MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 458/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 458         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 21 iunie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

82/813. - Ordin al ministrului afacerilor interne şi al ministrului afacerilor externe privind aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, şi Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular - Centrul Naţional de Vize, pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

815. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Deciziei SC-6/13: Listarea hexabromociclododecanului, a Deciziei SC-7/12: Listarea hexaclorbutadienei, a Deciziei SC-7/13: Listarea pentaclorofenolului, a sărurilor şi a esterilor acestuia şi a Deciziei SC-7/14: Listarea naftalinelor policlorurate

 

908. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Sitului ROSCI0374 Râul Negru

 

1.058. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Decizie cu privire la Cererea nr. 77.049/12 introdusă de Murat Koncavar împotriva României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. 82 din 18 mai 2016

Nr. 813 din 8 iunie 2016

 

ORDIN

privind aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, şi Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular - Centrul Naţional de Vize, pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne şi ministrul afacerilor externe emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Protocolul de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, şi Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular - Centrul Naţional de Vize, pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor externe şi ai ministrului internelor şi reformei administrative nr. 17.820/265/2007 pentru aprobarea Protocolului de cooperare privind punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România1 se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

p. Ministrul afacerilor externe,

Petre Tobă

Alexandru Victor Micula,

 

secretar de stat

 


1 Ordinul ministrului afacerilor externe şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 17.820/265/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

DEPARTAMENTUL CONSULAR

Nr. 2.676.303 din 7 martie 2016

CENTRUL NATIONAL DE VIZE

 

Nr. G 5-2/730 din 2 martie 2016

 

PROTOCOL

de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, şi Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular - Centrul Naţional de Vize, pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

În considerarea dispoziţiilor Legii nr. 157/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 271/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de informaţii privind vizele şi participarea României la Sistemul de informaţii privind vizele,

ţinând cont de necesitatea stabilirii cadrului de colaborare între Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi Centrul Naţional de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul Consular, structuri care deţin competenţe în materia vizelor, pentru garantarea aplicării armonizate a noilor reglementări în domeniu, precum şi în sensul respectării bunelor practici administrative,

având în vedere necesitatea dispunerii unor măsuri eficiente în vederea alinierii procedurilor interne de lucru în materie de vize la cele stabilite la nivelul statelor membre care aplică în totalitate acquis-ul Schengen, în scopul aplicării directe a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 243 din 15 septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, până la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens,

pentru facilitarea călătoriilor legitime şi combaterii migraţiei ilegale pe teritoriul Uniunii Europene şi al Spaţiului Schengen, în scopul stabilirii situaţiilor în care Centrul Naţional de Vize din cadrul Departamentului Consular - Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE - CNV, solicită avizul Inspectoratului General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI - IGI, în vederea soluţionării cererilor pentru acordarea vizelor de scurtă şedere, între MAE - CNV şi MAI - IGI, denumite împreună părţi, se încheie următorul protocol:

 

SECŢIUNEA 1

Obligaţiile MAE- CNV

 

Art. 1. - MAE - CNV transmite MAI - IGI, în format electronic, prin intermediul Sistemului naţional de informaţii privind vizele, denumit în continuare SNIV, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii, cererile de vize depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, pentru aviz, conform art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - MAE - CNV solicită MAI - IGI avizul prevăzut la art. 1 pentru cererile de vize de scurtă şedere formulate de categoriile de străini prevăzute la art. 40 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - MAE - CNV poate solicita avizul MAI - IGI şi pentru cererile de vize de scurtă şedere formulate de străinii aflaţi în următoarele situaţii:

a) pe numele lor au fost introduse semnalări în Sistemul informatic naţional de semnalări, denumit în continuare S/A/S;

b) pe numele lor au fost introduse semnalări în Sistemul de informaţii Schengen, denumit în continuare S/S;

c) au săvârşit infracţiuni pe teritoriul României;

d) există informaţii de natura celor care intră sub incidenţa dispoziţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau prezintă un pericol pentru apărarea şi securitatea naţională, ordinea, sănătatea ori morala publică;

e) fac obiectul unor măsuri de îndepărtare de pe teritoriul naţional pentru punerea în executarea a acestora;

f) există suspiciuni cu privire la veridicitatea datelor declarate în scopul obţinerii vizei sau a documentelor în baza cărora solicită viza.

Art. 4. - MAE - CNV adoptă decizia în ceea ce priveşte cererile de vize de scurtă şedere, după obţinerea avizului MAI - IGI sau, după caz, a răspunsului MAI - IGI privind îndeplinirea condiţiilor, şi asigură transmiterea în format electronic a deciziei adoptate către misiunile diplomatice şi oficiile consulare.

Art. 5. - (1) MAE - CNV pune la dispoziţia MAI - IGI, la cerere, copii ale unor documente depuse de solicitanţii de vize la misiunile diplomatice şi oficiile consulare, în scopul clarificării unor aspecte legate de intrarea/şederea acestora pe teritoriul României.

(2) MAE - CNV poate solicita MAI - IGI efectuarea de verificări pentru confirmarea/infirmarea realităţii datelor conţinute de documentele prezentate de străini, în vederea stabilirii motivelor privind scopul şi condiţiile şederii acestora în România şi acordarea vizei.

SECŢIUNEA a 2-a

Obligaţiile MAI - IGI

 

Art. 6. - MAI - IGI transmite MAE - CNV avizul în format electronic, prin intermediul SNIV, în termenul prevăzut la art. 30 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - MAI - IGI transmite MAE - CNV, în format electronic sau în scris, rezultatul verificărilor solicitate, în scopul stabilirii motivelor legitime pentru acordarea vizelor de scurtă şedere, urmând ca MAE - CNV să decidă cu privire la acordarea vizei,

Art. 8. - MAI - IGI solicită MAE - CNV, în situaţii concrete, copii ale documentelor depuse de solicitanţii de vize la misiunile diplomatice şi oficiile consulare, în scopul clarificării unor aspecte legate de intrarea/şederea acestora pe teritoriul României, precum şi informaţii din ţările de origine ale acestora.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Dispoziţii finale

 

Art. 9. - Datele cu caracter personal furnizate potrivit prezentului protocol sunt prelucrate de către părţi, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 10. - Părţile pot conveni şi alte măsuri comune pentru optimizarea şi creşterea eficienţei activităţilor întreprinse în domeniul reglementat de prezentul protocol.

Art. 11. - Prezentul protocol poate fi modificat sau completat la solicitarea oricăreia dintre părţi, cu acordul celeilalte părţi.

Art. 12. - Prezentul protocol a fost întocmit în două exemplare, fiecare parte semnatară obligându-se să asigure punerea în aplicare a prevederilor acestuia.

 

Inspectorul general al Inspectoratului General pentru Imigrări,

Directorul general al Departamentului Consular,

Chestor principal de poliţie Viorel Vasile

Bogdan Stănescu

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Deciziei SC-6/13:

Listarea hexabromociclododecanului,

a Deciziei SC-7/12: Listarea hexaclorbutadienei,

a Deciziei SC-7/13: Listarea pentaclorofenolului,

a sărurilor şi a esterilor acestuia

şi a Deciziei SC-7/14: Listarea naftalinelor policlorurate

 

În temeiul art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit căruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se fac cunoscute date şi informaţii privind evoluţiile survenite în privinţa tratatelor încheiate de România, precum şi textele tratatelor revizuite, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I,

în baza Legii nr. 261/2004 pentru ratificarea Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1 - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei SC-6/13: Listarea hexabromociclododecanului, a Deciziei SC-7/12: Listarea hexaclorbutadienei, a Deciziei SC-7/13: Listarea pentaclorofenolului, a sărurilor şi a esterilor acestuia şi a Deciziei SC-7/14: Listarea naftalinelor policlorurate, prin care se modifică anexele A şi C la Convenţia privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, ratificată prin Legea nr. 261/2004, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 iunie 2016.

Nr. 815.


*) Traducere.

 

ANEXĂ

 

SC-6/13: Listarea hexabromociclododecanului

 

Conferinţa părţilor,

luând în considerare profilul de risc şi evaluarea managementului riscului şi anexa sa pentru hexabromociclododecan, astfel cum au fost transmise de Comitetul de examinare a poluanţilor organici persistenţi 1,

ţinând cont de recomandarea Comitetului de examinare a poluanţilor organici persistenţi de a lista hexabromociclododecanul în anexa A la convenţie, cu derogări specifice pentru producţia şi utilizarea în polistiren expandat şi polistiren extrudat în clădiri 2,

1. Decide modificarea părţii I a anexei A la Convenţia Stockholm privind poluanţii organici persistenţi prin listarea hexabromociclododecanului, cu derogări specifice pentru producţie, aşa cum este permis părţilor menţionate în registrul derogărilor specifice şi pentru utilizarea în polistiren expandat şi polistiren extrudat în clădiri, prin introducerea următorului rând:

 

Substanţă chimică

Activitate

Derogare specifică

Hexabromociclododecan

Producţie

Astfel cum este permis părţilor menţionate în registru, în conformitate cu prevederile părţii VII a prezentei anexe

Utilizare

Polistiren expandat şi polistiren extrudat în clădiri, în conformitate cu prevederile părţii VII a prezentei anexe


1 UN EP/POPS/POPRC.6/13/Add. 2. UNEP/POPS/POPRC.7/19/Add. 1 şi UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add. 3.

2 Decizia POPRC-8/3.

 

2. Decide, de asemenea, introducerea unei definiţii pentru hexabromociclododecan în partea III din anexa A, după cum urmează:

„(c) «Hexabromociclododecan» înseamnă Hexabromociciododecan (nr. CAS: 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-hexabromodclododecan (nr. CAS: 3194-55-6) şi principalii săi diastereoizomeri: alfa-hexabromociclododecan (nr. CAS: 134237-50-6); beta-hexabromociclododecan (nr. CAS: 134237-51-7); şi gama-hexabromociclododecan (nr. CAS: 134237-52-8).”

3. Decide în continuare introducerea unei noi părţi VII în anexa A, după cum urmează:

 

Partea VII

Hexabromociclododecan

 

Fiecare parte care s-a înregistrat în scopul derogării în temeiul articolului 4 pentru producerea şi utilizarea hexabromociclododecanului pentru polistiren expandat şi polistiren extrudat în clădiri trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că polistirenul expandat şi polistirenul extrudat care conţin hexabromociclododecan pot fi uşor identificate prin etichetare sau prin alte mijloace de-a lungul duratei de viaţă a acestora.

 

SC-7/12: Listarea hexaclorbutadienei

Conferinţa părţilor,

luând în considerare profilul de risc şi evaluarea managementului riscului pentru hexaclorbutadienă transmise de Comitetul de examinare a poluanţilor organici persistenţi 3,

luând notă de recomandarea Comitetului de examinare a poluanţilor organici persistenţi de a lista hexaclorbutadiena în anexele Aşi C la convenţie 4,

decide să modifice partea I din anexa A la Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi pentru a include hexaclorbutadiena, fără derogări specifice prin introducerea următorului rând:

 

Substanţa chimică

Activitate

Derogare specifică

Hexaclorbutadienă (CAS nr. 87-68-3)

Producere

Niciuna

Utilizare

Niciuna

 

SC-7/13: Listarea pentaclorofenolului, a sărurilor şi a esterilor acestuia

Conferinţa părţilor,

luând în considerare profilul de risc şi evaluarea managementului riscului pentru pentaclorofenol, sărurile şi esterii acestuia transmise de Comitetul de examinare a poluanţilor organici persistenţi 5,

luând notă de recomandarea Comitetului de examinare a poluanţilor organici persistenţi de a lista pentaclorofenolul, sărurile şi esterii acestuia în anexa A la convenţie, cu derogări specifice pentru producţia şi utilizarea pentaclorofenoluiui pentru stâlpi de electricitate din lemn şi braţe transversale din lemn pentru susţinerea stâlpilor de electricitate din lemn 6,

1. Decide să modifice partea I din anexa A la Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi pentru a include pentaclorofenolul, sărurile şi esterii acestuia, cu derogările specifice pentru producţie permise pentru părţile listate în registrul derogărilor specifice şi pentru utilizarea pentaclorofenolului, a sărurilor şi a esterilor acestuia pentru stâlpi de electricitate din lemn şi braţe transversale din lemn pentru susţinerea stâlpilor de electricitate din lemn prin introducerea următorului rând:

 

Substanţa chimică

Activitate

Derogare specifică

Pentaclorofenolul, sărurile şi esterii acestuia

Producere

Permisă pentru părţile listate în registru, în conformitate cu prevederile părţii VIII din prezenta anexă

 

Utilizare

Pentaclorofenol pentru stâlpi de electricitate din lemn şi braţe transversale din lemn pentru susţinerea stâlpilor de electricitate din lemn în conformitate cu prevederile părţii VIII din prezenta anexă


3 UN EP/POPS/POPRC.8/16/Add. 2 şi UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add. 2.

4 UNEP/POPS/COP.7/19.

5 UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add. 3 şi UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add. 1.

6 UN EP/POPS/COP.7/20.

 

2. Decide, de asemenea, introducerea unei noi note (vi) în partea i din anexa A, după cum urmează:

(vi) Pentaclorofenolul (CAS nr. 87-86-5), pentaclorofenatul de sodiu [CAS nr. 131-52-2 şi 27735-64-4 (ca monohidrat)] şi lauratul de pentaclorofenil (CAS nr. 3772-94-9), în cazul în care sunt luate în considerare împreună cu produsul acestora de transformare pentacloroanisol (CAS nr. 1825-21-4), au fost identificate ca poluanţi organici persistenţi.

3. Decide, în plus, introducerea unei noi părţi VIII în anexa A, după cum urmează:

 

Partea VIII

Pentaclorofenolul, sărurile şi esterii acestuia

 

Fiecare parte care s-a înregistrat pentru derogare, conform articolului 4, pentru producerea şi utilizarea pentaclorofenolului pentru stâlpi de electricitate din lemn şi braţe transversale din lemn pentru susţinerea stâlpilor de electricitate din lemn, ia măsurile necesare pentru a se asigura că stâlpii de electricitate din lemn şi braţele transversale din lemn pentru susţinerea stâlpilor de electricitate din lemn ce conţin pentaclorofenol pot fi uşor identificaţi/identificate prin etichetare sau prin alte mijloace de-a lungul ciclurilor de viaţă ale acestora. Articolele tratate cu pentaclorofenol nu trebuie reutilizate pentru alte scopuri decât cele exceptate.

 

SC-7/14: Listarea naftalinelor policlorurate

Conferinţa părţilor,

luând în considerare profilul de risc şi evaluarea managementului riscului pentru naftalinele policlorurate transmise de Comitetul de examinare a poluanţilor organici persistenţi 7,

luând notă de recomandarea Comitetului de examinare a poluanţilor organici persistenţi de a lista naftalinele diclorurate, naftalinele triclorurate, naftalinele tetraclorurate, naftalinele pentaclorurate, naftalinele hexaclorurate, naftalinele heptaclorurate, naftalinele octaclorurate în anexele A şi C la convenţie 8,

1. Decide să modifice partea I din anexa A la Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi pentru listarea naftalinelor policlorurate, inclusiv naftalinele diclorurate, naftalinele triclorurate, naftalinele tetraclorurate, naftalinele pentaclorurate, naftalinele hexaclorurate, naftalinele heptaclorurate, naftalinele octaclorurate, cu derogările specifice pentru producerea acestor substanţe chimice ca intermediari în producerea naftalinelor polifluorurate, inclusiv a octafluoronaftalinei, şi pentru utilizarea acestor substanţe chimice pentru producerea naftalinelor polifluorurate, inclusiv a octafluoronaftalinei, prin introducerea următorului rând:


7 UNEP/POPS;POPRC.8/l6;Add. 1 şi UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add. 1.

8 UNEP/POPS/COP.7/18.

Substanţa chimică

Activitate

Derogare specifică

Naftaline policlorurate, inclusiv naftalinele diclorurate, naftalinele triclorurate, naftalinele tetraclorurate, naftalinele pentaclorurate, naftalinele hexaclorurate, naftalinele heptaclorurate, naftalinele octaclorurate

Producere

Intermediari în producerea naftalinelor polifluorurate, inclusiv a octafluoronaftalinei

Utilizare

Producerea naftalinelor polifluorurate, inclusiv a octafluoronaftalinei

 

2. Decide, de asemenea, să modifice partea I din anexa C la convenţie pentru listarea naftalinelor policlorurate, inclusiv naftalinele diclorurate, naftalinele triclorurate, naftalinele tetraclorurate, naftalinele pentaclorurate, naftalinele hexaclorurate, naftalinele heptaclorurate, naftalinele octaclorurate, prin introducerea „Naftalinelor policlorurate, inclusiv naftalinele diclorurate, naftalinele triclorurate, naftalinele tetraclorurate, naftalinele pentaclorurate, naftalinele hexaclorurate, naftalinele heptaclorurate, naftalinele octaclorurate” în tabelul „Substanţe chimice”, pe un rând nou sub „dibenzo-p-dioxine policlorurate şi dibenzofurani policloruraţi” (PCDD/PCDF) şi prin introducerea „naftalinelor policlorurate, inclusiv naftalinele diclorurate, naftalinele triclorurate, naftalinele tetraclorurate, naftalinele pentaclorurate, naftalinele hexaclorurate, naftalinele heptaclorurate, naftalinele octaclorurate” după „dibenzo-p-dioxine policlorurate şi dibenzofurani policloruraţi”, în primul alineat din părţile II şi III ale anexei C.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Sitului ROSCI0374 Râul Negru

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.768/AC din 21 aprilie 2016 al Direcţiei biodiversitate, ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 40 din 10 decembrie 2015 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna, Avizul Ministerului Culturii nr. 953 din 25 februarie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 88.741/109.600/320.897 din 23 martie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 26.796 din 14 martie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 27,877/ES din 14 aprilie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului ROSCI0374 Râul Negru, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului ROSCI0374 Râul Negru, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 mai 2016.

Nr. 908.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive,

în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista standardelor române care adoptă standarde europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 126 din 8 aprilie 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 713/2013 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 30 aprilie 2013, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

Bucureşti, 6 iunie 2016.

Nr. 1.058.

 

ANEXĂ

 

LISTA

standardelor române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

 

Prezenta listă conţine standardele române care adoptă standarde europene armonizate publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (J.O.U.E.) seria C, nr. 126 din 8 aprilie 2016, în Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 2014/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive (reformare) (Publicarea titlurilor şi a referinţelor standardelor armonizate în temeiul legislaţiei Uniunii în materie de armonizare) (2016/C 126/02).

 

Nr. crt.

Indicativul standardului român

Titlul standardului român

OES*)

Indicativul standardului european armonizat

(şi documentul de referinţă)

Data prime: publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pentru Directiva 2014/34/UE

Indicativul standardului român înlocuit

Data încetării prezumţiei de conformitate pentru standardul european armonizat înlocuit Nota 1

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

SR EN 1010-1+A1:2011

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 1: Cerinţe comune

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

8.04.2016

 

 

2.

SR EN 1010-2+A1:2011

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 2: Maşini de tipărire şi de lăcuire, inclusiv echipamente de pretipărire

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

8.04.2016

 

 

3.

SR EN 1127-1:2011

Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozii.

Partea 1: Concepte fundamentale şi metodologie

CEN

EN 1127-1:2011

8.04.2016

 

 

4.

SR EN 1127-2:2014

Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie.

Partea 2: Concepte fundamentale şi metodologie pentru minerit

CEN

EN 1127-2:2014

8.04.2016

 

 

5.

SR EN 1710+A1:2008

Echipamente şi componente destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, în mine subterane

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

8.04.2016

 

 

SR EN 1710+A1:2008/ AC:2011

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/ AC:2010

8.04.2016

 

 

6.

SR EN 1755:2016

Securitatea cărucioarelor de manipulare. Funcţionare în atmosferă potenţial explozivă. Utilizare în atmosfere inflamabile în prezenţa gazelor, ceţii, vaporilor şi prafului

CEN

EN 1755:2015

8.04.2016

SR EN 1755+A2:2013

Nota 2.1

30.11.2017

7.

SR EN 1834-1:2001

Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive.

Partea 1: Motoare din grupa El pentru utilizare în atmosfere cu gaze şi vapori inflamabili

CEN

EN 1834-1:2000

8.04.2016

 

 

8.

SR EN 1834-2:2003

Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive.

Partea 2: Motoare din grupa I pentru utilizare în medii de lucru subterane susceptibile de a conţine gaz de mină şi/sau praf combustibil

CEN

EN 1834-2:2000

8.04.2016

 

 

9.

SR EN 1834-3:2003

Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive.

Partea 3: Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu praf inflamabil

CEN

EN 1834-3:2000

8.04.2016

 

 

10.

SR EN 1839:2013

Determinarea limitelor de explozie pentru gaze şi vapori

CEN

EN 1839:2012

8.04.2016

 

 

11.

SR EN 1953:2014

Echipamente de atomizare şi de pulverizare pentru produse de acoperire. Cerinţe de securitate

CEN

EN 1953:2013

8.04.2016

 

 

12.

SR EN 12581 +A1:2010

Instalaţii de aplicare. Instalaţii prin imersie şi electrodepunere a produselor de vopsire organice lichide. Cerinţe de securitate

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

8.04.2016

 

 

13.

SR EN 12621 +A1:2010

Instalaţii de alimentare şi de circulaţie a produselor de vopsire sub presiune. Cerinţe de securitate

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

8.04.2016

 

 

14.

SR EN12757-1+A1:2010

Echipament de omogenizare a produselor de vopsire. Cerinţe de securitate.

Partea 1: Echipament de omogenizare utilizat la revopsirea autovehiculelor

CEN

EN 12757-1:2005+ A1:2010

8.04.2016

 

 

15.

SR EN 13012:2012

Staţii de combustibil.

Construcţia şi performanţele pistoalelor automate de umplere utilizate la distribuitoarele de combustibil

CEN

EN 13012:2012

8.04.2016

 

 

16.

SR EN 13160-1:2003

Sisteme de detectare a scurgerilor.

Partea 1: Principii generale

CEN

EN 13160-1:2003

8.04.2016

 

 

17.

SR EN 13237:2013

Atmosfere potenţial explozive. Termeni şi definiţii pentru echipamentele şi sistemele de

protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

CEN

EN 13237:2012

8.04.2016

 

 

18.

SR EN 13463-1:2009

Echipamente neelectrice pentru atmosfere potenţial explozive. Partea 1: Metodă şi cerinţe de bază

CEN

EN 13463-1:2009

8.04.2016

 

 

19.

SR EN 13463-2:2005

Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive.

Partea 2: Protecţie prin carcasă cu restricţie la curgere „fr”

CEN

EN 13463-2:2004

8.04.2016

 

 

20.

SR EN 13463-3:2005

Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive.

Partea 3: Protecţie prin carcasă antideflagrantă „d”

CEN

EN 13463-3:2005

8.04.2016

 

 

21.

SR EN 13463-5:2011

Echipamente neelectrice destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive.

Partea 5: Protecţie prin securitate constructivă „c”

CEN

EN 13463-5:2011

8.04.2016

 

 

22.

SR EN 13463-6:2005

Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive.

Partea 6: Protecţie prin controlul sursei de aprindere „b”

CEN

EN 13463-6:2005

8.04.2016

 

 

23.

SR EN 13463-8:2004

Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive.

Partea 8: Protecţie prin imersie intr-un lichid „k”

CEN

EN 13463-8:2003

8.04.2016

 

 

24.

SR EN 13616:2004

Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi

CEN

EN 13616: 2004

8.04.2016

 

 

SR EN 13616:2004/ AC:2006

 

 

EN 13616:2004/AC:2006

8.04.2016

 

 

25.

SR EN 13617-1:2012

Staţii de combustibil.

Partea 1: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi funcţionarea pompelor dozatoare, distribuitoarelor şi unităţilor de pompare de la distanţă

CEN

EN 13617-1:2012

8.04.2016

 

 

26.

SR EN 13617-2:2012

Staţii de combustibil.

Partea 2: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi la performanţele racordurilor casante utilizate pentru distribuitoarele de carburant

CEN

EN 13617-2:2012

8.04.2016

 

 

27.

SR EN 13617-3:2012

Staţii de combustibil.

Partea 3: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi la performanţele racordurilor de securitate

CEN

EN 13617-3:2012

8.04.2016

 

 

28.

SR EN 13617-4:2012

Staţii de combustibil.

Partea 4: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi la performanţele racordurilor rotative utilizate la distribuitoarele de carburanţi

CEN

EN 13617-4:2012

8.04.2016

 

 

29.

SR EN 13760:2004

Dispozitiv de umplere cu GPL a vehiculelor de sarcini uşoare şi grele. Pistol de umplere: condiţii de încercări şi dimensiuni

CEN

EN 13760:2003

8.04.2016

 

 

30.

SR EN 13821:2003

Atmosfere potenţial explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Determinarea energiei minime de aprindere a amestecurilor praf/aer

CEN

EN 13821:2002

8.04.2016

 

 

31.

SR EN 13852-1:2014

Instalaţii de ridicat. Instalaţii de ridicat marine.

Partea 1: Instalaţii de ridicat marine de uz general

CEN

EN 13852-1:2013

8.04.2016

 

 

32.

SR EN 14034-1+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 1: Determinarea presiunii de explozie maxime pmax a norilor de praf

CEN

EN 14034- 1;2004+A1;2011

8.04.2016

 

 

33.

SR EN 14034-2+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 2: Determinarea vitezei maxime de creştere a presiunii de explozie (dp/dt) max a norilor de praf

CEN

EN 14034- 22006+A1 2011

8.04.2016

 

 

34.

SR EN 14034-3+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 3: Determinarea limitei inferioare de explozie LEL a norilor de praf

CEN

EN 14034- 3:2006+A1:2011

8.04.2016

 

 

35.

SR EN 14034-4+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 4: Determinarea concentraţiei-limită de oxigen CLO a norilor de praf

CEN

EN 14034-4: 2004+A1:2011

8.04.2016

 

 

36.

SR EN 14373:2006

Sisteme de suprimare a exploziei

CEN

EN 14373:2005

8.04.2016

 

 

37.

SR EN 14460:2006

Echipament rezistent la explozie

CEN

EN 14460.2006

6.04.2016

 

 

38.

SR EN 14491:2013

Sisteme de protecţie prin ventilaţie împotriva exploziei de praf combustibil

CEN

EN 14491:2012

8.04.2016

 

 

39.

SR EN 14492-1 +A1:2010

Instalaţii de ridicat. Trolii şi palane acţionate.

Partea 1: Trolii acţionate

CEN

EN 14492- 1:2006+A1:2009

8.04.2016

 

 

SR EN 14492-1 +A1:2010/ AC:2010

 

 

EN 14492-1:2006+ A1:2009/AC:2010

8.04.2016

 

 

40.

SR EN 14492-2+A1:2010

Instalaţii de ridicat. Trolii şi palane acţionate.

Partea 2: Palane acţionate

CEN

EN 14492-2:2006+ A1:2009

8.04.2016

 

 

SR EN 14492-2+A1:2010/ AC:2010

 

 

EN 14492-2:2006+ A1:2009/AC:2010

8.04.2016

 

 

41.

SR EN 14522:2006

Determinarea temperaturii de autoaprindere a gazelor şi vaporilor

CEN

EN 14522:2005

8.04.2016

 

 

42.

SR EN 14591-1:2005

Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecţie. Partea 1: Construcţie de ventilaţie rezistentă la o explozie de 2 bari

CEN

EN 14591-1:2004

8.04.2016

 

 

SR EN 14591-1:2005/ AC:2006

 

 

EN 14591-1:2004/ AC:2006

8.04.2016

 

 

43.

SR EN 14591-2:2007

Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecţie.

Partea 2: Baraje pasive cu bazine cu apă

CEN

EN 14591-2:2007

8.04.2016

 

 

SR EN 14591-2:2007/ AC:2009

 

 

EN 14591-2:2007/ AC:2008

8.04.2016

 

 

44.

SR EN 14591-4:2007

Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecţie. Partea 4: Sisteme automate de stingere a incendiilor pentru combine de înaintare cu tăiere punctiformă

CEN

EN 14591-4:2007

8.04.2016

 

 

SR EN 14591-4:2007/ AC:2008

 

 

EN 14591-4:2007/ AC:2008

8.04.2016

 

 

45.

SR EN 14677:2008

Securitatea maşinilor. Metalurgie secundară. Maşini şi echipamente pentru tratarea oţelului lichid

CEN

EN 14677:2008

8.04.2016

 

 

46.

SR EN 14678-1:2013

Echipamente şi accesorii pentru GPL. Construcţie şi caracteristici ale echipamentelor pentru GPL din staţiile de distribuţie la autovehicule.

Partea 1: Distribuitoare

CEN

EN 14678-1:2013

8.04.2016

 

 

47.

SR EN 14681+A1:2010

Securitatea maşinilor. Cerinţele de securitate pentru maşinile şi echipamentele pentru elaborarea oţelului în cuptor cu arc electric

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

8.04.2016

 

 

48.

SR EN 14756:2007

Determinarea concentraţiei-limită de oxigen (CLO) pentru gaze şi vapori inflamabili

CEN

EN 14756:2006

8.04.2016

 

 

49.

SR EN 14797:2007

Dispozitive de descărcare a exploziei

CEN

EN 14797:2006

8.04.2016

 

 

 

50.

SR EN 14973:2016

Benzi transportoare pentru utilizare în instalaţii subterana. Cerinţe de securitate electrică şi de inflamabilitate

CEN

EN 14973:2015

8.04.2016

SREN 14973+A:2008 Nota 2.1

31.05.2016

51.

SR EN 14983:2007

Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Echipamente şi sisteme de protecţie pentru captarea gazului de mină

CEN

EN 14983:2007

8.04.2016

 

 

52.

SR EN 14986:2007

Proiectarea ventilatoarelor utilizate în atmosfere potenţial explozive

CEN

EN 14986:2007

8.04.2016

 

 

53.

SR EN 14994:2007

Sisteme de protecţie prin ventilaţie împotriva exploziilor de gaze

CEN

EN 14994:2007

8.04.2016

 

 

54.

SR EN 15089:2009

Sisteme de izolare a exploziei

CEN

EN 15089:2009

8.04.2016

 

 

55.

SR EN 15188:2008

Determinarea comportării la autoaprindere a acumulărilor de praf

CEN

EN 15188:2007

8.04.2016

 

 

56.

SR EN 15198:2008

Metodologie de evaluare a riscului pentru echipamente şi componente neelectrice destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

CEN

EN 15198:2007

8.04.2016

 

 

57.

SR EN 15233:2008

Metodologie de evaluare a securităţii în funcţionare a

sistemelor protectoare pentru atmosferele potenţial explozive

CEN

EN 15233:2007

8.04.2016

 

 

56.

SR EN 15268:2009

Staţii de combustibil. Cerinţe de securitate pentru construcţia ansamblurilor de pompe submersibile

CEN

EN 15268:2008

8.04.2016

 

 

59.

SR EN 15794:2010

Determinarea punctelor de explozie ale lichidelor inflamabile

CEN

EN 15794:2009

8.04.2016

 

 

60.

SR EN 15967:2012

Determinarea presiunii maxime de explozie şi a vitezei maxime de creştere a presiunii gazelor şi vaporilor

CEN

EN 15967:2011

8.04.2016

 

 

61.

SR EN 16009:2011

Dispozitive de descărcare a exploziei fără flacără

CEN

EN 16009:2011

8.04.2016

 

 

62.

SR EN 16020:2011

Dispozitive de deviere a exploziei

CEN

EN 16020:2011

8.04.2016

 

 

63.

SR EN 16447:2014

Supapă cu clapetă de izolare a exploziei

CEN

EN 16447:2014

8.04.2016

 

 

64.

SR EN ISO 16852:2010

Opritoare de flacără. Cerinţe de performanţă, metode de încercare şi limite de utilizare

CEN

EN ISO 16852:2010

8.04.2016

 

 

65.

SR EN 50050-1:2014

Echipament manual de pulverizare electrostatică. Cerinţe de securitate.

Partea 1: Echipament manual de pulverizare a lichidelor inflamabile de acoperire

Cenelec

EN 50050-1:2013

8.04.2016

SR EN 50050:2007 Nota 2.1

14.10.2016

66.

SR EN 50050-2:2014

Echipament manual de pulverizare electrostatică. Cerinţe de securitate.

Partea 2: Echipament manual de pulverizare a pulberilor inflamabile de acoperire

Cenelec

EN 50050-2:2013

8.04.2016

SR EN 50050:2007 Nota 2.1

14.10.2016

67.

SR EN 50050-3:2014

Echipament manual de pulverizare electrostatică. Cerinţe de securitate.

Partea 3: Echipament manual de pulverizare a scamelor inflamabile de acoperire

Cenelec

EN 50050-3:2013

8.04.2016

SREN 50050:2007 Nota 2.1

14.10.2016

68.

SR EN 50104:2011

Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea oxigenului. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare

Cenelec

EN 50104:2010

8.04.2016

 

 

69.

SR EN 50176:2010

Echipamente staţionare de aplicare electrostatică a materialelor lichide de acoperire inflamabile. Cerinţe de securitate

Cenelec

EN 50176:2009

8.04.2016

 

 

70.

SR EN 50177:2010

Echipamente staţionare de aplicare electrostatică a materialelor lichide de acoperire inflamabile. Cerinţe de securitate

Cenelec

EN 50177:2009

8.04.2016

 

 

SR EN 50177:2010/ A1:2013

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

8.04.2016

Nota 3

 

71.

SR EN 50223:2016

Echipamente fixe pentru aplicarea electrostatică a scamelor inflamabile. Cerinţe de securitate

Cenelec

EN 50223:2015

8.04.2016

SREN 50223:2011 Nota 2.1

13.04.2018

72.

SR EN 50271:2011

Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor combustibile, a gazelor toxice sau a oxigenului. Cerinţe şi încercări pentru aparatura ce utilizează software şi/sau tehnologii digitale

Cenelec

EN 50271:2010

8.04.2016

 

 

73.

SR EN 50281-2-1:2003

Aparatură electrică destinată utilizării în prezenţa prafului combustibil.

Partea 2-1: Metode de încercare. Metode de determinare a temperaturii minime de aprindere a prafului

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

8.04.2016

 

 

SR EN 50281-2-1:2003/ AC:2013

 

 

EN 50281-2-1:1998/ AC:1999

 

 

 

74.

SR EN 50303:2003

Echipamente pentru grupa I, categoria M1 destinate să rămână în funcţiune în atmosfere grizutoase şi/sau cu praf de cărbune

Cenelec

EN 50303:2000

8.04.2016

 

 

75.

SR EN 50381:2005

Cabine ventilate mobile cu sau fără sursă internă de degajare

Cenelec

EN 50381:2004

8.04.2016

 

 

SR EN 50381:2005/ C91:2008

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

8.04.2016

 

 

76.

SR EN 50495:2010

Dispozitive de securitate necesare pentru funcţionarea sigură a echipamentelor cu privire la riscurile de explozie

Cenelec

EN 50495:2010

8.04.2016

 

 

77.

SR EN 60079-0:2013

Atmosfere explozive. Partea 0: Echipamente. Cerinţe generale

Cenelec

EN 60079-0:2012 IEC 60079-0:2011 (Modified) + IS1:2013

8.04.2016

 

 

SR EN 60079-0:2013/ A11:2014

 

 

EN 60079-0:2012/ A11:2013

8.04.2016

Nota 3

7 10.2016

78.

SR EN 60079-1:2015

Atmosfere explozive.

Partea 1: Protecţia echipamentului prin carcase antideflagrante „d”

Cenelec

EN 60079-1:2014 IEC 60079-1:2014

8.04.2016

SREN 60079-1:2008 Nota 2.1

1.08.2017

79.

SR EN 60079-2:2015

Atmosfere explozive.

Partea 2: Echipament protejat prin carcasă presurizată „p”

Cenelec

EN 60079-2:2014 IEC 60079-2:2014

8.04.2016

SREN 61241-4:2007; SREN 60079-2:2008 Nota 2.1

25.08.2017

SR EN 60079-2:2015/ AC:2015

 

Cenelec

EN 60079-2:2014/ AC:2015

8.04.2016

 

 

80.

SR EN 60079-5:2015

Atmosfere explozive. Partea 5: Echipamente protejate prin umplere cu pulbere „q”

Cenelec

EN 60079-5:2015 IEC 60079-5:2015

8.04.2016

SREN 60079-5:2008 Nota 2.1

24.03.2018

81.

SR EN 60079-6:2015

Atmosfere explozive.

Partea 6: Echipamente protejate prin imersare în ulei „o”

Cenelec

EN 60079-6:2015 IEC 60079-6:2015

8.04.2016

SREN 60079-6:2007 Nota 2.1

27.03.2018

82.

SR EN 60079-7:2015

Atmosfere explozive.

Partea 7: Protecţia echipamentului prin securitate mărită „e”

Cenelec

EN 60079-7:2015 IEC 60079-7:2015

8.04.2016

SREN 60079-7:2007 Nota 2.1

31.07.2018

83.

SR EN 60079-11:2012

Atmosfere explozive.

Partea 11: Protecţia echipamentului prin securitate intrinsecă „i”

Cenelec

EN 60079-11:2012 IEC 60079-11:2011

8.04.2016

 

 

84.

SR EN 60079-15:2011

Atmosfere explozive.

Partea 15: Protecţia echipamentului cu protecţie de tip „n”

Cenelec

EN 60079-15:2010 IEC 60079-15:2010

8.04.2016

 

 

85.

SR EN 60079-18:2015

Atmosfere explozive.

Partea 18: Protecţia echipamentului prin încapsulare

„m”

Cenelec

EN 60079-18:2015 IEC 60079-18:2014

8.04.2016

SREN 60079-18:2010 Nota 2.1

16.01.2018

86.

SR EN 60079-20-1:2010

Atmosfere explozive.

Partea 20-1: Caracteristicile substanţelor pentru clasificarea gazelor şi a vaporilor. Date şi metode de încercare

Cenelec

EN 60079-20-1:2010 IEC 60079-20-1:2010

8.04.2016

 

 

87.

SR EN 60079-25:2011

Atmosfere explozive.

Partea 25: Sisteme electrice cu securitate intrinsecă

Cenelec

EN 60079-25:2010 IEC 60079-25:2010

8.04.2016

 

 

SR EN 60079-25:2011/ AC:2013

 

 

EN 60079-25:2010/ AC:2013

8.04.2016

 

 

88.

SR EN 60079-26:2015

Atmosfere explozive.

Partea 26: Echipament cu nivel de protecţie al echipamentului (EPL) Ga

Cenelec

EN 60079-26:2015 IEC 60079-26:2014

8.04.2016

SR EN 60079-26:2007 Nota 2.1

2.12.2017

89.

SR EN 60079-27:2008

Atmosfere explozive.

Partea 27: Conceptul de reţea de teren cu securitate intrinsecă (FISCO)

Cenelec

EN 60079-27:2008 IEC 60079-27:2008

8.04.2016

 

 

90.

SR EN 60079-28:2016

Atmosfere explozive.

Partea 28; Protecţia echipamentului şi a sistemelor de transmisie care utilizează radiaţie optică

Cenelec

EN 60079-28:2015 IEC 60079-28:2015

8.04.2016

SR EN 60079-28:2007 Nota 2.1

1 07.2018

91.

SR EN 60079-29-1:2008

Atmosfere explozive.

Partea 29-1: Detectoare de gaze. Cerinţe de performanţă ale detectoarelor de gaze inflamabile

Cenelec

EN 60079-29-1:2007 IEC 60079-29-1:2007 (Modifîed)

8.04.2016

 

 

92.

SR EN 60079-29-4:2010

Atmosfere explozive.

Partea 29-4: Detectoare de gaze. Cerinţe de performanţă a detectoarelor cu traiectorie deschisă de gaze inflamabile

Cenelec

EN 60079-29-4:2010 IEC 60079-29-4:2009 (Modifîed)

8.04.2016

 

 

93.

SR EN 60079-30-1:2007

Atmosfere explozive.

Partea 30-1: încălzirea traseelor cu rezistenţe electrice. Condiţii generale şi de încercare

Cenelec

EN 60079-30-1:2007 IEC 60079-30-1:2007

8.04.2016

 

 

94.

SR EN 60079-31:2014

Atmosfere explozive.

Partea 31: Protecţie a echipamentului împotriva aprinderii prafurilor prin carcasă „t”

Cenelec

EN 60079-31:2014 IEC 60079-31:2013

8.04.2016

SREN 60079-31:2010 Nota 2.1

1.01.2017

95.

SR EN 60079-35- 1+AC:2012

Atmosfere explozive.

Partea 35-1: Lămpi de cască pentru utilizare în mine grizutoase. Cerinţe generale. Construcţie şi încercare privind riscul de explozie

Cenelec

EN 60079-35-1:2011 IEC 60079-35-1:2011

8.04.2016

 

 

EN 60079-35-1:2011/ AC:2011

8.04.2016

 

 

96.

SR EN ISO/CEI 80079- 34:2012

Atmosfere explozive.

Partea 34: Aplicarea sistemelor calităţii la fabricarea echipamentelor

Cenelec

EN ISO/IEC 80079- 34:2011

(ISO/IEC 80079-34:2011)

 

 

 


*) OES: Organismul european de standardizare;

- CEN: Avenue Mamix 17, B-1000, Brussels, tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

- CENELEC: Avenue Mamix 17, B-1000, Brussels, tel. +32 2 5198871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu).

- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

 

Nota 1: În general, data încetării prezumţiei de conformitate va fi data retragerii („dow”), stabilită de Organismul european de standardizare, însă se atrage atenţia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că în anumite cazuri excepţionale aceasta poate fi diferită.

Nota 2.1: Standardul nou (sau amendamentul acestuia) are acelaşi domeniu de aplicare ca standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene.

Nota 2.2: Standardul nou are un domeniu de aplicare mai larg decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene.

Nota 2.3: Standardul nou are un domeniu de aplicare mai restrâns decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul (parţial) înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene pentru acele produse sau servicii care cad sub incidenţa domeniului de aplicare a noului standard. Prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene pentru produsele sau serviciile care rămân în acelaşi domeniu de aplicare a standardului (parţial) înlocuit, dar care nu intră în domeniul de aplicare a standardului nou, nu este afectată.

Nota 3: În cazul amendamentelor, standardul de referinţă este EN CCCCC:YYYY, amendamentele sale anterioare, dacă există, şi noul amendament citat. Prin urmare, standardul înlocuit se compune din EN CCCCC:YYYY şi amendamentele sale anterioare, dacă există, însă fără noul amendament citat. La data precizată, standardul înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene.

 

NOTE:

- Se pot obţine informaţii privind disponibilitatea standardelor fie de la Organismul european de standardizare, fie de la organismele naţionale de standardizare, a căror listă se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012.

- Standardele sunt adoptate de către organismele europene de standardizare în limba engleză (CEN şi Cenelec le publică, de asemenea, în franceză şi germană). Ulterior, titlurile standardelor sunt traduse în toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene solicitate de către organismele naţionale pentru standardizare. Comisia Europeană nu este responsabilă de corectitudinea titlurilor care au fost prezentate pentru publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

- Trimiterile la Corrigenda ,,.../AC;YYYY” se publică numai cu titlu informativ. Un corrigendum elimină erorile de tipărire, lingvistice sau similare din textul unui standard şi se poate referi la una sau la mai multe versiuni lingvistice (engleză, franceză şi/sau germană) ale unui standard, astfel cum a fost adoptat de un organism de standardizare european,

- Publicarea referinţelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

- Această listă înlocuieşte toate listele publicate anterior în Jurnalul Oficial la Uniunii Europene. Comisia Europeană asigură actualizarea acestei liste.

- Mai multe informaţii privind standardele armonizate şi alte standarde europene se pot găsi pe internet, la adresa: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/equipment-explosive-atmosphere/index_en.htm

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

SECŢIA A PATRA

 

DECIZIE

cu privire la Cererea nr. 77.049/12 introdusă de Murat Koncavar împotriva României

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a patra), reunită la 2 februarie 2016 într-un comitet compus din Bostjan M. Zupancic, preşedinte, Paulo Pinto de Albuquerque, Iulia Antoanella Motoc, judecători, şi Fatoş Araci, grefier adjunct de secţie, având în vedere cererea menţionată anterior, introdusă la 22 noiembrie 2012, având în vedere declaraţiile formale de acceptare a unei soluţionări pe cale amiabilă a cauzei, după ce a deliberat în acest sens, pronunţă următoarea decizie:

ÎN FAPT ŞI PROCEDURA

Reclamantul, domnul Murat Koncavar, este resortisant turc, s-a născut în 1966 şi locuieşte la Ulus. A fost reprezentat în faţa Curţii de V. Berezeanu şi V.M. Tamas, avocaţi în Bucureşti.

Guvernul român („Guvernul”) a fost reprezentat de agentul guvernamental, doamna C. Brumar, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Invocând art. 7 din Convenţie, reclamantul se plânge că a fost condamnat pentru o infracţiune interzisă de o dispoziţie legislativă lipsită de previzibilitate şi ale cărei elemente constitutive nu au fost întrunite în cazul său.

La 18 septembrie şi la 29 octombrie 2015, Curtea a primit declaraţiile de acceptare a unei soluţionări pe cale amiabilă, semnate de părţi. Prin aceste declaraţii, Guvernul a recunoscut încălcarea art. 7 din Convenţie în cazul reclamantului, s-a angajat să îi plătească reclamantului suma de 4.500 (patru mii cinci sute) euro şi reclamantul a renunţat la orice altă pretenţie împotriva României în legătură cu faptele aflate la originea cererii sale. Această sumă, care va acoperi orice prejudiciu material şi moral, precum şi cheltuielile de judecată, va fi convertită în moneda statului pârât la cursul de schimb aplicabil la data plăţii şi va fi scutită de orice fel de taxe eventual aplicabile. Aceasta va fi plătită în termen de trei luni de la data notificării deciziei Curţii. În caz de neplată în termenul stabilit, Guvernul se obligă să plătească, de la expirarea termenului menţionat şi până la momentul plăţii efective a sumei respective, o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. Această plată va reprezenta soluţionarea definitivă a cauzei.

ÎN DREPT

Curtea ia act de soluţionarea pe cale amiabilă la care au ajuns părţile. Aceasta consideră că soluţionarea este inspirată din respectarea drepturilor omului, astfel cum sunt recunoscute prin Convenţie şi protocoalele sale şi nu constată, de altfel, niciun motiv care să justifice continuarea examinării cererii. În consecinţă, este oportună scoaterea cauzei de pe rol.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În unanimitate,

CURTEA:

Decide să scoată cererea de pe rol, în temeiul art. 39 din Convenţie.

Redactată în limba franceză, apoi comunicată în scris, la 25 februarie 2016.

 

PREŞEDINTE

BOŠTJAN M. ZUPANČIČ

Grefier-adjunct,

Fatoş Araci

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.