MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 164/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 164         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 3 martie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

106. - Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor interne, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

107. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar şi schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

114. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

839. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea Normelor tehnice de autorizare a magaziilor şi a perimetrelor pentru depozitare temporară şi a Normelor tehnice de înregistrare a depozitelor utilizate în zonele libere

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării, schimbării unităţii de administrare şi modificării datelor de identificare pentru unele imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 24 februarie 2016.

Nr. 106.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne ale căror date de identificare se modifică

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului transferat

Adresa imobilului

Unitatea de administrare de la care a fost transmis imobilul

Unitatea de administrare la care a fost transmis imobilul

Denumirea imobilului după transfer

Valoarea de inventar

60.482

8.19.01

48-258

Dragalina,

judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne Baza pentru Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie (UM 0172 Dragalina)

CUI - 8526893

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al Judeţului Călăraşi

CUI-4294090

48-258

1.577.045,53

102.770

8.19.01

61-04

Mizil,

judeţul Prahova

Ministerul Afacerilor Interne - Comandamentul Protecţiei Civile, Unitatea Militară 0514 Mizil

CUI - 12868070

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Unitatea Militară 0514 Mizil

CUI -12868070

61-04

4.811.020,54

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul (CUI)

Caracteristicile construcţiei care trece în domeniul privat al statului

Valoarea de inventar actualizată a imobilului (lei)

Valoarea construcţiei care trece în domeniul privat al statului (lei)

Valoarea imobilului care rămâne în domeniul public al statului

(lei)

60.482

(parţial)

8.19.01

48-258

Dragalina,

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” ai Judeţului Călăraşi CUI-4294090

Pavilion 48-258-03 Destinaţia - beci alimente

Suprafaţă construită - 65 mp

Suprafaţă desfăşurată - 65 mp

CF 21889

1.577.045,53

7.874,81

1 558 170,72

 

 

 

 

 

Pavilion 48-258-02 Destinaţia - seră

Suprafaţa construită - 333 mp

Suprafaţă desfăşurată - 333 mp

 

5.000,00

 

 

 

 

 

 

Pavilion 48-258-04 Destinaţia - seră

Suprafaţă construită - 360 mp

Suprafaţă desfăşurată - 360 mp

 

6.000,00

 

102.770

(parţial)

8.19.01

61-04

Mizil,

Judeţul Prahova

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă Unitatea Militară 0514 Mizil CUI - 12868070

Pavilion 61-04-06 Destinaţia - magazie materiale

Suprafaţă construită - 73 mp

Suprafaţă desfăşurată - 73 mp CF 20320

4.811.020,54

2.691,10

4.779.463,04

 

 

 

 

 

Pavilion 61-04-11 Destinaţia - grajd pentru animale Suprafaţă construită - 80 mp

Suprafaţă desfăşurată - 80 mp

 

4.504,20

 

 

 

 

 

 

Pavilion 61-04-14 Destinaţia - cocină de porci

Suprafaţă construită - 50 mp

Suprafaţă desfăşurată - 50 mp

 

24.362,20

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar şi schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar, ca urmare a reevaluării, a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit anexelor nr2 şi 3.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile implicate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică în termen legal şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705f2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 24 februarie 2016.

Nr. 107.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru care se actualizează valorile de inventar ca urmare a reevaluării

 

Codul de clasificare şi nr. M.F.P.

Denumirea bunului

Administratorul imobilului

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată (lei)

1

2

3

4

5

6

8.29.08

35734

Clădire sediu DADR Bacău + sală de şedinţe

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bacău

C.U.I. 4278787

Sc = 497 mp +

Sală şedinţe Sc = 345 mp, Sd = 1.491 mp

Regimul de înălţime = P + 2E

S teren = 2.798 mp

CF = 63338 Bacău

Ţara: România

judeţul: Bacău

MRJ: Bacău

Str. George Bacovia nr. 20

7.985.637

8.28.13

35735

Magazie, centrală termică, garaj auto

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bacău

C.U.I. 4278787

Sc = 352 mp din care: centrală termică = 57,60 mp

magazie = 162,26 mp

garaje = 132,21 mp

CF 63338-C2, C3, C5 Bacău

Ţara: România

judeţul: Bacău

MRJ: Bacău

Str. George Bacovia nr. 20

172.984

8.29.08

159709

Extindere sediu administrativ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău

C.U.I. 20746669

Sc = 172 mp Sd = 516 mp

Regimul de înălţime = P + 2E

CF 63338-C6

Ţara: România

judeţul: Bacău

MRJ: Bacău

Str. George Bacovia nr. 20

1.352.754

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor părţi din imobile aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Bacău În administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău

 

Codul de clasificare şi nr. M.F.P.

Denumire

Adresa

Persoana juridică da la care sa transmite partea de imobil

Persoana juridică la care se transmite partea de imobil

Datele da identificare ale părţii din imobil care se transferă

Date de identificare ale părţii din imobil care nu se transferă

Valoarea totală a imobilului

Valoarea părţii din imobil care se transferă

Valoarea părţii din imobil care nu se transferă

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.29.08

35734

(parţial)

Clădire sediu DADR Bacău + sală de şedinţe

Ţara: România

Judeţul: Bacău

MRJ: Bacău

Str. George Bacovia nr. 20

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bacău

C.U.I. 4278787

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Bacău

C.U.I. 20746669

Sd - 994 mp

et. 1 şi et. 2

Sală de şedinţe

Sc = 345 mp

S teren = 1.399 mp

CF = 63338 Bacău

Sc - 497 mp, Sd = 497 mp Parter

S teren - 1.399 mp

CF = 63338 Bacău

7.985.637

4.823.523

3.162.114

8.28.13

35735

(parţial)

Magazie, centrală termică, garaj auto

Ţara: România

Judeţul: Bacău

MRJ: Bacău

Str. George Bacovia nr. 20

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bacău

C.U.I. 4278787

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură - Centrul Judeţean Bacău

C.U.I. 20746669

Garaje = 52,88 mp

CF = 63338-C5 Bacău

Sc = 299,12 mp, din care: centrală termică = 57,60 mp;

magazie = 162,26 mp;

garaje = 79,33 mp

CF = 63338-C2, C3, C5 Bacău

172.984

17.008

155.976

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău în administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Bacău

 

Codul de clasificare şi nr. M.F.P.

Denumirea bunului

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Caracteristicile tehnice ale bunului imobil care se transmite

Valoarea de inventar (lei)

1

2

3

4

5

6

7

8.29.08

159709

Extindere sediu administrativ

Ţara: România

judeţul: Bacău

MRJ: Bacău

Str. George Bacovia nr. 20

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău

C.U.I. 20746669

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bacău

C.U.I. 4278787

Sc = 172 mp, Sd = 516 mp

Regimul de înălţime = P + 2

CF = 63338-C6

1.352.754

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar pentru imobilele aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - (1) Construcţiile „cămine” înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. M.F.P. 35346 şi 35347, având caracteristicele definite potrivit art. 1, se transmit din administrarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii, în administrarea Institutului Clinic Fundeni, din subordinea Ministerului Sănătăţii, potrivit anexei nr. 2.

(2) Institutul Clinic Fundeni, din subordinea Ministerului Sănătăţii, preia toate drepturile şi se subrogă în toate obligaţiile legate de dreptul de administrare a căminelor transmise, conform anexei nr. 2, de la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii.

(3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute în anexă, se face pe bază de proces-verbal încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se aprobă radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a corpurilor de clădire aferente nr. M.F.P. 144517 „cămine”, imobil înscris în administrarea Institutului Clinic Fundeni, din subordinea Ministerului Sănătăţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a dublei înregistrări.

Art. 4. - Ministerul Sănătăţii va actualiza în mod corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 24 februarie 2016.

Nr. 114.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii, ale căror valori de inventar şi date de identificare se actualizează

 

Nr. M.F.P

Cod de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar

- lei -

Descriere tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

35346

8.28.12

Clădire cămin 100 locuri

C5 = dS + P + 2E, Sc = 373 mp, Sd = 1.492 mp

CF nr. 231084

Şos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, Bucureşti

1.631.982

35347

8.28.12

Clădire cămin 290 locuri

C4 = P + 4E, Sc = 915 mp, Sd = 4.575 mp

CF nr. 231084

Şos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, Bucureşti

5.256.517

35345

8.29.08

Teren

S = 5.438 mp

CF nr. 231732

Str. Bodeşti nr. 1, sectorul 2, Bucureşti

3.093.144

35348

8.29.08

Clădire

C=S+P+1 Sc = 941 mp, Sd = 1.882 mp

CF nr. 231732

Str. Bodeşti nr. 1, sectorul 2, Bucureşti

1.161.850

61982

8.29.08

Teren

S = 3.373 mp

CF nr. 232702

Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2, Bucureşti

2.808.428

61983

8.29.08

Clădire

C=S+P+1 Sc = 897 mp, Sd = 1.794 mp

CF nr. 232702

Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2, Bucureşti

1.825.164

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului care se transmit din administrarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii, în administrarea Institutului Clinic Fundeni, din subordinea Ministerului Sănătăţii

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificaţie

Denumirea bunului

Administratorul de la care s-a transmis imobilul

Administratorul la care s-a transmis imobilul

Datele de identificare ale imobilului care se predă

Adresa imobilului

Valoarea de inventar

- lei -

35346

8.28.12

Clădire cămin 100 locuri

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti/

CUI 26328134

Institutul Clinic Fundeni/

CUI 4204003

C5 = P + 2E, Sc = 373 mp, Sd = 1.492 mp

CF nr. 231084

Sos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, Bucureşti

1.631.982

35347

8.28.12

Clădire cămin 290 locuri

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti/

CUI 26328134

Institutul Clinic Fundeni/

CUI 4204003

C4 = P + 4E, Sc = 915 mp, Sd = 4.575 mp

CF nr. 231084

Şos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, Bucureşti

5.256.517

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Institutului Clinic Fundeni/CUI 4204003 din subordinea Ministerului Sănătăţii, care se radiază din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a dublei înregistrări

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificaţie

Denumirea bunului

Datele de identificare ale imobilului care se predă

Adresa imobilului

Valoarea de inventar

- lei -

144517

8.28.12

Cămine

S construită = 1.267 mp

Şos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, Bucureşti

330

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor tehnice de autorizare a magaziilor şi a perimetrelor pentru depozitare temporară şi a Normelor tehnice de înregistrare a depozitelor utilizate în zonele libere

 

În aplicarea art. 50-53 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar şi a art. 185 şi 186 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice de autorizare a magaziilor şi a perimetrelor pentru depozitare temporară, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2 - Se aprobă Normele tehnice de înregistrare a depozitelor utilizate în zonele libere, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Daniel Diaconescu,

vicepreşedinte

 

Bucureşti, 24 februarie 2016.

Nr. 839.

 

ANFXA Nr. 1

 

NORME TEHNICE

de autorizare a magaziilor şi a perimetrelor pentru depozitare temporară

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme tehnice stabilesc procedurile aplicabile la autorizarea magaziilor şi a perimetrelor de depozitare temporară pe teritoriul vamal al României.

Art. 2. - (1) în sensul prezentelor norme tehnice, depozitarea temporară semnifică depozitarea temporară a mărfurilor necomunitare sub supraveghere vamală în intervalul dintre prezentarea acestora în vamă şi atribuirea unei destinaţii vamale pentru acestea

(2) Magaziile şi perimetrele pentru depozitare temporară sunt locuri aprobate de autoritatea vamală, destinate să primească mărfuri necomunitare care fac obiectul unei declaraţii sumare de depozitare temporară şi cărora operatorul trebuie să le atribuie o destinaţie vamală.

(3) Termenul de depozitare este, potrivit art. 49 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, stabilit la 45 de zile, în cazul mărfurilor transportate pe cale maritimă, sau la 20 de zile, în cazul mărfurilor transportate pe orice altă cale decât maritimă.

(4) Cu toate acestea, autoritatea vamală poate aproba, în cazuri justificate, prelungirea acestor termene, fără a depăşi nevoile reale justificate de împrejurări.

 

CAPITOLUL II

Condiţii de autorizare

 

Art. 3. - (1)0 autorizaţie pentru o magazie sau perimetru pentru depozitare temporară poate fi solicitată de comisionarii în vamă, casele de expediţii, deţinătorii de antrepozit vamal, companiile de transport implicate în circulaţia mărfurilor necomunitare sau de orice persoană care derulează operaţiuni legate de importul sau exportul mărfurilor.

(2) Autoritatea vamală autorizează depozitele aparţinând operatorilor economici care îndeplinesc următoarele cerinţe:

a) sunt stabiliţi pe teritoriul vamal al Uniunii Europene;

b) constituie o garanţie în contul biroului vamal în a cărui rază de competenţă teritorială îşi vor desfăşura activitatea potrivit prevederilor art. 189-200 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, a cărei valoare de referinţă corespunde cuantumului drepturilor vamale potenţiale care s-ar putea naşte cu privire la mărfurile depozitate de operatorul economic pe o perioadă de cel puţin o săptămână, fiind stabilită de biroul vamal împreună cu operatorul economic, luându-se în calcul taxele vamale cele mai ridicate aferente acestor mărfuri. Modul de constituire a garanţiei se va face în formele acceptate de către autoritatea vamală. Controlul garanţiei depuse la autorizare se va efectua periodic de către compartimentul de specialitate din cadrul biroului vamal, în funcţie de numărul şi frecvenţa operaţiunilor de depozitare, cel puţin o dată pe an;

c) au organizate evidenţe care permit autorităţii vamale verificarea eficientă a operaţiunilor vamale, în conformitate cu prevederile alin. (3) şi ale art. 5 alin. (3);

d) dispun de infrastructura informatică adecvată organizării evidenţelor: calculator, imprimantă, conexiune la internet etc.;

e) au incluse în obiectul de activitate operaţiuni de depozitare;

f) dispun de echipamentele necesare descărcării, încărcării, manipulării, ambalării, dezambalării şi prezentării mărfurilor în vederea efectuării controlului vamal, precum şi de personal specializat pentru efectuarea acestor operaţiuni;

g) construcţia sau perimetrul deţinut îndeplineşte condiţiile enunţate la art. 4

(3) Orice modificare intervenită în datele avute în vedere la acordarea autorizaţiei va fi adusă la cunoştinţa biroului vamal competent, în scris, în termen de 3 zile de la producerea ei. Pe baza acestor date, atunci când este cazul, biroul vamal reverifică îndeplinirea condiţiilor de autorizare şi ia măsurile care se impun.

(4) Titularii autorizaţiilor pentru magaziile sau perimetrele de depozitare temporară au obligaţia de a ţine evidenţa mărfurilor intrate/ieşite în/din depozit/perimetru.

Art. 4. - Pentru a putea fi autorizată ca magazie sau perimetru de depozitare temporară, construcţia sau suprafaţa în cauză trebuie să respecte următoarele cerinţe:

a) să fie localizată în raza de competenţă teritorială a unui birou vamal de frontieră sau de interior, pentru a permite supravegherea vamală fără a trebui să fie introduse măsuri administrative disproporţionate faţă de nevoile economice respective;

b) construcţia sau perimetrul să permită scoaterea sau introducerea de mărfuri numai prin deschideri care pot fi încuiate. În cazul în care este vorba de o construcţie, aceasta trebuie să fie realizată din materiale care rezistă la tentativele de acces ilegal şi oferă o protecţie intruziunilor ilegale, suficient de solidă pentru a nu permite spargerea pereţilor, podelelor sau acoperişului fără a lăsa urme de efracţie;

c) să asigure mijloace sigure de acces la mărfuri;

d) să fie dotată cu instalaţii adecvate pentru depozitarea, descărcarea şi/sau încărcarea, examinarea şi vămuirea mărfurilor şi pentru examinarea vehiculelor;

e) să permită accesul autorităţii vamale la sediul aprobat, în orice moment, într-un timp rezonabil;

f) să existe incinte separate pentru a asigura bunurile de valoare sau cu risc ridicat de fraudă şi pentru a asigura deţinerea de orice mărfuri interzise sau reţinute în vederea confiscării, care pot fi găsite într-un transport la sosirea la locul de depozitare,

g) să se asigure că toate mărfurile ce pot afecta siguranţa şi sănătatea populaţiei sunt marcate clar şi sunt separate de alte mărfuri din incinta aprobată.

 

CAPITOLUL III

Evidenţa operativă a mărfurilor

 

Art. 5. - (1) Autorizarea magaziei sau a perimetrului pentru depozitare temporară este condiţionată de aprobarea prealabilă a evidenţei operative a mărfurilor de către biroul vamal competent, care să permită supravegherea exploatării spaţiilor de depozitare temporară, în special în ceea ce priveşte identificarea mărfurilor depozitate, statutul vamal şi circulaţia mărfurilor.

(2) Mărfurile depozitate au statut de „mărfuri în depozit temporar” până la atribuirea unei noi destinaţii vamale.

(3) Evidenţa operativă a mărfurilor cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

a) informaţii privind numărul şi data declaraţiei sumare de intrare, destinaţia vamală acordată, numărul de înregistrare din Registrul de evidenţă a mărfurilor la intrare;

b) denumirea comercială a mărfurilor şi cantitatea acestora, pentru a permite identificarea lor;

c) numărul, felul, mărcile coletelor sau mărcile de identificare a containerelor;

d) informaţii care fac posibilă monitorizarea permanentă a mărfurilor, respectiv localizarea mărfurilor în cadrul magaziei de depozitare temporară;

e) informaţii de referinţă ale documentelor de transport şi/sau facturile care au însoţit mărfurile la intrarea în magazie/perimetrul de depozitare;

f) informaţii privind dovada de origine sau provenienţa mărfurilor, informaţii privind mărfurile cu statut comunitar depozitate;

g) informaţii despre mărfurile care urmează să fie supuse examinării în conformitate cu prevederile art. 187a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar;

h) informaţii de referinţă ale documentelor de transport şi/sau facturile care au însoţit mărfurile la scoaterea din magazie/perimetrul de depozitare şi informaţii privind destinaţia mărfurilor.

(4) Evidenţa poate fi ţinută manual sau prin mijloace informatice.

(5) Evidenţa operativă se prezintă la solicitarea biroului vamal de supraveghere. De asemenea, documentele la care se face referire în cadrul evidenţei operative se păstrează împreună cu aceasta şi se prezintă la orice solicitare a biroului vamal de supraveghere.

 

CAPITOLUL IV

Garanţia

 

Art. 6. - (1) Pentru mărfurile aflate în depozit temporar, garanţia trebuie să corespundă unui procent de 100% din cuantumul drepturilor de import.

(2) Garanţia se constituie în favoarea biroului vamal la care este depusă declaraţia sumară de depozitare temporară.

 

CAPITOLUL V

Cererea de autorizare

 

Art. 7. - (1) Modelul cererii de autorizare pentru magazia sau perimetrul de depozitare temporară este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Cererea se completează conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2 şi se depune de către solicitant la autoritatea vamală competentă, împreună cu următoarele documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei:

a) certificatul de înregistrare a societăţii eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie;

b) copia actului constitutiv al societăţii, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;

c) certificatul de atestare fiscală şi cazierul fiscal, eliberate de autoritatea fiscală competentă;

d) documente care atestă îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. e) şi f);

e) schiţa magaziei sau a perimetrului pentru care se solicită autorizarea;

f) modelul de evidenţe operative, aprobat de biroul vamal de supraveghere;

g) documentul care atestă constituirea garanţiei prevăzute la art. 6.

Art. 8. - (1) Cererea de autorizare pentru magazia sau perimetrul de depozitare temporară se depune la direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă se află spaţiul/spaţiile de depozitare.

(2) în cazul în care solicitantul are mai multe spaţii de depozitare, aflate în competenţa teritorială a mai multor direcţii regionale vamale, acesta depune cereri diferite la fiecare direcţie regională vamală.

Art. 9. - Când direcţia regională vamală consideră că informaţiile ce figurează în cererea de autorizare sunt insuficiente, poate cere solicitantului să comunice date suplimentare.

 

CAPITOLUL VI

Respingerea cererii de autorizare

 

Art. 10. - (1) Când nu sunt îndeplinite condiţiile cerute, autoritatea vamală respinge cererea de autorizare, conform art. 6 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, şi informează în mod corespunzător operatorul economic.

(2) Decizia de respingere a cererii poate fi atacată în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VII

Emiterea autorizaţiei

 

Art. 11. - (1) Autorizaţia pentru magazia sau perimetrul pentru depozitare temporară se emite de către direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă se află spaţiul de depozitare.

(2) în cazul în care un solicitant are mai multe spaţii de depozitare, aflate în raza de competenţă a mai multor direcţii regionale vamale, se emit autorizaţii distincte de către fiecare direcţie regională vamală în a cărei rază de competenţă teritorială se află spaţiul de depozitare.

(3) Direcţia regională vamală emite autorizaţia utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 1 şi cu respectarea instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

(4) Numărul de înregistrare al autorizaţiei se acordă dintr-un registru special de înregistrare a magaziilor şi a perimetrelor pentru depozitare temporară.

(5) Numărul de înregistrare al autorizaţiei este compus din codul de ţară urmat de codul direcţiei regionale vamale şi seria reprezentând numărul de ordine al autorizaţiei, de cinci caractere

Art. 12. - Autorizaţia se întocmeşte în două exemplare, având următoarele destinaţii:

a) un exemplar este destinat solicitantului;

b) un exemplar este destinat direcţiei regionale vamale emitente, păstrându-se împreună cu cererea şi documentele justificative pe toată perioada de valabilitate a acesteia.

Art. 13. - (1) Autorizaţia pentru magazia sau perimetrul de depozitare temporară se emite într-un termen de maximum 30 de zile de la depunerea cererii sau de la primirea de către autoritatea vamală a informaţiilor lipsă sau a celor suplimentare solicitate.

(2) Autorizaţia intră în vigoare de la data emiterii sale sau de la o altă dată ulterioară, care este înscrisă în rubrica 3a din autorizaţie.

(3) în cazul în care titularul autorizaţiei doreşte modificarea autorizaţiei în situaţii cum ar fi, de exemplu, schimbarea denumirii societăţii sau a sediului social, schimbarea adresei locaţiei/locaţiilor autorizate, extinderea spaţiului de depozitare sau adăugarea unei noi locaţii etc., este necesar să se adreseze direcţiei regionale vamale emitente. Solicitarea de modificare a autorizaţiei va fi însoţită de documente justificative.

Art. 14. - Autorizaţia pentru magazia sau perimetrul de depozitare temporară nu are termen de valabilitate.

 

CAPITOLUL VIII

Biroul vamal de supraveghere

 

Art. 15. - (1) Autorizarea magaziei sau a perimetrului de depozitare temporară este condiţionată de aprobarea prealabilă de către biroul vamal de supraveghere a evidenţei operative a mărfurilor şi a locului de depozitare potrivit art. 51 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92.

(2) Evidenţa operativă trebuie să permită biroului vamal de supraveghere să identifice mărfurile aflate în magazia sau perimetrul de depozitare şi să urmărească fluxul complet al mărfurilor de la intrare şi până la acordarea unei destinaţii vamale. Biroul vamal de supraveghere este responsabil cu controlul şi supravegherea magaziei sau a perimetrului de depozitare temporară şi centralizează toate informaţiile relative la operaţiunile de depozitare desfăşurate în baza autorizaţiei.

(3) Biroul vamal de supraveghere este stabilit în autorizaţie şi este cei în a cărui rază de competenţă teritorială se desfăşoară operaţiunile de depozitare.

(4) în cazul în care solicitantul are mai multe spaţii de depozitare, aflate în competenţa teritorială a mai multor birouri vamale, se desemnează câte un birou vamal de supraveghere pentru fiecare magazie sau perimetru de depozitare.

(5) Biroul vamal de supraveghere poate efectua verificări punctuale asupra operaţiunilor de depozitare cum ar fi, de exemplu, controlul evidenţelor, verificarea fizică a mărfurilor, inventarierea parţială sau totală a mărfurilor, prelevarea de probe.

(6) Anual, biroul vamal de supraveghere are obligaţia de a reverifica condiţiile care au stat la baza autorizării magaziei sau a perimetrului de depozitare temporară. În cazul în care, în urma acestor verificări, biroul vamal de supraveghere constată una dintre situaţiile menţionate la art. 16, are obligaţia de a înştiinţa direcţia regională vamală emitentă în vederea revocării/anulării autorizaţiei.

 

CAPITOLUL IX

Revocarea şi anularea autorizaţiei

 

Art. 16. - În conformitate cu art. 8 şi 9 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, o autorizaţie pentru magazia sau perimetrul de depozitare temporară poate fi:

a) revocată, când titularul autorizaţiei nu respectă obligaţiile aferente depozitării temporare în următoarele situaţii:

- una sau mai multe dintre condiţiile ce au stat la baza autorizării nu mai sunt îndeplinite;

- autorizarea s-a făcut pe baza unor date incorecte sau incomplete, iar solicitantul avea cunoştinţă sau trebuia să aibă cunoştinţă de acest fapt;

- în absenţa desfăşurării unei activităţi economice de depozitare pe o perioadă neîntreruptă de un an calendaristic;

- la solicitarea titularului;

b) anulată, când titularul autorizaţiei a comunicat cu bună ştiinţă autorităţii vamale date eronate, în scopul obţinerii autorizaţiei.

Art. 17. - (1) Revocarea/Anularea autorizaţiei se realizează în baza deciziei directorului executiv al direcţiei regionale vamale emitente şi conţine data de la care măsura intervine, precum şi motivul emiterii acesteia.

(2) Decizia de revocare/anulare este comunicată de direcţia regională vamală emitentă titularului şi biroului vamal de supraveghere menţionat în autorizaţie.

(3) Decizia de revocare/anulare a autorizaţiei poate fi atacată în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL X

Dispoziţii finale

 

Art. 18. - Spaţiile de depozitare temporară aparţinând persoanelor autorizate în calitate de comisionari în vamă, precum şi, după caz, cele aparţinând persoanelor autorizate să plaseze mărfuri în depozit temporar în cadrul procedurii de vămuire la domiciliu se vor autoriza în baza cererii, fără depunerea documentelor justificative prevăzute la art. 7 alin (2), până la data de 30 aprilie 2016.

Art. 19. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

Art. 20. - Dispoziţiile prezentelor norme se completează cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93, ale Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 1

la Nomele tehnico de autorizare a magaziilor şi a perimetrelor pentru depozitaro temporară

 

FORMULARE DE CERERE ŞI DE AUTORIZAŢIE

pentru magazia sau perimetrul de depozitare temporară

 

UNIUNEA EUROPEANĂ

ROMÂNIA

 

Cerere de autorizare pentru magazia sau perimetrul de depozitare Temporară

 

            Notă: Pentru completarea acestui formular se va consulta nota explicativă corespunzătoare.

 

Original

1. Solicitant

Rezervat pentru vamă

 

 

 

 

 

 

2. Locul şi tipul evidenţelor

 

 

3. Termenul de valabilitate a autorizaţiei

 

a

 

b

 

 

4. Spaţiul de depozitare autorizat

 

Adresa locaţiei

5. Birou(uri) vamal(e) de supraveghere

 

 

6. Metode de identificare a mărfurilor

 

 

7. Depozitarea mărfurilor necomunitare

 

Codul NC

Descriere

 

 

8. Informaţii suplimentare

 

 

 

9.

 

 

Semnătura ………………………………………………..

Data ………………………………………………..

 

Numele …………………………………………………..

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ

ROMÂNIA

 

Autorizaţie de utilizare a unei magazii sau a unui perimetru de depozitare temporară

 

            Notă: Pentru completarea acestui formular se va consulta nota explicativă corespunzătoare.

 

 

 

 

………………………………………………..

(Numărul autorizaţiei)

 

Original

1. Titularul autorizaţiei

 

Autoritatea emitentă

 

 

 

 

1a. Prezenta decizie se referă la cererea dvs. din

 

 

Nr. ref.:

 

2. Locul şi tipul evidenţelor

 

 

3. Termenul de valabilitate a autorizaţiei

 

a

 

b

 

 

4. Spaţiul de depozitare autorizat

 

Adresa locaţiei

5. Birou(uri) vamal(e) de supraveghere

 

 

6. Metode de identificare a mărfurilor

 

 

7. Depozitarea mărfurilor necomunitare

 

Codul NC

Descriere

 

 

8. Informaţii suplimentare

 

 

 

9.

 

 

Semnătura ………………………………………………..

Data ………………………………………………..

 

Numele …………………………………………………..

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la Normele tehnice de autorizare a magaziilor şi a perimetrelor pentru depozitare temporară

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularelor de cerere şi de autorizaţie pentru magazia sau perimetrul de depozitare temporară

 

Informaţii de introdus în rubricile formularului de cerere:

 

1. Solicitant

 

Se vor introduce numele şi nr. EORI şi adresa completă ale solicitantului. Solicitantul este persoana căreia i se eliberează autorizaţia.

 

2. Locul şi tipul evidenţelor

 

Se vor specifica locul şi tipul de evidenţe (evidenţa operativă a stocurilor) care urmează a fi utilizate pentru depozitarea mărfurilor. Evidenţe înseamnă: datele conţinând toate informaţiile necesare şi detaliile

tehnice care ajută autorităţile vamale să supravegheze şi să controleze depozitarea autorizată a mărfurilor

 

3. Termenul de valabilitate a autorizaţiei

 

a

 

b

 

 

În rubrica 3a se va indica data solicitată de la care autorizaţia trebuie să intre în vigoare (ziua/luna/anul). De regulă, autorizaţia intră în vigoare cel mai devreme la momentul emiterii ei. În acest caz se va introduce „data emiterii”. Data expirării autorizaţiei poate fi sugerată în rubrica 3b.

 

4. Spaţiul de depozitare autorizat

 

Se va completa adresa locaţiei/locaţiilor pentru care se solicită autorizarea pentru depozitarea temporară a mărfurilor.

 

5. Biroul vamal de supraveghere

 

Se indică biroul vamal propus pentru fiecare spaţiu de depozitare,

 

6. Metode de identificare a mărfurilor

 

Se completează cu mijloacele de identificare intenţionate.

 

7. Depozitarea mărfurilor necomunitare

 

Se completează date privind mărfurile necomunitare.

Codul NC şi descrierea

În cazul în care cererea se referă la un număr de articole diferite se poate completa în subrubrica „Codul NC” cuvântul „diverse”. În acest caz, în subrubrica „Descriere” se menţionează natura mărfurilor care urmează a fi depozitate.

 

8. Informaţii suplimentare

 

Se vor prezenta toate informaţiile suplimentare considerate utile.

 

Informaţii de introdus în rubricile formularului de autorizaţie:

 

1. Titularul autorizaţiei

 

Se vor introduce numele şi nr. EORI şi adresa completă ale titularului autorizaţiei.

 

Autoritatea emitentă

 

Se menţionează direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă se află spaţiul de depozitare.

 

2. Locul şi tipul evidenţelor

 

Se vor specifica locul şi tipul de evidenţe (evidenţa operativă a stocurilor) care urmează a fi utilizate pentru depozitarea mărfurilor. Evidenţe înseamnă: datele conţinând toate informaţiile necesare şi detaliile tehnice care ajută autorităţile vamale să supravegheze şi să controleze depozitarea autorizată a mărfurilor.

 

3. Termenul de valabilitate a autorizaţiei

 

a

 

b

 

 

În rubrica 3a se va indica data solicitată de la care autorizaţia trebuie să intre în vigoare (ziua/luna/anul). De regulă, autorizaţia intră în vigoare cel mai devreme la momentul emiterii ei. În acest caz, se va introduce „data emiterii”. Data expirării autorizaţiei poate fi sugerată în rubrica 3b.

 

4. Spaţiul de depozitare autorizat

 

Adresa locaţiei - se va completa adresa locaţiei/locaţiilor pentru care se solicită autorizarea pentru depozitarea temporară a mărfurilor.

 

5. Biroul vamal de supraveghere

 

Se va indica biroul vamal propus pentru fiecare spaţiu de depozitare.

 

6. Metode de identificare a mărfurilor

 

Se completează cu mijloacele de identificare intenţionate.

 

7. Depozitarea mărfurilor necomunitare

 

Se completează date privind mărfurile necomunitare.

Codul NC şi descrierea

În cazul în care cererea se referă la un număr de articole diferite se poate completa în subrubrica „Codul NC” cuvântul „diverse”. În acest caz, în subrubrica „Descriere” se menţionează natura mărfurilor care urmează a fi depozitate.

 

8. Informaţii suplimentare

 

Se vor prezenta toate informaţiile suplimentare considerate utile.

 

NORME TEHNICE

de înregistrare a depozitelor utilizate în zonele libere

 

Art. 1. - Înregistrarea depozitelor într-o zonă liberă se face de către biroul vamal de control al zonei libere.

Art. 2. - Birourile vamale care supraveghează o zonă liberă înregistrează depozitele prevăzute la art. 1, aparţinând operatorilor economici, care îndeplinesc următoarele cerinţe:

a) au organizate evidenţe care permit autorităţii vamale verificarea eficientă a operaţiunilor vamale;

b) dispun de infrastructură informatică adecvată organizării evidenţelor;

c) au incluse în obiectul de activitate operaţiuni de depozitare;

d) dispun de echipamente necesare descărcării, încărcării, manipulării, ambalării, dezambalării şi prezentării mărfurilor în vederea efectuării controlului vamal, precum şi de personal specializat pentru efectuarea acestor operaţiuni;

e) spaţiul sau perimetrul de depozitare deţinut îndeplineşte condiţiile necesare pentru asigurarea depozitării, conservării, păstrării integrităţii mărfurilor depozitate, precum şi împotriva sustragerii mărfurilor necomunitare depozitate.

Art. 3. - (1) înregistrarea depozitelor menţionata la art. 1 se efectuează pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexă.

(2) Cererea se depune la biroul vamal de control împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a societăţii, în copie;

b) copia actului constitutiv al societăţii, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;

c) certificatul de atestare fiscală eliberat de autoritatea fiscală competentă;

d) documente care atestă îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 2 lit. d)-e).

Art. 4. - Operatorul economic care solicită înregistrarea unui depozit destinat depozitării mărfurilor într-o zonă liberă completează cererea de înregistrare prevăzută la art. 8.

Art. 5. - (1) în cazul în care condiţiile legale sunt îndeplinite, biroul vamal de control înregistrează depozitul într-un registru special, denumit Registru de înregistrări depozite. Numărul de înregistrare al depozitului este de forma XXXXXXXXYY, unde:

a) XXXXXXXX- reprezintă codul biroului vamal de control, format din 8 caractere alfanumerice; şi

b) YY- reprezintă codul locaţiei depozitului, format din două caractere numerice.

(2) Codul de înregistrare atribuit depozitului de biroul vamal de control se comunică în scris solicitantului.

Art. 6. - Titularii depozitelor înregistrate au obligaţia de a ţine evidenţa mărfurilor intrate/ieşite în/din depozit/perimetru.

Art. 7. - (1) Biroul vamal de control revocă înregistrarea depozitului în una dintre următoarele situaţii:

a) una sau mai multe dintre cerinţele ce au stat la baza înregistrării nu mai sunt îndeplinite;

b) înregistrarea s-a făcut pe baza unor date incorecte sau incomplete, iar solicitantul avea cunoştinţă sau trebuia să aibă cunoştinţă de acest fapt;

c) operatorul economic nu mai deţine licenţă de lucru în zona liberă.

(2) Biroul vamal de control anulează înregistrarea depozitului, când operatorul economic a comunicat cu bună ştiinţă autorităţii vamale date eronate, în scopul obţinerii înregistrării.

(3) Revocarea/Anularea înregistrării se realizează în baza deciziei şefului biroului vamal emitent şi conţine data de la care măsura intervine, precum şi motivul emiterii acesteia.

(4) Decizia de revocare/anulare este comunicată de biroul vamal de control titularului depozitului.

(5) Decizia de revocare/anulare poate fi atacată în condiţiile şi la termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Modelul de cerere pentru înregistrarea depozitelor utilizate la depozitarea mărfurilor într-o zonă liberă este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme tehnice.

 

ANEXĂ

la Normele tehnice de înregistrare a depozitelor utilizate în zonele libere

 

Model de cerere pentru înregistrarea depozitelor utilizate la depozitarea mărfurilor într-o zonă liberă

 

Nr. ………………… din …………………..

 

Către

Biroul vamal ……………………………….

 

CERERE DE ÎNREGISTRARE

a depozitului/depozitelor utilizat(e) la depozitarea mărfurilor într-o zonă liberă

 

Societatea ………………………………., CUI ………………….., cu sediul în str. ………………………………. nr. …, localitatea ………………………………., judeţul ………………………………., ţara ………………………………., codul poştal ………………….., e-mail ………………………………., telefon ………………………………., fax ……………………………….,

solicităm înregistrarea pentru depozitarea mărfurilor la adresa/adresele spaţiului/spaţiilor de lucru de mai jos:

 

Nume locaţie ……………………………….

Adresă e-mail ……………………………….

Telefon ……………………………….

Fax ……………………………….

Evidenţele privind mărfurile depozitate sunt ţinute la adresa: ……………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Anexăm la prezenta următoarele documente:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal

……………………………….

Semnătura

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.