetice pe care le-a avut sau le are în gestiune, după caz;

e) solicitantul înregistrează datorii la bugetul de stat, la bugetul local şi la Fondul pentru mediu, potrivit legii.

Art. 3. - Atribuirea se realizează dacă solicitantul dovedeşte îndeplinirea uneia dintre următoarele condiţii:

a) deţine calitatea de gestionar consacrat, potrivit legii, dovedită prin înscrisuri în copie, conform cu originalul, pentru situaţia prevăzută la art. 1 lit. a);

b) este propus, prin înscrisuri originale, de către o asociaţie de proprietari de terenuri legal constituită, care dovedeşte deţinerea în proprietate a peste 50% din suprafaţa fondului cinegetic în cauză, pentru situaţia prevăzută la art. 1 lit. b); în situaţia în care mai multe asociaţii de proprietari fac dovada că deţin peste 50% din suprafaţa fondului cinegetic, atribuirea se realizează în favoarea gestionarului propus de asociaţia de proprietari care deţine suprafaţa cea mai mare în fondul cinegetic în cauză;

c) adjudecă potrivit prezentului regulament dreptul de gestionare a faunei cinegetice, pentru situaţia prevăzută la art. 1 lit. c);

d) deţine calitatea de Regie Autonomă a Administraţiei Patrimoniului Protocolului de Stat, potrivit legii, dovedită prin înscrisuri în copie, certificate „conform cu originalul”, pentru situaţia prevăzută la art. 1 lit. d).

Art. 4. - (1) Pentru recunoaşterea deţinerii în proprietate a peste 50% din suprafaţa fiecărui fond cinegetic, pentru situaţia prevăzută la art. 3 lit. b), asociaţia de proprietari legal constituită trebuie să facă dovada:

a) deţinerii în proprietatea membrilor asociaţi a suprafeţelor de teren, cu adeverinţe originale care atestă proprietatea, eliberate de unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază se află suprafeţele de teren respective, emise cu cel mult 60 de zile anterior depunerii solicitării de atribuire;

b) includerii suprafeţelor prevăzute la lit. a) în fondul cinegetic pentru care solicită atribuirea, printr-un document original, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, eliberat de către structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi vânătoare în a cărui rază de competenţă se află fondul cinegetic în cauză, luând în considerare înscrisurile menţionate la lit. a).

(2) Pentru recunoaşterea legitimităţii asociaţiilor de proprietari de terenuri cu drept de a propune gestionarul fondului cinegetic, acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) sunt constituite conform legii;

b) au ca scop alegerea şi propunerea gestionarului fondului cinegetic în cuprinsul căruia persoanele asociate deţin în proprietate mai mult de 50% din suprafaţa acestuia, cu care administratorul fondului cinegetic poate încheia contract de gestionare.

(3) Dovedirea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2) se face prin depunerea următoarelor documente, în copie, certificate „conform cu originalul”:

a) actul constitutiv şi statutul asociaţiei de proprietari, care trebuie să cuprindă scopul prevăzut la alin. (2) fit. b), precum şi eventuale acte adiţionale la acestea;

b) documentele care atestă înscrierea proprietarilor în asociaţie conform statutului, respectiv: cerere de înscriere, proces-verbal şi hotărâri ale consiliului director sau ale adunării generale pentru aprobarea înscrierilor de noi membri, alţii decât cei fondatori;

c) hotărâre judecătorească de înfiinţare, precum şi eventuale acte de modificare a acesteia;

d) certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

e) certificat de grefă, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii solicitării de atribuire, care să ateste că asociaţia mai este înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), asociaţiile de proprietari de terenuri înscrise în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu cel mult 60 de zile anterior depunerii solicitării de atribuire nu au obligaţia de a depune documentul prevăzut la alin. (3) lit. e).

Art. 5. - (1) Pentru a beneficia de atribuirea directă în condiţiile art. 3 lit. a), b) şi d), solicitanţii, prin reprezentanţi sau împuterniciţi legali, trebuie să depună o cerere, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2, şi să facă dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:

a) deţin licenţă, conform prevederilor legale în vigoare;

b) nu înregistrează datorii privind plata tarifelor de gestionare, pentru care au fost depuse solicitări de plată în condiţiile Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru care au obligaţia de plată potrivit contractelor de gestionare, pentru fondurile cinegetice pe care le-a avut sau le are în gestiune, după caz;

c) nu înregistrează datorii la bugetul de stat şi la bugetul local, potrivit legii;

d) consimt că la data stabilită de administrator pentru încheierea contractului de gestionare a faunei cinegetice vor face dovada că au angajată cu contract individual de muncă, potrivit legii, cel puţin o persoană pentru exercitarea în principal a atribuţiilor de pază şi de ocrotire a vânatului pentru fondul cinegetic pentru care a obţinut dreptul de gestionare;

e) consimt că la data stabilită de administrator pentru încheierea contractului de gestionare a faunei cinegetice pentru care a obţinut dreptul de gestionare vor face dovada că au angajată o persoană pentru coordonarea şi conducerea pe linie tehnică a activităţii de vânătoare, potrivit condiţiilor de licenţiere;

f) consimt că la data stabilită de administrator pentru încheierea contractului de gestionare a faunei cinegetice vor depune o scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie cu o valoare egală cu cea a tarifului de atribuire, la dispoziţia administratorului, pe toată perioada de derulare a contractului de gestionare a faunei cinegetice pentru care a obţinut dreptul de gestionare.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), condiţia prevăzută la alin. (1) lit. b) nu se aplică solicitanţilor care nu gestionează sau nu au gestionat fonduri cinegetice.

Art. 6. - (1) Dovedirea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 5 se face prin depunerea următoarelor documente:

a) fotocopie a licenţei emise în condiţiile legii, certificată „conform cu originalul”;

b) avizul structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi vânătoare pe a cărei rază de competenţă se află fondurile cinegetice pe care le-au avut sau le au în gestiune solicitanţii, pentru dovedirea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3;

c) certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent din raza în care gestionarul îşi are sediul, pentru dovedirea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c).

d) consimţământul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. d), întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4.

e) consimţământul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. e), întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 5;

f) consimţământul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. f), întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 6;

(2) Documentele prevăzute la alin. (1), art. 3 şi, după caz, cele prevăzute art. 4 alin (3) se depun împreună cu solicitarea de atribuire a dreptului de gestionare şi constituie dosarul de atribuire directă.

(3) întocmirea necorespunzătoare a documentelor care constituie dosarul de atribuire directă şi/sau depunerea documentelor menţionate la alin. (2) în afara termenului stabilit de către administrator atrag respingerea solicitării de atribuire directă.

Art. 7. - (1) Demararea procedurii de atribuire directă pentru situaţia prevăzută la art. 1 lit. a) se face de către administrator, după cum urmează:

a) prin publicarea unui anunţ într-un cotidian de circulaţie naţională;

b) prin afişarea unui anunţ pe site-ul propriu şi la sediul structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi vânătoare.

(2) Anunţul prevăzut la alin. (1) lit. a) va cuprinde:

a) numărul fondurilor cinegetice care fac obiectul atribuirii directe, pe judeţe;

b) adresa site-ului administratorului;

c) termenul şi locul de depunere a dosarelor de atribuire;

d) eventuale alte informaţii necesare desfăşurării în bune condiţii a acţiunii de atribuire.

(3) Anunţul prevăzut la alin. (1) lit. b) va cuprinde:

a) denumirea fondurilor cinegetice care fac obiectul atribuirii şi fişele acestora actualizate la nivelul ultimului sezon de vânătoare încheiat;

b) valoarea tarifelor de atribuire directă, calculate în conformitate cu prevederile Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) termenul şi locul de depunere a dosarelor de atribuire;

d) eventuale alte informaţii necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a acţiunii de atribuire

(4) Termenul de depunere a dosarelor de atribuire este de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunţului prevăzut la alin. (1).

(5) Analiza dosarelor de atribuire se face în termen de maximum 10 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4).

(6) în termenul prevăzut la alin. (5), comisia de atribuire încheie un proces-verbal cu privire la analiza dosarelor de atribuire de la această etapă, pe care îl afişează pe site-ul administratorului.

Art. 8. - (1) Demararea procedurii de atribuire prin licitaţie publică se face după finalizarea acţiunilor prevăzute la art. 7, pentru fondurile cinegetice rămase neatribuite, după cum urmează:

a) prin publicarea unui anunţ într-un cotidian de circulaţie naţională;

b) prin afişarea unui anunţ pe site-ul propriu şi la sediul structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi vânătoare.

(2) Anunţul prevăzut la alin. (1) lit. a) va cuprinde:

a) numărul fondurilor cinegetice care fac obiectul atribuirii prin licitaţie, pe judeţe;

b) adresa site-ului administratorului;

c) termenul şi locul de depunere a dosarelor de licitaţie;

d) eventuale alte informaţii necesare desfăşurării în bune condiţii a acţiunii de atribuire.

(3) Anunţul prevăzut la alin. (1) lit. b) va cuprinde:

a) denumirea fondurilor cinegetice care fac obiectul atribuirii prin licitaţie şi fişele acestora actualizate la nivelul ultimului sezon de vânătoare încheiat;

b) valoarea tarifelor de pornire la licitaţie, calculate în conformitate cu prevederile Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) termenul şi locul de depunere a dosarelor de licitaţie;

d) eventuale alte informaţii necesare desfăşurării în bune condiţii a acţiunii de atribuire.

(4) Participarea solicitanţilor la licitaţia prevăzută la alin. (1) este condiţionată de achitarea de către aceştia, la casieria administratorului sau în contul acestuia precizat în anunţ, a unui tarif de participare în sumă de 100 lei pentru fiecare fond cinegetic la care sunt admişi să participe.

(5) Atribuirea prevăzută la alin. (1) se realizează de către comisia de atribuire prevăzută în anexa nr. 7.

(6) Solicitările de participare la licitaţie se depun la sediul administratorului în termen de 10 zile calendaristice de la data afişării anunţului privind demararea procedurii de atribuire prin licitaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.

(7) Pentru participarea la licitaţie, solicitanţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 5.

(8) Dosarul de licitaţie va cuprinde solicitarea de participare la licitaţie şi documentele prevăzute la art. 6 alin. (1), precum şi o scrisoare de garanţie de participare la licitaţie al cărei cuantum reprezintă de 2 ori valoarea tarifelor de pornire la licitaţie, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 10.

(9) întocmirea necorespunzătoare a documentelor care constituie dosarul de licitaţie şi/sau depunerea în afara termenului stabilit de către administrator a documentelor prevăzute la alin. (8) atrag respingerea solicitării de participare la licitaţie.

Art. 9. - (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (6), comisia de licitaţie va afişa pe site-ul administratorului un anunţ privind data licitaţiei şi rezultatele verificării dosarelor, respectiv solicitanţii admişi să participe la licitaţie.

(2) Rezultatele prevăzute la alin. (1) pot fi contestate în termen de 3 zile lucrătoare de la afişare.

(3) Licitaţia publică se organizează numai dacă participă minimum 2 solicitanţi, tar atribuirea prin licitaţie publică se realizează numai dacă există cel puţin câte o ofertă peste valoarea de pornire la licitaţie, din partea a cel puţin 2 participanţi.

Art. 10. - (1) Procedura de desfăşurare a licitaţiilor începe prin anunţarea de către preşedintele comisiei, pentru fiecare fond cinegetic supus licitaţiei, a denumirii acestuia, a tarifului de pornire, a pasului de licitaţie, a timpului maxim de exprimare a fiecărei oferte, a solicitanţilor admişi şi a ordinii de strigare a ofertelor.

(2) Pasul de licitaţie se stabileşte prin aplicarea cotei de 10% din tariful de pornire la licitaţie, iar exprimarea ofertelor se va face prin strigare, cu câte un pas întreg peste valoarea de pornire şi în continuare peste oferta/ofertele anterioară/ anterioare.

(3) Participanţii la licitaţie au obligaţia de a face fiecare câte o ofertă în primul tur de licitaţie, după care vor putea face liber oferte, pas cu pas, peste ofertele anterioare cumulate.

(4) Procedura stabilită la alin. (3) se repetă până în momentul în care nu se mai fac oferte într-un interval de timp egal cu cel prestabilit, ultimul ofertant fiind declarat câştigător al licitaţiei.

(5) Tariful de atribuire prin licitaţie publică a unui fond cinegetic este exprimat în euro şi se constituie din tariful de pornire la licitaţie a fondului cinegetic respectiv la care se adaugă valoarea cumulată a paşilor oferiţi de licitatori, rotunjindu-se în plus la nivelul unităţilor

(6) Procesul de desfăşurare a licitaţiilor, câştigătorii acestora şi tarifele de atribuire se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către secretariatul tehnic al comisiei şi însuşit de către membrii comisiei de atribuire, secretariat şi ofertanţi.

(7) Câte un exemplar original al procesului-verbal încheiat conform alin. (6) se înmânează participanţilor în ziua licitaţiei.

Art. 11. - (1) Demararea procedurii de atribuire directă pentru situaţia prevăzută la art. 1 lit. b) se face după finalizarea acţiunii prevăzute la art. 8-10, prin afişarea unui anunţ pe site-ul propriu şi la sediul structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi vânătoare.

(2) Anunţul prevăzut la alin. (1) lit. b) va cuprinde:

a) denumirea fondurilor cinegetice care fac obiectul atribuirii directe şi fişele acestora actualizate la nivelul ultimului sezon de vânătoare încheiat;

b) valoarea tarifelor de atribuire directă, calculate în conformitate cu prevederile Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) termenul şi locul de depunere a dosarelor de atribuire;

d) eventuale alte informaţii necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a acţiunii de atribuire.

(3) Termenul de depunere a dosarelor de atribuire este de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului prevăzut la alin. (1).

(4) Analiza dosarelor de atribuire se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3).

(5) în termenul prevăzut la alin. (4), comisia de atribuire încheie un proces-verbal cu privire la analiza dosarelor de atribuire de la această etapă, pe care îl afişează pe site-ul administratorului.

Art. 12. - (1) Analiza dosarelor de atribuire directă şi a celor de licitaţie se realizează de către o comisie a cărei componenţă nominală este prevăzută în anexa nr. 7.

(2) Hotărârile comisiei de atribuire/licitaţie se pot lua de către minimum 3 membri ai acesteia, în prezenţa obligatorie a preşedintelui.

(3) Secretariatul tehnic al comisiei de atribuire este asigurat de reprezentanţi ai organismului distinct cu atribuţii în domeniul cinegetic din cadrul administratorului.

(4) Hotărârile comisiei de atribuire/licitaţie pot fi contestate în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor privind analiza dosarelor de atribuire/licitaţie de la fiecare etapă, respectiv de la data desfăşurării licitaţiei.

(5) Contestaţiile se depun, în scris, la organismul distinct cu atribuţii în domeniul cinegetic din cadrul administratorului.

(6) Contestaţiile se soluţionează de comisia de analiză a contestaţiilor prevăzută în anexa nr. 8, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora potrivit alin. (4) şi (5), comunicându-se contestatarilor rezultatele;

(7) Hotărârile comisiei de contestaţii se pot lua de către minimum 2 membri ai acesteia, în prezenţa obligatorie a preşedintelui.

Art. 13. “Atribuirea se consfinţeşte, pentru fiecare etapă, după soluţionarea eventualelor contestaţii, prin aprobarea rezultatelor finale de către conducerea administratorului.

Art. 14. - (1) Rezultatele finale ale atribuirii directe sau prin licitaţie realizată conform art. 13 se afişează pe site-ul administratorului şi se comunică structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi vânătoare, pentru încheierea contractelor de gestionare în cazul fondurilor cinegetice atribuite.

(2) în cazul în care un fond cinegetic nu a putut fi atribuit conform prevederilor art. 11-13, acesta se încredinţează pentru gestionare temporară administratorului pădurilor proprietate publică a statului, în condiţiile legii, continuându-se procedura de scoatere la licitaţie până se asigură atribuirea conform prezentului regulament.

Art. 15 - Solicitanţii înscrişi la licitaţie care îşi revocă participarea, cei admişi care nu se prezintă sau care nu participă la licitaţie, cei care nu achită tariful de participare şi cei care nu oferă un pas de licitaţie în primul tur potrivit art. 10 alin. (3) pierd sumele din scrisorile de garanţie bancară de participare la licitaţie, acestea se execută de către administrator şi se virează integral la bugetul de stat,

Art. 16. - (1) în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicărilor prevăzute la art. 14, structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi vânătoare încheie contractele de gestionare conform modelului-cadru aprobat de administrator.

(2) Este decăzut din dreptul de a mai încheia contractul de gestionare, pentru fondul cinegetic pentru care a obţinut dreptul de gestionare, solicitantul care nu prezintă în termenul prevăzut la alin. (1) unul dintre următoarele documente:

a) contractul individual de muncă al persoanei cu atribuţii de pază şi ocrotire a vânatului, potrivit consimţământului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. d);

b) contractul individual de muncă al persoanei pentru coordonarea şi conducerea pe linie tehnică a activităţii de vânătoare, potrivit consimţământului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. e);

c) scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie, în original, întocmită în conformitate cu condiţiile prevăzute în anexa nr. 11, potrivit consimţământului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. f).

(3) Solicitanţii care au obţinut atribuirea prin licitaţie publică şi se regăsesc în situaţia prevăzută la alin. (2) pierd sumele din scrisorile de garanţie bancară de participare la licitaţie; acestea se execută de către administrator şi se virează integral la bugetul de stat.

Art. 17. - (1) în cazul în care solicitantul căruia i-a fost atribuit unul sau mai multe fonduri cinegetice refuză încheierea contractului de gestionare sau în cazul în care gestionarul înstrăinează gestiunea, în afara cadrului legal, înainte de termenul contractual, cel în cauză este decăzut din dreptul de a mai obţine, indiferent de modalitate, gestiunea acelui fond cinegetic timp de 10 ani.

(2) Gestionarii ale căror contracte încetează înainte de termen ca urmare a solicitării lor sau ca urmare a rezilierii de către administrator nu mai au dreptul la atribuirea în gestiune a faunei cinegetice din acelaşi fond cinegetic pentru care contractele au încetat în astfel de condiţii timp de 10 ani.

Art. 18. - (1) Predarea-primirea gestiunii din fondurile cinegetice care au făcut obiectul atribuirii se face în termen de maximum 30 de zile după încheierea contractului de gestionare, prin proces-verbal de predare-primire, încheiat între delegatul structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi vânătoare în a cărui rază de activitate se află fondul cinegetic în cauză, în calitate de reprezentant al administratorului, şi noul gestionar, în prezenţa vechiului gestionar,

(2) în situaţia în care gestionarul care trebuie să predea gestiunea faunei cinegetice nu se prezintă la data şi locul stabilite de către structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi vânătoare în a cărui rază de activitate se află fondul cinegetic în cauză, predarea-primirea gestiunii se realizează în prezenţa a 2 martori din cadrul autorităţilor publice locale de pe raza fondului cinegetic respectiv.

Art. 19. - (1) Persoana care are calitatea de membru al comisiei de atribuire ori al comisiei de contestaţii se află în incompatibilitate dacă se găseşte în una dintre următoarele situaţii:

a) este membru în organul de conducere al gestionarului care solicită atribuirea gestiunii faunei cinegetice;

b) este soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea cu persoane care fac parte din organul de conducere al gestionarului care solicită atribuirea gestiunii faunei cinegetice.

(2) în situaţia în care un membru al comisiei de atribuire ori al comisiei de contestaţii se află în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1), acesta are obligaţia să nu participe la atribuirea faunei cinegetice solicitate.

(3) Pentru fiecare etapă de atribuire, membrii comisiilor au obligaţia de a depune o declaraţie privind incompatibilitatea conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, pe care o vor ataşa la fiecare proces verbal de analiză a dosarelor sau de analiză a contestaţiilor, după caz.

Art. 20. - Modelul adeverinţelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) este prevăzut în anexele nr. 13 şi nr. 14.

Art. 21. - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare

(denumirea, adresa)

 

DOVADĂ

Nr./data ...................................

 

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulamentul privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.020/2016,

luând în considerare documentele depuse de către ............................................................  (denumirea solicitantului), prin care se face dovada proprietăţii terenurilor aparţinând membrilor asociaţi,

analizând modul în care suprafeţele terenurilor deţinute în proprietate se suprapun peste suprafaţa fondului cinegetic nr. ................................... denumit ................................... din judeţul ...................................................... (Structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare),

certifică faptul că terenurile prevăzute în tabelul de mai jos sunt incluse în fondul cinegetic nr. ................................... denumit ................................... din judeţul ...................................................... după cum urmează:

 

Nr. crt.

Actul de proprietate (denumirea, nr./dată)

Titularul actului de proprietate (nume/denumire)

Suprafaţa totală deţinută de proprietar

Suprafaţa inclusă în fondul cinegetic

0

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

n

 

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

 

 

Inspector-şef,

 

 

......................................................

 

 

(numele, semnătura şi ştampila)

 

Întocmit

 

Data întocmirii

......................................................

 

...........................

(numele şi prenumele)

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

......................................................

(gestionar)

Nr. ................. din ......................

 

Către

.....................................................................................................

(autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare)

Comisia de atribuire directă a fondurilor cinegetice

 

Subsemnatul, ......................................................, având, în conformitate cu împuternicirea/delegaţia anexată, calitatea de reprezentant legal al ......................................................, cu sediul în ......................................................, înfiinţată prin ......................................................, în temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.020/2016, solicit atribuirea directă a dreptului de gestionare pentru următoarele fonduri cinegetice:

 

Nr. crt.

Fondul cinegetic

Tariful de atribuire

(euro)

Nr.

Denumirea

Judeţul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

...

...

Total:

 

 

 

 

 

Depun anexat următoarele documente, numerotate pe fiecare filă, şnuruite cu sfoară şi sigilate la capetele sforii prin semnătură şi ştampilă:

1. .....................................................................................................;

2. .....................................................................................................;

3. .....................................................................................................;

4. .....................................................................................................;

5. .....................................................................................................;

. .......................................................................................................;

. .......................................................................................................;

. .......................................................................................................;

. .......................................................................................................;

 

Reprezentant legal,

......................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare

Nr. ................. din ...................................

 

Către

(autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare)

.....................................................................................................

Comisia de atribuire a fondurilor cinegetice

 

Subsemnatul, ......................................................,  în calitate de reprezentant legal al ......................................................, (autoritatea publică teritorială care răspunde de vânătoare)

certific că, la data prezentei, ...................................................... (denumirea gestionarului), cu sediul în ...................................................... (adresa completă), nu înregistrează datorii privind plata tarifelor de gestionare, pentru care au fost depuse solicitări de plată în condiţiile Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru care au obligaţia de plată potrivit contractelor de gestionare, pentru fondurile cinegetice pe care le-a avut sau le are în gestiune, după caz.

 

Reprezentant legal,

......................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

......................................................

(gestionar)

Nr. ................. din ......................

 

Către

(autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare)

.....................................................................................................

Comisia de atribuire a fondurilor cinegetice

 

Subsemnatul, ......................................................, având, în conformitate cu delegaţia/împuternicirea anexată, calitatea de reprezentant/împuternicit legal al ......................................................,  cu sediul în ......................................................, înfiinţată prin ......................................................, în temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.020/2016, consimt ca, la data stabilită de administrator pentru încheierea contractului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondului cinegetic pentru care a obţinut dreptul de gestionare, să avem angajată cu contract individual de muncă, potrivit legii, cel puţin o persoană pentru exercitarea în principal a atribuţiilor de pază şi de ocrotire a vânatului pentru fondul cinegetic în cauză.

În cazul nerespectării acestui angajament, acceptăm necondiţionat revocarea acţiunii de atribuire şi, implicit, a dreptului de a încheia contractul de gestionare.

 

Reprezentant legal,

......................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

......................................................

(gestionar)

Nr. ................. din ......................

 

Către

(autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare)

.....................................................................................................

Comisia de atribuire a fondurilor cinegetice

 

Subsemnatul, ......................................................, având, în conformitate cu delegaţia/împuternicirea anexată, calitatea de reprezentant/împuternicit legal al ......................................................, cu sediul în ......................................................, înfiinţată prin , ......................................................, în temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.020/2016. consimt ca, la data stabilită de administrator pentru încheierea contractului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondului cinegetic pentru care a obţinut dreptul de gestionare, să avem angajată cu contract individual de muncă o persoană pentru coordonarea şi conducerea pe linie tehnică a activităţii de vânătoare, potrivit condiţiilor de licenţiere.

În cazul nerespectării acestui angajament, acceptăm necondiţionat revocarea acţiunii de atribuire şi, implicit, a dreptului de a încheia contractul de gestionare.

 

Reprezentant legal,

......................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

......................................................

(gestionar)

Nr. ................. din ......................

 

 

Către

(autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare)

.....................................................................................................

Comisia de atribuire a fondurilor cinegetice

 

Subsemnatul, ......................................................, având, în conformitate cu delegaţia/împuternicirea anexată, calitatea de reprezentant/împuternicit legal al ......................................................, cu sediul în ......................................................, înfiinţată prin ......................................................, în temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului privind atribuirea În gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.020/2016, consimt ca, la data stabilită de administrator pentru încheierea contractului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondului cinegetic pentru care am obţinut dreptul de gestionare, depunem o scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie întocmită în conformitate cu prevederile ari 5 alin. (1) lit. f) din regulament.

În cazul nerespectării acestui angajament, accept necondiţionat revocarea actului de atribuire şi, implicit, a dreptului de a încheia contractul de gestionare.

 

Reprezentant legal,

......................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

Componenţa nominală a comisiei de atribuire

 

1. Daniel Dicu - preşedinte

2. Constantin Badea - membru

3. Răzvan Olaru - membru

4. Ovidiu Gugiuman - membru

5. Călin Popa – membru

 

ANEXA Nr. 8

la regulament

 

Componenţa comisiei de analiză a contestaţiilor

 

1. Dan Achim - preşedinte

2. Virgil Piţu - membru

3. Costin Oprescu – membru

 

ANEXA Nr. 9

la regulament

 

......................................................

(gestionar)

Nr. ................. din ......................

 

Către

(autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare)

.....................................................................................................

Comisia de atribuire a fondurilor cinegetice

 

Subsemnatul, ......................................................, având, în conformitate cu delegaţia/împuternicirea anexată, calitatea de reprezentant/împuternicit legal al ......................................................, cu sediul în ......................................................, înfiinţată prin ......................................................, în temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.020/2016, solicit participarea la licitaţia publică pentru atribuirea dreptului de gestionare a următoarelor fonduri cinegetice:

 

Nr. crt.

Fondul cinegetic

Tariful de pornire la licitaţie

(euro)

Nr.

Denumirea

Judeţul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

...

...

Total:

 

 

 

 

 

Depun anexat următoarele documente, numerotate pe fiecare filă, şnuruite cu sfoară şi sigilate la capetele sforii prin semnătură şi stampilă:

1. .....................................................................................................;

2. .....................................................................................................;

3. .....................................................................................................;

4. .....................................................................................................;

5. .....................................................................................................;

. .......................................................................................................;

. .......................................................................................................;

. .......................................................................................................;

. .......................................................................................................;

 

Reprezentant legal,

......................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 10

la regulament

 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE*

 

Nr. ........................./.........................

pentru atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice

 

Banca ........................................................................

Termen de valabilitate **

Filiala/Sucursala ......................................................

......................................................

Adresa ......................................................................

(ziua, luna, anul)

 

La cererea ...................................................... (denumit în continuare client), care a înaintat la autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare ...................................................... solicitarea sa pentru atribuirea în gestiune a fondului cinegetic nr. ............... denumit ......................................................, din judeţul ......................................................, confirmăm prin prezenta că garantăm în favoarea structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi vânătoare ...................................................... (denumit în continuare beneficiar), pentru suma de ...................................................... (euro sau lei la cursul euro/leu stabilit de BNR din ziua constituirii garanţiei), reprezentând de două ori valoarea tarifului de pornire la licitaţie a fondului cinegetic ......................................................, sumă pe care ne angajăm să o achităm, la cererea scrisă a beneficiarului, în cazul în care clientul nostru se află în una dintre următoarele situaţii:

a) revocă solicitarea iniţială de atribuire a dreptului de gestionare pentru fondul cinegetic solicitat;

b) refuză încheierea contractului de gestionare a fondului cinegetic pentru care i-a fost atribuit dreptul de gestionare;

c) la data încheierii contractului de gestionare a fondului cinegetic pentru care a obţinut dreptul de gestionare nu are angajată minimum o persoană pentru exercitarea atribuţiilor de pază şi de ocrotire a vânatului pentru fondul cinegetic atribuit;

d) la data încheierii contractului de gestionare a fondului cinegetic pentru care a obţinut dreptul de gestionare nu are angajată minimum o persoană pentru coordonarea şi conducerea pe linie tehnică a activităţii de vânătoare, potrivit condiţiilor de licenţiere;

e) la data încheierii contractului de gestionare a fondului cinegetic pentru care a obţinut dreptul de gestionare nu prezintă scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie conform art. 16 alin, (2) lit. c) din regulament***;

f) nu se prezintă la licitaţia organizată pentru atribuirea în gestiune a fondului cinegetic solicitat;

g) nu oferă minimum un pas de licitaţie conform art. 10 alin. (3) din regulament***.

Scrisoarea de garanţie bancară devine nulă în următoarele situaţii:

a) când solicitarea de participare la licitaţie nu a fost admisă;

b) la expirarea termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garanţie;

C) la încheierea contractului de gestionare a fondului cinegetic pentru care a fost constituită prezenta scrisoare de garanţie;

d) când se revocă actul de atribuire fără vina clientului.

Valabilitatea prezentei scrisori de garanţie bancară se poate prelungi în situaţii de excepţie, la solicitarea autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, cu acordul clientului.

 

Reprezentant legal,

......................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

* Scrisoarea de garanţie bancară de participare la licitaţie se întocmeşte pentru fiecare fond cinegetic solicitat.

** Valabilitatea scrisorii de garanţie bancară trebuie să fie de minimum 120 zile calendaristice de la data anunţului de atribuire prin licitaţie publică.

** Regulamentul privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.020/2016.

 

ANEXA Nr. 11

la regulament

 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE*

 

Condiţii minimo pentru constituirea scrisorii de garanţie bancara de buna execuţie

 

1. Banca emitentă

2. Denumirea fondului cinegetic atribuit, pentru care se constituie scrisoarea de garanţie bancară

3. Denumirea clientului pentru care se acordă scrisoarea de garanţie bancară (gestionar)

4. Beneficiar (autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare)

5. Valoarea garanţiei stabilite conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din regulament**)

6. Termen de valabilitate (minimum perioada pentru care se încheie contractul de gestionare)

7. Condiţii de plată integrală a garanţiei bancare către beneficiar, între termenul de valabilitate al scrisorii de garanţie bancară, când clientul se găseşte în una dintre următoarele situaţii:

- refuză să facă plata integrală a tarifului de gestionare exprimat prin solicitare scrisă, în condiţiile legii, şi a eventualelor penalităţi de întârziere potrivit clauzelor contractuale;

- contractul se reziliază sau se anulează din vina acestuia;

- contractul de gestionare a încetat înainte de termen la solicitarea acestuia.

8. Termenul de plată: - la prima cerere a beneficiarului, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea clientului sau a beneficiarului.

 

* Se întocmeşte pentru fiecare fond cinegetic atribuit.

** Regulamentul privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.020/2016,

 

ANEXA Nr. 12

la regulament

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul, ......................................................, posesor al actului de identitate .........., seria ............, nr. ......................................................, CNP ......................................................,  membru în comisia de atribuire a dreptului de gestionare a faunei cinegetice/comisia de analiză a contestaţiilor constituită la nivelul autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, declar pe propria răspundere că iu mă regăsesc în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 19 din Regulamentul privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.020/2016.

 

Data

Declarant

......................................................

......................................................

 

ANEXA Nr. 13

la regulament

 

Primăria ......................................................

Judeţul .......................................................

Nr. ................................./............................

 

ADEVERINŢĂ

(individuală)

 

Prin prezenta se adevereşte că domnul/doamna ......................................................, domiciliat(ă) în localitatea ......................................................, str. ...................................................... nr. ......., judeţul ......................................................, posesor al/a B l./C I. seria ........ nr. ......................................................, eliberată de ......................................................, CNP ......................................................, deţine în proprietate, potrivit evidenţelor Primăriei ......................................................, teren în suprafaţă de ...................... ha, în următoarele amplasamente:

 

Nr. crt.

Amplasament

Suprafaţa (fia)

Categoria de folosinţă

Înscrisă în Registrul ........./ la poziţia nr. ...........

0

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

n

 

 

 

 

Total

 

-

-

 

S-a eliberat prezenta în vederea înscrierii în asociaţia de proprietari de terenuri constituită în scopul alegerii şi propunerii gestionarului fondului cinegetic.

 

Primar,

Secretar,

......................................................

......................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

(numele, prenumele şi semnătura)

 

ANEXA Nr. 14

la regulament

 

Primăria ......................................................

Judeţul .......................................................

Nr. ................................./............................

 

ADEVERINŢĂ

(colectivă)

 

Prin prezenta se adevereşte că persoanele fizice şi/sau juridice ale căror date de identitate sunt înscrise în tabelul de mai jos deţin terenuri în proprietate, potrivit evidenţelor Primăriei , în următoarele amplasamente:

 

Nr. crt.

Date privind identitatea persoanei fizice sau juridice

Amplasament

Suprafaţa (ha)

Categoria de folosinţă

Înscrisă în Registrul ........./ la poziţia nr. ...........

0

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

Total

 

-

-

 

 

S-a eliberat prezenta în vederea înscrierii în asociaţia de proprietari de terenuri constituită în scopul alegerii şi propunerii gestionarului fondului cinegetic.

 

Primar,

Secretar,

......................................................

......................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

(numele, prenumele şi semnătura)

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.