MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 72/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 72         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 1 februarie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

15. - Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

236. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

25. - Hotărâre privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţ㠄Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

26. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

22. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România

 

370. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun, prin interzicerea completă a fumatului în toate spaţiile publice închise, în spaţiile închise de la locul de muncă şi în locurile de joacă pentru copii, prin inscripţionarea pachetelor cu produse din tutun, prin desfăşurarea de campanii de informare şi educare a populaţiei, informarea consumatorilor cu privire la produsele din tutun pe care urmează să le achiziţioneze, prin indicarea în produsele finale a conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon, prin unele măsuri privind utilizarea ingredientelor pentru produsele din tutun, având ca scop protejarea sănătăţii persoanelor fumătoare şi nefumătoare de efectele dăunătoare ale fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în rândul minorilor şi asigurarea unui nivel adecvat al calităţii vieţii populaţiei din România.”

2. La articolul 2, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:

„i1) ţigaretă electronică se înţelege un produs care poate fi folosit pentru consumul de vapori care conţin nicotină prin intermediul unui muştiuc sau orice componentă a acestui produs, inclusiv un cartuş, un rezervor şi dispozitivul fără cartuş sau rezervor;”.

3. La articolul 2, literele m) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„m) spaţiu public închis se înţelege orice spaţiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ort de dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

n) spaţiu închis de la locul de muncă se înţelege orice spaţiu care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.”

4. La articolul 2, după litera n) se introduc două noi litere, literele n1) şi n2), cu următorul cuprins:

„n1) mijloc de transport în comun se înţelege orice vehicul utilizat pentru transportul contra cost al persoanelor;

n2) loc dejoacă pentru copii se înţelege orice spaţiu închis sau în aer liber, destinat utilizării de către copii;”.

5. La articolul 3, alineatele (1) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Se interzice fumatul în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. De la prezentele prevederi fac excepţie celulele pentru deţinuţi din penitenciarele de maximă siguranţă.

(11) Se interzice complet fumatul în unităţile sanitare, de învăţământ, precum şi în cele destinate protecţiei şi asistenţei copilului, de stat şi private.”

6. La articolul 3, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

„(12) În spaţiile prevăzute la art. 2 lit. n1) este interzisă inclusiv utilizarea ţigaretei electronice.”

7. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Fumatul este permis numai în camere special amenajate, exclusiv în zona de tranzit a aeroporturilor internaţionale, cu respectarea următoarelor condiţii;

a) să servească exclusiv fumatului;

b) să nu fie spaţiu de trecere sau de acces în spaţii publice închise;

c) să fie dotate cu sisteme de ventilaţie funcţionale care să asigure eliminarea fumului din tutun, cu presiune negativă;

d) să fie dotate cu scrumiere şi extinctoare şi amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor;

e) să fie marcate la loc vizibil cu indicatoare: «Cameră pentru fumat», «Loc pentru fumat».”

8. La articolul 3, alineatele (21), (3), (4) şi (41) se abrogă.

9. La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(5) Se interzice vânzarea la bucată a ţigaretelor, ţigărilor de foi şi cigarillos.”

10. La articolul 3, alineatul (71) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(71) Se interzice comercializarea produselor din tutun în unităţile sanitare şi cele de învăţământ, de stat şi private.”

11. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Persoanele responsabile din instituţiile şi unităţile care administrează spaţiile menţionate la art. 2 lit. m), n), n1) şi n2) vor elabora şi vor pune în aplicare regulamente interne pentru aplicarea art. 3 alin. (1) şi (11), inclusiv prin prevederea încălcării ca abatere disciplinară gravă şi marcarea spaţiilor menţionate cu indicatoare prin care să se indice «Fumatul interzis» şi folosirea simbolului internaţional, respectiv ţigareta barată de o linie transversală.”

12. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 9. - În vederea difuzării de materiale promoţionale de prevenire şi combatere a consumului produselor din tutun, posturile de radio şi de televiziune pun la dispoziţie un spaţiu de emisie de minimum 30 de minute săptămânal, pentru Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tineretului şi Sportului şi organizaţiile nonguvernamentale independente de industria tutunului şi care au ca obiectiv al activităţilor reducerea consumului de tutun, în condiţiile prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

13. La articolul 10, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) nerespectarea de către persoanele fizice a prevederilor art. 3 alin. (1) şi (11) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 lei la 500 lei;

b) nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor art. 3 alin. (1), (11), (5), (52), (6), (61), (71) şi ale art. 4 alin. (2) se sancţionează cu amendă contravenţională de 5.000 lei la prima abatere, cu amendă contravenţională de 10.000 lei şi cu sancţiunea complementară de suspendare a activităţii până la remedierea situaţiei care a dus la suspendarea activităţii la a două abatere; săvârşirea unei noi contravenţii la această lege se sancţionează cu amendă contravenţională de 15.000 lei şi cu sancţiunea complementară de închidere a unităţii.”

14. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Sancţiunile prevăzute la art. 10 lit. c) şi d) se aplică persoanelor juridice.”

15. La articolul 12, alineatul (2) se abrogă.

16. Articolul 141 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 141. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite în acest sens de către Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, cu excepţia prevederilor art. 10 lit. a), b) şi c), unde constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi ai poliţiei locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne.”

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2016.

Nr. 15.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2016.

Nr. 236.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţ㠄Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aparţinând domeniului public al statului, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. 102267, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţ㠄Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.

(2) Trecerea construcţiilor în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării.

(3) După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOS

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 27 ianuarie 2016.

Nr. 25.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţ㠄Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu, a cărui valoare de inventar se actualizează

 

Număr M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

(CUI)

Valoarea totală a bunului reactualizată (lei)

102267

8.19.01

48-119

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţ㠄Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu

CUI 4240839

1.274.829,96

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţ㠄Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificate

Denumirea

Adresa imobilului

Persoana juridica care administrează imobilul

(CUI)

 

Caracteristicile tehnice ale construcţiilor care trec în domeniul privat al statului

Valoarea bunurilor care trec în domeniul privat al statului

(lei)

102267 (parţial)

8.19.01

48-119

Judeţul Sibiu

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţ㠄Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu

CUI 4240839

C5 - Construcţii-anexă

Sc = 15 mp; Sd = 15 mp

C6 - Construcţii-anexă

Sc = 62 mp; Sd = 62mp

CF 106270

6,32

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează: Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 27 ianuarie 2016.

Nr. 26.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, a căror valoare de inventar se actualizează

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa imobilului

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

104.281

8.19.01

47-101

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia generală logistică

CUI 4267060

Judeţul Constanţa

14.419.684,33

104.221

8.19.01

47-36

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia generală logistică

CUI 4267060

Municipiul Bucureşti

4.159.983

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (1) din Normele tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Referatului Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.074/21.01.2016,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista apelor minerale naturale recunoscute în România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 4/2015 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 16 ianuarie 2015.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 26 ianuarie 2016.

Nr. 22.

 

ANEXĂ

 

LISTA

apelor minerale naturale recunoscute în România

 

Nr. crt.

Denumirea comercială

Denumirea sursei

Locul de exploatare

1.

ALPINA BORŞA

Izvorul nr. 1 bis, Izvorul nr. 2

Baia Borşa (judeţul Maramureş)

2.

AMFITEATRU

Izvorul 3 Copou

laşi (judeţul Iaşi)

3.

APA CRAIULUI

Izvorul nr. 5 Gâlgoale

Dâmbovicioara (judeţul Argeş)

4.

AQUATIQUE

Izvorul Buşteni

Buşteni (judeţul Prahova)

5.

AQUA CARPATICA

Izvorul Băjenaru

Păltiniş (judeţul Suceava)

6.

AQUA CARPATICA

Izvorul Haja

Păltiniş (judeţul Suceava)

7.

AQUA CARPATICA

F2 Păltiniş

Păltiniş (judeţul Suceava)

8.

AQUA CARPATICA

Ichim nr. 1; Ichim nr. 4

Gălăuţaş, comuna Bilbor (judeţul Harghita)

9.

AQUA SARA

F4750 Boholt

Boholt (judeţul Hunedoara)

10.

AQUA VITAL

Sacoşu Mare

Sacoşu Mare (judeţul Timiş)

11.

ARTESIA

A3

Sânsimion (judeţul Harghita)

12.

BÂILE LIPOVA

F11

Lipova (judeţul Arad)

13.

BIBORŢENI

Biborţeni F8

Biborţeni (judeţul Covasna)

14.

BIBORŢENI

Biborţeni F9

Biborţeni (judeţul Covasna)

15.

BILBOR

F1 SNAM

Bilbor (judeţul Harghita)

16.

BILBOR

Q1

Bilbor (judeţul Harghita)

17.

BODOC

Bodoc

Bodoc (judeţul Covasna)

18.

BORSEC

Borsec

Borsec (judeţul Harghita)

19.

BORSEC

Făget BORSEC

Borsec (judeţul Harghita)

20.

BUCOVINA

C7 Secu

Dorna Candrenilor (judeţul Suceava)

21.

BUCOVINA

Roşu

Vatra Dornei (judeţul Suceava)

22.

B UZIAŞ

FII bis Buziaş

Buziaş (judeţul Timiş)

23.

CARPATINA

Domogled

Băile Herculane (judeţul Caraş-Severin)

24.

CARPATINA

Toşorog

Toşorog (judeţul Neamţ)

25.

CARPATINA

F20B Lipova

Lipova (judeţul Arad)

26.

CERTEZE

Certeze

Certeze (judeţul Satu Mare)

27.

CEZARA

Băcâia

Băcâia (judeţul Hunedoara)

28.

CHEILE BICAZULUI

Bicazul Ardelean (foraj FH1)

Bicazul Ardelean (judeţul Neamţ)

29.

C0RA

F1 SNAM

Malnaş Băi (judeţul Covasna)

30.

CRISTALINA

FI

Sâncrăieni (judeţul Harghita)

31.

CRISTALINA

A1

Sânsimion (judeţul Harghita)

32.

CRISTALUL MUNŢILOR

Izvorul Pârâul Rece

Vama Buzăului (judeţul Braşov)

33.

DEALUL CETĂŢII

FH1

Miercurea-Ciuc (judeţul Harghita)

34.

DORNA

Dorna Candrenilor

Dorna Candrenilor (judeţul Suceava)

35.

DORNA

Poiana Vinului

Poiana Vinului/Dealul Floreni (judeţul Suceava)

36.

HERA

Hera

Budureasa (judeţul Bihor)

37.

IZVORUL ALB

Izvorul Alb

Dorna Candrenilor (judeţul Suceava)

38.

IZVORUL CETĂŢII CRIZBAV

Izvor

Crizbav (judeţul Braşov)

39.

IZVORUL MINUNILOR

Izvorul Minunilor - Stâna de Vale

Stâna de Vale (judeţul Bihor)

40.

IZVORUL TĂMĂDUIRII

Sonda F1

Stoiceni Târgu Lăpuş (judeţul Maramureş)

41.

K-CLASSIC

F6 Boholt

Boholt (judeţul Hunedoara)

42.

KEIA

Izvorul Zăganului

Ciucaş (judeţul Prahova)

43.

LIPOVA

F8E, F9 bis

Lipova (judeţul Arad)

44.

LITHINIA

FH2 Parhida

Parhida (judeţul Bihor)

45.

OAŞ

Certeze Negreşti

Negreşti (judeţul Satu Mare)

46.

PERENNA PREMIER

Calina

Dognecea (judeţul Caraş-Severin)

47.

PERLAAPUSENILOR

FH2 Chimindia

Chimindia-Deva (judeţul Hunedoara)

48.

PERLA COVASNEI

F1

Târgu Secuiesc (judeţul Covasna)

49.

PERLA HARGHITEI

F1, F2

Sâncrăieni (judeţul Harghita)

50.

PERLA HARGHITEI

FH2

Sântimbru (judeţul Harghita

51.

PERLA HARGHITEI

A2

Sânsimion (judeţul Harghita)

52.

POIANA NEGRII

Poiana Negrii

Poiana Negrii (judeţul Suceava)

53.

RARĂUL

Puţ Lebeş, FH1

Fundul Moldovei (judeţul Suceava)

54.

ROUĂ MUNŢILOR

F2 SNAM

Perimetrul Secu - Moara Dracului, comuna Dorna Candrenilor (judeţul Suceava)

55.

ROUĂ MUNŢILOR

F4 SNAM Roşu

Perimetrul Roşu-Vatra Dornei, localitatea Roşu (judeţul Suceava)

56.

SAGUARO

F3

Târgu Secuiesc (judeţul Covasna)

57.

SESTINA

Şeştina

Valea Sălardului (judeţul Mureş)

58.

SPRING HARGHITA

FH2M

Miercurea-Ciuc (judeţul Harghita)

59.

STÂNCENI

Stânceni

Stânceni (judeţul Mureş)

60.

STÂNCENI

Ciobotani

Stânceni (judeţul Mureş)

61.

TIVA HARGHITA

F8

Sâncrăieni (judeţul Harghita)

62.

TUŞNAD

Tuşnad

Tuşnad (judeţul Harghita)

63.

TUŞNAD

Tuşnad Nou

Tuşnad (judeţul Harghita)

64.

VALEA BRAZILOR

Biborţeni F7

Biborţeni (judeţul Covasna)

65.

VALEA IZVOARELOR

S1,S2Covasna

Covasna (judeţul Covasna)

66.

VÂLCELE

Elisabeta

Vâlcele (judeţul Covasna)

67.

ZIZIN

Sursele Zizin

Zizin, comuna Târlungeni (judeţul Braşov)

68.

7 IZVOARE

Şapte Izvoare

Dobreşti (judeţul Dâmboviţa)

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

În baza prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, cu modificările ulterioare, şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) „Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”, cod 14.13.02.50/c, prevăzută în anexa nr. 2;

b) „Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing”, cod 14.13.02.50/c1., prevăzută în anexa nr. 3;

c) „Referat privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”, prevăzut în anexa nr. 4;

d) „Decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”, cod 14.13.02.50, prevăzută în anexa nr. 5;

e) „Decizie privind stabilirea diferenţelor de sume reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”, cod 14.13.02.50/d, prevăzută în anexa nr. 6.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire şi modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor de cereri şi decizii menţionate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 4. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 18 martie 2013, cu modificările ulterioare.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 20 ianuarie 2016.

Nr. 370.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule

 

CAPITOLUL I

Cadru general

 

1.1. Timbrul de mediu pentru autovehicule, reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, şi de Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, cu modificările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, se calculează de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

1.2. Organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este:

a) în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale - organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;

b) în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal.

1.3. Organul fiscal competent stabileşte suma reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule pentru următoarele situaţii reglementate de ordonanţa de urgenţă:

a) ca urmare a solicitării primului proprietar din România al autovehiculului, care intenţionează să efectueze înscrierea în evidenţele autorităţii competente a dobândirii dreptului său de proprietate asupra autovehiculului respectiv;

b) ca urmare a reintroducerii în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului;

c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat, dacă pentru acest autovehicul nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, prevăzută la art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare în perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2008, taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011, în vigoare în perioada 1 iulie 2008-12 ianuarie 2012, sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare, în vigoare în perioada 13 ianuarie 2012-14 martie 2013;

d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat, dacă pentru acest autovehicul s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

e) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, în situaţia autovehiculelor pentru care s-a emis decizie de restituire a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

1.4. Calcularea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule se face cu ajutorul aplicaţiei informatice suport realizate şi implementate de Direcţia generală de tehnologia informaţiei.

1.5. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul unităţii fiscale se înţelege conducătorul organului fiscal la care persoana juridică/persoana fizică ce desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, respectiv conducătorul organului fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică.

1.6. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul adjunct al unităţii fiscale se înţelege conducătorul adjunct coordonator al activităţii de administrare fiscală al organului fiscal la care persoana juridică/persoana fizică ce desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, respectiv conducătorul adjunct coordonator al activităţii de administrare fiscală al organului fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică.

 

CAPITOLUL II

Stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule

 

2.1. Persoana fizică sau juridică ce solicită stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu depune la organul fiscal competent o cerere, completată conform modelului aprobat prin anexa nr. 2 la ordin, însoţită de documentele prevăzute de art. 5 din ordonanţa de urgenţă şi de art. 3 din normele metodologice, în copie şi original. Documentele în original se restituie contribuabilului, după verificarea conformităţii şi înscrierea pe copiile care rămân la organul fiscal a vizei „conform cu originalul”.

2.2. Pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, cererea care conţine elementele necesare calculului sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, completată conform modelului aprobat prin anexa nr. 3 la ordin, se depune la organul fiscal competent. Cererea privind autovehiculele în leasing se depune la organul fiscal competent în format electronic, însoţită de formularul editat.

2.3. De la registratură, cererea însoţită de documentele depuse se repartizează compartimentului cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, care înregistrează cererile într-o evidenţă specială, organizată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta procedură.

2.4. Compartimentul de specialitate analizează informaţiile cuprinse în cerere şi în documentaţia prezentată de contribuabil. Dacă cererea sau documentaţia anexată este incompletă, se notifică solicitantul în vederea corectării sau completării acesteia, aplicându-se corespunzător dispoziţiile art. 77 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

2.5. Compartimentul de specialitate, pe baza documentelor depuse de contribuabil şi a elementelor prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi de normele metodologice, procedează la stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi întocmeşte „Referatul privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin. Referatul se întocmeşte într-un exemplar, se verifică şi se vizează de şeful compartimentului de specialitate şi se înaintează împreună cu documentaţia, spre aprobare, conducătorului adjunct al unităţii fiscale.

2.6. Valoarea în lei a timbrului de mediu pentru autovehicule se determină pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului precedent şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2.7. Pe baza referatului prevăzut la pct. 2.5, compartimentul de specialitate întocmeşte proiectul „Deciziei privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.

2.8. Decizia prevăzută la pct. 2.7 se întocmeşte în două exemplare şi se înaintează împreună cu documentaţia şi cu referatul, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

2.9. Calcularea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi emiterea deciziei privind stabilirea acesteia se efectuează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete. Prin excepţie, pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu şi emiterea deciziei privind stabilirea acesteia se efectuează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete.

2.10. Decizia prevăzută la pct. 2.7 este decizie sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 94 din Codul de procedură fiscală.

2.11. Un exemplar al deciziei prevăzute la pct. 2.7, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, se comunică contribuabilului, în conformitate cu prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală. Al doilea exemplar al deciziei, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

2.12. Suma reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule stabilită de organul fiscal prin decizia comunicată contribuabilului se achită în condiţiile prevăzute de art. 5 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, iar dovada plăţii se prezintă autorităţii competente pentru înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4 din ordonanţa de urgenţă.

 

CAPITOLUL III

Calculul sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, în vederea soluţionării cererilor de restituire în condiţiile art. 7 şi 9 din ordonanţa de urgenţă

 

3.1. În vederea restituirii sumelor reprezentând valoarea reziduală a timbrului, în condiţiile prevăzute de art. 7 din ordonanţa de urgenţă, compartimentul de specialitate procedează la stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto naţional, calculată în baza legislaţiei după care s-a stabilit suma datorată la momentul înmatriculării. Calculul se face în lei, la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat în România, folosindu-se vârsta vehiculului de la momentul scoaterii din parcul auto naţional.

3.2. În vederea restituirii diferenţei rezultate în urma contestării sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, în condiţiile prevăzute de art. 9 din ordonanţa de urgenţă, compartimentul de specialitate procedează la recalcularea sumei de plată reprezentând timbrul.

3.3. Calcularea sumei reprezentând timbrul în condiţiile pct. 3.1 şi 3.2 se efectuează de compartimentul de specialitate la solicitarea compartimentului cu atribuţii în domeniul colectării creanţelor fiscale. La solicitare se anexează şi documentaţia depusă de contribuabil odată cu cererea de restituire.

3.4. Pentru stabilirea sumei reprezentând timbrul, compartimentul de specialitate întocmeşte Referatul privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

3.5. Referatul se întocmeşte în două exemplare, se verifică şi se vizează de şeful compartimentului de specialitate şi se înaintează împreună cu documentaţia, spre aprobare, conducătorului adjunct al unităţii fiscale.

3.6. În termen de cel mult 5 zile de la primirea solicitării de către compartimentul de specialitate, un exemplar al referatului aprobat împreună cu documentaţia depusă de contribuabil odată cu cererea de restituire se transmite compartimentului cu atribuţii în domeniul colectării creanţelor fiscale, în vederea soluţionării cererilor de restituire, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, iar al doilea exemplar rămâne la compartimentul de specialitate, în vederea arhivării.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Dosarele întocmite pentru soluţionarea solicitărilor contribuabililor, întocmite potrivit prevederilor cap. II şi III, se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXĂ

la procedură

Evidenţa cererilor de stabilire a sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule

 

Nr. crt.

Denumirea/

Numele şi prenumele

proprietarului

Codul de identificare fiscală

Adresa

Nr. şi dala înregistrării

cererii de stabilire a timbrului

Date de identificare a autovehiculului

Categoria

Marca

Tipul/ Varianta

Seria saşiului/

Nr. de identificare

Nr.de omologare

Data primei înmatriculări/ Data fabricaţiei

Capacitatea cilindrica

(cm3)

Valoarea combinată a emisiei de CO2

(grame/km)

Mod de echipare*)

Rulaj mediu anual

 

Aspectul/ Starea generală

Nivelul de dotare

AS

AC

E

1

A

B

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- continuare –

 

Seria cărţii de identitate a autovehiculului

Obiectul cererii*)

Decizie privind stabilirea timbrului de mediu pentru autovehicule

Informaţii privind plata

Decizie privind stabilirea diferenţelor de sume reprezentând timbrul de mediu

Informaţii privind plata diferenţelor pozitive

Nr. deciziei

Data

Nr. de evidenţă a plăţii

Suma reprezentând

timbru de mediu

- lei -

Tipul

documentului

de plată

Nr.

Data

Suma achitată

- lei -

Nr. deciziei

Data

Nr. de evidenţă a plăţii

Diferenţe

(pozitive/negative)

- lei -

Tipul documentului de plată

Nr.

Data

Suma achitată

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) AS - autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin scânteie

AC - autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin comprimare

E - aspect exterior; I - aspect interior; A - aer condiţionat; B - ABS; C – airbag

**) Se completează cu:

- I - solicitare iniţială de stabilire a sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, în vederea înmatriculării de către primul proprietar din România;

- RI - pentru reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul scos din parcul auto naţional, pentru care s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului;

- TN - pentru efectuarea transcrierii dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat, pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante;

- TI - pentru efectuarea transcrierii dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat, pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule; sau

- TR - pentru efectuarea transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situaţia autovehiculelor pentru care s-a emis decizie de restituire a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

 

ANEXA Nr. 2

 

CERERE

privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule

 

Subsemnatul/Subscrisa ..................................................................................................................... (numele şi prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului), cu domiciliul fiscal în localitatea ............................................, str. ......................................................... nr. ......, bl. ......., sc. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ....................................., având C.N.R/C.I.F. ....................................., în temeiul prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, solicit/solicităm calculul sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculul categoria ................ marca .......................................... tipul/varianta .........................................., echipat cu motor cu aprindere prin scânteie/cu aprindere prin comprimare, fabricat în anul ..........., având seria saşiului/numărul de identificare ................................................., număr de omologare .............................................., seria cărţii de identitate................................................................

Anexez/Anexăm, în copie şi original, următoarele documente:

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

 

Solicitantul/Reprezentantul legal al contribuabilului,

...................................................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura

.......................................

Data

.......................................

 

cod 14.13.02.50/c

 

ANEXA Nr. 3

 

CERERE

privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing

 

Subscrisa............................................................................................................................................ (denumirea contribuabilului), cu domiciliul fiscal în localitatea .............................................. str. .................................................... nr. ....., bl. ........, sc. ........, ap. ......, judeţul/sectorul ........................................ având C.I.F. ............................................

în temeiul prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, solicităm stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele înscrise în anexa la prezenta cerere.

 

Reprezentantul legal al contribuabilului,

...................................................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura

.......................................

Data

.......................................

 

cod 14.13.02.507c. 1.

 

Denumirea contribuabilului .......................

Cod identificare fiscală ..............................

Domiciliul fiscal ….......................................

 

Centralizator privind autovehiculele în leasing

(anexă la Cererea nr. ........./....................)

 

Nr. crt.

Categoria

Marca

Tipul/Varianta

Seria saşiului/

Numărul de identificare

Numărul de omologare

Dala primei înmatriculări

Capacitatea

Cilindrică

(cm3)

Nivelul emisiilor

deCO2

(grame/km)

Modul da echipare a autovehiculului*)

Dotare (aer condiţionat/

ABS/airbag)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) AS - autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin scânteie

AC - autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin comprimare

 

ANEXA Nr. 4

            MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice.............../D.G.A.M.C.

Unitatea fiscală...........................................

            Nr. ........................./.................................

 

Aprobat

Conducătorul adjunct al unităţii fiscale,

.......................................

 

REFERAT

privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule

 

Prin Cererea înregistrată cu nr. ............../..................., ....................................................................................................... (denumirea contribuabilului), cod de identificare fiscală.........................................................având domiciliul fiscal în localitatea................................................., str. .......................................................... nr. ........, bl. ....., sc. ....., ap. ..... judeţul/sectorul ....................................., solicită1):

 stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, în condiţiile prevăzute de ari 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

 restituirea, în temeiul dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a valorii reziduale a timbrului, în situaţia scoaterii autovehiculului din parcul auto naţional;

 restituirea, în temeiul dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a diferenţei de timbru rezultate în urma contestării timbrului.

Pentru stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule au fost depuse de către contribuabil următoarele documente:

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Pe baza documentaţiei depuse şi a elementelor de calcul prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au rezultat următoarele 2):

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

 

Verificat

Întocmit

Funcţia .................................

Funcţia .................................

Numele şi prenumele .................................

Numele şi prenumele .................................

Data .....................

Data .....................

Semnătura .................................

Semnătura .................................


1) Se bifează situaţia în cauză.

2) Se detaliază modul de calcul al sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule.

 

ANEXA Nr. 5

 

SIGLA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice…………....../D.G.A.M.C.

Unitatea fiscală ......................................

Nr. de înregistrare.....................

Data...........................................

Sigla

D.G.R.F.P./D.G.A.M.C.

 

 

Adresa: ....................................

Tel.: ..........................................

Fax: ...........................................

E-mail: .......................................

Număr de înregistrare ca operator

de date cu caracter personal......................

DECIZIE

privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule

 

Denumirea/Numele şi prenumele contribuabilului  .......................................................................................................

Cod de identificare fiscală ........................

Domiciliul fiscal/Adresa: localitatea ................................................, str. ................................................... nr. ........, bl........, sc. ......., ap........, judeţul/sectorul .............................................

Ca urmare a Cererii dumneavoastră înregistrate la organul fiscal cu nr. ....................................... prin care aţi solicitat stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu, în condiţiile prevăzute de art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi

completările ulterioare, pentru autovehiculul ................................................, din aplicarea elementelor de calcul prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a rezultat timbrul de mediu în sumă de ........................... lei.

La stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu s-au avut în vedere următoarele1): ................................................

Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată conform legii.

Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 272 din acelaşi act normativ.

Dacă autovehiculul pentru care s-a solicitat calculul sumei reprezentând timbrul de mediu face obiectul unei achiziţii intracomunitare şi acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 266 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), cu privire la mijloacele de transport noi, vă aducem la cunoştinţă că:

Pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport noi, persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA şi care nu trebuie să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 317 din Codul fiscal, trebuie să depună la organul fiscal competent Decontul special de TVA, potrivit prevederilor art. 324 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal, şi să facă plata taxei pe valoarea adăugată, înainte de înmatricularea acestora în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naşterea exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente respectivei achiziţii intracomunitare.

De asemenea, persoanele care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 317 din Codul fiscal şi care au obligaţia plăţii taxei pe valoarea adăugată pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 266 alin. (3) din Codul fiscal au obligaţia să depună Decontul special de TVA pentru respectivele achiziţii intracomunitare înainte de înmatricularea mijloacelor de transport în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiei intracomunitare.

Numărul de evidenţă a plăţii pentru achitarea sumei stabilite prin prezenta decizie este ......................................................................................................................................

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele..........................

Semnătura şi ştampila.........................

 

Cod 14.13.02.50


1) Se detaliază modul de calcul al sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule.

 

ANEXA Nr. 6

 

 

SIGLA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice…………....../D.G.A.M.C.

Unitatea fiscală ......................................

Nr. de înregistrare.....................

Data...........................................

Sigla

D.G.R.F.P./D.G.A.M.C.

 

 

Adresa: ....................................

Tel.: ..........................................

Fax: ...........................................

E-mail: .......................................

Număr de înregistrare ca operator

de date cu caracter personal......................

 

DECIZIE

privind stabilirea diferenţelor de sume reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule

 

Denumirea/Numele şi prenumele contribuabilului: ...............................................................................................................

Cod de identificare fiscală..............................................................

Domiciliul fiscal/Adresa: localitatea ..............................................................., str. .................................................. nr. ........, bl........., sc. ......., ap......., judeţul/sectorul ................................................

În temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte diferenţa de sume reprezentând timbrul de mediu, pozitivă/negativă, în sumă de ................. calculată ca diferenţă între:

- timbrul de mediu pentru autovehicule datorat, în sumă de..................;

- timbru de mediu pentru autovehicule stabilit prin Decizia nr. ....../.......... privind stabilirea timbrului de mediu pentru autovehicule în sumă de ................

Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată conform legii.

Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 272 din acelaşi act normativ.

Numărul de evidenţă a plăţii pentru achitarea sumei stabilite prin prezenta decizie este...................................................

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele..........................

Semnătura şi ştampila........................

 

Cod14.13.02.50/d

 

ANEXA Nr. 7

 

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE

şi modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor de cereri şi decizii

 

1. Denumire: „Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”

1.1. Cod: 14.13.02.50/c

1.2. Format: A4/t1

1.3. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

1.4. Se difuzează gratuit.

1.5. Se utilizează la solicitarea calculului sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule.

1.6. Se întocmeşte în două exemplare de către solicitant.

1.7. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal competent.

1.8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. Denumire: „Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing”

2.1. Cod: 14.13.02.50/c1.

2.2. Format: A4/11 (număr variabil de pagini)

2.3. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

2.4. Se difuzează gratuit.

2.5. Se utilizează la solicitarea calculului sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing.

2.6. Se întocmeşte în două exemplare de către solicitant.

2.7. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal competent.

2.8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

3. Denumire: „Decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”

3.1. Cod: 14.13.02.50

3.2. Format: A4/t1

3.3. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

3.4. Se difuzează gratuit.

3.5. Se utilizează la calculul sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule.

3.6. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

3.7. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal competent.

3.8. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

4. Denumire: „Decizie privind stabilirea diferenţelor de sume reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”

4.1. Cod: 14.13.02.50/d

4.2. Format: A4/t1

4.3. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

4.4. Se difuzează gratuit.

4.5. Se utilizează la stabilirea diferenţelor de debit pozitive sau negative, în situaţii cum sunt: erori materiale apărute în documentaţia depusă de contribuabil sau în documentele emise de organul fiscal.

4.6. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

4.7. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal competent.

4.8. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.