MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 474/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 474         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 24 iunie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

447. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

 

448. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, precum şi pentru modificarea altor acte normative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.099. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

 

1.849. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

1.863. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare

 

Rectificări la:

 - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 760/2016

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

 

Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale, cu completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Loteria Română” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) de strategie, prin care se asigură, în conformitate cu politica financiară a Guvernului şi cu normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei în domeniile de activitate specifice ministerului: fiscal, bugetar, contabilitate publică, reglementări contabile, datorie publică, audit public intern, managementul investiţiilor publice, domenii reglementate specific;”.

2. La articolul 2 alineatul (2), după litera y) se introduc patru noi litere, literele z), aa), bb) şi cc), cu următorul cuprins:

„z) de autoritate cu atribuţii în evaluarea încadrării măsurilor susceptibile de a constitui ajutor de stat în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român;

aa) de administrare a schemelor de ajutor de stat al căror furnizor este desemnat conform prevederilor legale în vigoare;

bb) de implementare a politicilor de eficientizare a managementului investiţiilor publice;

cc) de evaluare a oportunităţii implementării proiectelor de investiţii publice ca parteneriate între sectorul public şi unul sau mai mulţi parteneri privaţi, în vederea transmiterii spre aprobare Guvernului.”

3. La articolul 3 alineatul (1), punctul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„40. asigură elaborarea, tipărirea şi difuzarea publicaţiei «Revista Finanţe Publice şi Contabilitate»;”.

4. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 41 se introduce un nou punct, punctul 412, cu următorul cuprins:

„412. exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului la filialele Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, în aplicarea prevederilor art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;”.

5. La articolul 3 alineatul (1), punctul 49 se modificaşi va avea următorul cuprins:

„49. administrează contul curent general al Trezoreriei Statului, încheie convenţii de împrumut şi urmăreşte încasarea ratelor şi dobânzilor aferente împrumuturilor acordate în baza prevederilor legale în vigoare;”.

6. La articolul 3 alineatul (1), punctul 50 se abrogă.

7. La articolul 3 alineatul (1), punctele 75-77 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„75. aplică, în calitate de furnizor de ajutor de stat, legislaţia în domeniul ajutorului de stat;

76. emite avizele de stabilire/ajustare a preţurilor/tarifelor pentru produsele/serviciile cu preţuri/tarife reglementate, cu aplicarea legislaţiei în domeniul preţurilor/tarifelor administrate de Ministerul Finanţelor Publice;

77. aplică prevederile Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă, republicată;”.

8. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 77 se introduce un nou punct, punctul 771 cu următorul cuprins:

„771. asigură coordonarea metodologică în domeniul aplicării legislaţiei ajutorului de stat, a preţurilor/tarifelor reglementate, a publicităţii înşelătoare şi a publicităţii comparative administrate de Ministerul Finanţelor Publice, a activităţii structurilor specializate din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice;”.

9. La articolul 3 alineatul (1), punctul 114 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„114. Îndeplineşte atribuţiile de autoritate publică tutelară pentru operatorii economici la care reprezintă statui în calitate de acţionar, în conformitate cu prevederile legale privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;”.

10. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 124 se introduc cinci noi puncte, punctele 125-129, cu următorul cuprins:

„125. asigură elaborarea politicilor şi strategiilor Guvernului României în domeniul managementului investiţiilor publice, precum şi pentru promovarea şi implementarea proiectelor finanţate şi operate printr-un parteneriat între sectorul public şi unul sau mai mulţi parteneri privaţi şi raportează periodic Guvernului punerea în aplicare a acestora;

126. asigură asistenţă de specialitate autorităţilor contractante în pregătirea, atribuirea şi implementarea proiectelor de investiţii publice, precum şi a proiectelor finanţate şi operate printr-un parteneriat între sectorul public şi unul sau mai mulţi parteneri privaţi, putând solicita suportul instituţiilor financiare internaţionale şi altor organisme internaţionale;

127. monitorizează evoluţia procesului de implementare a proiectelor de investiţii publice, precum şi a proiectelor finanţate şi operate printr-un parteneriat între sectorul public şi unul sau mai mulţi parteneri privaţi;

128. gestionează baza de date privind proiectele de investiţii publice, proiectele de concesiuni de lucrări publice, servicii şi bunuri, precum şi a tuturor celorlalte proiecte finanţate şi operate printr-un parteneriat între sectorul public şi unul sau mai mulţi parteneri privaţi derulate la nivel central şi local;

129. reprezintă statul român în cadrul acordurilor cu organizaţiile şi organismele internaţionale în scopul susţinerii şi promovării investiţiilor publice şi implicării sectorului privat în realizarea de proiecte de interes public, la nivel central şi local.”

11. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice este de 1.519, exclusiv demnitarii.”

12. La articolul 10, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Ministrul finanţelor publice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului.”

13. Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termen de maximum 60 de zile, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

Bucureşti, 22 iunie 2016.

Nr. 447.

 

ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Finanţelor Publice

 

            Numărul maxim do posturi: 1519 posturi (exclusiv demnitarii)


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)

 

UNITĂŢILE

aflate în subordinea, administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice şi societăţile la care Ministerul Finanţelor Publice exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar

 

 

Numărul maxim de posturi

A. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice

 

1. Cu finanţare de la bugetul de stat

 

1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

27.949*)

2. Comisia Naţională de Prognoză

93

3. Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

416

B. Instituţii şi activităţi care funcţionează pe lângă Ministerul Finanţelor Publice

 

1. Tipărirea şi difuzarea publicaţiei „Revista Finanţe Publice şi Contabilitate”**)

 

2. Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile ***)

 

C. Companii naţionale, societăţi naţionale şi societăţi comerciale aflate sub autoritate sau în administrarea Ministerului Finanţelor Publice, la care acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar

 

1. Compania Naţionala „Imprimeria Naţională” - S.A.

 

2. Compania Naţională „Loteria Română” - S.A. ****)

 

3. CEC BANK - S.A.

 

4. Societatea Comercială Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

 

5. Fondul Român de Contragarantare - S.A.*****)

 

6. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN şi filialele sale******)

 


*) În numărul maxim de posturi sunt incluşi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

**) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.

***) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008. cu modificările şi completările ulterioara.

****) Conform art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Loteria Română” -S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările şi completările ulterioare: „Drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar unic al statului român se exercită de către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru o perioadă tranzitorie de maximum 4 ani.”

*****) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare. aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare.

******) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, republicată, cu modificările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)

 

MIJLOACELE DE TRANSPORT

şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice

 

Nr. crt.

Ministerul Finanţelor Publice - aparat propriu

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim aprobat

(bucăţi)

Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/luna)

0

1

2

3

4

1

Parc auto demnitari, înalţi funcţionari publici şi asimilaţi ai acestora*)

autoturism

8

200

2

Parc auto comun*)

autoturism

4

150

3

Parc auto transport marfă, persoane, delegaţii**)

autoturism

3

150

 

 

autoutilitară

1

 

 

 

microbuz

1

 


*) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Numărul autoturismelor este stabilit potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

NOTE:

1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.

2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot 11 conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului finanţelor publice.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, precum şi pentru modificarea altor acte normative

 

Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale, cu completările ulterioare, şi ale art. 30 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 din 10 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile economie, industrie, resurse minerale neenergetice, comerţ, investiţii străine, turism, întreprinderi mici şi mijlocii, cooperaţie şi mediu de afaceri, precum şi elaborarea strategiilor şi a programelor privind creşterea economică în aceste domenii;”

2. La articolul 2 alineatul (1) litera e), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. În domeniile economie, industrie, comerţ, investiţii străine, turism, întreprinderi mici şi mijlocii, cooperaţie şi mediu de afaceri, prin care se asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor legale în vigoare.”

3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21 - Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, în realizarea funcţiilor sale, exercită, în domeniile sale de activitate, în principal, următoarele atribuţii generale, în conformitate cu reglementările în vigoare;

a) iniţiază, elaborează şi promovează proiecte de acte normative, coordonează şi controlează aplicarea acestora în domeniile coordonate şi avizează proiectele de acte normative ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;

b) fundamentează şi propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcţionării sale şi urmăreşte execuţia bugetului pentru activităţile din domeniul său de activitate;

c) participă la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniile coordonate;

d) iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii ori acorduri, în domeniile de activitate;

e) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şt cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale conform atribuţiilor pe domeniile de activitate;

f) asigură dialogul permanent şi transparent cu patronatele şi asociaţiile sindicale din domeniile coordonate, cu mass-media şi societatea civilă, în scopul informării reciproce corecte, complete şi la timp şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent domeniilor coordonate;

g) asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţii societăţii civile, în problemele specifice domeniilor coordonate;

h) actualizează şi implementează permanent sistemul informatic în domeniile coordonate;

i) transpune, implementează şi monitorizează aplicarea legislaţiei Uniunii Europene în domeniile coordonate şi elaborează ghiduri pentru implementarea legislaţiei Uniunii Europene transpuse în legislaţia naţională în domeniile coordonate;

j) gestionează mijloacele financiare în domeniile coordonate şi controlează modul de utilizare a acestora de către unităţile din subordine;

k) asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea cerinţelor Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi ale Uniunii Europene în domeniile de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;

l) realizează activităţi de control operativ la operatorii economici din domeniile de competenţă, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;

m) colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul său;

n) organizează seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniile coordonate;

o) asigură legătura operativă cu personalul desemnat de minister care îşi desfăşoară activitatea la Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, în condiţiile prevăzute de cadrul normativ care reglementează organizarea Reprezentanţei;

p) elaborează şi monitorizează procesul de soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de informaţii publice, care se înscriu în sfera sa de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;

q) elaborează şi propune măsuri şi acţiuni de compensare şi cooperare tehnologică şi industrială pentru achiziţiile de produse şi servicii din cadrul programelor de înzestrare ale instituţiilor din sistemul naţional de apărare;

r) elaborează legislaţia în domeniul ajutorului de stat pentru domeniile de responsabilitate;

s) acordă un aviz tehnic de specialitate asupra pianului de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de (ungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale.

4. La articolul 3 alineatul (1) litera A punctul 1, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) comercială, privind promovarea exporturilor şi dezvoltarea pieţei interne;

c) economică, privind creşterea economică, atragerea de investitori;

5. La articolul 3 alineatul (1) litera A, punctele 2 şi 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„2. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea mandatelor de reprezentare la nivelul Uniunii Europene şi a altor documente relevante către aceasta din domeniul economic, al promovării competitivităţii produselor industriale, comerţului şi al ajutorului de stat din domeniile coordonate, în aria de competenţă, cu consultarea celorlalte instituţii interesate şi în conformitate cu prevederile legale în materie;

............................................................................................

14. coordonează activităţile de supraveghere a pieţei produselor reglementate de normele Uniunii Europene, care armonizează condiţiile de comercializare a acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare; “.

6. La articolul 3 alineatul (1) litera A, punctele 4-8, 10, 17-21,42-45, 50-52, 63, 64, 69, 70 şi 72 se abrogă.

7. La articolul 3 alineatul (1) litera A, după punctul 75 se introduc două noi puncte, punctele 76 şi 77, cu următorul cuprins:

„76. desemnează organisme de certificare a produselor sau organisme de inspecţie pentru eşantionare a combustibililor lichizi şi asigură controlul respectării legislaţiei referitoare la limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi.

77. desemnează şi notifică organismele de evaluare a conformităţii din domeniile de competenţă;u.

8. La articolul 3 alineatul (1) litera B, punctul 10 se abrogă.

9. La articolul 3 alineatul (1) litera C, punctul 12 se abrogă.

10. La articolul 3 alineatul (1) litera C, punctul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„23. elaborează în domeniul turismului strategia de dezvoltare turistică, strategii de dezvoltare şi soluţii de reformă privind evoluţia sectorului şi atragerea investitorilor, ce vor fi implementate de către Autoritatea Naţională pentru Turism;”.

11. La articolul 3 alineatul (1) litera C, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 25, cu următorul cuprins:

„25. aprobă, în condiţiile legii, înfiinţarea şi atribuţiile reprezentanţelor de promovare turistică cu sediul în străinătate şi ale reprezentanţelor şi unităţilor teritoriale cu sediul în ţară; înfiinţarea reprezentanţelor de promovare turistică cu sediul în străinătate se face cu avizul de oportunitate al Ministerului Afacerilor Externe, din perspectiva atribuţiilor sale în domeniul politicii externe.”

12. La articolul 3 alineatul (1), partea introductivă a literei D se modifică şi va avea următorul cuprins:

„D. În domeniul comerţului, al politicii comerciale şi al relaţiilor economice internaţionale:”.

13. La articolul 3 alineatul (1) litera D, punctele 1-3, 5, 11, 14, 18, 23 şi 24 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„1. elaborează şi îndeplineşte politica naţională în domeniul comerţului exterior prin strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de adaptare continuă la evoluţiile geopolitice şi economice internaţionale ale politicilor de comerţ exterior în vederea creşterii exporturilor de bunuri şi servicii;

2. promovează interesele economice şi comerciale ale României, iniţiază şi promovează proiecte de acorduri şi înţelegeri pentru dezvoltarea relaţiilor economice cu alte state şi cu organizaţiile economice internaţionale, potrivit competenţelor naţionale, ca stat membru al Uniunii Europene;

3. fundamentează şi promovează interesele economico-comerciale ale României în context bilateral, regional, multilateral, la nivelul Organizaţiei Mondiale a Comerţului, precum şi în contextul Politicii comerciale comune a Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile legale naţionale în materie.

............................................................................................

5. coordonează şi urmăreşte respectarea implementării Politicii comerciale comune de către România, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene şi cu Tratatul de aderare;

............................................................................................

11. mediatizează, acordă consultanţă şi sprijină operatorii economici cu privire la valorificarea în comerţul cu ţările terţe a oportunităţilor şi avantajelor rezultate din angajamentele asumate de Uniunea Europeană în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi/sau prin acordurile de comerţ liber ori de parteneriat economic, încheiate la nivel regional sau bilateral, care înglobează componente de comerţ;

............................................................................................

14. asigură reprezentarea externă în cadrul birourilor economice, precum şi buna funcţionare a activităţii acestora, prin stabilirea obiectivelor strategice ale activităţii consilierilor economici, care includ, printre altele, urmărirea evoluţiilor macroeconomice şi a poziţionărilor actorilor economici majori pe plan internaţional, stabilirea de alianţe economice şi elaborarea de programe concrete de colaborare cu principalii parteneri economici ai României;

............................................................................................

18. cooperează cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu celelalte instituţii cu atribuţii în materie de diplomaţie economică la realizarea demersurilor legate de promovarea obiectivelor economice ale României în străinătate.

............................................................................................

23. monitorizează, prin direcţiile de specialitate, ajutoarele de stat sau de minimis acordate, putând realiza controale la faţa locului;

24. verifică, prin direcţiile de specialitate, respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor şi dispune măsurile ce se impun, în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate;”.

14. La articolul 3 alineatul (1) litera D, după punctul 46 se introduce un nou punct, punctul 47, cu următorul cuprins:

„47. Întocmeşte mandatele de reprezentare la nivelul Uniunii Europene şi alte documente relevante la nivelul Uniunii Europene în domeniul politicii comerciale şi relaţiilor economice internaţionale şi solicită avizarea mandatului de către Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 379/2013;”.

15. La articolul 3 alineatul (1) litera D, punctele 7, 8, 9 şi 17 se abrogă.

16. La articolul 3 alineatul (1) litera E, punctul 37 se abrogă.

17. La articolul 3 alineatul (1), după litera F se introduce o nouă literă, litera F1, cu următorul cuprins:

„F1. În domeniul investiţiilor străine;

1. avizează, elaborează şi promovează, după caz, cadrul legislativ în domeniul investiţiilor străine directe şi participă la susţinerea proiectelor de acte normative în cadrul comisiilor parlamentare şi în plenul celor două Camere, în condiţiile legii;

2. elaborează şi implementează strategii, politici publice şi programe în domeniul investiţiilor străine directe;

3. coordonează elaborarea strategiilor de promovare a investiţiilor străine în România şi a programelor de acţiune pentru atragerea capitalului străin în economie, colaborând cu ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu priorităţile şi cu programul de dezvoltare economică a ţării;

4. realizează acţiuni de promovare, marketing şi publicitate, în ţară şi în străinătate, pentru atragerea şi implementarea investiţiilor străine directe;

5. realizează acţiuni de publicitate în mass-media, cu caracter general pe pieţele interne şi externe, pentru promovarea investiţiilor străine în România şi a climatului investiţional al României;

6. Încheie contracte, convenţii şi înţelegeri de colaborare cu instituţii, asociaţii, firme de specialitate şi experţi din ţară şi din străinătate, în scopul promovării, marketingului, atragerii şi implementării investiţiilor străine directe;

7. colaborează cu Guvernul, ministere, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii centrale şi locale, precum şi cu parteneri români şi străini, în vederea atragerii investiţiilor străine în România şi prezentării ofertelor investiţionale ale României pe plan extern;

8. desfăşoară activităţi de promovare a investiţiilor străine pe plan intern şi extern, asigurând ducerea la îndeplinire a obiectivelor programului de guvernare în domeniul său de activitate;

9. identifică, în colaborare cu ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu celelalte instituţii publice, cu societăţile şi regiile autonome interesate, proiecte noi de investiţii în sectorul privat şi de stat şi asigură prezentarea acestora investitorilor străini;

10. asigură activitatea de promovare şi sprijină implementarea investiţiilor străine, îndeplinind rolul de punct de contact şi de intermediar între investitori sau parteneri străini, după caz, şi autorităţile centrale şi locale;

11. examinează propunerile investitorilor străini pentru efectuarea de investiţii în România şi stabileşte acţiunile pentru implementarea acestora, solicitând, după caz, sprijinul instituţiilor şi societăţilor implicate;

12. acordă, la solicitarea investitorilor străini, asistenţă tehnică, sprijin şi consultanţă, împreună cu instituţiile competente, după caz, pentru realizarea proiectelor de investiţii cu participare străină de capital, inclusiv în ceea ce priveşte procedura de definitivare a formalităţilor pentru investiţiile străine confirmate, precum şi cu privire la schemele existente în cadrul cărora investitorii pot solicita finanţare de la autoritatea responsabilă;

13. evaluează reacţiile investitorilor străini în legătură cu problemele curente ale activităţii de investiţii în România, cu informarea operativă a factorilor de decizie, pentru a acţiona în consecinţă;

14. organizează, inclusiv în parteneriat cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale, în ţară şi în străinătate, evenimente, misiuni, seminare, conferinţe, mese rotunde şi dezbateri pentru atragerea şi promovarea investiţiilor străine şi participă la manifestări similare iniţiate de alte instituţii sau de organizaţii române ori străine;

15. organizează misiuni economice şi vizite de informare în ţară, pentru investitorii străini, în scopul promovării şi atragerii investiţiilor străine;

16. organizează întâlniri pentru schimb de experienţă cu agenţiile sau instituţiile guvernamentale similare, precum şi cu organisme private din ţară şi din străinătate;

17. acţionează, inclusiv prin consultări cu investitorii străini, cu organizaţiile profesionale, cu patronatele, camerele de comerţ bilaterale şi cu ambasadele pentru menţinerea permanentă a unui mediu de afaceri favorabil atragerii investiţiilor străine, prin asigurarea armonizării legislative în domeniu, simplificarea procedurilor şi eliminarea barierelor administrative;

18. realizează şi difuzează materiale promoţionale, flyere, broşuri, pliante, afişe, cataloage, postere, ghiduri de investiţie, materiale audiovideo, obiecte de protocol, studii şi analize privind mediul de afaceri naţional şi internaţional;

19. efectuează studii de marketing;

20. promovează o imagine atractivă privind politica şi realităţile economice, climatul investiţional din România, în mediile de afaceri naţionale şi internaţionale;

21. promovează prin intermediul inserţiilor publicitare şi articolelor, în publicaţii scrise şi on-line de interes general şi specific, climatul investiţional al României şi proiectele de investiţii;

22. poate accesa fonduri externe nerambursabile sau din alte surse, în condiţiile legii;

23. asigură reprezentarea externă în cadrul birourilor de promovare a comerţului exterior şi investiţiilor străine, precum şi buna funcţionare a activităţii acestora;”.

18. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, în calitate de autoritate competentă şi punct unic de contact cu Comisia Europeană, îndeplineşte rolul, funcţiile şi atribuţiile stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi.”

19. La articolul 7, alineatele (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri este de 443 de posturi finanţate de la bugetul de stat, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. Din numărul maxim de posturi, 83 de posturi se utilizează pentru birourile care constituie reţeaua economică externă şi pentru reţeaua externă de promovare a comerţului exterior şi investiţiilor străine.

............................................................................................

 (6) Numi rea personalului din birourile prevăzute la alin. (3) se face de către ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. Activitatea birourilor economice, respectiv a birourilor de promovare a comerţului exterior şi investiţiilor străine se va derula în baza unui protocol de colaborare încheiat între Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi Ministerul Afacerilor Externe.”

20. La articolul 7, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

(7) în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri se organizează şi funcţionează, la nivel de compartiment, în cadrul Direcţiei juridice, o structură responsabilă cu îndeplinirea atribuţiilor aferente autorităţii competente şi a punctului unic de contact cu Comisia Europeană, prevăzută de art. 30 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015.”

21. Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.

22. În anexa nr. 4 „Situaţia bunurilor imobile din domeniul public şi privat al statului, aflate În administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul da Afaceri”, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10, cu următorul cuprins:

„10. Imobil situat în Şoseaua Olteniţei nr. 225A, sectorul 4, Bucureşti, în domeniul public al statului.”

Art. II. - Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura aplicabile fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. - Alineatul (2) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 18 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(2) Numărul maxim de posturi pentru Autoritate este de 142, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului preşedintelui.”

Art. IV. - Alineatul (3) al articolului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 18 iulie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi aprobat este de 611, exclusiv demnitarii, din care pentru aparatul central 100, iar pentru comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor 511.”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

p. Ministrul energiei,

Cristian Buşu,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 iunie 2016.

Nr. 448.

 

ANEXA Nr. 11)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2015)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

Numărul maxim de posturi - 443 posturi, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor ministrului, din care 83 posturi - reţeaua economică externă şi reţeaua comercial externă.


* Se constituie la nivel de compartiment

** Se constituie la nivel de direcţie generală.

*** Condus de un director general adjunct.


1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2015)

 

UNITĂŢILE

aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

I. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

a. Cu finanţare de la bugetul de stat:

1

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR -105 posturi

2

Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului - 45 posturi

3

Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială - 9 posturi

4

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Braşov -10 posturi

5

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Cluj-Napoca -13 posturi

6

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Constanţa -13 posturi

7

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Craiova -10 posturi

8

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - laşi -12 posturi

9

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Ploieşti - 10 posturi

10

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Târgu Mureş - 10 posturi

11

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Timişoara - 11 posturi

b. Cu finanţare din venituri proprii:

1

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM - 243 posturi

2

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie, Buşteni - 58 posturi

c. Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:

1

Biroul Român de Metrologie Legală - BRML, Bucureşti - 659 posturi

2

Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive - 54 posturi

III. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

1

Asociaţia de Standardizare din România - ASRO

2

Asociaţia de Acreditare din România - RENAR

IV. Unităţi care funcţionează în coordonarea ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, cu finanţare integrală de la bugetul de stat

1

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - 614 posturi

2

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - 227 posturi

3

Autoritatea Naţională pentru Turism - 143 de posturi, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului preşedintelui

V. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

1

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

2

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş

3

Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A, Bucureşti

4

Societatea Naţională a Sării - S.A. Bucureşti

5

Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest” - S.A. Deva, cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii

6

Societatea „Moldomin” - S.A. Moldova Nouă

7

Societatea „Băiţa” - S.A. Ştei

8

Societatea „Cupru Min” - S.A. Abrud

9

Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase „Remin” - S.A., Baia Mare. cu filiala Societatea Comercială de închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A. Baia Mare

10

Societatea „Minbucovina” - S.A. Vatra Domei

11

Societatea de Conservare şi închidere a Minelor „Conversmin” - S.A. Bucureşti

12

Compania Naţională „Romarmu - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi

13

Societatea „Radioactiv Mineral” - S.A. Măgurele

14

Societatea „Uzina Mecanică Orăştieu - S.A.

15

Societatea Avioane” - S.A. Craiova

16

Societatea „IAR” - S.A. Braşov

17

Societatea „IOR” - S.A. Bucureşti

18

Societatea „Romaero” - S.A. Bucureşti

19

Societatea „Construcţii Aeronautice” - S.A.

20

Societatea „Şantierul Naval Mangalia” - SA.

21

Societatea „Oltchim” - S.A.

22

Societatea „Romplumb” - S.A.

23

Societatea „Şantierul Naval 2 Mai” - S.A.

24

Societatea Institutul de Proiectări Chimice „IPROCHIM” - S.A.

25

Societatea „Simtex” - S.A. - participaţia statului

26

Societatea „ICEM” - S.A.

27

Societatea Naţională „Plafar” - S.A. Bucureşti

28

Societatea „I.P.I.U. - Consulting Engineering” - S.A. Bucureşti

29

Societatea EUROTEST - S.A.

30

Societatea BRML - CERT - S.A.

31

Societatea „FORADEX” - S.A.

32

Societatea „SANEVIT 2003” - S.A. Arad

33

Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.

34

Societatea „Imotrust” - S.A.

35

Societatea „Bega Turism” - S.A.

36

Societatea „Compania de Investiţii pentru Turism” - S.A.

37

Societatea „Robinson Turism” - S.A.

38

Societatea „Lido” - S.A.

39

Societatea „Litoral” - S.A.

40

Societatea „Mamaia” - S.A.

41

Societatea „Neptun-Olimp” - S.A.

42

Societatea „Carmen Silva 2000” - S.A.

43

Societatea „Anca-Irina” - S.A.

44

Societatea „Ciucaş” - S.A.

45

Societatea „Hotel Cota 1400” - S.A.

46

Societatea „Germisara” - S.A.

47

Societatea „T.H.R. Marea Neagră” - S.A.

48

Societatea „Iezerul” - S.A.

49

Societatea „Predeal” - S.A.

 

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 31a Hotărârea Guvernului nr. 957/2015)

 

Mijloacele de transport pentru activităţile specifice

 

Nr. crt.

Unitatea

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim aprobat (bucăţi)

0

1

2

3

1.

Aparatul propriu

 

 

 

a) pentru transport de marfă şi persoane (delegaţii)

autovehicule

22


*) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

NOTE:

1. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.

2. Pentru activităţile specifice desfăşurate de reţeaua comercială externă şi reţeaua economică externă din cadrul fiecărei misiuni diplomatice a României în străinătate, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri are în dotare un număr de 117 autoturisme.

3. Pentru activităţi specifice desfăşurate de oficiile teritoriale pentru IMM-uri, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri are în dotare un număr total de 8 autoturisme.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (2) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor,

în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi Direcţia politici sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 1.099.

 

 

ANEXĂ

 

INSTRUCŢIUNI

de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

 

Art. 1. - (1) în aplicarea prevederilor art. III din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, beneficiază de prelungirea sau, după caz, reluarea perioadei de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului persoanele care au în îngrijire copii sub vârsta de 2 ani, care au beneficiat sau beneficiază pentru acesta/aceştia de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în baza art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, înainte de modificările aduse prin Legea nr. 66/2016.

(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), prelungirea, respectiv reluarea concediului şi plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului se fac pe bază de cerere însoţită de acte doveditoare privind suspendarea realizării de venituri supuse impozitului. Modelul cererii este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni,

(3) Pentru persoanele care se află în concediul pentru creşterea copilului până la vârsta de 1 an şi plata indemnizaţiei lunare aferente, pentru prelungirea acordării drepturilor, cererea prevăzută la alin. (2) se depune cu cel puţin 30 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, dar nu mai devreme de 1 iulie 2016.

(4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 66/2016, se află în plata stimulentului de inserţie, în concediul fără plată prevăzut de art. 6 din ordonanţa de urgenţă sau în una dintre situaţiile prevăzute de art. 11 alin. (2) din aceiaşi act normativ, reluarea drepturilor de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului se face începând cu drepturile lunii iulie 2016, dacă cererea prevăzută la alin. (2) se depune până la data de 1 august 2016 inclusiv.

(5) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) ai căror copii împlinesc vârsta de 1 an în cursul lunii iulie 2016, prelungirea/reluarea drepturilor de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului se face începând cu data la care copilul împlineşte vârsta de 1 an, dacă cererea prevăzută la alin. (2) se depune până la data de 1 august 2016 inclusiv.

(6) Persoanele prevăzute la alin. (1) cărora, în cursul lunii iulie 2016 le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (1) din ordonanţe de urgenţă, pot opta pe baza cererii prevăzute la alin. (2) care se depune până în ziua anterioară celei în care copilul împlineşte vârsta de 1 an, pentru:

a) prelungirea concediului şi aplicarea ulterioară a prevederilor art. 11 din ordonanţa de urgenţă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani;

b) aplicarea prevederilor art. 11 din ordonanţa de urgenţă şi reluarea concediului, după această perioadă, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.

Art. 2. - (1) în situaţia în care cererea prevăzută la art. 1 alin. (2) este depusă după termenele prevăzute la art. 1 alin. (3) - (5), plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se face începând cu data depunerii cererii, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

(2) în situaţia prevăzută la art. 1 alin. (6), dacă cererea este depusă peste termenul menţionat, plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se face începând cu data depunerii cererii, dar nu mai devreme de împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap şi se consideră că a fost îndeplinită condiţia prevăzută la art. 11 din ordonanţa de urgenţă.

(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin (1) care sunt în imposibilitatea de prelungire ori reluare a concediului din cauza desfiinţării angajatorului sau a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, cererea prevăzută la art. 1 alin. (2) va fi însoţită, după caz, de unul dintre următoarele documente:

a) adeverinţa eliberată de inspectoratul teritorial de muncă, în condiţiile legii, în situaţia desfiinţării angajatorului sau a încetării raporturilor de muncă, prin care se atestă faptul că raportul de muncă al persoanei stabilit cu angajatorul în cauză a încetat;

b) adeverinţă eliberată de angajatorul cu care persoana a avut stabilit raportul de muncă sau, după caz, de serviciu, prin care se atestă că raportul de muncă sau, după caz, de serviciu al persoanei stabilit cu angajatorul în cauză a încetat;

c) adeverinţă eliberată de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin care se atestă că persoana este înregistrată în evidenţa acestei agenţii ca şomer şi beneficiază, după caz, de indemnizaţie de şomaj.

(4) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (3) şi alin. (6) cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului se acordă astfel:

a) la nivelul cuantumului acordat anterior în cazul în care nivelul acesteia s-a situat sub nivelul de 3.400 lei, cu respectarea limitei minime prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă cu modificările aduse prin Legea nr. 66/2016;

b) în cuantum recalculat prin eliminarea plafonului în cazul îh care nivelul indemnizaţiei stabilit anterior a fost de 3.400 de lei, cu respectarea limitei minime prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, cu modificările aduse prin Legea nr. 66/2016.

Art. 3. - (1) Acordarea drepturilor îh condiţiile prevăzute la art. 1 şi 2 se face prin decizie a directorului executiv al agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială.

(2) Cererea completată şi semnată de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi actele doveditoare prevăzute la art. 1 alin. (2) şi art. 2 alin. (3) se depun la agenţia teritorială care a plătit dreptul, după cum urmează:

a) prin prezentare directă la sediul agenţiei teritoriale;

b) prin serviciile poştale sau de curierat, în plic închis, la adresa agenţiei teritoriale, cu specificaţia „prelungire/reluare drepturi ICC”;

c) prin transmitere în format electronic, scanat, la adresele de e-mail comunicate de agenţiile teritoriale.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), la solicitarea agenţiilor teritoriale, autorităţile administraţiei publice locale pot oferi sprijin în preluarea şi transmiterea cererilor prevăzute la art. 1 alin. (2).

Art. 4. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), persoanele care la data de 1 iulie 2016 se află în plata stimulentului de inserţie şi care nu au solicitat concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia aferentă pot solicita acest drept după data de 1 iulie 2016, pe baza cererii prevăzute la art. 18 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea termenelor prevăzute de art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgentă.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de documentele doveditoare prevăzute la art. 6 alin. (5)-(7) şi (9) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor care au stat la baza stabilirii dreptului la stimulentul de inserţie. Cererea şi documentele doveditoare se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.

(3) Pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) se iau în calcul veniturile din salarii, din activităţi independente, din activităţi agricole supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, realizate timp de 12 luni în ultimul an înainte de naşterea copilului, sau producerea uneia dintre Situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

(4) Dreptul la indemnizaţia pentru creşterea copilului se face prin decizia directorului executiv al agenţiei teritoriale, în condiţiile art. 14 din ordonanţa de urgenţă.

Art. 5. - (1) Pentru persoanele prevăzute la art. III alin. (1) lit. b) din Legea nr. 66/2016, modificarea cuantumului indemnizaţiei lunare se face în baza informaţiilor existente la nivelul agenţiilor teritoriale prin aplicarea procentului de 85% asupra bazei de calcul avute în vedere la stabilirea dreptului înainte de intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 66/2016, astfel:

a) la nivelul cuantumului acordat anterior în cazul în care nivelul acesteia s-a situat sub nivelul de 1.200 lei, cu respectarea limitei minime prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, cu modificările aduse prin Legea nr. 66/2016;

b) în cuantum recalculat prin eliminarea plafonului în cazul în care nivelul indemnizaţiei stabilit anterior a fost de 1.200 de lei, cu respectarea limitei minime prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, cu modificările aduse prin Legea nr. 66/2016.

(2) Nivelul minim al indemnizaţiei pentru creşterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (2), precum şi nivelurile drepturilor prevăzute de art. 5, art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (4), art. 31 alin. (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, cu modificările aduse prin Legea nr. 66/2016, se acordă din oficiu începând cu drepturile aferente lunii iulie 2016.

(3) Pentru persoanele care înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 66/2016 au născut ori s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă şi solicită indemnizaţia pentru creşterea copilului cu respectarea termenelor prevăzute de art. 15 alin. (1) lit. a)-c) din ordonanţa de urgenţă, după data de 1 iulie 2016, cuantumul indemnizaţiei se stabileşte, luându-se în calcul perioada prevăzută la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă înainte de modificările prevăzute de Legea nr. 66/2016, după cum urmează:

a) pentru perioada anterioară datei de 1 iulie 2016, la 85% din media veniturilor nete realizate, dar nu mai mult de 3.400 lei;

b) începând cu data de 1 iulie 2016, la 85% din media veniturilor nete realizate,

Art. 6. - (1) în situaţia persoanelor care la data intrării în vigoare a Legii nr. 66/2016 au stabilit dreptul la stimulentul de inserţie potrivit prevederilor ordonanţei de urgenţă până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserţie până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap, se face din oficiu, dacă nu se înregistrează o cerere de reluare a concediului de creştere a copilului până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.

(2) Pentru persoanele care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 66/2016, se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 11 alin, (2) din ordonanţa de urgenţă, condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 66/2016, se consideră îndeplinite, acestea fiind îndreptăţite să beneficieze de prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserţie până la 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap, dacă până la împlinirea de către copil a vârstei de 1,2 sau 3 ani acestea depun cererea de solicitare a stimulentului de inserţie, conform prevederilor art. 14 din ordonanţa de urgenţă.

(3) în situaţia persoanelor aflate în concediu pentru creşterea copilului până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap potrivit prevederilor ordonanţei de urgenţă la data intrării în vigoare a Legii nr. 66/2016, acordarea stimulentului de inserţie până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap se face cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 66/2016.

 

ANEXĂ*)

la instrucţiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

pentru

prelungirea / reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei lunare (Doamnă/(Domnule director alJLJ.tP.IS *)

Su6semnatu(/a

 

 

Data Semnătura solicitantului


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

Având în vedere dispoziţiile art. 435 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile pct. 160 alin. (2) din titlul VIII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Procedura prevăzută la art. 1 nu se aplică pentru produsele energetice preambalate.

Art. 3. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare în sistem angro de produse energetice”, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. -- Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare în sistem en détail de produse energetice”, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 5. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Atestat de înregistrare pentru comercializare în sistem angro de produse energetice”, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 6. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Atestat de înregistrare pentru comercializare în sistem en détail de produse energetice”, prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 7. - Birourile vamale de interior şi/sau frontieră vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează valabilitatea Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.491/2010 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 23 septembrie 2010.

Art. 10. - (1) Operatorii economici care deţin atestate valabile, emise în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.491/2010 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, au la dispoziţie un termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin să depună la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare şi documentele aferente, potrivit prezentului ordin.

(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), atestatele emise în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.491/2010 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal îşi pierd valabilitatea.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 17 iunie 2016.

Nr. 1.849.

 

ANEXA Nr.1

 

PROCEDURĂ

de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili

 

1. În înţelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) atestat-documentul eliberat de autoritatea competentă care atestă înregistrarea unităţii de comercializare sau a depozitului angro care desfăşoară activităţi de comercializare cu produse energetice;

b) autoritate competentă - biroul vamal în a cărui arie de competenţă este situat spaţiul de comercializare, unitatea de comercializare sau depozitul angro pentru care se solicită înregistrarea;

c) produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili;

d) spaţiu de comercializare - locul special amenajat prin care produsele energetice pot fi comercializate În sistem en détail;

e) depozit angro - locul special amenajat prin care produsele energetice pot fi depozitate şi comercializate în sistem angro.

2. Intră sub incidenţa procedurii de înregistrare:

2.1. operatorii economici care intenţionează să distribuie şi să comercializeze în sistem angro produse energetice;

2.2. operatorii economici care intenţionează să comercializeze în sistem en détail produse energetice.

3. Înregistrarea activităţii de comercializare în sistem angro de produse energetice se efectuează la cererea operatorilor economici, pentru fiecare depozit angro, prin depunerea formularului „Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare în sistem angro de produse energetice”, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, denumit în continuare cerere de comercializare angro,

4. Înregistrarea activităţii de comercializare în sistem en détail de produse energetice se efectuează la cererea operatorilor economici, pentru fiecare unitate de comercializare, prin depunerea formularului „Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare în sistem en détail de produse energetice”, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, denumit în continuare cerere de comercializare en détail.

5. Cererea de comercializare angro, respectiv cererea de comercializare en détail, însoţite de documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 6, se depun la autoritatea competentă.

6. Pentru a primi atestatul de comercializare, operatorii economici trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

6.1. operatorii economici prevăzuţi la pct. 2.1 care intenţionează să distribuie şi să comercializeze în sistem angro produse energetice au obligaţia îndeplinirii următoarelor condiţii, la data la care depun cererea şi pe perioada comercializării produselor energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili:

a) să aibă înscrisă în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, activitatea de comercializare în sistem angro de produse energetice şi dovada înregistrării punctului de lucru pentru care se solicită înregistrarea. Îndeplinirea condiţiilor va fi dovedită cu certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) societatea nu este declarată inactivă fiscal şi este în funcţiune;

c) să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societăţii, în care să nu se regăsească înscrise sancţiuni penale din hotărâri judecătoreşti rămase definitive privind infracţiuni de abuz de încredere, infracţiuni de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;

d) depozitul angro trebuie să fie dotat cu rezervoare verificate metrologic, care să permită în orice moment determinarea stocurilor faptice. Îndeplinirea condiţiei va fi dovedită cu buletin de verificare metrologică şi certificat de calibrare, aflate în perioada de valabilitate;

e) depozitul angro trebuie să fie dotat cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu rezervoarele de carburanţi, care să permită monitorizarea mişcării produselor energetice şi determinarea în orice moment a cantităţilor intrate, ieşite, precum şi a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic şi furnizor;

f) depozitul angro trebuie să fie dotat cu un sistem de supraveghere video a rezervoarelor, a zonelor de descărcare/încărcare şi a plăcuţelor de înmatriculare a mijloacelor de transport care asigură aprovizionarea. Stocarea imaginilor înregistrate se face pe o durată de minimum 20 de zile. Sistemul de supraveghere trebuie să funcţioneze permanent, inclusiv în perioadele de nefuncţionare a depozitului angro, chiar şi în condiţiile întreruperii alimentării cu energie electrică de la reţeaua de distribuţie;

g) să deţină spaţii de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosinţă - contract de locaţiune, contract de comodat sau cu orice titlu legal;

6.2. operatorii economici prevăzuţi la pct. 2.2 care intenţionează să comercializeze în sistem en détail produse energetice au obligaţia îndeplinirii următoarelor condiţii, la data la care depun cererea şi pe perioada comercializării produselor energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili:

a) să aibă înscrisă în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, activitatea de comercializare în sistem en détail de produse energetice şi dovada înregistrării punctului de lucru pentru care se solicită înregistrarea. Îndeplinirea condiţiilor va fi dovedită cu certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) societatea nu este declarată inactivă fiscal şi este în funcţiune;

c) să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societăţii, în care să nu se regăsească înscrise sancţiuni penale din hotărâri judecătoreşti râmase definitive privind infracţiuni de abuz de încredere, infracţiuni de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;

d) spaţiul de comercializare trebuie să fie dotat cu rezervoare verificate metrologic, cu excepţia skidurilor GPL. Îndeplinirea condiţiei va fi dovedită cu buletin de verificare metrologică şi certificat de calibrare, aflate în perioada de valabilitate;

e) spaţiul de comercializare trebuie să fie dotat cu rigle gradate şi pompe de distribuţie de carburanţi, verificate metrologic. Îndeplinirea condiţiei va fi dovedită cu buletin de verificare metrologică, aflat în perioada de valabilitate;

f) spaţiul de comercializare trebuie să fie dotat cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu pompele de distribuţie de carburanţi şi aparatele de marcat electronice fiscale, care să permită monitorizarea mişcării produselor energetice şi determinarea în orice moment a cantităţilor intrate, ieşite, precum şi a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic şi furnizor. Prin excepţie, spaţiile de comercializare dotate cu sisteme electronice pentru vânzare exclusivă în baza cârdurilor magnetice de identificare trebuie să fie dotate cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu rezervoarele de carburanţi, care să permită monitorizarea mişcării produselor energetice şi determinarea în orice moment a cantităţilor intrate, ieşite, precum şi a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic şi furnizor. Operatorul economic trebuie să pună la dispoziţia autorităţii competente un cârd de control care să permită monitorizarea mişcării produselor energetice şi determinarea În orice moment a cantităţilor intrate, ieşite, precum şi a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic şi furnizor;

g) spaţiul de comercializare GPL trebuie să deţină obligatoriu avizul de instalare şi funcţionare emis de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de_ Ridicat (ISCIR) pentru deţinătorii/utilizatorii de skiduri GPL. În situaţia în care reglementările tehnice ale instalaţiei GPL stipulează autorizarea şi verificarea tehnică prin directive europene, instalaţia GPL se supune regimului de autorizare şi verificare tehnică ISCIR numai dacă prin această cerinţă nu se aduce atingere directivelor europene aplicabile. Personalul de deservire al unităţii de comercializare GPL trebuie să fie autorizat ISCIR;

h) spaţiul de comercializare trebuie să fie dotat cu un sistem de supraveghere a zonelor de descărcare în rezervoare şi a plăcuţelor de înmatriculare a mijloacelor de transport care asigură aprovizionarea. Stocarea imaginilor înregistrate se face pe o durată de minimum 20 de zile. Sistemul de supraveghere trebuie să funcţioneze permanent, inclusiv în perioadele de nefuncţionare a spaţiului de comercializare, chiar şi în condiţiile întreruperii alimentării cu energie electrică de la reţeaua de distribuţie.

7. Verificarea metrologică a rezervoarelor, riglelor gradate şi a pompelor de distribuţie de carburanţi se efectuează de Biroul Român de Metrologie Legală sau de laboratoare autorizate de acesta.

8. Documentele menţionate la pct. 6 se depun în copie certificată conform cu originalul de operatorul economic.

9. Autoritatea competentă efectuează cercetări la faţa locului pentru a verifica realitatea informaţiilor furnizate în cererea de comercializare angro/cererea de comercializare en détail şi în documentaţia anexată.

10. Pe baza analizei documentelor depuse de operatorii economici şi a datelor constatate prin cercetarea la faţa locului se va întocmi un referat care va conţine obligatoriu următoarele informaţii:

a) datele de identificare ale operatorului economic;

b) concluzia privind îndeplinirea sau neîndeplinirea de către operatorul economic a condiţiilor prevăzute la pct. 6;

c) propunerea de aprobare sau de respingere a cererii de comercializare angro/en détail.

11. În cazul aprobării cererii de comercializare angro, autoritatea competentă va emite „Atestatul de înregistrare pentru comercializare în sistem angro de produse energetice”, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, denumit în continuare atestat de comercializare angro.

12. În cazul aprobării cererii de comercializare en détail, autoritatea competentă va emite „Atestatul de înregistrare pentru comercializare în sistem en détail de produse energetice”, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, denumit în continuare atestat de comercializare en détail.

13. Atestatul de comercializare angro/Atestatul de comercializare en détail se emite şi se comunică în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii de comercializare angro/cererii de comercializare en détail şi a documentaţiei complete. Atestatul de comercializare angro/Atestatul de comercializare en détail se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică operatorului economic, iar al doilea exemplar se păstrează de autoritatea competentă. Atestatul de comercializare angro/Atestatul de comercializare en détail nu este transmisibil, putând fi utilizat numai de titular.

14. Fiecare atestat de comercializare angro va avea alocat un cod de tipul celui stabilit pentru operatorul economic autorizat pentru activitatea de comercializare angro de produse supuse accizelor, la pct. 1 şi 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate.

15. Fiecare atestat de comercializare en détail va avea alocat un cod de tipul RO 12345 JJ DT NN, unde:

a) RO reprezintă codul ISO al României;

b) 12345 reprezintă o secvenţă de 5 caractere numerice pentru identificarea operatorului economic;

c) JJ reprezintă codul judeţului în a cărui arie de competenţă este situată unitatea de comercializare;

d) DT reprezintă un cod ce semnifică activitatea de comercializare în sistem en détail de produse energetice;

e) NN reprezintă secvenţa numerică ce semnifică numărul de atestate eliberate pentru acelaşi operator economic în cadrul unui judeţ sau al municipiului Bucureşti.

16. Autoritatea competentă are obligaţia organizării evidenţei atestatelor de comercializare angro/atestatelor de comercializare en détail emise, prin înregistrarea acestora în registre speciale.

17. În situaţia în care cererea de comercializare angro, respectiv cererea de comercializare en détail este respinsă, autoritatea competentă va emite, în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii şi documentaţiei complete, decizia de respingere a acesteia. Decizia va conţine elementele prevăzute la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

18. Atestatul de comercializare angro/Atestatul de comercializare en détail prevăzut la pct. 11, respectiv pct. 12 sau decizia menţionată la pct. 17 se comunică operatorului economic conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

19. Operatorul economic are dreptul să desfăşoare activitatea de comercializare în sistem angro/comercializare en détail a produselor energetice care fac obiectul atestatului de comercializare angro/atestatului de comercializare en détail, de la data valabilităţii prevăzută în atestat.

20. În cazul în care intervin modificări faţă de datele iniţiale avute în vedere la emiterea atestatului, operatorul economic depune cererea de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare angro/cererea de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare en détail şi documentele din care rezultă modificările respective. Acestea se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării modificării. În acest caz, autoritatea competentă va emite un nou atestat, care se comunică în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii şi documentaţiei complete. Vechiul atestat îşi încetează valabilitatea de la data valabilităţii noului atestat. Dispoziţiile pct. 9 şi 10 se aplică în mod corespunzător.

21. (1) Autoritatea competentă revocă atestatul de comercializare în următoarele situaţii:

a) atunci când i-au fost oferite informaţii inexacte în cererea de comercializare sau în documentele care au fost anexate la aceasta;

b) în cazul în care se constată, prin hotărâre judecătorească definitivă, că actele care au stat la baza emiterii atestatului sunt false;

c) dacă în legătură cu operatorul economic beneficiar a fost deschisă procedura falimentului ori s-a dispus dizolvarea acestuia, în condiţiile legii;

d) în cazul în care se constată, de către organele competente, nerespectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şt reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare;

e) dacă oricare dintre administratorii operatorului economic a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracţiunea de abuz de încredere, infracţiuni de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;

f) în cazul în care s-a pronunţat în legătură cu activitatea operatorului economic o hotărâre definitivă pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările

şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;

g) atunci când operatorul economic a fost declarat inactiv fiscal sau dacă se află în perioada de încetare temporară de activitate declarată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

h) în situaţia în care operatorul economic încetează definitiv desfăşurarea activităţii în depozitul angro/spaţiul de comercializare en détail, va depune la autoritatea competentă cerere de renunţare în vederea revocării atestatului de comercializare angro/atestatului de comercializare en détail.

(2) în cazul revocării atestatului, cererea de comercializare poate fi depusă numai după o perioadă de 6 luni de la data la care decizia de revocare a atestatului devine definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul prevăzut la alin. (1) lit. h).

22. Autoritatea competentă suspendă atestatul de comercializare în următoarele situaţii:

a) până la reglementarea deficienţelor constatate de organele competente atunci când operatorul economic nu respectă oricare dintre condiţiile prevăzute la pct. 6.1 şi 6.2;

b) până la soluţionarea definitivă a cauzei penale, în cazul în care a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

23. Deciziile privind revocarea sau suspendarea atestatului de comercializare angro/atestatului de comercializare en détail se comunică operatorului economic în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

24. Deciziile privind revocarea sau suspendarea atestatului de comercializare angro/atestatului de comercializare en détail produc efecte de la data comunicării sau de la o altă dată cuprinsă în acestea.

25. Deciziile emise de autoritatea competentă potrivit prezentei proceduri pot fi contestate în conformitate cu dispoziţiile titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

26. Autoritatea competentă va asigura publicarea pe site-ul Direcţiei Generale a Vămilor a listei atestatelor emise, care va fi actualizată lunar până la data de 15 a fiecărei luni.

27. În cazul în care organele competente constată nerespectarea uneia dintre condiţiile avute în vedere la emiterea atestatului, acestea vor dispune aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 449 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

28. La modificarea ulterioară a unor date înscrise iniţial în formularul „Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare în sistem angro/en détail de produse energetice” sau a documentelor prevăzute la pct. 6, contribuabilul va depune o nouă cerere pentru emiterea atestatului, însoţită de documentele justificative pentru modificare, caz în care va depune odată cu cererea şi atestatul în original, în vederea anulării acestuia.

 

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice

Biroul Vamal

 

- Model –

 

CERERE

de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare în sistem angro de produse energetice

 

A. Cerere de:

 

înregistrare

 

menţiuni

 

 

B. Datele de identificare ale operatorului economic

 

Denumirea operatorului economic

 

Codul de identificare fiscală

 

Adresa:

Judeţul

 

Sectorul

 

Localitatea

 

Strada

 

Nr.

 

Bloc

Scara

Ap.

 

Codul poştal

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

C. Sucursala/Punctul de lucru/Sediul secundar pentru care se solicită înregistrarea activităţii (denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, şi adresa completă)

1. .....................................................

2. .....................................................

 

Nr. rezervoare

 

Capacitate rezervoare

 

 

D. Produsele energetice care fac obiectul comercializării în sistem angro:

1. Denumire produs, cod NC ...........

2. .....................................................

3. .....................................................

4. .....................................................

5. .....................................................

 

E. Menţiuni privind îndeplinirea condiţiilor de comercializare în sistem angro a produselor energetice

Declar pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru desfăşurarea acestei activităţi, în susţinerea cererii anexez următoarele documente:

1. .....................................................

2. .....................................................

3. .....................................................

4. .....................................................

5. .....................................................

 

F. Alte menţiuni:

Persoana de contact pentru locaţia autorizată

Altele:

(data de încetare a activităţii de comercializare în sistem angro a produselor energetice)

.....................................................

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această cerere sunt conforme şi complete şi solicit emiterea unui atestat de înregistrare pentru comercializare angro de produse energetice.

 

Numele şi prenumele ............................

Semnătura

Funcţia/Calitatea ..................................

Data ....................................................

 

Loc rezervat autorităţii competente

Nr. de înregistrare ...............................

Data ...................................................

 

ANEXA Nr. 3

 

- Model –

 

CERERE

de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare în sistem en détail de produse energetice

 

 

 

 

A. Cerere de:

 

înregistrare

 

menţiuni

 

 

B. Datele de identificare ale operatorului economic

 

Denumirea operatorului economic

 

Codul de identificare fiscală

 

Adresa:

Judeţul

 

Sectorul

 

Localitatea

 

Strada

 

Nr.

 

Bloc

Scara

Ap.

 

Codul poştal

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

C. Sucursala/Punctul de lucru/Sediul secundar pentru care se solicită înregistrarea activităţii de comercializare în sistem en détail a produselor energetice (denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, şi adresa completă)

1. .....................................................

2. .....................................................

 

Nr. rezervoare

 

Capacitate rezervoare

 

Nr. pompe de distribuţie carburanţi

 

Serie pompe de distribuţie

 

 

D. Produsele energetice care fac obiectul comercializării în sistem en détail:

1. Denumire produs, cod NC ............

2. .....................................................

3. .....................................................

4. .....................................................

5. .....................................................

 

E. Menţiuni privind îndeplinirea condiţiilor de comercializare în sistem en détail a produselor energetice Declar pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru desfăşurarea acestei activităţi, în susţinerea cererii anexez următoarele documente:

1. .....................................................

2. .....................................................

3. .....................................................

4. .....................................................

5. .....................................................

 

F. Alte menţiuni:

Persoana de contact pentru locaţia autorizată  .....................................................

Altele:

(data de încetare a activităţii de comercializare în sistem en détail a produselor energetice)

.....................................................

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această cerere sunt conforme şi complete şi solicit emiterea unui atestat de înregistrare pentru comercializare en détail de produse energetice.

 

Numele şi prenumele  .....................................................

Funcţia/Calitatea  .....................................................

Data  .....................................................

 

Loc rezervat autorităţii competente

Nr. de înregistrare  .....................................................

Data  .....................................................

Semnătura .....................................................

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice  .....................................................

Biroul Vamal  .....................................................

 

ATESTAT DE ÎNREGISTRARE Nr. ...../..............

pentru comercializare în sistem angro de produse energetice

 

Ca urmare a Cererii de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare în sistem angro de produse energetice nr. ..................... din data de  ............................. şi în temeiul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare se atestă că operatorul economic  ....................................................., cu sediul în localitatea  ....................................................., judeţul  ....................................................., str. ..................................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul ...., codul de identificare fiscală  .....................................................,

a fost înregistrat pentru comercializare angro a produselor energetice:

1. Denumire produs, cod NC

2. .....................................................

3. .....................................................

4. .....................................................

5. .....................................................

Depozit angro:

 

Denumirea

Codul de identificare fiscală

Adresa

(judeţul, localitatea, sectorul, str. nr.)

 

 

Nr. rezervoare

 

Capacitate rezervoare

 

 

Prezentul atestat de comercializare angro este valabil începând cu data de ............................ .

Data la care îşi încetează valabilitatea Atestatul nr. .................... eliberat anterior ...................................... .

Şef birou vamal,

.....................................................

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

 

Data emiterii:

 

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .....................................................

Biroul Vamal .....................................................

 

ATESTAT DE ÎNREGISTRARE Nr. ...../..............

pentru comercializare în sistem en détail de produse energetice

 

Ca urmare a Cererii de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare în sistem en détail de produse energetice

nr. ..................... din data de  ............................. şi în temeiul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi

conţinutului unor formulare se atestă că operatorul economic  ....................................................., cu sediul în localitatea  ....................................................., judeţul  ....................................................., str. ..................................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul ...., codul de identificare fiscală  .....................................................,

a fost înregistrat pentru comercializarea en détail a produselor energetice:

1. Denumire produs, cod NC ............

2. .....................................................

3. .....................................................

4. .....................................................

5. .....................................................

Spaţiul de comercializare:

 

Denumirea

Codul de identificare fiscală

Adresa

(judeţul, localitatea, sectorul, str. nr.)

 

 

Nr. rezervoare

 

Capacitate rezervoare

 

Nr. pompe de distribuţie carburanţi

 

Serie pompe de distribuţie

 

 

Prezentul atestat este valabil începând cu data de ............................ .

Data la care îşi încetează valabilitatea Atestatul nr. .................... eliberat anterior ...................................... .

Şef birou vamal,

.....................................................

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

 

Data emiterii:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare

 

Având în vedere dispoziţiile:

- art. 5 alin. (4), art. 106 alin. (5)-(7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) „Cerere pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale”, prevăzută în anexa nr. 2;

b) „Proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor “, prevăzut în anexa nr. 3;

c) „Cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”, prevăzută în anexa nr. 4;

d) „Referat privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”, prevăzut în anexa nr. 5;

e) „Decizie de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”, cod 14.13.02.13/r.c., prevăzută în anexa nr. 6.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor menţionate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 4. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Dispoziţiile prezentului ordin se aplică pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2016.

Art. 6, - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 21 iunie 2016.

Nr. 1.863.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole

 

1. Persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole, individual sau într-o formă de asociere, beneficiază de reducerea normei de venit, proporţional cu pierderea înregistrată, în cadrul anului fiscal curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum îngheţul, grindina, poleiul, ploaia abundentă, seceta şi inundaţiile, precum şi a epizootiilor, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) venitul net se stabileşte pe bază de norme de venit;

b) pierderea afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale sau din animalele deţinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale, prevăzută la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale;

c) persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică a depus formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”. În declaraţie, contribuabilii înscriu suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale şi efectivele de animale, fără a se lua în considerare pierderea înregistrată, ca urmare a evenimentelor prevăzute la art. 106 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

2. Constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor se fac, la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică, de o comisie numită prin ordin al prefectului judeţului/ municipiului Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile art. 106 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

3. (1) Formularul „Cerere pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale”, prevăzut la anexa nr. 2 la ordin, se depune de persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia s-a întâmplat evenimentul, în cel mai scurt timp de la data producerii acestuia, în cazul distrugerii ori vătămării culturilor agricole, plantaţiilor ori a rodului viilor, plantaţiilor pomicole, de hamei şi de arbuşti fructiferi, pieirii animalelor, păsărilor şi familiilor de albine. În cazul pagubelor care privesc efective de animale, păsări sau familii de albine, la cerere se anexează şi certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în care se precizează că pieirea s-a datorat efectelor produse de evenimentele prevăzute la art. 106 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cererea se depune pentru toate suprafeţele afectate şi animalele pierite, deţinute pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale.

4. (1) După constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor, comisia constituită conform art. 106 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, întocmeşte formularul „Proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor”, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

(2) Procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor se întocmeşte în 3 exemplare, din care două exemplare se comunică persoanei fizice/asocierii fără personalitate juridică.

5. Pentru a solicita reducerea venitului anual, persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică depune la organul fiscal central competent, potrivit legii, formularul „Cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit1, prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

6. (1) Cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se depune pe perioada de prescripţie a dreptului de stabilire a impozitului pe veniturile agricole, aferent anului pentru care s-au înregistrat pierderile.

(2) La depunerea cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se vor avea în vedere condiţiile de la pct. 1 din prezenta procedură.

(3) La cerere se anexează procesul-verbal/procesele-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor, din care rezultă pierderea înregistrată, pe categorii de produse vegetale/categorii de animale şi pe localităţi.

7. (1) în situaţia în care activitatea agricolă se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, însoţită de documentele justificative, se depune la organul fiscal central la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală.

(2) în termen de 5 zile de la primire, organul fiscal transmite procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, precum şi informaţiile necesare reducerii venitului anual organului fiscal central competent în administrarea asociaţilor, persoane fizice, potrivit legii.

8. (1) După primirea cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, organul fiscal verifică, pe baza documentelor depuse de persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 1 din prezenta procedură.

(2) în cazul în care persoana fizică sau asocierea fără personalitate juridică nu a depus declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit, în vederea soluţionării cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, organul fiscal vă notifica persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică privind îndeplinirea condiţiei prevăzute la pct. 1 lit. c) din prezenta procedură.

(3) în formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit” se înscriu suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale şi efectivele de animale deţinute, fără a se lua în considerare pierderea înregistrată ca urmare a evenimentelor prevăzute la art. 106 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

9. (1) în urma analizei documentelor prezentate, organul fiscal întocmeşte formularul „Referat privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venii”, prevăzut în anexă nr. 5 la ordin.

(2) Referatul se întocmeşte într-un singur exemplar şi se avizează de şeful compartimentului cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale persoane fizice.

10. (1) în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 1 din prezenta procedură, organul fiscal central competent procedează la reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit.

(2) Venitul anual se reduce utilizând norma de venit diminuată cu procentul de pierdere înregistrată, înscris în col. 5 din formularul „Proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor”, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, pentru fiecare categorie de produse vegetale şi/sau categorie de animale din cadrul unităţii administrativ-teritoriale afectată de evenimentele prevăzute la art. 106 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Organul fiscal stabileşte veniturile corespunzătoare fiecărei activităţi agricole pentru care s-a înregistrat pierdere şi se încadrează în condiţia prevăzută la pct. 1 lit. b) din prezenta procedură.

(4) La stabilirea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi se vor avea în vedere informaţiile înscrise în declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit; suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/ animalele deţinute, opţiunea contribuabilului privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile, potrivit art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Organul fiscal calculează/recalculează venitul net anual, impozitul pe venitul din activităţi agricole şi emite formularul 260 „Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale”, cod 14.13.02.13./3a.

(6) în situaţia recalculării venitului din activităţi agricole, organul fiscal modifică decizia anterioară. În această situaţie, decizia de impunere cuprinde atât sumele stabilite anterior, cât şi sumele rezultate în urma reducerii venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit.

11. Decizia de impunere se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

12. În termen de 24 de ore de la comunicarea deciziei de impunere, compartimentul cu atribuţii privind gestionarea declaraţiilor fiscale persoane fizice procedează la înregistrarea în evidenţa fiscală a datei comunicării, precum şi la transferul debitelor către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori.

13. (1) Cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se soluţionează în termenul prevăzut la art. 77 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în cazul în care organul fiscal central competent constată că documentele justificative depuse de persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică nu conţin toate elementele necesare reducerii venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, acesta solicită informaţii suplimentare de la organul emitent ai procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, prevăzut la pct. 2, şi/sau de la persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică.

(3) Termenul de soluţionare a cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării informaţiilor suplimentare şi data prezentării acestora.

14. (1) în situaţia în care, pe baza documentelor prezentate, organul fiscal constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 1 din prezenta procedură, cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se respinge.

(2) Cererea se respinge pentru neîndeplinirea condiţiei de la pct. 1 lit. b) numai dacă această condiţie nu este îndeplinită pentru niciuna dintre categoriile de produse vegetale sau categoriile de animale pentru care s-a solicitat reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit.

(3) Organul fiscal emite formularul „Decizie de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”, cod 14.13.02.13/r.c., prevăzut în anexa nr. 6 la ordin, în două exemplare.

(4) Decizia de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

CERERE

pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale

Anul 20....

 

Subsemnatul(a)/Asocierea fără personalitate juridică  .........................................................................................................., cod de identificare fiscală  ....................................................., cu domiciliul/sediul în localitatea  ....................................................., str. ..................................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ....................................................., cod poştal ....................................................., telefon ....................................................., e-mail ....................................................., reprezentat(ă) prin domnul/doamna ....................................................., CNP ....................................................., cu domiciliul în localitatea  ....................................................., str. ..................................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ....................................................., cod poştal ....................................................., posesorul/posesoarea documentului de identitate seria ..... nr. ............., eliberat de solicit constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor, potrivit art. 106 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece în data de ........../........./..........,

Ora ........., s-au produs pagube, după cum urmează:

 

În sectorul vegetal

 

Nr. crt.

Localitatea

Cultura

Parcela

Suprafaţa cultivată (ha)

Suprafaţa afectată

(ha)

Fenomenul

0

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

În sectorul zootehnic

 

Nr. crt.

Localitatea

Specia

Efectiv total

(nr. capete de animale/familii de albine)

Animale pierite

(nr. capete de animale/familii de albine)

Fenomenul

0

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Se anexează certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit. Declar pe propria răspundere că pagubele corespund realităţii din teren.

 

Data .....................................................

Semnătura .....................................................

Înregistrată cu nr. ............................ din ..................................................... (Se înscriu categoria şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale.)

 

ANEXA Nr. 3

 

Proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor

Nr. din data ........../........./...........

 

Încheiat astăzi ..................., de către comisia de constatare şi evaluare a pagubelor, constituită potrivit art. 106 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, numită prin Ordinul prefectului municipiului

Bucureşti/judeţului ....................................................., nr. ................, din data ....................................................., în prezenţa producătorului agricol (numele, prenumele/denumirea) ....................................................., cod de identificare

fiscală ....................................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ....................................................., str. ..................................................... nr. ....., nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ....................................................., cod poştal ....................................................., telefon ....................................................., e-mail ....................................................., reprezentat prin domnul/doamna ....................................................., CNP .....................................................,

cu domiciliul în localitatea ....................................................., str. ..................................................... nr. ....., nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ....................................................., cod poştal ....................................................., posesorul/posesoarea documentului de identitate seria ...... nr. .........., eliberat de ..................................................... .

Ca urmare a „Cererii pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale”, înregistrată cu nr. ................, din data de ....................................................., ne-am deplasat la faţa locului, unde am constatat şi stabilit următoarele: la data de ....................................................., s-au produs pagube datorate fenomenelor naturale, după cum urmează:

 

În sectorul vegetal

 

Nr. crt.

Localitatea

Categoria de produse vegetale*)

Suprafaţa cultivată

(ha)

Suprafaţa afectată

(ha)

Grad de afectare

%

Fenomenul

0

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 


*) Se înscriu culturile grupate potrivit categoriilor prevăzute la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

În sectorul zootehnic

 

Nr. crt.

Localitatea

Categoria de animale*)

Efectiv total

(nr. capete de animale/familii de albine)

Animale pierite (nr. capete de animale/familii de albine)

Grad de afectare

%

Fenomenul

0

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 


*) Se înscriu speciile de animale grupate potrivit categoriilor prevăzute la art. art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Determinarea gradului de afectare s-a făcut în prezenţa producătorului agricol/reprezentantului producătorului agricol. Restul suprafeţelor/efectivelor din cerere nu sunt afectate de calamităţi naturale, provocate de fenomenele prevăzute la art. 106 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Procesul-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care două exemplare s-au înmânat producătorului agricol/reprezentantului producătorului agricol.

În vederea reducerii venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, un exemplar va fi depus de producătorul agricol/reprezentantul producătorului agricol la organul fiscal competent.

 

Comisia (numele, prenumele, funcţia, instituţia reprezentată, semnătura):

1. .....................................................

2. .....................................................

3. .....................................................

4. .....................................................

5. .....................................................

Producătorul agricol (numele, prenumele/denumirea, semnătura) .....................................................

 

ANEXA Nr. 4

 

 

Nr. ...../..............

CERERE

privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit*)

 

Subsemnatul(a)/Asocierea fără personalitate juridică ....................................................., cod de identificare fiscală ....................................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ....................................................., str. ..................................................... nr. ....., nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ....................................................., cod poştal ....................................................., telefon ....................................................., e-mail ....................................................., reprezentat prin domnul/doamna ....................................................., CNP .....................................................,

cu domiciliul în localitatea ....................................................., str. ..................................................... nr. ....., nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ....................................................., cod poştal ....................................................., posesorul/posesoarea documentului de identitate seria ...... nr. .........., eliberat de .....................................................,

solicit reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, pentru anul 20......, ca urmare a evenimentelor prevăzute la art. 106 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

La prezenta cerere au fost depuse următoarele procese-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor**):

 

1. Nr.

.....................................................

Data ..................................../ ..................................../ ....................................

2. Nr.

.....................................................

Data ..................................../ ..................................../ ....................................

3. Nr.

.....................................................

Data ..................................../ ..................................../ ....................................

4. Nr.

.....................................................

Data ..................................../ ..................................../ ....................................

5. Nr.

.....................................................

Data ..................................../ ..................................../ ....................................

6. Nr.

.....................................................

Data ..................................../ ..................................../ ....................................

7. Nr.

.....................................................

Data ..................................../ ..................................../ ....................................

8. Nr.

.....................................................

Data ..................................../ ..................................../ ....................................

9. Nr.

.....................................................

Data ..................................../ ..................................../ ....................................

10. Nr.

.....................................................

Data ..................................../ ..................................../ ....................................

 

Data ..................................../ ..................................../ ....................................

Semnătura .....................................................


*) Se depune la organul fiscal central competent de către persoanele fizice/asocierile fără personalitate juridică care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte pe bază de norma de venit.

**) Eliberate de comisiile organizate potrivit art. 106 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 5

 

 

Ministerul Finanţelor Publice

 

Sigla DGRFP

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

Direcţia Generala Regională a Finanţelor Publice .....................................................

 

Unitatea fiscală .....................................................

Nr. de înregistrare .....................................................

 

Serviciul/Biroul/Compartimentul .....................................................

Data .....................................................

 

 

REFERAT

privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit pe anul ...................

 

A. Prezentarea situaţiei contribuabilului

1. Datele de identificare a contribuabilului

Numele, prenumele/Denumirea .....................................................

Cod de identificare fiscală .....................................................

Domiciliul/Sediul .....................................................

2. Date privind pierderile înregistrate, potrivit art. 106 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza documentelor justificative prezentate de contribuabil

Localitatea .....................................................

 

Nr. crt.

Produse vegetale/Animale

Suprafaţa totală (ha)/ număr total capete animale/ familii de albine

Suprafaţa afectată (ha)/ efectivele de animale sau familii de albine afectate

Gradul de afectare, potrivit Procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor

(%)

0

1

2

3

4

1

Cereale

 

 

 

2

Plante oleaginoase

 

 

 

3

Cartof

 

 

 

4

Sfeclă de zahăr

 

 

 

5

Tutun

 

 

 

6

Hamei pe rod

 

 

 

7

Legume în câmp

 

 

 

8

Legume în spaţii protejate

 

 

 

9

Leguminoase pentru boabe

 

 

 

10

Pomi pe rod

 

 

 

11

Vie pe rod

 

 

 

12

Arbuşti fructiferi

 

 

 

13

Flori şi plante ornamentale

 

 

 

14

Vaci

 

 

 

15

Bivoliţe

 

 

 

16

Oi

 

 

 

17

Capre

 

 

 

18

Porci pentru îngrăşat

 

 

 

19

Albine

 

 

 

20

Păsări de curte

 

 

 

 

În situaţia în care contribuabilul deţine suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale, afectate de evenimentele prevăzute la art. 106 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pe raza mai multor localităţi, seva completa câte un tabel pentru fiecare localitate.

Col. 2 - se înscrie suprafaţa totală destinată producţiei agricole vegetale/numărul total de capete de animale/familii de albine deţinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau/şi categorie de animale din cadrul unităţii administrativ-teritoriale afectată de evenimentele prevăzute la art. 106 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, din formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit” (total col, 2, secţiunea aferentă localităţii afectate de la cap. III „Date pentru stabilirea venitului impozabil ).

Col. 3 - se înscriu suprafeţele/efectivele de animale/familii de albine afectate de evenimentele prevăzute la art. 106 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit documentelor justificative, prezentate de contribuabil.

Col. 4 - se înscrie gradul în care au fost afectate suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/efectivele de animale/familiile de albine deţinute, stabilit pentru fiecare categorie de produse vegetale şi/sau categorie de animale prevăzute la col. 1, potrivit „Procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor”.

3. Documente prezentate:

- formularul „Cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”,

înregistrat cu nr. .................. din data .............................;

- documente justificative:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

 

4. Alte constatări:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

 

B. Concluzii:

Având în vedere următoarele:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

 

Se propune:

Aprobarea/Respingerea cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit pentru anul fiscal 20........ potrivit prevederilor art. 106 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Avizat

Întocmit

Şef compartiment specialitate

Funcţie .....................................................

Numele şi prenumele .....................................................

 Numele şi prenumele .....................................................

Data .....................................................

Data .....................................................

 

ANEXA Nr. 6

 

 

Ministerul Finanţelor Publice

 

Sigla DGRFP

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

Direcţia Generala Regională a Finanţelor Publice .....................................................

 

Unitatea fiscală .....................................................

Nr. de înregistrare .....................................................

 

Serviciul/Biroul/Compartimentul .....................................................

Data .....................................................

 

Decizie de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit pe anul .......

 

 

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală

.....................................................

 

Către: .....................................................

Numele .....................................................

Prenumele .....................................................

 

Domiciliul fiscal: Localitatea ....................................................., codul poştal ....................................................., strada ....................................................., număr ....., bloc ...., scara ...., ap. ...., judeţul/sectorul .....................................................

În temeiul prevederilor art. 106 alin. (5)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere documentele justificative depuse şi luând în considerare faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 106 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv

...................................................................................................................  *).

se respinge cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, pentru anul ............, înregistrată cu nr. .......... la data de .........../ .........../ ........... .

Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie în termen de 45 de zile de la data comunicării, la organul fiscal emitent al deciziei.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Am primit un exemplar.

Numele şi prenumele .....................................................

Semnătura contribuabilului .....................................................

Semnătura .....................................................

 Data ..................................................... sau

 

Nr. şi data confirmării de primire .....................................................


*) Se menţionează motivul respingerii cererii.

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal .....................................................

Cod 14.13.02.13/r.c.

 

ANEXA Nr. 7

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor

 

a) Denumirea: „Cerere pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale”

1. Format: A4/t2

2. Se difuzează gratuit.

3. Se utilizează în vederea constatării pagubelor şi evaluării pierderilor produse, ca urmare a evenimentelor prevăzute la art. 106 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale.

4. Se întocmeşte de contribuabil sau împuternicitul acestuia.

5. Circulă: la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia s-a întâmplat evenimentul.

b) Denumirea: „Proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor”

1. Format: A4/t2

2. Caracteristici de tipărire: se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează în vederea constatării pagubelor şi evaluării pierderilor produse, ca urmare a evenimentelor prevăzute la art. 106 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale.

5. Se întocmeşte în 3 exemplare de către comisia prevăzută la art. 106 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

6. Circulă:

- două exemplare la contribuabil;

- un exemplar la comisia prevăzută la art. 106 alin. (6) din Legea nr. 227/2015.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

c) Denumirea: „Cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”

1. Format: A4/t1

2. Se difuzează gratuit.

3. Se utilizează pentru solicitarea reducerii venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit;

4. Se întocmeşte de contribuabil sau împuternicitul acestuia.

5. Circulă: la organul fiscal central competent.

6. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

d) Denumirea: „Referat privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”

1. Format: A4/t2

2. Caracteristici de tipărire: se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

3. Se utilizează la soluţionarea cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit.

4. Se întocmeşte într-un singur exemplar, de către organul fiscal central competent.

5. Circulă la organul fiscal central competent.

6. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

e) Denumirea: „Decizie de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit

1. Cod: 14.13.02.13/r.c.

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la respingerea cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit.

6. Se întocmeşte în 2 exemplare de către organul fiscal

central competent.

7. Circulă:

- 1 exemplar la organul fiscal central competent;

- 1 exemplar la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 760/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 2 iunie 2016, se face următoarea rectificare:

- după clasa CAEN 6311 se va citi: „6312 Activităţi ale portalurilor web”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.