MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 142/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 142         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 24 februarie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 857 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 111 alin. (3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

98. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Regatul Haşemit al Iordaniei, semnat la Amman la 3 octombrie 2015

 

Memorandum de înţelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Regatul Haşemit al Iordaniei

 

102. - Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 

DECIZII ALE PRIM-M(NISTRULUI

 

74. - Decizie privind exercitarea unor atribuţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

34. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013

 

69/142/232. – Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A.

 

828. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora şi/sau a sumelor confiscate

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 857

din 10 decembrie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 111 alin. (3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simina Popescu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 111 alin. (3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Nicolae Ovidiu Boloş În Dosarul nr. 2.057/296/2015 al Judecătoriei Satu Mare - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului nr. 987D/2015 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal lipseşte autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare este legai îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, deoarece, în realitate, criticile de neconstituţionalitate vizează aspecte privind interpretarea şi aplicarea legii. În subsidiar, precizează că textele din Constituţie invocate în susţinerea criticilor de neconstituţionalitate nu sunt aplicabile în cauză, deoarece, prin conţinutul său juridic, dreptul fundamental la liberă circulaţie, prevăzut de art. 25 din Legea fundamentală, nu include şi dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, respectiv de a deţine un permis de conducere auto în acest scop. Prin urmare, restrângerea exerciţiului dreptului de a conduce autovehicule nu este supusă condiţiilor prevăzute de art. 53 din Constituţie, iar prevederile constituţionale ale art. 23 alin. (11) referitoare la prezumţia de nevinovăţie nu sunt incidente în cauză. Invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.262 din 25 noiembrie 2008.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 22 mai 2015, pronunţată în Dosarul nr. 2.057/296/2015, Judecătoria Satu Mare - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 111 alin. (3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Nicolae Ovidiu Boloş într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de prelungire a dreptului de circulaţie.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că, potrivit art. 111 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se reţine în cazul în care titularul acestuia a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (2), art. 336, art. 337, art. 338 alin. (1) şi la art. 339 alin. (2), (3) şi (4) din Codul penal. Astfel, potrivit art. 111 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi d), la art. 102 alin. (3) lit. a) şi c) din ordonanţa de urgenţă, precum şi în cele menţionate la art. 334 alin. (2) şi (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) şi (4) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulaţie.

6. Chiar dacă, aparent, reţinerea permisului de conducere şi eliberarea unei dovezi înlocuitoare a acestuia, de către organele de poliţie rutieră, în momentul constatării unei presupuse infracţiuni din cele enumerate expres de art. 111 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 constituie măsuri administrative, în realitate, aceste măsuri au un caracter privativ de drepturi, fiind indisolubil legate de constatarea unei presupuse infracţiuni rutiere, producându-şi efectele pe toată durata procesului penal, respectiv privarea persoanei bănuite de săvârşirea infracţiunii, în calităţile sale procesuale succesive (suspect, inculpat), de dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

7. Dispoziţiile cuprinse în art. 111 alin. (1) lit. b) şi art. 111 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, stabilind reţinerea obligatorie şi automată a permisului de conducere al unei persoane bănuite de săvârşirea uneia din infracţiunile rutiere enumerate de lege şi eliberarea unei dovezi înlocuitoare fără drept de circulaţie, pe toată durata procesului penal, fără o limitare temporală, încalcă prezumţia de nevinovăţie a acelei persoane, întrucât aceasta va fi privată pe toată durata desfăşurării procesului penal de un drept câştigat legal, fără existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare şi fără a avea posibilitatea exercitării unei căi de atac împotriva reţinerii permisului de conducere şi emiterii unei dovezi înlocuitoare fără drept de circulaţie. Legiuitorul nu a prevăzut niciun termen-limită pentru care să poată fi luată această măsură, privarea de dreptul de a conduce autovehicule operând pe toată durata procesului penal, durată care, uneori, se poate prelungi dincolo de orice perioadă rezonabilă. O astfel de reglementare este vădit mai drastică decât măsurile preventive, pentru care legea prevede condiţii cu privire la necesitate şi proporţionalitate, limitarea duratei lor, posibilitatea revocării, înlocuirii sau încetării de drept.

8. Totodată, prevederile art. 111 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, analizate prin raportare la dispoziţiile art. 53 din Constituţie, pot apărea ca având un scop legitim, şi anume desfăşurarea procesului penal şi protejarea siguranţei rutiere, fiind o măsură aplicabilă în cursul urmăririi penale şi al judecăţii, adecvată în abstracto scopului legitim urmărit, nediscriminatorie şi necesară într-o societate democratică, pentru protejarea valorilor statului de drept. Însă, o astfel de ingerinţă nu este proporţională cu cauza care a determinat-o. Chiar dacă s-ar accepta ca o persoană faţă de care exista bănuiala că a săvârşit una dintre infracţiunile enumerate în art. 111 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 ar prezenta o stare de pericol potenţial pentru siguranţa rutieră, pe de o parte, o astfel de bănuială nu este suficientă pentru privarea unei persoane de dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, întrucât bănuiala trebuie să fie şi rezonabilă, întemeiată pe probe. Ca atare, nu ar trebui ca măsura să poată fi luată prin simpla sesizare a organelor de poliţie rutieră, ci ar trebui, eventual, subsumată fie momentului dispunerii, efectuării în continuare a urmăririi penale faţă de suspect, în temeiul art. 305 alin. (3) din Codul de procedură penală, fie, mai ales, momentului dispunerii punerii în mişcare a acţiunii penale de către procuror, în condiţiile art. 309 alin. (1) din Codul de procedură penală.

9. În acelaşi timp, autorul excepţiei susţine că neprevederea unui termen pentru care se pot dispune măsurile reţinerii permisului de conducere şi emiterii unei dovezi înlocuitoare fără drept de circulaţie este contrară art. 53 din Constituţie, deoarece intervine restrângerea nelimitată temporal a drepturilor şi libertăţilor fundamentale vizate de conţinutul acestor măsuri, afectând aşadar substanţa acestora.

10. În consecinţă, consideră că dispoziţiile art. 111 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, coroborate cu cele ale art. 111 alin. (3) din acelaşi act normativ, încalcă art. 53 din Constituţie, de vreme ce legiuitorul lasă la latitudinea organelor de poliţie rutieră să reţină permisul de conducere al unei persoane şi să emită o dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie chiar în absenţa unor bănuieli rezonabile, rezultate din probe, de săvârşirea unei infracţiuni. De asemenea, prin neprevederea unui termen pentru care să poată fi luate astfel de măsuri grave, textele de lege criticate lasă loc arbitrariului şi abuzului.

11. Judecătoria Satu Mare - Secţia penală consideră că dispoziţiile art. 111 alin, (3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 sunt constituţionale şi nu încalcă prezumţia de nevinovăţie, consacrată de art. 23 alin. (11) din Constituţie.

12. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate,

13. Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 111 alin. (3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 sunt constituţionale, sens în care reţine că o normă legală prin care se reglementează cu privire la competenţa unui organ judiciar de a dispune prelungirea dreptului de circulaţie nu încalcă, în principiu, prezumţia de nevinovăţie. În plus, textele legale criticate au mai făcut obiectul controlului de constituţionalitate din perspectiva unor argumente de neconstituţionalitate similare, iar Curtea Constituţională a reţinut că prevederile art. 23 alin. (11) din Constituţie nu au incidenţă în cauză. În acest sens invocă deciziile nr. 381 din 19 martie 2009 şi nr. 1.262 din 25 noiembrie 2008.

14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. I alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/19^2, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din dispozitivul încheierii de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 111 alin. (3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, având următorul cuprins: „(3) în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi

d), la art. 102 alin. (3) lit. a) şi c) din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi în cele menţionate la art. 334 alin. (2) şi (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) şi (4) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulaţie.

[...]

(6) La cererea titularului permisului de conducere reţinut în condiţiile alin. (1) fit. b) sau ale alin. (4), procurorul care efectuează urmărirea penală sau exercită supravegherea cercetării penale ori, în faza de judecată, instanţa de judecata învestită cu soluţionarea cauzei poate dispune prelungirea dreptului de circulaţie, cu câte cel mult 30 de zile, până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau, după caz, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. Modul de soluţionare a cererii de prelungire a dreptului de circulaţie se comunică şi şefului politiei rutiere pe raza căreia s-a comis fapta.”

Dispoziţiile art. 111 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, la care art. 111 alin. (6) face trimitere, au următorul cuprins: „Permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se reţine în următoarele cazuri:

(...)

b) când titularul acestuia a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1j şi la art. 339 alin. (2), (3) şi (4) din Codul penai.”

17. În opinia autorului excepţiei, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 23 alin. (11) potrivit căruia „Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, persoana este considerată nevinovată” şi art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau ai unor libertăţi. De asemenea, sunt invocate dispoziţiile art. 6 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, potrivit cărora „Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia va fi legal stabilită”.

18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile art. 111 alin. (3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 au mai format obiect al controlului de constituţionalitate, iar în acest sens sunt, de exemplu: Decizia nr. 1.262 din 25 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 12 ianuarie 2009, Decizia nr. 381 din 19 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2009, Decizia nr. 1.635 din 16 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 9 februarie 2011.

19. Astfel, conform jurisprudenţei Curţii Constituţionale, dreptul de a conduce autovehicule, respectiv de a deţine un permis de conducere auto în acest scop nu reprezintă un drept fundamental, iar dispoziţiile constituţionale ale art. 25, reglementând libera circulaţie, nu fac referire şi la mijloacele de transport prin care se realizează libera circulaţie.

20. În aceste condiţii, Curtea nu a reţinut critica de neconstituţionalitate a prevederilor art. 111 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, formulată în raport cu art. 53 din Constituţie privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi fundamentale, precizând însă că reţinerea permisului de conducere şi eliberarea unei dovezi înlocuitoare fără drept de circulaţie în cazul săvârşirii uneia dintre infracţiunile la care face trimitere art. 111 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 vizează atingerea scopurilor enunţate de dispoziţiile art. 1 alin. (2) din acest act normativ, respectiv „asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor „legitime ale persoanelor respective [...]”.

21. De asemenea, Curtea a statuat că prevederile constituţionale ale art. 23 alin. (11) referitoare la prezumţia de nevinovăţie nu sunt incidente în cauză.

22. Distinct de acestea, Curtea constată că, în prezenta cauză, autorul excepţiei susţine neconstituţionalitatea textelor de lege supuse controlului, prin prisma omisiunii de reglementare a termenului până la care poată fi dispusă măsura reţinerii permisului de conducere.

 23. Sub acest aspect, Curtea constată că, în realitate, critica de neconstituţionalitate are ca finalitate modificarea şi completarea prevederilor de lege supuse controlului de constituţionalitate. Or, asemenea aspecte nu intră în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

24. Cât priveşte critica de neconstituţionalitate a art. 111 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, Curtea observă că aceste norme reglementează procedura prelungirii dreptului de circulaţie, sfera sa de aplicabilitate vizând doar acele situaţii de reţinere a permisului de conducere în care dovada înlocuitoare se eliberează cu drept de circulaţie.

Or, în prezenta cauză, Curtea reţine că autorului excepţiei i s-a eliberat o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, fără drept de circulaţie. În aceste condiţii, Curtea constată că prevederile art. 111 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 nu au legătură cu soluţionarea cauzei în care fost invocată excepţia de neconstituţionalitate.

25. Pe cale de consecinţă, întrucât condiţia legăturii cu soluţionarea cauzei, instituită de dispoziţiile art.29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, nu este îndeplinită, Curtea urmează să respingă ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 111 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002.

26. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Nicolae Ovidiu Boloş în Dosarul nr. 2.057/296/2015 al Judecătoriei Satu Mare - Secţia penală şi constată că prevederile art. 111 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

II. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 111 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, excepţie ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe judecătoreşti.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Satu Mare - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 10 decembrie 2015

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Simina Popescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Regatul Haşemit al Iordaniei, semnat la Amman la 3 octombrie 2015

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de înţelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Regatul Haşemit al Iordaniei, semnat la Amman la 3 octombrie 2015.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 februarie 2016.

Nr. 98.

 

MEMORANDUM

de înţelegere privind cooperarea În domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Regatul Haşemit al Iordaniei

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Regatul Haşemit al Iordaniei, denumite în continuare părţile,

luând în considerare legăturile strânse şi de prietenie dintre România şi Regatul Haşemit al Iordaniei, declarându-şi intenţia de a intensifica cooperarea dintre cele două ministere,

au agreat următoarele:

 

ARTICOLUL 1

(Obiective)

 

Părţile agreează să dezvolte şi să încurajeze cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică dintre ministere, institute de cercetare şi alte organizaţii relevante din domeniul agricol, cu respectarea legislaţiei în vigoare în fiecare ţară.

 

ARTICOLUL 2

(Domenii de cooperare)

 

Părţile agreează să coopereze În următoarele domenii:

- controlul bolilor pentru a facilita exportul, importul produselor alimentare de origine animală şi a materialelor de origine animală;

- utilizarea tehnicilor moderne în domeniul agriculturii ecologice;

- procesarea produselor animale şi vegetale;

- măsuri pentru sănătatea plantelor;

- creşterea albinelor şi producţia de miere;

- creşterea şi îmbunătăţirea speciilor de animale - bovine, oi, capre;

- producţia de plante aromatice şi medicinale;

- producţia de fructe, în principal struguri;

- încurajarea dezvoltării de proiecte între companiile din sectorul privat din ambele state;

- schimbul de experienţă dintre cooperativele din domeniul agricol şi încurajarea cooperării dintre asociaţiile de fermieri din ambele state;

- cercetarea şi extensia în domeniul agricol.

 

ARTICOLUL 3

(Formele de cooperare)

 

Formele de cooperare la care se face referire în art. 2 din memorandum vor fi realizate prin:

a) vizite reciproce ale reprezentanţilor părţilor, în special ale reprezentanţilor unităţilor de cercetare şi din domeniul producţiei şi industriei alimentare;

b) organizarea sesiunilor de instruire şi a programelor tehnice şi sprijinirea organizării de seminare, conferinţe, expoziţii şi târguri;

c) schimbul de experţi şi lucrători ştiinţifici.

 

ARTICOLUL 4

(Cooperare în domeniul sanitar-veterinar)

 

Controlul bolilor pentru a facilita exportul, importul şi tranzitul animalelor vii, al produselor alimentare de origine animală şi al materialelor de origine animală

Autorităţile competente îşi vor furniza reciproc informaţii privind regulile de import al animalelor, al produselor alimentare, al materialelor de origine animală, al organelor de origine animală, inclusiv posibilele amendamente ale acestor reguli care ar putea apărea. Certificatele veterinare vor fi emise în limba părţilor, precum şi în limba engleză.

 

ARTICOLUL 5

(Cooperarea tehnică)

 

Părţile agreează înfiinţarea unui comitet tehnic, denumit în continuare Comitet, responsabil cu implementarea prevederilor acestui memorandum, cum ar fi pregătirea planurilor de lucru şi a programelor operaţionale sau de monitorizare a progresului obţinut ca urmare a implementării prezentului memorandum.

Comitetul se va reuni periodic şi alternativ în Regatul Haşemit al Iordaniei şi România şi ori de câte ori e necesar.

Părţile delegate suportă cheltuielile privind transportul internaţional, în timp ce partea gazdă suportă cheltuielile legate de cazare şi transport intern, conform legislaţiei naţionale aplicabile,

 

ARTICOLUL 6

(Alte prevederi)

 

Prezentul memorandum nu va afecta drepturile şi angajamentele părţilor ce rezultă din alte acorduri internaţionale.

Prezentul memorandum nu va afecta drepturile şi angajamentele României ce rezultă din calitatea de membru al Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 7

(Valabilitate)

 

Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile se informează reciproc privind îndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea în vigoare.

Acest memorandum va fi în vigoare pentru 5 ani, valabilitatea va fi extinsă automat pe perioadă/perioade suplimentară(e) de 5 ani, în cazul în care niciuna dintre părţi notifică celeilalte în scris, cu cel puţin 6 luni înainte de data expirării perioadei prevăzute, decizia de a termina acest memorandum.

Semnat în Amman la 3 octombrie 2015, în două (2) exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă şi engleză, toate textele fiind identice. În caz de divergenţă de interpretare, textul din limba engleză prevalează.

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România

Ministerul Agriculturii al Regatului Haşemit al Iordaniei

Daniel Constantin,

Akef Al Zubl,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale

ministrul agriculturii

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilului înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate, având datele de identificare în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Agenţia Naţională de Integritate va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare În Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 februarie 2016.

Nr. 102.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 

Codul de clasificaţie şi nr. MFP

Administratorul imobilului (CUI şi denumire)

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar actuală (lei)

Noua valoare de inventar actualizată

(lei)

Imobil

8.29.07

155753

22838777 - Agenţia Naţională de Integritate

Clădire sediu

Str. Lascăr  Catargiu nr. 15, sectorul 1, municipiul Bucureşti

Clădire S+P+E+M

- suprafaţa încăperilor = 859,19 mp;

- suprafaţa totală a spaţiului = 1 429,42 mp

Teren în suprafaţă totală de 1,107,55 mp,

din care:

- suprafaţa construită la sol = 472,80 mp;

- suprafaţa curţii = 634,75 mp

Anexă cabină poartă:

- suprafaţă anexă extindere = 8,30 mp;

- suprafaţa construită la sol anexă extindere = 11,20 mp

14.005.363,67

14.057.363,67

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea unor atribuţii

 

Având în vedere necesitatea stabilirii până la data de 1 martie 2016 de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2015, conform prevederilor art. 4 alin. (9) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare cerinţa legală a evitării oricărei situaţii de încălcare a regimului conflictului de interese, reglementat prin actele normative în vigoare, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând seama de conţinutul Scrisorii nr. 3.204 din 22 februarie 2016 emise de Agenţia Naţională de integritate şi adresate Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Claudiu Vrînceanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, exercită atribuţiile necesare pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare,

(2) Domnul secretar de stat Claudiu Vrînceanu va semna, în calitate de reprezentant al Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, toate documentele necesare în vederea îndeplinirii obiectivului prevăzut la alin, (1).

 

PRIM-MIIMISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul generai al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 24 februarie 2016.

Nr. 74.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 21 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 9 alineatul (3), litera aa) se abrogă.

2. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Conducerea Direcţiei secretariat general şi protocol este asigurata de un director, ajutat de 2 directori adjuncţi.”

3. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Directorii adjuncţi se subordonează nemijlocit directorului Direcţiei secretariat general şi protocol şi răspund de organizarea, planificarea, desfăşurarea, controlul, sprijinirea şi îndrumarea întregii activităţi a structurilor pentru care au delegare de competenţe şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute în fişa postului, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 4 şi 4a.”

4. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

5. În anexa nr. 3, la litera A punctul 4, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) ierarhice: se subordonează nemijlocit secretarului general al Ministerului Afacerilor Interne şi are în subordine directorii adjuncţi, şefii de serviciu şi şeful Centrului de contact al Ministerului Afacerilor Interne;

………………………………………………………………………………..

c) de control: coordonarea şi controlul directorilor adjuncţi, şefilor de serviciu din subordine şi şefului Centrului de contact al Ministerului Afacerilor Interne pentru: implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate, deţinute şi gestionate de conducerea ministerului, pe de o parte, şi de Direcţia secretariat general şi protocol, pe de ală parte; înregistrarea, evidenţa şi manipularea corespondenţei la nivelul conducerii ministerului; primirea, înregistrarea şi examinarea petiţiilor adresate conducerii ministerului; asigurarea fluxului de informare şi documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei; organizarea, administrarea şi prelucrarea documentelor de specialitate ce alcătuiesc Fondul arhivistic al aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne; organizarea activităţilor de protocol intern şi extern la nivelul conducerii ministerului; control de specialitate asupra activităţii personalului din direcţie şi, la nevoie, a altor structuri din Ministerul Afacerilor Interne;”.

6. În anexa nr. 3, la litera A, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

Elaborează concepţia privind optimizarea activităţilor specifice direcţiei; planifică, organizează, conduce şi controlează activităţile desfăşurate de directorii adjuncţi, de şefii de serviciu din subordine şi de şeful Centrului de contact al Ministerului Afacerilor Interne; asigură organizarea şi desfăşurarea acţiunilor derulate la nivelul conducerii ministerului, conform dispoziţiilor; gestionează petiţiile adresate conducerii ministerului.”

7. În anexa nr. 3, la litera D paragraful „Sarcini şi îndatoriri”, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,o) controlează modul de desfăşurare a activităţilor profesionale, încadrarea în programul de lucru, activitatea personalului de serviciu, stilul şi metodele de muncă ale directorilor adjuncţi, şefilor de serviciu şi şefului Centrului de contact al Ministerului Afacerilor Interne;”.

8. În anexa nr. 3, la litera D paragraful „Sarcini şi îndatoriri”, după litera aaa) se introduc opt noi litere, literele bbb)-iii), cu următorul cuprins:

„bbb) implementează Metodologia privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne şi aplică măsurile de prevenire şi control al riscurilor la corupţie;

ccc) acordă viza de BUN DE PLATĂ pe documente justificative pentru operaţiuni care presupun cheltuieli cu serviciile poştale;

ddd) asigură folosirea raţională şi prelungirea duratei de serviciu a materialelor din dotare;

eee) organizează şi asigură procesul de muncă în direcţie în conformitate cu obligaţiile angajatorului prevăzute de legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă în vigoare, pentru eliminarea riscurilor de accidente şi îmbolnăvire profesională a personalului din subordine;

fff) îşi desfăşoară activitatea astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

ggg) îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

hhh) comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

iii) aduce la cunoştinţa şefului ierarhic locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană.”

9. În anexa nr. 3a, la litera A punctul 7 subpunctul 7.1, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „a) relaţii ierarhice:

- subordonat faţă de: secretarul general;

- superior pentru: directorii adjuncţi, şefii de serviciu şi şeful Centrului de contact al Ministerului Afacerilor Interne;

………………………………………………………………………………..

c) relaţii de control: coordonarea şi controlul directorilor adjuncţi, şefilor de serviciu din subordine şi şefului Centrului de contact al Ministerului Afacerilor Interne pentru: implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate, deţinute şi gestionate de conducerea ministerului, pe de o parte, şi de Direcţia secretariat general şi protocol, pe de altă parte; înregistrarea, evidenţa şi manipularea corespondenţei la nivelul conducerii ministerului; primirea, înregistrarea şi examinarea petiţiilor adresate conducerii ministerului; asigurarea fluxului de informare şi documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei; organizarea, administrarea şi prelucrarea documentelor de specialitate ce alcătuiesc Fondul arhivistic al aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne; organizarea activităţilor de protocol intern şi extern la nivelul conducerii ministerului; control de specialitate asupra activităţii personalului din direcţie şi, la nevoie, a altor structuri din Ministerul Afacerilor Interne;”,

10. În anexa nr. 3a, la litera D paragraful „Sarcini şi îndatoriri”, după litera eee) se introduc opt noi litere, literele fff)-mmm), cu următorul cuprins:

„fff) implementează Metodologia privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne şi aplică măsurile de prevenire şi control al riscurilor la corupţie;

ggg) acordă viza de BUN DE PLATĂ pe documente justificative pentru operaţiuni care presupun cheltuieli cu serviciile poştale;

hhh) asigură folosirea raţională şi prelungirea duratei de serviciu a materialelor din dotare;

iii) organizează şi asigură procesul de muncă În direcţie în conformitate cu obligaţiile angajatorului prevăzute de legislaţia privind securitatea şi sănătatea În muncă în vigoare, pentru eliminarea riscurilor de accidente şi îmbolnăvire profesională a personalului din subordine;

jjj) îşi desfăşoară activitatea astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

kkk) îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

lll) comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

mmm) aduce la cunoştinţa şefului ierarhic locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană.”

11. În anexa nr. 4, la litera D paragraful „Sarcini şi îndatoriri”, după litera ii) se introduc opt noi litere, literele jj)-qq), cu următorul cuprins:

,,jj) implementează Metodologia privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne şi aplică măsurile de prevenire şi control al riscurilor la corupţie;

kk) acordă viza de BUN DE PLATĂ pe documente justificative pentru operaţiuni care presupun cheltuieli cu serviciile poştale;

ll) asigură folosirea raţională şi prelungirea duratei de serviciu a materialelor din dotare;

mm) organizează şi asigură procesul de muncă în direcţie în conformitate cu obligaţiile angajatorului prevăzute de legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă în vigoare, pentru eliminarea riscurilor de accidente şi îmbolnăvire profesională a personalului din subordine;

nn) îşi desfăşoară activitatea astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

oo) îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

pp) comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

qq) aduce la cunoştinţa şefului ierarhic locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană.”

12. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4a, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 18 februarie 2016.

Nr. 34.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la regulament)

 

ORGANIGRAMA

Direcţiei secretariat general şi protocol

(nivel direcţie)

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR ADJUNCT

 

 

 

 

 

DIRECTOR ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structura de securitate pentru conducerea M.A.I.

 

Serviciul secretariat şi tehnic administrativ

 

Serviciul reiaţii cu publicul

 

Serviciul documentare, intranet şi arhivă

 

Serviciul protocol

 

Serviciul relaţii consulare şi cabinete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariat tehnic*

 

Petiţii şi audienţe*

 

Informare-documentare*

 

Protocol intern*

 

Biroul relaţii consulare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documente clasificate şi autorizări*

Centrul de consiliere*

 

Redactare-editare, intranet*

Protocol extern*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registratură şi evidenţă informatizată*

Ghişeul „Relaţii cu publicul”*

 

Centrul de multiplicare*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul antidiscriminare

 

Evidenţă, îndrumare şi control arhivă*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercetare arhivă

 

 

 

 

 

 

Centrul de contact al MAI

(organizat în subordinea Direcţiei secretariat general şi protocol)

 

 

*- organizaţia nivel compartiment

 

ANEXA Nr. 2

Anexa nr. 4a la regulament)

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcţia secretariat general şi protocol

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: Direcţia secretariat general şi protocol/conducerea

2. Denumirea postului: director adjunct

3. Poziţia postului în statul de organizare: 2a

4. Relaţii:

a) ierarhice: se subordonează nemijlocit directorului şi direct secretarului general şi are în subordine serviciile dispuse de către directorul Direcţiei secretariat general şi protocol prin procedura delegării de competenţe;

b) funcţionale: cu unităţi ale aparatului central sau cu instituţii şi structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, în vederea îndeplinirii unor obiective stabilite de conducerea Ministerului Afacerilor Interne; coordonează activitatea serviciilor pentru care are delegare de competenţe;

c) de control: control de specialitate asupra activităţii personalului din serviciile pentru care are delegare de competenţe şi, la nevoie, a altor structuri din componenţa ministerului;

d) de cooperare: cu şefii unităţilor aparatului central, ai inspectoratelor generale şi ai celorlalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne;

e) de colaborare: cu directorii generali adjuncţi, directorii adjuncţi din structurile aparatului central, inspectoratelor generale, cu omologii din structurile similare proprii şi ale altor instituţii;

f) de reprezentare: reprezintă direcţia în raporturile cu conducerea ministerului, cu celelalte structuri ale ministerului, cu autorităţi sau instituţii publice din ţară şi din străinătate pe baza delegaţiei de reprezentare.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

Planifică, organizează, conduce şi controlează activităţile desfăşurate de personalul serviciilor pentru care are delegare de competenţe, elaborează concepţia privind optimizarea activităţilor la nivelul serviciilor pentru care are delegare de competenţe.

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin comisar-şef

3. Pregătire:

3.1. de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna;

3.2. de specialitate: studii de maşter sau studii postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în domeniul management, juridic sau în orice domeniu din aria de competenţă a Ministerului Afacerilor Interne;

3.3. cunoştinţe în domeniile: management general, administraţie publică, legislaţie, birotică:

3.4. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională la nivel mediu.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă/din care în Ministerul Afacerilor Interne: 10/5 ani;

4.2. vechime în specialitate: cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor prevăzute ca pregătire de bază;

4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne;

4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare: bun organizator şi conducător, să cunoască şi să aplice principiile managementului modem, să posede capacitatea de a decide şi de a menţine un climat socioprofesional optim, cunoştinţe psihosociologice, capacitate de evaluare, analiză şi sinteză, spirit de observaţie, simţ organizatoric, prestanţă, tact, discreţie şi discernământ, abilitate de comunicare, spirit de echipă, bun negociator, spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor.

6. Atitudini necesare/comportament: abordare diplomatică a situaţiilor problemă, motivarea şi antrenarea personalului în rezolvarea activităţilor specifice, sociabilitate, iniţiativă, responsabilitate, conduită morală ireproşabilă la serviciu şi în societate, receptivitate, previziune, deschidere pentru lucru în echipă, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), obiectivitate, spirit critic.

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere,

8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere.

C. Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă:

2. Programul de lucru:

3. Deplasări curente: în structurile Ministerului Afacerilor Interne, la autorităţi sau instituţii publice din ţară şi din străinătate, cu care colaborează în domeniul propriu de activitate.

4. Condiţii deosebite de muncă:

- activitate cu o dinamică deosebită, ce necesită activităţi intelectuale intense, de mare complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi opţiuni multiple, ale căror efecte sunt de importanţă pentru activitatea personalului direcţiei, a instituţiei şi pentru securitatea naţională;

- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, cu implicaţii neuropsihice semnificative;

- ritm alert de muncă, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne;

- nivelul ridicat de calitate impus lucrărilor elaborate şi inacceptabilitatea erorilor în activitatea curentă;

- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr semnificativ de lucrări;

- expunere la radiaţii electromagnetice, stres,

5. Riscuri implicate de post:

- afecţiuni ale coloanei vertebrale;

- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare cauzate de nivelul ridicat de stres;

- afecţiuni ale vederii cauzate de solicitări intense, precum scrisul, cititul, utilizarea calculatorului;

- surmenaj, oboseală psihică.

6. Compensări: sporuri conform prevederilor legale.

Se încadrează în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii speciale de muncă.

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

Sarcini şi îndatoriri:

a) îndeplineşte atribuţiile directorului în perioada în care este desemnat la conducerea direcţiei;

b) participă nemijlocit la elaborarea lucrărilor cu grad sporit de dificultate ori care presupun colaborarea între mai multe structuri ale direcţiei;

c) coordonează activităţile de elaborare şi urmărire a modului de aplicare a procedurilor formalizate şi managementului riscurilor de către serviciile pentru care are delegare de competenţe;

d) monitorizează modul de aplicare a standardelor de calitate în activitatea serviciilor pentru care are delegare de competenţe;

e) verifică lucrările din mapele secretarilor de stat şi ale secretarului general, după caz, conform dispoziţiei directorului;

f) răspunde de conţinutul şi forma lucrărilor prezentate directorului, elaborate de serviciile pentru care are delegare de competenţe;

g) monitorizează şi urmăreşte realizarea în intervalul termenelor rezolutive a lucrărilor ordonate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne;

h) întocmeşte, din dispoziţia directorului, lucrări solicitate de conducerea ministerului ori de alte structuri;

i) întocmeşte fişele de evaluare a activităţii profesionale desfăşurate de şefii serviciilor pentru care are delegare de competenţe;

j) participă la elaborarea unor lucrări de către colective numite de conducerea ministerului;

k) face propuneri privind concepţia de organizare şi desfăşurare a activităţii serviciilor pentru care are delegare de competenţe;

l) răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de pregătire continuă a personalului din serviciile pentru care are delegare de competenţe;

m) efectuează activităţi de îndrumare, sprijin şi control în unităţile Ministerului Afacerilor Interne pe domeniile pentru care are delegare de competenţe;

n) coordonează activitatea de îndrumare, sprijin şi control în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, desfăşurată de personalul competent din serviciile pentru care are delegare de competenţe, pe domeniile specifice de activitate;

o) controlează prin sondaj încărcătura cu sarcini a personalului din serviciile pentru care are delegare de competenţe şi întocmirea fişelor de autoevaluare;

p) coordonează unitar activitatea pe linie de informatică în unitate;

q) urmăreşte realizarea circuitului legal al lucrărilor de secretariat la nivelul conducerii ministerului, în conformitate cu normele în vigoare;

r) asigură buna desfăşurare a activităţilor de secretariat tehnic pentru Colegiul Ministerului Afacerilor Interne, pentru Comisia de dialog social şi pentru alte comisii, conform dispoziţiilor;

s) implementează Metodologia privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne şi aplică măsurile de prevenire şi control ai riscurilor la corupţie;

ş) asigură aplicarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul direcţiei;

t) răspunde de coordonarea, monitorizarea şi îndrumarea metodologică a Sistemului de control intern/managerial la nivelul direcţiei;

ţ) acordă viza de BUN DE PLATĂ pe documente justificative pentru operaţiuni care presupun cheltuieli cu serviciile poştale;

u) asigură folosirea raţională şi prelungirea duratei de serviciu a materialelor din dotare;

v) organizează şi asigură procesul de muncă în direcţie în conformitate cu obligaţiile angajatorului prevăzute de legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă în vigoare, pentru eliminarea riscurilor de accidente şi îmbolnăvire profesională a personalului din subordine;

w) îşi desfăşoară activitatea astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

x) îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

y) comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor

desemnaţi orice situaţie despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

z) aduce la cunoştinţa şefului ierarhic locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană.

Responsabilităţi:

- de planificare: planificarea activităţii serviciilor pentru care are delegare de competenţe

- de raportare: stadiul îndeplinirii sarcinilor

- de lucru cu publicul: -

- de luare a deciziilor: decizii privind desfăşurarea în bune condiţii a activităţii serviciilor pentru care are delegare de competenţe

- accesul la informaţii: secret de stat, nivelul „strict secret”

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: volumul lucrărilor verificate şi elaborate (număr de pagini); asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin postului pe care îl ocupă.

2. Indicatori calitativi: acurateţea lucrărilor, conţinutul şi forma prezentării - lucrări corecte, coerente, aplicabile, complete.

3. Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.

4. Timp: îndeplineşte atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile postului în timpul programului de lucru sau, după caz, când situaţia o impune, în afara acestuia.

5. Utilizarea resurselor: dispune de toate mijlocele legale aflate la dispoziţie.

6. Mod de realizare: individual şi prin colectivele pe care le coordonează.

 

Secretar general,

……………………………

Data ……………………………

 

Director

Direcţia secretariat generai şi protocol,

……………………………

Data ……………………………

 

Titularul postului, director adjunct

Direcţia secretariat general şi protocol,

……………………………

Data ……………………………

 

 

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 69 din 14 ianuarie 2016

Nr. 142 din 28 ianuarie 2016

Nr. 232 din 18 februarie 2016

 

 

 

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A.

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 368/ML din 8 ianuarie 2016,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin,

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

p. Ministrul finanţelor publice,

Cristiana Pasca Palmer

Claudia-Ana Costea

Daniela Pescaru,

 

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELE ROMÂNE”

OPERATORUL ECONOMIC: SOCIETATEA COMERCIALĂ EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A.

SEDIUL/ADRESA: MUNICIPIUL PLOIEŞTI, STR. GH. GR. CANTACUZINO NR. 304

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 18856244

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

28.250

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

28.220

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

30

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

27.580

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

27.476

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

11.776

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

300

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

13.552

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

10.305

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

9.224

 

 

 

C2

bonusuri

14

1.081

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

886

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

2.361

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.848

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

104

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

670

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

131

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

539

 

1

 

Rezerve legale

25

34

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

483

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

22

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

11

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

11

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

11

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

8.119

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

7.387

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

295

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

281

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.919

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.735

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

100,43

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

976

 

8

 

Plăţi restante

55

265

 

9

 

Creanţe restante

56

3.350

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora şi/sau a sumelor confiscate

 

Având în vedere prevederile art. 2 lit. a) şi ale art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - În sensul art. 2 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin organe de valorificare se înţelege administraţiile judeţene ale finanţelor publice din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, prin serviciile/birourile/ compartimentele cu atribuţii în domeniul valorificării bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi a sumelor ce au fost confiscate, precum şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, prin serviciile cu atribuţii în domeniul valorificării bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi a sumelor ce au fost confiscate.

Art. 2. - În sensul art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organele de valorificare competente să preia bunurile de la deţinătorii acestora sunt structurile prevăzute la art. 1, în a cărui arie de competenţă sunt situate bunurile mobile şi/sau imobile.

Art. 3. - (1) Administraţiile judeţene ale finanţelor publice din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, prin serviciile/birourile/compartimentele cu atribuţii specifice, au competenţă în valorificarea tuturor bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi/sau sumelor confiscate, inclusiv cele generate de:

a) hotărârile judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală prin care s-a dispus confiscarea;

b) hotărârile judecătoreşti definitive pronunţate ca urmare a sesizărilor formulate de către comisiile de cercetare a averilor de pe lângă curţile de apel, prin care s-a dispus confiscarea;

c) procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prin care s-a dispus şi confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii pentru faptele prevăzute la art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, prin Serviciul valorificări bunuri, este competentă să valorifice toate bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi/sau sumele de bani confiscate de la persoane fizice, juridice sau de la alte entităţi, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c).

(3) Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, prin Serviciul valorificări sentinţe penale, este competentă să valorifice numai bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi/sau sumele de bani confiscate de la persoane fizice, juridice sau de la alte entităţi în cazurile generate de înscrisurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c).

Art. 4. - (1) Structura abilitată cu monitorizarea procedurilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi/sau sumelor de bani confiscate de la persoane fizice, juridice sau alte entităţi, cu excepţia cazurilor generate de înscrisurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-c), este Direcţia generală planificare, monitorizare şi sinteză din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) Structurile abilitate cu monitorizarea procedurilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi/sau sumelor de bani confiscate de la persoane fizice, juridice sau alte entităţi, în cazurile generate de înscrisurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-c), sunt compartimentele de monitorizare a valorificării bunurilor confiscate din cadrul serviciilor executări silite cazuri speciale care îşi desfăşoară activitatea la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, cu excepţia Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.

(3) Activitatea Serviciului valorificări sentinţe penale din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti este coordonată şi monitorizată de Direcţia executări silite cazuri speciale, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin Serviciul de coordonare a activităţii de valorificare a bunurilor confiscate.

Art. 5. - Direcţia executări silite cazuri speciale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin Serviciul de coordonare a activităţii de valorificare a bunurilor confiscate, poate participa direct la acţiunile de identificare şi preluare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi/sau sumelor de bani confiscate de la persoane fizice, juridice sau de la alte entităţi, generate de înscrisurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-c), în următoarele situaţii:

a) la solicitarea scrisă a vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, coordonator al activităţii de executare silită cazuri speciale;

b) în cazul confiscărilor efectuate în temeiul art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

c) în cazul în care la nivelul Direcţiei executări silite cazuri speciale au fost identificate cazuri de o complexitate deosebită.

Art. 6. - În cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, Serviciul valorificare sentinţe penale şi Serviciul valorificare bunuri continuă procedurile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi/sau sumelor de bani confiscate de la persoane fizice, juridice sau de la alte entităţi în funcţie de competenţă, actele emise anterior rămânând valabile.

Art. 7. - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi structurile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Daniel Diaconescu,

vicepreşedinte

 

Bucureşti, 23 februarie 2016.

Nr. 828.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.