MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 539/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 539         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 18 iulie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 321 din 17 mai 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 alin. (1) din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

488. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 25/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Coşlariu-Sighişoara şi Coşlariu-Simeria”

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

241. - Decizie privind numirea doamnei Oana Bogdan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

 

242. - Decizie privind numirea domnului Marius Cătălin Vartic în funcţia de şef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

852. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

 

1.464. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

 

437. - Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 321

din 17 mai 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 alin. (1) din Codul penal

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Cosmin Grancea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 alin. (1) din Codul penal, excepţie ridicată de Iulian Ivan în Dosarul nr. 329/121/2015 al Tribunalului Galaţi - Secţia penală, care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.314 D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Se arată că dispoziţiile art. 272 din Codul penal privind influenţarea declaraţiilor îndeplinesc condiţiile de previzibilitate prevăzute de art. 1 alin. (5) din Constituţie şi că partea, apelând, eventual la specialişti, ar fi putut să prevadă că, dacă oferă o sumă de bani persoanei vătămate, pentru a-şi retrage declaraţiile prin care o incrimina pentru tentativă de omor, ar putea săvârşi o infracţiune

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Sentinţa penală nr. 310 din 24 iulie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 329/121/2015, Tribunalul Galaţi - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 alin. (1) din Codul penal, excepţie ridicată de Iulian Ivan într-o cauză penală ce are ca obiect stabilirea vinovăţiei autorului excepţiei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tentativă de omor, influenţarea declaraţiilor şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzute la art. 188 alin. (2), art. 272 alin. (1) şi art. 335 alin. (1) din Codul penal.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că dispoziţiile art. 272 alin. (1) din Codul penal sunt lipsite de claritate, precizie şi previzibilitate, din cauza faptului că reglementează o infracţiune folosind în cuprinsul lor noţiunea de „corupere” care nu este definită de legislaţia în vigoare. Pentru acest motiv, se susţine că textul criticat contravine prevederilor art. 1 alin. (5) din Constituţie referitoare la calitatea legii, dar şi dispoziţiilor art. 2 din Codul de procedură penală, ce reglementează legalitatea procesului penal.

6. Tribunalul Galaţi - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că prevederile art. 272 alin. (1) din Codul penal sunt suficient de clare pentru a evita apariţia unor confuzii privind sensul acestora. Se face trimitere la definiţia noţiunii de „corupere” prevăzută în Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, care arată că aceasta semnifică mituirea, în sens larg. Se susţine că, întrucât înţelesul sintagmei criticate nu este identic cu cel al noţiunii de „corupţie”, folosită de legiuitor în cuprinsul titlului V cap. I al părţii speciale a Codului penal, nu poate conduce la concluzia că noţiunea de „corupere” ar avea un alt sens decât cel al mituirii, lato senso, prin oferirea, darea, promiterea unei sume de bani sau a altor avantaje, de regulă material-financiare, în scopul de a determina o persoană să adopte o conduită pe care în mod obişnuit nu ar adopta-o.

7. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că sintagma „determinarea unei persoane. indiferent de calitatea acesteia, prin corupere” este suficient de clară, precisă şi previzibilă, noţiunea de „corupere” având sensul de mituire. Se susţine că textul criticat nu contravine prevederilor constituţionale invocate de autorul excepţiei.

9. Avocatul Poporului precizează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se susţine că textul criticat este suficient de clar, precis şi previzibil, pentru a se putea înţelege din acesta că sancţiunea penală prevăzută în cuprinsul său va fi aplicată doar în situaţia în care fapta se realizează, din punct de vedere al elementului material, printr-o acţiune de determinare a unei persoane, prin constrângere sau corupere, sau prin altă faptă cu efect vădit intimidant, de a nu sesiza organele de urmărire penală, de a nu da declaraţii, de a-şi retrage declaraţiile, de a da declaraţii mincinoase sau de a nu prezenta probe, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară. Se face trimitere la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la art. 7 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitor la principiul legalităţii pedepsei, respectiv la hotărârile, din 5 ianuarie 2000 şi 8 iulie 2008, pronunţate în cauzele Beyeier împotriva Italiei, paragraful 109, şi Fener Rum Patrikligi împotriva Turciei, paragraful 70. Se arată că principiul prevăzut la art. 7 din Convenţie este consacrat, la nivel naţional, prin dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Constituţie, conform cărora normele de drept trebuie să fie accesibile, clare şi previzibile. Se mai arată că textul criticat este expresia prevederilor art. 73 alin. (3) lit. h) din Constituţie, care consacră competenţa Parlamentului de a reglementa infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 272 alin. (1) din Codul penal, care au următorul cuprins: „încercarea de a determina sau determinarea unei persoane, indiferent de calitatea acesteia, prin corupere, prin constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant. săvârşită asupra sa ori asupra unui membru de familie al acesteia, să nu sesizeze organele de urmărire penală, să nu dea declaraţii, să îşi retragă declaraţiile, să dea declaraţii mincinoase ori să nu prezinte probe, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă actul de intimidare sau corupere constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni. “

13. Se susţine că textul criticat contravine prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) cu privire la cerinţele de calitate a legii.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, într-adevăr, Codul penal nu prevede, în mod expres, o definiţie a noţiunii de „corupere”, dar sensul acesteia este, în mod logic, derivat din noţiunea de „corupţie” a cărei definire, sintetică sau analitico-descriptivă face obiectul diverselor acte juridice internaţionale, europene şi naţionale. Astfel, la nivel naţional, Strategia naţională anticorupţie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 27 martie 2012, Codul penal, Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, fac referire expresă, în repetate rânduri, la noţiunea de „corupţie”. În acest sens Codul penal reglementează, la titlul V al părţii speciale, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, iar în cadrul acestui titlu prevede, la cap. I, intitulat „Infracţiuni de corupţie”, următoarele infracţiuni: luarea de mită (art. 289 din Codul penal), darea de mită (art. 290 din Codul penal), traficul de influenţă (art. 291 din Codul penal) şi cumpărarea de influenţă (art. 292 din Codul penal). Totodată, Legea nr. 78/2000 reglementează infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătură directă cu infracţiunile de corupţie.

15. Din ansamblul acestei reglementări rezultă sensul general al noţiunii de corupţie, acela de a oferi sau de a presta servicii din sfera puterii publice sau din cea a mediului privat, în schimbul unor foioase, în general, de natură materială.

16. Strâns legat de aceasta, sensul noţiunii de „corupere” este acela de a oferi avantaje, de regulă de natură materială, în schimbul unor conduite specifice. Acesta este şi sensul folosit de legiuitor în reglementarea, prin art. 272 alin. (1) din Codul penal, a infracţiunii de influenţare a declaraţiilor. Această dispoziţie legală arată, în mod expres, clar, precis şi previzibil, că o variantă a elementului material al laturii obiective a acestei infracţiuni constă în oferirea sau darea de foloase unei persoane pentru a încerca a o determina sau pentru a o determina pe aceasta să nu sesizeze organele de urmărire penală, să nu dea declaraţii, să îşi retragă declaraţiile, să dea declaraţii mincinoase ori să nu prezinte probe, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciara.

17. Prin urmare, Curtea reţine că maniera de reglementare a infracţiunii de influenţare a declaraţiilor, prin dispoziţiile art. 272 alin. (1) din Codul penal, nu lipseşte textul criticat de claritate, precizie şi previzibilitate, motiv pentru care nu poate fi reţinută încălcarea, prin textul criticat, a dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din Constituţie [a se vedea, cu privire la aplicarea art. 1 alin. (5) din Constituţie în materia incriminării, şi Decizia nr. 82 din 23 februarie 2016, paragrafele 15-17].

18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Iulian Ivan în Dosarul nr. 329/121/2015 al Tribunalului Galaţi - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 272 alin. (1) din Codul penal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Decizia se comunică Tribunalului Galaţi - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa din data de 17 mai 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 25/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Coşlariu-Sighişoara şi Coşlariu-Simeria”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) şi art. 11 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 783/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Sighişoara” şi ale Hotărârii Guvernului nr. 784/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 25/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Coşlariu-Sighişoara şi Coşlariu-Simeria”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 23 ianuarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Se aprobă completarea amplasamentului prevăzut în anexa nr. 1 cu amplasamentul/harta topografică prevăzut(ă) în anexa nr. 1*), care face parte integranta din prezenta hotărâre.

2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Mihalţ, judeţului Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 3.”

3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

4. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Coşlariu-Sighişoara şi Coşlariu-Simeria”, completat conform art. I pct. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.”-SA

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Mihalţ, judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. III. - Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Coşlariu-Sighişoara şi Coşlariu-Simeria”, completat conform art. I pct. 1, aflate pe raza localităţii Mihalţ, judeţul Alba, sunt în cuantum de 41.913,80 lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform prevederilor bugetare anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune”.

Art. IV. - Sumele individuale prevăzute la art. III se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, completat conform art. I pct. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. V. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, completat conform art. I pct. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. VI. - Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică, completat conform art. I pct. 1, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. VII. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Liviu-Ionuţ Moşteanu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 488.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 25/2014)

 

LISTA

cuprinzând imobilele - terenuri proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria”, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h - tronson Sighişoara-Coşlariu, situate pe raza localităţii Mihalţ, judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

U.A.T

Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului terenului

Suprafaţa totală

(mp)

Categoria de folosinţă

Nr. cadastral/ Nr. carte funciară

Tarla/ Parcelă

Poziţia faţa de localitate

Suprafaţa de expropriat

(mp)

Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

Construcţii de expropriat

(mp)

Construcţii de expropriat

(ml)

Valoarea despăgubirii construcţiei, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

Valoarea despăgubirii totale

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

ALBA

Mihalţ

Cernău Onu

7000

A

 

87/936/2

extravilan

484

290,40

0

0

0

290,40

2

ALBA

Mihalţ

Contan St. Frasină

2100

A

 

87/936/3

extravilan

242

145,20

0

0

0

145,20

3

ALBA

Mihalţ

Breaz Petru

2300

A

 

87/966/34

extravilan

242

145,20

0

0

0

145,20

4

ALBA

Mihalţ

Drăgan P. Petru

2100

A

 

87/990/10

extravilan

230

138,00

0

0

0

138,00

5

ALBA

Mihalţ

Breaz Gheorghe

2100

A

 

87/956/103

extravilan

1228

736,80

0

0

0

736,80

6

ALBA

Mihalţ

Giana Eugenia

2800

A

 

87/936/5/2

extravilan

631

378,60

0

0

0

378,60

7

ALBA

Mihalţ

Popa Nicolae-Mirel

2800

A

 

87/936/5/3

extravilan

741

444,60

0

0

0

444,60

8

ALBA

Mihalţ

Contan N. Emanoil

5000

A

 

87/936/7

extravilan

604

362,40

0

0

0

302,40

9

ALBA

Mihalţ

Barbut Ioan

2900

A

 

87/936/8

extravilan

38

22,80

0

0

0

22,80

10

ALBA

Mihalţ

Breaz I. Simion

5800

A

 

82/990/5

extravilan

724

434,40

0

0

0

434,40

11

ALBA

Mihalţ

Barnas. Ioan

8700

A

 

82/956/73

extravilan

558

334,80

0

0

0

334,80

12

ALBA

Mihalţ

Breaz Victor; Dragăn Eleonora

5800

A

 

82/956/13

extravilan

617

370,20

0

0

0

370,20

13

ALBA

Mihalţ

Barna Silvia; Breaz Maria; Stan Carolina

2500

A

 

82/956/198

extravilan

247

148,20

0

0

0

148,20

14

ALBA

Mihalţ

Breaz I. Florean

5800

A

 

82/956/40

extravilan

533

319,80

0

0

0

319,80

15

ALBA

Mihalţ

Barna Daniela

3500

A

 

82/956/101

extravilan

328

196,80

0

0

0

196,80

16

ALBA

Mihalţ

Florea Ioan

27500

A

 

82/956/117

extravilan

2425

1.455,00

0

0

0

1.455,00

17

ALBA

Mihalţ

Proprietar Neidentificat*

21074

A

 

72/590/16

extravilan

364

218,40

0

0

0

218,40

18

ALBA

Mihalţ

Ordean Gheorghe

4200

A

 

72/590/12

extravilan

6

3,60

0

0

0

3,60

19

ALBA

Mihalţ

Barna N. Virgil

3000

A

 

72/570/1

extravilan

18

10,80

0

0

0

10,80

20

ALBA

Mihalţ

Hategan Otilia

3500

A

 

22/254/1

extravilan

2

1.20

0

0

0

1,20

21

ALBA

Mihalţ

Nandrea Ioan; Nandrea Maria

360

V

70689

556/1

intravilan

18

108,00

95

59

21.890,00

24.050,00

A

555/1

13

78,00

CC

554/1

329

1.974,00

22

ALBA

Mihalţ

Proprietar Neidentificat*

140

A

 

Parte din A590

extravilan

140

84,00

0

0

0

84,00

23

ALBA

Mihalţ

Sălceriu Ionuţ

2900

A

 

22/261/3

extravilan

310

186,00

0

0

0

136,00

24

ALBA

Mihalţ

Uries Ana

2900

A

 

87/990/19

extravilan

281

168,60

0

0

0

168,60

25

ALBA

Mihalţ

Proprietar Neidentificat*

6373

A

 

87/990/22

extravilan

1.792

1.075,20

0

0

0

1075,20

26

ALBA

Mihalţ

Proprietar Neidentificat*

5800

A

 

87/990/24

extravilan

1.461

876,60

0

0

0

876,60

27

ALBA

Mihalţ

Proprietar Neidentificat*

5800

A

 

87/990/25

extravilan

20

12,00

0

0

0

12,00

28

ALBA

Mihalţ

Muntean Emil

7000

A

 

27/290/6

extravilan

132

79,20

0

0

0

79,20

29

ALBA

Mihalţ

Moldovan Ana

1400

A

 

72/590/6

extravilan

72

43,20

0

0

0

43,20

30

ALBA

Mihalţ

Laslo Virginia

5800

A

 

78/956/90

extravilan

53

31,80

0

0

0

31,80

31

ALBA

Mihalţ

Stînea P. Virgil

5800

A

 

78/956/188

extravilan

2.840

1.704,00

0

0

0

1 704,00

32

ALBA

Mihalţ

Ordean Cornel

1500

A

 

78/990/125

extravilan

602

361,20

0

0

0

361,20

33

ALBA

Mihalţ

Contor Septimia

3500

A

 

78/990/28

extravilan

1.548

928,80

0

0

0

928,80

34

ALBA

Mihalţ

Proprietar Neidentificat*

2900

A

 

78/990/34

extravilan

1.609

965,40

0

0

0

965,40

35

ALBA

Mihalţ

Breaz Virgil

5800

A

 

78

extravilan

1.788

1.072,80

0

0

0

1.072,80

36

ALBA

Mihalţ

Voic N. Carolina

2900

A

 

78/956/21

extravilan

94

56,40

0

0

0

56,40

37

ALBA

Mihalţ

Proprietar Neidentificat*

3100

A

 

78/990/37

extravilan

2.392

1.435,20

0

0

0

1.435,20

38

ALBA

Mihalţ

Proprietar Neidentificat*

1015

F

 

78/457, 459,461

extravilan

1.015

304,50

0

0

0

304,50

39

ALBA

Mihalţ

Proprietar Neidentificat*

3886

F

 

78/457, 459,461

extravilan

2.161

648,30

0

0

0

648,30

40

ALBA

Mihalţ

Proprietar Neidentificat*

105

A

 

Parte din 455/1

intravilan

57

342,00

0

0

0

342,00

41

ALBA

Mihalţ

Proprietar Neidentificat*

147

A

 

Parte din 455/2

intravilan

85

510,00

0

0

0

510,00

42

ALBA

Mihalţ

Proprietar Neidentificat*

176

V

 

77/ Parte din V879

extravilan

176

528,00

0

0

0

528,00

43

ALBA

Mihalţ

Proprietar Neidentificat*

433

A

 

77/ Parte din A874

extravilan

433

259,80

0

0

0

259,80

44

ALBA

Mihalţ

Proprietar Neidentificat*

112

F

 

77/ Parte din F878

extravilan

112

33,60

0

0

0

33,60

TOTAL:

29.795

20.023,80

95,00

59,00

21.890,00

41.913,80


* Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea „PROPRIETAR NEIDENTIFICAT”, astfel cum reiese din evidentele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în condiţiile legii.

În urma întocmirii documentaţiei cadastrale, reprezentând amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, nu au fost identificate terenuri care fac parte din categoria prevăzută la art. 7 alin. (4) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, respectiv: lăcaşuri de cult, monumente, ansambluri şi situri istorice, alte aşezăminte de valoare naţională deosebită ori localităţi urbane sau rurale în întregime.

 

NOTĂ:

Alte date de identificare ale proprietarilor/deţinătorilor, precum şi orice informaţii necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în vigoare.

 

LEGENDĂ: categorii de folosinţă terenuri: A- arabil; CC - curţi şi construcţii; F - fâneţe; P - păşuni; V - vii.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Oana Bogdan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

 

Având în vedere Adresa Ministerului Culturii nr. 4.867 din 27 iunie 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.239 din 28 iunie 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Oana Bogdan se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 18 iulie 2016.

Nr. 241.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Marius Cătălin Vartic în funcţia de şef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF

 

Având în vedere Hotărârea nr. 500 din 14 iulie 2016 a Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru procurori,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 61/2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1.- Începând cu data de 18 iulie 2016, domnul Marius Cătălin Vartic se numeşte în funcţia de şef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF pentru o perioadă de 5 ani.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1 îşi încetează aplicabilitatea art. 2 din Decizia prim-ministrului nr. 252/2013 privind eliberarea domnului Dumitrescu Claudiu Constantin din funcţia de şef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 5 iulie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 18 iulie 2016.

Nr. 242.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

 

În temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

constatând că au fost îndeplinite condiţiile pentru intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale enumerate mai jos,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 22 octombrie 2014 a intrat în vigoare Convenţia dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 14 septembrie 2012, ratificată prin Legea nr. 276/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 30 octombrie 2013.

Art. 2. - La data de 21 februarie 2016 a intrat în vigoare Tratatul dintre România şi Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014, ratificat prin Legea nr. 349/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 30 decembrie 2015.

Art. 3. - La data de 21 februarie 2016 a intrat în vigoare Tratatul dintre România şi Republica Kazahstan privind extrădarea, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014, ratificat prin Legea nr. 348/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 30 decembrie 2015.

Art. 4. - La data de 1 aprilie 2016 a intrat în vigoare Convenţia dintre România şi Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Oslo la 7 aprilie 2015, ratificată prin Legea nr. 27/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 24 martie 2016.

Art. 5. - La data de 1 aprilie 2016 a intrat în vigoare Acordul de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2010, ratificat prin Legea nr. 8/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 21 ianuarie 2015.

Art. 6. - La data de 11 aprilie 2016 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind asistenţa pentru implementarea proiectelor finanţate prin intermediul instrumentelor structurale ale Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 2 februarie 2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 166/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 21 martie 2016.

Art. 7. - La data de 21 aprilie 2016 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Rawalpindi la 14 februarie 2013, ratificat prin Legea nr. 305/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 decembrie 2013.

Art. 8. - La data de 16 mai a intrat în vigoare Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă între România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015, ratificat prin Legea nr. 91/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 11 mai 2016.

Art. 9. - La data de 17 mai 2016 a intrat în vigoare cel de-al X-lea Program executiv de cooperare culturală, educaţională şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru pentru anii 2016-2021, semnat la Bucureşti la 17 mai 2016, publicat în baza Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 812/2016 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 15 iunie 2016.

Art. 10. - La data de 1 iunie 2016 a intrat în vigoare înţelegerea dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Agenţia de Reglementare în Domeniul Nuclear (NRA) din Republica Bulgaria privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul reglementări] şi controlul securităţii nucleare şi al protecţiei radiologice, semnată la Sofia la 20 ianuarie 2016, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 18 mai 2016.

Art. 11. - La data de 3 iunie 2016 a intrat în vigoare înţelegerea dintre Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Cehă privind cooperarea în domeniul silviculturii, semnată la Bucureşti la 9 iunie 2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 7/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 21 ianuarie 2016.

Art. 12. - La data de 6 iunie 2016 a intrat în vigoare Programul de schimburi în domeniile ştiinţei şi tehnologiei, educaţiei, culturii şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat de Luxembourg pentru anii 2016- 2021, semnat la Luxembourg la 6 iunie 2016, publicat în baza Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 875/2016 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iulie 2016.

Art. 13. - La data de 1 iulie 2016 va intra în vigoare Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014, ratificat prin Legea nr. 107/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 şi 520 bis din 11 iulie 2014.

Art. 14. - La data de 1 iulie 2016 va intra în vigoare Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014, ratificat prin Legea nr. 105/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 10 iulie 2014.

Art. 15. - La data de 5 iulie 2016 va intra în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kârgâze cu privire la desfiinţarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la Bişkek la 16 iunie 2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 99/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 29 februarie 2016.

Art. 16. - La data de 1 august 2016 va intra în vigoare Protocolul adiţional la Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, deschisă spre semnare la Strasbourg la 24 ianuarie 2002 şi semnată de România la 20 februarie 2015, ratificat prin Legea nr. 9/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea J, nr. 62 din 28 ianuarie 2016.

Art. 17. - La data de 1 septembrie 2016 va intra în vigoare Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011 şi semnată de România la 27 iunie 2014, ratificată prin Legea nr. 30/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 25 martie 2016.

Art. 18. - La data de 1 septembrie 2016 va intra în vigoare Acordul dintre România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2015, ratificat prin Legea nr. 336/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 23 decembrie 2015,

 

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 852.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 164.496/ID din 8 iulie 2016 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură, în temeiul prevederilor art. 3 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. I.- După articolul 5 din Metodologia privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 21 octombrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) în scopul eficientizării funcţionalităţilor sistemului informaţional integrat SUMAL, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate testa prin intermediul publicului componentele (aplicaţii, module, module simplificate) acesteia pentru o perioadă de cel mult 90 de zile.

(2) Modalitatea de testare se va realiza prin postarea componentelor sistemului informaţional integrat SUMAL pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi de pe Google play.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

 

Bucureşti, 13 iulie 2016.

Nr. 1.464.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENŢEI

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat

 

În temeiul art. 19 alin. (4) lit. d). art. 26 alin. (1) şi al art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei, se pune în aplicare Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Bogdan Marius Chiriţoiu

 

Bucureşti, 21 iunie 2016.

Nr. 437.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind Registrul ajutoarelor de stat

 

În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, precum şi al art. 29 alin. (3) şi art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,

Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) în scopul realizării unei evidenţe integrate a ajutoarelor acordate în România şi al asigurării transparenţei iniţierii, acordării şi plăţii acestora, Consiliul Concurenţei înfiinţează şi organizează Registrul ajutoarelor de stat, denumit în continuare RegAS.

(2) RegAS reprezintă un sistem de evidenţa electronică a ajutoarelor acordate tuturor categoriilor de beneficiari, indiferent de obiectivul acordării, instrumentul utilizat, categoria de fonduri implicate şi de tipul sau natura furnizorului.

Art. 2. - (1) RegAS conţine componente funcţionale specifice care facilitează accesul la datele şi informaţiile încărcate în baza de date prin intermediul unui portal web.

(2) Accesul la RegAS se va realiza din pagina de internet a Consiliului Concurenţei dedicată ajutorului de stat - www.ajutordestat.ro, care a fost definită ca punct naţional de informare în acest domeniu, potrivit art. 23 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - (1) în sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) act de acordare a ajutorului - orice tip de act prin care beneficiarului i se conferă dreptul de a primi un ajutor. În anumite cazuri, actul de acordare a ajutorului este subsidiar actului de acordare a finanţării;

b) act de acordare a finanţării - orice tip de act prin care beneficiarul primeşte dreptul de a accesa o finanţare;

c) administratorul RegAS - persoana din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale sau al Direcţiei ajutor de stat a Consiliului Concurenţei desemnată să administreze baza de date şi sistemul informatic RegAS. În sensul prezentului regulament, orice referire la administrator va fi înţeleasă ca o referire la administratorul din cadrul Direcţiei ajutor de stat a Consiliului Concurenţei;

d) bază de date - colecţie de date organizate care să faciliteze căutarea şi regăsirea rapidă a acestora, în vederea procesării cu ajutorul calculatorului;

e) drept de acces - categorie de drepturi alocate utilizatorilor instituţionali şi individuali de către Administratorul RegAS, pe baza solicitării transmise de către utilizatorul instituţional şi în conformitate cu politica de acces stabilită prin prezentul regulament;

f) drepturi de scriere în baza de date RegAS - totalitatea drepturilor acordate utilizatorilor individuali de către administratorul RegAS, care permit acestora încărcarea în baza de date a măsurilor de ajutor, actelor de acordare a finanţării şi a actelor de acordare a ajutoarelor, plăţilor, obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv şi a rambursărilor efective ale respectivelor obligaţii, precum şi modificarea acestora, în caz de necesitate;

g) finalizare - operaţiune derulată de un utilizator individual după încărcarea în baza de date RegAS a tuturor datelor şi informaţiilor referitoare la o măsură de ajutor, la un act de acordare a finanţării sau un act de acordare a ajutorului. Finalizarea încărcării unui formular declanşează verificarea automată a acestuia de către sistemul informatic. După finalizare, sistemul nu mai permite intervenţia utilizatorului asupra acestuia;

h) măsură de ajutor - expresie generică ce desemnează o schemă de ajutor sau un ajutor ad-hoc;

i) măsură de ajutor istorică - măsură de ajutor intrată în vigoare înainte de finalul anului 2015, a cărei încărcare în RegAS este considerată de Consiliul Concurenţei a fi relevantă din perspectiva verificării regulilor de cumul din domeniul ajutorului de stat/de minimis sau a îndeplinirii obligaţiilor de raportare a ajutoarelor de stat pe care România le are în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene;

j) sistem informatic - sistem care permite introducerea de informaţii într-o bază de date, prin procedee manuale sau automat, prin transfer sau culegere automată de pe diverse suporturi de stocare, prelucrarea lor şi extragerea informaţiei sub diverse forme;

k) subadministrator - entitate nominalizată de către furnizorul sau administratorul unei măsuri de ajutor în vederea derulării unor operaţiuni specifice în cadrul RegAS, operaţiuni care, în mod curent, intră în sarcina primilor;

l) utilizator individual al RegAS - utilizatorul care primeşte drept individual de acces la RegAS, din partea administratorului, în baza unei solicitări formale transmise instituţiei de către utilizatorul instituţional din care acesta face parte;

m) utilizatori instituţionali ai RegAS - entităţile care primesc drepturi de acces la RegAS, din partea administratorului, din oficiu sau ca urmare a unei solicitări exprese adresate acestuia;

n) validare - operaţiune derulată de un validator, prin care este verificată exactitatea înregistrării în baza de date RegAS a unei măsuri de ajutor, prin confruntarea informaţiei electronice cu formatul scris al respectivei măsuri, transmis oficial de furnizor sau iniţiator Consiliului Concurenţei conform prevederilor art. 42 alin, (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7712014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

o) validator - utilizator individual din cadrul Consiliului Concurenţei, căruia administratorul i-a acordat drept de validare a măsurilor de ajutor încărcate în RegAS;

p) versionare - operaţiune derulată de un utilizator individual asupra unei măsuri de ajutor, unui act de acordare a finanţării sau asupra unui act de acordare a ajutorului, care modifică o înregistrare finalizată sau validată, de la caz la caz, fără a afecta însă încadrarea acestora din punctul de vedere al regulilor din domeniul ajutorului de stat, respectiv fără a modifica, de exemplu, reglementările Uniunii Europene aplicabile, obiectivele de acordare a ajutoarelor, categoriile şi subcategoriile de ajutoare acordate. Versionarea implică, în general, modificări de bugete, perioade, categorii de cheltuieli eligibile.

(2) Trimiterile la noţiunile de „ajutor” sau „ajutor de staf includ referiri la ajutoarele de stat şi de minimis, ajutoarele notificate sau exceptate de la obligaţia notificării, inclusiv compensările pentru prestarea obligaţiilor de serviciu de interes economic general sau serviciu public.

(3) Cuvintele la singular includ pluralul şi pluralul include singularul.

Art. 4. - Alţi termeni şi alte expresii utilizate în cadrul prezentului regulament vor fi înţelese în sensul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, sau al reglementărilor Uniunii Europene aplicabile în domeniul ajutorului de stat.

 

CAPITOLUL II

Informaţiile încărcate în baza de date RegAS

 

Art. 5. - În RegAS se înregistrează următoarele categorii de informaţii:

a) referitoare la măsurile de ajutor;

b) referitoare la actele de acordare a finanţărilor;

c) referitoare la actele de acordare a ajutoarelor;

d) referitoare la plăţile efectuate de către furnizorii sau administratorii măsurilor de ajutor;

e) referitoare la obligaţiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv, impuse beneficiarilor de către Comisia Europeană sau de către furnizori;

f) referitoare la eventualele acţiuni demarate în instanţă de către beneficiari, În vederea contestării obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv impuse de către furnizori;

g) referitoare la soluţiile emise de instanţele naţionale ca urmare a acţiunilor demarate de către beneficiari împotriva deciziilor de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv;

h) referitoare la plăţile efectuate de către beneficiari în contul obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv, instituite de către Comisia Europeană sau de către furnizorii măsurilor de ajutor,

Art. 6. - Pentru a permite verificarea ex-ante a eligibilităţii beneficiarilor şi completarea raportărilor solicitate României de către Comisia Europeană, începând cu luna iulie 2016, RegAS va include şi informaţii istorice referitoare la ajutoarele acordate şi cele plătite beneficiarilor în perioada 2012-2015.

Art. 7. - RegAS nu va conţine informaţii referitoare la facilităţile sau finanţările acordate de diverse autorităţi sau instituţii din România care nu reprezintă ajutoare de stat.

 

CAPITOLUL III

Administrarea RegAS

 

Art. 8. - Administrarea RegAS este realizată, în comun, de către Consiliul Concurenţei şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Art. 9. - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale are următoarele atribuţii:

a) găzduirea, întreţinerea, administrarea, protejarea şi securizarea RegAS;

b) modificarea ulterioară a RegAS, pe întreaga durată de existenţă a acestuia, în colaborare cu experţii Consiliului Concurenţei, de fiecare dată când modificările legislaţiei naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat vor impune acest lucru;

c) asigurarea interoperabilităţii RegAS cu baze de date conţinând date şi informaţii referitoare la ajutoare acordate de diverşi furnizori, precum şi cu alte categorii de sisteme informatice sau baze de date care se pot dovedi necesare pentru funcţionarea optimă a RegAS, în măsura posibilităţilor tehnice şi a disponibilităţii efective a informaţiilor;

d) transferul şi importul de date;

e) stabilirea şi stocarea copiilor de rezervă ale datelor;

f) asigurarea canalelor de comunicaţie aferente sistemului.

Art. 10. - (1) Consiliul Concurenţei are următoarele atribuţii:

a) acordarea drepturilor de acces în sistem utilizatorilor instituţionali şi individuali;

b) administrarea şi actualizarea nomenclatoarelor utilizate de RegAS, precum şi a procedurilor asociate funcţionării acestuia, din perspectiva reglementărilor naţionale şi ale Uniunii Europene din domeniul ajutorului de stat;

c) modificarea ulterioară a RegAS, pe întreaga durată de existenţă a acestuia, în colaborare cu experţii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, de fiecare dată când modificările legislaţiei naţionale şi ale Uniunii Europene În domeniul ajutorului de stat vor impune acest lucru;

d) validarea informaţiilor referitoare la măsurile de ajutor încărcate de utilizatorii individuali în RegAS;

e) gestionarea alertelor generate de sistem referitoare la aspecte privind nerespectarea reglementărilor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.

(2) Administrarea RegAS este asigurată de persoane cărora li s-au acordat drepturi de administrator.

 

CAPITOLUL IV

Utilizatorii sistemului informatic RegAS

 

Art. 11. - Utilizatori: instituţionali ai RegAS sunt:

a) Consiliul Concurenţei, inclusiv structurile sale teritoriale;

b) furnizorii şi iniţiatorii măsurilor de ajutor;

c) administratorii şi subadministratorii măsurilor de ajutor;

d) instituţiile cu rol în controlul şi monitorizarea ajutoarelor, inclusiv a celor acordate din fonduri ale Uniunii Europene.

Art. 12. - Pot fi utilizatori instituţionali ai RegAS şi instituţiile implicate în definirea, implementarea şi monitorizarea implementării politicilor şi strategiilor la nivel naţional, la solicitarea acestora.

Art. 13. - În funcţie de drepturile de acces atribuite, utilizatorii instituţionali ai RegAS pot vizualiza, prin utilizatorii lor individuali, următoarele categorii de informaţii:

a) înregistrările introduse în baza de date de către proprii utilizatori individuali - este cazul tuturor utilizatorilor instituţionali cu rol de furnizor, administrator sau subadministrator;

b) înregistrările introduse în baza de date atât de proprii utilizatori individuali, cât şi de utilizatorii individuali provenind din entităţile furnizoare, administratoare sau subadministratoare ale măsurilor de ajutor care sunt coordonate sau subordonate respectivei entităţi;

c) toate înregistrările din baza de date - este cazul Consiliului Concurenţei şi al instituţiilor cu rol în controlul şi monitorizarea ajutoarelor.

Art. 14. - (1) Utilizatorii individuali ai RegAS au dreptul să vizualizeze informaţii complete referitoare la ajutoarele acordate unui beneficiar, identificat, în mod unic, prin codul unic de înregistrare fiscală - CUI/CIF, codul de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor - RAF sau prin altă modalitate unică de identificare acceptată de sistemul informatic.

(2) Dreptul de acces la informaţiile referitoare la ajutoarele acordate unui beneficiar nu este limitat în funcţie de furnizorul sau administratorul măsurii de ajutor, obiectivul acordării ajutorului, sursa de finanţare a acestuia sau de alte considerente.

Art. 15. - Utilizatorii individuali din cadrul entităţilor furnizoare, administratoare sau subadministratoare ale măsurilor de ajutor pot primi din partea administratorului RegAS, suplimentar, la solicitarea utilizatorilor instituţionali din care aceştia provin, unul sau mai multe din următoarele drepturi:

a) drept de încărcare şi versionare în baza de date a măsurilor de ajutor;

b) drept de încărcare şi versionare în baza de date a actelor de acordare a finanţării şi a actelor de acordare a ajutoarelor, precum şi drept de încărcare a plăţilor, obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv şi ale rambursărilor efective ale respectivelor obligaţii;

c) drept de vizualizare a rapoartelor sintetice generate de RegAS în baza informaţiilor la care utilizatorul instituţional şi cel individual au acces.

Art. 16. - Utilizatorii individuali din cadrul Consiliului Concurenţei pot primi, suplimentar dreptului de vizualizare general asupra informaţiilor încărcate în baza de date RegAS, unul sau mai multe dintre următoarele drepturi:

a) drept de validare a măsurilor de ajutor finalizate de utilizatorii individuali prevăzuţi la art. 15;

b) drept de alocare a măsurilor primite spre validare persoanelor din cadrul Consiliului Concurenţei deţinătoare ale dreptului de validare;

c) drept de administrare a RegAS.

 

CAPITOLUL V

Acordarea accesului la informaţiile încărcate în RegAS

 

Art. 17. - (1) Beneficiarii de ajutoare pot vizualiza doar informaţiile corespunzătoare ajutoarelor de care au beneficiat.

(2) Dreptul de acces al beneficiarului la informaţiile referitoare la ajutoarele acordate acestuia nu este limitat în funcţie de furnizorul sau administratorul măsurii de ajutor, obiectivul acordării ajutorului, sursa de finanţare a acestuia sau de alte considerente.

(3) Pentru accesarea informaţiilor prevăzute la alin. (1), datele de identificare ale beneficiarilor trebuie încărcate în RegAS de către utilizatorii individuali, la momentul încărcării informaţiilor referitoare la actele de acordare a finanţărilor.

(4) Generarea drepturilor de acces ale beneficiarilor şi transmiterea automată către aceştia a informaţiilor care permit conectarea la RegAS este condiţionată de încărcarea în baza de date, de către utilizatorii individuali, a unei adrese de e-mail valide asociate beneficiarului de ajutor.

Art. 18. - Acordarea accesului utilizatorilor instituţionali şi individuali la RegAS se realizează de către administrator, în baza informaţiilor puse la dispoziţia Consiliului Concurenţei, în condiţiile prevăzute la art. 19.

Art. 19. - (1) Solicitarea dreptului de acces al unui utilizator instituţional la RegAS se realizează o singură dată. Excepţie face cazul în care, din diverse motive, au survenit modificări privind structura entităţii solicitante, de natură a invalida dreptul de acces anterior dobândit.

(2) Solicitarea dreptului de acces al unui utilizator instituţional la RegAS va fi transmisă Consiliului Concurenţei în etapa de solicitare a avizului pentru prima măsură de ajutor care va fi încărcată în baza de date. Cererea va fi însoţită de solicitarea de creare a utilizatorilor individuali, elaborată potrivit prevederilor art. 22 şi a art. 23 alin. (1) din prezentul regulament.

(3) în cazul entităţilor care au în implementare măsuri de ajutor istorice, care urmează a fi importate automat în baza de date RegAS, dreptul de acces se acordă de către administrator, în mod automat, în baza informaţiilor transmise anterior de acestea Consiliului Concurenţei. Pentru crearea utilizatorilor individuali, utilizatorii instituţionali vor urma procedura descrisă la art. 22 şi art. 23 alin. (1) din prezentul regulament.

(4) Acordarea dreptului de acces al utilizatorului instituţional la RegAS presupune emiterea, de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, la solicitarea Consiliului Concurenţei, a unui certificat digital care va fi folosit de către utilizatorii individuali în procesul de autorizare şi autentificare în aplicaţia RegAS.

(5) Certificatul digital se va transmite către utilizatorul instituţional utilizând adresa de e-mail specificată de acesta, conform prevederilor alin. (7) lit. g).

(6) Parolele de acces la cheile criptografice asociate certificatului digital vor f comunicate utilizatorului instituţional, prin SMS, la numărul de telefon mobil specificat de acesta, conform prevederilor alin. (7) lit. g).

(7) în vederea acordării accesului utilizatorilor instituţionali la RegAS, aceştia vor transmite Consiliului Concurenţei o solicitare scrisă, care va include următoarele informaţii:

a) denumirea actuală a utilizatorului instituţional;

b) eventualele denumiri pe care utilizatorul instituţional le-a avut în ultimii 3 ani calendaristici, cu menţionarea perioadelor de timp între care a fost utilizată fiecare denumire;

c) nivelul la care este organizat utilizatorul instituţional - central/regional/local;

d) tipul de entitate - furnizoare/administratoare/ subadministratoare a unei măsuri de ajutor;

e) adresa poştală a utilizatorului instituţional;

f) adresa web a utilizatorului instituţional;

g) adresa de e-mail şi un număr de telefon mobil pentru transmiterea către utilizatorul instituţional a certificatului digital şi a parolelor de acces asociate acestora;

h) denumirea departamentului, indiferent de forma sa de organizare, care este responsabil cu acordarea ajutoarelor - se specifică inclusiv un număr de telefon şi/sau fax şi o adresă de e-mail;

i) denumirea departamentului, indiferent de forma sa de organizare, care este responsabil cu monitorizarea ajutoarelor acordate - se specifică inclusiv un număr de telefon şi/sau fax şi o adresă de e-mail;

j) denumirea departamentului, indiferent de forma sa de organizare, care este responsabil cu raportarea către Consiliul Concurenţei a ajutoarelor acordate - se specifică inclusiv un număr de telefon şi/sau fax şi o adresă de e-mail;

k) eventualele entităţi de nivel central/regional/local aflate în coordonarea sau subordonarea acesteia - entităţi cu rol în administrarea măsurilor de ajutor;

l) drepturi de acces solicitate pentru respectivul utilizator instituţional.

Art. 20. - În cazul în care un utilizator instituţional menţionează în cererea de acordare a accesului alte entităţi, aflate în coordonarea sau subordonarea sa, pentru care doreşte, de asemenea, acordarea de drepturi de acces, acesta va completa o fişă identică de prezentare pentru fiecare dintre entităţile menţionate.

Art. 21. - În cazul în care survin modificări în informaţiile referitoare la un utilizator instituţional al RegAS, acesta are obligaţia de a informa Consiliul Concurenţei, în scris, în termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

Art. 22. - În vederea acordării accesului utilizatorilor individuali la RegAS, utilizatorii instituţionali vor transmite Consiliului Concurenţei o solicitare scrisă, care va include, pentru fiecare dintre aceştia, următoarele informaţii:

a) numele şi prenumele utilizatorului individual;

b) numărul de telefon fix şi, eventual, mobil;

c) numărul de fax;

d) adresa de e-mail;

e) drepturile de scriere solicitate administratorului pentru utilizatorul individual.

Art. 23. - (1) RegAS permite înregistrarea unui număr nelimitat de utilizatori individuali pentru fiecare utilizator instituţional. Din considerente practice, se recomandă crearea încă de la început a minimum 2 utilizatori Individuali pentru fiecare utilizator instituţional înregistrat în RegAS.

(2) Suplimentarea numărului de utilizatori individuali înregistraţi pentru un utilizator instituţional urmează procedura prevăzută la art. 22.

(3) în cazul în care, din diverse motive, un utilizator individual părăseşte entitatea care a solicitat Consiliului Concurenţei acordarea drepturilor de acces şi de scriere sau în cazul în care aceasta decide să îi retragă sau să îi modifice utilizatorului individual drepturile anterior acordate, utilizatorul instituţional are obligaţia de a notifica Consiliul Concurenţei, în acest sens, în termen de 5 zile de la data producerii evenimentului care a generat modificarea drepturilor de acces şi de scriere.

Art. 24. - (1) Ca urmare a acordării drepturilor de acces şi de scriere utilizatorilor individuali, administratorul RegAS generează un cont de utilizator şi o parolă unice, care vor fi transmise automat, prin e-mail, respectivului utilizator. Parola de acces este cunoscută doar de utilizatorul individual.

(2) Utilizatorul individual are posibilitatea modificării parolei de acces.

 

CAPITOLUL VI

Politica de acces şi confidenţialitate

 

Art. 25. - (1) Utilizatorii individuali vor accesa datele şi informaţiile corespunzător drepturilor acordate lor de către administratorul RegAS.

(2) Utilizatorii individuali au obligaţia să nu aducă la cunoştinţa terţilor informaţiile referitoare la contul de utilizator şi parola de acces şi să se asigure că acestea nu sunt disponibile terţilor.

Art. 26. - Utilizatorii individuali vor păstra confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care au acces, inclusiv a celor cu caracter personal. Încălcarea regulilor privind confidenţialitatea se pedepseşte conform legislaţiei naţionale în domeniu.

 

CAPITOLUL VII

Procedura de încărcare a informaţiilor în RegAS

 

Art. 27. - (1) Fac obiectul încărcării în RegAS categoriile de informaţii precizate la art. 5.

(2) Ajutoarele de stat acordate în sectoarele agricultură, forestier, pescuit şi acvacultură nu se încarcă în RegAS dacă li se aplică normele Uniunii Europene specifice domeniilor anterior menţionate, gestionate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

(3) Ajutoarele de stat acordate în sectoarele agricultură şi forestier, în baza normelor generale de ajutor de stat, se încarcă în RegAS.

(4) Ajutoarele de minimis acordate în sectoarele agricultură, pescuit şi acvacultură, în conformitate cu normele Uniunii Europene specifice domeniilor prevăzute la alin. (2), se încarcă în RegAS.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), ajutoarele de minimis acordate persoanelor fizice care nu pot fi identificate prin CUI sau cod RAF nu se înregistrează în RegAS.

Art. 28. - (1) Măsurile de ajutor, actele de acordare a finanţărilor, actele de acordare a ajutoarelor, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv şi rambursările efective ale respectivelor obligaţii se încarcă manual în RegAS de către utilizatorii individuali cărora li s-au acordat drepturi de scriere în baza de date, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(2) Utilizatorii individuali vor putea încărca în RegAS doar măsuri de ajutor în care entitatea pe care o reprezintă are fie calitatea de furnizor, fie cea de administrator.

(3) Utilizatorii individuali vor putea încărca în RegAS doar acte de acordare a finanţării şi acte de acordare a ajutoarelor corespunzătoare unor măsuri de ajutor încărcate în RegAS şi validate anterior de către Consiliul Concurenţei.

(4) Actele de acordare a ajutoarelor se încarcă în RegAS ulterior încărcării actelor de acordare a finanţării cărora acestea le corespund.

(5) Plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv şi rambursările efective ale respectivelor obligaţii se încărca în RegAS ulterior încărcării actelor de acordare a ajutoarelor cărora acestea le corespund.

Art. 29. - Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, se instituie următoarele termene de încărcare a datelor şi informaţiilor în RegAS:

a) măsurile de ajutor se încarcă în RegAS în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării acestora în vigoare, potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare. În cazul modificării prevederii relevante din respectivul act normativ, termenul de încărcare a informaţiilor referitoare la măsurile de ajutor intrate în vigoare se modifică în consecinţă, fără a mai fi necesară amendarea prezentului regulament;

b) informaţiile referitoare la actele de acordare a finanţării se încarcă în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actului sau a publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, dacă este cazul;

c) actele de acordare a ajutoarelor se încarcă în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actului de acordare;

d) plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv şi rambursările efective ale respectivelor obligaţii se încarcă în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data plăţii sau a instituirii obligaţiei de recuperare;

e) în mod excepţional şi pe o perioadă limitată de timp, termenele prevăzute la lit. b)--d) pot fi extinse până la 15 zile lucrătoare. Extinderea se acordă de Consiliul Concurenţei, în baza unei solicitări formale, motivate, adresate acestuia de către furnizorul ajutorului şi este considerată justificată doar în cazul în care numărul actelor de finanţare, al actelor de acordare a ajutoarelor sau al plăţilor efectuate în contul acestora din urmă este foarte mare, într-o perioadă restrânsă de timp, iar încărcarea acestora devine imposibilă, din punct de vedere tehnic, în termenul prevăzut la lit. b)-d).

Art. 30. - (1) RegAS nu exclude posibilitatea interconectării bazei de date proprii cu alte baze de date deţinute şi administrate de furnizorii de ajutoare. Interconectarea se realizează în baza unei solicitări formale transmise Consiliului Concurenţei de către entitatea în cauză, după analizarea oportunităţii, a posibilităţilor tehnice de interconectare şi a existenţei informaţiilor necesare în baza de date donatoare.

(2) Interconectarea între RegAS şi o bază de date externă se realizează în baza unui protocol de colaborare încheiat între Consiliul Concurenţei, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi entitatea solicitantă. Protocolul va face referire la aspectele tehnice ale interconectării, obligaţiile părţilor, termenele şi condiţiile de realizare ale transferului de date, datele care vor fi preluate, eventuala necesitate a completării informaţiilor preluate automat în baza de date RegAS prin introducere manuală de date de către entitatea furnizoare, direct sau prin interpuşi desemnaţi de aceasta, persoanele de contact, valabilitatea actului, modalităţile de prelungire şi de amendare.

(3) În cazul interconectării cu alte baze de date deţinute de furnizorii de ajutoare, RegAS va prelua din acestea informaţii, în funcţie de disponibilitate, referitoare la actele de acordare ale finanţărilor, actele de acordare ale ajutoarelor, plăţi, obligaţiile de recuperare al ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv şi rambursările efective al respectivelor obligaţii. Măsurile de ajutor nu se vor prelua în RegAS prin transfer automat de date,

 

CAPITOLUL VIII

Răspunderea privind completitudinea, corectitudinea şi promptitudinea încărcării informaţiilor în RegAS

 

Art. 31. - (1) Utilizatorii individuali sunt responsabili pentru informaţiile încărcate în RegAS folosind contul de utilizator acordat acestora de către administratorul sistemului informatic.

(2) Utilizatorii instituţionali sunt responsabili pentru datele şi informaţiile încărcate în RegAS de către utilizatorii individuali din cadrul acestora.

(3) Furnizorii măsurilor de ajutor sunt responsabili pentru datele şi informaţiile încărcate în RegAS de entităţile cărora le-au acordat drept de administrator sau subadministratori ai respectivelor măsuri. Răspunderea extinsă a furnizorilor vizează şi respectarea termenelor de încărcare a datelor şi informaţiilor în RegAS, potrivit prevederilor art. 29 din prezentul regulament.

Art. 32. - (1) Consiliul Concurenţei nu este responsabil pentru completitudinea, corectitudinea şi promptitudinea încărcării informaţiilor în RegAS.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) informaţiile referitoare la măsurile de ajutor a căror încărcare corectă în RegAS este verificată de experţii Consiliului Concurenţei, în cadrul mecanismului de validare.

(3) Rapoartele generate de către RegAS nu exonerează furnizorii, administratorii şi subadministratorii măsurilor de ajutor de obligaţia verificării eligibilităţii beneficiarilor, atât din punctul de vedere al respectării condiţiilor asociate ajutorului de stat, cât şi din perspectiva verificării oricăror altor condiţii de eligibilitate care trebuie îndeplinite de aceştia pentru accesarea finanţării.

(4) Rapoartele generate de RegAS nu conferă certitudine juridică.

Art. 33. - (1) Procedura de validare a măsurilor de ajutor presupune transmiterea automată de către sistem a măsurilor de ajutor finalizate de către utilizatorii individuali, către Consiliul Concurenţei.

(2) Măsurile de ajutor validate sunt încărcate automat în baza de date RegAS, iar sistemul informează utilizatorul individual, automat, prin e-mail, despre validarea măsurii de ajutor. Măsura validată permite încărcarea ulterioară de acte de acordare a finanţării şi acte de acordare a ajutorului în baza ei.

(3) Refuzul validării unei măsuri de ajutor presupune retransmiterea automată a măsurii utilizatorului individual, în vederea completării/modificării, însoţită de comentariile validatorului.

 

CAPITOLUL IX

Versionarea informaţiilor încărcate în baza de date RegAS

 

Art. 34. - RegAS permite modificarea informaţiilor referitoare la măsurile de ajutor, actele de acordare a finanţărilor şi actele de acordare a ajutoarelor.

Art. 35. - (1) Versionarea înregistrărilor încărcate iniţial în baza de date RegAS, referitoare la măsurile de ajutor, presupune modificarea informaţiilor privind măsurile de ajutor deja validate şi corespunde modificării actului normativ sau administrativ care stă la baza instituirii respectivei măsuri.

(2) Actele de acordare a finanţărilor şi actele de acordare a ajutoarelor încărcate în RegAS ulterior datei modificării măsurii de ajutor vor fi asociate, automat, noii versiuni a acesteia, încărcarea noilor acte este condiţionată de validarea anterioară a noii versiuni a măsurii de ajutor,

(3) Versionarea înregistrărilor încărcate iniţial în baza dedate RegAS, referitoare la actele de acordare a finanţărilor şi actele de acordare a ajutoarelor, presupune modificarea informaţiilor privind actele finalizate, ca urmare a amendării acestora prin acte adiţionale sau orice alt tip de acte asimilate acestora.

(4) Actele de acordare a ajutoarelor încărcate în RegAS ulterior datei modificării actului de acordare a finanţării vor fi asociate, automat, noii versiuni a acesteia. Încărcarea noilor acte este condiţionată de finalizarea anterioară a noii versiuni a actului de acordare a finanţării.

(5) Plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv şi rambursările efective ale respectivelor obligaţii vor fi asociate, automat, ultimelor versiuni ale actelor de acordare a ajutoarelor încărcate în RegAS.

Art. 36. - Sistemul va păstra în memorie toate versiunile măsurilor de ajutor, ale actelor de acordare a finanţărilor şi ale actelor de acordare a ajutoarelor.

 

CAPITOLUL X

Încărcarea informaţiilor istorice în baza de date RegAS

 

Art. 37. - În vederea elaborării raportărilor impuse României prin legislaţia Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat şi în vederea verificării eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, este necesară popularea bazei de date RegAS cu informaţii istorice privind ajutoarele acordate şi plătite beneficiarilor de către toţi furnizorii de ajutor, din toate categoriile de fonduri, în perioada 2012-2015.

Art. 38. - (1) Pentru asigurarea încărcării datelor şi informaţiilor istorice, Consiliul Concurenţei transmite furnizorilor solicitări de informaţii în format scris şi electronic. Solicitările de informaţii includ detalii referitoare, printre altele, la datele şi informaţiile necesare, termenele de transmitere, formatul de raportare.

(2) Solicitărilor de informaţii istorice li se aplică prevederile art. 27-29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 39. - Transmiterea informaţiilor solicitate conform prevederilor prezentului articol nu exonerează furnizorii de obligaţia de raportare a ajutoarelor acordate potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

 

CAPITOLUL XI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 40. - (1) RegAS devine funcţional la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) încărcarea efectivă în RegAS a datelor şi informaţiilor referitoare la noile măsuri de ajutor instituite în cursul anului 2016 devine obligatorie la data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a prezentului regulament.

(3) Prin excepţie de la prevederile art. 29, datele şi informaţiile referitoare la măsurile de ajutor aprobate în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2016 şi data prevăzută la alin. (1) se va realiza în termen de o lună de la data prevăzută la alin. (2). Acelaşi termen se aplică şi în cazul actelor de acordare a finanţărilor, actelor de acordare a ajutoarelor, plăţilor, obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv şi rambursărilor efective ale respectivelor obligaţii.

(4) Informaţiile istorice referitoare la ajutoarele acordate în perioada 2012-2015, transmise de către furnizorii măsurilor de ajutor Consiliului Concurenţei în formatul şi termenele solicitate, se încarcă în RegAS de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Consiliul Concurenţei, până la data de 31 decembrie 2016.

(5) Completarea informaţiilor aferente ajutoarelor prevăzute la alin. (4) cu datele referitoare la actele de acordare a finanţărilor, actele de acordare a ajutoarelor, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv şi rambursările efective ale respectivelor obligaţii asociate ajutoarelor istorice emise, efectuate sau impuse în perioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2016, se va realiza de către furnizorii de ajutor, administratorii sau subadministratorii desemnaţi de către aceştia, până la data de 31 decembrie 2016.

(6) Perioada de tranziţie instituită pentru demararea funcţionării efective şi eficiente a RegAS se încheie la data de 31 decembrie 2016.

Art. 41. - Nerespectarea termenelor prevăzute la art. 21, 23, 29 şi 40 alin. (2), (3) şi (5) atrage răspunderea potrivit prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 42. - (1) în cazul repetării faptelor sau al refuzului repetat de a se conforma termenelor stabilite prin prezentul regulament, furnizorilor, administratorilor sau subadministratorilor măsurilor de ajutor li se poate aplica măsura retragerii dreptului de vizualizare a informaţiilor încărcate în RegAS pentru perioade care pot varia între 1 şi 3 luni.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se aduce la cunoştinţa entităţilor vizate, de către administratorul RegAS, prin adresă scrisă şi e-mail adresat utilizatorilor individuali ai entităţilor, cu 5 zile lucrătoare înainte de intrarea în vigoare a acesteia.

Art. 43. - Următoarele fapte ale utilizatorilor individuali atrag retragerea dreptului de acces al acestora la RegAS:

a) nerespectarea regulilor privind confidenţialitatea informaţiilor încărcate în baza de date RegAS prevăzute la art. 25 şi 26;

b) tentativa de a afecta sau afectarea integrităţii ori securităţii bazei de date sau a sistemului informatic RegAS;

c) transmiterea către terţi a informaţiilor privind contul de utilizator şi parola de acces la RegAS.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.