MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 417/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 417         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 2 iunie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

468. - Ordin al ministrului tineretului şi sportului privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă în centrele de agrement/bazele turistice proprii Ministerului Tineretului şi Sportului

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

27. - Normă pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

16/360. - Hotărâre privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă în centrele de agrement/bazele turistice proprii Ministerului Tineretului şi Sportului

 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti,

în temeiul art. 3 alin. (1) lit. t) şi al art. 8 alin. (4), din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă, în centrele de agrement/bazele turistice proprii Ministerului Tineretului şi Sportului, prevăzute În anexa care face parte integrantă din ordin.

Art. 2, - Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice altă dispoziţie contrară se abrogă.

Art. 3. - Direcţia programe şi tabere pentru tineret şi studenţi va comunica prezentul ordin direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi direcţiilor judeţene de sport şi tineret, respectiv Direcţiei pentru Spoit şi Tineret a Municipiului Bucureşti.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în vederea ducerii la îndeplinire.

 

Ministrul tineretului şi sportului,

Elisabeta Lipă

 

Bucureşti, 20 mai 2016.

Nr. 468

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă în centrele de agrement/bazele turistice proprii Ministerului Tineretului şi Sportului

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Taberele pentru copii şi tineri sunt activităţile recreativ-educative desfăşurate cu precădere în perioada vacanţelor şcolare în centrele de agrement aflate în subordinea Ministerului tineretului şi Sportului, denumit în continuare Minister.

 

CAPITOLUL II

Organizarea taberelor

 

Art. 2. - (1) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret (DJST), respectiv Direcţia pentru Sport şt Tineret a Municipiului Bucureşti (DSTMB), denumite în continuare Direcţii, organizează activitatea de primire şi trimitere a copiilor şi tinerilor în centrele de agrement/bazele turistice din reţeaua naţională. Activităţile de tabără pentru tineret se desfăşoară atât în perioada vacanţelor şcolare, cât şi în restul anului (evenimente şi cazări ocazionale, excursii, minisejururi).

(2) Pentru desfăşurarea taberelor sunt absolut necesare următoarele condiţii:

a) recomandarea directorului şcolii pentru cadrul didactic însoţitor, conform anexei nr. 1;

b) respectarea tarifelor din ofertele direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a agenţilor privaţi avizaţi, postate pe site.

(3) Prin excepţie: în cazul în care un cadru didactic organizează activităţi de tabără cu un grup format din elevi ai mai multor unităţi de învăţământ, poate organiza aceste activităţi în baza delegaţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, emise de către Direcţie şi a recomandării prealabile a directorului unităţii de învăţământ de care aparţine, conform anexei nr. 1.

Art. 3. - Documentul principal de lucru îl reprezintă nota de comandă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 care se depune de către organizatorul grupului, la sediul Direcţiei. Pentru simplificarea modalităţii de organizare  a taberelor/sejururilor, nota de comandă poate fi transmisă şi prin fax sau e-mail.

Art. 4. - În baza notelor de comandă înregistrate, Direcţiile întocmesc cererile de rezervare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, către judeţul în care s-au solicitat locuri sau către operatorul economic privat acreditat de Minister.

Art. 5. - După transmiterea cererii de rezervare către prestatori, aceştia au obligaţia de a transmite în scris confirmarea rezervării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pentru locurile solicitate de către beneficiar. Adresa de confirmare va fi întocmită de prestatorii de servicii de cazare şi masă, în limita locurilor disponibile. Cel târziu la data primei confirmări de rezervare, între Direcţia solicitantă şi prestator se încheie un Contract-cadru de prestări servicii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, în baza notei de comandă, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 6. - După încheierea şi semnarea reciprocă a contractelor, pot exista ca documente de lucru: cererea de suplimentare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, sau cererea de decomandare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, a locurilor contractate. Aceste cereri vor fi întocmite şi transmise de către Direcţia care trimite grupul. Aceste documente vor duce la modificarea unora din clauzele contractului de prestări servicii deja încheiat şi vor fi ataşate la contract.

Art. 7. - Direcţia care trimite grupul va încasa contravaloarea serviciilor solicitate, conform ofertei prestatorului de servicii.

Art. 8. - Cadrul didactic însoţitor va depune la sediul Direcţiei contravaloarea sejurului solicitat (costul serviciilor de cazare şi masă, precum şi costul serviciilor de tabără, dacă este cazul), împreună cu borderoul centralizator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9. Tabelul va cuprinde numele, prenumele şi vârsta copiilor/tinerilor participanţi, numele şi semnătura conducătorilor de grup, acordul părinţilor copiilor minori, precum şi alte informaţii relevante cu privire la participanţi. În cazul grupurilor informale (copii proveniţi din mai multe şcoli, cadrul didactic însoţitor va fi desemnat de către Direcţia care face solicitarea).

Art. 9. - Încasarea contravalorii sejurului solicitat se poate face în numerar sau prin ordin de plată, în două sau mai multe tranşe. În cazul anulării locurilor cu mai mult de 15 zile calendaristice înainte de data plecării în tabără, se va restitui cadrului didactic conducător de grup 10% din valoarea serviciilor contractate. Suma de 10% va fi virată către Direcţia care primeşte grupul, în baza facturii emise de aceasta. Excepţie fac cazurile de forţă majoră, probate ele cadrul didactic însoţitor prin documente justificative (buletine medicale etc.).

Art. 10. - Cu două zile înainte de plecarea în tabără, participanţii vor efectua vizita medicală la medicul de familie la care sunt înscrişi sau la medicul/asistentul medical de la dispensarul şcolar şi vor obţine un aviz epidemiologie care să ateste faptul că elevul este apt din punct de vedere medical pentru a participa la tabără. Aceste documente medicale sunt obligatorii pentru participanţii la seriile de tabără şi vor fi prezentate la sosirea în centrul de agrement. Totodată, cadrul didactic însoţitor va prezenta la sosirea în centrul de agrement carnetul de sănătate cu analizele medicale anuale efectuate la medicul de medicina muncii sau la medicul de familie (analizele solicitate anual de unitatea de învăţământ).

Art. 11. - Direcţia care trimite grupul are obligaţia de a transmite, cu minimum 24 de ore înainte de începerea seriei, formularul de sosire a grupului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, în centrul de agrement şi va instrui conducătorii grupurilor cu privire la „Regulamentul de tabără privind desfăşurarea activităţilor în centrele de agrement din reţeaua Ministerului Tineretului şi Sportului”, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, consemnând instruirea în procesul-verbal prevăzut în anexa nr. 13. Direcţiile care primesc grupurile au obligaţia de a asigura (în cazul în care se solicită acest lucru în formularul de sosire a grupului) transportul auto dus-întors (gară-centru de agrement), cu mijloace de transport proprii sau prin intermediul unor firme specializate în activităţi de transport, acestea trebuind să deţină toate licenţele şi documentele de transport valabile privind transportul de persoane, necesare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Cheltuielile de transport vor fi suportate de către fiecare beneficiar în parte.

Art. 12. - În ordinea cronologică a desfăşurării seriilor de tabără, Direcţia care realizează trimiterea va întocmi şi îndosaria pentru fiecare grup, în dublu exemplar, următoarele documente: borderou centralizator însoţit de anexa de trimitere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, delegaţia cadrului didactic/conducătorului de grup şi recomandarea directorului unităţii de învăţământ, regulamentul de tabără. Cadrul didactic/conducătorul de grup va primi, înainte de plecare, de la sediul Direcţiei câte un exemplar din borderoul centralizator + anexa de trimitere, delegaţia de trimitere în tabără, precum şi regulamentul de tabără semnat de cadrul didactic/conducătorul de grup şi de reprezentantul Direcţiei care a făcut instruirea. Al doilea exemplar al acestor documente se îndosariază la Direcţie.

Art. 13. - Administratorii centrelor de agrement care primesc grupurile au obligaţia de a verifica borderoul centralizator şi de a completa anexa de trimitere şi delegaţia fiecărui cadru didactic însoţitor/conducător de grup (la terminarea seriei de tabără, administratorul va înmâna conducătorului de grup borderoul centralizator, semnat şi ştampilat şi anexa de confirmare completată cu numărul exact de participanţi). După sosirea grupurilor în centrul de agrement, administratorul va prelucra regulamentul de tabără, având obligaţia de a-l afişa în locuri vizibile (de exemplu: cantine, intrarea în tabere, holurile spaţiilor de cazare etc.). În cazul în care copilul încalcă grav sau în mod repetat regulamentul de tabără, la solicitarea conducătorului de grup, părinţii vor avea obligaţia de a retrage copilul din tabără, contravaloarea taberei nefiind rambursabilă.

Art. 14. - Administratorii centrelor de agrement au obligaţia de a afişa în fiecare spaţiu de cazare/servire a mesei/anex© inventarul spaţiului respectiv (mobilier, cazarmament etc.). La sosirea grupului, administratorul va efectua împreună cu cadrul didactic/conducătorul de grup predarea-primirea inventarului, urmând ca la plecare să se verifice integritatea bunurilor folosite pe parcursul şederii în tabără.

Art. 15. - Pe parcursul desfăşurării taberei, participanţii au obligaţia de a respecta cu stricteţe regulamentul de tabără. Daunele produse asupra mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar din incinta centrului de agrement vor fi suportate de participanţii care au produs prejudiciul. Administratorul centrului de agrement va propune conducerii Direcţiei încasarea de la conducătorul de grup a contravalorii pagubelor produse.

Art. 16. - Personalul sanitar din centrul de agrement va efectua la sosirea grupurilor în centrul de agrement triajul epidemiologie al participanţilor.

 

CAPITOLUL III

Decontarea taberelor

 

Art. 17. - La întoarcerea din tabără, cadrul didactic însoţitor va depune la sediul Direcţiei borderoul centralizator + anexa de trimitere primite de la administratorul centrului de agrement şi delegaţia.

Art. 18. - Facturile pentru achitarea serviciilor ocazionate de organizarea taberelor vor fi emise de prestator (cel care primeşte) către Direcţia beneficiară (cea care trimite) în baza borderoului centralizator confirmat.

Art. 19. - După verificarea concordanţei dintre factura emisă şi borderoul vizat de administrator se va efectua plata către prestator.

Art. 20. - Cadrele didactice care conduc grupurile de elevi în tabere beneficiază în condiţiile legii de gratuitate la serviciile de cazare şi masă, indiferent de numărul de serii de tabără pe care le organizează pe parcursul unui an. De asemenea, cadrul didactic însoţitor beneficiază de gratuitate la cazare şi masă pentru copiii proprii/nepoţi sau altă persoană la alegere, în centrele de agrement din reţeaua Ministerului.

Art. 21. - Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Şcoala (Liceul) ................................................

Nr. telefon ......................................................

Nr. ...................... din ....................................

 

RECOMANDARE

 

Prin prezenta îl recomand pe domnul (doamna) ........................................, învăţător/învăţătoare (profesor/profesoară) ........................................ pentru a însoţi un grup de ................ elevi care participă la tabăra ........................................, seria ........................................ .

Menţionăm că domnul (doamna) învăţător/învăţătoare (profesor/profesoară) are experienţă în activitatea educativă şi prezintă garanţii morale pentru a asigura securitatea copiilor şi buna desfăşurare a programului de tabără.

 

Director,

........................................

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

DELEGAŢIE

 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ................................................

Nr. ....................../ ...................... 

 

Către

Centrul de Agrement ................................................, judeţul ................................................

 

Domnul (Doamna) ................................................, de specialitate (educator/profesor învăţământ primar/învăţător/profesor), domiciliat(ă) în ................................................, str. ................................................ nr. ......., încadrat(ă) la

Grădiniţa/Şcoala/Liceul/Colegiul ................................................, din localitatea ................................................, va fi prezent(ă) în centrul dumneavoastră de agrement, în perioada , în calitate de cadru didactic însoţitor pe lângă grupul de copii şi tineri din judeţul ................................................

Se legitimează cu B.I./C.I. seria .... nr. ........................

 

Director

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ................................................,

 

 

Centrul de Agrement ................................................

Judeţul ................................................

Nr. ....................../ ...................... 

 

Către

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ................................................

 

Referitor la Adresa nr. / , menţionăm că domnul (doamna) ................................................ a prestat activităţi în acest centru în perioada ........................ îndeplinind calitatea de cadru didactic însoţitor.

 

Reprezentant centru de agrement,

................................................

 

 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret

Nr. ....................../ ...................... 

 

Către

Grădiniţa/Şcoala/Liceul/Colegiul ................................................

Vă facem cunoscut că domnul (doamna) ................................................, a participat în perioada ....................... în Centrul de Agrement ................................................, din judeţul ................................................, în calitate de cadru didactic însoţitor.

 

Director

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ................................................,

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Nr. ....................../ ......................

 

Se aprobă.

Director executiv Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret,

................................................

 

NOTĂ DE COMANDĂ

 

Către: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ................................................

 

Ţinând cont de opţiunile elevilor/tinerilor din şcoala/liceul ................................................ şi de interesul exprimat faţă de reţeaua centrelor de agrement, ne manifestăm intenţia de a contracta cu instituţia dumneavoastră următoarele locuri pentru vacanţa de vară ................................................

 

Nr. crt.

Centrul de agrement

Perioada

(Seria)

Număr de locuri

Modalitatea de transport

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Termenul de realizare a locurilor şi de depunere a avansului de 30% este de maximum 30 de zile din momentul confirmării rezervării (confirmarea se poate face şi telefonic de către reprezentantul direcţiei judeţene pentru sport şi tineret).

În situaţia nerespectării termenului stabilit de comun acord (termenul fiind menţionat în scris în prezentul document), nota de comandă se consideră anulată de drept, fără alte înştiinţări sau notificări ale părţilor.

În cazul în care ulterior depunerii avansului intervine anularea în totalitate a locurilor solicitate sau diminuarea componenţei grupului cu mai mult de 5 persoane, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi

Tineret ................................................ va reţine 30% din contravaloarea pachetului de servicii de tabără pentru numărul de locuri nerealizate. Excepţie fac cazurile de forţă majoră, probate prin documente justificative, în condiţiile legii.

Prezenta reprezintă o comandă fermă, în acord cu prevederile legale în domeniul contractării serviciilor turistice, respectarea condiţiilor menţionate mai sus fiind obligatorie, încheiat în 2 (două) exemplare, astăzi .......................

 

Termen de plată a avansului: ................................................

 

Cadru didactic (funcţia, numele şi prenumele, semnătura), telefon:

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

CERERE DE REZERVARE

 

Nr. ....................../ ......................

 

Către: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ................................................

 

În urma numeroaselor solicitări venite din partea tinerilor din judeţul nostru, vă rugăm să rezervaţi pentru Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ................................................ următoarele locuri pentru vacanţa de vară : ................................................

 

Nr. crt.

Centrul de agrement

Perioada

Numărul de locuri

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Vă rugăm să ne confirmaţi în scris rezervarea şi să ne transmiteţi tarifele practicate pentru serviciile turistice de tabără.

În speranţa unui răspuns favorabil, vă mulţumim pentru excelenta colaborare şi vă asigurăm de înalta noastră consideraţie.

 

Director executiv,

Inspector/Consilier tabere,

................................................

................................................

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

CONFIRMAREA REZERVĂRII

 

Nr. ....................../ ...................... 

 

Către: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ................................................

 

Ca urmare a solicitării dumneavoastră nr. ....................../ ......................   vă facem cunoscut că v-am rezervat următoarele locuri în centrele de agrement, pentru vacanţa de vară ................................................:

 

Nr. crt.

Centrul de agrement

Seria

Număr de locuri

Număr de pensiuni complete

Tarif

lei/zi/persoană

Staţia de debarcare

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Vă rugăm să ne confirmaţi (în scris sau telefonic) realizarea cu certitudine a locurilor repartizate, până cel târziu la data de ....................... în vederea încheierii contractului de prestări servicii. În caz contrar solicitarea dumneavoastră va fi anulată, urmând ca locurile să fie repartizate altor direcţii judeţene pentru sport şi tineret.

Vă mulţumim pentru înţelegere.

 

Director executiv,

Inspector/Consilier tabere,

................................................

................................................

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

CONTRACT-CADRU DE PRESTĂRI SERVICII

 

I. Părţile

Prezentul contract se încheie între:

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ...................................., cu sediul în str. ...................................., nr. ....,  judeţul ...................................., având codul fiscal ...................................., şi contul ...................................., deschis la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică a ...................................., reprezentată prin ...................................., în calitate de director executiv şi .................................... - responsabil financiar, denumită pe parcursul prezentului contract prestator,

şi

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ...................................., /Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, cu sediul în str. ...................................., nr. ...., judeţul ...................................., având codul fiscal ...................................., şi contul ...................................., deschis la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică a ...................................., reprezentată prin ...................................., în calitate de director executiv şi ...................................., - responsabil financiar, denumită pe parcursul prezentului contract beneficiar.

II. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract îl reprezintă colaborarea părţilor în vederea organizării de tabere, excursii şi expediţii. Beneficiarii acestora sunt tinerii cu vârsta maximă de 35 de ani (preşcolari, elevi, cadre didactice etc.), organizaţi în grupuri.

III. Durata contractului

Prezentul contract se încheie pe perioada vacanţei de vară 2016. Planificarea seriilor, locaţiei şi numărului de locuri contractate se va face după cum urmează:

 

Serie

Data sosirii

Data plecării

Centrul de agrement/baza turistică

Număr de locuri contractate (beneficiari şi însoţitori)

1.

 

 

 

 

 

IV. Tariful, modalitatea şi termenul de plată

Tariful stabilit de prestator per beneficiar per zi este de ....................... lei, costul fiind stabilit în conformitate şi în limitele aprobate prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

Plata locurilor contractate se face prin ordin de plată de către beneficiar în contul prestatorului după cum urmează:

a) un avans de ....................... în ....................... zile de la semnarea contractului, din valoarea totală datorată pentru locurile contractate per grup;

b) restul de ....................... din valoarea totală datorată pentru locurile contractate per grup în cel mult zile de la emiterea facturii de către prestator.

V. Obligaţiile prestatorului

Prestatorul are următoarele obligaţii:

a) să emită factura şi să o trimită beneficiarului în timp util, în vederea efectuării plăţii serviciilor turistice contractate;

b) să asigure în centrul de agrement/baza turistică existenţa personalului sanitar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) să pună la dispoziţie spaţiul de cazare şi de agrement aferent numărului de locuri contractate şi pe perioada prevăzută la cap. III;

d) să asigure transportul de la gara de debarcare la locaţia centrului şi retur la venirea, respectiv plecarea seriei, dacă este cazul;

e) să aducă la cunoştinţa Ministerului Tineretului şi Sportului numărul de copii şi tineri primiţi în centrul de agrement/baza turistică proprii, precum şi eventualele întârzieri privind plata locurilor contractate.

VI. Obligaţiile beneficiarului

Beneficiarul are următoarele obligaţii:

a) să respecte numărul de locuri contractate prevăzut la cap. III;

b) să respecte termenul de plată prevăzut la cap. IV;

c) să informeze prestatorul cu 7 zile lucrătoare înainte de data de sosire a grupului, respectiv de început a seriei, dacă este necesară asigurarea de către acesta a transportului de la gara de debarcare la locaţia centrului şi retur la venirea, respectiv plecarea seriei;

d) să achite contravaloarea transportului de la gara de debarcare la centrul de agrement/baza turistică şi retur la venirea, respectiv plecarea seriei;

e) să transmită prestatorului toate informaţiile solicitate de acesta în legătură cu participanţii la tabără (nume şi prenume, vârstă etc.);

f) să informeze conducătorii de grup/cadrele didactice organizatoare în legătură cu obligaţiile pe care le au în centrul de agrement (regulamentul de tabără, procesul-verbal de predare-primire a inventarului);

g) să permită plecarea în tabere, excursii şi expediţii doar a beneficiarilor şi însoţitorilor ce deţin toate documentele medicale necesare.

VII. Încetarea contractului

Prezentul contract încetează prin ajungerea la termen.

Contractul nu poate fi denunţat înainte de lichidarea tuturor efectelor operative.

VIII. Forţa majoră

Părţile vor fi exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentului contract ca urmare a unor condiţii de forţă majoră.

Partea afectată de un caz de forţă majoră are obligaţia de a anunţa respectivul caz în scris prin fax celeilalte părţi imediat ce a luat cunoştinţă despre producerea acestuia.

Forţa majoră se va proba prin documente eliberate de autorităţile şi instituţiile abilitate în acest sens în cel mult 15 zile de la data producerii cazului de forţă majoră.

IX. Litigiile

Eventualele litigii apărute în derularea prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, între părţi. În situaţia în care acest lucru nu este posibil, se va apela la medierea Ministerului Tineretului şi Sportului.

X. Clauze finale

Prezentul contract are 3 pagini şi a fost încheiat astăzi, , dată la care intră în vigoare, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, fiecare dintre ele având aceeaşi valoare juridică de original.

 

PRESTATOR

BENEFICIAR

Director executiv,

................................................

Director executiv,

................................................

Responsabil financiar,

................................................

Responsabil financiar,

................................................

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

CERERE DE SUPLIMENTARE A LOCURILOR

Nr. ....................../ ...................... 

 

Către: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ................................................

 

Având în vedere interesul tinerilor din judeţul nostru pentru centrele de agrement pe care le administraţi,

dorim să suplimentăm locurile contractate de instituţia noastră pentru vacanţa de vară ................................................, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Centrul de agrement

Seria

Număr de locuri

Număr de pensiuni complete

Tarif lei/zi/persoană

Staţia de debarcare

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

În speranţa continuării colaborării dintre instituţiile noastre, vă mulţumim pentru sprijinul acordat copiilor şi tinerilor care doresc să îşi petreacă vacanţele în centrele de agrement din judeţul dumneavoastră.

 

Director executiv,

Inspector/Consilier tabere,

................................................

................................................

 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

CERERE DECOMANDARE

 

Nr. ....................../ ...................... 

 

Către: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ................................................

 

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă anularea următoarelor locuri din contractul încheiat cu instituţia dumneavoastră, pentru vacanţa de vară: ................................................

 

Nr. crt.

Centrul de agrement

Seria

Numărul de locuri

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Menţionăm că aceste locuri au fost popularizate permanent, însă nu au putut fi realizate din cauza unor factori obiectivi. Campania de promovare a ofertei judeţului dumneavoastră va continua, iar în cazul înregistrării de noi solicitări vă vom anunţa în timp util.

Vă mulţumim pentru înţelegere.

 

Director executiv,

Inspector/Consilier tabere,

................................................

................................................

 

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice

 

BORDEROU CENTRALIZATOR

 

Nr. ....................../ ...................... 

 

Vă rugăm să restituiţi un exemplar cu confirmare.

 

Centrul de agrement ................................................

Seria ................................................

 

Tabel nominal cu elevii

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Unitatea de învăţământ

Vârsta

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Tabel cu copiii cadrelor didactice

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Unitatea de învăţământ

Vârsta

1.

 

 

 

 

Tabel cu cadrele didactice însoţitoare

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Unitatea de învăţământ/ conducătorul de grup

Seria/Număr C.I.

1.

 

 

 

 

Director executiv,

Inspector/Consilier tabere,

................................................

................................................

 

ANEXA Nr. 10

la normele metodologice

 

FORMULAR DE SOSIRE A GRUPULUI

 

Nr. ....................../ ...................... 

 

Către: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ................................................

 

Prin prezenta vă comunicăm sosirea grupurilor în centrele de agrement din judeţul dumneavoastră, în seriile de tabără aferente vacanţei de vară: ................................................

Seria ................................................

 

Centrul de agrement

Număr de persoane

Data sosirii

Ora sosirii

Tren/alt mijloc de transport

Staţia de debarcare

Numele conducătorului de grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria de vârstă

 

Număr de persoane

Până în 11 ani

 

între 11 şi 18 ani

 

între 18 şi 35 ani

 

Peste 35 ani

 

TOTAL:

 

 

Menţionăm că solicităm/nu solicităm transfer auto (gară-centru de agrement), contravaloarea acestuia fiind achitată în numerar, la conducătorul auto, în momentul sosirii.

În speranţa că nu vor apărea disfuncţionalităţi şi că un reprezentant al instituţiei dumneavoastră va întâmpina copiii şi tinerii în data, locul şi ora menţionate, vă mulţumim pentru sprijinul acordat.

 

Director executiv,

Inspector/Consilier tabere,

................................................

................................................

 

ANEXA Nr. 11

la normele metodologice

 

ANEXA DE TRIMITERE

 

Nr. ....................../ ...................... 

 

Către: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ................................................

 

Vă trimitem în Centrul de Agrement ................................................, seria ................................................, grupul de elevi şi cadre didactice înscrise în borderoul centralizator anexat în dublu exemplar, conform Contractului încheiat cu dumneavoastră nr. ....... din ......................

La terminarea seriei, vă rugăm să ne restituiţi prezenta şi un exemplar din borderoul centralizator semnat de dumneavoastră, prin care să fie confirmat în scris (cifre şi litere) efectivul total de elevi şi cadre didactice care au beneficiat de servicii în centrul de agrement

Eventualele modificări vor fi trecute în borderoul centralizator, iar acesta va fi semnat şi de conducătorul de grup.

Exemplarul confirmat îl veţi înmâna doamnei/domnului ................................................ care este împuternicit(ă) să reprezinte în centrul de agrement grupul trimis de noi.

 

Director executiv,

................................................

CONFIRMARE

Din judeţul ................................................ au participat în tabără:

- elevi ................................................

- copii ai cadrelor didactice ................................................

- cadre didactice ................................................

 

Administrator

................................................

 

ANEXA Nr. 12

la normele metodologice

 

REGULAMENT DE TABĂRĂ

privind desfăşurarea activităţilor în centrele de agrement din reţeaua Ministerului Tineretului şi Sportului

 

Acest regulament vizează confortul şi siguranţa participanţilor la tabăra/excursia în Centrul de Agrement ................................................, seria/perioada ................................................, sosiţi din localitatea ................................................, judeţul ................................................ .

I. Măsuri igienico-sanitare şi de securitate personală;

1. nu este permisă păstrarea în camere a alimentelor perisabile (dacă camerele nu sunt dotate cu frigidere);

2. la sosirea în tabără, fiecare copil/cadru didactic va prezenta acordul părinţilor (în cazul elevilor minori) şi avizul epidemiologie obligatoriu. De asemenea se va efectua un control medical de către personalul sanitar aflat în tabără, pentru depistarea eventualelor boli parazitare. În cazul în care se depistează eventuale probleme medicale, se vor lua măsurile necesare pentru izolarea persoanelor sau grupurilor afectate. Aceste controale sunt necesare numai pentru seriile vacanţelor şcolare 1;

3. cazarea în centrul de agrement se va face având în vedere vârsta şi sexul participanţilor la tabără în baza propunerii şi sub atenta supraveghere a însoţitorilor;

4. păstrarea curăţeniei în spaţiile de cazare şi în împrejurimile acestora;

5. folosirea corectă şi civilizată a grupurilor sanitare;

6. respectarea orelor şi seriilor de masă;

7. În sala de mese se va purta o ţinută decentă;

8. respectarea programului de odihnă şi activitate al centrului de agrement, afişat în locuri vizibile (program ore de odihnă: orele 22,00-7,00);

9. respectarea igienei individuale;

10. evitarea deţinerii de medicamente. Orice problemă de natură medicală va fi adusă la cunoştinţa cadrelor medicale din centrul de agrement; această informare va fi făcută atât de profesorul însoţitor, cât şi de fiecare participant la tabără;

11. afişarea meniului pentru toată perioada sejurului la loc vizibil; respectarea gramajului avizat de medicul nutriţionist şi adus la cunoştinţa însoţitorilor de grup;

12. se interzic accesul în centrul de agrement al comercianţilor neautorizaţi (interzicerea speculei) şi acte de comerţ ale participanţilor la tabără şi/sau ale persoanelor salariate ale taberei;

13. sunt interzise consumul şi comercializarea de băuturi alcoolice, de substanţe halucinogene şi folosirea armelor albe; respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor, ale Legii nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar şi ale Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;

14. scăldatul (în mare, ape curgătoare, lacuri etc.) este permis doar în tocuri amenajate special în acest scop, doar în prezenţa şi sub atenta supraveghere a însoţitorilor de grup şi doar dacă semnalele specifice de pe plajele amenajate şi salvamarii permit acest lucru;

15. expediţiile montane, căţărări, drumeţii etc. se vor face doar respectând traseele turistice, semnalele specifice şi doar sub îndrumarea însoţitorilor de grup sau a unor instructori specializaţi (salvamontişti).

II. Măsuri privind circulaţia pe drumurile publice:

1. respectarea regulilor privind circulaţia pe drumurile publice;

2. se va circula numai pe trotuar, iar acolo unde nu există, se va circula pe partea stângă a drumului;

3. traversările se vor face numai prin locuri marcate sau pe la colţul străzilor şi numai după o bună asigurare;

4. traversările se vor face numai peste pasarela (unde există), interzicându-se trecerea peste calea ferată,

III. Măsuri privind securitatea bunurilor personale

1. la plecarea din spaţiile de cazare se controlează dacă geamurile şi uşile de acces sunt bine închise, iar în cazul în care se constată unele defecţiuni la sistemul de închidere al acestora, se va informa personalul de serviciu sau administratorul centrului de agrement pentru remedierea situaţiilor respective;

2. se vor evita legăturile ocazionale cu persoane necunoscute;

3. este interzisă introducerea în spaţiile de cazare a persoanelor străine de grup.

IV. Măsuri P.S.I.

1. este interzis fumatul în spaţiile de cazare sau servire a mesei ori în spaţiile centrelor de agrement;

2. este interzisă folosirea chibriturilor sau a altor surse ce pot genera incendii;

3. este interzis să se umble la instalaţiile electrice, prize, întrerupătoare, tablouri de siguranţă, precum şi să se folosească instalaţii improvizate;

4. orice defecţiune se semnalează personalului de serviciu, administratorului;

5. se interzice amplasarea în camere a unui număr de paturi peste numărul admis pentru menţinerea liberă a circulaţiilor interioare din camere, în vederea asigurării condiţiilor de evacuare operativă în cazul producerii unei situaţii de urgenţă;

6. se asigură practicabilitatea permanentă şi la gabaritele proiectate a tuturor căilor de evacuare din clădiri şi funcţionarea iluminatului de securitate pentru evacuarea din clădire;

7. se asigură necesarul de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor aferente construcţiilor şi instruirea întregului personal al taberelor, precum şi a conducătorilor de grup şi însoţitori, de către administratorii obiectivelor, asupra utilizării acestora;

8. se instituie unele proceduri eficiente de anunţare a utilizatorilor asupra producerii unei situaţii de urgenţă, pe întreaga durată cât aceştia se află în clădiri (atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte);

9. se elimină orice deficienţe la sistemele de închidere/încuiere a uşilor camerelor/dormitoarelor pe durata prezenţei copiilor şi tinerilor în acestea, pentru eliminarea posibilităţii de blocare accidentală a acestora, şi se interzice încuierea camerelor/ dormitoarelor pe durata prezenţei copiilor şi tinerilor în interior;

10. se asigură supravegherea permanentă a copiilor, atât pe durata desfăşurării activităţilor planificate, cât şi pe perioadele de odihnă, cu prioritatea celor cu vârste mai mici de 14 ani, de către conducătorii de grup şi însoţitori;

11. se efectuează Instruirea de către administratorii obiectivelor a conducătorilor de grup şi însoţitorilor, a copiilor şi tinerilor asupra regulilor de apărare împotriva incendiilor ce trebuie respectate şi se efectuează, în mod obligatoriu, în prima zi a fiecărei serii, un exerciţiu de evacuare din clădire, în cazul ipotetic al unei situaţii de urgenţă;

12. focurile de tabără se organizează la distanţe de siguranţă faţă de construcţii, vegetaţie, arbori, autovehicule, numai pe timp fără vânt şi cu respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, în spaţii special amenajate, şi nu se permite apropierea copiilor de acestea la distanţe care să le pună viaţa în pericol. De asemenea este obligatorie stingerea focarelor, în totalitate, la finalul activităţii;

13. se va colabora cu reprezentanţii inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, judeţene şi ai municipiului Bucureşti, după caz, pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a activităţilor sus-menţionate.

V. Măsuri generale

1. se va întocmi şi se va afişa obligatoriu inventarul spaţiilor de cazare şi se va întocmi proces-verbal de pred a re-primire între gestionarul/administratorul taberei şi profesorii însoţitori ai grupurilor;

2. păstrarea bunurilor din dotarea centrului de agrement în condiţii bune este obligatorie (mobilier, pături, cearceafuri, perne etc.);

3. păstrarea în condiţii bune a încăperilor;

4. este interzisă scoaterea veselei şi a tacâmurilor din sala de mese sau a cearceafurilor şi păturilor din dormitoare;

5. toate pagubele se vor recupera de la cei vinovaţi sau, dacă aceştia nu sunt depistaţi, de la întregul grup;

6. respectarea programului de masă şi odihnă;

7. se interzice părăsirea centrul de agrement individual, fără însoţitorul de grup;

8. sesizarea de urgenţă a conducerii direcţiei judeţene pentru sport şi tineret şi a poliţiei despre dispariţia unei persoane din grup, precum şi a unor bunuri din cameră;

9. valorile monetare, bijuteriile şi aparatura electronică să fie păstrate la locuri sigure pentru a preveni dispariţia acestora;

10. se va evita orice altercaţie între membrii grupului sau cu persoane străine din tabără sau din afara acesteia.

VI. Sancţiuni

1. Nerespectarea oricăreia dintre măsurile specificate în prezentul regulament duce la următoarele sancţiuni:

- beneficiarii (copii şi tineri participanţi la tabere):

1. atenţionarea/mustrarea persoanelor vinovate de încălcarea prezentelor norme şi/sau a altor prevederi legale;

2. anunţarea urgentă a aparţinătorilor legali ai acestora;

3. În cazul abaterilor grave, excluderea directă din centrul de agrement;

- conducători de grup şi însoţitori:

1. atenţionarea/mustrarea persoanelor vinovate de încălcarea prezentelor norme şi/sau a altor prevederi legale;

2. sesizarea organelor abilitate;

3. În cazul abaterilor grave, excluderea directă şi înlocuirea însoţitorilor.

VII. Dispoziţii finale

Prezentul regulament de tabără se afişează în mod obligatoriu în locuri vizibile (de exemplu, cantine, intrarea în tabere, holurile spaţiilor de cazare, avizier etc.), în fiecare centru de agrement, se aduce la cunoştinţa tuturor participanţilor la tabere, de către personalul centrului de agrement, se semnează, de către personalul centrului de agrement şi de către personalul însoţitor, de luare la cunoştinţă printr-un proces-verbal de instruire anexat. Pentru participanţii minori va semna însoţitorul pe propria răspundere că a efectuat personal instruirea.

 

Data

................................................

(Se va completa în prima zi de sejur.)

 

 

1 Pentru cazările ocazionale nu sunt obligatorii avizul epidemiologie şi nici controlul medical.

 

ANEXA Nr. 13

la normele metodologice

Data

................................................

(Se va completa în prima zi de sejur.)

 

 

PROCES-VERBAL

privind instruirea şi luarea la cunoştinţă a regulamentului de tabără cu obligaţia de a respecta întocmai măsurile specificate

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia de învăţământ

Data naşterii

Semnătură

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Însoţitor(i) grup:

................................................

(numele şi prenumele)

 

Date personale:

B.I./C.I. – Seria ...... nr. ..........................

Semnătura ................................................

 

Administrator sau reprezentant al direcţiei judeţene pentru sport şi tineret

................................................

(numele şi prenumele)

................................................

(ştampila centrului de agrement)

 

 

 

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 24 mai 2016,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. I. - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 şi 973 bis din 29 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Prezenta normă pune în aplicare cerinţele menţionate la alin. (1) din ghidurile Autorităţii Europene de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale, prevăzute în anexele nr. 1-18 care fac parte integrantă din prezenta normă.

(2) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute în Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare şi în prevederile legale aplicabile.”

2. La anexa nr. 17, după sintagma „Prezentul ghid va fi supus revizuirii EIOPA” se introduce o anexă tehnică, anexa tehnică nr. I, cu următorul cuprins:

„Anexa tehnică nr. I

 

Tabel privind aplicarea Directivei de contabilitate (Directiva 2013/34/UE) atunci când derogarea este aplicabilă şi utilizată

Directiva de contabilitate

Se aplică următoarele dacă opţiunile de a permite metodele de evaluare de mai jos sunt exercitate de către statul membru («SM») şi societatea utilizează metoda de evaluare permisă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale sau consolidate.

Concordanţă completă

 

În concordanţă, cu utilizarea opţiunii

 

Cu ajustări

Aplicabil?

Alte comentarii

Opţiunea SM Art. 7(1)

Permiterea sau solicitarea evaluării activelor imobilizate la valori reevaluate

Cu ajustări

Da

Evaluarea realistă trebuie să fie elaborată în conformitate cu art. 75 din Directiva Solvabilitate II, Regulamentul delegat (UE) 2015/35, standardele tehnice de implementare sau reglementare şi prezentul ghid.

Opţiunea SM Art.8(1)b

Permiterea sau solicitarea evaluării anumitor instrumente financiare (identificate în mod expres în această directivă), inclusiv instrumente financiare derivate, la valoarea justă

În concordanţă, cu utilizarea opţiunii

Da

Evaluarea realistă trebuie să fie elaborată în conformitate cu art. 75 din Directiva Solvabilitate II, Regulamentul delegat (UE) 2015/35, standardele tehnice de implementare sau reglementare şi prezentul ghid.

Opţiunea SM Art. 8(1)b

Permiterea sau solicitarea evaluării anumitor categorii de active, altele decât instrumentele financiare, la valorile determinate prin trimitere la valoarea lor justă

În concordanţă, cu utilizarea opţiunii

Da

Evaluarea realistă trebuie să fie elaborată în conformitate cu art. 75 din Directiva Solvabilitate II, Regulamentul delegat (UE) 2015/35, standardele tehnice de implementare sau reglementare şi prezentul ghid.

Opţiunea SM Art.8 (6)

Referitor la orice active şi obligaţii care se califică drept elemente acoperite împotriva riscurilor într-un sistem de contabilizare a acoperirii riscului la valoarea justă sau la anumite componente ale unui astfel de element de active şi obligaţii, permiterea cuantificării la valoarea specifică cerută sub sistemul respectiv

Cu amendamente

Da

Evaluarea realistă trebuie să fie elaborată în conformitate cu art. 75 din Directiva Solvabilitate II, Regulamentul delegat (UE) 2015/35, standardele tehnice de implementare sau reglementare şi prezentul ghid.

Opţiunea SM Art. 8 (6)

Permiterea sau solicitarea recunoaşterii, evaluării şi publicării instrumentelor financiare în conformitate cu IFRS, aşa cum au fost adoptate de CE

A se vedea recomandarea pentru IFRS individuale.

Da

Se aplică recomandarea la utilizarea IFRS (a se vedea mai sus).”

 

3. După anexa nr. 17 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 18, cu următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 18

 

EIOPA-BoS-14/174 RO

 

GHID

privind tratamentul expunerilor la riscul de piaţă şi la riscul de contrapartidă în formula standard

 

Introducere

1.1. În conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (denumit în continuare «Regulamentul EIOPA») EIOPA emite Ghidul privind tratamentul expunerilor la riscul de piaţă şi la riscul de contrapartidă în formula standard.

1.2. Prezentul ghid se referă la art. 104 şi 105 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (denumită în continuare «Directiva Solvabilitate II»), precum şi la art. 164-202 din Regulamentul delegat al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE (denumit în continuare «Regulamentul delegat ai Comisiei 2015/35»).

1.3. Prezentul ghid se adresează autorităţilor de supraveghere în temeiul Directivei Solvabilitate II.

1.4. Prezentul ghid vizează facilitarea convergenţei practicilor în statele membre şi sprijinirea societăţilor în aplicarea modulelor «risc de piaţă» şi «risc de contrapartidă» din formula standard.

1.5. În sensul prezentului ghid, a fost elaborată următoarea definiţie:

- «poziţie scurtă pe acţiuni» înseamnă o poziţie scurtă în raport cu acţiunile care rezultă dintr-o vânzare în lipsă în sensul art. 2 al)n. (î) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012.

1.6. În cazul în care nu sunt definiţi în prezentul ghid, termenii au semnificaţia consacrată în actele normative menţionate în introducere.

1.7. Ghidul se aplică de la 1 aprilie 2015.

Recomandarea 1 - Beneficiile angajaţilor

1.8. În cazul în care obligaţiile privind beneficiile angajaţilor sunt recunoscute în conformitate cu cap. II din Regulamentul delegat al Comisiei 2015/35, societăţile ar trebui să le ia în considerare la calcularea cerinţelor de capital pentru modulele «risc de contrapartidă» şi «risc de piaţă». Societăţile ar trebui, în acest scop, să ia în considerare natura beneficiilor şi, dacă este relevant, natura tuturor acordurilor contractuale cu o instituţie pentru furnizarea de pensii ocupaţionale, astfel cum sunt definite prin Directiva 2003/41/CE, sau cu o altă societate de asigurare sau de reasigurare pentru furnizarea acestor beneficii.

1.9. În cazul în care managementul activelor care reprezintă obligaţiile privind beneficiile angajaţilor a fost externalizat, societăţile care acţionează ca sponsor ar trebui să le ia în considerare la calcularea cerinţei de capital pentru modulele «risc de piaţă» şi «risc de contrapartidă» furnizate, fiind răspunzătoare pentru devalorizarea acestor active.

Recomandarea 2 - Influenţa opţiunilor de cumpărare asupra duratei

1.10. La stabilirea duratei pentru obligaţiuni şi împrumuturi cu opţiuni de cumpărare, societăţile ar trebui să ţină seama de faptul că debitorul ar putea să nu îşi exercite opţiunea de cumpărare în privinţa acestora în cazul în care se deteriorează creditul, se extind marjele de credit sau cresc ratele dobânzilor.

Recomandarea 3 - Durata medie pentru submodulul «risc aferent devalorizării acţiunilor» în funcţie de durată

1.11. Societăţile ar trebui să interpreteze durata medie prevăzută la art. 304 alin. (1) lit. (b) pct. (iii) din Directiva Solvabilitate II ca durata fluxurilor de trezorerie agregate ale obligaţiilor.

Recomandarea 4 - Submodulul «risc de rata dobânzii»

1.12. Societăţile ar trebui să includă toate activele şi obligaţiile cu senzitivitate la rata dobânzii în calcularea cerinţei de capital pentru submodulul «risc de rata dobânzii».

1.13. Rezerva tehnică ar trebui să fie recalculată în cadrul scenariilor pe baza structurii temporale a ratelor dobânzilor fără risc după expunerea la factorul de criză, care este stabilită prin expunerea la stres a structurii de bază temporale a ratei dobânzilor fără risc şi readăugarea primei de echilibrare, a primei de volatilitate sau a măsurii tranzitorii privind rata fără risc, în conformitate cu art. 308c din Directiva Solvabilitate II, după caz.

1.14. Valoarea activelor ar trebui să fie recalculată în cadrul scenariilor prin expunerea la stres numai a structurii temporale de bază a ratei dobânzilor fără risc, iar marjele de risc peste structura temporală de bază a ratei dobânzilor fără risc ar trebui să rămână neschimbate. Acest lucru poate implica utilizarea unei evaluări prin raportare la model în vederea determinării valorii activelor expuse la stres.

1.15. Societăţile de asigurare şi de reasigurare ar trebui să se asigure că valorile activelor înainte de stres, obţinute pe baza unei evaluări prin raportare la model, sunt în concordanţă cu preţurile de piaţă cotate ale activelor relevante pe pieţele active.

Recomandarea 5 - Investiţiile cu caracteristici de instrumente de tip acţiuni şi alte titluri de valoare

1.16. În cazul în care activele prezintă caracteristici de instrumente de tip acţiuni şi alte titluri de valoare, societăţile ar trebui să ia în considerare ambele caracteristici atunci când stabilesc care submodule de risc din formula standard ar trebui să se aplice.

1.17. La stabilirea submodulelor de risc din formula standard utilizate, societăţile ar trebui să ia în considerare substanţa economică a activului.

1.18. În cazul în care activul poate fi considerat ca fiind un compozit de componente discrete, societăţile ar trebui să aplice, după caz, tipul de stres relevant pentru fiecare dintre aceste componente, în mod separat.

1.19. În cazul în care activul nu poate fi considerat ca fiind un compozit de componente separate, societăţile ar trebui să se bazeze, la stabilirea submodulelor de risc din formula standard care se aplică, pe caracteristicile instrumentelor de tip acţiuni şi alte titluri de valoare care predomină în sens economic.

Recomandarea 6 - Poziţiile scurte pe acţiuni

1.20. În cazul în care societăţile deţin poziţii scurte pe acţiuni, acestea ar trebui să fie utilizate numai pentru a compensa poziţiile lungi pe acţiuni la calcularea cerinţei de capital pentru riscul aferent devalorizării acţiunilor, în cazul în care sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 208-215 din Regulamentul delegat al Comisiei 2015/35.

1.21. Societăţile ar trebui să ignore alte poziţii scurte pe acţiuni (poziţii scurte pe acţiuni reziduale) la calcularea cerinţei de capital pentru riscul aferent devalorizării acţiunilor.

1.22. Poziţiile scurte pe acţiuni reziduale nu ar trebui să fie considerate ca având potenţial de creştere a valorii în urma aplicării unui stres asupra acţiunilor.

Recomandarea 7 - Submodulul «risc de concentrare a riscurilor de piaţă»

1.23. Fără a aduce atingere art. 187 alin. (3) a două parte din Regulamentul delegat al Comisiei 2015/35, societăţile nu ar trebui să atribuie un factor de risc de 0% investiţiilor în entităţi care sunt deţinute de entităţi incluse în lista prevăzută la articolul 187 alineatul (3) din Regulamentul delegat al Comisiei 2015/35.

Recomandarea 8 - Tranzacţiile de dare de titluri cu împrumut şi acordurile similare

1.24. La stabilirea cerinţelor de capital pentru tranzacţiile de dare sau luare de titluri cu împrumut şi acordurile de report sau reverse repo, inclusiv swap-urile pe lichidităţi, societăţile ar trebui să urmărească recunoaşterea elementelor tranzacţionate în bilanţul Solvabilitate II. Acestea ar trebui să ţină seama de clauzele contractuale şi riscurile care decurg din tranzacţie sau din acord.

1.25. În cazul în care activul dat cu împrumut rămâne în bilanţ, iar activul primit nu este recunoscut, societăţile ar trebui:

a) să aplice submodulele relevante de «risc de piaţă» pentru activul dat cu împrumut;

b) să includă activul dat cu împrumut în calcularea cerinţei de capital pentru riscul de contrapartidă pentru expunerile de tip 1, luând în considerare minimizarea riscurilor pe care o conferă activul primit, în cazul în care este recunoscut drept garanţie reală în conformitate cu cerinţele prevăzute la art. 214 din Regulamentul delegat al Comisiei 2015/35.

1.26. În cazul în care activul primit este recunoscut, iar activul dat cu împrumut nu rămâne în bilanţ, societăţile ar trebui:

a) să aplice submodulele relevante de «risc de piaţă» pentru activul primit;

b) să ia în considerare activul dat cu împrumut la calcularea cerinţei de capital pentru riscul de contrapartidă pentru expunerile de tip 1, pe baza valorii din bilanţ a activului dat cu împrumut la momentul tranzacţionării, în cazul în care clauzele contractuale şi dispoziţiile legale privind insolvenţa debitorului generează riscul de nereturnare a activului dat cu împrumut, deşi activul primit a fost restituit.

1.27. În cazul în care activul dat cu împrumut şi activul primit sunt recunoscute în bilanţul Solvabilitate II, societăţile ar trebui:

a) să aplice submodulele relevante de «risc de piaţă» pentru activul dat cu împrumut şi pentru cel luat cu împrumut;

b) să includă activul dat cu împrumut în calcularea cerinţei de capital pentru riscul de contrapartidă pentru expunerile de tip 1, luând în considerare minimizarea riscurilor pe care o conferă activul primit, în cazul în care este recunoscut drept garanţie reală, în conformitate cu cerinţele prevăzute la ari. 214 din Regulamentul delegat al Comisiei 2015/35;

c) să ia în considerare obligaţiile din bilanţ care decurg din acordul de dare cu împrumut la calcularea cerinţei de capital pentru submodulul «risc de rata dobânzii».

Recomandarea 9 - Angajamentele care pot genera obligaţii de plată

1.28. În conformitate cu art. 189 alin (2) lit. (e) din Regulamentul delegat al Comisiei 2015/35, cerinţa de capital pentru expunerile de tip 1 în modulul «risc de contrapartidă» ar trebui aplicată angajamentelor cu caracter juridic obligatoriu pe care şi le-a asumat sau pe care le-a convenit o societate.

1.29. Atunci când nicio valoare nominală nu este menţionată explicit în acordul de asumare, societăţile ar trebui să determine pierderea din neîncasarea creanţelor, în conformitate cu art. 192 alin. (5) din Regulamentul delegat al Comisiei 2015/35, pe baza unei sume nominale estimate.

1.30. Valoarea nominală estimată este suma maximă estimată a fi plătită în căzui unui eveniment de credit al contrapartidei.

Norme de conformare şi de raportare

1.31. Prezentul document conţine recomandări emise în temeiul art. 16 din Regulamentul EIOPA. În conformitate cu art. 16 alin. (3) din Regulamentul EIOPA, autorităţile competente naţionale depun toate eforturile pentru a respecta ghidările şi recomandările emise

1.32. Autorităţile competente care respectă sau intenţionează să respecte prezentul ghid ar trebui să-l integreze în mod adecvat în cadrul de reglementare sau de supraveghere.

1.33. Autorităţile competente transmit către EIOPA confirmarea respectării sau a intenţiei de a respecta prezentul ghid, expunând motivele nerespectării, în termen de două luni de la publicarea versiunilor traduse.

1.34. În absenţa unui răspuns până la expirarea acestui termen, se va considera că autorităţile competente nu respectă obligaţia de raportare şi vor fi raportate ca atare.

Dispoziţii finale referitoare la revizuiri

1.35. Prezentul ghid face obiectul unei revizuiri de către EIOPA.”

Art. II. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acesteia.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 26 mai 2016.

Nr. 27.

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

 

În temeiul:

- art. 20 lit. b) şi c) şi al art. 21 alin. (1), (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- pct. 3, 18, 25, 93 şi 147 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România nr. 1/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 6 din Hotărârea Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 12/262/2012 privind modificarea şi completarea structurii pe secţiuni a Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România*),

Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cuprinzând experţii contabili, contabilii autorizaţi, precum şi persoanele juridice de profil, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă lista membrilor inactivi experţi contabili şi contabili autorizaţi ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, fără drept de exercitare a profesiei, prevăzuţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Organele alese şi executive vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2**) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România,

Robert Aurelian Şova

 

Bucureşti, 22 aprilie 2016.

Nr. 16/360.


*) Hotărârea Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 12/262/2012 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 417 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.