MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 526/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 526         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 13 iulie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

135. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

 

660. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

96. - Hotărâre privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluţia realităţilor pieţei COM (2016) 287 final

 

98. - Hotărâre privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/45/CE privind normele şi standardele de siguranţă pentru navele de pasageri COM (2016) 369 final

 

99. - Hotărâre pentru propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind un sistem de inspecţii pentru operarea în condiţii de siguranţă a navelor de tip ro-ro ferry şi a navelor de pasageri de mare viteză care desfăşoară servicii regulate, de modificare a Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind controlul statului portului şi de abrogare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului COM (2016) 371 final

 

100. - Hotărâre privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinaţie sau de plecare din statele membre ale Comunităţii şi a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile statelor membre COM(2016) 370 final

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

479. - Hotărâre privind aprobarea programului de interes naţional „Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice”

 

483. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională „Poşta Română” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

 

485. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată

 

486. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare

 

492. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi transmiterea lor în administrarea Agenţiei Zonei Montane

 

494. - Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază

 

495. - Hotărâre privind plata unei contribuţii financiare voluntare a României pentru cofinanţarea lucrărilor de refacere şi de dotare a clădirii şcolii generale din localitatea Susnjevica, Republica Croaţia, şi înfiinţarea în cadrul acesteia a unui Centru multifuncţional destinat păstrării şi promovării dialectului, culturii şi tradiţiilor istroromâne

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.056/4.435. - Ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

1.321. - Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii DINAMIC AS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

1.322. - Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii LEUMI BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

711. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 9 din 31 iulie 2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, adoptată în temeiul art. 1 pct. 1.1 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 6 august 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

FLORIN IORDACHE

AUGUSTIN-CONSTANTIN MITU

 

Bucureşti, 7 iulie 2016.

Nr. 135.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 660.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluţia realităţilor pieţei COM (2016) 287 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/471 din 22 iunie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată: Prezenta propunere de Directivă respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 21 iunie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI.

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 27 iunie 2016.

Nr. 96.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/45/CE privind normele şi standardele de siguranţă pentru navele de pasageri COM (2016) 369 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/487 din 22 iunie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată: Prezenta propunere de Directivă respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 27 iunie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 27 iunie 2016.

Nr. 98.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind un sistem de inspecţii pentru operarea în condiţii de siguranţă a navelor de tip ro-ro ferry şi a navelor de pasageri de mare viteză care desfăşoară servicii regulate, de modificare a Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind controlul statului portului şi de abrogare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului COM (2016) 371 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/482 din 22 iunie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată: Prezenta propunere de Directivă respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 27 iunie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 27 iunie 2016.

Nr. 99.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinaţie sau de plecare din statele membre ale Comunităţii şi a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile statelor membre COM (2016) 370 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/486 din 22 iunie 2016,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constată: Prezenta propunere de Directivă respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 27 iunie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 6 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 27 iunie 2016.

Nr. 100.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea programului de interes naţional „Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 133 alin. (1) lit. a) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă programul de interes naţional „Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Fondurile necesare pentru finanţarea programului de interes naţional prevăzut la art. 1 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Art. 3. - (1) Finanţarea programului de interes naţional prevăzut la art. 1 se realizează în baza cererilor de finanţare întocmite de serviciile publice de asistenţă socială în subordinea/coordonarea cărora funcţionează căminele pentru persoane vârstnice, înfiinţate în baza Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cod serviciu social 8730 CR-V-I, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015.

(2) Solicitarea finanţării reprezintă angajamentul serviciilor publice de asistenţă socială de menţinere a performanţei serviciilor sociale furnizate de căminul care face obiectul finanţării, obţinută prin sprijinul acordat în cadrul programului de interes naţional „Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice”.

(3) Constatarea respectării angajamentului prevăzut la alin. (2) se realizează prin efectuarea de către inspectorii sociali a unor vizite neanunţate, în termen de 12 luni de la încheierea finanţării.

Art. 4. - Metodologia de evaluare, de selectare şi de finanţare a cererilor de finanţare se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Monitorizarea implementării şi controlul fondurilor alocate în cadrul programului de interes naţional „Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice” se asigură de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncit, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 479.

 

ANEXĂ

 

PROGRAM

de interes naţional „Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice”

 

Scop:

Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice publice prin menţinerea/redobândirea unei vieţi active şi sănătoase, precum şi identificarea alternativelor de acordare a serviciilor de îngrijire personală pentru persoanele vârstnice aflate pe listele de aşteptare în vederea internării în cămin

Obiectiv general:

Creşterea capacităţii căminelor pentru persoane vârstnice de a realiza şi aplica planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie al beneficiarului şi de a scurta perioada de soluţionare a cererilor în aşteptare, acordând prioritate identificării de soluţii de acordare a serviciilor de îngrijire în comunitate/la domiciliu

Obiectiv specific:

a) asigurarea de resurse umane de specialitate în vederea revizuirii planurilor individualizate de asistenţă şi îngrijire/ planurilor de intervenţie pentru beneficiarii din căminele pentru persoane vârstnice;

b) implementarea măsurilor de recuperare/reabilitare funcţională psihică şi/sau fizică, de integrare/reintegrare socială, cuprinse în planul individualizat de servicii, şi încurajarea reabilitării în vederea unei vieţi active şi independente;

c) implementarea managementului de caz pentru persoanele vârstnice aflate pe listele de aşteptare ale căminelor pentru persoane vârstnice, din perspectiva identificării unor soluţii alternative de îngrijire la domiciliu sau în comunitate.

Activităţi eligibile:

a) revizuirea planurilor de intervenţie/planurilor individualizate de asistenţă şi îngrijire şi implementarea măsurilor prevăzute în acestea;

b) implementarea metodei managementului de caz pentru persoanele rezidente în cămin, precum şi pentru cele aflate pe lista de aşteptare.

Cheltuieli eligibile:

Suma maximă care poate fi solicitată este de 50% din standardul minim de cost la nivel naţional pentru căminele pentru persoane vârstnice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, în funcţie de capacitatea căminului, din care:

a) minimum 30% pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile personalului de specialitate angajat al căminului pentru persoane vârstnice sau cu care acesta a încheiat contract de prestări de servicii pentru activităţile de evaluare/elaborare/ implementare pian de intervenţie/plan de îngrijire şi asistenţă/ management de caz;

b) restul, până la maximum 50%, pentru acoperirea altor cheltuieli curente de funcţionare.

Indicatori fizici:

a) creşterea ponderii personalului de specialitate din totalul personalului din căminele pentru persoane vârstnice de la 47% la 60%;

b) reducerea numărului cererilor în aşteptare pentru internarea în căminele pentru persoane vârstnice;

c) creşterea numărului persoanelor vârstnice, rezidente în cămine, evaluate ca independente din punctul de vedere al autonomiei fizice, psihice şi mentale, a persoanelor integrate în familie/în comunitate/cu viaţă socială activă.

Indicatori de eficienţă:

a) creşterea gradului de integrare/reintegrare în comunitate a persoanelor vârstnice rezidente în căminele pentru persoane vârstnice prin reluarea/menţinerea contactelor sociale sau, după caz, revenirea în familie şi în comunitate;

b) scurtarea perioadei de aşteptare pentru persoanele vârstnice, cu prioritate, prin identificarea soluţiilor alternative de îngrijire în comunitate/la domiciliul propriu.

Perioadă de derulare:

În limita bugetului alocat, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2016

Buget:

Bugetul aferent acestui program de interes naţional este de 9.000 mii lei.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională „Poşta Română” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională „Posta Română” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

Marius-Raul Bostan

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 483.

 

ANEXĂ

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

Compania Naţională „Poşta Română - S.A.

Bd. Dacia nr. 140, sectorul 2, 020065, Bucureşti

Cod fiscal RO 427410

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.175.740

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.149.240

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

 

2

 

Venituri financiare

5

26.500

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.171740

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.140.807

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

246.133

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

32.163

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

796.761

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

642.784

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

589.434

 

 

 

C2

bonusuri

14

53.350

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

10.200

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

9.050

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

618

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

143.159

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

63.750

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

30.933

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

4.000

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

3.234

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

766

 

1

 

Rezerve legale

25

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

766

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

886

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

886

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

111

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

688

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

55

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

32

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

65.322

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

65.322

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

-

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

26.370

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

24.731

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

2.157

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.986

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

46

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

-

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

996,6

 

8

 

Plăţi restante

55

79.050

 

9

 

Creanţe restante

56

66.553

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 22 septembrie 2015, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:

*f) determinarea preţului în funcţie de masă pentru vânzările directe către populaţie şi pentru preambalare;”.

2. La articolul 6, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

„(7) Producătorii se asigură că pe aparatele pe care le-au introdus pe piaţă sunt inscripţionate numărul de tip, de lot sau de serie ori alt element de identificare, astfel cum se prevede în anexa nr. 3.”

3. La anexa nr. 4, punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. Modelul aparatului/aparatul (numărul produsului, numărul de tip, numărul de lot sau numărul de serie): “.

*

Prezenta hotărâre transpune Rectificarea la Directiva 2014/31 /UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 13 din 20 ianuarie 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 485.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 765 din 14 octombrie 2015, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Un organism intern acreditat poate fi folosit pentru a desfăşura activităţi de evaluare a conformităţii pentru întreprinderea din care face parte, în scopul punerii în aplicare a procedurilor prevăzute la modulul A2 şi la modulul C2 din anexa nr. 2. Organismul respectiv trebuie să fie o parte separată şi distinctă a întreprinderii şi să nu fie implicat în proiectarea, producerea, furnizarea, instalarea, utilizarea sau întreţinerea mijloacelor de măsurare pe care le evaluează.”

2. La anexa nr. 1, punctul 7.6 va avea următorul cuprins:

„7.6. Un mijloc de măsurare trebuie să fie proiectat astfel încât să permită controlul măsurărilor după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare şi punerea sa în funcţiune. Dacă este necesar, în componenţa mijlocului de măsurare trebuie să intre un echipament special sau un software pentru realizarea acestui control. Procedura de încercare trebuie să fie descrisă în manualul de utilizare.

Dacă un mijloc de măsurare are asociate programe software care au şi altă funcţie în afară de cea de măsurare, programele software care sunt esenţiale pentru caracteristicile metrologice trebuie să fie identificabile şi să nu fie influenţate într-o manieră inadmisibilă de programele software asociate.”

3. La anexa nr. 3, punctele 8.2 şi 10 vor avea următorul cuprins:

„8.2. Producătorul trebuie să precizeze dacă contorul de apă este destinat măsurării curgerii inverse. Contoarele de apă care nu sunt proiectate pentru măsurarea curgerii inverse trebuie să fie capabile fie să prevină curgerea inversă, fie să reziste la o curgere inversă accidentală fără a suporta o deteriorare sau modificare a proprietăţilor metrologice.

......................................................................................

10. Întreprinderea de utilitate publică sau persoana legal desemnată pentru instalarea contorului de apă trebuie să determine condiţiile de utilizare prevăzute la pct. 1-3, astfel încât contorul de apă să fie corespunzător pentru măsurarea cu exactitate a consumului estimat sau prognozabil.

EVALUAREA CONFORMITĂŢII

Procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 14 din hotărâre, pe care producătorul le poate alege, sunt următoarele:

B + F sau B + D sau H1.”

*

Prezenta hotărâre transpune Rectificarea la Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), serial L, nr. 13 din 20 ianuarie 2016.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 486.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi transmiterea lor în administrarea Agenţiei Zonei Montane

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în administrarea Agenţiei Zonei Montane, conform anexei.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) se face prin protocol încheiat între părţile implicate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Agenţia Zonei Montane va pune în aplicare prevederile actelor normative în vigoare privind executarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, pentru bunurile imobile preluate, în termen de 90 de zile de la data semnării protocolului prevăzut la art. 2.

Art. 4. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 492.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a căror valoare de inventar se actualizează şi care se transmit în administrarea Agenţiei Zonei Montane

 

Nr. crt.

Codul de clasificaţie şi nr. M.F.P.

Persoana juridică de la care se transmit bunurile (denumire şi CUI)

Persoana juridică la care se transmit bunurile

(denumire şi CUI)

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

1.

Cod 8.29.08,

MFP 60390

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, CUI 4541629

Agenţia Zonei Montane CUI 34505733

Motel Runc - sediu CEFIDEC

Suprafaţa construită - 563 mp;

S + P + 2;

Suprafaţa desfăşurată - 1.957 mp;

Suprafaţa curte - 567,4 mp

2.667.001

2.

Cod 8.28.12,

MFP 104396

Clădire săli curs şi spaţii de cazare

Suprafaţa construită - 374 mp;

Suprafaţa desfăşurată - 1.390 mp

403.718

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază, potrivit datelor prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Serviciul de Protecţie şi Pază îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la bunurile publice prevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Lucian Silvan Pahonţu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 494.


*) Anexa nu se publică fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind plata unei contribuţii financiare voluntare a României pentru cofinanţarea lucrărilor de refacere şi de dotare a clădirii şcolii generale din localitatea Susnjevica, Republica Croaţia, şi înfiinţarea în cadrul acesteia a unui Centru multifuncţional destinat păstrării şi promovării

dialectului, culturii şi tradiţiilor istroromâne

 

Având în vedere prevederile art. 15 şi 17 din Tratatul privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Croaţia, încheiat la Bucureşti, la 16 februarie 1994, ratificat prin Legea nr. 79/1994,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata contribuţiei financiare voluntare a României pentru cofinanţarea lucrărilor de refacere şi de dotare a clădirii şcolii generale din localitatea Susnjevica, Republica Croaţia, şi înfiinţarea în cadrul acesteia a unui Centru multifuncţional destinat păstrării şi promovării dialectului, culturii şi tradiţiilor istroromâne.

(2) Plata contribuţiei prevăzute la alin. (1) este în limita sumei de 60.000 euro.

Art. 2. - Echivalentul în lei al sumei totale de 60.000 euro prevăzute la art. 1 alin. (2) se asigură din bugetul aprobat pe anul 2016 Ministerului Afacerilor Externe, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri”, şi se calculează pe baza raportului de schimb lei/euro în vigoare la data efectuării plăţii.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 495.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

Nr. 1.056 din 5 iulie 2016

Nr. 4.435 din 5 iulie 2016

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 20 alin, (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice şi ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 12 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Anca Dana Dragu

Adrian Curaj

 

ANEXĂ

 

NORME

privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

 

Art. 1. - (1) Contribuabilii plătitori de impozit pe profit beneficiază de stimulentele fiscale prevăzute de art. 20 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, definite prin prezentele norme, desfăşurate prin mijloace proprii sau în colaborare/asociere/acord, în scopul valorificării.

(2) Stimulentele fiscale pentru activităţile de cercetare-dezvoltare reprezintă reducerea rezultatului fiscal de care pot beneficia contribuabilii, prin deducerea suplimentară, în proporţie de 50%, a cheltuielilor efectuate de aceştia în anul fiscal respectiv, pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, precum şi prin aplicarea metodei de amortizare accelerată în cazul aparaturii şi echipamentelor destinate activităţilor de cercetare-dezvolta re.

Art. 2. - (1) Stimulentele fiscale se acordă pentru activităţile de cercetare-dezvoltare desfăşurate atât pe teritoriul naţional, cât şi în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele care aparţin Spaţiului Economic European.

(2) Valorificarea se poate realiza atât în folosul propriu, prin preluarea în activitatea proprie a rezultatelor cercetării, conform cerinţelor activităţii industriale sau comerciale desfăşurate de contribuabil, cât şi prin vânzarea rezultatelor cercetării sau utilizarea acestora în prestarea de servicii ori executarea de lucrări, precum şi prin exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală rezultate.

(3) în situaţia în care activităţile de cercetare-dezvoltare sunt desfăşurate de mai mulţi contribuabili prin colaborare/asociere/ acord, stimulentele fiscale se acordă fiecăruia dintre aceştia, pe baza cheltuielilor eligibile efectuate. Cheltuielile eligibile efectuate de un contribuabil nu sunt luate în calcul la stabilirea stimulentelor fiscale acordate celorlalţi contribuabili,

(4) în situaţia în care o parte dintre activităţile de cercetare-dezvoltare efectuate de un contribuabil sunt efectuate de un terţ, la comanda sa, stimulentele fiscale se acordă acestuia, dacă sunt îndeplinite condiţiile din prezentul ordin, iar contribuabilul beneficiar nu va lua la calculul propriului stimulent fiscal cheltuielile înregistrate din partea acestui terţ.

(5) Deducerile nu se recalculează în cazul nerealizării obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare.

Art. 3. - (1) Cheltuielile eligibile luate în calcul la acordarea deducerii suplimentare la calculul rezultatului fiscal sunt următoarele;

a) cheltuielile cu amortizarea sau cu închirierea imobilizărilor corporale şi necorporale sau o parte din aceste cheltuieli aferentă perioadei de utilizare a imobilizărilor corporale şi necorporale la activităţi de cercetare-dezvoltare;

b) cheltuielile cu personalul care participă la activităţi de cercetare-dezvoltare, inclusiv la activităţi conexe în sprijinul acestora (documentare, efectuarea de studii, experimente, măsurători, încercări, schimb de experienţă);

c) cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile imobilizărilor corporale şi necorporale prevăzute la lit. a);

d) cheltuielile de exploatare, inclusiv: cheltuieli cu serviciile executate de terţi, cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli cu materiile prime, piese, module, componente, cheltuieli privind animalele de experiment, precum şi alte produse, procese sau servicii similare folosite la activităţi de cercetare-dezvoltare;

e) cheltuielile de regie, care pot fi alocate direct rezultatelor cercetării sau proporţional, prin utilizarea unei chei de repartizare; cheia de repartizare este cea folosită de contribuabili pentru repartizarea cheltuielilor comune:

1. În categoria cheltuielilor de regie alocate direct pot fi incluse costurile pentru: chiria locului unde se desfăşoară activităţile de cercetare-dezvoltare, asigurarea utilităţilor, cum sunt: apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică şi termică, gaze naturale corespunzătoare suprafeţei utilizate pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, precum şi cheltuieli pentru consumabile şi birotică, multiplicare şi fotocopiere, servicii poştale şi de curierat, telefon, facsimile, internet, transport, depozitare, aferente activităţilor de cercetare-dezvoltare necesare pentru obţinerea rezultatelor cercetării;

2. În categoria cheltuielilor de regie alocate prin cheie de repartizare pot fi incluse costurile pentru: servicii administrative şi de contabilitate, servicii poştale şi telefonice, servicii pentru întreţinerea echipamentelor şi sistemelor IT, multiplicare şi fotocopiere, consumabile şi birotică, chiria locaţiei unde se desfăşoară activităţile proiectului, asigurarea utilităţilor, cum sunt: apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică şi termică, gaze naturale, şi alte cheltuieli necesare pentru implementarea proiectului.

(2) în situaţia în care cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) nu sunt înregistrate în totalitate pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, acestea vor fi alocate prin utilizarea unei chei de repartizare stabilite de contribuabil.

(3) în situaţia în care cheltuielile de dezvoltare se capitalizează potrivit reglementărilor contabile aplicabile, deducerea fiscală se poate aplica în perioada fiscală în care acestea sunt înregistrate sau în perioada în care sunt transferate drept cheltuieli în contul de profit şi pierdere.

(4) Cheltuielile eligibile sunt cele înregistrate în contabilitate, pe baza documentelor justificative, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 4. - Activităţile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la calculul rezultatului fiscal trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) sunt cuprinse într-un proiect, care conţine cel puţin următoarele elemente: obiectivul stabilit, perioada de desfăşurare, domeniul de cercetare-dezvoltare, sursele de finanţare, categoria rezultatului (de exemplu: studii, scheme, tehnologii, produse informatice, reţete şi altele asemenea), caracterul inovativ (de exemplu: produs nou/modernizat, tehnologie nouă/modernizată, serviciu nou/modernizat);

b) sunt din categoriile activităţilor de cercetare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică. Nu sunt considerate activităţi de cercetare-dezvoltare următoarele:

1. cercetare în domeniul ştiinţelor sociale (incluzând ştiinţele economice, de management al afacerilor şi ştiinţele comportamentale), arte sau relaţii umane;

2. programe curente de testare şi analiză în scopul controlului calităţii sau cantităţii. Nu intră în această categorie activităţile de testare efectuate în vederea soluţionării incertitudinilor ştiinţifice şi tehnologice şi a atingerii obiectivelor activităţilor de cercetare-dezvoltare (de exemplu, testarea rezultatelor intermediare sau a prototipurilor);

3. modificări de natură cromatică sau estetică asupra produselor, serviciilor ori proceselor existente, chiar dacă aceste modificări reprezintă îmbunătăţiri;

4. cercetare operaţională, cum sunt studiile de management sau de eficienţă care sunt întreprinse înainte de începerea unei activităţi de cercetare sau de dezvoltare;

5. acţiuni de corectare în legătură cu deteriorări apărute în producţia comercială a unui produs;

6. activităţi juridice şi administrative în legătură cu aplicarea, brevetarea şi soluţionarea litigiilor legate de invenţii şi vânzarea sau brevetarea invenţiilor;

7. activităţi, inclusiv design şi inginerie în construcţii, legate de construirea, reamplasarea, rearanjarea sau darea în funcţiune a instalaţiilor ori a echipamentelor, altele decât instalaţiile sau echipamentele care sunt folosite în totalitate şi exclusiv în scopul desfăşurării de către întreprindere a activităţilor de cercetare-dezvoltare;

8. studii de cercetare a pieţei, de testare şi dezvoltare a pieţei, de promovare a vânzărilor sau de consum;

9. prospectarea, explorarea, sondarea ori producerea de minereuri, ţiţei sau gaze naturale;

10. activităţile comerciale şi financiare necesare pentru cercetarea pieţei, producţia comercială sau distribuirea unui material, produs, aparat, proces, sistem ori serviciu care este nou sau îmbunătăţit;

11. servicii administrative şi de asistenţă generală (cum ar fi: transportul, depozitarea, curăţarea, repararea, întreţinerea şi asigurarea securităţii) care nu sunt întreprinse în totalitate şi exclusiv în legătură cu o activitate de cercetare-dezvoltare.

Art. 5. - Pentru încadrarea activităţilor ca fiind de cercetare-dezvoltare, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pe baza propunerilor Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, constituie Registrul experţilor pe domenii de cercetare-dezvoltare, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

Art. 6. - În vederea determinării sumei ce reprezintă stimulentul fiscal, cheltuielile eligibile prezentate la art. 3 se însumează şi se vor înscrie în registrul de evidenţă fiscală.

Art. 7. - Amortizarea accelerată în cazul aparaturii şi echipamentelor destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare se realizează conform prevederilor art. 28 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Aparatura şi echipamentele sunt cele prevăzute în subgrupele 2.1 şi 2.2 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - În sensul prezentelor norme, expresiile sau termenii folosiţi au înţelesul din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din Regulamentul UE nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat precum şi comentariile din ghidul specific emis de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - Manualul Frascati.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii DINAMIC AS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 1 iunie 2016, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea DINAMIC AS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, strada Filderman Wilhelm nr. 4, parter, ap. 1, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/3627/14.04.2000, cod unic de înregistrare 12910778/14.04.2000 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-140/04.10.2003, reprezentată de domnul Mureşan Octavian-Ioan, în calitate de conducător executiv/administrator,

s-au constatat următoarele:

1. Prin Decizia asociatului unic al Societăţii DINAMIC AS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din data de 1 octombrie 2015 s-a hotărât: „notificarea Autorităţii de Supraveghere Financiară în vederea retragerii autorizaţiei de funcţionare începând cu data de 01.01.2016, datorită imposibilităţii îndeplinirii prevederilor Ordinului A.S.F. nr. 9/2015 privind majorarea capitalului”.

2. La data de 31 decembrie 2015 Societatea DINAMIC AS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a înregistrat o pierdere în sumă de 12.739 lei.

3. Brokerul a notificat societăţile de asigurare şi/sau reasigurare cu care a colaborat cu privire la decizia de încetare a activităţii şi denunţarea unilaterală a contractelor de intermediere.

4. Brokerul a solicitat societăţilor de asigurare informaţii privind situaţia decontărilor (prime intermediate şi documente cu regim special).

5. Brokerul a transmis notificări asiguraţilor, prin care aceştia au fost înştiinţaţi cu privire la faptul că societatea îşi va înceta activitatea ca broker de asigurare începând cu data de 31 decembrie 2015. Totodată, prin aceeaşi notificare brokerul a comunicat asiguraţilor să se adreseze direct asigurătorilor, pentru contractele aflate în derulare.

6. Conform precizărilor făcute de administratorul Societăţii DINAMIC AS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., brokerul nu are litigii pe rolul instanţelor de judecată din România, cu clienţi, salariaţi/foşti salariaţi, asistenţi în brokeraj şi alte persoane fizice, dar are înregistrat un litigiu cu Societatea EUROINS ROMÂNIA- S.A.

7. La data de 31 decembrie 2015, brokerul nu înregistrează debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asiguram în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şt funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 8 lit. a) şi art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii DINAMIC AS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, strada Filderman Wilhelm nr. 4, parter, ap. 1, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/3627/14.04.2000, cod unic de înregistrare 12910778/14.04.2000, şi radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în cursori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 30 iunie 2016.

Nr. 1.321.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii LEUMI BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5. Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 16 iunie 2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea LEUMI BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, strada Scărlătescu nr. 37, corp I, camerele 1 şi 5, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/6943/04.04.2007, cod unic de înregistrare 21515786/04.04.2007 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-466/19.03.2008, reprezentată de domnul Marius Ionescu, în calitate de director general,

a constatat următoarele:

1. Prin Hotărârea comitetului de conducere a Bank Leumi Romania - S.A. nr. 14/2016, în calitate de unic asociat al Societăţii LEUMI BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., s-a hotărât să se solicite retragerea autorizaţiei de funcţionare începând cu 1 ianuarie 2016.

2. Situaţia financiară a Societăţii LEUMIBROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. a fost verificată, la data de 31 decembrie 2015, societatea înregistrând un profit în valoare de 41.021 lei.

3. Brokerul a notificat toate societăţile de asigurare cu care a colaborat cu privire la decizia de încetare a activităţii de intermediere şi denunţarea unilaterală a contractelor de intermediere.

4. Brokerul a solicitat tuturor societăţilor de asigurare informaţii privind situaţia decontărilor (prime intermediate şi documente cu regim special).

5. Brokerul a procedat la notificarea asiguraţilor cu privire la încetarea activităţii, iar pentru contractele aflate în derulare acestora li s-a comunicat să se adreseze direct asigurătorilor.

6. Brokerul nu are înregistrat niciun litigiu pe rolul instanţelor de judecată cu asigurătorii şi/sau reasiguratorii, clienţii, păgubiţii, salariaţii/foştii salariaţi, asistenţii în brokeraj şi alte persoane fizice/juridice.

 7. La data de 31 decembrie 2015, brokerul nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de

Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii LEUMI BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L, denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, strada Scărlătescu nr. 37, corp I, camerele 1 şi 5, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/6943/04.04.2007, cod unic de înregistrare 21515786/04.04.2007, reprezentată de domnul Marius Ionescu, în calitate de director general, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-466/19.03.2008, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în cursori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 30 iunie 2016.

Nr. 1.322.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 106 lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 6 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în cazul în care membrii subcomisiei de soluţionare a contestaţiilor apreciază că răspunsul corect este altul decât cel indicat în barem sau că răspunsul corect Indicat în barem nu este singurul răspuns corect ori că se impune anularea uneia sau mal multor întrebări din testul-grilă, iar membrii subcomisiei de elaborare a subiectelor sunt de acord cu această soluţie, subcomisia de soluţionare a contestaţiilor adoptă baremele definitive.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Mircea Aron

 

Bucureşti, 16 iunie 2016.

Nr. 711.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.