MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 383/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 383         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 19 mai 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

96. - Lege pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004

 

Protocol privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare

 

502. - Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

358. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.62. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea Instrucţiunilor privind operaţiunile de mişcare şi transport ale marilor unităţi şi unităţilor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.4/2014

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

4. - Regulament privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptata la Paris la 1 iulie 1953 şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - România aderă la Convenţia pentru înfiinţarea Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare (CERN), adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost revizuită la 17 ianuarie 1971.

Art. 2. - România aderă la Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificat,

Art. 3. - România aderă la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004,

Art. 4. - (1) Contribuţia financiară a României la bugetul CERN este suportată în întregime de la bugetul de stat, în conformitate cu art. VII din Convenţia pentru înfiinţarea Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare.

(2) în vederea valorificării din punct de vedere economic a calităţii de stat membru, în termen de 90 de zile Guvernul va adopta, prin norme, un set de măsuri pentru a sprijini societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, interesate de cooperarea comercială cu CERN conform regulilor financiare ale acestei organizaţii.

Art. 5. - (1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este autoritatea desemnată să reprezinte România la CERN. Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este sprijinit în demersurile de reprezentare a României de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.

(2) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, nominalizează reprezentanţii României în Consiliul şi comitetele CERN.

Art. 6. - (1) Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare ale instituţiilor din România la programele şi proiectele CERN derulate pe baza protocoalelor specifice încheiate se realizează din bugetul Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, conform reglementărilor specifice în vigoare.

(2) Conducerea activităţilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către Institutul de Fizică Atomică pe bază de contract de finanţare încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, în condiţiile legii.

Art. 7. - La punctul I ai anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, după numărul curent 63 se introduce un nou număr curent, nr. crt. 631, cu următorul cuprins:

 

.Nr. crt.

Denumirea organizaţiei

Sediul

Anul înfiinţării

Anul aderării României

Instituţia română care coordonează relaţiile cu organizaţia internaţională respectivă

631.

Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare

Geneva

1953

2015

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

AUGUSTIN-CONSTANTIN MITU

 

Bucureşti, 16 mai 2016.

Nr. 96.

 

PROTOCOL

privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare*)


*) Traducere.

 

Preambul

Statele părţi la prezentul protocol,

având în vedere Convenţia pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare (CERN) şi Protocolul financiar anexat la aceasta, semnate la 1 iulie 1953, intrate în vigoare la 29 septembrie 1954 şi modificate la 17 ianuarie 1971, având în vedere faptul că Organizaţia îşi are sediul în Geneva, Elveţia, şi că statutul său în Elveţia este definit prin Acordul dintre Consiliul Federal Elveţian şi Organizaţie din 11 iunie 1955,

având în vedere faptul că Organizaţia este, de asemenea, stabilită în Franţa, unde statutul său este definit prin Acordul între Guvernul Republicii Franceze şi Organizaţie din data de 13 septembrie 1965, astfel cum a fost revizuit la 16 iunie 1972,

având în vedere, de asemenea, Convenţia dintre Consiliul Federal al Confederaţiei Elveţiene şi Guvernul Republicii Franceze din 13 septembrie 1965 privind extinderea teritoriului Organizaţiei pentru a include teritoriul francez,

având în vedere faptul că activităţile Organizaţiei se extind în mod constant pe teritoriul tuturor statelor părţi ale Convenţiei, cu o creştere consecventă substanţială a mobilităţii persoanelor şi bunurilor atribuite şi utilizate pentru programele sale de cercetare, dorind să asigure îndeplinirea eficientă a funcţiilor Organizaţiei atribuite prin Convenţie, în mod particular articolul II, prin care se definesc scopurile Organizaţiei, şi să Ii garanteze un tratament egal pe teritoriul tuturor statelor părţi ale Convenţiei, hotărând în acest sens, în conformitate cu articolul IX din Convenţie, să acorde Organizaţiei privilegiile şi imunităţile necesare pentru exercitarea activităţilor sale oficiale,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Definiţii

 

În sensul prezentului protocol:

a) „Convenţia” se referă la Convenţia pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare şi Protocolul financiar anexat la aceasta, semnate la 1 iulie 1953, intrate în vigoare la 29 septembrie 1954 şi modificate la 17 ianuarie 1971;

b) „Organizaţia” se referă la Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare;

c) „activităţi oficiale” se referă la activităţile Organizaţiei prevăzute în Convenţie, în mod particular articolul II al acesteia, inclusiv activităţile sale de natură administrativă;

d) „Oficiali” se referă la „membrii personalului” astfel cum sunt aceştia definiţi în Statutul Personalului Organizaţiei;

e) „Acord de cooperare” se referă la un acord bilateral, încheiat între Organizaţie şi un stat nonmembru sau un institut ştiinţific cu sediul în respectivul stat, prin care se definesc condiţiile de participare la activităţile Organizaţiei;

f) „Acord de asociere” se referă la un acord bilateral, încheiat între Organizaţie şi un stat neeligibil pentru a deveni un stat membru, prin care se instituie un puternic parteneriat instituţional între respectivul stat şi Organizaţie pentru a-i permite acestuia o angajare mai profundă în activităţile Organizaţiei.

 

ARTICOLUL 2

Personalitate juridică internaţională

 

1. Organizaţia va avea personalitate juridica internaţională şi capacitate juridică pe teritoriile respective ale statelor părţi la prezentul protocol.

2. Organizaţia va avea în mod particular capacitatea de a contracta, de a dobândi şi de a dispune de bunuri mobile şi imobile şi de a participa la proceduri judiciare.

 

ARTICOLUL 3

Inviolabilitatea terenurilor, clădirilor şi spaţiilor

 

1. Terenurile, clădirile şi spaţiile Organizaţiei sunt inviolabile.

2. Niciun mandatar al autorităţilor publice nu poate avea acces în cadrul acestora fără acordul expres al directorului general sau al reprezentantului său autorizat în mod corespunzător.

3. În caz de incendiu sau alt dezastru care necesită o acţiune de protecţie promptă, în cazul în care solicitarea consimţământului expres nu este posibilă, autorizarea din partea directorului general poate fi considerată a fi acordată.

4. Organizaţia nu va permite ca spaţiile sau clădirile sale să servească drept refugiu pentru o persoană urmărită pentru săvârşirea, tentativa de a săvârşi sau săvârşirea recentă a unei infracţiuni sau ilegalităţi, sau pentru care s-a emis mandat de arestare sau ordin de deportare, sau care a fost condamnată pentru infracţiune de către autorităţile competente,

 

ARTICOLUL 4

Inviolabilitatea arhivelor şi a documentelor

 

Arhivele Organizaţiei şi toate documentele sub orice formă deţinute de Organizaţie sau aparţinând acesteia, indiferent de locul în care se află acestea şi indiferent de persoana care le deţine, sunt inviolabile.

 

ARTICOLUL 5

Imunitatea de jurisdicţie şi de execuţie

 

1. În exercitarea activităţilor sale oficiale Organizaţia se va bucura de imunitate de jurisdicţie, cu următoarele excepţii:

a) în măsura în care Consiliul Organizaţiei renunţă la această imunitate într-un caz particular;

b) în cazul unei plângeri din partea unui terţ, pentru daune rezultate în urma unui accident cauzat de un autovehicul aparţinând sau utilizat în numele Organizaţiei, sau în cazul unei infracţiuni rutiere în care este implicat respectivul vehicul;

c) în cazul punerii în aplicare a unei hotărâri arbitrale pronunţate în temeiul articolului 16 sau 18 din prezentul protocol;

d) în cazul unei cereri reconvenţionale care are legătură directă cu şi care a fost introdusă în cadrul procedural al unei plângeri înaintate de către Organizaţie.

2. Bunurile şi valorile Organizaţiei, indiferent de locul în care se află acestea, se vor bucura de imunitate faţă de orice formă de rechiziţionare, confiscare, expropriere, sechestrare şi orice altă formă de sechestru sau interferenţă, prin acţiune executivă, administrativă, judiciară sau legislativă, cu următoarele excepţii:

a) în măsura în care Consiliul Organizaţiei renunţă la respectiva imunitate într-un caz particular;

b) în măsura în care poate fi temporar necesar pentru prevenirea sau investigarea accidentelor în care sunt implicate autovehicule aparţinând sau utilizate în numele Organizaţiei;

c) în cazul unei popriri pe salariu aplicate pentru o datorie a unui oficial al Organizaţiei, cu condiţia ca respectiva poprire să rezulte dintr-o hotărâre definitivă şi executorie, în conformitate cu regulile şi reglementările în vigoare în teritoriul de executare.

 

ARTICOLUL 6

Măsuri fiscale şi vamale

 

1. În cadrul activităţilor safe oficiale, Organizaţia, bunurile şi veniturile sale vor fi scutite de impozite directe.

2. Atunci când, în exercitarea activităţilor sale oficiale, Organizaţia procedează la achiziţionarea sau utilizarea de bunuri sau servicii de valoare substanţială, în a) căror preţ sunt incluse impozitele, taxele sau alte impuneri, statul parte la prezentul protocol care a perceput taxele, impozitele sau alte impuneri va lua măsurile corespunzătoare în vederea remiterii sau rambursării valorii acestor impozite, taxe sau alte impuneri în cazul în care sunt identificabile.

3. Importul şi exportul, de către sau în numele Organizaţiei, de bunuri şi materiale în exercitarea activităţilor sale oficiale vor fi scutite de toate taxele de import şi export şi de alte taxe.

4. Nu se va acorda nicio scutire sau rambursare pentru impozite, taxe sau alte impuneri de orice fel care constituie simpla remunerare a serviciilor prestate.

5. Prevederile de la paragrafele 2 şi 3 din prezentul articol nu se aplică în cazul achiziţiei sau utilizării de bunuri sau servicii sau în cazul importului de bunuri destinate uzului personal al oficialilor şi al directorului general al Organizaţiei

6. Bunurile şi materialele aparţinând Organizaţiei, care au fost achiziţionate sau importate în conformitate cu prevederile paragrafului 2 sau 3 din prezentul articol, nu vor fi vândute sau donate pe teritoriul statului care a acordat scutirea decât în condiţiile prevăzute de respectivul stat.

 

ARTICOLUL 7

Dispunerea liberă de fonduri

 

Organizaţia poate să primească, să deţină şi să transfere în mod liber orice fel de fonduri, valută şi numerar; Organizaţia poate dispune de acestea în mod liber pentru activităţile sale oficiale şi poate deţine conturi în orice valută, în măsura necesară îndeplinirii obligaţiilor sale.

 

ARTICOLUL 8

Comunicări oficiale

 

Circulaţia publicaţiilor şi a altor materiale informative, primite sau transmise de către Organizaţie sub orice formă în exercitarea activităţilor sale oficiale, nu va fi restricţionată în niciun fel.

 

ARTICOLUL 9

Privilegiile şi imunităţile reprezentanţilor statelor

 

1. Reprezentanţii statelor părţi la prezentul protocol se vor bucura, în exercitarea propriilor funcţii şi în cursul deplasărilor la şi de la locul pentru întâlniri ale Organizaţiei, de următoarele privilegii şi imunităţi:

a) imunitate de arestare, detenţie şi confiscare a efectelor personale;

b) imunitate de jurisdicţie, chiar şi după încheierea misiunii acestora, în ceea ce priveşte actele, inclusiv cuvintele rostite sau scrise, întreprinse de aceştia în exercitarea funcţiilor deţinute; această imunitate nu se va aplica însă în cazul unei infracţiuni rutiere cu autovehicul săvârşite de un reprezentant al unui stat parte la prezentul protocol, şi nici în cazul daunelor provocate de un autovehicul aparţinând sau condus de acesta;

c) inviolabilitatea tuturor documentelor oficiale deţinute sub orice formă;

d) dreptul de a utiliza coduri şi de a primi documente şi corespondenţi prin curier sau bagaj sigilat;

e) pentru aceştia şi soţii/soţiile acestora, scutirea de toate măsurile de restricţionare a intrării şi formalităţile de înregistrare a străinilor;

f) aceleaşi facilităţi în ceea ce priveşte reglementările monetare şi de schimb valutar ca şi cele acordate reprezentanţilor guvernelor străine aflaţi în misiuni oficiale temporare;

g) aceleaşi facilităţi vamale în ceea ce priveşte bagajul personal al acestora ca şi cele acordate agenţilor diplomatici.

2. Niciun stat parte la prezentul protocol nu va fi obligat să acorde privilegiile şi imunităţile prevăzute în prezentul articol propriilor cetăţeni sau persoanelor care, la momentul preluării atribuţiilor în respectivul stat, sunt rezidenţi permanenţi ai acestuia.

 

ARTICOLUL 10

Privilegiile şi imunităţile oficialilor Organizaţiei

 

1. Oficialii Organizaţiei vor beneficia de imunitate de jurisdicţie, chiar şi după încetarea funcţiilor deţinute, pentru actele, inclusiv cuvintele rostite sau scrise, întreprinse de aceştia în exercitarea funcţiilor deţinute şi în limitele propriilor atribuţii. Această imunitate nu se va aplica însă în cazul unei infracţiuni rutiere cu autovehicul săvârşite de un oficial al Organizaţiei şi nici în cazul daunelor provocate de un autovehicul aparţinând sau condus de acesta.

2. Oficialii Organizaţiei se vor bucura de următoarele privilegii:

a) dreptul de a importa fără taxe vamale mobilierul propriu şi efectele personale la momentul preluării funcţiei în care au fost numiţi în serviciul Organizaţiei în statul respectiv şi dreptul de a exporta fără taxe vamale, la momentul încetării funcţiilor deţinute în statul respectiv, mobilierul propriu şi efectele personale, în ambele cazuri sub rezerva condiţiilor impuse de legile şi reglementările statului în care se exercită dreptul;

b)

(i) sub rezerva condiţiilor şi conform procedurilor stabilite de Consiliul Organizaţiei, oficialii şi directorul general al Organizaţiei vor fi supuşi unei taxe, în beneficiul Organizaţiei, asupra salariilor şi retribuţiilor plătite de Organizaţie. Aceste salarii şi retribuţii vor fi scutite de la plata impozitului pe venit naţional;

(ii) statele părţi la prezentul protocol nu vor fi obligate să scutească de la impozitul pe venit pensiile sau rentele plătite de Organizaţie foştilor oficiali şi directori generali aferente activităţii desfăşurate în cadrul Organizaţiei;

c) pentru ei înşişi şi membrii familiei care fac parte din gospodăria proprie, aceeaşi scutire de la restricţiile de imigrare şi formalităţile de înregistrare a străinilor ca şi cea acordată în mod normal oficialilor organizaţiilor internaţionale;

d) inviolabilitatea tuturor documentelor oficiale, deţinute sub orice formă;

e) pentru ei înşişi şi membrii familiei care fac parte din gospodăria proprie, aceleaşi facilităţi de repatriere în timpul crizelor internaţionale ca şi cele acordate membrilor misiunilor diplomatice;

f) în ceea ce priveşte transferurile de fonduri şi schimbul valutar şi facilităţile vamale, privilegiile acordate în general oficialilor organizaţiilor internaţionale.

3. Niciun stat parte la prezentul protocol nu va fi obligat să acorde privilegiile şi imunităţile la care se face referire la paragrafele 2), c), e) şi f) din cadrul prezentului articol propriilor cetăţeni sau persoanelor care, la momentul preluării atribuţiilor în respectivul stat parte, sunt rezidenţi permanenţi ai acestuia.

 

ARTICOLUL 11

Asigurări sociale

 

Organizaţia şi oficialii angajaţi de Organizaţie vor fi scutiţi de toate contribuţiile obligatorii la schemele naţionale de asigurări sociale, înţelegându-se că respectivelor persoane li se oferă asigurare de protecţie socială echivalentă de către Organizaţie.

 

ARTICOLUL 12

Privilegiile şi imunităţile directorului general

 

1. În plus faţă de privilegiile şi imunităţile prevăzute la articolele 10 şi 11 din prezentul protocol, directorul general se va bucura pe întreaga durata a funcţiilor sale de privilegiile şi imunităţile acordate prin Convenţia de la Viena privind Relaţiile Diplomatice din 18 aprilie 1961 agenţilor diplomatici de rang comparabil.

2. Niciun stat parte la prezentul protocol nu va fi obligat să acorde privilegiile şi imunităţile la care se face referire în prezentul articol propriilor cetăţeni sau persoanelor care, la momentul preluării atribuţiilor în respectivul stat parte, sunt rezidenţi permanenţi ai acestuia.

 

ARTICOLUL 13

Obiectul şi limita imunităţilor

 

1. Privilegiile şi imunităţile prevăzute la articolele 9, 10 şi 12 din prezentul protocol se acordă exclusiv pentru a asigura funcţionarea fără impedimente a Organizaţiei şi independenţa integrală a persoanelor cărora le sunt acordate. Acestea nu sunt acordate pentru beneficiul personal al persoanelor în cauză.

2. Renunţarea la aceste imunităţi se poate realiza:

a) în cazul directorului general, de către Consiliul Organizaţiei;

b) în cazul oficialilor, de către directorul general sau persoana care acţionează în locul său în conformitate cu articolul VI, paragraful 1 b) al Convenţiei;

c) în cazul reprezentanţilor de stat, de către respectivul stat parte; şi reprezintă o obligaţie să se procedeze astfel în orice caz particular în care imunităţile ar împiedica mersul justiţiei, iar renunţarea la acestea se poate realiza fără a afecta scopul pentru care sunt acordate.

 

ARTICOLUL 14

Cooperarea cu statele părţi la prezentul protocol

 

Organizaţia va coopera cu autorităţile competente din statele părţi la prezentul protocol pentru a facilita administrarea corespunzătoare a justiţiei, respectarea legilor şi reglementărilor cu privire la poliţie, sănătate publică, sănătate şi siguranţă în muncă şi mediu, precum şi pentru a preveni orice abuz de privilegii, imunităţi şi facilităţi prevăzute în cadrul prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 15

Securitate şi ordine publică

 

1. Dreptul unui stat parte la prezentul protocol de a lua măsuri de precauţie în interesul propriei securităţi nu va fi afectat de nicio prevedere din prezentul protocol.

2. Dacă un stat parte la prezentul protocol consideră că este necesar să se ia măsuri pentru propria securitate sau pentru menţinerea ordinii publice, acesta va sesiza Organizaţia, cu excepţia cazului în care acest lucru nu este posibil, cât mai repede în funcţie de circumstanţe, în scopul de a stabili de comun acord măsurile necesare pentru protejarea intereselor Organizaţiei.

3. Organizaţia va coopera cu guvernul respectivului stat parte la prezentul protocol, pentru a evita orice prejudiciu adus securităţii sau ordinii publice din respectivul stat parte care rezultă din activităţile sale.

 

ARTICOLUL 16

Dispute de natură privată

 

1. Organizaţia va prevedea metode adecvate de soluţionare a următoarelor tipuri de dispute:

a) dispute care decurg din contractele la care Organizaţia este parte;

Organizaţia va include, în toate contractele scrise pe care le încheie, altele decât cele la care se face referire la paragraful 1 d) din prezentul articol, o clauză de arbitraj în temeiul căreia orice dispute care rezultă din interpretarea sau executarea contractului vor fi supuse arbitrajului, la cererea oricăreia dintre părţi, sau, dacă părţile stabilesc astfel, unei alte metode adecvate de soluţionare;

b) dispute care decurg din prejudiciile cauzate de Organizaţie sau care implică orice altă răspundere noncontractuală a Organizaţiei;

c) dispute care implică un oficial al Organizaţiei care se bucură de imunitate de jurisdicţie, dacă nu s-a renunţat la respectiva imunitate în conformitate cu dispoziţiile articolului 5 din prezentul protocol;

d) dispute apărute între Organizaţie şi propriii oficiali.

Organizaţia va supune toate disputele care decurg din aplicarea şi interpretarea contractelor încheiate cu oficiali ai Organizaţiei, în baza Statutului Personalului Organizaţiei, jurisdicţiei Tribunalului Administrativ al Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILOAT) sau a oricărui alt tribunal administrativ internaţional cu jurisdicţie asupra Organizaţiei în urma unei decizii a Consiliului.

2. Pentru disputele pentru care nu este specificată nicio metodă anume de soluţionare la paragraful 1 din prezentul articol, Organizaţia poate recurge la orice metodă de soluţionare pe care o consideră adecvată, în mod particular la arbitraj sau la trimiterea către un tribunal naţional.

3. Orice metodă de soluţionare pentru care se optează conform prezentului articol se va baza pe principiul unui proces corect în vederea soluţionării în timp util, în mod echitabil, imparţial şi obligatoriu a disputei.

 

ARTICOLUL 17

Dispute între state părţi la prezentul protocol

 

1. Orice diferend referitor la aplicarea sau interpretarea prezentului protocol care nu este soluţionat pe cale amiabilă între părţi poate fi supus de oricare dintre părţi unui tribunal de arbitraj internaţional, în conformitate cu articolul 19 din prezentul protocol.

2. Dacă un stat parte la prezentul protocol intenţionează să supună o dispută arbitrajului, acesta va notifica directorul general, care va informa imediat fiecare stat parte la prezentul protocol cu privire la respectiva notificare.

 

ARTICOLUL 18

Dispute între statele părţi la prezentul protocol şi Organizaţie

 

1. Orice diferend dintre unul sau mai multe state părţi la prezentul protocol şi Organizaţie privind aplicarea sau interpretarea prezentului protocol, care nu este soluţionat pe cale amiabilă între părţi (unul sau mai multe state părţi la prezentul protocol reprezentând o parte la dispută şi Organizaţia reprezentând cealaltă parte) poate fi înaintat de oricare dintre părţi unui tribunal de arbitraj internaţional, în conformitate cu articolul 19 din prezentul protocol.

2. Directorul general va informa imediat celelalte state părţi la prezentul protocol cu privire la notificarea transmisă de partea care solicită arbitraj.

 

ARTICOLUL 19

Tribunalul de arbitraj internaţional

 

1. Tribunalul de arbitraj internaţional la care se face referire în articolele 17 şi 18 din prezentul protocol („Tribunalul*) va fi guvernat de prevederile prezentului articol.

2. Fiecare parte la dispută va numi un membru al Tribunalului. Membrii astfel numiţi vor alege de comun acord un al treilea membru, care va fi Preşedintele Tribunalului. În caz de dezacord între membrii Tribunalului cu privire la alegerea Preşedintelui, acesta din urmă va fi numit de Preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie la cererea membrilor Tribunalului.

3. Dacă una dintre părţile la dispută nu desemnează un membru al Tribunalului şi nu a luat măsuri în acest sens în termen de două luni de la solicitarea celeilalte părţi, cealaltă parte poate solicita preşedintelui Curţii Internaţionale de Justiţie să realizeze numirea.

4. Tribunalul îşi va stabili propria procedură.

5. Nu va exista niciun drept de apel împotriva hotărârii Tribunalului, care va fi definitivă şi obligatorie pentru părţi. În cazul unei dispute privind conţinutul sau sfera de aplicare a hotărârii, Tribunalului îi revine obligaţia de a da o interpretare, la cererea oricăreia dintre părţi.

 

ARTICOLUL 20

Implementarea Protocolului

 

Organizaţia poate să încheie, în cazul în care Consiliul Organizaţiei decide astfel, acorduri suplimentare cu unul sau mai multe state părţi la prezentul protocol, în vederea implementării dispoziţiilor prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 21

Procedura de modificare

 

1. Amendamentele la prezentul protocol pot fi propuse de orice stat parte la Convenţie şi vor fi comunicate de către directorul general al Organizaţiei celorlalte state părţi la prezentul protocol.

2. Directorul general va convoca o reuniune a statelor părţi la prezentul protocol. Dacă în cadrul reuniunii textul propus al modificării este adoptat cu o majoritate de două treimi a statelor părţi prezente şi care votează, acesta va fi transmis de directorul general către statele părţi la prezentul protocol spre acceptare în conformitate cu normele constituţionale respective ale acestora.

3. Orice astfel de modificare va intra în vigoare în a treizecea zi după ce toate statele părţi la prezentul protocol au notificat directorul general cu privire la ratificarea, acceptarea sau aprobarea acesteia.

 

ARTICOLUL 22

Acorduri speciale

 

1. Dispoziţiile prezentului protocol nu vor limita sau aduce atingere dispoziţiilor altor acorduri internaţionale încheiate între Organizaţie şi un stat parte la prezentul protocol ca urmare a faptului că pe teritoriul respectivului stat parte se află sediul, birourile regionale, laboratoarele sau alte instalaţii ale acesteia, în caz de conflict între prevederile prezentului protocol şi cele ale unui astfel de acord internaţional, dispoziţiile respectivului acord internaţional vor prevala.

2. Nicio prevedere din prezentul protocol nu va împiedica statele părţi la prezentul protocol să încheie alte acorduri internaţionale cu Organizaţia prin care se confirmă, se completează, se extind sau se amplifică prevederile prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 23

Semnare, ratificare şi aderare

 

1. Prezentul protocol va fi deschis pentru semnare din 19 decembrie 2003 până în 19 decembrie 2004, de către statele părţi la Convenţie şi de către statele care au încheiat un acord de cooperare sau de asociere cu Organizaţia.

2. Prezentul protocol este supus ratificării, acceptării sau aprobării de către statele semnatare. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO).

3. Prezentul protocol va rămâne deschis pentru aderare de către statele părţi la Convenţie şi de către statele care au încheiat un acord de cooperare sau de asociere cu Organizaţia. Instrumentele de aderare vor fi depuse la directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO).

 

ARTICOLUL 24

Intrare în vigoare

 

1. Prezentul protocol va intra în vigoare la treizeci de zile de la data la care este depus al doisprezecelea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare de către un stat parte la Convenţie.

2. Pentru fiecare stat care ratifică, acceptă, aprobă sau aderă la prezentul protocol după intrarea sa în vigoare, prezentul protocol va intra în vigoare în a treizecea zi de la depunerea la directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) a propriului instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

 

ARTICOLUL 25

Notificare

 

Directorul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) va notifica toate statele semnatare şi aderente ale prezentului protocol şi directorul general al organizaţiei cu privire la depunerea fiecărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, cu privire la data intrării în vigoare a prezentului protocol, precum şi cu privire la orice notificare de denunţare a acestuia.

 

ARTICOLUL 26

Înregistrare

 

Directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) va înregistra prezentul protocol, la data intrării sale în vigoare, la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite, în conformitate cu articolul 102 din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite.

 

ARTICOLUL 27

Denunţare

 

Orice stat parte la prezentul protocol poate denunţa prezentul protocol, în orice moment, prin notificare scrisă adresată directorului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO). Denunţarea va intra în vigoare la data împlinirii unui an de la data primirii respectivei notificări, cu excepţia cazului în care notificarea precizează o dată ulterioară.

Drept care reprezentanţii subsemnaţi, care au fost autorizaţi în mod corespunzător în acest sens de propriile guverne, au semnat prezentul protocol.

 

Încheiat la Geneva în data de 18 martie 2004, în limbile engleză şi franceză, ambele texte fiind în mod egal autentice şi depus la arhiva Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, al cărei director general va transmite o copie certificată tuturor statelor semnatare şi aderente.

 

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 mai 2016.

Nr. 502.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 14 alin. (3) şi art. 16 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă organigrama Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, prevăzută în anexa nr. 2,

Art. 3. - (1) Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate poate deţine, în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute de lege, un număr maxim de 10 autoturisme, cu un consum normat de carburant de 175 litri pe lună pentru fiecare autoturism.

(2) Cheltuielile rezultate din utilizarea parcului auto se suportă din bugetul anual aprobat al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Art. 4. - Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 361 se introduce un nou articol, articolul 362, cu următorul cuprins:

„Art. 362. - Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei, în temeiul Legii nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.”

2. În anexa nr. 3, la punctul III, după poziţia 2 se introduce o nouă poziţie, poziţia 3, cu următorul cuprins:

„3. Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate - 50.”

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei,

Florin Aurel Moţiu,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

Bucureşti, 11 mai 2016.

Nr. 358.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, denumită în continuare Agenţia, este instituţie publică de interes naţional cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiţiei, care funcţionează în temeiul Legii nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, denumită în continuare Legea.

Art. 2. - Principiile după care se desfăşoară activitatea Agenţiei sunt legalitatea, confidenţialitatea, integritatea, autonomia operaţională, celeritatea, eficienţa şi respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor şi ale terţilor.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi structura Agenţiei

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii comune

 

Art. 3. - Personalul Agenţiei este format din directorul general, directorul general adjunct, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor în condiţiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inspectori de urmărire şi administrare bunuri, funcţie publică specifică, în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionari publici, în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din personal contractual, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) în cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Agenţiei se aplică în mod corespunzător reglementările specifice referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare, evaluarea profesională, răspunderea disciplinară şi concedii, aplicabile categoriilor de personal similare din cadrul Ministerului Justiţiei.

(2) Dispoziţiile privind examenul de capacitate din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Agenţiei.

(3) în cazul inspectorilor de urmărire şi administrare bunuri se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 611/2C08 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor din Lege referitoare la ocuparea posturilor şi la condiţiile de vechime.

(4) Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru categoriile de personal prevăzute la alin. (5) lit. a) şi b) din Lege se aprobă de către Consiliu, la propunerea directorului general.

(5) Prevederile legale în materia declarării averilor şi a intereselor se aplică personalului Agenţiei în mod corespunzător.

(6) Funcţiile deţinute în cadrul Agenţiei sunt incompatibile cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior, precum şi a celor de instruire din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii sau al Şcolii Naţionale de Grefieri, în condiţiile legii.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Conducerea Agendei

 

Art. 5. - (1) Agenţia este condusă de un director general, judecător, procuror sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, numit prin ordin al ministrului justiţiei.

(2) Directorul general conduce activitatea Agenţiei, o reprezintă în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, cu instituţiile publice centrale şi locale, cu persoanele juridice şi fizice române sau străine, precum şi în justiţie.

(3) Directorul general este ordonator terţiar de credite.

(4) în exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii şi instrucţiuni cu caracter administrativ, în condiţiile legii.

(5) Directorul general poate delega, prin decizie, oricare dintre atribuţiile de conducere, reprezentare şi angajare a Agenţiei directorului general adjunct sau conducătorilor de compartimente din cadrul Agenţiei. Delegarea atribuţiilor se va realiza cu respectarea principiului separării atribuţiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuţiile persoanelor care au calitatea de conducător al compartimentului financiar-contabil.

Art. 6. - (1) Directorul general îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) organizează, conduce şi controlează, în condiţiile legii, activitatea Agenţiei;

b) repartizează lucrările personalului din subordine, direct sau, după caz, prin intermediul directorului general adjunct, şefilor de serviciu ori şefilor de birou, stabileşte modul de soluţionare a acestora, prioritatea lor şi, după caz, termenele în care trebuie rezolvate;

c) aprobă, prin decizie, Regulamentul de ordine interioară al Agenţiei;

d) aprobă, prin decizie sau instrucţiune, norme interne, proceduri de lucru şi formulare aplicabile în activitatea Agenţiei;

e) comunică ministrului justiţiei şi Consiliului Agenţiei raportul anual de audit extern independent;

f) convoacă reuniunile Consiliului Agenţiei, propune ordinea de zi şi o aduce la cunoştinţa membrilor Consiliului;

g) prezintă Consiliului Agenţiei informări şi rapoarte semestrial sau ori de câte ori îi sunt cerute;

h) prezintă spre aprobare Consiliului Agenţiei raportul anual de activitate, inclusiv sub forma bilanţului anual prevăzut la art. 37 alin. (1) din Lege, strategia operaţională a Agenţiei şi Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante din categoriile de personal prevăzute la art. 14 alin. (5) lit. a) şi b) din Lege;

i) prezintă spre avizare Consiliului Agenţiei metodologia de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate, precum şi propunerile de politici publice în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracţiuni;

j) propune ministrului justiţiei înfiinţarea de structuri teritoriale fără personalitate juridică ale Agenţiei;

k) prezintă spre aprobare ministrului justiţiei statele de funcţii şi personal;

l) propune ministrului justiţiei politici publice în domeniul de competenţă al Agenţiei;

m) dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante din categoriile de personal prevăzute la art. 14 alin. (5) lit. a) şi b) din Lege, a metodologiei de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate, precum şi a altor decizii şi instrucţiuni cu caracter normativ;

n) asigură cadrul instituţional necesar pentru dezvoltarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în activitatea Agenţiei;

o) asigură implementarea prevederilor Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în materia resurselor umane, directorul general exercită următoarele atribuţii:

a) exercită competenţele privind numirea, promovarea, sancţionarea, încetarea exercitării funcţiei, angajarea personalului contractual, precum şi toate celelalte aspecte ce ţin de desfăşurarea raporturilor de muncă sau de serviciu privind personalul din cadrul Agenţiei, cu respectarea procedurilor şi condiţiilor prevăzute de lege;

b) repartizează personalul Agenţiei în servicii şi birouri, putând înfiinţa compartimente în cadrai serviciilor şi birourilor;

c) numeşte, în condiţiile legii, prin decizie, în funcţiile de şef serviciu şi şef birou dintre categoriile de personal prevăzute la art. 14 alin. (5) lit. a)-c) din Lege, stabilind categoria de personal pentru aceste funcţii de conducere;

d) întocmeşte fişele de post, stabilind responsabilităţile directorului general adjunct şi ale personalului cu funcţii de conducere din cadrul Agenţiei, cu excepţia şefului Serviciului suport operaţional, a cărui fişă de post este întocmită de către directorul general adjunct;

e) aprobă fişele de post ale personalului Agenţiei;

f) evaluează, în condiţiile legii, activitatea profesională a directorului general adjunct şi a personalului cu funcţii de conducere din cadrul Agenţiei, cu excepţia şefului Serviciului suport operaţional, pe baza criteriilor de performanţă stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice, şi contrasemnează fişele de evaluare şi rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului din subordine;

g) aprobă planul anual de pregătire profesională a personalului Agenţiei.

(3) în calitate de ordonator terţiar de credite, directorul general exercită următoarele atribuţii:

a) transmite ordonatorului principal de credite proiectul de buget al Agenţiei, propunerile de virări de credite, precum şi propunerile de rectificări bugetare;

b) răspunde de angajarea şi utilizarea creditelor de angajament şi creditelor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea Agenţiei şi cu respectarea dispoziţiilor legale;

c) răspunde de angajarea şi utilizarea creditelor de angajament şi creditelor bugetare, pe baza bunei gestiuni financiare;

d) asigură organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare;

e) asigură organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice;

f) asigură organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;

g) răspunde de organizarea activităţii de control financiar preventiv propriu.

Art. 7. - (1) Directorul general este ajutat de un director general adjunct, funcţie publică de conducere, numit prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea ministrului finanţelor publice.

(2) În caz de imposibilitate de exercitare a atribuţiilor prevăzute de lege de către directorul general, directorul general adjunct exercită atribuţiile acestuia.

(3) în cazurile în care directorul general se află în concediu sau în deplasare în ţară sau în străinătate, acesta deleagă atribuţiile sale directorului general adjunct, şefilor de servicii sau şefilor de birouri din cadrul Agenţiei.

(4) Directorul general adjunct exercită competenţele delegate prin decizie de directorul general, conduce Compartimentul plăţi şi coordonează activitatea Serviciului suport operaţional, calitate în care întocmeşte fişa de post pentru şeful acestui serviciu şi evaluează, în condiţiile legii, activitatea profesională a acestuia.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Alte funcţii de conducere

 

Art. 8. - Şefii de serviciu şi şeful de birou exercită următoarele atribuţii:

a) planifică, organizează, conduc, controlează şi răspund de activitatea compartimentului;

b) realizează efectiv lucrările de o complexitate şi importanţă deosebită;

c) întocmesc fişele de post, stabilind responsabilităţile personalului din subordine, pe care le supun aprobării directorului general al Agenţiei;

d) evaluează, în condiţiile legii, activitatea profesională a personalului, pe baza reglementărilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal din cadrul Agenţiei;

e) repartizează personalului din subordine lucrările atribuite spre soluţionare compartimentului pe care îl conduc;

f) răspund de repartizarea echilibrată a sarcinilor către personalul din subordine;

g) asigură cunoaşterea şi aplicarea de către personalul din subordine a dispoziţiilor emise de conducătorii ierarhici;

h) urmăresc şi iau măsuri pentru corecta aplicare a legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate al compartimentului pe care îl conduc;

i) urmăresc respectarea normelor de conduită de către personalul din subordine şi sesizează abaterile conducerii Agenţiei;

j) acordă personalului din subordine dreptul de acces direct la sistemele informatice şi de comunicaţii, conform atribuţiilor de serviciu ale acestora;

k) informează conducerea Agenţiei cu privire la orice problemă care poate afecta realizarea activităţilor acesteia;

l) verifică, avizează sau aprobă, după caz, lucrările elaborate în cadrul compartimentului pe care îl conduc;

m) realizează programarea concediilor de odihnă şi urmăresc efectuarea acestora în conformitate cu programarea aprobată;

n) formulează propuneri privind pregătirea profesională a personalului din subordine şi privind îmbunătăţirea activităţii compartimentului pe care îl conduc;

o) răspund în faţa directorului general sau a directorului general adjunct pentru activitatea realizată;

p) reprezintă Agenţia în relaţii cu persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, în limita mandatului încredinţat de conducerea Agenţiei;

q) stabilesc, cu avizul şefului ierarhic superior, persoana din subordine căreia să îi delege atribuţiile pe perioada absenţei de la serviciu, cu acordul acesteia din urmă;

r) asigură dezvoltarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în activitatea structurilor pe care le conduc;

s) exercită alte atribuţii legate de specificul lor de activitate, primite de la superiorii ierarhici, în condiţiile legii.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Compartimentele din cadrul Agenţiei

 

Art. 9. - (1) Agenţia dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de servicii şi birouri, compus din 50 de posturi, inclusiv directorul generai şi directorul general adjunct.

(2) Statele de funcţii şi personal se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.

(3) Prin decizie a directorului general al Agenţiei se stabilesc: repartizarea personalului Agenţiei în cadrul serviciilor, birourilor şi compartimentelor, înfiinţarea de compartimente în cadrul serviciilor şi birourilor, stabilirea categoriei de personal pentru funcţiile de şef serviciu şi şef birou.

(4) Aparatul administrativ ai Agenţiei este organizat în următoarele servicii şi birouri:

a) Biroul identificare şi urmărire bunuri;

b) Serviciul administrare şi valorificare bunuri;

c) Serviciul juridic, comunicare şi registratură;

d) Serviciul suport operaţional;

e) Compartimentul plăţi.

Art. 10. - (1) Biroul identificare şi urmărire bunuri este condus de un şef birou, subordonat directorului general.

(2) Biroul identificare şi urmărire bunuri are următoarele atribuţii:

a) exercită, potrivit legii şi altor reglementări în vigoare, atribuţiile Agenţiei de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor sau cu autorităţile cu atribuţii similare din alte state membre ale Uniunii Europene, prin asigurarea schimbului de date şi informaţii, în vederea îndeplinirii funcţiei prevăzute la art. 3 lit. a) din Lege;

b) exercită, potrivit legii şi altor reglementări în vigoare, atribuţiile Agenţiei de cooperare cu autorităţile şi instituţiile publice române competente prevăzute la art. 4 alin. (1) din Lege, în vederea identificării şi urmăririi bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale, al confiscării speciale sau extinse, prin transmiterea datelor şi informaţiilor la care are acces direct sau indirect;

c) asigură reprezentarea României la nivelul Reţelei de Interagenţii Camden pentru Recuperarea Creanţelor (CARIN) şi schimbă date şi informaţii în acest scop, inclusiv la nivelul altor reţele similare;

d) realizează schimb de bune practici cu oficiile de recuperare a creanţelor sau cu autorităţile cu atribuţii similare din alte state;

e) efectuează analize şi studii, prin sintetizarea, sistematizarea şi interpretarea datelor statistice privitoare la activitatea pe care o desfăşoară;

f) participă la reuniunile organismelor şi organizaţiilor regionale şi internaţionale în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracţiuni;

g) dezvoltă şi implementează proiecte cu finanţare europeană şi internaţională;

h) acordă asistenţa solicitată Agenţiei de către organele de urmărire penală sau instanţele de judecată privind utilizarea celor mai bune practici În materia identificării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare;

i) organizează, în condiţiile legii, forme de pregătire profesională a practicienilor în domeniul de competenţă;

j) elaborează propuneri de politici publice în domeniul său de competenţă;

k) analizează anual activitatea proprie şi propune conducerii măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;

l) asigură constituirea fondului arhivistic al compartimentului din documentele rezultate din activitatea proprie;

m) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea Agenţiei.

(3) În virtutea calităţii de autoritate română competentă în sensul Legii nr. 55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol), republicată, Biroul identificare şi urmărire bunuri are următoarele atribuţii:

a) accesează direct Sistemul informatic şi de comunicaţii Europol - SIENA;

b) aplică regulile de securitate referitoare la exploatarea autorizată a sistemului;

c) accesează doar acele date, aplicaţii software şi componente hardware pentru care este autorizat, necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

d) raportează administratorului de securitate orice incident de securitate, ameninţare sau suspiciune de vulnerabilitate a sistemului;

e) solicită Unităţii Naţionale Europol extragerea din sistemul informaţional Europol a datelor necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

f) furnizează Europol datele statistice solicitate privind situaţia recuperării creanţelor provenite din infracţiuni pe teritoriul statelor membre;

g) comunică Europol, în condiţiile legii, informaţii necesare în cadrul unui anumit fişier de lucru pentru analiză;

h) precizează Europol eventualele restricţii de utilizare a datelor comunicate şi, dacă este cazul, comunică acordul pentru utilizarea acestora în alte scopuri sau pentru alţi destinatari;

i) solicită, în condiţiile legii, modificarea, corectarea sau ştergerea datelor incorecte transmise Europol;

j) ia toate măsurile necesare pentru a asigura legalitatea şi confidenţialitatea transmiterii datelor către Europol, precum şi pentru protecţia datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.

(4) La nivelul Biroului identificare şi urmărire bunuri sunt constituite următoarele evidenţe:

a) registrul general de evidenţă a lucrărilor;

b) condica de expediere internă;

c) condica de expediere externă a corespondenţei;

d) condica de prezenţă.

Art. 11. - (1) Serviciul administrare şi valorificare bunuri este condus de un şef serviciu, subordonat directorului general.

(2) Serviciul administrare şi valorificare bunuri are următoarele atribuţii:

a) administrează şi ţine evidenţa sumelor de bani care fac obiectul sechestrului potrivit art. 252 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile în condiţiile art. 252 alin. (3) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 2521 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părţii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi potrivit art. 254 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

b) comunică alerte în format electronic privind ridicarea măsurilor asigurătorii de către procuror, judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de către instanţa de judecată, către toate instituţiile publice şi entităţile profesionale cu atribuţii în domeniul executării silite, care au obligaţia de a comunica în termen de 15 zile lucrătoare dacă asupra aceluiaşi bun au fost înfiinţate şi alte măsuri asigurătorii;

c) realizează activitatea de depozitare temporară şi administrare a bunurilor mobile indisponibilizate a căror valoare individuală depăşeşte, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, în condiţiile legii; în acest scop, Serviciul administrare şi valorificare bunuri îndeplineşte toate atribuţiile ce derivă din calitatea Agenţiei de custode, în sensul art. 252 alin. (9) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

d) obţine, în condiţiile legii, acordul proprietarului bunului în vederea valorificării în condiţiile art. 2521-2524 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

e) desfăşoară activităţile necesare valorificării de îndată a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 2521 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

f) ţine evidenţa imobilelor asupra cărora a fost solicitată intabularea ipotecii legale, în condiţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a imobilelor asupra cărora a fost solicitată notarea măsurii asigurătorii, în baza ordonanţei procurorului sau a încheierii judecătorului;

g) ţine evidenţa hotărârilor şi a încheierilor prin care s-a luat măsura de siguranţă a confiscării speciale sau a confiscării extinse dispuse de instanţele române, precum şi a celor comunicate autorităţilor române de către instanţele străine;

h) analizează, trimestrial, modul şi gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;

i) predă organelor de valorificare bunurile aflate în administrarea Agenţiei, confiscate în cadrul procesului penal, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

j) întocmeşte propuneri privind bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului, care pot fi transmise cu titlu gratuit în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti său a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice la propunerea Agenţiei, pentru a fi utilizate pentru obiective de natură socială;

k) întocmeşte propuneri privind bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului, care pot fi date în folosinţă gratuită asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi Academiei Române şi academiilor de ramură înfiinţate în baza unei legi speciale, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice la propunerea Agenţiei, pentru a fi utilizate pentru obiective de natură socială de interes public sau în raport cu obiectul lor de activitate, după caz;

l) acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanţelor de judecată, asistenţă în ceea ce priveşte: punerea în executare a ordinelor de sechestru şi confiscare primite de la/transmise către organe judiciare din alte state membre ale Uniunii Europene, utilizarea celor mai bune practici în materia administrării şi valorificării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare şi evaluarea bunurilor sechestrate, prin comunicarea de tabele, ghiduri şi orice alte instrumente-suport;

m) acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanţelor de judecată, asistenţă în ceea ce priveşte identificarea de spaţii optime pentru depozitarea bunurilor sechestrate; în acest scop, Agenţia poate încheia protocoale de cooperare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;

n) realizează schimb de bune practici cu oficiile de administrare a bunurilor sechestrate sau cu autorităţile cu atribuţii similare din alte state;

o) participă la reuniunile organismelor şi organizaţiilor regionale şi internaţionale în domeniul administrării şi valorificării bunurilor sechestrate/confiscate;

p) exercită atribuţiile ce derivă din calitatea Agenţiei de organ competent, potrivit art. 265 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

q) exercită atribuţiile ce derivă din calitatea Ministerului Justiţiei de autoritate română competentă, în sensul art. 140 alin. (9) din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

r) negociază şi facilitează încheierea de acorduri bilaterale sau multilaterale de partajare a bunurilor confiscate;

s) organizează, în condiţiile legii, forme de pregătire profesională a practicienilor în domeniul de competenţă;

ş) elaborează propuneri de politici publice în domeniul său de competenţă;

t) dezvoltă şi implementează proiecte cu finanţare europeană şi internaţională;

u) la solicitarea conducerii Agenţiei, desemnează un reprezentant în cadrul Comisiei de evaluare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care valorificarea priveşte bunuri confiscate în proceduri penale;

v) analizează anual activitatea proprie şi propune conducerii Agenţiei măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;

w) asigură constituirea fondului arhivistic al compartimentului, din documentele rezultate din activitatea proprie;

x) ţine evidenţa tehnico-operativă pe locuri de depozitare şi pe utilizatori a activelor fixe şi a obiectelor de inventar;

y) cu sprijinul Serviciului suport operaţional, publică pe pagina de internet a Agenţiei şi actualizează informaţii despre fiecare bun imobil confiscat în cadrul procesului penal, cuprinzând situaţia juridică, amplasament, fotografii, data trecerii în proprietatea privată a statului, precum şi alte date relevante;

z) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea Agenţiei.

(3) La nivelul Serviciului administrare şi valorificare bunuri sunt constituite următoarele evidenţe:

a) registrul general de evidenţă â lucrărilor;

b) Sistemul naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni;

c) condica de expediere internă;

d) condica de expediere externă a corespondenţei;

e) condica de prezenţă.

Art. 12. - (1) Serviciul juridic, comunicare şi registratură exercită atribuţii legate de reprezentarea Agenţiei în litigii, asigurarea legalităţii activităţii Agenţiei, comunicare şi relaţii cu publicul, secretariat şi registratură, precum şi protecţia informaţiilor clasificate.

(2) Serviciul juridic, comunicare şi registratură este condus de un şef serviciu, subordonat directorului general.

Art. 13. - În activitatea de reprezentare a Agenţiei în litigii, Serviciul juridic, comunicare şi registratură are următoarele atribuţii:

a) reprezintă Agenţia şi apără drepturile şi interesele acesteia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe jurisdicţionale, pe baza delegaţiei date de conducerea Agenţiei, precum şi în raporturile cu persoane fizice sau juridice;

b) formulează şi promovează, în termenele procedurale, acţiunile, apărările, căile de atac, precum şi orice alte acte de procedură, în litigiile în care Agenţia este parte;

c) transmite spre executare Serviciului suport operaţional hotărârile judecătoreşti prin care se stabilesc obligaţii în sarcina Agenţiei;

d) formulează propuneri cu privire la executarea pe cale amiabilă a obligaţiilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti;

e) păstrează evidenţa dosarelor în care este implicată Agenţia, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;

f) elaborează, cu sprijinul celorlalte compartimente ale Agenţiei, statistici şi analize privind interpretările şi modul de aplicare a legii de către instanţele judecătoreşti În domeniul de competenţă al Agenţiei.

Art. 14. - În vederea asigurării legalităţii activităţii Agenţiei, Serviciul juridic, comunicare şi registratură are următoarele atribuţii:

a) analizează şi, după caz, avizează, din perspectiva legalităţii, următoarele acte elaborate în cadrul Agenţiei: proiectele de decizii ale directorului general, dispoziţiile privind aspectele de resurse umane, aplicarea sancţiunilor disciplinare, actele care pot atrage răspunderea patrimonială a Agenţiei, protocoalele de cooperare încheiate de Agenţie, la nivel naţional sau internaţional, proiectele de regulamente şi proceduri de lucru supuse aprobării directorului general, contractele încheiate de Agenţie şi actele elaborate de compartimentele Agenţiei în realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 23, 25, 26, art. 27 alin. (6),

(7) şi (8), art. 28 alin. (3) şi (4) şi art. 29 alin. (1), (3)-(5) din Lege;

b) la solicitarea conducerii Agenţiei, analizează şi, după caz, avizează orice alte acte elaborate în cadrul Agenţiei;

c) formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative aferente domeniului de competenţă al Agenţiei, aflate în procesul de legiferare;

d) participă, la solicitarea conducerii Agenţiei, la elaborarea proiectelor de acte normative incidente domeniului de activitate al Agenţiei;

e) propune conducerii Agenţiei modificarea, completarea sau iniţierea de acte normative în domeniul de activitate al Agenţiei;

f) asigură, la cerere, consultanţă juridică compartimentelor din cadrul Agenţiei;

g) urmăreşte publicarea în Monitorul Oficial al României a actelor normative cu relevanţă pentru domeniul de competenţă

al Agenţiei şi informează despre acestea conducerea celorlalte compartimente ale Agenţiei.

Art. 15. - În domeniul comunicării şi relaţiilor publice, Serviciul juridic, comunicare şi registratură are următoarele atribuţii:

a) analizează şi formulează răspunsuri, cu sprijinul celorlalte compartimente ale Agenţiei, în termenul legal, la solicitările, sesizările şi memoriile formulate în baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, adresate Agenţiei de către persoane fizice sau juridice în domeniul de competenţă, în legătură cu activitatea Agenţiei;

b) analizează şi formulează răspunsuri, cu sprijinul celorlalte compartimente ale Agenţiei, la solicitările adresate de presă;

c) elaborează strategia de comunicare a Agenţiei;

d) elaborează, în cooperare cu Serviciul suport operaţional, conceptul paginii de internet a Agenţiei;

e) acordă şi retrage acreditarea reprezentanţilor mass-mediei la Agenţie;

f) organizează conferinţele de presă ale Agenţiei;

g) informează publicul cu privire la activităţile de interes public organizate de Agenţie;

h) organizează programul de audienţe publice al conducerii Agenţiei şi răspunde de pregătirea şi organizarea audienţelor acordate persoanelor fizice sau juridice;

i) elaborează discursurile oficiale pentru evenimentele Agenţiei;

j) evaluează imaginea publică a Agenţiei şi elaborează recomandări în consecinţă;

k) redactează, în colaborare cu compartimentele de specialitate ale Agenţiei, şi emite drepturile la replică şi comunicatele de presă ale Agenţiei;

l) avizează publicarea oricărui material pe pagina de internet a Agenţiei;

m) organizează culegerea, analiza, stocarea şi difuzarea internă a informaţiilor sau comentariilor ce apar în presă privind activitatea Agenţiei;

n) asigură redactarea corespondenţei cu caracter protocolar a conducerii Agenţiei.

Art. 16. - (1 j În domeniul activităţilor de secretariat şi registratură, Serviciul juridic, comunicare şi registratură are următoarele atribuţii;

a) primeşte şi înregistrează corespondenţa adresată Agenţiei şi o prezintă conducerii acesteia pentru a dispune, prin rezoluţie, compartimentul sau persoana care o va soluţiona;

b) preia corespondenţa adresată de Agenţie terţilor, întocmeşte documentaţia necesară în vederea expedierii sale şi o expediază sau o predă unităţii poştale desemnate, după caz;

c) întocmeşte lucrările repartizate prin dispoziţia directorului general al Agenţiei;

d) asigură evidenţa, folosirea şi păstrarea în condiţii corespunzătoare a ştampilelor;

e) verifică permanent volumul de lucrări al Agenţiei, stadiul de executare a acestora, orice probleme speciale în activitatea Agenţiei şi informează conducerea acesteia;

f) asigură constituirea fondului arhivistic al compartimentului din documentele rezultate din activitatea proprie;

g) asigură, în condiţiile legii, organizarea arhivei Agenţiei.

(2) La nivelul Serviciului juridic, comunicare şi registratură sunt constituite următoarele evidenţe:

a) registrul general de evidenţă â lucrărilor;

b) condica de expediere a corespondenţei către compartimentele Agenţiei;

c) condica de corespondenţă externă;

d) registrul deciziilor şi instrucţiunilor emise de directorul general al Agenţiei;

e) condica de prezenţă.

Art. 17. - (1) În cadrul Serviciului juridic, comunicare şi registratură funcţionează persoana desemnată funcţionar de securitate, care exercită următoarele atribuţii:

a) elaborează şi supune aprobării conducerii Agenţiei normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit actelor normative în vigoare;

b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare ia măsuri pentru aplicarea acestuia;

c) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

d) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

e) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate şi păstrate la nivelul Agenţiei, pe clase şi niveluri de secretizare;

f) asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

g) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, în vederea verificării persoanelor care solicita accesul la informaţii clasificate;

h)ţine legătura cu Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secret de Stat (ORNISS) şi cu structurile de profil din celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

i) participă la întâlnirile organizate periodic de ORNISS pe problematica informaţiilor naţionale clasificate, informaţiilor NATO clasificate şi informaţiilor UE clasificate şi acţionează pentru implementarea noilor reglementări în materie la nivelul Agenţiei;

j) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate componentele acesteia;

k) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

l) oferă consiliere conducerii Agenţiei în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

m) informează conducerea Agenţiei despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

n) asigură consilierea persoanelor care au acces la informaţii clasificate cu privire la normele specifice;

o) prezintă conducerii Agenţiei date privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera sa de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;

p) efectuează, cu aprobarea conducerii Agenţiei, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

q) ţine evidenţa documentelor clasificate, primite şi expediate la nivelul Agenţiei;

r) primeşte şi verifică corespondenţa clasificată secret de stat, secret de serviciu şi neclasificată, primită prin poşta specială, inclusiv în ceea ce priveşte integritatea sigiliilor, seria ştampilelor de expediţie şi ambalajele în care a fost împachetată aceasta;

s) înregistrează documentele clasificate destinate expedierii: împachetează, sigilează şi predă documentele destinate expedierii organelor care asigură transportul acestora;

ş) predă corespondenţa neclasificată primită de la compartimentele din cadrul Agenţiei organelor care asigură transportul acesteia;

t) procesează şi multiplică documentele secret de stat şi de serviciu; urmăreşte permanent modul în care personalul respectă regulile de întocmire, multiplicare, evidenţă, mânuire, păstrare, transport şi distrugere a documentelor;

u) efectuează inventarierea documentelor secret de stat şi secret de serviciu existente;

v) organizează activitatea de constituire, ordonarea, inventarierea, evidenţa, folosirea, păstrarea şi depozitarea arhivei;

w) asigură măsurile ce se impun pentru siguranţa, buna păstrare şi depozitare a arhivei clasificate;

x) pune la dispoziţia persoanelor care deţin autorizaţii de acces la informaţii clasificate, spre consultare, pe baza aprobărilor, documentele clasificate aflate în arhiva curentă;

y) asigură predarea la depozitele intermediare de arhivă a arhivei proprii cu termenele de păstrare permanente şi temporare;

z) ţine evidenţa fondului arhivistic cu privire la informaţiile clasificate secret de stat şi secret de serviciu, până la predarea acestuia, conform reglementărilor în vigoare;

aa) ţine evidenţa, păstrează şi distribuie ştampilele şi sigiliile din evidenţa compartimentului;

bb) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora în cadrul sistemului informatic şi de comunicaţii;

cc) monitorizează, împreună cu personalul care are atribuţii în materia tehnologiei informaţiei, aplicarea măsurilor INFOSEC.

(2) Funcţionarul de securitate ţine următoarele evidenţe:

a) registrul de evidenţă a informaţiilor strict secrete de importanţă deosebită;

b) registrul de evidenţă a informaţiilor strict secrete şi secrete;

c) registrul de evidenţă a informaţiilor secrete de serviciu;

d) registrul de evidenţă a informaţiilor clasificate multiplicate;

e) registrul pentru evidenţa certificatelor de securitate/ autorizaţiilor de acces la informaţii naţionale clasificate;

f) registrul pentru evidenţa certificatelor de securitate tip A şi B pentru acces la informaţii NATO clasificate;

g) registrul de evidenţă a autorizaţiilor de acces la informaţii UE clasificate;

h) condica de primire-predare a documentelor clasificate - către compartimentele din Agenţie;

i) condica de predare-primire a corespondenţei în Agenţie;

j) registrul pentru evidenţa informaţiilor UE clasificate;

k) registrul pentru evidenţa documentelor dactilografiate;

l) registrul pentru evidenţa şi distribuirea mediilor de stocare a informaţiilor;

m) registrul pentru evidenţa specială;

n) fişa de pregătire individuală;

o) registrul pentru evidenţa mapelor şi cutiilor cu chei;

p) condica de predare-primire a corespondenţei neclasificate - către compartimentele din cadrul Agenţiei.

Art. 18. - Prin decizie, directorul general numeşte un funcţionar public din cadrul Serviciului juridic, comunicare şi registratură responsabil pentru consilierea etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită aplicabile funcţionarilor publici, cu următoarele atribuţii:

a) acordă consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei cu privire la respectarea normelor de conduită;

b) monitorizează aplicarea în cadrul Agenţiei a normelor de conduită aplicabile funcţionarilor publici;

c) întocmeşte rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.

Art. 19. - (1) Serviciul juridic, comunicare şi registratură asigură secretariatul Consiliului de coordonare a Agenţiei, prevăzut la art. 12 din Lege, sens în care exercită următoarele atribuţii:

a) asigură buna desfăşurare a activităţilor Consiliului;

b) redactează procesul-verbal de şedinţă, recomandările, hotărârile şi alte acte emise de Consiliu;

c) redactează şi comunică Consiliului adresele de convocare şi propunerile de ordine de zi;

d) înregistrează, expediază şi arhivează corespondenţa oficială a Consiliului;

e) asigură punerea la dispoziţia Consiliului a sălii de şedinţă, instalaţiei de sonorizare şi a altor facilităţi necesare desfăşurării şedinţelor acestuia;

f) organizează conferinţele de presă ale Consiliului.

(2) La nivelul secretariatului Consiliului sunt organizate următoarele evidenţe:

a) registrul de hotărâri şi recomandări ale Consiliului;

b) registrul proceselor-verbale;

c) arhiva înregistrărilor şedinţelor Consiliului;

d) registrul de corespondenţă al Consiliului.

Art. 20. - (1) Serviciul juridic, comunicare şi registratură exercită şi următoarele atribuţii:

a) implementează în cadrul Agenţiei prevederile legale în materia declarării averilor şi a intereselor, propunând în acest scop directorului general numirea prin decizie a persoanei responsabile;

b) analizează anual activitatea proprie şi propune conducerii măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;

c) asigură constituirea fondului arhivistic al compartimentului din documentele rezultate din activitatea proprie;

d) sprijină dezvoltarea şi implementarea proiectelor cu finanţare europeană şi internaţională;

e) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea Agenţiei.

(2) La nivelul Serviciului juridic, comunicare şi registratură sunt organizate următoarele evidenţe:

a) registrul general de evidenţă a lucrărilor;

b) condica de expediere internă;

c) condica de expediere externă a corespondenţei;

d) condica de prezenţă.

Art. 21. - (1) Serviciul suport operaţional exercită atribuţii legate de gestionarea resurselor necesare desfăşurării activităţii Agenţiei, organizate în următoarele domenii: resurse umane, financiar-contabil, administrativ şi achiziţii publice, protocol, protecţia muncii şi tehnologia informaţiei.

(2) Serviciul suport operaţional este condus de un şef de serviciu, subordonat directorului general adjunct.

(3) Serviciul suport operaţional asigură constituirea fondului arhivistic al compartimentului:, din documentele rezultate din activitatea proprie.^

Art. 22. - (1) în domeniul activităţilor de resurse umane, Serviciul suport operaţional exercită următoarele atribuţii:

a) întocmeşte lucrările necesare organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

b) întocmeşte lucrările necesare organizării examenului sau concursului de promovare pentru personalul Agenţiei;

c) întocmeşte lucrările necesare numirii, delegării, detaşării, transferului, suspendării ori încetării raportului de muncă sau de serviciu, precum şi a tuturor celorlalte aspecte ce ţin de desfăşurarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului din aparatul propriu al Agenţiei;

d) întocmeşte, în colaborare cu personalul cu atribuţii în domeniul financiar-contabil, statele de funcţii şi de personal;

e) organizează procesul de evaluare â performanţelor profesionale individuale ale personalului;

f) organizează, în condiţiile legii, activitatea de formare şi perfecţionare profesională a personalului;

g) primeşte şi rezolvă corespondenţa privind drepturile ce decurg din executarea unui raport de muncă/de serviciu;

h) efectuează lucrările privind acordarea unor drepturi de personal;

i) colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici din punctul de vedere al gestionării funcţiilor publice şi al carierei funcţionalilor publici;

j) întocmeşte Planul anual de ocupare a funcţiilor publice, potrivit legii;

k) asigură completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor încadraţi pe bază de contract individual de muncă (Revisal);

l) face recomandări cu privire la modul de întocmire a fişelor de post, verifică, din punct de vedere formal, corectitudinea întocmirii şi ţine evidenţa acestora;

m) întreprinde demersuri în vederea efectuării testării psihologice, la încadrarea în funcţie, potrivit legii;

n) asigură ţinerea la zi a evidenţei personalului din Agenţie, cu modificările ce intervin în statutul acestuia;

o) alcătuieşte şi gestionează dosarele profesionale ale personalului, asigurând confidenţialitatea datelor cuprinse în acestea;

p) întocmeşte, păstrează şi arhivează registrele, opisele, documentele proprii, precum şi dosarele profesionale pe care le gestionează până la data predării la arhiva agenţiei;

q) elaborează proiecte de regulament în domeniul său de activitate şi îndeplineşte atribuţiile specifice în aplicarea acestora;

r) întocmeşte proiectele de decizii de stabilire a drepturilor salariale pentru personalul din Agenţie.

(2) în cadrul Serviciului suport operaţional se gestionează dosarele profesionale ale personalului Agenţiei şi ale personalului scos din evidenţa Agenţiei şi se ţin următoarele registre privind resursele umane:

a) registrul privind evidenţa dosarelor profesionale ale personalului numit pe perioadă nedeterminată în Agenţie, cu următoarele rubrici: numărul dosarului, numele şi prenumele, funcţia, data numirii în Agenţie, data eliberării din funcţie, observaţii;

b) registrul de evidenţă a numerelor fişelor de post şi fişele de post, cu următoarele rubrici: numărul curent, denumirea postului, direcţia/compartimentul, numele şi prenumele titularului postului, numărul fiecărei fişe de post, observaţii;

c) registrul general de evidenţă a salariaţilor (Revisal);

d) registrul privind personalul Agenţiei care a ieşit din evidenţa instituţiei, întocmit pe ani calendaristici, cu următoarele rubrici: numărul curent, numele şi prenumele persoanei, data încetării activităţii, rubrică de observaţii privind motivul eliberării din funcţie;

e) opis alfabetic privind personalul Agenţiei care a ieşit din evidenţa instituţiei, întocmit pe ani calendaristici, cu următoarele rubrici: numărul curent de registru, numărul dosarului scos din evidenţă, numele şi prenumele persoanei.

Art. 23. - (1) în domeniul financiar-contabil. Serviciul suport operaţional exercită următoarele atribuţii:

a) stabileşte drepturile salariale pentru toate categoriile de personal al Agenţiei, conform normelor legale în vigoare, asigurând legalitatea şi realitatea datelor înscrise în statele de plată;

b) întocmeşte proiectele deciziilor de reţinere sau de imputare privind recuperarea pagubelor cauzate de salariaţii Agenţiei, pe care le transmite spre avizare, sub aspectul legalităţii, Serviciului juridic, comunicare şi registratură şi, ulterior aprobării acestora, le comunică persoanei cu atribuţii în domeniul salarizării în vederea punerii în executare;

c) întocmeşte adeverinţele privind stabilirea, actualizarea şi recalcularea pensiilor, respectiv a pensiilor de serviciu pentru personalul din cadrul Agenţiei;

d) fundamentează şi elaborează proiectul de buget al Agenţiei conform Scrisorii-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget, în conformitate cu necesarul de fonduri, şi îl transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, cu aprobarea directorului general al Agenţiei;

e) întocmeşte propunerea de repartizare pe trimestre a bugetului aprobat anual Agenţiei în condiţiile legii şi o transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, cu aprobarea directorului general al Agenţiei;

f) în scopul eficientizării execuţiei bugetare, efectuează propuneri de virări de credite, în limita creditelor bugetare aprobate, în conformitate cu art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, sau, după caz, cu prevederile legii anuale a bugetului de stat, pe care le transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, cu aprobarea directorului general al Agenţiei;

g) analizează gradul de utilizare a creditelor bugetare aprobate prin bugetul iniţial şi întocmeşte, dacă este cazul, propunerile privind fondurile necesare suplimentar cu ocazia rectificărilor bugetare, propunerile de disponibilizare a creditelor bugetare aprobate, pe care le transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, cu aprobarea directorului general al Agenţiei;

h) pentru sursa de finanţare buget de stat, întocmeşte lunar necesarul de fonduri, pentru deschiderile de credite, pe titluri de cheltuieli, În limita bugetului aprobat, cu încadrare în repartizarea pe trimestre, şi îl transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, cu aprobarea directorului general al Agenţiei;

i) pentru celelalte surse de finanţare, întocmeşte formularul „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare”, pe titluri de cheltuieli, pe care îl transmite, după aprobarea de către directorul general al Agenţiei, direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, în vederea avizării, din punctul de vedere al încadrării în repartizarea pe trimestre aprobată de către ordonatorul principal de credite;

j) în baza solicitărilor compartimentelor, pe parcursul anului, face propuneri de rectificări bugetare şi întocmire a unei noi file de buget;

k) monitorizează lunar execuţia bugetară, pe structura clasificaţiei bugetare, în vederea realizării indicatorilor economici sau bugetari, şi face propuneri, dacă este cazul, de retragere a creditelor bugetare deschise, în condiţiile legii, pe care le transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, cu aprobarea directorului general al Agenţiei;

l) organizează şi conduce contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, asigurând efectuarea înregistrării operaţiunilor economico-financiare pe baza principiilor contabilităţii de angajamente; asigură organizarea contabilităţii cheltuielilor şi veniturilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;

m) asigură ţinerea corectă şi la zi a evidenţei financiar-contabile a Agenţiei, conform prevederilor legii contabilităţii şi planului de conturi aprobat pentru instituţiile publice;

n) verifică documentele justificative primite şi întocmeşte notele contabile pentru toate operaţiunile economico-financiare;

o) asigură evidenţa contabilă a conturilor de capital, rezerve, fonduri;

p) asigură evidenţa contabilă a imobilizărilor necorporale, imobilizărilor corporale, imobilizărilor în curs şi a imobilizărilor financiare;

q) asigură evidenţa contabilă a materialelor şi a obiectelor de inventar;

r) asigură evidenţa contabilă a furnizorilor, drepturilor de personal, a datoriilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, protecţie socială şi a conturilor asimilate;

s) asigură evidenţa contabilă a conturilor de trezorerie şi instituţii de credit;

ş) asigură evidenţa contabilă a fondurilor externe nerambursabile;

t) asigură evidenţa contabilă a fondurilor cu destinaţie specială;

u) asigură evidenţa contabilă a cheltuielilor;

v) asigură evidenţa rezultatului patrimonial;

w) asigură înregistrarea în contabilitate a contribuţiilor/cotizaţiilor internaţionale ale Agenţiei faţă de organismele şi structurile internaţionale la care aceasta este membră, potrivit prevederilor legale în vigoare;

x) asigură evidenţa contabilă a conturilor în afara bilanţului, potrivit prevederilor legale în vigoare;

y) organizează şi asigură efectuarea operaţiunii de inventariere, potrivit prevederilor legale în vigoare;

z) analizează şi avizează propunerile făcute de comisia de inventariere privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe, casarea şi declasarea mijloacelor fixe şi a altor bunuri materiale fără mişcare, potrivit prevederilor legale în vigoare;

aa) răspunde de întocmirea registrelor contabile obligatorii: Registrul-jurnal, Registrul-inventar, Cartea mare;

bb) completează Registrul-inventar, conform prevederilor legale în vigoare;

cc) înregistrează în evidenţa contabilă rezultatele inventarierii, în baza procesului-verbal de inventariere aprobat de ordonatorul de credite, conform prevederilor legale în vigoare;

dd) întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea cheltuielilor în baza documentelor justificative prezentate, în limita şi pe structura bugetului repartizat, cu aprobarea ordonatorului de credite şi numai pentru efectuarea acelor cheltuieli prevăzute de prevederile legale în vigoare;

ee) organizează activitatea casieriei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

ff) verifică deconturile de cheltuieli prezentate de titulari şi efectuează operaţiunile de regularizare a avansurilor acordate;

gg) ţine evidenţa sumelor de bani sechestrate prin ordonanţa procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, precum şi a dobânzilor acumulate, în baza situaţiei transmise lunar de bănci;

hh) întocmeşte contractele pentru constituirea de garanţii gestionare în numerar, evidenţa, păstrarea, actualizarea, utilizarea, reconstituirea şi restituirea acestora;

ii) calculează şi acordă drepturile salariate pentru toate categoriile de salariaţi ai Agenţiei, având la bază statele de funcţii şi de personal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

jj) calculează şi acordă alte drepturi de natură salariată pentru toate categoriile de personal din cadrul Agenţiei, conform prevederilor în vigoare;

kk) răspunde, din punct de vedere salarial, de aplicarea deciziilor directorului general al Agenţiei privind încadrarea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie/desfacerea contractelor de muncă pentru personalul din cadrul Agenţiei;

ll) întocmeşte documentele de plată privind plata salariilor şi a vărsămintelor la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor de sănătate, în termenele prevăzute de lege;

mm) întocmeşte şi depune formularul 112 privind Declararea obligaţiilor de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, în termenul reglementat;

nn) întocmeşte şi depune formularul 205 privind Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile realizate, pe beneficiari de venit, în termenul reglementat;

oo) întocmeşte adeverinţele privind drepturile salariate, la solicitarea personalului Agenţiei;

pp) întocmeşte dările de seamă statistice lunare şi periodice privind indicatorii de muncă şi salariile la nivelul Agenţiei şi le transmite, conform legii, la Institutul Naţional de Statistică;

qq) întocmeşte situaţia lunară cu privire la monitorizarea cheltuielilor de personal şi o transmite la direcţia de specialitate

din cadrul Ministerului Justiţiei, cu aprobarea directorului general al Agenţiei;

rr) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale, conform prevederilor legale, şi le transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, cu aprobarea directorului general al Agenţiei;

ss) întocmeşte raportarea lunară privind creanţele, datoriile şi plăţile restante şi o transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, cu aprobarea directorului general al Agenţiei;

şş) întocmeşte raportarea financiară lunară privind execuţia pe titluri de cheltuială şi pe alineate aferentă proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare şi o transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, cu aprobarea directorului general al Agenţiei;

tt) întocmeşte programarea pe decade a deschiderilor de credite detaliată la nivel de titlu de cheltuială şi o transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, cu aprobarea directorului general al Agenţiei;

uu) în domeniul controlului financiar preventiv propriu: organizează controlul financiar preventiv propriu la nivelul Agenţiei, potrivit normelor legale în vigoare, asigurând desemnarea persoanelor care vor exercita controlul, a cadrului operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu şi a check-list-urilor pentru fiecare tip de operaţiune; exercită, potrivit legii, controlul financiar preventiv propriu asupra tuturor operaţiunilor şi documentelor din care derivă drepturi sau obligaţii patrimoniale între Agenţie şi alte persoane juridice şi fizice, precum şi asupra folosirii fondurilor băneşti prevăzute îh bugetul de venituri şi cheltuieli, în baza documentelor justificative;

vv) întocmeşte situaţia trimestrială şi anuală cu privire la activitatea de control financiar preventiv şi o transmite la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului justiţiei, cu aprobarea directorului general al Agenţiei;

ww) întocmeşte proiectele de decizii privind elaborarea de norme proprii referitoare la documentele, circuitul acestora şi persoanele împuternicite să efectueze operaţiunile legate de angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

xx) elaborează norme, instrucţiuni, dispoziţii şi proceduri operaţionale pentru activitatea financiar-contabilă a Agenţiei;

yy) păstrează, în condiţii de securitate, documentele financiar-contabile şi le arhivează în condiţiile prevăzute de normele legale în vigoare;

zz) asigură organelor de control condiţiile necesare desfăşurării activităţii, punându-le la dispoziţie documentele necesare pentru îndeplinirea misiunilor;

aaa) îndeplineşte orice alte atribuţii care rezultă din aplicarea legislaţiei în vigoare în domeniul finanţelor publice şi contabilităţii publice.

(2) în cadrul Serviciului suport operaţional se ţin următoarele evidenţe în domeniul financiar-contabil:

a) registrul de evidenţă cu numerele date pentru ordonanţările la plată;

b) registrul de evidenţă cu numerele operaţiunilor supuse vizei controlului financiar preventiv propriu;

c) Registrul-jurnal;

d) Registrul-inventar;

e) registrul operaţiunilor supuse vizei de control financiar preventiv;

f) Cartea mare;

g) registrul unic de control.

Art. 24. - (1) în domeniile administrativ şi achiziţii publice, Serviciul suport operaţional exercită următoarele atribuţii din perspectiva gestiunii investiţiilor:

a) analizează şi centralizează propunerile înaintate de compartimentele din cadrul agenţiei privind cheltuielile de investiţii pentru bugetul anual şi virările de credite legate de aceste cheltuieli;

b) întocmeşte şi prezintă spre aprobare ordonatorului terţiar de credite propunerile de liste de cheltuieli de investiţii, în formă iniţială, precum şi în formă modificată, propuse de compartimentele din cadrul Agenţiei, în baza notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea întocmite de către acestea;

c) elaborează şi transmite toate datele necesare privind cheltuielile de investiţii ale Agenţiei solicitate de Ministerul Justiţiei, pentru a fi incluse în proiectul de Program anual de investiţii publice pe surse şi grupe de finanţare, anexă la Proiectul de buget al Ministerului Justiţiei;

d) analizează periodic gradul de execuţie bugetară a fondurilor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor prevăzute la titlul .Active nefinanciare” şi propune, după caz, ordonatorului terţiar de credite redistribuirea acestor fonduri astfel încât să poată fi asigurat un grad ridicat de utilizare a acestora;

e) monitorizează procesul investiţional - aprobarea obiectivelor de investiţie sau a lucrărilor de intervenţie, derularea activităţii de proiectare privind toate fazele de proiectare prevăzute de lege, autorizarea execuţiei, monitorizarea execuţiei propriu-zise, activitatea de recepţie, conform prevederilor legale în materie - în scopul întocmirii raportului periodic destinat informării ordonatorului terţiar de credite;

f) întocmeşte raportările periodice de monitorizare a cheltuielilor totale prevăzute în Programul anual de investiţii publice pe surse şi grupe de finanţare, astfel cum sunt solicitate de lege, pentru transmiterea acestora ordonatorului principal de credite;

g) întocmeşte şi prezintă conducerii Agenţiei situaţii centralizatoare privind situaţia patrimonială, tehnică a imobilelor aflate în proprietatea sau administrarea Agenţiei;

h) îndeplineşte atribuţia „compartimentului de specialitate “, în accepţiunea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor pentru investiţii în care Agenţia este autoritate contractantă;

i) analizează şi supune avizării Consiliului tehnico-economic al Ministerului Justiţiei notele de fundamentare pentru lucrările de intervenţii sau pentru construirea de obiective noi de investiţii, expertizele tehnice pentru intervenţiile la imobile, studiile de prefezabilitate şi studiile de fezabilitate pentru obiectivele noi de investiţii, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii;

j) analizează şi verifică documentaţia de actualizare a valorii fiecărui obiectiv de investiţii, a fiecărei lucrări de intervenţie asupra construcţiilor, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri, cu respectarea legislaţiei în domeniu, şi întocmeşte nota cu propuneri pe care o înaintează spre avizare Consiliului tehnico-economic al Ministerului Justiţiei;

k) întocmeşte nota privind avizarea de către Consiliul tehnico-economic al Ministerului Justiţiei a indicatorilor tehnico-economici, după caz, a modificării sau actualizării acestora, pentru obiectivele de investiţii şi pentru lucrările de intervenţie, pe care o înaintează consiliului;

l) participă, prin persoanele desemnate prin decizie a directorului general, în comisiile de evaluare constituite pentru achiziţia de servicii sau lucrări din domeniul de activitate investiţională a Agenţiei;

m) reprezintă Agenţia, pe bază de delegaţie, în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice sau organisme de control şi avizare în domeniul tehnic şi al investiţiilor;

n) elaborează temele de proiectare pentru studiile de prefezabilitate şi fezabilitate ce vor fi comandate de către Agenţie, ca autoritate contractantă;

o) participă, prin persoane desemnate, la activitatea de recepţie la terminarea lucrărilor şi de recepţie finală a obiectivelor de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii, potrivit legislaţiei în domeniu;

p) urmăreşte şi controlează modul în care se ţine evidenţa imobilelor şi modul în care este întocmită şi actualizată situaţia juridică, tehnică şi economică a imobilelor aflate în proprietatea sau administrarea Agenţiei;

q) iniţiază activitatea referitoare la toate operaţiunile juridice cu privire la imobilele aflate în proprietatea sau în administrarea Agenţiei;

r) propune ordonatorului principal de credite Planul multianual de investiţii al Agenţiei;

s) înaintează spre avizare, potrivit legii, Inspectoratului de Stat în Construcţii documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi/lucrărilor de intervenţie la care Agenţia este autoritate contractantă.

(2) în domeniile administrativ şi achiziţii publice, Serviciul suport operaţional exercită următoarele atribuţii din perspectiva achiziţiilor publice:

a) solicită şi centralizează necesarul de achiziţii pentru anul următor de la fiecare compartiment din Agenţie şi face propuneri privind necesarul de credite pentru achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări, cu ocazia întocmirii proiectului de buget anual previzionat;

b) întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice al Agenţiei, în funcţie de bugetul aprobat, pe coduri ale vocabularului comun al achiziţiilor publice - C.P.V., pe baza propunerilor formulate de compartimentele din cadrul acesteia, în conformitate cu prevederile bugetare, şi îl supune aprobării ordonatorului terţiar de credite;

c) efectuează modificări în programul anual al achiziţiilor publice, respectiv introducerea de noi poziţii sau modificarea celor existente, şi monitorizează permanent achiziţiile efectuate conform planului anual al achiziţiilor publice aprobat;

d) organizează şi efectuează toate operaţiunile necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, altele decât cele care fac obiectul cumpărării directe, inclusiv a celor electronice, de la întocmirea documentaţiei de atribuire şi până la încheierea contractelor, a actelor adiţionale ale acestora, conform actelor normative în vigoare, pe baza specificaţiilor tehnice sau caietului de sarcini, precum şi a termenelor şi condiţiilor specifice în baza cărora se va atribui contractul de achiziţie publică, întocmite de compartimentele ce solicită respectivele achiziţii;

e) organizează, din punct de vedere tehnic, activităţile de valorificare a bunurilor reglementate la art. 29 alin. (5) lit. a) din Lege;

f) efectuează operaţiunile necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii publice pentru selectarea entităţilor sau societăţilor specializate, potrivit art. 29 alin. (5) lit. b), şi a băncii prevăzute la art. 27 alin. (3) din Lege;

g) efectuează activităţile necesare desfăşurării operaţiunilor de cumpărare directă, în condiţiile legii, pentru aprovizionarea cu bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţii, în baza referatelor de necesitate aprobate;

h) întocmeşte rapoarte trimestriale către conducătorul ierarhic privind situaţia achiziţiilor existente în programul anual al achiziţiilor publice, efectuate în baza solicitărilor primite de la compartimentele de specialitate, şi, în acest sens, urmăreşte monitorizarea acestuia;

1) întocmeşte şi înaintează periodic, conform legii, situaţia privind achiziţiile publice din bugetul propriu către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice şi alte autorităţi competente, în funcţie de obiectul achiziţiei;

j)  monitorizează contractele încheiate prin consemnarea acestora într-un registru de evidenţă;

k) răspunde de păstrarea în condiţii de siguranţă a contractelor şi a dosarelor de achiziţie, în vederea prezentării acestora în faţa organelor de control competente, precum şi a terţilor, după caz;

l) avizează referatele de necesitate pe baza cărora se demarează procedura de atribuire, întocmite de către compartimentele solicitante. Avizul specifică: existenţa sumelor estimate aferente pentru achiziţia bunului, serviciului sau lucrării în programul anual al achiziţiilor publice, numărul poziţiei, codul C.P.V., disponibilul existent;

m) elaborează notele de estimare a valorii contractului şi stabilirea procedurii de atribuire, notele justificative de alegere a procedurii de atribuire, altele decât licitaţia deschisă sau restrânsă, notele justificative privind criteriile minime de calificare şi notele privind alegerea criteriului de atribuire „oferta cea mai avantajoasă tehnico-economică”, împreună cu compartimentele care au solicitat achiziţia în cauză şi care au participat la întocmirea caietului de sarcini, şi le înaintează spre avizare ordonatorului terţiar de credite;

n) întocmeşte proiectul de decizie a directorului general privind componenţa comisiei de evaluare sau negociere, după consultarea conducătorilor compartimentelor din care fac parte persoanele propuse;

o) participă în comisiile de evaluare şi asigură activitatea de secretariat a comisiei, respectiv întocmirea proceselor-verbale de deschidere, transmiterea solicitărilor de clarificări către ofertanţi din partea comisiei de evaluare, a proceselor-verbale intermediare, precum şi a rapoartelor procedurilor de atribuire a contractelor;

p) întocmeşte şi transmite anunţurile de intenţie, anunţurile de participare, precum şi invitaţiile de participare în SEAP, JOUE, pe site-ul Agenţiei şi, după caz, în publicaţii de interes naţional;

q) întocmeşte şi transmite solicitări de ofertă către operatorii economici, în vederea efectuării studiilor de piaţă pentru cumpărarea directă de bunuri sau servicii, ca urmare a solicitărilor compartimentelor şi a specificaţiilor tehnice transmise de acestea;

r) înştiinţează, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achiziţiilor, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice despre demararea procedurilor în vederea numirii de observatori; pune la dispoziţia acestui organism documentele solicitate şi colaborează cu aceştia pe parcursul desfăşurării procedurii;

s) întocmeşte, împreună cu compartimentul care a redactat caietul de sarcini, răspunsul la cererile de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire în etapa prealabilă depunerii ofertelor şi asigură transmiterea răspunsului către solicitanţi, precum şi publicarea acestuia pe SEAP şi pe site-ul Agenţiei;

ş) înaintează Serviciului juridic contestaţiile formulate de operatorii economici, împreună cu dosarul achiziţiei publice, în vederea formulării unui punct de vedere cu privire la obiectul contestaţiei; în cazul în care contestaţia vizează aspecte economice sau tehnice, odată cu înaintarea dosarului achiziţiei publice se vor transmite şi opiniile compartimentelor de specialitate necesare pentru redactarea punctului de vedere sau a rezoluţiei motivate a autorităţii contractante. Punctul de vedere sau rezoluţia motivată se înaintează la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

t) întocmeşte, împreună cu Serviciul juridic, contractul de achiziţie publică şi obţine avizele sau vizele necesare încheierii contractului; înregistrează contractul de achiziţie publică, urmăreşte semnarea acestuia de către operatorul economic, urmăreşte constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului şi colaborează cu compartimentul care a întocmit caietul de sarcini şi cu operatorul economic pentru clarificarea anumitor clauze contractuale: termen de livrare, prestare sau execuţie, modalitatea constituirii garanţiei de bună execuţie a contractului, termenele de efectuare a plăţii, precum şi orice alte clauze care pot apărea, după caz;

u) înaintează câte o copie a contractului, inclusiv a anexelor şi eventualelor acte adiţionale, compartimentului care a solicitat achiziţia;

v) colaborează cu Serviciul juridic pentru încheierea actelor adiţionale la contractele de achiziţie publică, în baza solicitărilor compartimentelor de specialitate;

w) organizează şi efectuează toate operaţiunile necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, inclusiv cumpărări directe, necesare pentru derularea unor proiecte finanţate, parţial sau în totalitate, din fonduri europene, proceduri pentru care Agenţia este autoritate de contractare;

x) achiziţionează servicii de cazare şi organizare de seminare finanţate de la bugetul de stat, din partea de cofinanţare pentru proiecte ce au fost finanţate prin fonduri europene;

y) arhivează documentele ce compun dosarul achiziţiei, conform legislaţiei privind achiziţiile publice.

(3) în domeniile administrativ şi achiziţii publice, Serviciul suport operaţional exercită următoarele atribuţii din perspectiva administrării patrimoniului:

a) asigură evidenţa bazată pe caracteristici tehnice şi economice a bunurilor de orice fel aflate în patrimoniul Agenţiei, pe întreaga durată de viaţă a acestora, pentru a oferi informaţii necesare fundamentării deciziilor de înlocuire, reparare, recondiţionare, scoatere din folosinţă, declasare, casare, transfer, trecere în patrimoniul privat, precum şi a altor decizii privind exploatarea lor;

b) efectuează planificarea de perspectivă a configuraţiei patrimoniului, în raport cu strategiile de activitate, în vederea asigurării oportune a resurselor materiale necesare susţinerii activităţii Agenţiei;

c) ţine evidenţa tehnico-operativă pe locuri de depozitare şi pe utilizatori a activelor fixe şi a obiectelor de inventar;

d) administrează imobilele aflate în proprietatea sau în administrarea Agenţiei;

e) asigură recepţia, evidenţa şi distribuirea tuturor bunurilor şi materialelor ce sunt achiziţionate pentru activitatea Agenţiei;

f) solicită conducătorului compartimentului beneficiar al bunurilor achiziţionate să îi asigure asistenţă în vederea recepţiei, prin participarea în comisia de recepţie, pentru bunurile pentru care nu are cunoştinţe asupra caracteristicilor tehnice;

g) întocmeşte caietele de sarcini pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii necesare bunei funcţionări a Agenţiei;

h) monitorizează derularea contractelor de furnizare de bunuri şi de prestări de servicii pentru contractele care au fost încheiate la solicitarea acestui compartiment;

i) coordonează activitatea conducătorilor auto;

j) asigură întreţinerea şi exploatarea, în condiţii bune şi de siguranţă, a autoturismelor şi celorlalte mijloace de transport din parcul auto;

k) analizează lunar situaţia privind consumul de carburanţi din cursul lunii, pentru fiecare autoturism şi mijloc auto, şi întocmeşte situaţiile contabile centralizatoare aferente;

l) asigură multiplicarea, tipărirea şi legarea documentelor necesare Agenţiei, confecţionarea legitimaţiilor de serviciu, cărţilor de vizită, ecusoanelor, în situaţia în care acestea pot fi executate cu tehnica din dotare;

m) verifică periodic modul de gestionare, depozitare şi păstrare a materialelor intrate şi ieşite din magazie;

n) sprijină efectiv, prin asigurarea resurselor materiale disponibile, activităţile de tipul simpozioanelor, conferinţelor şi altor asemenea acţiuni;

o) asigură împreună cu trupele de jandarmi securitatea şi paza sediului Agenţiei, pe baza protocolului încheiat cu Ministerul Afacerilor Interne;

p) identifică, monitorizează şi evaluează factorii de risc specifici, în cooperare cu organele competente;

q) urmăreşte îndeplinirea măsurilor şi a acţiunilor de prevenire şi de pregătire a intervenţiei în cazul calamităţilor, în funcţie de încadrarea în clasificarea de protecţie civilă;

r) înştiinţează persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc şi le semnalează de îndată iminenţa producerii sau producerea unei situaţii de protecţie civilă la nivelul Agenţiei;

s) asigură dotarea unităţii cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor;

ş) participă la programe de informare şi educaţie specifice.

(4) La nivelul Serviciului suport operaţional sunt constituite următoarele evidenţe în domeniul administrativ şi achiziţii publice:

a) programul anual al achiziţiilor publice;

b) evidenţa electronică a achiziţiilor planificate în cursul unui an calendaristic, a procedurilor de achiziţie publică finalizate, a contractelor încheiate şi a termenelor de executare a acestora;

c) lista de cheltuieli de investiţii;

d) dosarul achiziţiei, care cuprinde toate documentele prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice;

e) schema de repartizare a spaţiilor în cadrul Agenţiei.

Art. 25. - (1) Pe linia activităţilor de protocol, Serviciul suport operaţional exercită următoarele atribuţii:

a) întocmeşte referatele pentru aprobarea cheltuielilor aferente deplasărilor în ţară şi în străinătate ale personalului Agenţiei, pe baza notelor de oportunitate întocmite de compartimente, aprobate de directorul general sau, în cazul deplasării acestuia din urmă, de ministrul justiţiei;

b) derulează toate acţiunile necesare selecţiei în vederea achiziţionării biletelor de avion pentru deplasările interne şi internaţionale ale personalului, în baza acordurilor-cadru încheiate;

c) informează organizatorii evenimentelor interne şi internaţionale şi, după caz, misiunile diplomatice sau oficiile consulare române acreditate în străinătate ori misiunile diplomatice străine acreditate în România cu privire la coordonatele deplasărilor personalului Agenţiei;

d) întocmeşte caietul de sarcini în vederea atribuirii contractului de transport intern şi internaţional;

e) face parte din comisia de evaluare a procedurilor de atribuire a contractului de transport intern şi internaţional;

f) efectuează rezervările hoteliere şi pe cele privind transportul intern sau internaţional pentru deplasările în ţară ori în străinătate ale personalului;

g) colaborează cu celelalte compartimente ale Agenţiei pentru organizarea unor conferinţe, seminare sau alte evenimente;

h) asigură organizarea acţiunilor protocolare la nivelul Agenţiei;

1) acordă asistenţă de specialitate la organizarea unor acţiuni de protocol la nivelul celorlalte compartimente;

j) asigură formalităţile necesare pentru confecţionarea, obţinerea şi, după caz, prelungirea paşapoartelor diplomatice şi de serviciu şi a vizelor aferente.

(2) La nivelul Serviciului suport operaţional sunt constituite următoarele evidenţe în domeniul protocol:

a) evidenţa paşapoartelor de serviciu şi diplomatice;

b) evidenţa deplasărilor interne şi externe ale personalului care îndeplineşte misiuni oficiale;

c) registrul privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei.

Art. 26. - În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, Serviciul suport operaţional exercită următoarele atribuţii:

a) ia măsuri privind asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă;

b) elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie;

c) identifică pericolele şi evaluează riscurile profesionale pentru fiecare loc de muncă/post de lucru al Agenţiei;

d) elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor desfăşurate şi ale locurilor de muncă, şi asigură condiţii pentru ca fiecare angajat să primească o instruire suficientă şi adecvată în acest domeniu;

e) urmăreşte întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvată a echipamentelor individuale de protecţie şi înlocuirea lor la termenele stabilite;

f) elaborează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de către angajaţii Agenţiei;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă.

Art. 27. - În domeniul tehnologiei informaţiei, Serviciul suport operaţional exercită următoarele atribuţii:

a) administrează reţeaua de calculatoare a Agenţiei;

b) asigură conectarea hardware şi software la reţeaua de calculatoare;

c) asigură instalarea sau dezinstalarea software-ului de bază, antiviruşilor şi a celorlalte programe necesare desfăşurării activităţii;

d) propune spre achiziţie componente, periferice, alte elemente de tehnică de calcul pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii;

e) ia măsuri pentru întreţinerea hardware a tehnicii de calcul;

f) asigură întreţinerea pentru soft de bază a tehnicii de calcul;

g) administrează serverele de mail, internet, comunicaţii;

h) participă la recepţiile de tehnică de calcul şi licenţe software de bază;

i) participă la organizarea evidenţei echipamentelor decalcul şi comunicaţii;

j) participă la organizarea evidenţei produselor software de bază;

k) participă la pregătirea sistemelor informatice în vederea acreditării din punctul de vedere al securităţii acestora;

l) participă la elaborarea politicilor de securitate la nivelul Agenţiei;

m) participă la elaborarea normelor şi a ghidurilor de bune practici pentru implementarea politicilor de securitate;

n) pune în practică prevederile politicilor şi normelor de securitate;

o) monitorizează respectarea prevederilor politicilor şi normelor de securitate;

p) participă din punct de vedere tehnic la elaborarea modalităţilor de procesare, stocare şi manipulare a informaţiilor clasificate în format electronic, astfel încât să se aplice dispoziţiile legale în materie;

q) participă, la cerere, la instruirea personalului Agenţiei pentru; utilizarea calculatorului, folosirea aplicaţiilor de bază, utilizarea perifericelor în reţea;

r) asigură intervenţii pentru instalarea şi configurarea software a staţiilor de lucru, imprimantelor, perifericelor on site;

s) verifică versiunile de software noi sau modificate, stocate pe diferite medii care se introduc în Agenţie, în vederea depistării software-ului nociv sau a viruşilor de calculator, înainte de a fi folosite;

ş) formulează propuneri, în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul Agenţiei, privind realizarea de noi aplicaţii necesare în activitatea Agenţiei;

t) analizează şi testează aplicaţiile nou-achiziţionate, după caz, în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul Agenţiei;

u) ia măsurile necesare pentru asigurarea funcţionalităţii paginii de internet a Agenţiei;

v) gestionează relaţiile cu furnizorii în domeniul IT, inclusiv derularea service-ului din perioada de garanţie;

w) dezvoltă, gestionează şi administrează sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate şi valorificate în cadrul procesului penal;

x) dezvoltă, gestionează şi administrează infrastructura şi sistemele IT ale Agenţiei, altele decât sistemul prevăzut la lit. w);

y) asigură efectuarea copiilor de siguranţă pentru datele gestionate;

z) administrează şi gestionează serverele de baze de date, în conformitate cu documentaţia de administrare;

aa) asigură dezvoltarea aplicaţiilor specifice aflate în exploatarea curentă, atât a celor dezvoltate în regie proprie, cât şi a celor livrate de către producător, unde există cod sursă;

bb) face propuneri de specificaţii tehnice pentru realizarea caietelor de sarcini privind procurarea de tehnică de calcul şi comunicaţii, precum şi de aparatură sonoră şi tehnică vizuală;

ce) asigură serviciile de telefonie fixă, mobilă şi specială, precum şi pe cele de internet şi legătura cu furnizorii acestora;

dd) oferă suport pentru crearea şi executarea elementelor şi materialelor de identitate vizuală a Agenţiei.

Art. 28. - Serviciul suport operaţional îndeplineşte şi orice alte atribuţii legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea Agenţiei.

Art. 29. - La nivelul Serviciului suport operaţional mai sunt ţinute următoarele evidenţe:

a) registrul general de evidenţă a lucrărilor;

b) condica de expediere a corespondenţei către compartimentele din Agenţie;

c) condica de expediere a corespondenţei externe;

d) condica de prezenţă.

Art. 30. - (1) Compartimentul plăţi este coordonat de către directorul general adjunct.

(2) Compartimentul efectuează toate plăţile, în numerar şi virament, din creditele bugetare deschise, în limita şi pe structura bugetului aprobat, pe surse de finanţare, după ce au fost angajate, lichidate şi ordonanţate de ordonatorul de credite, în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 31.- În cadrul Compartimentului plăţi se ţin următoarele evidenţe în domeniul financiar-contabil:

a) registrul de evidenţă cu numerele atribuite dispoziţiilor de plată şi de încasare prin casierie;

b) registrul de evidenţă cu numerele atribuite ordinelor de plată.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 32. - Personalul din cadrul Agenţiei are obligaţia:

a) să asigure realizarea la timp şi de calitate a tuturor sarcinilor stabilite de conducerea Agenţiei;

b) să manifeste fermitate în aplicarea legilor şi solicitudine faţă de autorităţile şi instituţiile publice cu care colaborează ori care cer sprijin în rezolvarea unor probleme din domeniile de activitate ale Agenţiei;

c) să nu divulge datele sau informaţiile la care a avut acces decât în condiţiile legii.

Art. 33. - (1) Atribuţiile stabilite prin prezentul regulament se detaliază pentru fiecare post din structura organizatorică prin fişa postului,

(2) Fişa postului cuprinzând atribuţiile directorului general se aprobă de către ministrul justiţiei.

Art. 34. - (1) Prin Regulamentul de ordine interioară se stabilesc normele de ordine interioară, regulile privind desfăşurarea activităţilor structurilor organizatorice ale Agenţiei, modul de organizare a timpului de lucru, a pauzelor şi evidenţa prezenţei, precum şi circuitul lucrărilor.

(2) Prin decizie a directorului general se stabilesc sigla Agenţiei şi modelul legitimaţiei de serviciu a personalului acesteia.

Art. 35. - Compartimentul de audit public intern al Ministerului Justiţiei efectuează activităţile de audit public intern şi cu privire la Agenţie.

 

ORGANIGRAMA

Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

 

 

ANEXA Nr. 2

 

            Număr total de posturi: 50

 

 

 

Director general

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul identificare şi urmărire bunuri

 

Serviciul administrare şi valorificare bunuri

 

Serviciul juridic, comunicare şi registratură

 

Serviciul suport operaţional

 

Compartimentul plăţi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea Instrucţiunilor privind operaţiunile de mişcare şi transport ale marilor unităţi şi unităţilor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.4/2014

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 22 alin. (4) din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Instrucţiunile privind operaţiunile de mişcare şi transport ale marilor unităţi şi unităţilor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.4/2014, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 218 şi 218 bis din 27 martie 2014, se modifică după cum urmează:

- Articolul 232 va avea următorul cuprins:

„Art. 232. - (1) Cererile pentru obţinerea aprobării de intrare/ieşire a forţelor armate străine în vederea participării la exerciţii, activităţi de instruire şi ceremoniale se înaintează în termenele stabilite pe timpul conferinţelor de planificare a activităţilor.

(2) Cererile pentru obţinerea aprobării de tranzitare a teritoriului României de către forţele armate străine, pentru activităţile prevăzute la alin. (1), se înaintează în termen de:

a) cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data intrării transportului pe teritoriul naţional pentru deplasarea de produse militare, echipamente şi materiale din înzestrare pe căile de comunicaţie rutiere, feroviare, aeriene şi navale;

b) cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de data intrării transportului pe teritoriul naţional pentru deplasarea de forţe şi/sau produse pentru asigurarea sprijinului pe căile de comunicaţie rutiere, feroviare, aeriene şi navale.

(3) Pentru operaţiile şi exerciţiile organizate de NATO sau împreună cu state membre NATO şi UE, ale căror planuri/scenarii includ trecerea frontierei de stat de către forţe armate străine pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă sau criză, cererile pentru obţinerea aprobării de intrare şi tranzitare a teritoriului României se înaintează În termen de:

a) cel puţin 48 de ore înainte de data intrării transportului pe teritoriul naţional pentru forţe, armament, muniţii, explozivi, materiale radioactive şi alte bunuri periculoase ce se deplasează pe căile de comunicaţie rutiere, feroviare, aeriene şi navale;

b) cel puţin 24 de ore înainte de data intrării pe teritoriul naţional pentru forţe, armament individual şi alte bunuri care fac obiectul controlului vamal, dar nu fac parte din categoria bunurilor periculoase, ce se deplasează pe căile de comunicaţie rutiere, feroviare, aeriene şi navale.”

Art. II. - În tot cuprinsul instrucţiunilor denumirea „Centrul de conducere operaţională - CCO” se înlocuieşte cu denumirea „Comandamentul Forţelor întrunite”.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

 

Bucureşti, 10 mai 2016.

Nr. M.62.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

 

În conformitate cu prevederile art. 5 şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 15 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi care instituie cadrul legal astfel încât reclamaţiile împotriva comercianţilor să poată fi prezentate voluntar de către consumatori entităţilor care aplică proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor într-un mod independent, imparţial, transparent, eficace, rapid şi echitabil, în scopul asigurării unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei, având în vedere hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 19 noiembrie 2015 privind înfiinţarea SAL-FIN şi aprobarea procedurilor de lucru aferente propunerii/impunerii de soluţii,

luând în considerare Avizul nr. 842 din 29 februarie 2016 al autorităţii competente din România, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, privind înfiinţarea SAL-FIN,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 16 martie 2016,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Se înfiinţează în cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Â.S.F., Entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar, denumită în continuare SAL-FIN, constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, denumită în continuare OG nr. 38/2015, şi care oferă soluţionarea unui litigiu printr-o procedură SAL şi funcţionează exclusiv în cadrul A.S.F. SAL-FIN este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor prezentului regulament şi procedurilor specifice subsecvente.

(2) SAL-FIN are misiunea de a organiza şi soluţiona, prin proceduri SAL, litigiile dintre consumatori, astfel cum aceştia sunt definiţi prin art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi entităţile autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F., după caz, denumite în continuare comerciant/profesionist.

Art. 2. - (1) SAL-FIN este singura entitate de soluţionare alternativă a litigiilor în domeniile în care A.S.F. are competenţă, care organizează şi administrează proceduri SAL prin care se propune sau impune, după caz, o soluţie părţilor.

(2) Pentru soluţionarea unui litigiu cu un profesionist/ comerciant prin aplicarea procedurii SAL, consumatorul trebuie să îşi exprime această opţiune în mod voluntar şi să se adreseze SAL-FIN în scris, direct la sediul SAL-FIN, prin poşta sau prin mijloace electronice de comunicare

(3) Procedurile administrate şi organizate de către SAL-FIN nu aduc atingere:

a) prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare;

b) prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;

c) dreptului persoanei de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente, precum şi informării consumatorilor cu privire la căile de atac extrajudiciare conţinute în alte acte normative ce transpun acte juridice ale Uniunii Europene.

(4) Consumatorul poate apela la oricare dintre aceste căi de soluţionare a aspectelor reclamate, fără a se exclude una pe cealaltă, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de OG nr. 38/2015.

 

CAPITOLUL II

Definiţii

 

Art. 3. - (1) în sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile utilizate au următoarele semnificaţii:

a) consumator-orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care cumpără, dobândeşte, utilizează ori consumă produse sau servicii, în afara activităţii sale profesionale, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) comerciant/profesionist - orice persoană fizică sau juridică, publică ori privată, autorizată, reglementată şi/sau supravegheată de către A.S.F., după caz, care acţionează în cadrul activităţii sale în sectoarele pieţei financiare nonbancare, respectiv asigurări-reasigurări, piaţa de capital, sistemul pensiilor private;

c) contract de vânzare - orice contract în temeiul căruia comerciantul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse financiare nonbancare, precum şi a unor servicii financiare nonbancare conexe acestora;

d) contract de prestări de servicii - orice contract, altul decât un contract de vânzare, în temeiul căruia comerciantul furnizează sau se angajează să furnizeze un serviciu financiar nonbancar consumatorului, iar acesta plăteşte ori se angajează să plătească preţul acestuia;

e) litigiu naţional - un litigiu care rezultă dintr-un contract de vânzare sau de prestare de servicii financiare nonbancare, în cazul în care consumatorul, în momentul în care comandă astfel de produse sau servicii, îşi are reşedinţa în acelaşi stat membru în care este stabilit comerciantul;

f) litigiu transfrontalier - un litigiu care rezultă dintr-un contract de vânzare sau de prestări de servicii financiare nonbancare, în care consumatorul, în momentul în care comandă astfel de produse sau servicii, îşi are reşedinţa într-un alt stat membru al Uniunii Europene decât cel în care este stabilit comerciantul;

g) platforma europeană de soluţionare online a litigiilor, denumită în continuare platforma SOL - instrument digital creat de Comisia Europeană pentru a facilita soluţionarea independentă, imparţială, transparentă, eficace, rapidă şi echitabilă, pe cale extrajudiciară, a litigiilor care privesc obligaţiile contractuale rezultate din contractele de vânzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care îşi are reşedinţa în Uniune şi un comerciant stabilit în Uniune, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum);

h) conciliator - persoană fizică ce dispune de cunoştinţele şi aptitudinile necesare în domeniul procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor sau al soluţionării judiciare a litigiilor în materie de consum, precum şi de o bună înţelegere generală şi specifică a legislaţiei sectorului financiar în care soluţionează şi a legislaţiei referitoare la protecţia consumatorilor, persoane ce sunt independente şi imparţiale.

(2) Un comerciant/prestator de servicii este stabilit:

a) în locul în care îşi desfăşoară activitatea profesională, dacă este vorba despre o persoană fizică;

b) în locul în care îşi are sediul social sau în care îşi desfăşoară în principal activitatea, inclusiv o sucursală, agenţie sau o altă unitate, dacă este vorba despre o societate sau o altă persoană juridică ori despre o asociaţie de persoane fizice sau juridice.

 

CAPITOLUL III

Atribuţii

 

Art. 4. - (1) Principala atribuţie a SAL-FIN constă în organizarea şi soluţionarea prin proceduri SAL a litigiilor interne sau transfrontaliere, născute din contracte de vânzare sau de prestare de servicii încheiate de consumatori cu comercianţii prevăzuţi la art. 1 alin. (2).

(2) Consumatorii pot supune litigiul procedurilor SAL administrate de SAL-FIN dacă fac dovada că, în prealabil, au încercat să soluţioneze litigiul direct cu comerciantul în cauză.

(3) Organizarea şi soluţionarea alternativă a litigiilor se realizează prin procedura SAL finalizată cu propunerea unei soluţii sau procedura SAL finalizată cu impunerea unei soluţii, detaliate în anexa nr. 1, respectiv anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 5. - (1) SAL-FIN mai are următoarele atribuţii:

a) verifică condiţiile de eligibilitate a persoanelor care vor fi înscrise în Registrul conciliatorilor şi care au competenţă de aplicare a procedurilor SAL;

b) propune spre aprobare Consiliului A.S.F. Înscrierea conciliatorilor eligibili în Registrul conciliatorilor;

c) asistă părţile, la cerere, în alegerea procedurii SAL;

d) administrează propriul site internet (SALFIN.ro), actualizat permanent, care permite părţilor accesul facil la informaţiile referitoare la procedurile SAL derulate şi susţine rezolvarea online a litigiilor;

e) publică pe site-ul propriu sau, la cerere, pe suport durabil şi prin orice alte mijloace pe care le consideră adecvate informaţiile referitoare la procedurile SAL şi la înscrisurile necesare, în conformitate cu art. 7 alin. (1) din OG nr. 38/2015;

f) permite consumatorului prezentarea litigiului on-line, precum şi în scris, pe suport hârtie sau pe alt suport durabil, după caz;

g) facilitează părţilor schimbul de informaţii şi înscrisuri în legătură cu litigiul prin mijloace electronice sau prin poştă, după caz;

h) cooperează cu alte entităţi SAL în vederea soluţionării litigiilor transfrontaliere;

i) colaborează cu alte entităţi SAL, prin schimb de informaţii cu privire la litigiile soluţionate, urmărind evoluţia soluţionării acestora, şi efectuează schimburi regulate de bune practici, în ceea ce priveşte soluţionarea litigiilor transfrontaliere şi a celor naţionale;

j) transmite autorităţii competente informaţiile privind litigiile soluţionate în conformitate cu art. 18 alin. (4) din OG nr. 38/2015;

k) transmite Consiliului A.S.F., anual sau la solicitarea acestuia, în termenul prevăzut de OG nr. 38/2015, informaţii cu privire la:

(i) numărul de litigii primite şi tipurile de reclamaţii la care se referă;

(ii) durata medie de soluţionare a litigiilor primite;

(iii) procentul de proceduri SAL întrerupte şi cauza întreruperii lor;

(iv) proporţia respectării rezultatelor procedurilor SAL, în cazul în care aceasta este cunoscută;

(v) orice probleme semnificative care apar frecvent şi duc la litigii între consumatori şi comercianţi; informaţiile comunicate în acest sens pot fi însoţite de recomandări cu privire la modul în care aceste probleme pot fi evitate sau rezolvate în viitor;

(vi) o evaluare a eficacităţii cooperării lor în cadrul reţelelor entităţilor SAL care facilitează soluţionarea litigiilor transfrontaliere, după caz;

(vii) o evaluare a eficacităţii procedurii SAL oferite de către entitate şi a modalităţilor posibile de îmbunătăţire a performanţelor sale;

l) publică pe site-ul propriu şi, la cerere, pe suport durabil rapoarte de activitate anuale, care cuprind informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din OG nr. 38/2015.

(2) Suplimentar raportărilor prevăzute la lit. k), SAL-FIN raportează A.S.F,, de îndată, orice litigiu cu a cărui soluţionare a fost învestit de către persoanele interesate şi care are ca obiect nerespectarea prevederilor legale şi/sau regulamentare aplicabile entităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 93/2012).

 

CAPITOLUL IV

Organizarea SAL-FIN

 

Art. 6. - (1) Conducerea SAL-FIN este asigurată de Colegiul de coordonare.

(2) Colegiul de coordonare este format din 5 membri, dintre care 2 sunt nominalizaţi din partea A.S.F., unul din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (A.N.P.C.) şi 2 din partea asociaţiilor pieţei financiare nonbancare şi a asociaţiilor de consumatori.

(3) în cazul membrilor nominalizaţi din partea asociaţiilor pieţei financiare şi a asociaţiilor de consumatori, aceştia sunt desemnaţi din cadrul asociaţiilor participante în cadrul Grupului consultativ de dialog permanent în domeniul protecţiei consumatorilor de servicii financiare nonbancare.

(4) Membrii Colegiului de coordonare vor fi numiţi prin decizie a Consiliului A.S.F., pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată.

(5) Pentru a fi numită membru al Colegiului de coordonare, o persoană îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este cetăţean român;

b) are capacitate deplină de exerciţiu;

c) a absolvit studii superioare economice sau juridice de lungă durată, atestate cu diplomă de licenţă;

d) are o bună reputaţie şi experienţă de minimum 5 ani în domeniul financiar sau al protecţiei consumatorului pentru membrul numit de A.N.P.C.;

e) nu a fost condamnată definitiv pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau pentru alte infracţiuni, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani sau mai mare;

f) să nu fi fost sancţionată de către A.S.F. În ultimii 3 ani conform legislaţiei incidente.

(6) Mandatul de membru al Colegiului de coordonare încetează:

a) la expirarea duratei mandatului care nu a fost reînnoit;

b) prin demisie;

c) prin imposibilitate definitivă de exercitare, determinată de o indisponibilitate mai lungă de 120 de zile consecutive;

d) prin punerea sub interdicţie judecătorească;

e) la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare pentru săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la alin. (5) lit. e);

f) prin deces;

g) prin revocare, conform prevederilor alin, (7).

(7) Membrii Colegiului de coordonare pot fi revocaţi de către Consiliul A.S.F. În situaţia în care nu mai este îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile prevăzute la alin. (5), pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament şi ale OG nr. 38/2015.

(8) în caz de vacanţă a unui loc în Colegiul de coordonare, intervenită în cursul mandatului, membrul vizat din Colegiul de coordonare este înlocuit prin aceeaşi procedură de desemnare sau alegere, după caz, înlocuirea făcându-se pentru durata din mandat rămasă neîndeplinită.

Art. 7. - (1) Colegiul de coordonare îşi desfăşoară activitatea în plen, care se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar,

(2) Colegiul de coordonare este convocat la iniţiativa membrului coordonator sau a cel puţin 3 dintre membri.

(3) Cvorumul de şedinţă necesar este de cel puţin 3 membri.

(4) Deciziile Colegiului de coordonare se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi; în cazurile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-c), deciziile se adoptă cu votul a 4 membri ai Colegiului de coordonare.

Art. 8. - Colegiul de coordonare adoptă decizii cu caracter obligatoriu pentru membrii acestuia, pentru secretariat şi pentru conciliatori.

Art. 9. - (1) Colegiul de coordonare elaborează şi propune spre aprobare Consiliului A.S.F. următoarele:

a) procedurile privind soluţionarea alternativă a litigiilor;

b) modificarea şi/sau completarea prezentului regulament;

c) înregistrarea în Registrul conciliatorilor a conciliatorilor eligibili;

d) fundamentarea bugetului de cheltuieli al SAL-FIN.

(2) Colegiul de coordonare are şi următoarele atribuţii:

a) întocmeşte un raport anual privind activitatea sa şi a SAL- FIN, care se comunică spre informare Consiliului A.S.F. şi care se publică pe site-ul SAL-FIN;

b) SAL-FIN, prin intermediul Institutului de Studii Financiare, înfiinţat ca fundaţie cu fondator unic A.S.F., asigură organizarea de cursuri de formare profesională a persoanelor care doresc să devină conciliatori, examinarea şi certificarea acestora, stabilirea structurii de competenţe pe care aceştia trebuie să o aibă pe baza unei tematici supuse aprobării Colegiului de coordonare;

c) publică periodic culegeri de soluţii.

Art. 10. - (1) Colegiul de coordonare este condus de un membru coordonator desemnat dintre membrii numiţi de A.S.F.

(2) în cursul activităţilor curente, membrul coordonator al Colegiului de coordonare reprezintă SAL-FIN în relaţiile cu terţii şi are ca atribuţie esenţială ducerea la îndeplinire a deciziilor Colegiului de coordonare.

(3) Membrul coordonator încheie cu conciliatorii SAL-FIN contractele de mandat şi stabileşte atribuţiile acestora.

(4) Membrul coordonator poate să sesizeze situaţiile care impun modificarea Registrului conciliatorilor, precum şi, dacă este cazul, modificarea şi/sau completarea prezentului regulament.

Art. 11. - Examinarea litigiilor supuse SAL-FIN se realizează de către conciliatori conform procedurilor aplicabile.

Art. 12. - Poate fi conciliator şi înscrisă în Registrul conciliatorilor al SAL-FIN persoana fizică care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are capacitate deplină de exerciţiu;

b) a absolvit studii superioare de lungă durată, atestate cu diplomă de licenţă;

c) dispune de o bună reputaţie;

d) are pregătire profesională şi experienţă în soluţionarea alternativă a litigiilor;

e) are experienţa profesională adecvată în domeniul îi care A.S.F, are competenţe pentru exercitarea responsabilităţilor încredinţate de minimum 4 ani sau a desfăşurat activităţi specifice în cadrul A.S.F.;

f) nu are fapte înscrise în cazierul fiscal şi judiciar;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau pentru alte infracţiuni, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani sau mai mare;

h) nu a fost sancţionată de către A.S.F. În ultimii 3 ani conform legislaţiei incidente;

i) a completat cererea de înscriere elaborată de Colegiul de coordonare;

j) a fost declarată eligibilă de către Colegiul de coordonare.

Art. 13. - (1) Conciliatorii înscrişi în Registrul conciliatorilor sunt obligaţi să informeze SAL-FIN în termen de 10 zile, prin intermediul membrului coordonator, cu privire la intervenţia oricărui eveniment de natură să afecteze îndeplinirea uneia dintre condiţiile menţionate la art. 12.

(2) Conciliatorii trebuie să fie independenţi faţă de părţile în litigiu, respectiv să nu fie remuneraţi direct sau indirect de către acestea, la momentul desemnării, precum şi să nu se afle într-o cauză de incompatibilitate sau conflict de interese cu părţile în litigiul în care au fost desemnaţi

(3) Este incompatibil cu soluţionarea unui anumit litigiu, indiferent de procedura aleasă, conciliatorul care:

a) a pronunţat o hotărâre prin care s-a soluţionat un alt litigiu dintre cele două părţi;

b) a fost martor, expert, arbitru, procuror, judecător, avocat, magistrat, asistent, mediator într-un litigiu purtat între cele două părţi sau a desfăşurat activitatea în ultimii 2 ani în cadrul comerciantului/profesionistului parte în litigiu;

c) el, soţul, rudele sau afinii până la gradul II inclusiv au fost remuneraţi de una dintre părţi;

d) este rudă sau afin până la gradul II inclusiv cu consumatorul parte în litigiu;

e) el, soţul său, rudele sau afinii săi până la gradul II inclusiv sunt asociaţi sau membri în organele de conducere executivă a comerciantului.

(4) Conciliatorii înscrişi în Registrul conciliatorilor pot fi recuzaţi potrivit dispoziţiilor cuprinse în procedurile SAL adoptate de Colegiul de coordonare.

Art. 14. - Revocarea unui conciliator şi radierea din Registrul conciliatorilor se hotărăsc de către Consiliul A.S.F. la propunerea Colegiului de coordonare:

a) la cererea conciliatorului;

b) când conciliatorul a fost pus sub interdicţie pentru incapacitate juridică;

c) când conciliatorul a fost condamnat definitiv;

d) când conciliatorul este indisponibil nemotivat pentru două litigii consecutive sau nu dă curs solicitării de a soluţiona un litigiu, fără o informare prealabilă, motivată, transmisă către Secretariatul tehnic;

e) în cazul decesului conciliatorului;

f) în alte cazuri, prin decizie motivată a A.S.F. la propunerea Colegiului de coordonare.

Art. 15. - (1) Examinarea şi soluţionarea litigiilor cu care a fost sesizată SAL-FIN se realizează, după caz, de către una sau mai multe persoane înscrise în Registrul conciliatorilor, conform voinţei părţilor, şi se finalizează cu pronunţarea unei hotărâri motivate sau încheiere, cu respectarea procedurilor SAL, în funcţie de procedura aleasă.

(2) Consumatorul îşi poate alege conciliatorul/conciliatorii înscrişi în lista specifică domeniului litigiului.

(3) Colegiul de coordonare are obligaţia să se abţină ca prin organizarea şi administrarea procedurilor SAL să intervină sau să influenţeze în vreun mod conciliatorii împuterniciţi cu soluţionarea unui litigiu.

(4) Reclamaţiile referitoare la activitatea conciliatorilor sau propunerile referitoare la activitatea acestora se prezintă şi se soluţionează de către Colegiul de coordonare.

Art. 16. - (1) în examinarea şi soluţionarea litigiilor, conciliatorii aplică procedurile adoptate de Consiliul A.S.F.

(2) În exercitarea atribuţiilor sale, conciliatorul are obligaţia de a refuza orice fel de instrucţiuni de la oricare dintre părţi sau de la reprezentanţii acestora.

Art. 17. - (1) SAL-FIN are un secretariat tehnic asigurat şi remunerat de către A.S.F.

(2) Secretariatul tehnic al Colegiului de coordonare are următoarele atribuţii:

a) transmite Colegiului de coordonare convocatorul, la cererea membrului coordonator sau a cel puţin 3 membri din Colegiul de coordonare, şi pregăteşte şedinţele Colegiului;

b) pregăteşte rapoartele şi alte documente ce urmează a fi aprobate de Colegiul de coordonare:

c) asigură asistenţă de specialitate consumatorilor în vederea depunerii unei cereri de soluţionare a litigiului;

d) asigură suport organizaţional şi funcţional bunei desfăşurări a activităţilor SAL-FIN, inclusiv înregistrează reclamaţiile referitoare la activitatea conciliatorilor din cadrul SAL-FIN;

e) comunică părţilor aflate în litigiu toate informaţiile privind procedura SAL aleasă, precum şi privind litigiul, înscrisurile ce trebuie depuse, termenele procedurale şi categoriile de litigii ce pot fi respinse de la examinarea de către SAL-FIN, respectiv:

(i) consumatorul nu a încercat să contacteze comerciantul în cauză pentru a discuta reclamaţia sa şi nu a căutat, ca un prim pas, să rezolve diferendul direct cu comerciantul;

(ii) litigiul este promovat cu rea-credinţă sau este ofensator;

(iii) litigiul este sau a fost analizat anterior de către o altă entitate de SAL sau de către o instanţă judecătorească;

(iv) consumatorul nu a prezentat reclamaţia către SAL- FIN în termen de un an de la data la care acesta,

după caz, a prezentat reclamaţia comerciantului sau de la data săvârşirii faptei care a dat naştere litigiului ori, în cazul faptelor continue, de la data încetării acestora;

(v) instrumentarea unui astfel de litigiu ar afecta în mod grav funcţionarea eficientă a SAL-FIN;

(vi) litigiul nu priveşte un comerciant aflat în supravegherea A.S.F.

 

CAPITOLUL V

Finanţarea SAL-FIN

 

Art. 18. - (1) Finanţarea SAL-FIN este asigurată de către A.S.F.

(2) Procedura de soluţionare a litigiilor de către SAL-FIN este gratuită atât pentru consumatorul, cât şi pentru comerciantul parte în litigiu.

(3) Cheltuielile pentru efectuarea de expertize, traduceri de documente şi alte probe suplimentare necesare în soluţionarea litigiului sunt în sarcina pârtii care le solicită.

Art. 19. - Resursele financiare prevăzute în bugetul A.S.F. pentru organizarea şi funcţionarea SAL-FIN sunt destinate suportării cheltuielilor legate de:

a) activitatea de organizare şi funcţionare a SAL-FIN;

b) remuneraţia membrilor Colegiului de coordonare;

c) onorariile persoanelor înscrise în Registrul conciliatorilor antrenaţi în soluţionarea unui litigiu;

d) remunerarea personalului care asigură secretariatul tehnic al SAL-FIN.

Art. 20. - (1) Remuneraţiile ce vor fi acordate membrilor Colegiului de coordonare şi conciliatorilor se stabilesc anual, prin decizia Consiliului A.S.F., după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) Membrii Colegiului de coordonare vor beneficia de o remuneraţie fixă brută lunară.

(3) Conciliatorii vor beneficia de o sumă fixă brută pentru fiecare caz de conciliere, în funcţie de tipul de procedură aleasă.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 21. - Colegiul de coordonare şi conciliatorii implicaţi în soluţionarea unui litigiu au obligaţia să asigure confidenţialitatea cu privire la respectivul litigiu.

Art. 22. - (1) Conciliatorii sunt imparţiali şi independenţi în soluţionarea litigiilor cu care au fost sesizaţi şi răspund direct şi personal conform dreptului comun aplicabil.

(2) Conciliatorii înscrişi în Registrul conciliatorilor pe domenii de activitate şi specialităţi constituie Corpul conciliatorilor.

(3) înscrierea în Registrul conciliatorilor se face prin taxă de înscriere, stabilită în sumă fixă, aprobată prin decizie a Consiliului A.S.F. la propunerea Colegiului de coordonare.

Art. 23. - (1) Entităţile autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F, după caz, au obligaţia să informeze consumatorul, inclusiv prin publicarea pe site-ul internet, cu privire la dreptul acestuia de a apela la soluţionarea alternativă a litigiilor, potrivit prezentului regulament şi OG nr. 38/2015, precum şi cu privire la condiţiile de accesare a procedurilor de soluţionare a litigiilor.

(2) Entităţile autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F, după caz, au obligaţia să informeze consumatorii cu privire la faptul că entitatea căreia i se pot adresa este SAL- FIN.

(3) Entităţile autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F. nu pot refuza soluţionarea litigiului în cadrul SAL-FIN în cazul în care consumatorul şi-a exprimat în mod expres şi voluntar opţiunea de soluţionare.

Art. 24. - Dispoziţiile prezentului regulament nu aduc atingere prerogativelor A.S.F. astfel cum acestea sunt prevăzute în OUG nr. 93/2012.

Art. 25. - (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acestuia.

(2) Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile OG nr. 38/2015 şi ale legislaţiei specifice în domeniu.

(3) Entităţile autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F. au obligaţia de a se conforma prevederilor prezentului regulament în termen de 60 de zile de la data intrării sale în vigoare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 27 aprilie 2016.

Nr. 4.

 

ANEXA Nr.1

 

PROCEDURĂ

pentru soluţionarea alternativă a litigiilor prin propunerea unei soluţii în cadrul SAL-F1N

 

ARTICOLUL 1

Organizare, administrare şi funcţionare

 

(1) SAL-FIN pentru piaţa financiară nonbancară este înfiinţată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) ca entitate de soluţionare alternativă a litigiilor dintre un comerciant ce desfăşoară activităţi în România şi se supune autorizării reglementării şi/sau supravegherii A S.F., după caz. şi un consumator rezident în Uniunea Europeană.

(2) SAL-FIN este constituită în scopul de a asigura aplicarea prevederilor Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) în domeniul protecţiei consumatorului, transpusă în legislaţia română prin Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, denumită în continuare OG nr. 38/2015. Ordonanţa asigură cadrul de aplicare directă a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea Online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum).

(3) Funcţionarea SAL-FIN se va face conform prevederilor legale în vigoare:

a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare:

b) legislaţia primară completată de legislaţia secundară aplicabilă domeniilor din asigurări-reasigurări, instrumentelor şi investiţiilor financiare, sistemului de pensii administrate privat, completată de legislaţia incidenţă;

c) OG nr. 38/2015;

d) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

e) Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţia incidenţă acesteia;

f) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).

(4) Prezenta procedură se aplică funcţionării SAL-FIN înfiinţate de A.S.F.

(5) Nu se supun prevederilor prezentei proceduri:

a) procedurile de soluţionare a reclamaţiilor consumatorilor derulate de comercianţi prin proceduri proprii;

b) serviciile neeconomice de interes general;

c) litigiile dintre comercianţi;

d) negocierile directe dintre consumator şi comerciant;

e) încercările efectuate de un judecător de a soluţiona un litigiu pe parcursul procedurii judiciare referitoare la respectivul litigiu;

f) procedurile iniţiate de un comerciant împotriva unui consumator;

g) litigiile ce privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, drepturi asupra cărora părţile nu pot să dispună.

(6) în funcţionarea sa, SAL-FIN este asistat de un Secretariat tehnic.

 

ARTICOLUL 2

Definiţii

 

În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile utilizate au semnificaţiile definite prin Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN),

 

ARTICOLUL 3

Refuzul SAL-FIN

 

(1) SAL-FIN poate refuza instrumentarea unui anumit litigiu, în conformitate cu prevederile OG nr. 38/2015, pentru următoarele motive:

a) consumatorul nu a încercat să contacteze comerciantul în cauză pentru a discuta reclamaţia sa şi nu a căutat, ca un prim pas, să rezolve diferendul direct cu comerciantul;

b) litigiul este promovat cu rea-credinţă sau este ofensator;

c) litigiul este sau a fost analizat anterior de către o altă entitate de SAL sau de către o instanţă judecătorească;

d) consumatorul nu a prezentat reclamaţia către SAL-FIN în termen de un an de la data la care acesta, după caz, a prezentat reclamaţia comerciantului sau de la data săvârşirii faptei ce a dat naştere litigiului ori, în cazul faptelor continue, de la data încetării acestora;

e) instrumentarea unui astfel de litigiu ar afecta în mod grav funcţionarea eficientă a SAL-FIN;

f) litigiul nu priveşte un comerciant aflat în supravegherea A.S.F.

(2) în cazul în care SAL-FIN nu poate analiza un litigiu înaintat, aceasta va prezenta ambelor părţi o explicaţie privind motivele neanalizării litigiului în termen de 21 de zile calendaristice de la primirea dosarului.

(3) Refuzul examinării unui anumit litigiu, potrivit prezentului înscris, nu va afecta accesul consumatorilor la procedurile SAL, inclusiv în cazul litigiilor transfrontaliere.

(4) în cazul în care SAL-FIN nu poate examina un litigiu prezentat, conform alin. (1), consumatorul se poate adresa unei alte entităţi SAL competente.

 

ARTICOLUL 4

Independenţă şi imparţialitate

 

(1) în cadrul SAL-FIN vor fi înscrişi conciliatori ce se vor regăsi în Registrul conciliatorilor, pe domenii specifice competenţelor profesionale ale acestora.

(2) Conciliatorii sunt independenţi şi imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor lor.

(3) Nicio autoritate nu poate interveni direct sau indirect în adoptarea şi propunerea unei soluţii de către un conciliator.

(4) Pentru fiecare caz supus procedurii pentru soluţionarea alternativă a litigiilor prin propunerea unei soluţii în cadrul SAL- FIN se alege de către părţi, de comun acord, o persoană din Registrul conciliatorilor.

(5) Desemnarea conciliatorului se realizează în termen de 5 zile de la depunerea cererii de soluţionare alternativă a litigiului de către SAL-FIN.

(6) Conciliatorul desemnat este abilitat să judece un litigiu determinat şi să propună părţilor o soluţie de rezolvare a litigiului.

(7) în cazul în care părţile nu ajung la un acord cu privire la persoana conciliatorului, Colegiul de coordonare desemnează o altă persoană înscrisă în Registrul conciliatorilor.

(8) Conciliatorul consemnează dezbaterile în încheieri de şedinţă, analizează documentele părţilor şi le predă către Secretariatul tehnic al SAL-FIN.

(9) Secretariatul tehnic al SAL-FIN nu participă la adoptarea unei decizii de către un conciliator.

(10) A.S.F. poate solicita orice informaţii sau documente pentru a se asigura de integritatea şi imparţialitatea conciliatorilor în cazurile administrate.

(11) Părţile aflate în litigiu vor fi notificate de către Secretariatul tehnic al SAL-FIN imediat după primirea tuturor documentelor care conţin informaţii relevante referitoare la litigiu.

(12) în cursul procedurilor SAL-FIN:

a) părţile au dreptul de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la obiectul litigiului înaintat spre soluţionare, în termen de 15 zile calendaristice de la data sesizării SAL-FIN, precum şi de a primi din partea SAL-FIN probele, documentele şi elementele de fapt prezentate de cealaltă parte, orice declaraţii şi avize ale experţilor şi de a prezenta observaţii pe marginea acestora;

b) părţile sunt informate cu privire la rezultatul procedurii SAL, în scris pe un suport durabil sau prin poştă electronică, precizându-se motivele pe care se întemeiază rezultatul.

 

ARTICOLUL 5

Registrul conciliatorilor

 

(1) Registrul conciliatorilor se constituie conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).

(2) înscrierea conciliatorilor în Registru se face specificându-se pentru fiecare conciliator titlurile ştiinţifice deţinute şi activitatea profesională care îl defineşte, vechimea şi domeniul de competenţe în care poate soluţiona litigiile.

(3) Registrul SAL-FIN al conciliatorilor este public, fiind disponibil pe pagina de internet a SAL-FIN.

(4) Totalitatea conciliatorilor înscrişi în Registru constituie Corpul conciliatorilor.

(5) încetarea calităţii de conciliator şi, respectiv, radierea sa din Registru se fac în condiţiile menţionate în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).

 

ARTICOLUL 6

Răspunderea conciliatorilor

 

(1) în cazul în care există suspiciuni ale Colegiului de coordonare al SAL-FIN cu privire la imparţialitate, Colegiul convoacă Plenul Corpului conciliatorilor pentru dezbaterea cazului supus SAL-FIN. Întâlnirea poate fi convocată în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei şi se consideră că există cvorum dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul de conciliatori înscrişi în Registru. Neîntrunirea numărului determină o altă convocare la care decizia se ia cu majoritatea celor prezenţi. Absenţa de la convocare poate fi motivată, în caz contrar aplicându-se Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).

(2) Conciliatorii sunt răspunzători şi pot fi ţinuţi să achite daune în condiţiile legii atât faţă de părţi, cât şi faţă de SAL-FIN:

a) dacă după acceptare renunţă în mod nejustificat la însărcinarea lor;

b) dacă nu participă la judecarea litigiului sau nu pronunţă hotărârea în termenul stabilit de prezenta procedură;

c) dacă nu respectă caracterul confidenţial al procedurii SAL-FIN;

d) dacă încalcă în mod flagrant îndatoririle ce le revin potrivit regulamentului prevăzut la alin. (1) şi prezentei proceduri.

(3) Conciliatorii sunt imparţiali şi independenţi în soluţionarea litigiilor cu care au fost sesizaţi şi răspund direct şi personal, conform dreptului comun aplicabil.

 

ARTICOLUL 7

Secretariatul tehnic al SAL-FIN

 

(1) Secretariatul tehnic se constituie în cadrul SAL-FIN ca centru operaţional de prelucrare a informaţiilor cu privire la disputele aduse spre soluţionare.

(2) Secretariatul tehnic este format din personal cu atribuţii referitoare la administrarea secretariatului, a registraturii, a arhivei de documente, citarea părţilor şi comunicarea actelor şi alte activităţi de natură administrativă, acordarea îndrumărilor necesare desfăşurării activităţii, precum şi din personal cu atribuţii de specialitate, care să asigure suportul tehnic de specialitate pentru activitatea conciliatorilor în sensul prezentei proceduri.

 

ARTICOLUL 8

Desemnarea conciliatorului

 

(1) SAL-FIN publică Registrul conciliatorilor, specializaţi pentru piaţa financiară nonbancară, în funcţie de domeniul în care deţin competenţele profesionale.

(2) Consumatorul care s-a adresat SAL-FIN indică conciliatorul pe care îl alege. Secretariatul tehnic, în adresa de convocare a celeilalte părţi, va indica acesteia conciliatorul propus, solicitând ca odată cu acceptarea soluţiei alese de rezolvare a litigiului să indice acordul sau dezacordul cu privire la acesta.

(3) Comerciantul are dreptul de a refuza conciliatorul ales de reclamant fără a justifica refuzul, în termen de maximum 5 zile de la data comunicării. Refuzul poate fi formulat o singură dată.

(4) în caz de dezacord, SAL-FIN va media părţile pentru alegerea unui conciliator de comun acord de ambele părţi şi va comunica acestora data şi ora primei întâlniri.

 

ARTICOLUL 9

Propunerea unei soluţii

 

(1) în cazul procedurilor SAL-FIN prin care se propune o soluţie, consumatorii au posibilitatea de a se retrage din procedură în orice moment dacă nu sunt satisfăcuţi de funcţionarea sau de modul de desfăşurare a procedurii, consumatorii fiind informaţi despre acest drept înaintea începerii procedurii.

(2) înainte de a accepta soluţia propusă, părţile sunt informate cu privire la:

a) posibilitatea de a alege dacă acceptă sau nu soluţia propusă;

b) faptul că implicarea în procedură nu exclude posibilitatea de a cere despăgubiri printr-o procedură judiciară;

c) faptul că soluţia propusă poate fi diferită de un rezultat stabilit de către o instanţă care aplică dispoziţiile legale în vigoare;

d) consecinţele juridice ale acceptării unei astfel de soluţii.

(3) Rezultatul procedurii SAL-FIN este comunicat părţilor, printr-o notă de soluţionare alternativă a litigiilor, în termen de 60 de zile calendaristice de la data la care Secretariatul tehnic a primit dosarul complet ai reclamaţiei şi a fost desemnat conciliatorul, cu excepţia situaţiei în care acest termen a fost prelungit.

(4) înainte de a accepta soluţia propusă, se acordă o perioadă de 15 zile calendaristice pentru a-şi exprima acordul sau dezacordul. În termenul de 15 zile calendaristice de la primirea notei de soluţionare a litigiilor, părţile comunică decizia lor de acceptare sau de respingere a soluţiei propuse.

(5) Rezultatul procedurilor SAL-FIN nu este obligatoriu dacă doar una dintre părţi acceptă soluţia propusă.

(6) în cazul în care părţile acceptă soluţia propusă, SAL-FIN emite o hotărâre motivată, iar, în cazul în care părţile nu acceptă soluţia propusă, SAL-FIN emite o încheiere care cuprinde descrierea faptelor, soluţia propusă şi decizia părţilor.

(7) în cazul în care comerciantul nu acceptă soluţia propusă, SAL-FIN informează consumatorul, prin încheiere, despre căile de atac administrative, respectiv judiciare la care poate recurge pentru soluţionarea litigiului.

(8) Hotărârea, respectiv încheierea se comunică părţilor în termen de 15 zile calendaristice de la adoptare şi produce efecte de la data comunicării. Acestea pot fi atacate la instanţa de judecată competentă.

(9) Hotărârile care nu sunt atacate în termenul de 15 zile calendaristice de la data comunicării constituie de drept titlu executoriu

(10) Procedurile SAL se finalizează în 60 de zile calendaristice de la data la care SAL-FIN a primit dosarul completai litigiului. În cazul unor litigii complexe, SAL-FIN poate, dacă este necesar, să prelungească termenul de 45 de zile calendaristice şi să informeze părţile în legătură cu orice prelungire, precum şi în legătură cu perioada estimată pentru terminarea litigiului.

 

ARTICOLUL 10

Scopul procedurii de propunere a unei soluţii

 

(1) Propunerea unei soluţii reprezintă soluţionarea unui litigiu sub supravegherea şi îndrumarea unui conciliator din cadrul SAL-FIN, ce survine ca urmare a propunerilor făcute de conciliatori, a sugestiilor şi concesiilor la care părţile se înţeleg în vederea soluţionării litigiului, în cadrul procedurilor SAL-FIN.

(2) Concilierea se bazează pe cooperarea părţilor şi utilizarea, de către conciliator, a unor metode şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere. Metodele şi tehnicile utilizate de către conciliator trebuie să servească exclusiv intereselor legitime şi obiectivelor urmărite de părţile aflate în conflict.

(3) Procedura de propunere a unei soluţii este facultativă pentru părţi şi nu poate avea loc decât în baza unui acord exprimat de părţi.

(4) Conciliatorul va propune o soluţie părţilor cu privire la conflictul supus concilierii.

 

ARTICOLUL 11

Procedura de propunere a unei soluţii

 

(1) Procedura este supusă atenţiei SAL-FIN, în cazul în care consumatorul se adresează SAL-FIN printr-o cerere scrisă.

(2) Procedura presupune convocarea părţilor de către SAL-FIN, aceasta comunicând părţilor data, locul şi ora exactă unde va avea loc procedura de soluţionare alternativă a litigiului prin propunerea unei soluţii. Procedura se poate derula şi on-line, la solicitarea consumatorului. Consumatorul va furniza SAL-FIN datele necesare contactării celeilalte părţi.

(3) Convocarea se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau orice alt mijloc de comunicare care asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.

(4) Data concilierii conform procedurii alese se va stabili nu mai devreme de 15 zile calendaristice de la data primirii convocării de către părţi.

(5) Părţile confirmă sau infirmă participarea la procedura de soluţionare alternativă a litigiului prin propunerea unei soluţii, în termen de 5 zile de la primirea convocării. În cazul lipsei răspunsului sau al infirmării participării, litigiul se clasează pentru soluţionarea prin intermediul SAL-FIN.

(6) La solicitarea expresă scrisă a oricăreia dintre părţi se va putea stabili o altă dată a procedurii de soluţionare alternativă a litigiului prin propunerea unei soluţii, o singura dată, asupra căreia trebuie să îşi dea acordul ambele părţi.

(7) Conciliatorul va îndruma părţile pentru găsirea unor soluţii reciproc avantajoase/concesii echitabile, propunând soluţia pentru rezolvarea litigiului în mod amiabil.

(8) Părţile vor beneficia de îndrumarea conciliatorului pentru cel mult 3 întâlniri. Dacă în 3 întâlniri părţile nu se înţeleg, concilierea se va considera a fi eşuată.

(9) Procedurile de SAL-FIN se finalizează în termen de 60 de 2ile calendaristice de la data la care SAL-FIN a primit dosarul complet al litigiului.

(10) în cazul unor litigii complexe, SAL-FIN poate, dacă este necesar, să prelungească termenul cu cel mult 45 de zile şi să informeze părţile în legătură cu orice prelungire, precum şi în legătură cu perioada estimată pentru terminarea litigiului.

(11) Părţile aflate în conflict au dreptul să fie asistate de avocat sau de alte persoane. Conciliatorul va atrage atenţia persoanelor care participă la procedură asupra obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii.

(12) Dacă, pe parcursul concilierii, apare o situaţie de natură să afecteze scopul acesteia, independenţa sau imparţialitatea conciliatorului, acesta este obligat să o aducă la cunoştinţă părţilor, care vor decide asupra menţinerii sau denunţării procedurii.

(13) Conciliatorul comunică persoanelor implicate soluţia propusă pentru soluţionarea litigiului în vederea exprimării de către acestea a acordului sau a dezacordului privind soluţia propusă conform art. 11 din OG nr. 38/2015. Încheierea concilierii ia sfârşit după caz:

a) prin întocmirea de către conciliator a unei hotărâri motivate, iar în cazul în care părţile nu acceptă soluţia propusă SAL-FIN emite o încheiere care cuprinde descrierea faptelor, soluţia propusă şi decizia părţilor. Hotărârea, respectiv încheierea se comunică părţilor în termen de 15 zile calendaristice de la adoptare şi produce efecte de la data comunicării. Acestea pot fi atacate la instanţa de judecată competentă. Hotărârile care nu sunt atacate în termenul de 15 zile calendaristice de la data comunicării constituie de drept titlu executoriu;

b) prin retragerea consumatorului din cadrul procedurii cazul este considerat clasat.

(14) Prin încheierea şi semnarea unei note de soluţionare de conciliere, părţile vor stabili şi dacă îşi însuşesc soluţia în totalitate sau dacă îşi rezervă dreptul de a apela la o altă modalitate de soluţionare a litigiului sau a unei părţi din acesta.

(15) Dacă se ajunge la o conciliere, litigiul este considerat rezolvat.

(16) Dacă nu se ajunge la conciliere, la cererea de chemare în judecată, partea interesată poate anexa nota de soluţionare prin care se constată rezultatele procedurii SAL-FIN,

(17) în cazul în care comerciantul nu acceptă soluţia propusă, SAL-FIN informează consumatorul, prin încheiere, despre căile de atac administrative, respectiv judiciare la care poate recurge pentru soluţionarea litigiului.

 

ARTICOLUL 12

Constituirea resurselor financiare

 

(1) Procedura de soluţionare a litigiilor de către SAL-FIN este gratuită pentru consumatorul parte în litigiu.

(2) în cazul în care pentru soluţionarea litigiului sunt necesare expertize tehnice, traduceri legalizate şi apostilate sau alte probe, costul acestora este suportat de partea din litigiu care le solicita.

(3) în cazul în care părţile solicită soluţionarea litigiului într-o locaţie diferită de cea a SAL-FIN pentru care este necesară deplasarea conciliatorului şi a Secretariatului tehnic, partea solicitantă asigură spaţiul şi suportă costul deplasării.

 

ARTICOLUL 13

Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii

 

A.S.F. asigură spaţiul necesar desfăşurării activităţii SAL-FIN, cu excepţia cazului prevăzut la art. 12 alin. (3).

 

ARTICOLUL 14

Obligaţia de confidenţialitate

 

Conciliatorii şi personalul Secretariatului tehnic au obligaţia de a asigura confidenţialitatea procedurii.

 

ARTICOLUL 15

Limba utilizată în conciliere

 

Limba folosită în desfăşurarea concilierii este limba română. Partea ce solicită desfăşurarea dezbaterilor în altă limbă, la cererea şi pe cheltuiala sa, va asigura conciliatorului serviciile unui interpret.

 

ARTICOLUL 16

Dispoziţii finale

 

Data intrării în vigoare a prezentei proceduri este data publicării Regulamentului nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURA

pentru soluţionarea alternativă a litigiilor prin impunerea unei soluţii în cadrul SAL-FIN

 

ARTICOLUL 1

Organizare, administrare şi funcţionare

 

(1) SAL-FIN pentru piaţa financiară nonbancară este înfiinţată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (AS E) ca entitate de soluţionare alternativă a litigiilor dintre un comerciant ce desfăşoară activităţi în România şi se supune autorizării, reglementării şi/sau supravegherii A.S.F., după caz, şi un consumator rezident în Uniunea Europeană.

(2) SAL-FIN este constituită în scopul de a asigura aplicarea prevederilor Directivei nr. 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) în domeniul protecţiei consumatorului, transpusă în legislaţia română prin Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, denumită în continuare OG nr. 38/2015. Ordonanţa asigură cadrul de aplicare directă a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum).

(3) Funcţionarea SAL-FIN se va face conform prevederilor legale în vigoare:

a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

b) legislaţia din domeniile asigurărilor-reasigurărilor, instrumentelor şi investiţiilor financiare şi sistemului de pensii administrate privat, completată de legislaţia incidenţă;

c) OG nr. 38/2015;

d) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

e) Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţia incidenţă acesteia;

f) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).

(4) Prezenta procedură se aplică funcţionării SAL-FIN înfiinţate de A.S.F.

(5) Nu se supun prevederilor prezentei proceduri:

a) procedurile de soluţionare a reclamaţiilor consumatorilor derulate de comercianţi prin proceduri proprii;

b) serviciile neeconomice de interes general;

c) litigiile dintre comercianţi;

d) negocierile directe dintre consumator şi comerciant;

e) încercările efectuate de un judecător de a soluţiona un litigiu pe parcursul procedurii judiciare referitoare la respectivul litigiu;

f) procedurile iniţiate de un comerciant împotriva unui consumator;

g) litigiile ce privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, drepturi asupra cărora părţile nu pot să dispună.

(6) în funcţionarea sa, SAL-FIN este asistat de un Secretariat tehnic.

 

ARTICOLUL 2

Definiţii

 

În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile utilizate au semnificaţiile definite prin Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).

 

ARTICOLUL 3

Refuzul SAL-FIN

 

(1) SAL-FIN poate refuza instrumentarea unui anumit litigiu, în conformitate cu prevederile OG nr. 38/2015, pentru următoarele motive:

a) consumatorul nu a încercat să contacteze comerciantul în cauză pentru a discuta reclamaţia sa şi nu a căutat, ca un prim pas, să rezolve diferendul direct cu comerciantul;

b) litigiul este promovat cu rea-credinţă sau este ofensator;

c) litigiul este sau a fost analizat anterior de către o altă entitate de SAL sau de către o instanţă judecătorească;

d) consumatorul nu a prezentat reclamaţia către SAL-FIN în termen de un an de la data la care acesta, după caz, a prezentat reclamaţia comerciantului sau de la data săvârşirii faptei ce a dat naştere litigiului ori, în cazul faptelor continue, de la data încetării acestora;

e) instrumentarea unui astfel de litigiu ar afecta în mod grav funcţionarea eficientă a SAL-FIN;

f) litigiul nu priveşte un comerciant aflat în supravegherea A.S.F.

(2) în cazul în care SAL-FIN nu poate analiza un litigiu înaintat, aceasta va prezenta ambelor părţi o explicaţie privind motivele neanalizării litigiului în termen de 21 de zile calendaristice de la primirea dosarului.

(3) Refuzul examinării unui anumit litigiu, potrivit prezentului înscris, nu va afecta accesul consumatorilor la procedurile SAL, inclusiv în cazul litigiilor transfrontaliere.

(4) în cazul în care SAL-FIN nu poate examina un litigiu prezentat, conform alin. (1), consumatorul se poate adresa unei alte entităţi SAL competente.

 

ARTICOLUL 4

Independenţă şi imparţialitate

 

(1) în cadrul SAL-FIN vor fi înscrişi conciliatori ce se vor regăsi în Registrul conciliatorilor, pe domenii specifice competenţelor tehnice ale acestora.

(2) Conciliatorii sunt independenţi şi imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor lor.

(3) Nicio autoritate nu poate interveni direct sau indirect în adoptarea şi propunerea unei soluţii de către un conciliator.

(4) Pentru fiecare caz supus procedurii pentru soluţionarea alternativă a litigiilor prin impunerea unei soluţii în cadrul SAL- FIN se alege de către părţi, de comun acord, o persoană din Registrul conciliatorilor.

(5) Desemnarea conciliatorului se realizează în termen de 5 zile de la depunerea cererii de soluţionare alternativă a litigiului de către SAL-FIN.

(6) Conciliatorul desemnat este abilitat să judece un litigiu determinat şi să impună părţilor o soluţie de rezolvare a litigiului.

(7) Conciliatorul/Conciliatorii consemnează dezbaterile în încheieri de şedinţă, analizează documentele părţilor şi le predă/predau către Secretariatul tehnic al SAL-FIN.

(8) Secretariatul tehnic al SAL-FIN nu participă la adoptarea unei decizii de către un conciliator.

(9) A.S.F. poate solicita orice informaţii sau documente pentru a se asigura de integritatea şi imparţialitatea conciliatorilor în cazurile administrate.

(10) Părţile aflate în litigiu vor fi notificate de către Secretariatul tehnic al SAL-FIN imediat după primirea tuturor documentelor care conţin informaţii relevante referitoare la litigiu.

(11) în cursul procedurilor SAL-FIN:

a) părţile au dreptul de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la obiectul litigiului înaintat spre soluţionare, în termen de 15 zile calendaristice de la data sesizării SĂL-FIN, precum şi de a primi din partea SAL-FIN probele, documentele şi elementele de fapt prezentate de cealaltă parte, orice declaraţii şi avize ale experţilor şi de a prezenta observaţii pe marginea acestora;

b) părţile sunt informate cu privire la rezultatul procedurii SAL, în scris pe un suport durabil sau prin poştă electronică, precizându-se motivele pe care se întemeiază rezultatul.

 

ARTICOLUL 5

Registrul conciliatorilor

 

(1) Registrul conciliatorilor se constituie conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).

(2) înscrierea conciliatorilor în registru se face specificând-se pentru fiecare conciliator titlurile ştiinţifice deţinute şi activitatea profesională care îl defineşte, vechimea şi domeniul de competenţe în care poate soluţiona litigiile.

(3) Registrul conciliatorilor este public, fiind disponibil pe pagina de internet a SAL-FIN.

(4) Totalitatea conciliatorilor înscrişi în registru constituie Corpul conciliatorilor.

(5) încetarea calităţii de conciliator şi, respectiv, radierea sa din registru se fac în condiţiile menţionate în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).

 

ARTICOLUL 6

Plenul Corpului conciliatorilor

 

(1) întrunirea Corpului conciliatorilor se realizează în plen, care reuneşte totalitatea conciliatorilor înscrişi în Registrul conciliatorilor.

(2) în cazul în care există suspiciuni ale Colegiului de coordonare al SAL-FIN cu privire la imparţialitatea unui conciliator, Colegiul convoacă Plenul Corpului conciliatorilor pentru dezbaterea cazului supus SAL-FIN. Întâlnirea poate fi convocată în termen de 3 zile şi se consideră că există cvorum dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul de conciliatori înscrişi în registru. Neîntrunirea numărului determină o altă convocare la care decizia se ia cu majoritatea celor prezenţi. Absenţa de la convocare poate fi motivată, în caz contrar aplicându-se Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).

(3) Plenul Corpului conciliatorilor adoptă recomandări pe care le transmite conciliatorilor şi părţilor în SAL-FIN. Recomandarea este adoptată cu majoritatea simplă a celor prezenţi la sesiunea extraordinară.

 

ARTICOLUL 7

Răspunderea conciliatorilor

 

(1) în cazul în care există suspiciuni ale Colegiului de coordonare al SAL-FIN cu privire la imparţialitatea unei decizii de conciliere, colegiul convoacă Plenul Corpului conciliatorilor pentru dezbaterea cazului supus SAL-FIN. Întâlnirea poate fi convocată în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei şi se consideră că există cvorum dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul de conciliatori înscrişi în Registru. Neîntrunirea numărului determină o altă convocare, la care decizia se ia cu majoritatea celor prezenţi. Absenţa de la convocare poate fi motivată, în caz contrar aplicându-se Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).

(2) Conciliatorii sunt răspunzători şi pot fi ţinuţi să achite daune în condiţiile legii atât faţă de părţi, cât şi faţă de SAL-FIN:

a) dacă după acceptare renunţă în mod nejustificat la însărcinarea lor;

b) dacă nu participă la concilierea litigiului sau nu pronunţă hotărârea/încheierea în termenul prevăzut de prezenta procedură;

c) dacă nu respectă caracterul confidenţial al concilierii;

d) dacă încalcă în mod flagrant îndatoriri le ce le revin potrivit regulamentului prevăzut la alin. (1) şi prezentei proceduri.

(3) Conciliatorii sunt imparţiali şi independenţi în soluţionarea litigiilor cu care au fost sesizaţi şi răspund direct şi personal, conform dreptului comun aplicabil.

 

ARTICOLUL 8

Secretariatul tehnic al SAL-FIN

 

(1) Secretariatul tehnic se constituie în cadrul SAL-FIN drept centru operaţional de prelucrare a informaţiilor cu privire la disputele aduse spre soluţionare.

(2) Secretariatul tehnic este format din personal cu atribuţii referitoare la administrarea secretariatului, a registraturii, a arhivei de documente, citarea părţilor şi comunicarea actelor şi alte activităţi de natură administrativă, acordarea îndrumărilor necesare desfăşurării activităţii, precum şi din personal cu atribuţii de specialitate, care să asigure suportul tehnic de specialitate pentru activitatea conciliatorilor în sensul prezentei proceduri

 

ARTICOLUL 9

Impunerea unei soluţii

 

(1) înainte de a alege această posibilitate de soluţionare a litigiului, părţile sunt informate cu privire la condiţiile speciale ale unei astfel de alegeri, şi anume:

a) caracterul obligatoriu al soluţiei;

b) faptul că părţile nu au posibilitatea de a alege dacă acceptă sau nu soluţia;

c) faptul ca niciuna dintre părţi nu se poate retrage dintr-o asemenea procedură;

d) faptul că implicarea în procedură nu exclude posibilitatea de a cere despăgubiri printr-o procedură judiciară separată;

e) faptul că soluţia propusă poate fi diferită de un rezultat stabilit de către o instanţă care aplică dispoziţiile legale în vigoare;

f) consecinţele juridice ale acceptării unei astfel de soluţii.

(2) SAL-FIN se asigură că părţile îşi dau acordul scris cu privire la caracterul obligatoriu al soluţiei, anterior demarării procedurilor.

(3) SAL-FIN organizează şi administrează soluţionarea litigiilor naţionale pe calea soluţionării alternative a litigiilor prin impunerea unei soluţii în cadrul SAL-FIN, în mod instituţionalizat, pe baza sesizării SAL-FIN în condiţiile prezentei proceduri.

 

ARTICOLUL 10

Comisia de conciliere

 

(1) Comisia de conciliere este formată dintr-un conciliator unic sau din 3 conciliatori desemnaţi, dintre care unul este supraconciliator. Soluţionarea litigiului aparţine exclusiv Comisiei de conciliere.

(2) Desemnarea conciliatorului unic sau a celor 2 conciliatori se face de către părţile reprezentate în litigiu, prin alegerea din Registrul conciliatorilor.

(3) în cazul în care părţile nu ajung la un acord cu privire la persoana conciliatorului, fiecare parte îşi numeşte câte un conciliator, iar Colegiul de coordonare desemnează un supraconciliator din Registrul conciliatorilor.

(4) Conciliatorii îşi exercită activitatea cu titlu individual, independent şi imparţial, fiind supuşi numai legii, iar aprecierea probelor şi luarea deciziilor se fac în baza convingerii intime a conciliatorului.

(5) Conciliatorii îşi exercită prerogativele şi îşi îndeplinesc misiunea conform dispoziţiilor art. 21 alin. (1)-(3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 6 alin. 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului, care garantează dreptul la un proces echitabil şi într-un timp rezonabil, precum şi dreptul la un tribunal independent şi imparţial.

(6) Comisia de conciliere se consideră constituită la data alegerii sau, după caz, la data desemnării ultimului conciliator sau a conciliatorului unic.

(7) în termen de maximum 10 zile de la data constituirii, părţile sunt obligate să transmită toate documentele solicitate de SAL-FIN pentru soluţionarea litigiului.

(8) Comisia de conciliere va putea dispune, după caz, ascultarea părţilor, în măsura în care este necesar, şi reluarea dezbaterilor în şedinţe succesive.

(9) în condiţiile recuzării unuia sau mai multor conciliatori, aceştia se înlocuiesc prin alegerea de către părţi conform alin. (2), Ulterior recuzării şi înlocuirii conciliatorilor, noii conciliatori vor relua procedura SAL.

(10) Recuzarea trebuie să fie cerută, cu o motivare pertinentă şi obiectivă, sub sancţiunea decăderii, în termen de 10 zile de când partea a luat cunoştinţă de numirea conciliatorului sau de când a apărut cauza.

(11) Conciliatorii pot fi recuzaţi motivat pentru cauze ce pun la îndoială independenţa şi imparţialitatea lor, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).

(12) Orice conciliator care ştie că există o cauză de recuzare a sa este obligat să înştiinţeze atât părţile, cât şi pe ceilalţi conciliatori înainte de a accepta însărcinarea de conciliere sau, dacă aceste fapte intervin după acest moment, de îndată ce a luat cunoştinţă de existenţa lor.

(13) Cererile de recuzare neîntemeiate sau nejustificate de către partea care a cerut recuzarea conduc la anularea recuzării.

(14) în caz de retragere a conciliatorului/conciliatorilor, acesta/aceştia va/vor fi înlocuit/înlocuiţi conform prezentei proceduri.

 

ARTICOLUL 11

Hotărârea Comisiei do conciliere

 

(1) Procedura soluţionării alternative a litigiilor prin impunerea unei soluţii în cadrul SAL-FIN ia sfârşit prin pronunţarea unei hotărâri de impunere.

(2) Dacă părţile nu au convenit altfel, Comisia de conciliere trebuie să pronunţe hotărârea în termen de cel mult 90 de zile de la data constituirii sale.

(3) Părţile pot propune în scris prelungirea termenului, cu acordul Comisiei de conciliere.

(4) Pentru motive temeinice, termenul poate fi prelungit de Comisia de conciliere cu cel mult 60 de zile.

(5) Hotărârea se ia cu unanimitate de voturi sau, în caz de dezacord, cu majoritate. Conciliatorul care a avut o altă părere îşi va redacta şi semna opinia separată, cu motivare.

(6) Comisia de conciliere soluţionează litigiul în temeiul normelor de drept aplicabile, ţinând seama, atunci când este cazul, şi de uzanţele comerciale.

(7) Hotărârea se redactează în scris şi trebuie să cuprindă identitatea părţilor, domiciliul, numele şi domiciliul în cazul reprezentanţilor, persoanele participante la dezbaterea litigiului, componenţa nominală a Comisiei de conciliere, menţionarea acordului părţilor privind caracterul obligatoriu al soluţiei, obiectul litigiului şi susţinerile pe scurt ale părţilor, locul şi data pronunţării hotărârii, semnăturile tuturor conciliatorilor, cu excepţia celei a conciliatorului care a avut o altă părere, dacă este cazul.

(8) Hotărârea se comunică părţilor în termen de 15 zile calendaristice de la adoptare şi produce efecte de la data comunicării.

(9) Greşelile materiale din textul hotărârii/încheierii, greşeli evidente ce nu schimbă fondul soluţiei, precum şi greşelile de calcul pot fi rectificate, la cererea oricăreia dintre părţi, în termenul prevăzut, printr-o cerere de îndreptare, pronunţarea având loc în cadrul aceiaşi Comisii de conciliere.

(10) Hotărârea, respectiv încheierea se comunică părţilor în termen de 15 zile calendaristice de la adoptare şi produce efecte de la data comunicării. Acestea pot fi atacate la instanţa de judecată competentă.

(11) Hotărârile care nu sunt atacate în termenul de 15 zile calendaristice de la data comunicării constituie de drept titlu executoriu.

(12) Hotărârile Comisiei de conciliere pot fi publicate.

 

ARTICOLUL 12

Constituirea resurselor financiare

 

(1) Procedura de soluţionare a litigiilor de către SAL-FIN este gratuită pentru consumatorul parte în litigiu.

(2) în cazul în care pentru soluţionarea litigiului sunt necesare expertize tehnice, traduceri legalizate şi apostilate sau alte probe, costul acestora este suportat de partea din litigiu care le solicită.

(3) în cazul în care părţile solicită soluţionarea litigiului într-o locaţie diferită de cea a SAL-FIN pentru care este necesară deplasarea conciliatorului sau a Comisiei de conciliere şi a Secretariatului tehnic, partea solicitantă asigură spaţiul şi suportă costul deplasării.

 

ARTICOLUL 13

Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii

 

A.S.F. asigură spaţiul necesar desfăşurării activităţii SAL-FIN, cu excepţia cazului prevăzut la art. 12 alin. (3).

 

ARTICOLUL 14

Obligaţia de confidenţialitate

 

Conciliatorii şi personalul Secretariatului tehnic au obligaţia de a asigura confidenţialitatea procedurii.

 

ARTICOLUL 15

Limba utilizată în procedura de impunere a unei soluţii

 

Limba folosită în desfăşurarea concilierii este limba română. Partea ce solicită desfăşurarea dezbaterii în altă limbă, la cererea şi pe cheltuiala sa, va asigura conciliatorului serviciile unui interpret.

 

ARTICOLUL 16

Dispoziţii finale

 

Data intrării în vigoare a prezentei procedurii este data publicării Regulamentului nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.