MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 157/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 157         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 1 martie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

82. - Decizie privind eliberarea domnului Ştefan Ştefan Dănilă din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

83. - Decizie privind eliberarea domnului Adrian Marius Dobre din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

84. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela Teodoru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

 

6. - Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Ştefan Ştefan Dănilă din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

Având În vedere Adresa Ministerului Apărării Naţionale nr. C-1517 din 22 februarie 2016,

în temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ştefan Ştefan Dănilă se eliberează din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 1 martie 2016.

Nr. 82.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Adrian Marius Dobre din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Marius Dobre se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 1 martie 2016.

Nr. 83.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela Teodoru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

Având în vedere propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor formulată prin Adresa nr. 1.344/CPP din 22 februarie 2016, precum şi Avizul favorabil nr. 10.762/2016 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor de către doamna Daniela Teodoru,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Daniela Teodoru exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 1 martie 2016.

Nr. 84.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice

 

Având în vedere prevederile art. 66 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, precum şi dispoziţiile art. 10 alin. (2) lit. a) şi b) şi alin. (3) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică,

în temeiul art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 19 decembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 4 se introduc două noi articole, articolele 41 şi 42, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) în anul 2016 operatorii de distribuţie concesionari monitorizează proiectele-pilot privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) realizate în anul 2015 şi evaluează costurile şi beneficiile aferente acestora.

(2) în anul 2016 operatorii de distribuţie concesionari pot propune spre avizare la ANRE proiecte-pilot privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă în zone rurale şi urbane cu reţele neretehnologizate, dimensionate astfel încât subsistemele de transmitere a informaţiilor, subsistemele de gestiune a informaţiilor din contoare şi cel puţin 50% din subsistemele de măsurare să fie instalate şi în stare de funcţionare până la data de 31 august 2016, astfel încât să se poată colecta şi înregistra rezultate conform anexelor nr. 2 şi 5.

(3) Proiectele-pilot prevăzute la alin. (2) şi avizate de ANRE se finalizează până la data de 31 octombrie 2016.

(4) ANRE analizează propunerile de proiecte-pilot prevăzute la alin. (2) pe baza Criteriilor de avizare prevăzute în anexa nr. 3 şi comunică operatorilor de distribuţie concesionari avizele acordate acestora, în termen de 15 zile de la depunerea documentaţiei complete la ANRE.

(5) Termenul pentru transmiterea la ANRE a documentaţiilor complete pentru propunerile de proiecte prevăzute la alin. (2) nu trebuie să depăşească data de 31 martie 2016.

Art. 42. - (1) ANRE monitorizează rezultatele proiectelor privind implementarea SMI realizate, în conformitate cu anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Operatorii de distribuţie concesionari transmit la ANRE anexa nr. 5 anual, până la data de 25 ianuarie pentru anul precedent.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pentru proiectele-pilot realizate în anul 2015 şi în anul 2016 conform prevederilor art. 41 alin. (2), operatorii de distribuţie concesionari transmit la ANRE anexele nr. 2 şi 5, la următoarele termene:

a) la data de 10 noiembrie 2016 - conform datelor înregistrate până la data de 31 octombrie 2016 ora 23:59;

b) la data de 10 ianuarie 2017 - conform datelor înregistrate până la data de 31 decembrie 2016 ora 23:59.”

2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) în urma evaluării rezultatelor implementării proiectelor-pilot privind sistemele de măsurare inteligentă obţinute, operatorii de distribuţie concesionari propun ANRE planurile de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă pentru perioada 2017-2020, conform anexei nr. 4.

(2) Operatorii de distribuţie concesionari transmit ANRE propunerile privind planurile de implementare prevăzute la alin. (1), până la data de 10 ianuarie 2017. Eventualele modificări ulterioare, pentru care sunt necesare corecţii ale planurilor de investiţii, se realizează în conformitate cu termenele de actualizare a programelor de investiţii prevăzute în Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) în anul 2017, valoarea investiţiilor aferente sistemelor de măsurare inteligentă din planurile de implementare prevăzute la alin. (1) nu trebuie să depăşească 10% din valoarea programului anual de investiţii aprobată conform prevederilor Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. După articolul 5 se introduc două noi articole, articolele 51 şi 52, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Pentru stabilirea planului naţional de implementare a SMI în perioada 2017-2020 în România, ANRE realizează analiza cost-beneficiu privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă luând în considerare rezultatele proiectelor-pilot realizate de către operatorii de distribuţie concesionari, pe baza unui studiu elaborat de un consultant independent de specialitate.

(2) Operatorii de distribuţie concesionari transmit ANRE toate datele şi informaţiile solicitate pentru realizarea analizei cost-beneficiu prevăzute la alin. (1).

Art. 52. - Pe baza rezultatului analizei cost-beneficiu prevăzute la art. 51 alin. (1) şi a propunerilor operatorilor de distribuţie concesionari, ANRE aprobă până la 31 martie 2017, prin ordin al preşedintelui, calendarul naţional de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă, care conţine datele calendaristice ale etapelor de implementare, precum şi planul naţional de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă privind lucrările de investiţii aferente fiecărui operator de distribuţie concesionar, valoarea acestora şi sursele de finanţare, precum şi măsuri de informare a clienţilor finali.”

4. Articolul 10 se abrogă.

5. Anexa nr. 2 „Descrierea proiectelor-pilot privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

6. La anexa nr. 3, punctul 1 se abrogă.

7. Anexa nr. 4 „Date generale ale planului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

8. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5 „Indicatori pentru evaluarea Implementării sistemelor de măsurare inteligentă (SMI)”, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Departamentul pentru eficienţă energetică şi direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 26 februarie 2016.

Nr. 6.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 145/2014)

 

Descrierea proiectelor-pilot privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice

 

A. Datele prevăzute în prezenta anexă se completează pentru fiecare proiect-pilot privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice.

B. Prezenta anexă se transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei:

- completată cu date estimate pentru avizarea proiectelor-pilot;

- completată cu date realizate, după realizarea proiectelor-pilot.

Denumirea operatorului de distribuţie concesionar al energiei electrice:

1. Numărul de proiecte-pilot propuse a fi realizate în anul ………../Numărul de proiecte-pilot realizate în anul ………..

2. Numărul total de clienţi gestionaţi în proiectul/(proiectele)-pilot la care se face referire la pct. 1: ………………...

3. Zona/Zonele considerată(e) în proiectul pilot: ………………...

4. Parametri tehnici de funcţionare a reţelelor electrice (pentru fiecare proiect-pilot):

- pentru liniile electrice: tensiune nominală (+/- 10%), gradul de încărcare pe fiecare fază, lungime, secţiune, tensiunea nominală la capetele de reţea pe fiecare circuit;

- pentru posturile de transformare: puterea nominală, tensiunea nominală superioară (+/- 10%), tensiunea nominală inferioară (+/- 10%), gradul de încărcare al transformatorului/ transformatoarelor.

5. Detalierea caracteristicilor proiectului-pilot, din care rezultă că fiecare proiect îndeplineşte cerinţele referitoare la faptul că trebuie să fie fezabil din punct de vedere tehnic şi rezonabil din punct de vedere financiar:

 

Date relevante - caracteristicile proiectului-pilot*

Zona considerată/Localitatea/Judeţul

 

Numărul total de clienţi gestionaţi prin proiect, din care:

 

Numărul total de clienţi gestionaţi/proiect - casnici

 

Numărul total de clienţi gestionaţi/proiect - noncasnici

 

Cantitatea de energie electrică distribuită anual în zona aferentă proiectului-pilot [MWh/an]

 

Numărul de contoare monofazate instalate la clienţi în proiect

 

Numărul de contoare trifazate instalate la clienţi în proiect

 

Numărul de contoare, altele decât cele aferente clienţilor finali, din care:

 

Numărul de contoare pentru balanţă

 

Numărul de concentratoare de date administrate de SMI

 

Numărul de module de comunicaţie şi dispozitive auxiliare montate în sistem

 

Valoarea costurilor de operare (citiri contoare, înlocuiri contoare, deconectări/reconectări, reclamaţii şi alte activităţi specifice) înainte de instalarea sistemelor de măsurare inteligentă pe zona proiectului-pilot [lei/client]

 

Valoarea CPT**** în reţeaua de joasă tensiune în zona proiectului-pilot, înainte de implementarea SMI, din care:

 

Valoarea CPT tehnic [lei]

 

Valoarea CPT tehnic [%]

 

Valoarea CPT comercial [lei]

 

Valoarea CPT comercial [%]

 

Costuri de investiţie

Valoarea totală a investiţiei [lei], din care:

 

Valoarea investiţiei necesare achiziţionării contoarelor [lei]**, din care:

 

Valoarea investiţiei necesare achiziţionării contoarelor monofazate [lei]

 

Valoarea investiţiei necesare achiziţionării contoarelor trifazate [lei]

 

Valoarea investiţiei necesare achiziţionării contoarelor pentru balanţă [lei]

 

Valoarea investiţiei necesare achiziţionării şi instalării subsistemelor de gestiune a informaţiilor şi a subsistemelor de transmitere a informaţiilor din contoare (concentratoare de date, modemuri şi module de comunicaţie, altele decât cele asociate contorului, alte dispozitive auxiliare, sistem central) [lei], din care:

 

Valoarea investiţiei necesare achiziţionării şi instalării subsistemului de gestiune a informaţiilor din contoare (server/servere,modemuri, aplicaţie sistem de gestiune a bazelor de date, alte dispozitive auxiliare) [lei]

 

Valoarea investiţiei necesare achiziţionării şi instalării subsistemului de transmitere a informaţiilor (concentratoare, repetoare de semnal, controlere) [lei]

 

Valoarea investiţiei aferente lucrărilor necesare asigurării funcţionării SMI, care implică elemente din reţeaua de distribuţie a energiei electrice (unde este cazul)*** [lei]

 

Costul unitar al investiţiei = Valoarea totală a investiţiei, inclusiv lucrările în reţeaua de distribuţie a energiei electrice [lei]/Numărul total de clienţi finali gestionaţi prin proiect, din care:

 

Costul unitar al investiţiei pentru achiziţionarea contoarelor monofazate = Valoarea investiţiei cu achiziţia contoarelor monofazate [lei]/Numărul de contoare monofazate instalate la clienţi în proiect

 

Costul unitar al investiţiei pentru achiziţionarea contoarelor trifazate = Valoarea investiţiei cu achiziţia contoarelor trifazate [lei]/Numărul de contoare trifazate instalate la clienţi în proiect

 

Costul unitar al investiţiei pentru achiziţionarea şi instalarea sistemului (fără contoare) = Valoarea investiţiei cu achiziţia sistemului [lei]/Numărul total de clienţi finali gestionaţi prin proiect, din care:

 

Costul unitar al investiţiei pentru achiziţia şi instalarea subsistemelor de gestiune a informaţiilor din contoare (server/servere, modemuri, aplicaţie sistem de gestiune a bazelor de date, alte dispozitive auxiliare) [lei/client]

 

Costul unitar al investiţiei pentru achiziţia şi instalarea subsistemelor de transmitere a informaţiilor (concentratoare, repetoare de semnal, controlere) [lei/client]

 

Costul unitar al investiţiei pentru lucrările care implică elemente din reţeaua de distribuţie a energiei electrice (fără contoare) = Valoarea investiţiei aferente lucrărilor necesare asigurării funcţionării SMI, care implică elemente din reţeaua de distribuţie a energiei electrice [lei]/Numărul total de clienţi finali gestionaţi prin proiect

 

Alte costuri

Valoarea costurilor necesare pentru operarea şi mentenanţa SMI [lei/client]

 

Valoarea rămasă neamortizată a contoarelor înlocuite cu SMI [lei]

 

Beneficii

Valoarea CPT**** în reţeaua de joasă tensiune în zona proiectului-pilot, după instalarea sistemelor de măsurare inteligentă, din care:

 

Valoarea CPT tehnic [lei]

 

Valoarea estimată CPT tehnic [%]

 

Valoarea CPT comercial [lei]

 

Valoarea estimată CPT comercial [%]

 

Valoarea costurilor de operare (citiri contoare, înlocuiri contoare, deconectări/reconectări, reclamaţii şi alte activităţi specifice) după instalarea sistemelor de măsurare inteligentă pe zona proiectului-pilot [lei/client]

 

Valoarea totală a beneficiilor estimate [lei]

 

Funcţionalităţi implementate

Funcţionalităţi sistem*****

 

Tipul de comunicaţie utilizat de la client la concentratorul de date şi, respectiv, de la concentrator la sistemul de management al datelor utilizat de operator (de exemplu, GSM, GPRS, 3G, 4G, PLC, fibră optică, radio, linie telefonică închiriată etc.)

 

Probleme tehnice şi de altă natură specifice proiectului implementat

 

* Datele solicitate se vor completa pentru fiecare proiect-pilot propus pentru a fi realizat în anul /realizat în anul

** Se va specifica, separat de anexă, dacă contoarele includ sau nu modem. În situaţia m care contoarele induci modem, va fi precizat tipul acestuia şi se vor prezenta tabelar valorile de achiziţie a acestor contoare (monofazate, trifazate, pentru balanţă), m funcţie de modemul indus (GSM, PLC, GPRS, altele).

*** Se vor prezenta, separat de anexă, detalii ale acestor investiţii: descriere şi valori.

**** Valoarea CPT înainte şi după implementare se calculează utilizând un preţ de referinţă determinat cu luarea m considerare a preţului mediu stabilit pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale m proporţie de 80% şi a celui stabilit pe piaţa pentru ziua următoare m proporţie de 20%, pentru anul precedent.

***** Se va completa, ţinând cont de funcţionalităţile SMI a energiei electrice din anexa nr. 1 la ordin, cu numărul corespunzător fiecărei funcţionalităţi fezabile din punct de vedere tehnic (de exemplu, dacă transmiterea către clientul final sau către oricare terţ desemnat de acesta, în timp util, a unor citiri precise, uşor de înţeles şi de utilizat, m vederea gestionării consumului, m tabelul din prezenta anexă se va completa numărul funcţionalităţii, adică 1).

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 /a Ordinul nr. 145/2014)

 

Date generale ale planului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice

 

Se completează pentru perioada 2017-2020

Operatorul de distribuţie concesionar responsabil cu implementarea SMI

 

Persoana de contact

 

Numărul de clienţi finali pentru care se instalează SMI şi procentul pe care îl reprezintă aceştia din totalul clienţilor deserviţi de către operatorul de distribuţie concesionar

Număr de clienţi finali pentru care se instalează SMI: ………..

Procent din total clienţi finali pentru care se instalează SMI: ………..%

Tipul clienţilor finali implicaţi, procent din totalul categoriei respective de clienţi şi numărul de clienţi finali implicaţi

Casnici % ………..din total casnici.

Nr. de clienţi finali ………..

Noncasnici % ……….. din total.

Nr. de clienţi finali ………..

 

 

 

Date privind reţeaua în care se va implementa SMI a energiei electrice

Cantitatea de energie electrică distribuită anual (MWh)

 

Numărul de posturi de transformare MT/JT

 

Numărul total de transformatoare MT/JT

 

Numărul de puncte de consum conectate la reţeaua de JT

 

Numărul de puncte de consum conectate la reţeaua de MT

 

Numărul de puncte de consum conectate la reţeaua de IT

 

Tipul şi numărul de contoare instalate la clienţii casnici

Monofazate

Nr. de clienţi ………..

Trifazate

Nr. de clienţi ………..

Tipul şi numărul de contoare instalate la clienţii noncasnici

Monofazate

Nr. de clienţi ………..

Trifazate

Nr. de clienţi ………..

Numărul de contoare pentru balanţă instalate

 

 

Numărul de module de comunicaţie şi dispozitive auxiliare montate în sistem

 

 

Informaţii generale despre soluţia tehnică adoptată pentru SMI implementat

Principalele caracteristici ale componentelor SMI implementat

1. Descrierea caracteristicilor concentratorului de date:

a) Numărul de contoare ce vor fi montate

 

b) Locul în care este instalat concentratorul

 

c) Interfaţa de comunicaţie disponibilă la concentrator

 

d) Cum se realizează sincronizarea la distanţă a ceasului

 

e) Descrieţi mecanismul transmiterii alarmelor către sistemul central

 

f) Consumul propriu al concentratorului (W)

 

2. Descrieţi tehnologiile de comunicaţii folosite pentru comunicarea între principalele componente ale sistemului:

3. Scurtă descriere a protocoalelor de comunicaţii folosite între componentele principale ale sistemului:

4. Mecanisme de recuperare a datelor folosite în sistem:

5. Informaţii despre contoarele pentru energie electrică (monofazate şi trifazate)

Durata medie de viaţă (ani)

 

Consumul propriu al contorului (W, VA)

Comunicaţia de date activă:

Comunicaţia de date inactivă:

Procentul de timp în care comunicaţia de date este activă (media anuală)

 ……….. %

Specificaţi standardele internaţionale pe care le respectă componentele contorului

 

Sunt prevăzute contoarele cu dispozitive proprii pentru protecţie (scurtcircuit, suprasarcină, supratensiune etc.)?

 

Sunt prevăzute contoarele cu dispozitive proprii de conectare/ deconectare?

- Tipul dispozitivului (releu, disjunctor etc.)

- Este accesibil dispozitivul din exterior? Dacă nu, explicaţi mecanismul de rearmare.

 

- Care sunt standardele pe care le respectă dispozitivul de conectare/deconectare?

- Care este curentul maxim întrerupt?

 

Ce tip de sursă internă de alimentare au contoarele utilizate în SMI?

 

Descrierea display-ului contorului (este display-ul alfanumeric?)

 

Frecvenţa de citire a contoarelor (zilnic, lunar, bilunar etc.)

 

înregistrează contorul puterea maximă consumată?

 

Care sunt valorile instantanee măsurate disponibile în contor?

 

Contorul măsoară energia activă bidirecţional?

 

Poate înregistra contorul dezechilibrele? (Specificaţi perioada de referinţa - zilnic, săptămânal etc.)

 

Este posibilă sincronizarea la distanţă a ceasului/calendarului?

 

Poate înregistra contorul căderile de tensiune şi calitatea furnizării?

 

Poate înregistra contorul evenimente („event log*)? Care sunt parametrii monitorizaţi? Ce durată istorică este reţinută de „event log”? Cum se accesează informaţia?

 

Descrieţi mecanismele antifraudă cu care este echipat contorul

 

Descrieţi mecanismul de transmitere a alarmei de fraudă către sistemul central

 

Descrieţi cum este recunoscut contorul de către sistemul central atunci când este instalat în SMI

 

Securitatea sistemelor de măsurare inteligentă

Este asigurată protecţia transmiterii datelor (contorare - concentrator de date - sistemul de management al datelor) împotriva utilizatorilor neautorizaţi?

 

SMI poate administra drepturile de acces pentru fiecare dintre componentele sale?

 

Este asigurată protecţia schimbului de date între componentele din sistem împotriva atacurilor de tip „replay attack”?

 

Pentru care dintre componentele sistemului sunt înregistrate evenimentele de securitate?

 

Este asigurată securitatea actualizării softului intern?

 

Încriptarea este realizată în sistem? în care parte a sa?

 

Confidenţialitatea

Este necesară autorizarea clientului pentru a colecta anumite date din contor. Cine este însărcinat cu acordarea acestei autorizări?

 

Date financiare

Bugetul total al planului de implementare (mii lei)

 

Sursele de finanţare:

 

1. Investiţii private (%)

 

2. Fonduri publice (%)

 

3. Sursa fondurilor publice

 

4. Tipul fondurilor publice (granturi, credite nerambursabile etc.)

 

Durata de recuperare a investiţiei (ani)

 

Rata internă de rentabilitate (%)

 

Valoarea netă actualizată (NPV) (mii iei), anul de bază ....

 

Costul mediu ponderat al capitalului - WACC (%)

 

Costuri suplimentare estimate

 

Valoarea estimată a lucrărilor necesar a fi realizate în reţeaua de distribuţie a energiei electrice (mii lei)

 

Eşalonarea planului de investiţii privind implementarea SMI pentru perioada 2017-2020 (%) şi (mii lei)

2017

2018

2019

2020

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3*)

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 145/2014)

 

Indicatori pentru evaluarea implementării sistemelor de măsurare inteligentă (SMI)

 

            Proiectul nr. ………../anul ………

 

Nr. crt.

Categorie

Denumire indicator

Formula de calcul

Detalii termeni formulă de calcul

Valoare indicator în anul de bază

Valoare indicator la data de ….

Valori ţintă

Simbol termen

Denumire termen din formulă

Valoare an de bază

Valoare la data de ….

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Stadiul implementării SMI

Gradul de implementare a SMI ptr. clienţii casnici cuprinşi în proiectul de implementare a SMI - GiSMIc

GiSMIc = nccSMI / ntccSMI [%]

nccSMI

numărul de clienţi casnici cărora li s-au instalat SMI

 

 

 

 

 

ntccSMI

numărul total de client casnici cuprinşi în proiectul de implementare a SMI

 

 

2

Gradul de implementare a SMI pir clienţii noncasnici cuprinşi în proiectul de implementare a SMI - GiSMInc

GiSMInc = ncncSMI / ntcncSMI [%]

ncncSMI

numărul de clienţi noncasnici cărora li s-au instalat SMI

 

 

 

 

 

ntcncSMI

numărul total de clienţi noncasnici cuprinşi în proiectul de implementare a SMI

 

 

3

Stadiul instalăm contoarelor de balanţă prevăzute în proiectul de implementare a SMI - GicontbalSMI

GicontbalSMI = ncontbalinstSMI / ntcontbalorevSMI  [%]

ncontbalinstSMI

număr de contoare de balanţă instalate in cadrul proiectului de implementare a SMI

 

 

 

 

 

ntcontbalorevSMI

număr total de contoare de balanţă iniţial prevăzute în proiectul de implementare a SMI

 

 

4

Structura SMI

Numărul de clienţi casnici care au şi calitatea de producători (prosurner) care sunt integraţi În sistem cu facilităţi de evidenţiere atât a consumului, cât şi a producţiei proprii de energie electrică

Nrprosumer

Nrprosumer

 

 

 

 

 

 

5

 

Ponderea comunicaţiilor de tip PLC utilizate la transmiterea datelor de la locul de consum în SMI implementate - pPLC

pPLC = npcPCL / ntpcSMI  [%]

npcPLC

număr de puncte de consum conectate prin PLC pentru transferul de informaţi

 

 

 

 

 

ntpcSMI

număr total de puncte de consum pentru care s-au instalat SMI

 

 

6

Ponderea comunicaţiilor de tip GSM/GPRS utilizate la transmiterea datelor de la locul de consum în SMI implementate – pGSM/GPRS

pGSM/GPRS = npcGSM/GPRS / ntpcSMI  [%]

npcGSM/GPRS

număr de puncte de consum conectate prin GSM/GPRS pentru transferul de informaţii

 

 

 

 

 

ntpcSMI

număr total de puncte de consum pentru care s-au instalat SMI

 

 

7

Ponderea comunicaţiilor prin fibră optică (FO) utilizate la transmiterea datelor de la locul de consum în SMI implementate - pFO

pFO = npcFO / ntpcSMI  [%]

npcFO

număr de puncte de consum conectate prin FO pentru transferul de informaţii

 

 

 

 

 

ntpcSMI

număr total de puncte de consum pentru care s-au instalat SMI

 

 

8

Ponderea comunicaţi>lor de tip 3G/4G/LTE utilizate la transmiterea datelor de la locul de consum în SMI implementate – pP3G/4G/LTE

pP3G/4G/LTE = npc3G/4G/LTE / ntpcSMI  [%]

npc3G/4G/LTE

număr de puncte de consum conectate prin 3G/4G/LTE pentru transferul de informaţii

 

 

 

 

 

ntpcSMI

număr total de puncte de consum pentru care s-au instalat SMI

 

 

9

Ponderea comunicaţiilor de tip RF utilizate la transmiterea datelor de la locul de consum în SMI implementate - pRF

pRF = npcRF / ntpcSMI  [%]

npcRF

număr de puncte de consum conectate prin RF pentru transferul de informaţii

 

 

 

 

 

ntpcSMI

număr total de puncte de consum pentru care s-au instalat SMI

 

 

10

Ponderea locurilor de consum care au integrate facilităţi de tarifare avansata şi/sau preplata în SMI instalat - %LCtarifav

%LCtarifav = LCtarifav / NrTLCSMI  [%]

LCtarifav

număr de locuri de consum care au integrale facilităţi de tarifare avansată şi/sau preplată incluse în SMI instalat

 

 

 

 

 

NrTLCSMI

număr total de locuri de consum care au instalate SMI

 

 

 

 

 

 

11

 

Ponderea consumatorilor cărora fi s-au instalat SMI care beneficiază de facilitaţi de informare asupra evoluţiei istorice a consumului de energie electrica pe pagina WEB – pcons_WEB

pcons_WEB = nr_consWEB / nrt_consSMI  [%]

nr_consWEB

număr de consumatori care au instalate SMI care beneficiază de informare pe pagina WEB

 

 

 

 

 

nrt_consSMI

număr total de consumatori care au instalate SMI

 

 

 

12

Ponderea consumatorilor cărora li s-au instalat SMI care beneficiază de facilităţi de informare asupra evoluţiei istorice a consumului de energie electrică pe factură - pcons_fact

pcons_fact = nr_consfact / nrt_consSMI  [%]

nr_consfact

număr de consumatori care au instalate SMI care beneficiază de informare pe pagina factura

 

 

 

 

 

nrt_consSMI

număr total de consumatori care au instalate SMI

 

 

 

13

Ponderea consumatorilor cărora li s-au instalat SMI care beneficiază de facilităţi de informare asupra evoluţiei istorice a consumului de energie electrică pe display montat „in home” – pcons_displIH

pcons_displIH = nr_consdisplIH / nrt_consSMI  [%]

nr_consdisplIH

număr de consumatori care au instalate SMI care beneficiază de informare pe pagina display „in home”

 

 

 

 

 

nrt_consSMI

număr total de consumatori care au instalate SMI

 

 

 

14

Intervalul de timp la care se face actualizarea citirilor pentru SMI implementat [min]

dcitire [min]

dcitire [min]

 

 

 

 

 

 

15

Efecte economice

Reducerea costurilor cu citirea contoarelor pe client - RCcc

RCcc = ( Cccinit - CccSMI ) / Cccinit  [%]

CccSMI

costul cu citirea contoarelor după instalarea SMI [lei/client)

 

 

 

 

 

Cccinit

costul cu citirea contoarelor înainte de instalarea SMI Revenii

 

 

16

Reducerea costurilor cu intervenţiile la locurile de consum - RCintlc

RCintlc = ( CintlcSMI - Cintlcinit ) / Cintlcinit

CintlcSMI

costul cu intervenţiile la locul de consum după instalarea SMI [lei/client]

 

 

 

 

 

Cintlcinit

costul cu intervenţiile la locul de consum înainte

 

 

17

 

Costul specific al investiţiilor cu implementarea SMI - CspSMI

CspSMI = Vinv_SMI / Econs_anSMI  [lei/kWh/an]

Vinv_SMI

Valoarea investiţiilor cu implementarea SMI (lei)

 

 

 

 

 

Econs_anSMI

Consumul mediu anual al tuturor consumatorilor cărora li se instalează SMI conform planului de investiţii [kWh/an]

 

 

18

Reducerea CPT comercial - RCPTcom

RCPTcom = (CPTcominit - CPTcomSMI ) / CPTcominit  [%]

CPTcomSMI

valoare CPT comercial după implementarea SMI [%]

 

 

 

 

 

CPTcominit

valoare CPT comercial înaintea implem. SMI [%]

 

 

19

Reducerea CPT tehnic - RCPTth

RCPTth = (CPTthinit - CPTthSMI ) / CPTthinit  [%]

CPTthSMI

valoare CPT tehnic după implementarea SMI [%]

 

 

 

 

 

CPTthinit

valoare CPT tehnic înainte de implementarea SMI [%]

 

 

 

 

20

Indicatori de performanţă calitativi

Reducerea duratei întreruperilor în alimentarea cu energie electrica (la consumator) - Redd_nealim

 

Redd_nealim = (SAIDI_init - SAIDI_SMI ) / SAIDI_init  [%]

SAIDI_SMI

Indicele Durata Medie a întreruperilor în Reţea (Sistem) după implementarea SMI [min/an]

 

 

 

 

 

SAIDI_init

Indicele Durata Medie a Întreruperilor în Reţea (Sistem) Înainte de implementarea SMI

[min/an]

 

 

 

21

Reducerea numărului de reclamaţii pivind erorile de măsurare – Red_recler_mas

Red_recler_mas = (nr_recler_mas_init - nr_recler_mas_SMI ) / nr_recler_mas_init  [%]

nr_recler_mas_SMI

numărul mediu anual de reclamaţii privind erorile de măsurare înregistrate după instalarea SMI

 

 

 

 

 

nr_recler_mas_init

numărul mediu anual de reclamaţii privind erorile de măsurare Înregistrate înainte de instalarea SMI

 

 

 

22

 

Numărul de identificări de depăşire a puterii contractate înregistrate de sistem după instalarea SMI - Nr_depPcontr

Nr_depPcontr

Nr_depPcontr

 

 

 

 

 

 

23

Numărul de identificări de variaţie a tensiunii în afara limitelor acceptate Nr.idvar_Un

Nr.idvar_Un

Nr.idvar_Un

Numărul de identificări de variaţie a tensiunii în afara limitelor acceptate conform Standardului de performantă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

 

 

 

 

 

24

Variaţia consumului mediu lunar de energie electrică pentru consumatorii casnici cuprinşi în proiectul de implementare a SMI - ΔEmedlncc

 

ΔEmedlncc = - (Emedlnccinit - EmedlnccSMI ) / Emedlnccinit  [%]

EmedlnccSMI

Consum mediu lunar de energie electrica realizat de către consumatorii casnici cuprinşi în proiectul de implementare a SMI. după instalarea SMI [kWh/lună]

 

 

 

 

 

Emedlnccinit

Consuni mediu lunar de energie electrică realizat de către consumatori casnici cuprinşi în proiectul de implementare a SMI. înainte de instalarea SMI [kWh/lună]

 

 

 

25

Variaţia consumului mediu lunar de energie electrică pentru consumatorii noncasmci cuprinşi în proiectul de implementare a SMI - ΔEmedlncnc

ΔEmedlncnc = - (Emedlncncinit - EmedlncncSIM ) / Emedlncncinit  [%]

EmedlncncSIM

Consum mediu lunar de energie electrică realizat de către consumatorii noncasnici cuprinşi în proiectul de implementare a SMI, după instalarea SMI [MWh/lună]

 

 

 

 

 

Emedlncncinit

Consum mediu lunar de energie electrică realizat de către consumatori noncasnici cuprinşi în proiectul de implementare a SMI, înainte de instalarea SMI [MWh/luna]

 

 

 

26

 

Variaţia consumului în orele de vârf pentru consumatorii casnici cărora li s-au instalat SMI – ΔEvarfcc

 

ΔEvarfcc = - (Evarfccinit - EvarfccSMI ) / Evarfccinit  [%]

Evarfccinit

consumul în orele de vârf aferent intervalului de timp analizat înainte de introducerea SMI pe segmentul de consumatori casnici (ex. un trimestru, un semestru, un an) [MWh]

 

 

 

 

 

EvarfccSMI

consumul în orele de vârf aferent intervalului de timp analizat după introducerea SMI pe segmentul de consumatori casnici (ex. un trimestru, un semestru, un an) [MWh]

 

 

 

 

 

27

 

Variaţia consumului în orele de vârf pentru consumatorii noncasnici cărora li s-au instalat SMI - ΔEvarfcnc

ΔEvarfcnc = - (Evarfcncinit - EvarfcncSMI ) / Evarfcncinit  [%]

Evarfcncinit

consumul în orele de vârf aferent intervalului de timp analizat înainte de introducerea SMI pe segmentul de consumatori noncasnici (ex un trimestru. un semestru, un an) [MWh]

 

 

 

 

 

EvarfcncSMI

consumul în orele de vârf aferent intervalului de timp analizat după introducerea SMI pe segmentul de consumatori noncasnici (ex. un trimestru. un semestru, un an) [MWh]

 

 

 

 

 

28

Securitate

Gradul de asigurare a securităţii transferului de date pe întregul lanţ consumator - concentrator - sistemul central de achiziţie şi gestiune a dalelor, atât în noduri, cât şi pe căile de comunicare (prin tehnici de criptare, codare, împachetare, fragmentare etc.) - GasigSec

GasigSec = Npct_mas_sec / Ntpct_mas  [%]

Npct_mas_sec

număr de puncte de măsură pentru care este asigurată securitatea transferului datelor pe întregul lanţ consumator

 

 

 

 

 

 

- concentrator - sistemul central de achiziţie şi gestiune a datelor

 

 

 

 

 

Ntpct_mas

numărul total de puncte de măsură pentru care s-au instalat SMI

 

 

 

 

 

29

 

Gradul de asigurare a securităţii împotriva accesului neautorizat asupra elementelor punctului de măsura (conexiune contor, modificarea softului intern, acces bloc de măsură ş.a.) - GasigSecAnpm

GasigSecAnpm = Npct_mas_sec_Anpm / Ntpct_mas  [%]

Npct_mas_sec_Anpm

număr puncte de măsură securizate din punct de vedere al accesului neautorizat la punctul de măsură

 

 

 

 

 

Ntpct_mas

numărul total de puncte de măsură pentru cete s-au instalai SMI

 

 

 

Sinteza indicatorilor pentru evaluarea implementării SMI

 

Operatorul de distribuţie concesionar;

Anul:

 

Nr. crt.

Categorie

Denumire indicator

Formula d« calcul

Detalii termeni formula de calcul

Valoare indicator în anul de bază

Valoare indicator la data de ….

Valori ţintă

Simbol termen

Denumire termen din formula

Valoare an da bază

Valoare la data de …..

0

1

2

3

4

5

6

7

6

9

10

1

Stadiul implementării la nivelul zonei de licenţă

Gradul de implementare a SMI pir. clienţii casnici la nivelul zonei de concesiune a OD - GiSMIc

GiSMIc = nccSMI / ntccOD  [%]

nccSMI

număr clienţi casnici cărora li s-au instalat SMI

 

 

 

 

 

ntccOD

număr total de clienţi casnici aflaţi în zona de concesiune a OD

 

 

2

Gradul de implementare a SMI ptr. clienţii noncasnici la nivelul zonei de concesiune a OD - GiSMInc

GiSMIncPP =  ncncSMI / ntcncOD  [%]

ncncSMI

număr clienţi noncasnici cărora li s-au instalat SMI

 

 

 

 

 

ntcncOD

număr total de clienţi noncasnici aflaţi în zona de concesiune a OD

 

 

3

Stadiul instalării contoarelor de balanţă - Gicontbal

Gicontbal = ncontbalinst / ntcontbalprev [%]

ncontbalinst

număr de contoare de balanţă instalate în cadrul programului de implementare SMI

 

 

 

 

 

ntcontbalprev

număr loial de contoare de balanţă prevăzute în proiectele de implementare a SMI

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.