MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 520/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 520         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 11 iulie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

124. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

649. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

127. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 

652. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

470. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea BĂIŢA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

471. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

472. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea IOR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

842. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 117/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură privind achiziţiile publice de servicii de consiliere finanţate prin Măsura 2 „Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei”, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală

 

1.015. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0356 Poienile de la Şard

 

2.186. - Ordin al ministrului culturii privind declasarea din Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului Casă, situat în strada Berechet nr. 10A, sectorul 2, Bucureşti

 

4.294. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.892/2016 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2016

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

38. - Hotărâre pentru aprobarea contractării plafonului de emitere a unei scrisori de garanţie bancară de la ING BANK, în favoarea Direcţiei de Taxe şi Impozite Locale Sector 5

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

1.290. - Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8 din 23 martie 2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 25 martie 2016, cu următoarele completări:

1. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Disponibilul sumei prevăzute la alin. (1), rămasă necontractată până la data de 15 mai 2016, se alocă, în condiţiile prevăzute la alin. (2), pentru împrumuturi în vederea finanţării cheltuielilor necesare finalizării proiectelor cu o valoare de peste 5 milioane euro pe proiect, finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor acestora.”

2. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 71 şi 72, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - (1) Lista proiectelor finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 1 alin. (6), precum şi sumele aferente se aprobă prin ordin comunal ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului fondurilor europene, emis în termen de 5 zile de la data publicării prezentei legi.

(2) Pentru contractarea împrumuturilor prevăzute la art. 1 alin. (6), documentele prevăzute la art. 4 alin. (4) se depun până la data de 30 septembrie 2016 inclusiv la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, care după verificare le transmit, prin registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, în atenţia Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

Art. 72. - (1) Se autorizează deschiderea pe numele unităţii din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale care gestionează reţelele securizate de comunicaţii de date de arie extinsă a unui cont de disponibilităţi 50.XX.XX «Disponibil din sume încasate pentru plata de servicii de comunicaţii aferente reţelelor securizate de comunicaţii de date de arie extinsă», la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială se află sediul unităţii respective.

(2) Beneficiarii serviciilor de comunicaţii achiziţionate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale de pe piaţa publică, prin unitatea care gestionează reţelele securizate de comunicaţii de date de arie extinsă, vor vira în contul deschis conform alin. (D sumele necesare pentru plata cheltuielilor aferente respectivelor servicii de comunicaţii.”

Art. II. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se pot aloca fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Societăţii Române de Televiziune pentru stingerea obligaţiilor restante la data intrării în vigoare a prezentei legi, către Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune.

(2) Din creditele bugetare prevăzute în bugetul Societăţii Române de Televiziune pe anul 2016 pentru închirierea staţiilor şi circuitelor datorate operatorilor economici din sistemul comunicaţiilor se pot efectua plăţi în limita a maximum 40% din obligaţiile restante către Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune.

(3) Diferenţa de sume până la stingerea integrală a obligaţiilor restante la data intrării în vigoare a prezentei legi către Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune se poate plăti din fonduri de la bugetul de stat numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) obţinerea unei opinii favorabile din partea Comisiei Europene cu privire la compatibilitatea măsurii prevăzute în cuprinsul prezentului articol cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat;

b) prezentarea de către Societatea Română de Televiziune Parlamentului a unui plan de eficientizare a activităţii acesteia care să cuprindă măsuri de natură juridică, economico-financiară, administrativă şi editorială specifice, aprobat de Consiliul de administraţie.

(4) Pentru plata obligaţiilor prevăzute la alin. (1), Societatea Română de Televiziune poate utiliza şi sume din veniturile proprii realizate de aceasta.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI,

FLORIN IORDACHE

CÂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TÂRICEANU

 

Bucureşti, 7 iulie 2016.

Nr. 124.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 649.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 4 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV. 2 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 28 ianuarie 2016.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI,

FLORIN IORDACHE

CÂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TÂRICEANU

 

Bucureşti, 7 iulie 2016.

Nr. 127.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României În calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti. 6 iulie 2016.

Nr. 652.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea BĂIŢA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea BĂIŢA - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 470.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

Societatea BĂIŢA- S.A.

Ştei, str. Cuza Vodă nr. 9, judeţul Bihor CU114322197

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

 

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an 2016

- mii lei -

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

 

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

12.144

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

 

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

12,109

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

12.109

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

5.441

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

439

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

4.699

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

3.128

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

3.128

 

 

 

C2

bonusuri

14

 

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

109

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

399

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.063

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.530

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

35

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

5,32

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

29,68

 

1

 

Rezerve legale

25

1,75

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

27,93

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

50

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

50

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

80

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

80

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3.258

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.258,33

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

151,80

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

997.12

 

8

 

Plăţi restante

55

145

 

9

 

Creanţe restante

56

215

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA MECANICA ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 471.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

Societatea UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE - S.A.

Localitatea Orăştie, str. N. Titulescu nr. 60

CU115657042

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

 

 

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

- mii lei -

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

7.376

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

7.356

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

20

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

14.054

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

14.040

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

4.283

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

220

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1.816

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

1.341

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

1.201

 

 

 

C2

bonusuri

14

140

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

35

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

112

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

328

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

7.721

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

14

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-6.678

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

583

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

583

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

75

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

73

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

1.741

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.589

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

112

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.905

 

8

 

Plăţi restante

55

122.485

 

9

 

Creanţe restante

56

100

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea IOR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu

modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea IOR - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) şi art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 472.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

Societatea IOR - S.A.

Bucureşti, sectorul 3, str. Bucovina nr. 4

Cod unic de înregistrare RO 340312

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

 

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

- mii lei -

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

23.625

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

22.715

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

889

 

2

 

Venituri financiare

5

910

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

23.395

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

20.725

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

5.216

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

166

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

13.138

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

8.753

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

7.783

 

 

 

C2

bonusuri

14

970

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

1.580

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

395

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

2.410

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2.205

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

2.670

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

230

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

100

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

130

 

1

 

Rezerve legale

25

12

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

118

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

5.039

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

1.115

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

5.039

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

363

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

350

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

2.163

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1 948

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

66

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

990

 

8

 

Plăţi restante

55

2.587

 

9

 

Creanţe restante

56

2.500

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 117/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură privind achiziţiile publice de servicii de consiliere finanţate prin Măsura 2 „Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei”, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 91.485 din 24 iunie 2016, întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR,

în baza prevederilor:

- art. 65 şi 66 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului;

- art. 22 şi art. 31 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 117/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură privind achiziţiile publice de servicii de consiliere finanţate prin Măsura 2 „Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei”, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 şi 102 bis din 10 februarie 2016.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

 

Bucureşti, 4 iulie 2016.

Nr. 842.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0356 Poienile de la Şard

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.276/AC din 19 mai 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj nr. 10.385 din 15 septembrie 2015, Decizia etapei de încadrare nr. 68 din 21 septembrie 2015 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Avizul Ministerului Culturii nr. 181 din 12 aprilie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 218.142 din 17 martie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 89.074/321.068 din 20 aprilie 2016, Adresa Direcţiei generale păduri nr. 27.877/ES din 14 aprilie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0356 Poienile de la Şard, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 mai 2016.

Nr. 1.015.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial” Bucureşti, şos. Panduri nr. 1,

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului Casă, situat în strada Berechet nr. 10A, sectorul 2, Bucureşti

 

Având în vedere Referatul nr. 923 din 15 septembrie 2015 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de declasare din Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului Casă, situat în strada Berechet nr. 10A, sectorul 2, Bucureşti, având cod LMI 2010 B-II-m-B-18125,

în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a), art. 19 alin. (1)-(3) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se declasează monumentul istoric Casă, situat în strada Berechet nr. 10A, sectorul 2, Bucureşti, având cod LMI 2010 B-II-m-B-18125, din categoria monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice LMI 2010 B-II-m-B-18125.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Vlad Tudor Alexandrescu

 

Bucureşti, 17 martie 2016.

Nr. 2.186.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.892/2016 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2016

 

Având în vedere solicitările inspectoratelor şcolare judeţene Bacău nr. 3.922 din 22 iunie 2016, Bihor nr. 631 din 23 iunie 2016, Buzău nr. 4.867 din 14 iunie 2016, Cluj nr. 6.325 din 22 iunie 2016, Covasna nr. 5.504 din 22 iunie 2016, Galaţi nr. 6.014 din 22 iunie 2016, Neamţ nr. 6.367 din 22 iunie 2016, Prahova nr. 1.687 din 16 iunie 2016,

în temeiul art. 10 alin. (1) şi art. 11 alin. (1), (2) şi (4) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Procesului-verbal al Comisiei de Contestaţii numite prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.736/20161), încheiat în data de 23 iunie 2016, precum şi al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.892/2016 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 şi 450 bis din 16 iunie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se aprobă Lista nominală a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2016, cuprinzând 12.057 de beneficiari, potrivit anexei**) care face parte integrantă din prezentul ordin.”

2. În anexă, numerele curente 894, 913, 2441, 3382, 3394, 7980, 8000 şi 8071 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod judeţ înscriere

Localitatea unităţii

Unitatea de învăţământ

Numele solicitantului

Localitatea de domiciliu

Judeţul de domiciliu

Numele elevului

„894

BH

Finiş

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Finiş

Balog F. Terezia

Finiş

BH

Balog A. Debora

.....................

913

BH

Hotar

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Hotar

Murvai A. Alina

Telechiu

BH

Murvai G. George Nicolae

.....................

2441

BZ

Podgoria

Şcoala Gimnazială Podgoria

Toia C. Marieta

Podgoria

BZ

Toia C. Ştefan

.....................

3382

CV

Turia

Şcoala Gimnazială «Kicsi Antal» Turia

Zolde I. Katalin

Turia

CV

Zolde J. Jozsef

.....................

3394

CV

Întorsura Buzăului

Liceul Teoretic «Mircea Eliade» Întorsura Buzăului

Hosu G. Georgeta

Sita Buzăului

CV

Hosu D. Paul-Petru

.....................

7980

NT

Păstrăveni

Şcoala Gimnazială, comuna Păstrăveni

Chiţu N. Elena

Rădeni

NT

Ciuraru F. Cătălina

.....................

8000

NT

Păstrăveni

Şcoala Gimnazială, comuna Păstrăveni

Tataru D. Cristina-Valentina

Păstrăveni

NT

Tataru F. Florin Cristinel

.....................

8071

NT

Războieni

Şcoala Gimnazială «Constantin Virgil Gheorghiu», comuna Războieni

Roman V. Cătălina

Războienii de Jos

NT

Roman V. Iustin Andrei”

 

1) Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.736/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

3. În anexă, numerele curente 8743,8757,8760,8787 şi 8816 se abrogă.

4. În anexă, după numărul curent 12024 se Introduc 38 de noi numere curente, numerele curente 12025-12062, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod judeţ înscriere

Localitatea unităţii

Unitatea de învăţământ

Numele solicitantului

Localitatea de domiciliu

Judeţul de domiciliu

Numele elevului

„12025

BC

Drăguşani

Şcoala Primară Drăguşani

Iordache Aneta

Drăguşani

BC

Cioroabă Ana-Maria

12026

BC

Drăguşani

Şcoala Primară Drăguşani

Bontaş Luminiţa

Drăguşani

BC

Bontaş Elena-Cosmina

12027

BC

Rădoaia

Şcoala Gimnazială Rădoaia

Chiriac Alina

Rădoaia

BC

Roman Maria-Alexandra

12028

BC

Rădoaia

Şcoala Gimnazială Rădoaia

Cozma Sidor-Remus

Rădoaia

BC

Cozma Andreea-Diana

12029

BC

Drăguşani

Şcoala Primară Drăguşani

Preghid Costel

Drăguşani

BC

Preghici Alina-Maria

12030

BC

Parava

Şcoala Gimnazială Parava

Asanache Vasile

Parava

BC

Asanache Alexandru

12031

BC

Parava

Şcoala Gimnazială Parava

Dabija Gabriel

Parava

BC

Dabija Constantin-Marian

12032

BC

Rădoaia

Şcoala Gimnazială Rădoaia

Iradia Viorica

Rădoaia

BC

Iradia Andreea-Maria

12033

BC

Parava

Şcoala Gimnazială Parava

Neculcea Florentina

Parava

BC

Neculcea Mirela-Ana-Maria

12034

BC

Parava

Şcoala Gimnazială Parava

Bratu Elena

Parava

BC

Andronic Ştefano-Sorin

12035

BC

Parava

Şcoala Gimnazială Parava

Andronic Carmen-Liliana

Parava

BC

Andronic Ioana

12036

BC

Parava

Şcoala Gimnazială Parava

Andrei Daniel

Parava

BC

Andrei Adelina-Eleria

12037

BC

Parava

Şcoala Gimnazială Parava

Ţiganciş Constantin

Parava

BC

Ţiganciş Nicu-Daniel

12038

CJ

Turda

Colegiul Tehnic Turda

Hirişcău P. Ecaterina

Turda

CJ

Hirişcău A. Cătălin-Vasile

12039

GL

Independenţa

Şcoala Gimnazială Nr. 1, comuna Independenţa

Mocanu Mihaela-Nicoleta

Independenţa

GL

Mocanu Roberto-Daniele-Nicola

12040

GL

Independenţa

Şcoala Gimnazială Nr. 1, comuna Independenţa

Dumitrache Nicoleta

Independenţa

GL

Dimitrache Ştefan

12041

GL

Independenţa

Şcoala Gimnazială Nr. 1, comuna Independenţa

Gheorghiţă Adriana-Marilena

Independenţa

GL

Banea Maricica-Beatrice

12042

GL

Independenţa

Şcoala Gimnazială Nr. 1, comuna Independenţa

Coman Ţinea

Independenţa

GL

Pavel Mariana

12043

GL

Independenţa

Şcoala Gimnazială Nr. 1, comuna Independenţa

Mihalcea Maria-Nicoleta

Independenţa

GL

Mihalcea Florin-Valentin

12044

GL

Independenţa

Şcoala Gimnazială Nr. 1, comuna Independenţa

Grosu Marian-George

Independenţa

GL

Grosu Ramona-Maria

12045

GL

Independenţa

Şcoala Gimnazială Nr. 1, comuna Independenţa

Pană Alina

Independenţa

GL

Pană Narcisa-Roberta

12046

GL

Independenţa

Şcoala Gimnazială Nr. 1, comuna Independenţa

Leca Paula-Violeta

Independenţa

GL

Leca Mihai

12047

GL

Independenţa

Şcoala Gimnazială Nr. 1, comuna Independenţa

Gheorghiţă Iuliana

Independenţa

GL

Gheorghiţă Gabriel-Antonel

12048

GL

Independenţa

Şcoala Gimnazială Nr. 1, comuna Independenţa

Gheorghiţă Ioana

Independenţa

GL

Gheorghiţă Ştefania

12049

GL

Independenţa

Şcoala Gimnazială Nr. 1, comuna Independenţa

Vicol Dumitru-Boloni

Independenţa

GL

Vicol Maria-Vanessa

12050

GL

Independenţa

Şcoala Gimnazială Nr. 1, comuna Independenţa

Cirinbei Maria-Magdalena

Independenţa

GL

Cirinbei Eduard-Gabriel

12051

GL

Independenţa

Şcoala Gimnazială Nr. 1, comuna Independenţa

Paraschiv Florin

Independenţa

GL

Paraschiv Alin-Andrei

12052

GL

Independenţa

Şcoala Gimnazială Nr. 1, comuna Independenţa

Grosu Cornelia

Independenţa

GL

Grosu Ana-Maria-Marina

12053

GL

Independenţa

Şcoala Gimnazială Nr. 1, comuna Independenţa

Stegaru Adriana

Independenţa

GL

Şerban Mihai-Claudui

12054

GL

Independenţa

Şcoala Gimnazială Nr. 1, comuna Independenţa

Negri Nicu

Independenţa

GL

Negri Adria-Irinel

12055

GL

Independenţa

Şcoala Gimnazială Nr. 1, comuna Independenţa

Cerchez Maricel-Gheorghe

Independenţa

GL

Toader Gianina-Luminiţa

12056

GL

Independenţa

Şcoala Gimnazială Nr. 1, comuna Independenţa

Bajureanu Gherghina

Independenţa

GL

Bajureanu Marian-Bebe

12057

GL

Independenţa

Şcoala Gimnazială Nr. 1, comuna Independenţa

Paraschiv Laurenţiu-Paul

Independenţa

GL

Parschiv Iustin-Alexandru

12058

GL

Independenţa

Şcoala Gimnazială Nr. 1, comuna Independenţa

Bălan Luciana

Independenţa

GL

Bălan Adrian

12059

GL

Galaţi

Liceul Tehnologic de Marină, localitatea Galaţi

Nedelcu Gheorghe

Galaţi

GL

Nedelcu Leonard

12060

GL

Iveşti

Şcoala Gimnazială «Victor Ion Popa», comuna Iveşti

Humulescu Ionela

Iveşti

GL

Humulescu Eduard-Mihail

12061

GL

Buceşti

Şcoala Gimnazială «Negoiţă Dănăilă», satul Buceşti, comuna Iveşti

Burghiu Cornelia

Buceşti

GL

Burghiu Iulia Valentina

12062

GL

Buceşti

Şcoala Gimnazială «Negoiţă Dănăilă», satul Buceşti, comuna Iveşti

Ganea Gigi

Buceşti

GL

Ganea Ionuţ”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 4.294.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea contractării plafonului de emitere a unei scrisori de garanţie bancară de la ING BANK, în favoarea Direcţiei de Taxe şi Impozite Locale Sector 5

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) şi (4) şi art. 21 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- art. 7 şi 8 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

având în vedere Procesul-verbal nr. 4.554 din 7 iulie 2016 privind consultarea electronică a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi votul valabil exprimat,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă contractarea plafonului de emitere a unei scrisori de garanţie bancara de la ING BANK, în limita de 1,500,000 RON, utilizabil în RON, ce urmează a fi garantat 100% cu depozit colateral constituit pe conturile Camerei Auditorilor Financiari din România, deschise la ING BANK, în valuta de emitere a scrisorii în favoarea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5 Bucureşti („D.I.T.L. S5

Art. 2. - Departamentul economico-financiar va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 7 iulie 2016.

Nr. 38.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în şedinţa din data de 20 aprilie 2016, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. 1.888 din 11 aprilie 2016 cu privire la Societatea TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Târgovişte, Bd. Independenţei nr. 15A (spaţiul 102), etaj 1, judeţul Dâmboviţa, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J15/184/01.04.2010, cod unic de înregistrare 26738878/02.04.2010 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-646, reprezentată de domnul Popescu Constantin, în calitate de administrator/conducător executiv,

s-au constatat următoarele:

1. Societatea TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a solicitat prin Adresa înregistrată Sa Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 61.654 din 7 iulie 2015 suspendarea activităţii pe o perioadă de 3 ani.

2. Ca urmare a controlului inopinat desfăşurat la sediul societăţii, în vederea aprobării cererii de suspendare a activităţii, s-a constatat că aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 16 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

3. Prin Decizia Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3.677/2015 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a aprobat, la cerere, suspendarea pe o perioadă de 3 (trei) ani a activităţii Societăţii TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE -S.R.L

4. La data de 22 ianuarie 2016 societatea a transmis Hotărârea asociaţilor Societăţii TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nr. 1 din 22 ianuarie 2016, înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 8.131 din 3 februarie 2016, prin care se solicită autorităţii de supraveghere retragerea autorizaţiei de funcţionare.

5. Ca urmare a activităţii de supraveghere on şi off-site, s-a constatat că după data încheierii controlului în vederea aprobării cererii de suspendare a activităţii, respectiv a Procesului-verbal nr. RG 83.300 din 24 septembrie 2015, brokerul nu a mai desfăşurat activitate de intermediere, fiind astfel respectate prevederile din Decizia Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3.677/2015.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Târgovişte, Bd. Independenţei nr. 15A (spaţiul 102), etaj 1, judeţul Dâmboviţa, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J15/184/01.04.2010, cod unic de înregistrare 26738878/02.04.2010, reprezentată de domnul Popescu Constantin, în calitate de administrator/conducător executiv, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-646, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) După data retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţă clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 29 iunie 2016.

Nr. 1.290.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.
/body>