MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 88/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 88         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 5 februarie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

2. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

2. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

134. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale

 

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2015

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (6) şi (11) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Vasile-Cătălin Drăguşanu, aparţinând Grupului parlamentar ALDE, trece de la Comisia pentru transporturi şi infrastructură la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 februarie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată,

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 3 februarie 2016.

Nr. 2.

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

În temeiul art. 34 şi 35 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - În perioada 8-9 februarie 2016, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Petru Gabriel Vlase, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 4 februarie 2016.

Nr. 2.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale

 

Având în vedere prevederile:

- art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România;

- art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Procedura de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale, prevăzuta în anexa nr. 1.

(2)Activităţile cuprinse în listele prevăzute la art. 3513 alin. (2) din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, sunt detaliate în anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezentul ordin transpune prevederile art. 16-19 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

Art. 3. - (1) Cererile pentru recunoaşterea experienţei profesionale depuse anterior datei de intrare în vigoare a prezentului ordin se soluţionează conform Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 51/2007 pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificării - pregătire şi experienţă profesională - dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc să desfăşoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 51/2007 pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificării - pregătire şi experienţă profesională - dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc să desfăşoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 12 februarie 2007.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

 

Bucureşti, 27 ianuarie 2016.

Nr. 134.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale

 

Art. 1. - (1) Procedura de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de către persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale, denumită în continuare Procedură, se aplică persoanelor fizice, cetăţeni români sau ai statelor membre ale UE, SEE sau din Confederaţia Elveţiană, care doresc să exercite, în mod independent sau ca salariat, una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene.

(2) Accesul la exercitarea uneia dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 2 la ordin necesită, ca dovadă suficientă a cunoştinţelor şi aptitudinilor, exercitarea în prealabil a acelei activităţi în România, în conformitate cu dispoziţiile art. 35”15 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Recunoaşterea experienţei profesionale permite solicitantului să aibă acces pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene la practicarea aceleiaşi activităţi sau ocupaţii precum cea pentru care a fost calificat în România şi să o exercite în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii ţării din UE, SEE sau din Confederaţia Elveţiană unde solicitantul doreşte să o practice.

Art. 2. - (1) Procedura se aplică de agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin eliberarea unui atestat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

(2) Agenţiile fac parte din Sistemul de informare al pieţei interne, denumit în continuate IMI, şi duc la îndeplinire obligaţiile privind recunoaşterea experienţei profesionale pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 2 la ord în.

Art. 3. - (1) În vederea obţinerii atestatului prevăzut la art. 2 alin. (1), solicitantul depune la registratura agenţiei din judeţul în care îşi are domiciliul sau reşedinţa un dosar care trebuie să conţină următoarele documente:

a) cerere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;

b) documentul de identitate, în fotocopie;

c) certificatul de naştere, în fotocopie, tradus în limba română, după caz;

d) certificatul de căsătorie, după caz, tradus în limba română, în fotocopie;

e) declaraţie pe propria răspundere, dată în fata notarului public, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură, în original.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise şi prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail.

(3) Agenţiile au obligaţia de a afişa pe pagina electronică proprie prezentul ordin, adresa la care solicitanţii pot transmite prin poştă documentaţia pentru eliberarea atestatului, precum şi e-mail ui la care pot transmite documentaţia în format electronic.

(4)în situaţia transmiterii documentelor enumerate la alin. (1) prin poşta electronică, solicitantul trebuie să transmită, prin poştă, în original, declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. e).

Art. 4. - (1) Prin experienţă profesională dobândită în România de o persoană fizică în calitate de salariat se înţelege exercitarea efectivă şi legală, cu normă întreagă sau echivalent parţială, în condiţiile legii, a unei profesii/ocupaţii, dacă practicarea acesteia face referire la activităţile enumerate în anexa nr. 2 la ordin.

(2) Prin director al unei întreprinderi se înţelege persoana care a exercitat într-o întreprindere din domeniul profesional activităţi enumerate în anexa nr. 2 la ordin, prin practicarea uneia din următoarele ocupaţii:

a) ocupaţia de director al unei întreprinderi sau al unei sucursale;

b) ocupaţia de administrator ori reprezentant al acţionarului şi/sau al proprietarului ori al directorului unei întreprinderi; în acest caz solicitantul trebuie să dovedească că această funcţie implică O responsabilitate corespunzătoare celei a proprietarului sau a directorului reprezentat;

c) ocupaţii de cadru superior, cu sarcini de natură comercială şi/sau tehnică pentru unul ori mai multe servicii/compartimente ale întreprinderii; în acest caz aceste ocupaţii vor avea denumirile şi codurile corespunzătoare în condiţiile aplicării legislaţiei în vigoare privind Clasificarea ocupaţiilor din România.

(3) Prin lucrător cu titlu independent se înţelege persoana care a desfăşurat efectiv şi legal cu titlu independent o activitate prevăzută în anexa nr. 2 la ordin în condiţiile aplicării dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Pentru recunoaşterea experienţei profesionale necesare practicării unor activităţi incluse în Lista I a anexei nr. 2 la ordin, solicitantul completează declaraţia prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta procedură, din care să reiasă că îndeplineşte una din următoarele condiţii:

a) a practicat acea activitate pe o perioadă de şase ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere;

b) a practicat acea activitate pe o perioadă de trei ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere, şi dovedeşte că a urmat, pentru practicarea acelei activităţi, o formare prealabilă de cel puţin trei ani atestată printr-un certificat recunoscut în România sau o formare profesională considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent;

c) a practicat acea activitate pe o perioadă de patru ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere, şi dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabilă de cel puţin doi ani, atestată printr-un certificat recunoscut în România sau considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent;

d) a practicat acea activitate cel puţin 9 ani: cu titlu independent pe o perioadă de patru ani consecutivi şi în calitate de salariat pe o perioadă de cel puţin cinci ani;

e) a practicat acea activitate pe o perioadă de cinci ani consecutivi, într-o funcţie superioară, având pe o perioadă de cel puţin trei ani sarcini tehnice, fiind responsabil pentru cel puţin un departament al întreprinderii, şi dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabilă de cel puţin trei ani, atestată printr-un certificat recunoscut în România sau considerat pe deplin valabil de către un organism profesional competent.

(2) în cazurile menţionate la alin. (1) lit. a) şi d), această activitate nu trebuie să se fi încheiat cu mai mult de 10 ani înainte de data prezentării dosarului complet pentru recunoaşterea experienţei profesionale.

(3) Prevederile alin. (1) lit. e) nu se aplică activităţilor incluse la fosta grupă 855 din nomenclatorul ISIC, saloane de coafură.

(4) Condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3) transpun prevederile art. 17 din Directiva 2005/36/CE.

Art. 6. - (1) Pentru recunoaşterea experienţei profesionale necesare practicării de activităţi incluse în Lista îl a anexei nr. 2 la ordin, solicitantul completează declaraţia prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta procedură din care să reiasă că îndeplineşte una din următoarele condiţii:

a) a practicat acea activitate pe o perioadă de cinci ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere;

b) a practicat acea activitate pe o perioadă de trei ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere, şi dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabila de cel puţin trei ani, atestată printr-un certificat recunoscut în România, sau o formare considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent;

c) a practicat acea activitate pe o perioadă de patru ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere, în cazul în care beneficiarul dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabilă de cel puţin doi ani, atestată printr-un certificat recunoscut în România, sau o formare considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent;

d) a practicat acea activitate pe o perioadă de trei ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere, şi dovedeşte că a exercitat activitatea în cauză cu titlu salariat pe o perioadă de cel puţin cinci ani;

e) a practicat acea activitate pe o perioadă de cinci ani consecutivi, cu titlu salariat, şi dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabilă de cel puţin trei ani, atestată printr-un certificat recunoscut în România, sau o formare considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent;

f) a practicat acea activitate pe o perioadă de şase ani consecutivi, cu titlu salariat, şi dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabilă de cel puţin doi ani, atestată printr-un certificat recunoscut în România, sau o formare considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent.

(2) în cazurile menţionate la alin. (1) lit. a) şi d), această activitate nu trebuie să fi fost încheiată cu mai mult de 10 ani înainte de data prezentării dosarului complet pentru recunoaşterea experienţei profesionale.

(3) Condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) transpun prevederile art. 18 din Directiva 2005/36/CE.

Art. 7. - (1) Pentru recunoaşterea experienţei profesionale necesare practicării de activităţi incluse în Lista III a anexei nr. 2 la ordin, solicitantul completează declaraţia prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta procedură din care să reiasă că îndeplineşte una din următoarele condiţii:

a) a practicat acea activitate pe o perioadă de trei ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere;

b) a practicat acea activitate pe o perioadă de doi ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere, şi dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabilă, atestată printr-un certificat recunoscut în România, sau considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent;

c) a practicat acea activitate pe o perioadă de doi ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere, şi a exercitat activitatea în cauză cu titlu salariat pe o perioadă de cel puţin trei ani;

d) a practicat acea activitate pe o perioadă de trei ani consecutivi, cu titlu salariat, şi dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabilă, atestată printr-un certificat recunoscut în România, sau considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent.

(2) în cazurile menţionate la alin. (1) lit. a) şi c) activitatea nu trebuie sa fi fost încheiată cu mai mult de 10 ani înainte de data prezentării dosarului complet pentru recunoaşterea experienţei profesionale.

(3) Condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) transpun prevederile art. 19 din Directiva 2005/36/CE.

Art. 8. - (1) Experienţa profesională dobândită în calitate de salariat se dovedeşte cu:

a) o copie de pe pagina din registrul electronic, care cuprinde înscrierile referitoare la persoana sa, certificată de către reprezentantul legal al angajatorului sau de către persoana împuternicită de acesta;

b) adeverinţe eliberate de angajatori care cuprind informaţiile înregistrate în Registrul general de evidenţă a salariaţilor: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), data angajării, denumirea ocupaţiei conform Clasificaţiei ocupaţiilor din România sau altor acte normative, tipul contractului; atribuţiile exercitate;

c) carnetul de muncă, în fotocopie, dacă este cazul;

d) orice alt document, eliberat de angajator, care să ateste activitatea desfăşurată de solicitant şi vechimea în ocupaţia pentru care acesta a obţinut calificarea, aşa cum rezultă din dosarul personal.

(2) Experienţa profesională în calitate de lucrător independent se dovedeşte cu:

a) certificatul de înregistrare eliberat în condiţiile legii, în copie;

b) documentele eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) orice document din care rezultă perioadele în care a desfăşurat efectiv activitatea şi a obţinut venituri, pentru care solicită atestatul.

(3) Experienţa profesională în calitate de director se dovedeşte cu documente eliberate de angajator, în condiţiile legii, din care să rezulte perioadele în care a desfăşurat efectiv activitatea pentru care solicită atestatul.

(4) Formarea prealabilă, precum şi durata acesteia prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. b), c) şi e), art. 6 alin. (1) lit. b), c), e) şi f) şi art. 7 alin. (1) lit. b) şi d) se dovedesc cu actul de calificare, eliberat în condiţiile legii, în fotocopie.

Art. 9. - (1) în cazul în care, în urma analizei dosarului, se constată nereguli privind documentele prevăzute la art. 3, agenţia comunică solicitantului, în termen de cel mult 10 zile de la înregistrarea dosarului, modul în care pot fi remediate aceste nereguli, precum şi termenul prevăzut la alin. (2).

(2) Remedierea neregulilor semnalate se face în termen de cel mult 15 zile de la data primirii comunicării prevăzute la alin. (1) de către solicitant.

(3) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) de către solicitant atrage respingerea cererii.

(4) Respingerea cererii şi motivele care au stat la baza acesteia se comunică în scris solicitantului, precum şi Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare CNRED.

(5) în situaţia prevăzută la alin. (4) persoana care nu a obţinut atestatul se poate adresa CNRED care acordă asistenţă privind recunoaşterea calificărilor profesionale. Adresa poştală a CNRED este: str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, 010176, Bucureşti; e-mail: cnred@medu.edu.ro

Art. 10. - (1) Cererile de eliberare a atestatelor se soluţionează:

a) în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei complete, prevăzute la art. 3 alin. (1), la agenţie;

b) în termen de 15 zile de la data soluţionării neregulilor constatate în condiţiile art. 9.

(2) Atestatul se eliberează solicitantului sau, după caz, persoanei desemnate de solicitant prin procură notarială/ consulară.

(3) Pentru atestatele eliberate pe bază de procură notarială/consulară, la rubrica „Observaţii” din registrul prevăzut la anexa nr. 4 la procedură se completează: numele, prenumele, calitatea împuternicitului şi datele de identitate ale acestuia.

Art. 11. - (1) Analiza, completarea, gestionarea şi arhivarea atestatelor şi documentaţiei depuse se fac de persoana desemnată de conducerea agenţiei pentru realizarea acestor activităţi.

(2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) sunt trecute în fişa postului.

(3) Atestatele eliberate de agenţie se înscriu în Registrul atestatelor de recunoaştere a experienţei profesionale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la procedură, denumit în continuare Registrul atestatelor.

(4) Registrul atestatelor se completează lunar de fiecare agenţie, în format electronic, şi se transmite direcţiei de specialitate din Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice până în data de 10 a lunii următoare pentru care se completează registrul.

(5) După prima completare, Registrul atestatelor devine document cu regim special.

Art. 12. - (1) Documentele prevăzute la art. 3 alin. (1), precum şi o fotocopie a atestatului eliberat solicitantului se păstrează în arhiva agenţiei care l-a întocmit, în dulapuri metalice, pe timp nelimitat.

(2) Anual, Registrul atestatelor se imprimă pe suport hârtie, se semnează de directorul agenţiei şi se arhivează împreună cu documentele precizate la alin. (1).

Art. 13. - În situaţia desfiinţării agenţiei, arhiva este predată instituţiei care preia activitatea acesteia.

Art. 14. - (1) Eliberarea atestatului cu încălcarea dispoziţiilor prezenţei proceduri atrage nulitatea acestuia.

(2) în situaţia pierderii sau distrugerii atestatului, titularul poate solicita agenţiei emitente sau instituţiei care a preluat arhiva agenţiei un duplicat în baza unei cereri însoţite de dovada publicării pierderii atestatului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(3) Duplicatul se întocmeşte pe un formular identic cu cel original, pe baza documentelor aflate în arhivă, şi se înregistrează în Registrul atestatelor, dându-i-se un alt număr.

(4) Pe formular se înscrie cu cerneală roşie menţiunea „duplicat”, precizându-se seria şi numărul atestatului original, şi se aplică ştampila instituţiei emitente şi semnătura conducătorului acesteia.

(5) Termenul pentru eliberarea duplicatului este de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Art. 15. - La solicitarea persoanelor interesate din UE, SEE sau din Confederaţia Elveţiană, agenţiile furnizează informaţii privind legalitatea informaţiilor care au condus la eliberarea atestatelor de recunoaştere a experienţei profesionale.

Art. 16. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială............./Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti

Adresă: ..................................................................................

Tel.: ................... fax: .................. e-mail: ..............................

 

ATESTAT DE RECUNOAŞTERE A EXPERIENŢEI PROFESIONALE

Seria ... Nr. ...............din .................. 1

 

În baza prevederilor Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016 se atestă faptul că domnul/doamna .................................., născut/născută la data de .............., având naţionalitatea ........................, posesor/posesoare al/a documentului de identitate ........ seria ...... nr. ....... a exercitat în România următoarele activităţi cuprinse în Lista 2 nr. ... la anexa IV din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale:

 

Grupa ISIC

(la nivel de 2 cifre)3

Subgrupa ISIC

(la nivel de 3 cifre) 4

Denumirea activităţii 5

COD CAEN

(clasa la nivel de patru cifre)/

Cod COR 6

Denumirea activităţii corespunzătoare codului CAEN/

Denumirea ocupaţiei 7

Perioada/ Perioadele în care activitatea a fost

prestată în calitate de director, lucrător cu titlu independent sau salariat 8

Denumirea agentului economic

Datele de identificare ale agentului economic 9

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru desfăşurarea activităţilor enumerate la col. (5) domnul/doamna a urmat o formare prealabilă de ….. ani atestată prin actul de calificare …………………………………………………………………………

Prezentul atestat reprezintă recunoaşterea experienţei profesionale potrivit art. 10 ………. alin. ( ) lit. ….. din Directiva 2005/36/CE.

Atestatul de recunoaştere a experienţei profesionale seria ...... nr. ....... a fost înregistrat cu nr.  …… în Registrul atestatelor de recunoaştere a experienţei profesionale

 

Director executiv,

Întocmit

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

Semnătura

Semnătura

LS ...

 

Data eliberării ziua ............  luna …….. anul …….. Semnătura titularului

 

 

Instrucţiuni de completare:

1. Completarea atestatului se face prin scriere la calculator, cu font Times New Roman, dimensiunea 12.

2. Numele titularului, precum şi toate prenumele se înscriu fără prescurtări, cu litere mari, de tipar, utilizând diacriticele. Se înscriu cu majuscule toate iniţialele prenumelui tatălui. Iniţialele prenumelui mamei se înscriu în cazul în care tatăl este necunoscut.

3. Menţiunile referitoare la an şi zi se înscriu cu cifre arabe, iar luna se completează cu litere mari de tipar.

 

1 Prin sene se înţelege indicativul judeţului în care are loc eliberarea atestatului: de exemplu, pentru AJPIS Argeş seria este AG; pentru APIS Bucureşti seria este B: pentru AJPIS Brăila seria este BR; numerotarea se face pornind de la numărul 1. continuându-se de la un an la altui; de asemenea, se înscrie data completării, astfel: ziua... luna ... anul..........

2 Prin Liste se înţeleg cele 3 liste de activităţi cuprinse în anexe nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016:

Lista I - Grupe care intră sub incidenţa Directivei 64/427/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 69/77/CEE, şi a directivelor 68/366/CEE şi 82/489/CEE

Lista II - Grupe care intră sub incidenţa: Directivei 75/368/CEE, activităţi prevăzute la art. 5 alin. (1); Directivei 75/369/CEE. art. 6: în cazul în care activitatea este considerată a fi de natură industrială sau meşteşugărească; Directivei 82/4707CEE, art. 6 alin. (1) şi (3)

Lista III - Directivele 64/222/CEE; 68/364/CEE; 88/368/CEE; 75/368/CEE, art. 7: 75/369/CEE. art. 5; 70/523/CEE; 82/470/CEE, art. 6 alin. (2)

De exemplu, dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare într-un stat membru al UE, SEE sau în Confederaţia Elveţiană activităţi referitoare la „Producţia de textile” atunci în atestat se va înscrie: „Lista I”.

3 Grupa ISIC la nivel de 2 cifre se preia din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016. De exemplu, dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi referitoare la „Producţia de textile” în atestat se va înscrie grupa: „23”.

4 Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre) se preia din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016. De exemplu, dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi referitoare la „Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate” în atestat se va înscrie Subgrupa ISIC - 237; în cazul în care activitatea nu are cod ISIC se va înscrie denumirea directivei, de exemplu, .Grupe care intră sub incidenţa Directivei 82/470/CEE”.

5 Denumirea activităţii se va prelua din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016. De exemplu, dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi referitoare la Subgrupa ISIC - 237 atunci în atestat numele activităţii va fi: „Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate”; dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi referitoare la Directiva 82/470/CEE atunci denumirea activităţii ar putea fi, de exemplu: „organizarea, oferirea spre vânzare şi vânzarea, direct sau pe bază de comision, a unor elemente individuale sau coordonate (transport, masă, cazare, excursii etc.) pentru o călătorie sau un sejur, indiferent de scopul călătoriei”.

6 Codul CAEN se completează pentru solicitanţii care au avut calitatea de lucrător independent sau, după caz, de director. La nivel european pe baza Clasificării industriale internaţionale standard a Naţiunilor Unite (ISIC) a fost elaborată clasificarea NACE. NACE reprezintă Nomenclatorul de activităţi utilizat în cadrul Comunităţii Europene. Actuala versiune a CAEN, respectiv CAEN Rev. 2, asigură un raport de 1:1 cu NACE Rev. 2. Sistemul de codificare pentru CAEN Rev. 2 cuprinde: un prim nivel, constând În titluri identificate printr-un cod alfabetic (secţiuni); un al doilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de două cifre (diviziuni); un al treilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de 3 cifre (grupe); un al patrulea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de 4 cifre (clase). Codurile CAEN au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN. Clasificările naţionale elaborate de Institutul Naţional de Statistică sunt puse la dispoziţia utilizatorilor, pe site-ul INS, la rubrica Nomenclatoare statistice.

Codul Clasificarea activităţilor din Economia Naţională 2015 la nivel de 4 cifre se preia din documentaţia depusă de solicitant. De exemplu, pentru activităţile referitoare la „Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate” cod ISIC 237, codul CAEN la nivel de 4 cifre poate fi: 1391 Fabricarea de metraje prin tricotară sau croşetare; 1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie; 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte.

În cazul în care persoana a avut calitatea de salariat se va specifica codul COR (sau, după caz, codurile COR) preluat/preluate din documentaţia depusă de solicitant; codurile COR se pot verifica pe pagina electronică a MMFPSPV.

7 Denumirea activităţii specifice codului CAEN se preia din documentaţia depusa de solicitant şi se verifică din Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007. De exemplu, dacă un cetăţean român a desfăşurat activităţi de liberă iniţiativă şi a desfăşurat activităţi specifice cod CAEN „1391” atunci denumirea activităţii specifice este „Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare”. Denumirea ocupaţiei se completează numai dacă solicitantul a avut calitatea de salariat şi se preia din documentaţia depusă de acesta.

8 Perioada/Perioadele în care activitatea a fost/au fost prestată/(e) În calitate de director, lucrător independent sau salariat se preia/preiau din documentaţia depusă de solicitant. De exemplu: dacă un solicitant doreşte recunoaşterea experienţei profesionale necesare practicării unor activităţi incluse în Lista I, Subgrupa ISIC - 237 în condiţiile ari. 6 alin. (1) lit. a) din Procedura aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016, atunci perioada lucrată din ultimii 10 ani trebuie să fie de cel puţin şase ani consecutivi dacă persoana a practicat activitatea cu titlu independent, sau în calitate de director de întreprindere; în acest caz perioada lucrată ar putea fi de cel puţin 6 ani şi atunci se va completa astfel: director: 1 ianuarie 2007-15 noiembrie 2014 sau lucrător independent: 1 ianuarie 2007-15 noiembrie 2014.

9 Se completează în funcţie de situaţiile prevăzute în coloana (6), după caz, adresa şi codul unic de înregistrare.

10 De exemplu, se va completa „Articolul 17 alin. (1) lit. a)” dacă solicitantul doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi incluse în Lista I din anexa IV la Directiva 2005/36/CE.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

CERERE

 

Numele şi prenumele: .......................................................................................................................................................................

Naţionalitatea............................................................................................................................................................

Actul de identitate: tip ..., seria ..... nr. ...., data eliberării ..........., autoritatea ................, cod numeric personal:

Data naşterii: ........................................................................................................................................................................................

Domiciliul/Reşedinţa 1: localitatea ....................... str. ............. nr. ....bl. ..., sc. .... ap. ..., judeţul/sectorul ..................................., tel. fix...................................., tel. mobil ...................................

e-mail....................

Domiciliul/Reşedinţa 2: Ţara .........................., localitatea ....................., str. ............................................... nr. ..., bl. ...., sc. ...., ap...., tel. fix..................................., tel. mobil..................................., e-mail.................... .

Prin prezenta solicit recunoaşterea experienţei profesionale dobândite în România pentru a exercita următoarele activităţi prevăzute de art. 3 ......din Directiva 2005/36/CE în 4 ...................................

 

Grupa ISIC

Subgrupa ISIC

Denumirea activităţilor 7

(la nivel de 2 cifre) 5

(la nivel de 3 cifre) 6

 

(1)

(2)

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucţiuni de completare:

1 Se va completa domiciliul/reşedinţa din România.

2 După caz, se va completa domiciliul/reşedinţa din statul în care persoana doreşte să presteze activităţi prevăzute de Directiva 2005/36/CE.

3 De exemplu, se va completa .Articolul 17 alin. (1) lit. a)” dacă solicitantul doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi incluse în lista I din anexa IV la Directiva 2005/36/CE, iar în România el a desfăşurat aceste activităţi. În ultimii 10 ani. pe o perioadă de şase ani consecutivi, cu titlu independent. Ari. 17 alin. (1) lit. a) din Directiva 2005/36/CE este preluat de prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului muncii, familiei, proiecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016 privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

4 Se va completa denumirea statului în care persoana doreşte să desfăşoare activităţi prevăzute de anexa IV la Directiva 2005/36/CE.

5 Grupa ISIC la nivel de 2 cifre se preia din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016. De exemplu, dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare activităţi referitoare la „Producţia de textile”, În cerere se va înscrie grupa: „23”.

6 Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre) se preia din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016. De exemplu, dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi referitoare la .Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate atunci în cerere se va înscrie Subgrupa ISIC - .237”.

7 Denumirea activităţii se va prelua din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016. De exemplu, dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi referitoare la Subgrupa ISIC - „237”, atunci în cerere denumirea activităţii va fi „Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate”.

 

Anexez prezentei cereri următoarele documente:

 

1

documentul de identitate, în fotocopie

2

certificatul de naştere, tradus în limba română (după caz), în fotocopie

3

certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în fotocopie

4

declaraţia pe propria răspundere 8, în original, dată în faţa notarului public, din care rezultă experienţa profesională, însoţită de documente justificative, în copie:

1.

2.

 

3.

4.

5

Alte documente

 

Data...........................

Semnătura.....................

 

8 Declaraţia al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016.

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

DECLARAŢIE

privind recunoaşterea experienţei profesionale potrivit Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016 privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţi cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale

 

Subsemnatul(a), ................................, cetăţean ................................., născut la data de ............................. în localitatea ................................., de sex M/F, căsătorit/necăsătorit, domiciliat(ă) în ......................., str. ............................ nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ......, ap. ........sectorul/judeţul. ...................... posesor/posesoare al/a ................... seria ............ nr. .................... eliberat(ă) de ............................. la data de ...................., cod numeric personal ............. cunoscând sancţiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:

 

a) Am o experienţă profesională de ...... ani ... luni .... zile calendaristice ca salariat în domeniul practicării activităţilor prevăzute la Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre) 1................................................ după cum urmează:

 

Datele de identificare ale angajatorului

(denumirea instituţiei, adresa sediului şi, dacă este cazul, a sucursalei, punctului de lucru în care solicitantul şi-a desfăşurat activitatea)

Denumirea ocupaţiei şi codul COR corespunzător

Descrierea activităţilor desfăşurate la angajator 2

Perioada în care a avut loc desfăşurarea activităţii în ani. luni, zile calendaristice

Denumirea documentului din care reiese vechimea în activitate 3

Sancţiuni disciplinare sau penale cu caracter profesional care nu au fost radiate/reabilitate

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Total vechime

......ani ...... luni….... zile calendaristice

 

Pentru desfăşurarea activităţilor enumerate în tabel am urmat o formare prealabilă de .......... ani, atestată prin actul de calificare ............ seria ......... nr. ............, eliberat la data .................................... de .......................................................

 

b) Am o experienţă profesională de ...... ani ... luni .... zile calendaristice ca director de întreprindere în domeniul practicării activităţilor prevăzute la Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre) 1................................................ după cum urmează:

 

Datele de identificare ale angajatorului

(denumirea instituţiei, adresa sediului şi, dacă este cazul, a sucursalei, punctului de lucru în care solicitantul şi-a desfăşurat activitatea)

Denumirea ocupaţiei şi codul COR corespunzător

Descrierea activităţii desfăşurate

Perioada în care a desfăşurat activitatea

(în ani, luni, zile calendaristice)

Denumirea documentului din care reiese vechimea în activitate

Sancţiuni disciplinare sau penale cu caracter profesional care nu au fost radiate/reabilitate

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Total vechime

...... ani ...... luni ..... zile calendaristice

 

Pentru desfăşurarea activităţilor enumerate în tabel am urmat o formare prealabilă de ................... ani atestată prin actul de calificare ............ seria ......... nr. ........., eliberat la data ........................... de .............................................................

 

c) Am o experienţă profesională de ... ani ..... luni .... zile calendaristice ca lucrător independent în domeniul practicării activităţilor prevăzute la Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre) 1) ..............................................., după cum urmează:

 

Datele de identificare ale persoanei autorizate să desfăşoare activităţi de liberă iniţiativă

Denumirea activităţilor desfăşurate

Perioadele în care a desfăşurat activităţile

Denumirea documentului din care reiese vechimea în activitate 4

Sancţiuni disciplinare sau penale cu caracter

profesional care nu au fost radiate/reabilitate

Clasa CAEN la nivel de 4 cifre

Denumirea activităţilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total vechime

...... ani ...... luni ..... zile calendaristice

 

 

 

 

Pentru desfăşurarea activităţilor enumerate în tabel am urmat o formare prealabilă de .......... ani atestată prin actul de calificare ............ seria ......... nr. ........... eliberat la data .................................... de ........................................................

 

Dau prezenta declaraţie, fiindu-mi necesară la Agenţia 5 ............................................................................................

Data ...............................

Semnătura .....................

 

Instrucţiuni de completare:

1 Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre) se preia din anexa nr. 2 la ordin. De exemplu, dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi referitoare la „Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate” atunci în cerere se va înscrie Subgrupa ISIC - 237 „Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate”; În cazul În care activitatea nu are cod ISIC, se va înscrie denumirea directivei, de exemplu „Grupe care intră sub incidenţa Directivei 82/470/CEE. Dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi referitoare la Directiva 82/470/CEE, atunci denumirea activităţii ar putea fi, de exemplu: „organizarea, oferirea spre vânzare şi vânzarea, direct sau pe bază de comision, a unor elemente individuale sau coordonate (transport, masă, cazare, excursii etc.) pentru o călătorie sau un sejur, indiferent de scopul călătoriei”,

2 Informaţiile privind descrierea activităţilor desfăşurate la angajator se preiau din documentele solicitate de salariat angajatorului potrivit art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare. De exemplu, în cazul ocupaţiei „Cizmar-confecţioner încălţăminte după comandă” - Cod COR 753601, coloana se poate completa cu informaţii obţinute de la angajator, astfel: construirea tiparelor, croirea pieselor componente, asamblarea, tragerea pe calapod, tălpuirea şi finisarea încălţămintei. Activităţi de reparaţii: înlocuire flecuri, lipire tălpi, consolidare (fixare) tocuri; aplicare petec din piele ascuns sau la vedere - la faţă sau sub talpă; cusături la maşina - pe porţiuni; acoperiş de branţ - damă, bărbăteşti din piele; spiţuri dama şi bărbăteşti; tras la calapod sau transformare după mărime şi formă. Activitatea implică şi o colaborare cu clienţii, cărora le sunt oferite informaţii de Specialitate. Activitatea presupune, de asemenea, aprovizionarea cu materii prime şi materialele necesare confecţionării încălţămintei şi utilizarea j uneltelor şi echipamentelor specifice.

3 Potrivit art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011, cu modificările ulterioare, la solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să îi elibereze acestuia: a) copii de pe documentele existente În dosarul personal; b) copii de pe paginile din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa şi/sau un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidenţă şi din dosarul personal, În termen de cel mult 15 zile de la data solicitării. Documentele sunt eliberate în copie certificată de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicită de angajator pentru conformitate cu originalul. Dacă, din motive obiective, angajatorul se află În imposibilitatea de a elibera documentele prevăzute la art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011, salariatul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de muncă din raza căruia angajatorul îşi desfăşoară activitatea eliberarea unei adeverinţe din cana să năzuite elementele conţinute în registru, astfel cum a fost întocmit şi transmis de către angajator. Inspectoratul teritorial de muncă în cauză eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

4 Documentele eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 2671990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5 Se completează denumirea Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială la care se depune documentaţia în vederea eliberării atestatului.

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

REGISTRUL

atestatelor de recunoaştere a experienţei profesionale

 

Nr. crt.

Numele beneficiarului 2

Seria, nr. şi data atestatului

Naţionalitatea 3

Temeiul legal 4

Subgrupa ISIC

(la nivel de 3 cifre) 5

Data eliberării Ziua/luna/anul 6

Numele şi prenumele persoanei care a eliberat atestatul

Observaţii 7

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucţiuni de completare:

1. Completarea registrului se face prin scriere la calculator, cu font Times New Roman, dimensiunea 12.

2. Informaţiile necesare pentru completarea coloanelor (1)—(7) se preiau din anexa nr. 1 la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016.

 

1 Se completează pornind de la cifra 1.

2 Se înscriu numele şi prenumele persoanei fizice care solicită atestat; numele titularului, precum şi toate prenumele se înscriu fără prescurtări, cu litere mari, de tipar, utilizând diacriticele. Se înscriu cu majuscule toate iniţialele prenumelui tatălui, Iniţialele prenumelui mamei se înscriu în cazul în care tatăl este necunoscut.

3 Se completează naţionalitatea beneficiarilor, care pot fi cetăţeni români, ai altor state membre ale UE, SEE sau din Confederaţia Elveţiană.

4 Temeiul legal se preia din anexa nr. 1 la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016/Instrucţiunea de completare, nota de subsol 10,

5 Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre) se preia din anexa nr. 1 la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016

6 Se completează cu cifre arabe, de exemplu: 01.05.2016.

7 Se completează, după caz, cu:

a) informaţii referitoare la retragerea sau pierderea atestatului;

b) sancţiuni disciplinare sau penale cu caracter profesional;

c) informaţii solicitate din alte state membre pentru verificarea atestatului;

d) dacă este cazul, numele şi prenumele împuternicitului, precum şi datele de identitate.

 

ANEXA Nr. 2

 

Activităţile prevăzute la art. 3513 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

 

a) Lista I „Grupe care intră sub incidenţa Directivei 64/427/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 69/77/CEE, şi a directivelor 68/366/CEE si 82/489/CEE"

 

1. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 64/427/CEE

 

Grupa

23

Producţia de textile

232

Fabricarea şi prelucrarea de materiale textile pe maşini pentru lână cardată

233

Fabricarea şi prelucrarea materialelor textile pe maşini pentru bumbac

234

Fabricarea şi prelucrarea materialelor textile pe maşini pentru mătase

235

Fabricarea şi prelucrarea materialelor textile pe maşini pentru in şi cânepă

236

Alte industrii de fibre textile (iută, fibre dure etc.), funii şi frânghii

237

Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate

238

Finisaje textile

239

Alte industrii textile

Grupa

24

Producţia de încălţăminte, alte articole de confecţii şi lenjerie de pat

241

Producţia de încălţăminte (cu excepţia celei din cauciuc sau lemn), cu ajutorul maşinilor

242

încălţăminte lucrată manual şi reparaţii

243

Fabricarea confecţiilor (cu excepţia celor din blană)

244

Fabricarea de saltele şi lenjerie de pat

245

Industriile pielăriei şi blănurilor

Grupa

25

Producţia de lemn şi plută (cu excepţia producţiei de mobilă din lemn)

251

Debitarea şi prepararea industrială a lemnului

252

Fabricarea de produse de lemn semifinite

253

Producţia de serie a materialelor de construcţie din lemn, inclusiv pardoseli

254

Fabricarea de containere de lemn

255

Fabricarea altor articole din lemn (cu excepţia mobilei)

259

Fabricarea de articole din pai, plută, împletituri din nuiele şi trestie; fabricarea de perii

Grupa

26

260 Producţia de mobilă din lemn

Grupa

27

Producţia de hârtie şi articole de hârtie

271

Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului

272

Prelucrarea hârtiei şi cartonului şi fabricarea de articole din celuloză

Grupa

28

280 Tipărire, editare şi industriile conexe

Grupa

29

Industria pielăriei

291

Tăbăcării şi ateliere de finisare a pieilor

292

Fabricarea de articole din piele

Fosta grupă

30

Industria cauciucului şi a materialelor plastice, a fibrelor artificiale şi a produselor amilacee

301

Prelucrarea cauciucului şi a azbestului

302

Prelucrarea materialelor plastice

303

Fabricarea fibrelor artificiale

Fosta grupă

31

Industria chimică

311

Fabricarea materiilor chimice de bază şi prelucrarea lor

312

Fabricarea specializată a produselor chimice, în special pentru utilizare în industrie şi agricultură (inclusiv fabricarea pentru uz industrial a grăsimilor si uleiurilor vegetale sau animale din grupa ISIC 312)

313

Fabricarea specializată de produse chimice, în special pentru uz gospodăresc sau administrativ (exclusiv fabricarea de produse medicinale şi farmaceutice (fosta grupă ISIC 319)1

Grupa

32

320 Industria petrolieră

Grupa

33

Fabricarea produselor minerale nemetalice

331

Fabricarea de articole din argilă structurală

332

Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

333

Fabricarea de produse din ceramică, inclusiv articole refractare

334

Fabricarea cimentului, varului şi gipsului

335

Fabricarea materialelor structurale din beton, ciment şi gips

339

Prelucrarea pietrei şi fabricarea altor produse minerale nemetalice

Grupa

34

Fabricarea şi tratarea primară a metalelor feroase şi neferoase

341

Industria siderurgică (aşa cum este definită în Tratatul CECO, inclusiv uzinele de cocsificare integrate în combinate siderurgice)

342

Fabricarea de ţevi de oţel

343

Trefilarea sârmei, trefilarea la rece, laminarea la rece a benzilor, profilarea la rece

344

Fabricarea şi tratamentele primare ale metalelor neferoase

345

Topitorii de metale feroase şi neferoase

Grupa

35

Producţia de produse metalice (cu excepţia maşinilor şi echipamentelor de transport)

351

Forjare, matriţare şi presare

352

Tratamente secundare şi tratamente de suprafaţă

353

Structuri metalice

354

Fabricarea de cazane şi produse industriale tubulare

355

Fabricarea de unelte şi articole finite din metal (cu excepţia echipamentelor electrice)

359

Activităţi auxiliare în construcţia de maşini

Grupa

36

Producţia de maşini, altele decât cele electrice

361

Fabricarea de maşini agricole şi tractoare

362

Fabricarea de echipament de birotică

363

Fabricarea de maşini-unelte de prelucrare a metalelor şi de elemente şi piese pentru acestea şi pentru alte utilaje de forţă

364

Fabricarea de maşini pentru textile şi accesorii, fabricarea de maşini de cusut

365

Fabricarea de maşini şi echipamente pentru industria alimentară şi a băuturilor şi pentru industria chimică şi industrii conexe

366

Fabricarea de instalaţii şi echipamente pentru minerit, topitorii şi oţelării şi pentru industria construcţiilor; fabricarea de echipament cu acţionare mecanică

367

Fabricarea de echipamente de transmisie

368

Fabricarea de maşini pentru alte scopuri industriale specifice

369

Fabricarea de alte maşini şi echipamente neelectrice

Grupa

37

Electrotehnică

371

Fabricarea de fire şi cabluri electrice

372

Fabricarea de motoare, generatoare, transformatoare, schimbătoare şi alte echipamente similare pentru furnizarea energiei electrice

373

Fabricarea de echipamente electrice pentru uz comercial direct

374

Fabricarea de echipamente de telecomunicaţii, contoare, alte aparate de măsură şi echipamente electro-medicale

375

Fabricarea de echipamente electronice, receptoare radio şi TV, echipament audio

376

Fabricarea de aparate electrice de uz gospodăresc

377

Fabricarea de lămpi şi echipamente de iluminat

378

Fabricarea de baterii şi acumulatori

379

Reparaţii, asamblare şi instalarea specializată a echipamentelor electrice

Fosta grupă

38

Fabricarea de echipamente de transport

383

Fabricarea de autovehicule şi piese pentru acestea

384

Reparaţii la autovehicule, motociclete şi biciclete

385

Fabricarea de motociclete, biciclete şi piese pentru acestea

389

Fabricarea de echipamente de transport care nu sunt clasificate în alt ioc

Grupa

39

Diverse industrii prelucrătoare

391

Fabricarea de aparate de precizie şi de instrumente de măsură şi control

392

Fabricarea de instrumente şi echipamente medicale-chirurgicale şi de aparate ortopedice (cu excepţia încălţămintei ortopedice)

393

Fabricarea de echipament fotografic şi optic

394

Fabricarea şi repararea ceasurilor

395

Fabricarea bijuteriilor şi prelucrarea metalelor preţioase

396

Fabricarea şi repararea instrumentelor muzicale

397

Fabricarea de jocuri, jucării şi articole de sport

399

Alte industrii manufacturiere

Grupa

40

Construcţii

400

Construcţii (nespecializate); demolări

401

Construcţia de clădiri (locuinţe sau altele)

402

Construcţii civile; construcţia de drumuri, poduri, căi ferate etc.

403

Lucrări de instalaţii

404

Decorare şi finisare

 

2. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 68/366/CEE

 

Grupa

20A

200 Industriile producătoare de grăsimi şi uleiuri animale şi vegetale

20B

Industriile alimentare (cu excepţia industriei băuturilor)

201

Tăierea, prepararea şi păstrarea cărnii

202

Industria laptelui şi a produselor lactate

203

Conservarea şi păstrarea legumelor şi fructelor

204

Conservarea şi păstrarea peştelui şi a altor produse piscicole

205

Fabricarea produselor de morărit

206

Fabricarea produselor de panificaţie, inclusiv pesmeţi şi biscuiţi

207

Industria zahărului

208

Fabricarea dulciurilor din cacao, ciocolată şi zahăr

209

Fabricarea de produse alimentare diverse

Grupa

21

Industria băuturilor

211

Producerea alcoolului etilic prin fermentare, producerea drojdiei şi băuturilor spirtoase

212

Producerea vinului şi a altor băuturi alcoolice nemalţificate

213

Fabricarea berii şi malţificare

214

Industria băuturilor răcoritoare şi a apei carbogazoase

Fosta 30

Fabricarea produselor de cauciuc, a materialelor plastice, a fibrelor sintetice şi a produselor cu amidon

304

Fabricarea produselor cu amidon

 

            3. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 82/489/CEE

 

Fosta 855

Saloane de frumuseţe (cu excepţia serviciilor de pedichiură şi a şcolilor profesionale de cosmetică şi coafură)

 

b) Lista II „Grupe care intră sub incidenţa Directivei 75/368/CEE, activităţi prevăzute la art. 5 alin. (1); Directivei 75/369/CEE, art. 6: în cazul în care activitatea este considerată a fi de natură industrială sau meşteşugărească; Directivei 82/470/CEE, art. 6 alin. (1) şi (3)”

 

1. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 75/368/CEE (activităţi prevăzute la articolul 5 alineatul (1)]

 

Fosta 04

Pescuit

043

Pescuit în apele interioare

Fosta 38

Fabricarea echipamentelor de transport

381

Construcţii şi reparaţii de nave

382

Fabricarea echipamentelor de cale ferată

386

Fabricarea avioanelor (inclusiv echipament spaţial)

Fosta 71

Activităţi legate de transport şi alte activităţi decât transportul care se încadrează în următoarele grupe:

Fosta 711

Servicii de vagon de dormit şi vagon-restaurant; întreţinerea materialului rulant în ateliere de reparaţii; curăţarea vagoanelor

Fosta 712

Întreţinerea vehiculelor pentru transportul urban, suburban şi interurban de călători

Fosta 713

Întreţinerea vehiculelor pentru alte tipuri de transport de călători (automobile, autocare, taxiuri)

Fosta 714

Operarea şi întreţinerea serviciilor auxiliare de transport rutier (drumuri, tunele şi poduri cu taxă, depozite de mărfuri, parcări, depouri de autobuze şi tramvaie)

Fosta 716

Activităţi legate de transportul pe apele interioare (operarea şi întreţinerea căilor navigabile, a porturilor şi a altor instalaţii pentru transportul pe apele interioare: servicii de remorcare şi pilotaj în porturi, amplasarea balizelor, încărcarea şi descărcarea navelor şi alte activităţi similare, cum ar fi operaţiunile de salvare a navelor, remorcarea şi întreţinerea hangarelor pentru ambarcaţiuni)

73

Comunicaţii: servicii poştale şi de telecomunicaţii

Fosta 85

Servicii personale

854

Spălătorii şi servicii de spălătorie, curăţare uscată şi vopsire

Fosta 856

Ateliere fotografice: fotografie portretistică şi comercială, cu excepţia fotoreporterilor

Fosta 859

Servicii personale care nu sunt încadrate în altă parte (întreţinerea şi curăţenia clădirilor sau numai cazare)

 

2. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 75/369/CEE (articolul 6: în cazul care activitatea este considerată a fi de natură industrială sau meşteşugărească)

Următoarele activităţi itinerante:

a) cumpărarea şi vânzarea de mărfuri:

- de către agenţi comerciali itineranţi, vânzători şi negustori ambulanţi (fosta grupă ISIC 612);

—în pieţe acoperite, în alte condiţii decât de pe instalaţii fixe permanente, şi în pieţe în aer liber;

b) activităţi reglementate de măsurile tranzitorii adoptate deja care exclud în mod expres sau nu menţionează desfăşurarea unor astfel de activităţi în mod itinerant.

3. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 82/470/CEE [articolul 6 alineatele (1) şi (3)]

Activităţile includ în special:

- organizarea, oferirea spre vânzare şi vânzarea, direct sau pe bază de comision, a unor elemente individuale sau coordonate (transport, masă, cazare, excursii etc.) pentru o călătorie sau un sejur, indiferent de scopul călătoriei [articolul 2 punctul B litera (a)];

- intermedierea între furnizorii de diferite metode de transport şi persoanele care expediază sau primesc mărfuri şi desfăşurarea unor activităţi conexe:

aa) prin încheierea unor contracte cu furnizorii din domeniul transportului, în numele titularilor;

bb) prin alegerea modului de transport, a firmei şi a rutei considerate cea mai profitabilă pentru titular;

cc) prin rezolvarea aspectelor tehnice ale operaţiunii de transport (de exemplu, ambalaje pentru transport); prin realizarea unor operaţii auxiliare transportului (de exemplu, asigurarea rezervelor de gheaţă pentru vagoanele frigorifice);

dd) prin rezolvarea formalităţilor legate de transport, cum ar fi redactarea scrisorilor de trăsură; prin gruparea şi dispersarea expediţiilor;

ee) prin coordonarea diverselor etape ale transportului, prin asigurarea tranzitului, reexpedierea, transbordarea şi alte operaţii terminale;

ff) prin stabilirea costului, a cărăuşilor, precum şi a mijloacelor de transport pentru persoane care expediază sau primesc marfă:

- evaluarea costurilor de transport şi verificarea deconturilor detaliate;

—întreprinderea unor demersuri temporare sau permanente în numele şi din partea unui armator sau transportator maritim (pe lângă autorităţile portuare, furnizorii maritimi etc.).

[Activităţile enumerate la articolul 2 punctul A literele (a), (b) Şi (d)]-

c) Lista III „Directivele 64/222/CEE; 68/364/CEE; 68/368/CEE; 75/368/CEE, art. 7; 75/369/CEE, art. 5; 70/523/CEE; 82/470/CEE, art. 6 alin. (2)”

1. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 64/222/CEE

1. Activităţi nesalariate care ţin de comerţul en gros, cu excepţia celui cu medicamente şi produse farmaceutice, a celui cu produse toxice şi agenţi patogeni şi a celui cu cărbune (fosta grupă 611)

2. Activităţi profesionale ale unui intermediar, care este împuternicit şi are instrucţiuni de la una sau mai multe persoane să negocieze sau să efectueze tranzacţii comerciale în numele şi din partea respectivelor persoane

3. Activităţi profesionale ale unui intermediar care, deşi nu are instrucţiuni permanente în acest sens, pune în contact persoane care doresc să contracteze direct între ele sau le pregăteşte tranzacţiile comerciale sau ajută la încheierea acestora

4. Activităţi profesionale ale unui intermediar care încheie tranzacţii comerciale în nume propriu sau în numele altora

5. Activităţi profesionale ale unui intermediar care realizează în numele altora vânzări en gros pe bază de licitaţie

6. Activităţi profesionale ale unui intermediar care merge din uşă în uşă căutând comenzi

7. Prestarea de servicii, cu titlu profesional, de către un intermediar salariat de una sau mai multe întreprinderi comerciale, industriale sau meşteşugăreşti.

 

2. Grupe care intră sub incidenţa Directivei de liberalizare 68/363/CEE

ISIC fosta grupă 612 Comerţul cu amănuntul Activităţi excluse:

 

012

Închirieri de maşini agricole

640

Imobiliare, închirierea de proprietăţi

713

Închirierea de automobile, trăsuri şi cai

718

Închirierea de vagoane de cale ferată

839

Închirierea de maşini pentru întreprinderi comerciale

841

Rezervarea de bilete la cinema şi închirierea de filme cinematografice

842

Rezervarea de bilete la teatru şi închirierea de echipament teatral

843

închirierea de ambarcaţiunii, biciclete, automate de jocuri de îndemânare şi de noroc

853

închirierea de camere mobilate

854

închirierea de lenjerie

859

închirierea de îmbrăcăminte

 

          3. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 68/368/CEE ISIC fosta grupă 85:

 

1.

Restaurante, cafenele, taverne şi alte localuri de alimentaţie publică (grupa ISIC 852)

2.

Hoteluri, pensiuni, tabere şi alte locuri de cazare (grupa ISIC 853)

 

            4. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 75/368/CEE (articolul 7)

 

Fosta grupă 62

Bănci şi alte instituţii financiare

 

Fosta grupă 620

Societăţi de cumpărare a brevetelor şi de licenţiere

Fosta grupă 71

Transport

 

Fosta grupă 713

Transportul rutier de călători, cu excepţia transportului cu vehicule motorizate

Fosta grupă 719

Transportul hidrocarburilor lichide şi a altor produse chimice lichide prin conducte

Fosta grupă 82

Servicii comunitare

827

Biblioteci, muzee, grădini botanice şi zoologice

Fosta grupă 84

Servicii de recreere

843

Servicii de recreere care nu sunt clasificate în altă parte:

- activităţi sportive (terenuri de sport, organizarea unor evenimente sportive etc.}, cu excepţia activităţilor instructorilor sportivi

- jocuri (herghelii cu cai de curse, terenuri pentru jocuri, hipodromuri)

- alte activităţi de recreere (circuri, parcuri de distracţii şi alte activităţi distractive)

Fosta grupă 85

Servicii personale

Fosta grupă 851

Servicii gospodăreşti

 

Fosta grupă 855

Saloane de frumuseţe şi serviciile de manichiură, cu excepţia serviciilor de pedichiură, şi şcoli profesionale de cosmetică şi coafură

 

Fosta grupă 859

Servicii personale care nu sunt clasificate în altă parte, cu excepţia maseurilor sportivi şi sanitari şi a ghizilor montani, împărţite în următoarele grupe:

- dezinfecţie şi dezinsecţie;

- închirierea de haine şi spaţii de depozitare;

- agenţii matrimoniale şi servicii similare;

- astrologie, ghicit şi alte activităţi asemănătoare;

- servicii de igienă şi activităţi conexe;

- pompe funebre şi întreţinerea cimitirelor;

- curieri şi ghizi-interpreţi.

 

5. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 75/369/CEE (articolul 5)

Următoarele activităţi itinerante:

a) cumpărarea şi vânzarea de mărfuri:

- de către agenţi comerciali itineranţi, vânzători şi negustori ambulanţi (fosta grupă 612 ISIC);

- în pieţe acoperite, în alte moduri decât de pe instalaţii fixe permanente, şi în pieţe în aer liber;

b) activităţi reglementate de măsurile tranzitorii deja adoptate care exclud în mod expres sau nu menţionează desfăşurarea unor astfel de activităţi itinerante.

6. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 70/523/CEE

Activităţile persoanelor care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului en gros cu cărbuni şi activităţile intermediarilor din domeniul comerţului cu cărbuni (fosta grupă 6112, Nomenclatorul ISIC)

7. Grupe care intră sub incidenţa Directivei 82/470/CEE [articolul 6 alineatul (2)]

[Activităţi enumerate la articolul 2 punctul A literele (c) şi (e), punctul B litera (b), punctele C şi D]

Aceste activităţi includ:

- închirierea de vagoane de cale ferată pentru transportul de persoane şi de mărfuri;

- activităţi de intermediere în vânzarea, cumpărarea sau închirierea navelor;

- pregătirea, negocierea şi încheierea de contracte pentru transportul emigranţilor;

- primirea tuturor obiectelor şi mărfurilor depozitate, în numele depozitarului, fie că se află sau nu sub control vamal, în antrepozite, depozite generale, depozite de mobilă, depozite frigorifice, silozuri, etc.;

- emiterea unei chitanţe pentru depozitar cu privire la obiectele sau mărfurile depozitate;

- asigurarea de spaţii, hrană şi locuri de vânzare pentru animale vii în aşteptarea vânzării sau în tranzit de la sau spre piaţă;

- efectuarea inspecţiei sau evaluării tehnice pentru autovehicule;

- măsurarea, cântărirea şi calibrare a mărfurilor.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 6 noiembrie 2015, se face următoarea rectificare:

- în anexa nr. 4 la metodologie, la rândul „cu reşedinţa în...", în loc de: „(dacă este cazul, conform menţiunilor din dovada de reşedinţă)” se va citi: „(se înscrie denumirea localităţii şi a statului străin)”.

 

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.