MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 394/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 394         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 24 mai 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

103. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire. În natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

 

520. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

 

528. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

529. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

530. - Decret privind conferirea Medaliei Bărbăţie şi Credinţă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

116. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor tehnice privind clasificarea şi evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoţesc şi de gaze necombustibile, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 87/2008

 

681/429/889. - Ordin al ministrului finanţelor publice, al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) - S.A., întreprindere publică a cărei autoritate tutelară este Ministerul Tineretului şi Sportului

 

951. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2016- 14 mai 2017

 

1.559. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

 

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 

6. - Dispoziţie privind constatarea unei funcţii vacante şi înregistrarea unui nou membru în cadrul Comisiei de psihologie clinică şi psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21 din 24 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 29 iunie 2015, cu următoarele modificări şi completări:

1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, a art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, precum şi alte măsuri în domeniul restituirii proprietăţilor”

2. Articolul I se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. I. - Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) şi (52), cu următorul cuprins:

«(51) Terenurile preluate de comisiile locale de fond funciar de la Agenţia Domeniilor Statului în vederea finalizării procesului de restituire şi care nu au făcut obiectul punerii în posesie revin, după caz, în domeniul public sau privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi sunt supuse regimului general al retrocedării terenurilor către foştii proprietari.

(52) Sunt exceptate de la prevederile alin. (51) suprafeţele de teren pentru care instanţele au dispus reconstituirea pe fostul amplasament, prin hotărâri irevocabile/definitive.»

2. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

«Art. 151. - (1) în situaţia în care, după solicitarea documentelor necesare stabilirii categoriei de folosinţă a terenurilor care fac obiectul cererilor formulate potrivit Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dosarele de despăgubire nu se completează cu informaţiile solicitate, se prezumă următoarele:

a) în cazul terenurilor situate la data preluării abuzive în intravilanul localităţilor de tip urban şi pe care existau construcţii, o suprafaţă de până la 1.000 mp avea categoria de folosinţă curţi şi construcţii;

b) în cazul terenurilor situate la data preluării abuzive în intravilanul localităţilor de tip rural şi pe care existau construcţii, o suprafaţă de până la 3.000 mp avea categoria de folosinţă curţi şi construcţii.

(2) Pentru suprafeţele care exced limitelor prevăzute la alin. (1) şi pentru care, pe baza documentelor existente, nu se poate stabili dacă se încadrează în suprafaţa maximă prevăzută la art. 15, la propunerea Secretariatului Comisiei Naţionale, Comisia Naţională invalidează deciziile entităţilor învestite de lege, cu excepţia celor emise în baza unor hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive prin care instanţele au stabilit existenţa şi întinderea dreptului.»

3. La articolul 21, după alineatul (61) se introduce un nou alineat, alineatul (62), cu următorul cuprins:

«(62) în cazul în care, prin documentele existente în dosarul de despăgubire, nu se pot/poate stabili suprafaţa şi/sau descrierea, din punct de vedere arhitectural, a construcţiilor pentru care se stabilesc despăgubiri, se acordă măsuri compensatorii pentru o suprafaţă utilă de 21 mp. Evaluarea se face prin aplicarea valorii minime pentru zona sau categoria de imobil prevăzută de grila notarială aplicabilă pentru localitatea respectivă.»

4. La articolul 21, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

«(10) Prin excepţie de la prevederile art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (5) şi (8), în cazul dosarelor ce conţin decizii ale entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor emise în executarea unor hotărâri judecătoreşti prin care instanţele s-au pronunţat irevocabil/definitiv asupra calităţii de persoane îndreptăţite la măsuri compensatorii. Comisia Naţională emite, la propunerea Secretariatului Comisiei Naţionale, decizia de compensare prin numărul de puncte stabilit potrivit alin. (7).»

5. La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(2) în aplicarea alin. (1), deţinătorul poate solicita, anual, după 1 ianuarie 2017, Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor emiterea unui titlu de plată pentru cel mult 20% din numărul punctelor acordate prin decizia de compensare şi nevalorificate în cadrul licitaţiilor naţionale de imobile.»

6. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

«(21) Valoarea unui titlu de plată nu poate fi mai mică de 5.000 lei, cu condiţia ca suma astfel acordată să nu depăşească totalul despăgubirilor stabilite.»

7. La articolul 33, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(4) Cererile se analizează în ordinea înregistrării lor la entităţile prevăzute la alin. (1). Prin excepţie, se analizează cu prioritate cererile formulate de persoanele certificate de entităţi desemnate de statul român sau de alte state membre ale Uniunii Europene, ca supravieţuitoare ale Holocaustului, aflate în viaţă la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi.»

8. La articolul 34, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

«c(4) Dosarele se soluţionează în ordinea înregistrării lor la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, respectiv Secretariatul Comisiei Naţionale.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), se soluţionează cu prioritate:

a) dosarele în care Secretariatul Comisiei Naţionale a solicitat documente potrivit art. 21 alin. (5);

b) dosarele în care deciziile entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor au fost emise în executarea unor hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, prin care s-a constatat dreptul de proprietate şi întinderea acestuia;

c) dosarele constituite în baza cererilor formulate de persoanele prevăzute la art. 33 alin. (4).»

9. La articolul 36, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

«i) fapta persoanei fizice, care are calitatea de membru al comisiei locale sau judeţene, de a împiedica în orice mod sau de a întârzia nejustificat reconstituirea sau constituirea, după caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate către persoanele îndreptăţite.»“

3. Articolul II se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) Se prezumă ca fiind preluate în mod abuziv, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, imobilele trecute în proprietatea statului român prin acte de donaţie. Prezumţia preluării abuzive poate fi înlăturată de deţinătorul imobilului, prin orice mijloc de probă, în faţa instanţei de judecată, în condiţiile art. 3 alin. (7).»

2. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«a) un reprezentant al Secretariatului de Stat pentru Culte;».

3. La articolul 3 alineatul (1), după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:

«f) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne;

g) un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.»

4. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) în îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia specială de retrocedare emite decizii sub semnătura preşedintelui acesteia. Comisia specială de retrocedare lucrează în şedinţă în prezenţa a minimum 5 membri şi decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi.»

5. La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(5) Membrii Comisiei speciale de retrocedare beneficiază de indemnizaţie lunară reprezentând 50% din indemnizaţia lunară a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, iar persoanele din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor care asigură secretariatul tehnic al acesteia beneficiază de indemnizaţie lunară reprezentând 1% din salariul de încadrare. Indemnizaţia se acordă în lunile în care Comisia specială de retrocedare desfăşoară cel puţin o şedinţă.»“

4. După articolul II se Introduc cinci noi articole, articolele III-VII, cu următorul cuprins:

„Art. III. - Alineatul (3) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005, se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(3) Prin comunitatea minorităţilor naţionale se înţelege entitatea juridică de drept privat, constituită şi organizată potrivit legii române, care reprezintă interesele cetăţenilor unei comunităţi ale unei minorităţi naţionale ce a deţinut în proprietate imobile preluate în mod abuziv şi care dovedeşte că este continuatoarea recunoscută a persoanei juridice titulare de la care s-au preluat bunurile de către stat. În situaţia în care continuitatea entităţii juridice de drept privat, care se pretinde succesoarea fostului titular al dreptului de proprietate, nu reiese din actele normative în vigoare, această continuitate se recunoaşte de către instanţa judecătorească ce a autorizat funcţionarea entităţii juridice de drept privat, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.»

Art. IV. - Se instituie un nou termen, respectiv data de 1 august 2016, până la care Agenţia Domeniilor Statului publică pe pagina sa de internet şi transmite Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor lista imobilelor din Fondul naţional, în condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (4) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. V, - Se instituie un nou termen, respectiv data de 1 octombrie 2016, până la care Comisia Naţională va face publică valoarea fiecărui imobil din Fondul naţional, în condiţiile art. 20 alin. (7) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum rezultă ea din aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. VI. - Se instituie un nou termen, respectiv data de 1 octombrie 2016, până la care Comisia Naţională aprobă, în condiţiile art. 27 alin. (4) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de organizare a licitaţiei.

Art. VII. - Se amnistiază obligaţiile de plată reprezentând amenzi civile stabilite prin hotărâri judecătoreşti rămase irevocabile/definitive ca urmare a neexecutării unor obligaţii de a emite titluri de despăgubire, în condiţiile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, numai dacă obligaţiile de a face în baza cărora s-au stabilit amenzile civile au fost îndeplinite până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României în condiţiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 23 mai 2016.

Nr. 103.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 mai 2016.

Nr. 520.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural, cu modificările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de apreciere a contribuţiei remarcabile la creşterea prestigiului artei spectacolului, pentru promovarea teatrului românesc peste hotare şi pentru implicarea personală la dezvoltarea relaţiilor culturale româno-japoneze,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria F „Promovarea culturii”, domnului Shuji Kogi, secretar general al EU - Japan Fest Japan Committee.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 23 mai 2016.

Nr. 528.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoraţiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, în semn de înaltă apreciere pentru dăruirea, curajul şi înaltul profesionalism manifestate pe timpul participării cu succes la misiunile încredinţate României în Teatrul de Operaţii din Afganistan, în timpul cărora a fost rănit,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, de război, domnului maior Popa Ş. Mircea-Ştefan.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 23 mai 2016,

Nr. 529.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Medaliei Bărbăţie şi Credinţă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. B şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoraţiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, în semn de apreciere pentru profesionalismul şi curajul dovedite pe timpul participării cu succes la misiunile încredinţate României în Teatrul de Operaţii din Afganistan,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă, clasa a II-a, cu însemn pentru militari, de război, domnului sergent major Mihăilă M. Ioan.

Art. 2. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă, clasa a III-a, cu însemn pentru militari, de război:

- domnului plutonier Negară M, Ionuţ;

- domnului sergent major Chicoş D. Lucian-Andrei;

- domnului sergent major Nechita N. Eduard;

- domnului caporal clasa a III-a Dulcinate C. Marius;

- domnului caporal clasa a III-a Onofrei D. Neculai.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 23 mai 2016.

Nr. 530.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor tehnice privind clasificarea şi evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoţesc şi de gaze necombustibile, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 87/2008

 

În baza Referatului Direcţiei generale gestionare evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale şi integrare europeană nr. 300.646 din 20 mai 2016,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, şi al art. 55 alin. (1) lit. l) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. I. - Instrucţiunile tehnice privind clasificarea şi evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoţesc şi de gaze necombustibile, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 87/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 29 mai 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) lucrări de prospecţiune şi explorare, respectiv:

- cercetări geologice şi geomorfologice;

- cercetări hidrogeologice şi hidrologice, efectuate pe o perioadă de cel puţin un an, cu excepţia apei geotermale, explorate prin foraje, pentru care perioada este de cel puţin 3 luni;

- investigaţii geofizice;

- ridicări topografice;

- investigaţii hidrochimice şi microbiologice, efectuate pe o perioadă de cel puţin un an, cu excepţia apei geotermale, explorate prin foraje, pentru care perioada este de cel puţin 3 luni;

- Studii privind dimensionarea zonelor de protecţie a surselor de apă subterană;

- studii privind relaţia dintre compoziţia mineralogică a apei şi natura rocilor traversate;

- evaluarea şi monitorizarea resurselor/rezervelor de substanţă minerală utilă;”.

2. La articolul 30 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) în cazul forajelor, debitul de apă confirmat prin pompare cu un debit constant, cu monitorizarea continuă a calităţii apei, pe o perioadă de cel puţin un an pentru apa minerală naturală şi pentru apa minerală terapeutică sau de cel puţin 3 luni pentru apa geotermală cu temperatură mai mare de 38°C, cu condiţia ca acest debit să nu depăşească 80% din debitul critic determinat la testările hidrodinamice ale acviferului în cazul forajelor explorate prin pompare, respectiv debitul minim înregistrat, în cazul forajelor explorate artezian; pentru apele geotermale, indicatorul obligatoriu de monitorizat este temperatura, care va fi măsurată zilnic, în condiţiile unei exploatări a sursei, cu un debit constant. În cazul în care, în cele 3 luni de monitorizare a forajului/forajelor de apă geotermală cu temperatură mai mare de 38°C, nu se realizează stabilizarea nivelului hidrodinamic pentru debitul constant de pompare, se va continua cercetarea până la îndeplinirea acestei condiţii;”.

3. La articolul 31, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru forajele de apă geotermală pentru care au fost înregistrate atât rezerve dovedite care se valorifică, cât şi resurse măsurate, pentru aceeaşi sursă, cu acordul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale se poate trece la valorificarea resurselor măsurate, cu condiţia monitorizării pe O perioadă de minimum o lună a temperaturii apei la gura forajului.”

4, La articolul 31, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Sursele (forajele şi/sau emergenţele naturale) de ape minerale terapeutice care se găsesc în staţiuni balneoclimatice consacrate, pentru care au fost înregistrate resurse/rezerve şi pentru care exploatarea a fost temporar întreruptă din motive economice, pot fi exploatate experimental cu valorificare, numai după efectuarea minimum a unei analize cu indicaţii terapeutice şi a unei analize pentru microbiologie. Pentru aceste surse seva face o nouă înregistrare de resurse/rezerve, după perioada de monitorizare de minimum 1 an pentru foraje şi 18 luni pentru izvoare, prevăzută la art. 30 alin. (1) lit. a) şi b).”

Art. II. - Prevederile prezentului ordin se aplică şi operaţiunilor de evaluare şi clasificare în derulare la data intrării în vigoare a acestuia.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intra în vigoare la data publicării.

 

Preşedinte Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 20 mai 2016.

Nr. 116.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Nr. 681 din 13 mai 2016

Nr. 889 din 9 mai 2016

Nr. 429 din 4 mai 2016

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) - S.A., întreprindere publică a cărei autoritate tutelară este Ministerul Tineretului şi Sportului

 

În temeiul prevederilor:

- art. 4 alin. (1) lit. b) şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind

întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirecte participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice, ministrul tineretului şi sportului şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Ministrul tineretului şi sportului,

Daniela Pescaru,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Elisabeta Lipă

secretar de stat

 

 

 

ANEXĂ

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Operatorul economic: Societatea Comercială Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, tronson 6, et. 12, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: RO 1573170

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curant (2016)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

4.â66

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

4.306

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

 

2

 

Venituri financiare

5

0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

4.225

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

4.225

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1.829

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

196

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1.216

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

731

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

731

 

 

 

C2

bonusuri

14

0

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

257

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

228

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

984

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

81

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

81

 

1

 

Rezerve legale

25

4

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

77

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

612

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

585

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

18

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

18

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.384

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.384

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

239

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

981

 

8

 

Plăţi restante

55

34

 

9

 

Creanţe restante

56

300

 

*) Rd.50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr.2

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2016-14 mai 2017

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 153.833/IM din 20 aprilie 2016, al Direcţiei generale păduri, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă cotele de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2016-14 mai 2017, prevăzute în anexele nr. 1-6.*)

Art. 2. - (1) Cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pentru fiecare specie şi pentru fiecare fond cinegetic de către gestionarii acestora, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vânătorii referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, urmărindu-se conservarea biodiversităţii faunei cinegetice şi păstrarea echilibrului ecologic.

(2) În situaţiile în care în cursul perioadei de vânătoare gestionarii fondurilor cinegetice se schimbă, cotele de recolta nerealizate revin noilor gestionari de Sa momentul preluării dreptului de gestionare a faunei cinegetice.

(3) Cu respectarea cotelor de recoltă, fiecare vânător înscris în autorizaţia de vânătoare poate recolta într-o zi maximum 50 de exemplare din specia ciocârlie (Alauda arvensis), maximum 50 exemplare din specia prepeliţă (Coturnix coturnix) şi maximum 15 exemplare pentru fiecare dintre speciile gâscă-de-vară (Anser anser rubirostris), gârliţă mare (Anser albifrons), raţă mare (Anas platyrhynehos), raţă mică (Anas crecca), raţa-cu-cap-castaniu (Aythya ferina), raţa moţată (Aythya fuligula), raţa pestriţă (Anas strepera), raţa sunătoare (Bucephala clangula), raţa lingurar (Anas clypeata), raţa suliţar (Anas acuta), raţa cârâitoare (Anas querquedula) şi raţa-cu-cap-negru (Aythya mania).

Art. 3. - Pe fondurile cinegetice care se suprapun ariilor naturale protejate, cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pe suprafeţele din fondurile cinegetice unde practicarea vânătorii este admisă potrivit legii.

Art. 4. - (1) în cazul modificării condiţiilor ecologice din cuprinsul fiecărui fond cinegetic şi a mişcărilor naturale de efective, în cursul perioadei de vânătoare 15 mai 2016-14 mai 2017, la solicitarea gestionarilor fondurilor cinegetice, structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare analizează şi aprobă, pe baza documentelor de constatare, reaşezarea cotelor de recoltă aprobate prin prezentul ordin, între fondurile cinegetice ale aceluiaşi gestionar, iar pentru vânatul de pasaj, între gestionari, cu acordul acestora.

(2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţi] publice centrale care răspunde de vânătoare vor înainta organismului de specialitate din cadrul acesteia, lunar, situaţia actualizată a aprobărilor de reaşezare a cotelor de recoltă, emise în baza prevederilor alin. (1).

Art. 5. - (1) în cazul efectuării, în cursul perioadei de vânătoare 15 mai 2016-14 mai 2017, a unor acţiuni de populare a fondurilor cinegetice cu exemplare ce aparţin speciilor de vânat sedentar. În urma cărora să rezulte efective cel puţin egale cu efectivele optime aprobate pentru specia în cauză, pe fondul cinegetic respectiv, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare aprobă, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia, solicitările gestionarilor fondurilor cinegetice pentru suplimentarea cotelor de recoltă aprobate iniţial sau pentru acordarea de cote de recoltă pentru speciile de vânat care au făcut obiectul acţiunilor de populare.

(2) Anterior acţiunii de populare prevăzute la alin. (1), gestionarul fondurilor cinegetice în cauză are obligaţia Să solicite, în scris, structurilor teritoriale competente ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, delegarea de reprezentanţi care să participe la acţiunea de populare pa care urmează să o realizeze.

(3) Solicitarea prevăzută la aţin. (2) se va transmite cu cel puţin 10 zile calendaristice anterior acţiunii de populare, precizând data şi locul la care aceasta urmează să aibă loc.

(4) După acţiunea de populare, participanţii vor întocmi, la faţa locului, un document privind modul de desfăşurare a acţiunii de populare, precizându-se fondul cinegetic, zona din cadrul acestuia în care se face popularea, provenienţa, numărul, structura pe sexe şi vârsta exemplarelor populate.

Art. 6. - (1) Exemplarele de mamifere din speciile admise la vânătoare care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice se recoltează în orice perioadă a anului, la solicitarea scrisă a gestionarului, de către personalul de specialitate al gestionarului, prin metoda la pândă, după cum urmează:

a) în baza aprobării conducerii structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, în raza căreia se află fondul cinegetic, în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin nu a fost realizată;

b) în baza aprobării conducerii autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor sale teritoriale de specialitate, în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin a fost realizată.

(2) Aprobările prevăzute la alin. (1) se acordă după ce personalul de specialitate al structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare a verificat la faţa locului situaţia pagubelor produse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 7. - (1) Pentru diminuarea efectelor negative pe care speciile de pradă le au asupra efectivelor de căprior, iepure, fazan şi potârniche, gestionarii fondurilor cinegetice vor organiza şi vor desfăşura lunar, în perioada legală de vânare, acţiuni având ca scop realizarea integrală a cotelor de recoltă aprobate pentru speciile vulpe, şacal, cioară grivă şi coţofană, precum şi combaterea câinilor hoinari şi a pisicilor sălbăticite,

(2) Rezultatele acţiunilor prevăzute la alin. (1) se transmit centralizat, pe judeţ, fond cinegetic şi specie, la structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, în primele cinci zile lucrătoare din luna următoare pentru acţiunile desfăşurate în luna anterioară.

Art. 8. - În scopul cooperării la îndeplinirea programelor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a pestei porcine clasice, a pestei porcine africane şi a rabiei, la solicitarea direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, gestionarii fondurilor cinegetice au obligaţia de a lua următoarele măsuri;

a) asigură prezenţa paznicilor de vânătoare şi a întregului personal tehnic de specialitate angajat pentru a fi instruiţi cu privire la prelevarea de probe biologice de la mistreţii şi vulpile recoltate cu ocazia acţiunilor de vânătoare;

b) ambalează şi expediază la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, conform normelor sanitare veterinare, prin personal instruit şi cu mijloace asigurate de către autorităţile sanitare veterinare, vulpile găsite moarte sau vânate pentru care vor primi recompense financiare conform legii;

c) neutralizează în condiţii de securitate şi de respectare a legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare cadavrele porcilor mistreţi găsiţi morţi, de la care personalul sanitare-veterinar a recoltat probe biologice în vederea diagnosticului de laborator, precum şi masa gastro-intestinală şi alte resturi biologice rezultate după eviscerarea mistreţilor vânaţi;

d) anunţă, de îndată, medicul veterinar oficial cu privire la depistarea în fondul cinegetic a cadavrelor de animale sălbatice sau a exemplarelor cu simptome certe de boală.

Art. 9. - În cazul introducerii pe teritoriul României a virusului pestei porcine africane, administratorul modifică mărimea cotelor de recoltă prin referat de aprobare, la solicitarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în conformitate cu strategia europeană pentru pesta porcină africană.

Art. 10. - Pentru protecţia stocului de reproducători şi a femelelor gestante, se recomandă ca recoltarea exemplarelor de iepure-de-câmp (Lepus europaeus) să se realizeze până în data de 31 decembrie 2016.

Art. 11. - Prin excepţie de la art. 16 din Regulamentul privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 353/2008, cu modificările ulterioare, şi de la anexa nr. 4 la regulament, în perioada 1 februarie 2017-14 mai 2017 exemplarele de mistreţ, mascul, se recoltează doar prin metodele „la pândă” şi „la dibuit” în baza autorizaţiilor de vânătoare individuale şi colective tip A.

Art. 12. - (1) Controlul modului în care sunt respectate prevederile prezentului ordin se realizează de către personalul de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare şi al structurilor teritoriale ale acesteia.

(2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare vor verifica trimestrial şi ori de câte ori este necesar ca urmare a unor sesizări modul de îndeplinire de către gestionarii fondurilor cinegetice a prevederilor prezentului ordin.

(3) Situaţia centralizată cu privire la nerespectarea prevederilor prezentului ordin constatate în urma verificărilor prevăzute la alin. (2) şi cu privire la măsurile luate va fi transmisă la autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare în primele 5 zile lucrătoare din trimestrul următor, pentru verificările din trimestrul anterior.

Art. 13. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea gestionarilor fondurilor cinegetice potrivit legii şi clauzelor contractelor de gestionare în vigoare.

Art. 14. - Nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (2) şi (3) atrage răspunderea disciplinară şi/sau administrativă, după caz, a celor vinovaţi.

Art. 15. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 16. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Simona Olimpia Negru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 mai 2016.

Nr. 951.


*) Anexele nr. 1-6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonoma .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

 

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 98 lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, prevăzută în anexa nr. 1

Art. 2. - Procedura se aplică şi cererilor de restituire aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Decizie de restituire a taxei pe valoarea adăugată”, cod MFP 14.13.02.02/r, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.250/2007 privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 5 decembrie 2007.

Art. 7. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 17 mai 2016,

Nr. 1.559.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

 

1. Restituirea taxei pe valoarea adăugată se efectuează în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii, cu posibilitatea de prelungire în condiţiile prevăzute de art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Cererea de restituire se depune de către persoanele care au dreptul să solicite restituirea, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

3. (1) Cererea de restituire a taxei pe valoarea adăugată, împreună cu documentaţia prevăzută de dispoziţiile legale în vigoare, se depun la organul fiscal competent, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată.

3. (2) Organul fiscal competent este:

a) pentru cererile de restituire depuse în condiţiile Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată aprobate prin ordine ale ministrului finanţelor publice - organul fiscal desemnat prin respectivele acte normative;

b) pentru celelalte cereri de restituire - organul fiscal competent în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat solicitantul.

4. De la registratură, cererea însoţită de documentaţia prevăzută la pct. 3 alin. (1) se repartizează compartimentului cu atribuţii în domeniul soluţionării cererilor de restituire a TVA, denumit în continuare compartiment de specialitate, care înregistrează cererile într-o evidenţă specială, organizată potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură.

5. Compartimentul de specialitate analizează cererea şi documentaţia depusă de solicitant, verificând respectarea condiţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru restituirea TVA, şi întocmeşte Referatul pentru analiza documentară, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta procedura.

6. (1) Pe baza constatărilor cuprinse în Referatul pentru analiză documentară, compartimentul de specialitate întocmeşte proiectul Deciziei de restituire a taxei pe valoarea adăugată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

6. (2) Decizia se întocmeşte în două exemplare, se verifică şi se vizează de şeful compartimentului de specialitate şi se înaintează, împreună cu documentaţia şi Referatul pentru analiza documentară, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

6. (3) Deciziile de restituire a TVA emise sunt decizii sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 94 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Decizia de restituire a TVA aprobată se transmite compartimentului de colectare, în vederea compensării şi/sau restituirii, în conformitate cu prevederile art. 167 şi 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

8. (1) Compartimentul de colectare, în baza datelor din evidenţa analitică pe plătitor, precum şi a Deciziei de restituire a TVA, întocmeşte Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, conform formularelor aprobate.

8. (2) Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume se întocmeşte în trei exemplare, se semnează de şeful compartimentului de colectare şi se aprobă de conducătorul adjunct al unităţii fiscale.

8. (3) Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, aprobată, se transmite, pe bază de borderou, compartimentului de trezorerie în vederea efectuării compensării şi/sau restituirii.

9. După efectuarea compensării şi/sau restituirii compartimentul de trezorerie transmite compartimentului de colectare două exemplare ale deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau ale notei privind restituirea/rambursarea unor sume, acestea purtând viza unităţii de trezorerie a statului.

10. Compartimentul de colectare transmite compartimentului de specialitate ambele exemplare ale deciziilor şi ale notei, un exemplar pentru a fi comunicat solicitantului şi un exemplar în vederea arhivării.

11. (1) După operarea datelor privind soluţionarea cererii de restituire în evidenţa specială, compartimentul de specialitate transmite dosarul solicitării compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.

11. (2) Dosarul solicitării cuprinde:

- cererea solicitantului;

- Referatul pentru analiză documentară;

- Decizia de restituire a TVA;

- Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume.

12. După primirea Deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate îl înştiinţează pe solicitant despre modul de soluţionare a cererii, prin transmiterea Deciziei de restituire a TVA, a Deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Evidenţa cererilor de restituire a TVA

 

Nr. crt.

Denumirea solicitantului

Codul de identificare fiscală

Nr. şi data înregistrării Cererii de restituire a TVA

Suma solicitată

Decizia organului fiscal*)

Suma aprobată

Diferenţa faţă de suma solicitată

Data efectuării compensării şi/sau restituirii

0

1

2

3

4

5

6

7 = 4-6

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se va completa cu: A, în cazul cererilor aprobate;

                                    R, în cazul cererilor respinse.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ................................/

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Unitatea Fiscală ........................................................................

Nr. ......................../............................

 

 

Aprobat

Conducătorul unităţii fiscală,

...................................................................

 

REFERAT

pentru analiză documentară

 

Prin Cererea de restituire a TVA înregistrată cu nr. ......................../............................, ........................................................................, (denumirea contribuabilului)

cod de identificare fiscală ........................................................................, solicită restituirea TVA în sumă de ........................................................................ (lei)

Restituirea este solicitată pentru: ...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

în temeiul dispoziţiilor legale ..................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................

Pentru acordarea restituirii au fost verificate următoarele documente:

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

 

În urma verificării documentaţiei depuse în vederea restituirii s-au constatat următoarele:

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

 

În urma analizei facturilor anexate de contribuabil au rezultat următoarele:

 

 

 

 

TVA acceptată

 

 

 

 

 

- lei –

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Factură/Nr./data

Furnizor/Prestator

Codul de identificare fiscală al furnizorului/prestatorului

Total factură

Bază de impozitare

TVA

Documente de plată a facturii

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVA respinsă:

 

 

 

 

 

- lei –

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Factură

Nr./data

Furnizor

Total factură

Baza de impozitare

TVA

Motivele de fapt

Temeiul de drept

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca urmare a celor prezentate, situaţia TVA este următoarea:

TVA solicitată la restituire: .................................

TVA aprobată la restituire: .................................

TVA respinsă la restituire: .................................

 

Avizat,

Verificat,

Întocmit,

Funcţia .................................

Funcţia .................................

Funcţia .................................

Numele şi prenumele .................................

Numele şi prenumele .................................

Numele şi prenumele .................................

Data .................................

Data .................................

Data .................................

Semnătura .................................

Semnătura .................................

Semnătura .................................

 

ANEXA Nr. 2

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

 

m Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Sigla

Stema MFP

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ................................/

D.G.R.F.P./

 

Jj Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

D.G.A.M.C.

 

Unitatea Fiscală ........................................................................

 

 

Nr. ......................../............................

 

 

 

Adresa: ...............................................................

 

Tel. ......................................................................

 

Fax ......................................................................

 

E-mail: ................................................................

 

 

DECIZIE DE RESTITUIRE A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele ........................................................................

Cod de identificare fiscală ........................................................................

Adresa: Localitatea ........................................................................, str. ........................................................................ nr. ...., bl. ..., ap. ..., et. ..., judeţul/sectorul ........................................................................

În baza art. 98 lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a cererii de restituire a TVA, înregistrată cu nr. .............................. din .............................. se stabileşte taxa pe valoarea adăugată de restituit, astfel:

TVA solicitată la restituire .............................. lei

TVA aprobată la restituire .............................. lei

TVA respinsă la restituire .............................. lei

Motivaţia respingerii:

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Suma aprobată la restituire urmează procedura prevăzută la art. 165, 167 sau 168, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta Decizie de restituire a taxei pe valoarea adăugată poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 272 alin. (1) din acelaşi act normativ.

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele

Semnătura şi ştampila

 

Cod MFP 14.13.02.02/r

www.anaf.ro

 

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 

DISPOZIŢIE

privind constatarea unei funcţii vacante şi înregistrarea unui nou membru în cadrul Comisiei de psihologie clinică şi psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România

 

Având în vedere constatarea unei funcţii vacante în cadrul Comisiei de psihologie clinică şi psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România, precum şi rezultatele alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România din data de 19 aprilie 2013, transmise de către Convenţia naţională a Colegiului Psihologilor din România,

în temeiul dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,

preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România dispune:

Art. 1. - (1) Se constată existenţa unei funcţii vacante în cadrul Comisiei de psihologie clinică şi psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România, survenită ca urmare a demisiei din motive personale a membrului Macavei Bianca, în specialitatea consiliere psihologică.

(2) Se înregistrează un nou membru, potrivit ordinii stabilite de rezultatele alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România din data de 19 aprilie 2013, în persoana doamnei Tănase (Popescu) Claudia, având codul RUP nr. 01700 în specialitatea consiliere psihologică.

Art. 2. - (1) Prezenta dispoziţie intră în vigoare de la data publicării acesteia, mandatul doamnei Tănase (Popescu) Claudia fiind activ din aceeaşi dată.

(2) Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,

Mihai Aniţei

 

Bucureşti, 18 martie 2016.

Nr. 6.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.