MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 357/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 357         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 10 mai 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 61 din 16 februarie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

335. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 6 Alexandria - Craiova km 90+190-km 222+183”

 

336. - Hotărâre privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti

 

337. - Hotărâre privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0838 Buzău, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

338. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţile sanitare din subordine

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

799. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 149/2004 privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantării şi defrişării plantaţiilor pomicole

 

800. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 61

din 16 februarie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Vlad Neculai în Dosarul nr. 838/44/2014 al Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.603D/2015.

2. La apelul nominal se prezintă, personal, autorul excepţiei. Lipseşte partea Casa de Pensii Galaţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul autorului excepţiei, care solicită admiterea acesteia, arătând că a lucrat în condiţii grele şi nu doreşte ca pensia să-i fie diminuată.

4. Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin Sentinţa civilă nr. 1.026 din 9 octombrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 838/44/2014, Tribunalul Galaţi - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Vlad Neculai cu prilejul soluţionării unei acţiuni civile prin care a solicitat acordarea sporului la pensie cuvenit pentru desfăşurarea muncii în grupa I de muncă.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate discriminează persoanele cu handicap prin aceea că nu beneficiază de creşterea punctajelor anuale, deşi au desfăşurat munca în grupe superioare de muncă. Arată că motivul acestei discriminări provine din faptul că a beneficiat de o pensie în baza unei legi speciale, respectiv Legea nr. 57/1992 privind încadrarea în muncă a persoanelor handicapate, iar dispoziţiile art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 prevăd că de majorările punctajelor de pensie nu beneficiază persoanele la recalcularea pensiilor cărora, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special.

7. Tribunalul Galaţi - Secţia I civilă consideră că dispoziţiile de lege criticate nu contravin prevederilor constituţionale referitoare la egalitatea în drepturi a cetăţenilor. În acest sens invocă cele reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 274 din 23 mai 2013 şi Decizia nr. 6 din 8 decembrie 2014.

8. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare â fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

9. Guvernul, invocând jurisprudenţa În materie a Curţii Constituţionale, arată că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată.

10 Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, dispoziţii potrivit cărora r,Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care, la  recalcularea pensiilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special.”

13. Autorul excepţiei susţine că acest text de lege este discriminator, contravenind astfel prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie referitoare la egalitatea în drepturi a cetăţenilor.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 au mai fost supuse analizei de constituţionalitate prin prisma unor critici asemănătoare celor invocate în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 718 din 9 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 16 ianuarie 2015, paragrafele 18-22, Curtea a reţinut că dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 57/1992 privind încadrarea în muncă a persoanelor handicapate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 12 iunie 1992, au reglementat condiţiile de pensionare a persoanelor cu handicap în mod distinct faţă de reglementarea-cadru reprezentată la acel moment de Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială, publicată în Buletinul Oficial, nr. 82 din 6 august 1977, reprezentând o reglementare cu caracter special. Pe de altă parte, Curtea a observat că dispoziţiile art. 11, 14 şi 16 din Legea nr. 3/1977 stabileau condiţii mai favorabile de pensionare pentru persoanele care au lucrat în grupele I şi II de muncă faţă de cele care au lucrat în grupa a III-a de muncă, acordând atât procente mai mari din retribuţia tarifară, dar şi o vârstă de pensionare ori o vechime în muncă mai scăzute. Curtea a constatat că, spre deosebire de dispoziţiile Legii nr. 3/1977, dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 57/1992 nu instituiau nicio distincţie între persoanele cu handicap în funcţie de grupa de muncă în care şi-au desfăşurat activitatea. Pe de altă parte, însă, legea nu prevedea o vârstă de pensionare obligatorie pentru persoanele cu handicap, aşa cum se cerea pentru persoanele care au lucrat în grupe superioare de muncă, singura cerinţă fiind cea a îndeplinirii condiţiilor de vechime în muncă.

15. În continuare, prin aceeaşi decizie, Curtea, analizând critica potrivit căreia persoanele cu handicap nu au beneficiat de un avantaj real datorită vârstei de pensionare, întrucât nu aveau cum să cumuleze un punctaj total realizat în întreaga perioadă de activitate tot atât de mare ca o persoană care a lucrat în grupe superioare de muncă, dar nu a avut handicap şi a fost obligată să muncească până la o vârstă mai înaintată, cumulând mai mulţi ani de muncă, a constatat că beneficiul pensionării la o vârstă mai redusă de care s-au bucurat persoanele cu handicap nu înseamnă în mod automat şi faptul că acestea nu au putut obţine un punctaj mai mare în urma aplicării dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, esenţial fiind numărul de ani cât o persoană se consideră că a cotizat la sistemul public de pensii, respectiv vechimea în muncă efectiv realizată. Or, aceasta a variat de la caz la caz, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 57/1992 stabilind numai cerinţa vechimii minime în muncă dobândită în condiţii de handicap fizic, necesară obţinerii pensiei în regimul acestui act normativ. Astfel, asiguratul putea cumula şi o vechime în muncă realizată în condiţii fără handicap, care se adăuga numărului minim de ani prevăzut de acest text de lege. Mai mult, acelaşi text de lege prevedea că pensia se acorda „la cerere”, astfel că persoanele cu handicap aveau un drept, dar nu şi o obligaţie de a solicita dreptul la pensie la o vârstă şi o vechime în muncă mai reduse, putându-şi continua activitatea profesională şi după împlinirea condiţiilor de vechime în muncă prevăzute de art. 11 alin. (1) din Legea nr. 57/1992.

16. Prin urmare, Curtea a conchis că, beneficiind de dreptul de a se pensiona la o vârstă redusă, persoanele cu handicap puteau cumula totuşi o vechime în muncă mai mare decât vechimea necesară deschiderii dreptului la pensie, iar în vederea obţinerii punctajului mediu anual - în urma recalculării acestor pensii ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 - punctajul acumulat în perioada activă a asiguratului s-a împărţit la numărul de ani reprezentând vechimea în muncă, necesar deschiderii dreptului de pensie, prevăzut de Legea nr. 57/1992. În acelaşi sens, a amintit dispoziţiile art. 2 alin. (4) din Normele metodologice de evaluare a pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în vederea recalculării în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, care constituie anexă la Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004, şi care prevedeau că ,,Pentru persoanele beneficiare de pensii stabilite în condiţii prevăzute de acte normative cu caracter special stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului de pensie prevăzută de aceste acte normative

17. În egală măsură, Curtea a considerat că, dacă potrivit Legii nr. 3/1977 o persoană fără handicap care a lucrat în grupe superioare de muncă trebuia să îndeplinească condiţiile unei vârste de pensionare mai avansate, nu semnifică neapărat şi că aceasta a realizat un stagiu de cotizare mai mare decât cel impus de lege, importantă fiind vârsta de la care a început să muncească şi eventualele întreruperi ale activităţii pe parcurs.

18. De asemenea, prin Decizia nr. 718 din 9 decembrie 2014, Curtea a răspuns şi criticii potrivit căreia persoanele cu handicap care au lucrat în grupe superioare de muncă nu sunt diferenţiate sub aspectul condiţiilor de pensionare de cele care au avut handicap, dar au lucrat în condiţii normale, respectiv în grupa a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare Legii nr. 19/2000. În acest sens, a reţinut că această problemă priveşte, în realitate, dispoziţiile Legii nr. 57/1992, respectiv opţiunea pe care legiuitorul a avut-o de a acorda un regim mai favorabil persoanelor cu handicap, fără a cumula în acelaşi timp aceste beneficii cu cele acordate persoanelor care au lucrat în grupe superioare de muncă, iar nu dispoziţiile de lege care fac obiectul controlului excepţiei de neconstituţionalitate.

19. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţiile deciziilor amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

20. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Vlad Neculai în Dosarul nr. 838/44/2014 al Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 16 februarie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190-km 222+183”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 801/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190-km 222+183”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190-km 222+183”, potrivit hărţii topografice/planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190- km 222+183”. prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

(2) Se aprobă Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Dioşti, Leu, Cârcea, Malu Mare şi Coşoveni din judeţul Dolj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirii pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere ai lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190- km 222+183”, prevăzută la art. 1, aflate pe raza localităţilor Dioşti, Leu, Cârcea, Malu Mare şi Coşoveni din judeţul Dolj, sunt în cuantum total de 310 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR”.

Art. 4. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere ai lucrării de utilitate publică ele interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 5. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6. - Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 4 mai 2016.

Nr. 335.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând Imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 6 km 132+435 - km 222+183”, aflate pe raza localităţilor Dioşti, Leu, Cârcea, Malu Mare şi Coşoveni din judeţul Dolj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr.

crt.

UAT.

Judeţul

Nume proprietar/ deţinător teren

Tarla

Parcelă

Nr. cadastral nr. top

Categorie de folosinţă

Intravilan/

Extravilan

Nr. CF

Suprafaţă totală acte

[mp]

Suprafaţa

De expropriat

[mp]

Valoare de despăgubire  teren conform Legii nr. 255/2010 (lei)

1

Leu

Dolj

Mitru Ion

35/1

1

3000(1229/64)

Arabil

Extravilan

-

3000

54

35,91

2

Leu

Dolj

Zanfir Ion

35/1

2

3001 (229/59/61/63)

Arabil

Extravilan

-

4600

42

27,93

3

Leu

Dolj

Parvu Ion, Parvu Florea

36

88

1229/57

Arabil

Extravilan

-

9000

51

33,92

4

Leu

Dolj

Zanfir Ion

36

89

3000 (1229/56/1)

Arabil

Extravilan

-

4000

27

17,95

5

Leu

Dolj

Dumitrescu St Ion, Dumitrescu Ştefan

56

7

3000 (1229/56)

Arabil

Extravilan

-

35000

47

31,25

6

Malu Mare

Dolj

S.C. Avi Piscine-S.R.L.

T9

P18

1747

Arabil

Intravilan

31207

4996

49

1470

7

Malu Mare

Dolj

S.C. Avi Piscine - S.R.L.

T9

P17

1745

Arabil

Intravilan

31183

5015

43

1290

8

Malu Mare

Dolj

S.C. Digital Grafix Grup - S.R.L.

T9

P15 + P16

32000

Curţi Construcţii

Intravilan

32000

5618

10

300

9

Malu Mare

Dolj

S.C. Digital Grafix Grup - S.R.L.

T9

P15

34140

Arabil

Intravilan

34140

928

5

150

10

Malu Mare

Dolj

Smintana Emilian, Smintina Gerogeta

T9

P15 + 16

34422

Arabil

Intravilan

34422

2270

26

780

11

Malu Mare

Dolj

S.C. Salix Farm -S.R.L.

T10

4/9/1

32582

Arabil

Extravilan

32582

447

6

180

12

Malu Mare

Dolj

S.C. Platinum Investment Partners Fr - S.R.L.

T16

1,1/1

[(168-564/1)- (564/2/1 )]/1

Arabil

Intravilan

31188

18730

703

21090

13

Malu Mare

Dolj

Proprietar Particular*

T16

1,1/1

[(168-564/1)- (564/2/1 ]/2

Arabil

Intravilan

 

4033

82

2460

14

Malu Mare

Dolj

Cherciu Ştefan, Cherciu Nelly

T16

3

177/1/2

Arabil

Intravilan

31175

10499

145

4350

15

Malu Mare

Dolj

Cherciu Ştefan, Cherciu Nelly

T16

3

177/2

Arabil

Intravilan

32779

14164

319

9570

16

Malu Mare

Dolj

Cherciu Ştefan, Cherciu Nelly

T16

4

31190

Arabil

Intravilan

31190

16000

330

9900

17

Malu Mare

Dolj

S.C. Casa Noastra - S.R.L.

T16

4

33767

Arabil

Extravilan

33767

3603

78

2340

18

Malu Mare

Dolj

Lazăr George

T16

4

178/2/2

Arabil

Extravilan

 

1800

231

6930

19

Malu Mare

Dolj

Lazăr George

T16

4

178/2/3

Arabil

Extravilan

 

2200

3

90

20

Malu Mare

Dolj

S.C. Ilcost Prod - S.R.L.

T16

4

33640

Arabil

Intravilan

33640

9216

143

4290

21

Malu Mare

Dolj

Predut Ioana

T16

5

32868

Arabil

Extravilan

32868

19110

315

9450

22

Malu Mare

Dolj

Birtu Ileana

T16

6

762

Altele

Extravilan

31208

8100

128

3840

23

Malu Mare

Dolj

S.C. Parc Ştrand Impex - S.R.L.

T16

7

326

Arabil

Intravilan

31176

13334

206

6180

24

Malu Mare

Dolj

S.C. Mondial Com - S.R.L

T16

7

30979

Arabil

Intravilan

30979

13333

159

4770

25

Malu Mare

Dolj

Tudoanca Aurora

T16

7

804

Arabil

Intravilan

31192

13333

256

7680

26

Malu Mare

Dolj

Lazar Silviu

T16

8

261/1/1

Arabil

Extravilan

4492

20215

3

90

27

Coşoveni

Dolj

Ilse Tomita

106

91/1

 

Arabil

Intravilan

 

2000

129

645

28

Coşoveni

Dolj

Branzan Elena, Dan P. Ioana

106

82

 

Arabil

Intravilan

 

1000

45

225

29

Coşoveni

Dolj

Dan Ştefan

106

86

 

Arabil

Intravilan

 

1000

70

350

30

Coşoveni

Dolj

Cerban Andrei, Claudiu, Cerban, Laura Emanuela

106

85

950

Arabil

Intravilan

1294

1000

70

350

31

Coşoveni

Dolj

Roşu Rinel, Roşu Simona Camelia

106

86

984

Arabil

Intravilan

30778

1000

74

370

32

Coşoveni

Dolj

Tuta Maria

106

83

 

Arabil

Intravilan

 

1000

23

115

33

Coşoveni

Dolj

Dan Nicolita, Dinu Smaranda, Dinu Gheorghe

106

61

 

Arabil

Intravilan

 

1000

11

55

34

Coşoveni

Dolj

Tudor Ioana

106

60

 

Arabil

Intravilan

 

1000

45

225

35

Coşoveni

Dolj

Ivan C-Tin

106

59

 

Arabil

Intravilan

 

1000

57

285

36

Coşoveni

Dolj

Firu Arion

106

58

 

Arabil

Intravilan

 

1000

55

275

37

Coşoveni

Dolj

Zamfir I. Nicolae, Stancu Nicolita, Zamfir Leana

106

57

 

Arabil

Intravilan

 

1000

58

290

38

Coşoveni

Dolj

Vlad Nicolae

106

56

 

Arabil

Intravilan

 

1000

57

285

39

Coşoveni

Dolj

Ştefan Ion Vasile, Ştefan Doina Mihaela, Truta Cornel, Truta Ioana Maria

106

55

923

Arabil

Intravilan

30371

1000

53

265

40

Coşoveni

Dolj

Baragan Petrus Cristian

106

54

797

Arabil

Intravilan

971

1000

41

205

41

Coşoveni

Dolj

Brinzanescu Nicolae

106

53

 

Arabil

Intravilan

 

1000

29

145

42

Coşoveni

Dolj

Iordache C-Tin

106

52

 

Arabil

Intravilan

 

1000

31

155

43

Coşoveni

Dolj

Inasel Ioana

106

50

 

Arabil

Intravilan

 

1000

27

135

44

Coşoveni

Dolj

Dragota Alexandra

106

50

 

Arabil

Intravilan

 

1000

30

150

45

Coşoveni

Dolj

Pocomnicu Gheorghita, Mihai Costica, Cebuc Maria

106

49

 

Arabil

Intravilan

 

2000

56

280

46

Coşoveni

Dolj

Bănică Ioana Bănică Floarea

106

47

 

Arabil

Intravilan

 

1000

15

75

47

Cârcea

Dolj

Spanu Ecaterina

12

184/28

34163

Arabil

Intravilan

34163

475

36

1080

Spanu Ion

48

Cârcea

Dolj

Roşu Marius Ovidiu

12

184/28

34194

Arabil

Intravilan

34194

740

289

8670

Roşu Elena Madalina

49

Cârcea

Dolj

Roşu Marius Ovidiu

12

184/28

543/5

Arabil

Intravilan

31114 (Coşoveni)

420

80

2400

Roşu Elena Madalina

50

Cârcea

Dolj

Fecioru Cristian

12

184/28

32724

Arabil

Intravilan

32724

596

1

30

Fecioru Alina

51

Cârcea

Dolj

Roşu Marius Ovidiu

12

184/28

34180

Arabil

Intravilan

34180

291

82

2460

Roşu Elena Madalina

52

Cârcea

Dolj

Titu Tincuta

12

P4/2

325

Altele

Intravilan

30281

443

36

1080

53

Cârcea

Dolj

Guliev Adrian

12

 

 

Arabil

Intravilan

32763

397

60

1800

Guliev Magda Mirela

184/29

32763

54

Cârcea

Dolj

Guliev Adrian

12

184/29

32764

Arabil

Intravilan

32764

391

16

480

Guliev Magda Mirela

55

Cârcea

Dolj

Nicu Iulian Daniel

12

184/29

32715

Arabil

Intravilan

32715

824

204

6120

Nicu Cristina Amalia

56

Cârcea

Dolj

Nicu Iulian Daniel

12

184/29

32716

Arabil

Intravilan

32716

403

95

2850

Nicu Cristina Amalia

57

Cârcea

Dolj

Nicu Iulian Daniel

12

184/29

32761

Arabil

Intravilan

32761

846

204

6120

Nicu Cristina Amalia

58

Cârcea

Dolj

Salapa Vasile

12

188/4

536

Altele

Intravilan

439 (Coşoveni)

30193

6800

315

9450

Salapacatia Doina

Ciurezu Tudor

Ciurezu Victoria

Popeci Calin Ioan

59

Cârcea

Dolj

Salapa Vasile

12

188/5

30373

Arabil

Intravilan

30373

10604

1593

47790

Salapacatia Doina

Ciurezu Tudor

Ciurezu Victoria

Popeci Calin Ioan

60

Cârcea

Dolj

Cichirdan Modest

12

188/5

30374

Arabil

Intravilan

30374

3792

2155

64650

Cichirdan Adriana

61

Cârcea

Dolj

Tomita Andrei

59

38

1415/1

Arabil

Intravilan

32660

7999

28

840

62

Cârcea

Dolj

Iacov Zanica

131

1

1386

Arabil

Intravilan

32603

5000

1273

38190

63

Cârcea

Dolj

S.C. Pro Security Protect - S.R.L.

12

184/28

543/4

Curţi Construcţii

Intravilan

30095

999

46

1380

64

Cârcea

Dolj

Firan Marius, Firan Patricia

12

184/28

1962

Curţi Construcţii

Intravilan

34976

379

12

360

65

Cârcea

Dolj

Spanu Ion

12

184/28

543/2

Arabil

Intravilan

1213 (Coşoveni)

497

19

570

Spanu Ecaterina

66

Cârcea

Dolj

Spatarelu Ştefan, Spatarelu Constanta

60

2

30719

Arabil

Intravilan

30719

1500

1

30

67

Cârcea

Dolj

Baluteanu Mihai

T37

P106 (Strada Aeroportului nr. 1)

32078

Arabil

Intravilan

32078

13427

369

11070

68

Dioşti

Dolj

Domeniul Privat – Comuna Dioşti

58

A 313, 315

-

Arabil

Extravilan

-

10000

40

26,6

69

Dioşti

Dolj

Domeniul Privat - Comuna Dioşti

59

A317, 319

-

Arabil

Extravilan

-

12000

187

124,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.57800

309.797,91


* Pentru poziţia în care se regăseşte menţiunea „proprietar particular”, astfel cum reiese din evidenţele UAT Malu Mare, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) După preluare, partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) seva utiliza cu destinaţia de locuinţe.

Art. 2. - În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil prevăzută la art. 1 alin. (2), aceasta revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 4 mai 2016.

Nr. 336.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi dintr-un imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului imobil care face obiectul actului normativ

Adresa/

Carte funciară/ Nr. cadastral

Elemente-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii

(lei)

Valoarea părţii bunului care se transmite

(lei)

Valoarea părţii bunului care nu se transmite

(lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la cana se transmită imobilul/CUI

106.820

parţial

8.19.01

Imobil 2700 - parţial

Municipiul Bucureşti,

str. Drumul Taberei nr. 7B

CF 227671

Nr. cad. 227671

1. Construcţii:

Pavilionul V

- Suprafaţă construită - 385 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 385 mp

- Valoare contabilă - 1.189,70 lei

2. Amenajări la terenuri:

- Împrejmuire din plăci beton - 27 ml

- Valoare contabilă - 310,50 lei

3. Suprafaţa terenului - 0,1535 ha

- Valoare contabilă - 89.765,02 lei

44.379.658

91.265,22

44.288.392,78

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI - 4183229

Municipiul Bucureşti CUI - 4267117

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0838 Buzău, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0838 Buzău, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 4 mai 2016.

Nr. 337.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a construcţiei aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0838, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

Număr de identificare al imobilului atribuit de M.F.P.

Cod de clasificaţie

Denumire

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul CUI

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea contabilă a părţilor care ies din domeniul public

(lei)

101.443 parţial

8.19.01

Imobil 45-235 CF 51745

Judeţul Buzău

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0838 Buzău

CUI 47962150

Construcţie 45-235-02

Sc = 322 mp

Sd = 322 mp

7.092,21

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţile sanitare din subordine

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor

de inventar, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi vor opera modificările în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 4 mai 2016.

Nr. 338.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE ŞI VALOAREA DE INVENTAR

ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţile sanitare din subordine, care se modifică şi se actualizează

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Descriere tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

Administratorul: Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL „Prof. Dr. Dorin Hociotă”/CUI: 4316210

36629

8.25.01

Sediul institutului

Corp A: C1 = S + P + 6E + T,

Sc = 533 mp,

C2 = S + P + 1E + T, Sc = 1.042 mp

Corp B: C3 = S + P + 4E + T,

Sc = 676 mp,

C4 = P, Sc = 105 mp,

C6 = P, Sc = 47 mp,

C7 = P, Sc = 28 mp,

C8 = P, Sc = 59 mp,

C9 = P. Sc = 35 mp,

C10 = P, Sc = 27 mp,

C11 = P, Sc = 36 mp,

C12 = P, Sc = 49 mp

Steren = 16.025 mp împrejmuire = 325,38 m

CF nr. 226516

Bucureşti, str. Mihail Cioranu nr. 21, sectorul 5

81.103.211

36630

8.25.01

Secţia nr. 6 pentru copii handicapaţi auditivi - verbali

C1 = S + P + 1E,

Sc = 963 mp, C2 = P,

Sc = 25 mp,

C3 = P, Sc = 110 mp

Steren - 10.415 mp

Împrejmuire = 562 m

CF nr. 226518

Bucureşti, intrarea Ciuboţica Cucului nr. 19, sectorul 5

8.634.829

147083

8.28.10

Centrală termică

C5 = P, Sc = 206 mp CF nr. 226516

Bucureşti, str. Mihail Cioranu nr. 21, sectorul 5

836.686

Administratorul: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Brăila/CUI: 11472262

62601

8.29.11

Clădirea sediului Direcţiei de Sănătate Publică Brăila - corp A

C1 = P + 1, Sc = 433 mp;

C2 = P, Sc = 46 mp;

C3 = S + P, Sc = 266 mp;

C4 = P, Sc = 36 mp;

C5 = P, Sc = 88 mp;

C6 = P, Sc = 64 mp

Suprafaţă teren =2.145 mp

CF nr. 77415

Brăila, municipiul Brăila, Str. Grădinii Publice nr. 2

 

100458

8.29.11

Clădirea sediului DSP

C1 = S + P + 1E, Sc = 479 mp

Suprafaţă teren = 1.665 mp

CF nr. 75711

Brăila, municipiul Brăila, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea

nr. 2 bis

2.415.493

121218

8.26.13

Magazie, cabină, arhivă, casierie - corp B

C1 = P, Sc = 21 mp C2 = P, Sc = 60 mp

Suprafaţă teren = 81 mp

CF nr. 77433

Brăila, municipiul Brăila, Str. Grădinii Publice nr. 3

69.069

Administratorul: Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol/CUI: 4300868

143933

8.25.01

Vila Ulmeanu

C1 =P

Sc = Sd = 172 mp

S teren = 793 mp

CF nr. 105769

Constanţa, oraşul Techirghiol, str. Ovidiu nr. 8

160,037

Administratorul: Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor, Oradea/CUI: 7551740

155755

8.25.07

Clădire şi teren

C1 = S + P

Sc = 279 mp, Sd = 543 mp

C2 = P + M

Sc = 1.235 mp, Sd = 1.639 mp

S teren = 3.560 mp

CF nr. 169776, 151093, 169775, 180766

Bihor, municipiul Oradea, Str. Sucevei nr. 24

3.975.248

Administratorul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţ㠄Sf. Spiridon” laşi/CUI: 4701312

145334

8.25.01

Clădire spital de specialitate tip pavilionar

Corp A = P + E + M

Sc = 1.432 mp,

Corp B = P + 2E

Sc = 918 mp

CF nr. 138585

Iaşi, municipiul Iaşi,

Bd. Independenţei nr. 1

4.288.568

Administratorul: Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare/CUI: 7548010

59377

8.25.01

Clădire administraţie, laborator analize medicale şi farmacie

C 53 - S + P + E, Sc - 597 mp

CF nr. 210975 - C53

Bucureşti, şos. Berceni nr. 10-12, sectorul 4

2.052.387

59378

8.25.01

Clinica neurologie A + B + ATI

C55 = S + P + E Sc = 2.078 Nr. paturi = 220

CF nr. 210975 -C55

Bucureşti, şos. Berceni nr. 10-12, sectorul 4

6.090.576

59379

8.25.01

Clinica neurochirurgie vasculară, staţie oxigen

C 54 = P + 2E,

Sc = 1,803 mp

Nr. paturi = 80

C 57 = P, Sc = Sd = 33 mp

CF nr. 210975 - C54

CF nr. 210975 - C57

Bucureşti, şos. Berceni nr. 10-12, sectorul 4

19.313.690

59380

8.25.07

Clădire morgă, anatomie patologică, amfiteatru, arhivă

C56 = S + P + M

Sc = 889 mp

CF nr. 210975 - C56

Bucureşti, şos. Berceni nr. 10-12, sectorul 4

2.871.430

59381

8.28.10

Punct termic

C 58 = S + P,

Sc = 103 mp

CF nr. 210975 - C58

Bucureşti, şos. Berceni nr. 10-12, sectorul 4

535.471

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 149/2004 privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantării şi defrişării plantaţiilor pomicole

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.127 din 18 aprilie 2016 al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară,

în temeiul prevederilor:

- art. 13 alin. (1) din Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (3) şi (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2004;

- art. II lit. d) din Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările ulterioare;

- art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1 185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 149/2004 privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantării şi defrişării plantaţiilor pomicole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din data de 3 martie 2004, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 mai 2016.

Nr. 799.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 149/2004)

 

Propunem aprobarea

Se aprobă.

Camera agricolă

Director DAJ

 

Nr. ............. / ..............................

 

CERERE

pentru eliberarea autorizaţiei de plantare de pomi fructiferi şi arbuşti fructiferi

 

Subsemnatul/Subsemnata, ............................................................................................................................ (numele şi prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice/persoanei titulare a unei forme de organizare recunoscute conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare)

în calitate de proprietar/deţinător legal de teren agricol, cu domiciliul/sediul în localitatea ................................................, str. ................................................ , nr. ...., judeţul ................................................ , telefon ................................................ , fax ................................................, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ............, reprezentat prin ................................................ , având funcţia de ................................................ , solicit eliberarea autorizaţiei de plantare în zona ................................................ , comuna ................................................ , satul ................................................, tarlaua ................................................ , parcela ................................................ , în punctul denumit local ................................................ , pe suprafaţa totală de .............. ha, pe perioada de ............ ani, din care:

- anul ............ ha, din specia ................................................ , soiurile ........................................................

..................................................................................................................................................................

Tipul plantaţiei ...........................................................................................................................................

(Se inserează datele din proiectul de înfiinţare a plantaţiei aprobat.)

numărul de pomi/ha ................................................

Menţionez pe propria răspundere că:

1. am luat cunoştinţă de prevederile art. 9, 10 şi 13 din Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

2. deţin documentele însoţitoare privind provenienţa şi calitatea materialului săditor pomicol folosit la plantare;

3. * plantaţia se va înfiinţa pe terenuri ocupate de pajişti permanente şi se încadrează în categoria obiectivelor de investiţii realizate din fonduri europene, conform prevederilor art. II lit. d) din Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor care fac obiectul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

4. respect toate verigile tehnologice recomandate de cercetarea ştiinţifică în domeniul pomiculturii prin tehnologiile-cadru de înfiinţare a plantaţiilor pomicole;

5. anexez copie de pe actul de proprietate (deţinere legală) asupra terenului.

 

 

Data

VIZAT

......................................................

ISCTPVLF**

Semnătura solicitantului

 

......................................................

 


* Se bifează numai dacă este cazul.

** Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor.

 

NOTE:

1. Cererile se soluţionează în termen de o lună de la  data înregistrării.

2. Cererile se întocmesc în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la solicitant, iar celălalt se depune la  direcţia pentru agricultură judeţeană.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 149/2004)

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului

 

AUTORIZAŢIE

de plantare pomi fructiferi/arbuşti fructiferi

Nr. ............. / ..............................

 

 

În conformitate cu prevederile art. 9, 10 şi art. 13 alin. (1) din Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 şi 10 din Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2004, în baza cererii aprobate, înregistrate cu nr. ............. / .............................., se autorizează persoana fizică/juridică/persoana titulară a unei forme de organizare recunoscute conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, ................................................,  din localitatea ................................................, judeţul ................................................, să planteze suprafaţa totală de .......... ha pomi fructiferi/arbuşti fructiferi, în zona ................................................, comuna ................................................, satul ................................................, tarlaua ................................................, parcela ................................................, în punctul denumit local ................................................,

din care în:

- anul/ anii ............ ha, din specia ................................................ , soiurile ................................................

Tipul plantaţiei ..............................................................................................,

(Se inserează datele din proiectul de înfiinţare a plantaţiei aprobat.)

numărul de pomi/ha ................................................

 * plantaţiile de pomi şi/sau arbuşti fructiferi pentru care se eliberează prezenta se încadrează în categoria obiectivelor de investiţii realizate din fonduri europene, conform dispoziţiilor art. II lit. d) din Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările ulterioare.

Prezenta autorizaţie este valabilă pentru suprafaţa totală de plantare, eşalonată pe o perioadă de ani, cu excepţia în care solicitantul este autorizat să realizeze plantaţia de pomi fructiferi/arbuşti fructiferi cu finanţare din fonduri europene, situaţie în care valabilitatea autorizaţiei începe de la data încheierii contractului de finanţare şi se extinde pe toată perioada acestuia, cu respectarea prevederilor legale referitoare la schimbarea categoriei de folosinţă a terenului.

 

Data eliberării

Director DAJ

......................................................

......................................................


* Se bifează numai dacă este cazul.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară nr. 126.725 din 5 mai 2016, în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 51 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) prezintă la APIA, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, contractul/contractele încheiat/încheiate cu o unitate de procesare înregistrată pentru siguranţa alimentelor;”.

2. La articolul 52 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) prezintă la APIA, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, contractul/contractele încheiat/încheiate cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor;”.

3. La articolul 643, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 643. - Fermierii crescători de bovine aflaţi în situaţia prevăzută la art. 642, ulterior obţinerii dreptului la primă, trebuie să aibă unul dintre următoarele documente:”.

4. La articolele 71-73, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 ai Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, cu modificările şi completările ulterioare;”.

5. La articolul 74 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,f) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, cu modificările şi completările ulterioare;”.

6. La articolul 75 litera c), punctul (iv) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(iv) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, cu modificările şi completările ulterioare;”.

7. La articolul 781, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Condiţia de eligibilitate prevăzută la art. 72 lit. g) şi la art. 73 lit. g) trebuie să fie îndeplinită până la data de 1 septembrie 2016.”

8. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

 

Bucureşti, 6 mai 2016.

Nr. 800.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 619/2015)

 

Ciclul maxim de recoltă, cerinţele privind utilizarea produselor de protecţie a plantelor şi a îngrăşămintelor minerale pentru speciile forestiere cu ciclu scurt de producţie, conform art. 86 alin. (4) din ordin

 

Ciclul maxim de recoltă

- Salcia (Salix L) - 6 ani

- Plopul alb (Populus alb) şi Plopul negru (Populus nigra) - 6 ani

Cerinţe privind utilizarea îngrăşămintelor minerale şi/sau a produselor de protecţie a plantelor

În conformitate cu art. 45 alin. (8) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, cu modificările şi completările ulterioare, utilizarea îngrăşămintelor minerale şi/sau a produselor de protecţie a plantelor este interzisă.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.