MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 15/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 15         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 8 ianuarie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Afacerilor Interne

 

2.791/2015. - Ordin al ministrului culturii pentru reacreditarea Muzeului Naţional al Aviaţiei Române

 

2.823/2015. - Ordin al ministrului culturii privind clasarea În Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică A, a Exploatării Miniere Petrila, ansamblu situat în Str. Minei nr. 2, oraşul Petrila, judeţul Hunedoara

 

3.795/2015. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind înfiinţarea, funcţionarea şi desfiinţarea punctelor vamale în cadrul birourilor vamale

 

3.845/2015. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

1.378/2015. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Afacerilor Interne

În temeiul art. 7 alin. (5) şi al art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare Colegiu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Persoanele care exercită funcţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Regulament sunt. fără vreo altă formalitate administrativă, membri ai Colegiului.

(2) Membrul care. din motive obiective, nu poate participa la şedinţa Colegiului la care a fost convocat este înlocuit de un supleant. Supleantul este persoana desemnată de titular ca înlocuitor legal al acestuia.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 299/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 62/2013 privind componenţa Colegiului Ministerului Afacerilor Interne, nepublicat.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2016.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Afacerilor Interne

 

 

CAPITOLUL I

Organizarea Colegiului şi domeniul de activitate

 

Art. 1. - (1) Pe lângă ministrul afacerilor interne, denumit în continuare ministru, funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare Colegiu.

(2) Colegiu] analizează şi dezbate teme referitoare la problemele importante ale ministerului, politicile acestuia ori la managementul instituţiei.

Art. 2. - (1) Colegiul adoptă recomandări care se supun deciziei ministrului,

(2) Recomandările adoptate de Colegiu se referă, fără a se limita la prezenta enumerare, la:

a) fundamentarea şi implementarea proceselor de modernizare a ministerului şi instituţiilor/structurilor subordonate;

b) strategiile, direcţiile de acţiune sau priorităţile ministerului sau instituţiilor/structurilor subordonate ori stadiul îndeplinirii unor măsuri;

c) optimizarea cadrului juridic, organizatoric sau instituţional de funcţionare a ministerului sau instituţiilor/structurilor subordonate;

d) perfecţionarea relaţiilor ministerului cu cetăţenii, societatea civilă, cu partenerii interni şi internaţionali, îmbunătăţirea comunicării cu aceştia;

e) politica de resurse umane în minister, protecţia socială şi asistenţa medicală ale personalului;

f) respectarea şi aplicarea standardelor interne şi internaţionale în materie de drepturi ale omului şi de drept umanitar;

g) politici privind utilizarea eficientă a resurselor financiare şi logistice ale ministerului;

h) politici şi rezultate privind gestionarea fondurilor europene/externe;

i) alte problematici stabilite de ministru.

Art. 3. - (1) Activitatea Colegiului se desfăşoară io şedinţe conduse de ministru sau de secretarul de stat desemnat de acesta.

(2) Convocarea şedinţelor şi ordinea de zi se stabilesc de ministru.

(3) Pentru fiecare şedinţă se redactează o minută, în care se consemnează recomandările adoptate.

Art. 4. - (1) Colegiul are în compunere persoane care exercită următoarele funcţii:

a) secretar de stat;

b) secretar general;

c) conducător al următoarelor structuri din aparatul central al ministerului: Corpul de control al ministrului, Direcţia audit public intern, Direcţia generală management operaţional, Direcţia generală management resurse umane, Direcţia generală pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului, Direcţia generală logistică, Direcţia generală financiară, Direcţia generală juridică, Direcţia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale, Direcţia secretariat general şi protocol şi Unitatea de politici publice;

d) inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, director general al Direcţiei Generale Anticorupţie;

e) conducător al unei structuri a aparatului central al ministerului, alta decât cele prevăzute la lit. c);

f) conducător al unei instituţii/structuri subordonate ministerului, alta decât cele prevăzute la lit. d);

g) consilier al ministrului.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) au calitatea de membri permanenţi şi participă la toate şedinţele Colegiului.

(3) în funcţie de ordinea de zi stabilită, la şedinţele Colegiului pot fi convocaţi şi: subsecretarii de stat, secretarii generali adjuncţi şi membrii prevăzuţi la alin. (1) lit. e)-g).

Art. 5. - La şedinţele Colegiului pot fi invitaţi preşedinţi ai organizaţiilor sindicale ale poliţiştilor, reprezentative la nivelul aparatului central sau al unei instituţii/structuri subordonate ministerului, precum şi preşedintele Corpului Naţional al Poliţiştilor.

Art. 6. - (1) Activitatea Colegiului este sprijinită, la nivel de experţi, de un comitet de suport decizional, denumit în continuare comitet. Acesta are ca scop armonizarea punctelor de vedere referitoare la documente deja întocmite de structuri sau identificarea unor soluţii de rezolvare/implementare a problematicilor cu care a fost sesizat.

(2) Din comitet face parte personal cu funcţii de conducere desemnat de membrii Colegiului, în funcţie de temele care fac obiectul analizei şi dezbaterii în şedinţele Colegiului.

(3) Comitetul îşi desfăşoară activitatea în întâlniri de lucru, ale căror concluzii se consemnează în minute.

(4) La activitatea comitetului, personalul prevăzut la alin. (2) poate fi însoţit şi de personal de execuţie, cu expertiză în domeniul analizat.

Art. 7. - (1) Secretariatul Colegiului şi al comitetului se asigură de Direcţia secretariat general şi protocol.

(2) Personalul care compune Secretariatul se desemnează prin dispoziţie a conducătorului structurii prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL II

Funcţionarea Colegiului

 

Art. 8. - (1) Ministrul stabileşte, din oficiu ori la propunerea secretarilor de stat sau a secretarului general, temele care urmează a fi analizate şi dezbătute de Colegiu.

(2) Temele de lucru se pot referi la:

a) documente deja întocmite de structuri care necesită a fi definitivate:

b) problematici care necesită soluţii de rezolvare/ implementare.

(3) Temele de lucru stabilite se comunică secretarului general.

Art. 9. - (1) Secretarul general stabileşte structurile care, în funcţie de temele de lucru, trebuie să desemneze personal în comitet, potrivit art. 6 alin. (2).

(2) întâlnirile de lucru ale comitetului se desfăşoară la data stabilită de secretarul general şi sunt conduse de acesta sau de un secretar general adjunct.

Art. 10. - (1) Comitetul definitivează documentele cu care a fost sesizat sau, după caz, întocmeşte un raport, pentru fiecare temă stabilită, ce cuprinde soluţiile de rezolvare/implementare identificate şi recomandările adresate Colegiului.

(2) Activitatea comitetului se încheie atunci când Colegiul îşi însuşeşte documentele rezultate potrivit alin. (1), fără a formula alte solicitări asupra temelor de lucru.

Art. 11. - (1) Secretarul general prezintă ministrului documentele rezultate potrivit art. 10 alin. (1), pentru a decide.

(2) Secretariatul convoacă membrii Colegiului, la data stabilită de ministru.

(3) Convocarea membrilor Colegiului se face, de regulă, cu minimum 3 zile înainte de data desfăşurării şedinţei, ori, în timp util, dacă există o situaţie justificată care reclamă un termen mai scurt.

(4) Cu această ocazie, Secretariatul pune la dispoziţia celor convocaţi ordinea de zi şi materialele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 12. - (1) în şedinţa Colegiului, fiecare membru îşi exprimă liber opiniile cu privire la temele stabilite.

(2) Dacă se consideră necesar, membrii Colegiului pot propune continuarea activităţii comitetului şi reluarea dezbaterii în cadrul unei alte şedinţe.

(3) în funcţie de recomandările adoptate, ministrul îşi însuşeşte documentele rezultate sau stabileşte sarcini pentru structurile ministerului, termene de raportare sau de îndeplinire a sarcinilor ori practici care trebuie adoptate la nivelul ministerului.

Art. 13. - Pentru buna funcţionare a Colegiului şi a comitetului, Secretariatul îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) consemnează temele de lucru stabilite de ministru şi, potrivit celor dispuse de secretarul general, asigură convocarea comitetului:

b) diseminează membrilor comitetului materialele care fac obiectul temelor de lucru şi realizează orice schimb de informaţii/documente necesar activităţii comitetului;

c) preia documentele rezultate din activitatea comitetului;

d) asigură convocarea membrilor Colegiului, în raport de temele de analiză şi potrivit dispoziţiilor primite, precum şi transmiterea ordinii de zi şi a materialelor înscrise pe ordinea de zi;

e) redactează minutele întâlnirilor de lucru ale comitetului şi minutele şedinţelor Colegiului;

f) ia măsuri adecvate, organizatorice/administrative, pentru buna desfăşurare a şedinţelor Colegiului şi a întâlnirilor de lucru ale comitetului:

g) diseminează sarcinile stabilite de ministru şi preia informările/raportările stabilite ca sarcină a structurilor pentru şedinţe viitoare;

h) organizează şi păstrează arhiva Colegiului şi a comitetului.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 14. - Comunicarea informaţiilor necesare activităţii Colegiului, inclusiv a celor care privesc constituirea şi funcţionarea comitetului se realizează, de regulă, prin poşta electronică.

Art. 15. - Structurile cu atribuţii de control urmăresc sistematic modul în care unităţile ministerului au executat sarcinile stabilite de ministru, au respectat termenele de raportare sau de îndeplinire a acestor sarcini ori au implementat practicile adoptate la nivelul ministerului.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

pentru reacreditarea Muzeului Naţional al Aviaţiei Române

 

În baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 5.289 din 24 noiembrie 2015,

în conformitate cu prevederile art. 12 şi 18 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,

în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;

ministrul culturii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se reacreditează Muzeul Naţional al Aviaţiei Române cu sediul în Bucureşti.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Vlad Tudor Alexandrescu

 

Bucureşti, 2 decembrie 2015.

Nr. 2.791.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică A, a Exploatării Miniere Petrila, ansamblu situat în Str. Minei nr. 2, oraşul Petrila, judeţul Hunedoara

 

Având în vedere Referatul nr. 134 din 10 decembrie 2015 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică A, a Exploatării Miniere Petrila, situată în Str. Minei nr. 2, oraşul Petrila, judeţul Hunedoara,

în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. b) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se clasează ca monument istoric în categoria ansamblu, grupa valorică A, Exploatarea Minieră Petrila, situată în Str. Minei nr. 2, oraşul Petrila, judeţul Hunedoara, având codul în Lista monumentelor istorice HD-II-a-A-21106, cu următoarele subcomponente:

- Atelierele mecanice, grupa valorică B, categoria monument, codul în Lista monumentelor istorice HD-II-m-B-21106.01;

- Clădirea compresoarelor vechi şi termocentrala cu coşul de fum, grupa valorică A, în categoria monument codul în Lista monumentelor istorice HD-II-m-A-21106.02;

- Mina Deak, grupa valorică A, în categoria monument, codul în Lista monumentelor istorice HD-II-m-A-21106.03;

- Puţul nou cu schip, grupa valorică B, în categoria monument, codul în Lista monumentelor istorice HD-II-m-B-21106.04;

- Puţul centru (turnul şi hala), grupa valorică B, în categoria monument, codul în Lista monumentelor istorice HD-II-m-B-21106.05;

- Preparaţia veche, grupa valorică B, în categoria monument, codul în Lista monumentelor istorice HD-II-m-B-21106.06.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt înscrise în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Vlad Tudor Alexandrescu

 

Bucureşti, 21 decembrie 2015.

Nr. 2.823.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie a Exploatării Miniere Petrila, situată în Str. Minei nr. 2, oraşul Petrila, judeţul Hunedoara

Coordonate puncte de contur:

 

A1

439171,753

373485,365

A48

372938.8051

439017.8681

A2

439084,123

373521,341

A49

372953.444

439036.7885

A3

439022,893

373507,701

A50

372967.5669

439050.9011

A4

438989,194

373485,349

A51

372987.7659

439064.6856

A5

438998,462

373441,352

A52

372998.5414

439073.6329

A6

438980,616

373397,875

A53

373021.8955

439089.75

A7

438837,712

373254,698

A54

373036.9598

439102.7434

A8

438808,346

373209,525

A55

373057.094

439112.2245

A9

438782,246

373183,277

A56

373076.589

439117.9803

A10

438779,574

373174,251

A57

373108.933

439121.6698

A11

438749,098

373131,234

A58

373116.0227

439126.3924

A12

373117.774

438770.5052

A59

373145.6096

439139.569

A12

373096.9676

438738.4894

A60

373167.9107

439160.8208

A13

373083.6827

438721.2879

A61

373167.4677

439175.5791

A14

373040.617

438692.769

A62

373173.8291

439180.4003

A15

372970.7551

438666.8941

A63

373181.0084

439170.3255

A16

372879.4333

438654.679

A64

373191.1618

439167.2262

A17

372840.692

438647.6518

A65

373198.5463

439170.3255

A18

372812.6656

438641.2072

A66

373216,1213

439188.7732

A19

372794.1737

438640.2906

A67

373227.8232

439218.4861

A20

372781.9405

438640.9589

A68

373237.86

439225.57

A21

372728.5365

438646.7572

A69

373342.1996

439259.7213

A22

372680.7759

438651.1777

A70

373361.6121

439260.77

A23

372661.4556

438651.6527

A71

373431.529

439278.6353

A24

372631.1154

438650.712

A72

373446.4456

439280.9966

A25

372618.5062

438649.515

A73

373475.9835

439279.078

A26

372611.8728

438648.3248

A74

373491.4909

439281.8821

A27

372600.0301

438643.4236

A75

373496.8657

439285.6073

A28

372583.8375

438641.5341

A76

373526.5513

439301.251

A29

372592.7844

438655.1614

A77

373542.8431

439313.7189

A30

372596.769

438665.5759

A78

373563.9627

439331.8715

A31

372595.5041

438684.9024

A79

373574.1533

439341.7595

A32

372603.7518

438685.5677

A80

373575.0394

439348.1056

A33

372599.2579

438746.4975

A81

373608.0036

439382.491

A34

372413.1974

438773.8747

A82

373640.5091

439347.9091

A35

372422.0391

438782.1635

A83

373648.4466

439348.1875

A35’

372437.9684

438797.0966

A84

373654.713

499344.7075

A36

372461.1793

438809.7872

A85

373668,4991

439327 4469

A37

372480.2288

438821.9306

A86

373669.1954

439317.007

A38

372489.7651

438833.6159

A87

373666.8281

439308.5159

A39

372553.0566

438857.9421

A88

373658.4715

439289.9574

A40

372642.5602

438887.1643

A89

373648.999

439265.6736

A41

372726.4388

438918.563

A90

373626.9759

439255.437

A42

372739.4122

438917.9066

A91

373601.2726

439327.0285

A43

372822.4585

438940.784

A92

373586.0586

439222.6932

A44

372839.7016

438947.184

A93

373579.5383

439220.9556

A45

372866.1409

438959.9838

A94

373571.714

439215.3084

A46

372890.1638

438975.9501

A95

373566.063

439209.6612

A47

372912.6942

438998.6684

A96

373528.68

439185.769

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind înfiinţarea, funcţionarea şi desfiinţarea punctelor vamale în cadrul birourilor vamale

 

Având în vedere art. 5 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind înfiinţarea, funcţionarea şi desfiinţarea punctelor vamale în cadrul birourilor vamale, astfel cum sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia Generală a Vămilor Direcţia generală de organizare şi resurse umane, Direcţia tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală, direcţia generală regională a finanţelor publice şi direcţia regională vamală corespunzătoare în cadrul căreia funcţionează biroul vamal vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 553/2005 privind aprobarea Normelor unitare de structură pentru înfiinţarea şi funcţionarea punctelor vamale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 13 aprilie 2005, se abrogă.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 28 decembrie 2015.

Nr. 3.795.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

privind înfiinţarea, funcţionarea şi desfiinţarea punctelor vamale în cadrul birourilor vamale

 

Art. 1. - Activitatea vamală se exercită de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală a Vămilor şi prin direcţiile regionale vamale şi birourile vamale care funcţionează în cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.

Art. 2. - (1) Punctele vamale se înfiinţează şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul şi în subordinea directă a birourilor vamale, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea Direcţiei Generale a Vămilor.

(2) Punctele vamale care se înfiinţează trebuie să fie amplasate în conformitate cu deciziile administraţiilor locale referitoare la restricţiile de circulaţie impuse mijloacelor de transport marfă.

(3) înfiinţarea unui punct vamal poate fi:

a) solicitată de un operator economic, când punctul vamal înfiinţat funcţionează numai pentru operatorul economic solicitant;

b) dispusă, la iniţiativa Direcţiei Generale a Vămilor, din raţiuni de ordin economic şi de facilitare a comerţului, când punctul vamal înfiinţat funcţionează pentru orice persoană.

Art. 3. - În aplicarea art. 2 alin. (3) lit. a), operatorul economic solicitant trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) să aibă statutul de operator economic autorizat (AEO);

b) să nu aibă obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţii individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate la plată, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii;

c) să nu înregistreze debite faţă de autoritatea vamală;

d) să fi plasat bunuri sub un regim vamal determinat în baza unui număr de cel puţin 5.000 de operaţiuni vamale, în perioada ultimelor 12 luni anterioare lunii în care a fost depusă cererea pentru înfiinţarea punctului vamal;

e) să întocmească şi să depună declaraţiile vamale numai în nume propriu şi pe seama sa;

f) să asigure în mod gratuit spaţiul necesar desfăşurării activităţii personalului vamal, corespunzător funcţionării în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

g) să asigure în mod gratuit toate utilităţile necesare funcţionării punctului vamal;

h) să asigure în mod gratuit birotica şi logistica necesare desfăşurării activităţii personalului vamal, inclusiv calculatoare cu acces la internet şi imprimante;

i) să dispună de echipamente IT şi de comunicaţii de date (internet minimum 100 Mb) impuse de utilizarea Sistemului informatic integrat vamal;

j) să asigure transportul gratuit al personalului vamal între sediul biroului vamal şi locaţia punctului vamal, cu respectarea programului de funcţionare aprobat;

k) să dispună de spaţii corespunzătoare din punct de vedere tehnic, destinate exclusiv efectuării controlului fizic total;

l) să dispună de spaţii corespunzătoare şi autorizate conform legislaţiei în vigoare, destinate în mod exclusiv depozitării şi conservării bunurilor;

m) să constituie o garanţie în contul biroului vamal în subordinea căruia îşi va desfăşura activitatea punctul vamal, potrivit prevederilor art. 189-200 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare, a cărei valoare de referinţă corespunde cuantumului drepturilor vamale la import care s-ar putea naşte cu privire la mărfurile importate de operatorul economic pe o perioadă de cel puţin o săptămână, fiind stabilită de biroul vamal împreună cu operatorul economic pe baza datelor referitoare la mărfurile importate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care a fost depusă cererea pentru înfiinţarea punctului vamal, luându-se în calcul taxele vamale cele mai ridicate aferente acestor mărfuri.

Art. 4. - (1) în cazul înfiinţării punctului vamal la solicitarea unui operator economic, cererea de înfiinţare se adresează, în scris, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor şi va fi însoţită de toate documentele furnizate de către operatorul economic prin care se probează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3.

(2) La solicitarea Direcţiei Generale a Vămilor, biroul vamal în a cărui arie de competenţă îşi are sediul operatorul economic şi în subordinea căruia urmează să îşi desfăşoare activitatea punctul vamal întocmeşte un raport, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme, în care sunt arătate, în mod detaliat, motivele care justifică sau nu înfiinţarea punctului vamal.

(3) Direcţia Generală a Vămilor analizează cererea operatorului economic împreună cu raportul biroului vama), având în vedere şi alte aspecte funcţionale, cum ar fi: numărul de posturi ale biroului vamal şi personalul vamal existent, distanţa dintre punctul vamal şi sediul biroului vamal în subordinea căruia urmează a funcţiona acesta şi distanţa faţă de sediile altor puncte vamale

(4) Cererea care îndeplineşte cerinţele de la alin. (1), împreună cu propunerea justificată a Direcţiei Generale a Vămilor, se transmite preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea aprobării înfiinţării punctului vamal.

(5) Atunci când cererea îndeplineşte cerinţele de la alin. (1), însă Direcţia Generală a Vămilor, în urma analizei efectuate în conformitate cu alin. (3), constată că nu se justifică înfiinţarea punctului vamal, cererea este respinsă, decizia fiind comunicată în scris solicitantului, cu prezentarea motivelor pe care se întemeiază.

(6) Cererea care nu îndeplineşte cerinţele de la alin. (1) se soluţionează de către Direcţia Generală a Vămilor, prin transmiterea către solicitant a deciziei de respingere a cererii, cu prezentarea motivelor pe care se întemeiază.

(7) Decizia de respingere a cererii poate fi atacată în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - (1) în cazul înfiinţării punctului vamal conform art. 2 alin. (3) lit. b), la solicitarea Direcţiei Generale a Vămilor, biroul vamal în subordinea căruia urmează să funcţioneze punctul vamal întocmeşte un raport în care sunt prezentate motivele care justifică înfiinţarea punctului vamal din raţiuni economice şi de facilitare a comerţului şi este confirmată existenţa necesarului de tehnică de calcul şi comunicaţii.

(2) Direcţia Generală a Vămilor transmite raportul întocmit de biroul vamal Direcţiei tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală care, după ce îl analizează din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor tehnice pentru funcţionarea Sistemului informatic integrat vamal, comunică Direcţiei Generale a Vămilor avizul său favorabil sau nefavorabil privind înfiinţarea punctului vamal.

(3) în baza avizului comunicat de Direcţia tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală, Direcţia Generală a Vămilor analizează raportul biroului vamal, având în vedere o mai bună repartizare a resurselor umane în funcţie de personalul vamal existent, în scopul eficientizării activităţii biroului vamal prin înfiinţarea punctului vamal ce urmează să funcţioneze, şi transmite preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală propunerea de înfiinţare a punctului vamal, în vederea aprobării.

Art. 6. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind înfiinţarea punctului vamal potrivit art. 2 va fi comunicat, de către Direcţia Generală a Vămilor, Direcţiei tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală pentru atribuirea codului de identificare în sistemul informatic şi pentru asigurarea liniei de comunicaţii, precum şi Direcţiei generale de organizare şi resurse umane, direcţiei generale regionale a finanţelor publice şi direcţiei regionale vamale în cadrul căreia funcţionează biroul vamal unde se înfiinţează punctul vamal.

Art. 7. - (1) Activitatea punctului vamal se desfăşoară cu lucrătorii vamali încadraţi potrivit statului de funcţii al biroului vamal în a cărui subordine a fost înfiinţat.

(2) în funcţie de specificul şi volumul activităţii desfăşurate, şeful biroului vamal asigură funcţionarea fiecărui punct vamal prin repartizarea prin ordin de serviciu a personalului necesar şi a unui număr suficient de formulare specifice destinate utilizării în activitatea vamală.

(3) Trimestrial sau ori de câte ori situaţia o cere, şeful biroului vamal întocmeşte planul de supraveghere vamală a punctului/punctelor vamal(e) şi îl transmite spre avizare la Direcţia Generală a Vămilor-Direcţia supraveghere şi control vamal.

Art. 8. - (1) Biroul vamal în subordinea căruia funcţionează punctul vamal înfiinţat conform art. 2 alin. (3) lit. a) are obligaţia să verifice, trimestrial, îndeplinirea de către operatorul economic a condiţiilor prevăzute la art. 3.

(2) în situaţia în care condiţiile prevăzute la art. 3 nu mai sunt întrunite în mod cumulativ, pe baza raportului întocmit de biroul vamal în care se constată acest lucru, Direcţia Generală a Vămilor propune preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală încetarea funcţionării şi desfiinţarea punctului vamal înfiinţat la solicitarea operatorului economic. Raportul biroului vamal este întocmit potrivit modelului din anexă.

 (3) încetarea funcţionării şi desfiinţarea unui punct vamal înfiinţat conform art. 2 alin. (3) lit. a) poate fi propusă preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de Direcţia Generală a Vămilor şi la cererea operatorului economic care a solicitat înfiinţarea punctului vamal.

(4) încetarea funcţionării şi desfiinţarea unui punct vamal înfiinţat conform art. 2 alin. (3) lit. b) poate fi propusă preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de Direcţia Generală a Vămilor, pe baza unui raport întocmit de biroul vamal, când din raţiuni de ordin economic activitatea punctului vamal nu mai poate continua.

(5) Punctele vamale se desfiinţează şi îşi încetează activitatea prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(6) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind desfiinţarea punctului vamal va fi comunicat Direcţiei tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală, pentru închiderea valabilităţii codului de identificare atribuit în sistemul informatic şi desfiinţarea liniei de comunicaţii, dacă este cazul.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, punctele vamale înfiinţate potrivit prevederilor Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 553/2005 privind aprobarea Normelor unitare de structură pentru înfiinţarea şi funcţionarea punctelor vamale îşi încetează activitatea.

 

ANEXĂ

la norme

 

RAPORT

referitor la îndeplinirea/neîndeplinirea condiţiilor necesare pentru înfiinţarea/desfiinţarea punctului vamal …………………. în cadrul biroului vamal ……………..

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din Normele tehnice privind înfiinţarea, funcţionarea şi desfiinţarea punctelor vamale în cadrul birourilor vamale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.795/2015, în urma analizării cererii şi a documentelor depuse la Direcţia Generală a Vămilor şi puse la dispoziţia biroului vamal, în copie, de către solicitant şi a verificării stării de fapt prezentate de către ……………………………………………….. (denumirea completă a operatorului economic), cu sediul în  ………………………………………………..(adresa completă), având statutul de operator economic autorizat (AEO) conform Certificatului nr. ……………………………………………….. emis de ……………………………………………….., au rezultat următoarele:

a) Conform

Menţiuni/Observaţii ……………………………………………….………………………..

…………………………………………………………………………………..……………..

…………………………………………………………………………………..……………..

…………………………………………………………………………………..……………..

…………………………………………………………………………………..……………..

b) Neconform

Menţiuni/Observaţii ……………………………………………….………………………..

…………………………………………………………………………………..……………..

…………………………………………………………………………………..……………..

…………………………………………………………………………………..……………..

…………………………………………………………………………………..……………..

Având în vedere constatările prezentate la lit. a)/b) şi documentele anexate, considerăm că sunt/nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru înfiinţarea/desfiinţarea punctului vamal ……………………………………………….. (denumirea punctului vamal şi locaţia), din cadrul biroului vamal ……………………………………………….. (denumirea şi sediul) .

 

Locul şi data  ………………………………………………..

 

Şeful biroului vamal

 

………………………………………………..

 

(numele, prenumele, semnătura, ştampila)

 

Funcţionarul/Funcţionarii vamal(i) care a/au efectuat verificările

Funcţionar responsabil financiar-contabil

………………………………………………..

………………………………………………..

(numele, prenumele, funcţia, semnătura)

(numele, prenumele, funcţia, semnătura)

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

Având în vedere dispoziţiile art. 32, art. 91 şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor supuşi înregistrării în registrul comerţului, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor care sunt supuşi înregistrării la organele fiscale, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Procedura de modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă Procedura de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) Decizie de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, cod 14.13.02.16, prevăzută în anexa nr. 5a);

b) Decizie de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, cod 14.13.02.16/o, prevăzută în anexa nr. 5b);

c) Notificare privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, cod 14.13.03.16, prevăzută în anexa nr. 5c).

Art. 6. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor menţionate la art. 5 sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 7. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Transferul electronic al datelor din evidenţa fiscală către organul fiscal de la noul domiciliu fiscal se efectuează conform reglementărilor prevăzute pentru gestionarea sistemului de administrare a creanţelor fiscale.

Art. 9. - Nerespectarea termenelor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici din cadrul organelor fiscale, cu atribuţii în aplicarea procedurilor de transferai dosarului fiscal al contribuabilului, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 10. - Referirile la Codul de procedură fiscală din prezentul ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2015.

Nr. 3.845.

 

ANEXA Nr.1

 

PROCEDURĂ

de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor supuşi înregistrării în registrul comerţului

 

1. Prezenta procedură se aplică contribuabililor care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului şi care au obligaţia înregistrării/modificării domiciliului fiscal la/de la organul fiscal central, potrivit legii, şi anume:

a) dacă se solicită înregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat sau la locul în care se află majoritatea activelor;

b) dacă se solicită modificarea domiciliului fiscal, inclusiv în cazul în care se modifică sediul social.

2. Competenţa de administrare a contribuabililor prevăzuţi la pct. 1 revine, până la finalizarea procedurii de înregistrare/ modificare a domiciliului fiscal, organului fiscal de la ultimul domiciliu fiscal.

3. Pentru înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, contribuabilii depun la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal formularul 050 „Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”, însoţit de documente doveditoare ale informaţiilor înscrise în acesta. Copiile de pe documente se certifică pe fiecare pagină de organul fiscal competent, pentru conformitate cu originalul.

4. Cererea se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, care se comunică contribuabilului/plătitorului.

5. Cererea se transmite, în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de către organul fiscal prevăzut la pct. 3 către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal, în vederea întocmirii formalităţilor de transfer al dosarului fiscal.

6. Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii şi va fi însoţit de un exemplar al certificatului de atestare fiscală, precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor.

7. Un exemplar al certificatului de atestare fiscală se comunică şi contribuabilului de către organul fiscal emitent.

8. La primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează să se stabilească domiciliul fiscal emite, în termen de maximum două zile lucrătoare, Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.

9. Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se întocmeşte în 3 exemplare, se vizează de conducătorul compartimentului cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor şi se aprobă de conducătorul organului fiscal.

10. Exemplarul Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.

11. Un exemplar al deciziei se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.

12. Înregistrarea în registrul contribuabililor de la noul organ fiscal, precum şi scoaterea din registrul contribuabililor de la vechiul organ fiscal se operează cu data comunicării deciziei, potrivit pct. 11.

13. De la data prevăzută la pct. 11 competenţa pentru administrarea contribuabililor revine organului fiscal de la noul domiciliu fiscal.

14. Un exemplar al Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se transmite, însoţit de o copie a documentului care atestă data comunicării deciziei potrivit pct. 11, organului fiscal de la fostul domiciliu fiscal.

15. Dosarul solicitării de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului şi cuprinde:

a) formularul 050 „Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”:

b) documentaţia depusă de contribuabil;

c) decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal;

d) orice alte documente emise sau primite în cadrul derulării procedurii.

16. Dacă pe parcursul derulării procedurii contribuabilul se radiază, compartimentul de specialitate sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURĂ

de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor care sunt supuşi înregistrării la organele fiscale

 

1. Prezenta procedură se aplică contribuabililor care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării la organul fiscal şi care au obligaţia Înregistrării/modificării domiciliului fiscal, potrivit legii.

2. În sensul prezentei proceduri contribuabilii sunt:

a) persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică;

b) persoanele fizice care exercită profesii libere.

3. Contribuabilii menţionaţi la pct. 2 au obligaţia înregistrării/modificării domiciliului fiscal, potrivit legii, dacă acesta este diferit de sediul social/sediu/sediul activităţii, şi anume:

a) dacă se solicită înregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor/locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat/sediu sau la locul în care se află majoritatea activelor, în cazul contribuabililor prevăzuţi la pct. 2 lit. a);

b) dacă se solicită înregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, în cazul în care aceasta nu se desfăşoară la sediul activităţii, în cazul contribuabililor prevăzuţi la pct. 2 lit. b);

c) dacă se solicită modificarea domiciliului fiscal, inclusiv în cazul în care se modifică sediul social/sediul/sediul activităţii.

4. Competenţa de administrare a contribuabililor prevăzuţi la pct. 2 revine, până la finalizarea procedurii de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, organului fiscal de la ultimul domiciliu fiscal.

5. Pentru înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, contribuabilii prevăzuţi la pct. 2 lit. a) depun la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”, precum şi formularul 050 „Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului, însoţite de documente doveditoare ale informaţiilor înscrise în acestea. Copiile de pe documente se certifică pe fiecare pagină de organul fiscal competent, pentru conformitate cu originalul.

6. Pentru înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, contribuabilii prevăzuţi la pct. 2 lit. b) depun la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal formularul 070 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere”, precum şi formularul 050 „Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”, însoţite de documente doveditoare ale informaţiilor înscrise în acestea. Copiile de pe documente se certifică pe fiecare pagină de organul fiscal competent, pentru conformitate cu originalul.

7. Cererea se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, care se comunică contribuabilului/plătitorului.

8. Cererea se transmite, în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de către organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal, în vederea întocmirii formalităţilor de transfer al dosarului fiscal.

9. Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii şi va fi însoţit de un exemplar al certificatului de atestare fiscală, precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor.

10. Un exemplar al certificatului de atestare fiscală se comunică şi contribuabilului de către organul fiscal emitent.

11. La primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează să se stabilească domiciliul fiscal emite, în termen de maximum două zile lucrătoare, Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.

12. Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se întocmeşte în 3 exemplare, se vizează de conducătorul compartimentului cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor şi se aprobă de conducătorul organului fiscal.

13. Exemplarul Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.

14. Un exemplar al deciziei se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.

15. Înregistrarea în registrul contribuabililor de la noul organ fiscal, precum şi scoaterea din registrul contribuabililor de la vechiul organ fiscal se operează cu data comunicării deciziei, potrivit pct. 14.

16. De la data prevăzută la pct. 14 competenţa pentru administrarea contribuabilului revine organului fiscal de la noul domiciliu fiscal.

17. La data înregistrării în registrul contribuabililor, noul organ fiscal emite certificatul de înregistrare fiscală, având înscris noul domiciliu fiscal.

18. După primirea Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, contribuabilul se prezintă la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu fiscal, predă, în vederea anulării, vechiul certificat de înregistrare fiscală şi îl ridică pe cel nou.

19. Un exemplar al Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se transmite, însoţit de o copie a documentului care atestă data comunicării deciziei potrivit pct. 14, organului fiscal de la fostul domiciliu fiscal.

20. Dosarul solicitării de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului şi cuprinde:

a) formularul 050 „Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”;

b) formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” sau formularul 070 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere”, după caz;

c) documentaţia depusă de contribuabil;

d) Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal;

e) certificatul de înregistrare fiscală anulat;

f) copia certificatului de înregistrare fiscală eliberat;

g) orice alte documente emise sau primite în cadrul derulării procedurii.

21. Dacă pe parcursul derulării procedurii contribuabilul se radiază, compartimentul de specialitate sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROCEDURĂ

de modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal

 

1. Prezenta procedură se aplică contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal, atribuit potrivit legii speciale.

2. Competenţa de administrare a contribuabililor prevăzuţi la pct. 1 care îşi modifică domiciliul fiscal, potrivit legii, revine, de la data modificării domiciliului fiscal, organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilii şi-au stabilit domiciliul fiscal.

3. În maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii primei declaraţii fiscale de către contribuabilii prevăzuţi la pct. 1, organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilii şi-au stabilit domiciliul fiscal transmite o solicitare scrisă organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilii au avut ultimul domiciliu fiscal, în vederea întocmirii formalităţilor de transfer al dosarului fiscal.

4. Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 10 zile de la primirea solicitării prevăzute la pct. 3 şi va fi însoţit de un exemplar al certificatului de atestare fiscală, precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor, cu confirmare de primire.

5. Un exemplar al certificatului de atestare fiscală se comunică şi contribuabilului de către organul fiscal emitent.

6. Dosarul privind modificarea domiciliului fiscal se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului şi cuprinde:

a) declaraţia fiscală depusă de contribuabil;

b) solicitarea scrisă în vederea întocmirii formalităţilor de transfer al dosarului fiscal;

c) orice alte documente emise sau primite în cadrul derulării procedurii.

 

ANEXA Nr. 4

 

PROCEDURĂ

de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului

 

1. În cazuri bine justificate, organele fiscale pot înregistra din oficiu domiciliul fiscal al contribuabilului.

2. Înregistrarea/Modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului va fi iniţiată de către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul şi-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare/modificare a noului domiciliu fiscal, la sesizarea organului constatator, potrivit legii.

3. La primirea sesizării menţionate la pct. 2, contribuabilul este notificat de îndată de către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul şi-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare/modificare a noului domiciliu fiscal, pentru a fi ascultat cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea deciziei de înregistrare din oficiu a domiciliului fiscal, potrivit art. 9 din Codul de procedură fiscală.

4. Notificarea se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

5. În cazul în care, în urma notificării, contribuabilul prezintă organului fiscal dovezi că nu şi-a stabilit domiciliul fiscal în raza teritorială a acestuia, întocmeşte un referat motivat prin care se sistează procedura de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal.

6.1. În cazul în care, în urma notificării, contribuabilul se prezintă la organul fiscal şi solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, se întocmeşte un referat motivat prin care se sistează procedura de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal.

6.2. După întocmirea referatului prevăzut la pct. 6.1, înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabilului se realizează potrivit procedurilor privind înregistrarea/modificarea la cerere a domiciliului fiscal al contribuabilului prevăzute în anexa nr. 1 la ordin sau anexa nr. 2 la ordin, după caz.

7. În cazul în care, în urma notificării prevăzute la pct. 3, contribuabilul nu se prezintă la organul fiscal pentru clarificarea situaţiei fiscale, se întocmeşte o notă privind înregistrarea/ modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului.

8. Nota prevăzută la pct. 7 cuprinde următoarele elemente:

a) denumirea organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul şi-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare/modificare a noului domiciliu fiscal;

b) datele de identificare a contribuabilului sau a împuternicitului desemnat de acesta, după caz;

c) obiectul notei;

d) punctul de vedere al contribuabilului notificat, în cazul în care acesta a fost exprimat;

e) informaţii din documentul de identificare care atestă stabilirea domiciliului sau reşedinţei, precum şi din documentele care fac dovada deţinerii legale a spaţiului pentru domiciliul fiscal, după caz;

f) motivele de drept şi de fapt care determină organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul şi-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare/modificare a noului domiciliu fiscal să ia decizia de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului;

g) numele şi semnătura persoanei care a întocmit nota privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului.

La această notă se vor anexa, după caz, în copie, documentele prevăzute la lit. d), certificate pe fiecare pagină de organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul şi-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare/modificare a noului domiciliu fiscal.

9. Nota prevăzută la pct. 7 ţine loc de cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului.

10. După întocmirea notei prevăzute la pct. 7, înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului se realizează potrivit procedurii prevăzute pentru înregistrarea/modificarea la cerere a domiciliului fiscal al contribuabilului, după caz.

 

ANEXA Nr. 5a)

 

Sigla

D.G.R.F.P.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice …………………………………

Unitatea fiscală ……………………………………………………………………….

 

Nr. …………/ …………………….

 

DECIZIE

de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal

 

Către: Denumirea ……………………………..

Cod de identificare fiscală ……………………………..

Judeţul ……………………………..

Localitatea …………………………….., cod poştal ………………, str. …………………………….. nr. …., bl. …., sc. …., ap. …., et. …., sectorul …., telefon …………………………….., fax ……………………………..

 

Ca urmare a cererii de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, depusă de dumneavoastră cu nr. ……………. din data de ……………., vă comunicăm că noul domiciliu fiscal a fost înregistrat/modificat la următoarea adresă:

Judeţul ……………………………..

Localitatea …………………………….., cod poştal ………………, str. …………………………….. nr. …., bl. …., sc. …., ap. …., et. …., sectorul ….

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele ……………………………..

Semnătura şi ştampila unităţii ……………………..

Şeful compartimentului de specialitate

Numele şi prenumele ……………………..……..

 

Cod 14.13.02.16

 

 

www.anaf.ro

 

 

ANEXA Nr. 5b)

 

Sigla

D.G.R.F.P.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice …………………………………

Unitatea fiscală ……………………………………………………………………….

 

Nr. …………/ …………………….

 

DECIZIE

de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului

 

Către: Denumirea ……………………………..

Numele şi prenumele ……………………………..

Cod de identificare fiscală ……………………………..

Judeţul ……………………………..

Localitatea …………………………….., cod poştal ………………, str. …………………………….. nr. …., bl. …., sc. …., ap. …., et. …., sectorul …., telefon …………………………….., fax ……………………………..

 

În baza prevederilor art. 32 alin. (3) şi art. 91 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a Notificării privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal nr. ……………. din ……………. şi a Notei nr. ……………. din ……………. domiciliul dumneavoastră a fost înregistrat/modificat, noul domiciliu fiscal Fiind

înregistrat/modificat la următoare adresă:

Judeţul ……………………………..

Localitatea …………………………….., cod poştal ………………, str. …………………………….. nr. …., bl. …., sc. …., ap. …., et. …., sectorul ….

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele ……………………………..

Semnătura şi ştampila unităţii ……………………..

Şeful compartimentului de specialitate

Numele şi prenumele ……………………..……..

 

Cod 14.13.02.16/o

 

 

www.anaf.ro

 

 

ANEXA Nr. 5c)

 

Sigla

D.G.R.F.P.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice …………………………………

Unitatea fiscală ……………………………………………………………………….

 

Nr. …………/ …………………….

 

NOTIFICARE

privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului

 

Către: Denumirea ……………………………..

Numele şi prenumele ……………………………..

Cod de identificare fiscală ……………………………..

Judeţul ……………………………..

Localitatea …………………………….., cod poştal ………………, str. …………………………….. nr. …., bl. …., sc. …., ap. …., et. …., sectorul …., telefon …………………………….., fax ……………………………..

 

În baza prevederilor art. 32 alin. (3) şi art. 91 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere că datele referitoare la domiciliul dumneavoastră fiscal, rezultate din constatările organelor fiscale, nu corespund cu datele înregistrate în evidenţele noastre, vă rugăm ca în termen de 15 zile de la data primirii prezentei notificări să prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere fie în scris, fie prin prezentarea la sediul nostru, în vederea clarificării acestei situaţii.

În cazul în care nu vă exprimaţi punctul de vedere solicitat în termenul menţionat mai sus, organul fiscal poate emite decizia privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal pe baza constatărilor proprii.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele ……………………………..

Semnătura şi ştampila unităţii ……………………..

Şeful compartimentului de specialitate

Numele şi prenumele ……………………..……..

 

Cod 14.13.03.16

 

 

www.anaf.ro

 

 

ANEXA Nr. 6

 

Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor

 

Decizie de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal

1. Denumire: Decizie de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal

2. Cod: 14.13.02.16

3. Format: A4/t1

4. Se tipăreşte:

- într-o singură culoare;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: file

6. Se difuzează gratuit.

7. Se utilizează la înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabilului.

8. Se întocmeşte în 3 exemplare de către organul fiscal competent.

9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- o copie la organul fiscal de la noul domiciliu fiscal;

- o copie la organul fiscal de la vechiul domiciliu fiscal.

10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Decizie de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului

1. Denumire: Decizie de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului

2. Cod: 14.13.02.16/o

3. Format: A4/t1

4. Se tipăreşte:

- într-o singură culoare;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: file

6. Se difuzează gratuit.

7. Se utilizează la înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului.

8. Se întocmeşte în 3 exemplare de către organul fiscal competent.

9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- o copie la organul fiscal de la noul domiciliu fiscal;

- o copie la organul fiscal de la vechiul domiciliu fiscal.

10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Notificare privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului

1. Denumire: Notificare privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului

2. Cod: 14 13 03 16

3. Format: A4/t1

4. Se tipăreşte:

- într-o singură culoare;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: file

6. Se difuzează gratuit.

7. Se utilizează pentru notificarea contribuabililor care şi-au stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare/ modificare a noului domiciliu fiscal.

8. Se întocmeşte în 2 exemplare de către organul fiscal competent.

9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin, (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 43-47 şi art. 106 lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 6 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Posturile scoase la concurs pentru promovarea efectivă, respectiv locurile scoase la concurs pentru promovarea pe loc se stabilesc de către Consiliul Superior al Magistraturii, în mod distinct.”

2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

„(21) La promovarea efectivă, posturile se stabilesc pentru fiecare instanţă şi fiecare parchet, inclusiv pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar pentru tribunale şi curţi de apel, pe secţii şi specializări, în urma consultării instanţelor şi parchetelor, în funcţie de necesarul de resurse umane.

(22) La promovarea pe loc, locurile scoase la concurs se stabilesc la nivel naţional, corespunzător gradelor instanţelor sau parchetelor ierarhic superioare pentru care se organizează concursul; în interiorul fiecărui grad, locurile se stabilesc separat, pe materii de concurs. Numărul de locuri scoase la concurs se stabileşte cu consultarea prealabilă a ordonatorilor principali de credite, iar alocarea locurilor pe materii de concurs se realizează de către Consiliul Superior al Magistraturii ţinând cont de ponderea numărului de cauze la nivelul gradului de jurisdicţie pentru care se scot locurile la concurs şi de necesităţile sistemului.”

3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Data şi locul organizării concursului, posturile, respectiv locurile scoase la concurs, stabilite conform art. 4 alin. (21)şi (22), modul de desfăşurare a concursului, calendarul de desfăşurare, precum şi tematica şi bibliografia de concurs se aprobă prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii şi a Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, după caz, şi se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs. În acelaşi termen, aceste date se comunică, împreună cu cererea tipizată de înscriere, elaborată de comisia de organizare, tuturor curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea, care le vor transmite de îndată instanţelor şi parchetelor din circumscripţia lor, pentru a fi afişate la sediile acestora şi aduse la cunoştinţa tuturor judecătorilor şi procurorilor.

(2) Data şi locul organizării concursului, posturile, respectiv locurile stabilite pentru concurs, precum şi modul de desfăşurare a concursului se publică şi în 3 cotidiene centrale, în termenul prevăzut la alin. (1).

(3) în cuprinsul anunţului privind organizarea concursului de promovare se precizează materiile la care se susţine concursul. Pentru promovarea efectivă, materiile la care se susţine concursul se stabilesc în funcţie de secţia şi specializarea posturilor scoase la concurs.

(4) în termen de 15 zile de la data publicării datelor prevăzute la alin. (1), cei interesaţi pot depune cereri de înscriere la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii, în care se menţionează felul promovării, efectivă sau pe loc, instanţa ori parchetul la care se solicită promovarea, respectiv gradul profesional în care se doreşte promovarea pe loc, specializarea şi secţia pentru care optează sau, în cazul promovării pe loc, materia de concurs aferentă locului pentru care se optează.

(5) Fiecare candidat poate formula o singură opţiune cu privire la felul promovării, instanţa ori parchetul la care solicită promovarea, respectiv secţia şi specializarea pentru care optează, în vederea stabilirii materiilor de concurs. În cazul promovării pe loc, opţiunea candidatului poate privi un singur loc.

(6) în cazul promovării efective, pentru tribunale şi curţi de apel, candidaţii sunt obligaţi să aleagă una dintre specializările secţiei pentru care au optat. Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în cazul acelor instanţe în cadrul cărora funcţionează mai multe secţii pentru care s-au scos la concurs posturi pentru a căror ocupare este necesară cel puţin o specializare comună, candidaţii care aleg specializarea comună pot opta pentru una sau pentru mai multe dintre aceste secţii, indicându-le în ordinea preferinţelor.

(7) Candidatul are dreptul de a reveni asupra opţiunii formulate sau asupra ordinii de preferinţă a opţiunilor multiple prevăzute la alin. (6) teza a II-a până la data expirării termenului de înscriere.”

4. La articolul 16 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) una dintre următoarele materii, în funcţie de secţia şi specializarea sau, după caz, de locul pentru care optează judecătorul sau procurorul: drept civil, drept penai, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internaţional privat;”.

5. La articolul 28, alineatul (3) se abrogă.

6. La articolul 28, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Promovarea efectivă se face în ordinea mediilor obţinute, în limita numărului de posturi aprobate, în raport de opţiunea candidatului. În cazul în care candidaţii au optat pentru mai multe secţii pentru care s-au scos la concurs posturi pentru a căror ocupare este necesară cel puţin o specializare comună, în condiţiile art. 6 alin, (6) teza a II-a, la promovarea efectivă se va ţine seama de ordinea de preferinţă indicată de candidaţi.

(5) în cazul promovării pe loc, ocuparea locurilor se realizează în ordinea mediilor obţinute, în limita numărului de locuri scoase la concurs aferente gradului profesional şi materiei pentru care s-a optat,”

7. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Dispoziţiile art. 28 alin. (4) şi ale art. 29 se aplică în mod corespunzător.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Marius Badea Tudose

 

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 1.378.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.