MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 100/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 100         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 9 februarie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

45. - Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

 

46. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

 

47. - Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

132. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

152. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2016, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

9. - Normă pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 18 din Norma nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, denumită în continuare ANCSI, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin care acesta îşi realizează atribuţiile 1h domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.

(2) ANCSI este instituţie publică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

(3) Sediul ANCSI este în municipiul Bucureşti, str. D. I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.

Art. 2. - (1) ANCSI îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea Ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile altor acte normative, în vigoare, incidente în domeniu.

(2) ANCSI exercită, în numele Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, competenţele acestuia care decurg din calitatea de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform legii.

Art. 3. - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin ANCSI, are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.

Art. 4. - (1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin ANCSI, asigură conducerea sistemului naţional de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, exercitându-şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate, şi realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort politica guvernamentală în domeniul său de activitate.

(2) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin ANCSI, are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi al resurselor umane din sfera cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.

(3) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în calitatea sa de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, poate delega ANCSI şi alte competenţe prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

Art. 5. - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin ANCSI, are în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării rolul şi responsabilitatea:

a) de a defini obiectivele strategice;

b) de a defini, aplica, monitoriza şi de a evalua politicile necesare în vederea realizării obiectivelor prevăzute la lit. a);

c) de a asigura planificarea activităţilor, conform obiectivelor stabilite;

d) de a defini cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar în vederea aplicării politicilor;

e) de a asigura comunicarea cu celelalte autorităţi publice pentru a realiza coerenţa politicilor guvernamentale;

f) de a asigura comunicarea cu structurile societăţii civile şi cu cetăţenii;

g) de a defini, finanţa, aplica, monitoriza şi de a evalua programe, în scopul atingerii obiectivelor stabilite;

h) de a stimula dezvoltarea parteneriatului internaţional.

Art. 6. - Pentru a-şi realiza rolul şi obiectivele strategice în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin ANCSI, îndeplineşte următoarele funcţii:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea Strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;

b) de administrare, prin care alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniul său de activitate;

c) de elaborare, coordonare, control şi evaluare a realizării politicilor în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;

d) de sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ metodologic, funcţional, operaţional, instituţional şi financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul său de activitate;

e) de reprezentare, prin care asigură în numele Guvernului reprezentarea în organismele/instituţiile şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate;

f) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă;

g) de cooperare internaţională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniul său de activitate şi promovarea de noi acorduri;

h) de implementare de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile în domeniul său de competenţă.

Art. 7. - (1) în vederea îndeplinirii rolului său, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice exercită prin intermediul ANCSI următoarele atribuţii:

a) fundamentează, elaborează, implementează, monitorizează, evaluează şi actualizează periodic politicile şi strategiile în domeniu;

b) realizează studii, analize şi monitorizări, evaluări şi alte activităţi similare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, pentru elaborarea, monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei, Pianului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi celorlalte instrumente pentru implementarea acesteia şi în acest scop poate să contracteze servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi altele asemenea;

c) stabileşte şi actualizează obiectivele strategice implementate prin Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi prin celelalte instrumente pentru implementarea Strategiei naţionale, în concordanţă cu priorităţile politicilor economice şi sociale ale Guvernului;

d) elaborează Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pe perioade multianuale, pe baza evaluării resurselor necesare, evaluează programele cuprinse în acesta, asigură detalierea lor anuală şi informează asupra realizării acestora;

e) urmăreşte armonizarea politicilor proprii cu cele din domeniul educaţiei, industriei, comerţului, mediului, sănătăţii, muncii, precum şi din alte domenii;

f) elaborează propuneri de acte normative şi de reglementări în domeniu şi asigură crearea şi dezvoltarea cadrului instituţional aferent;

g) avizează proiectele de acte normative care conţin prevederi ce intră în domeniul său de competenţă, iniţiate de alte autorităţi ale administraţiei publice;

h) monitorizează aplicarea normelor legale în vigoare;

i) exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, privind funcţionarea unităţilor aflate în subordinea sau coordonarea sa;

j) monitorizează şi evaluează unităţile de cercetare, dezvoltare şi inovare, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

k) asigură dezvoltarea instituţională a institutelor şi unităţilor de cercetare aflate în subordine, coordonare şi sub autoritate;

l) stimulează, în rândul operatorilor economici şi în economie în general, creşterea investiţiei private pentru dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, precum şi transferul tehnologic şi valorificarea rezultatelor de cercetare, prin absorbţia şi difuzia acestora;

m) stimulează şi monitorizează participarea României la programe şi proiecte internaţionale, europene şi bilaterale În domeniu;

n) asigură atragerea, utilizarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei tehnice şi a consultanţei interne şi internaţionale pentru domeniul său specific de competenţă;

o) stimulează dezvoltarea regională şi locală, prin programe şi proiecte de dezvoltare a cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, prin înfiinţarea şi iniţierea înfiinţării, în condiţiile legii, de entităţi de inovare şi transfer tehnologic şi de parcuri ştiinţifice şi tehnologice, prin susţinerea transferului tehnologic al rezultatelor cercetării către întreprinderile mici şi mijlocii, în colaborare cu ministerele de resort, în baza unor programe aprobate de Guvern;

p) defineşte procedurile specifice de analiză, de monitorizare şi de evaluare a sistemului cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;

q) atribuie conducerea sau, după caz, conduce, finanţează şi monitorizează programe/proiecte de cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologică şi de stimulare a inovării;

r) prognozează, planifică şi programează, după caz, bugetul aferent Cercetării-dezvoltării şi inovării, cuprins în bugetul de stat, şi resursele financiare necesare realizării politicilor în domeniul său de competenţă;

s) asigură alocarea, conform legii, fondurilor destinate finanţării Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi celorlalte instrumente pentru implementarea Strategiei pe care le gestionează;

ş) elaborează planul sectorial de cercetare-dezvoltare propriu şi avizează planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare ale celorlalte autorităţi;

t) stimulează şi susţine dialogul dintre comunitatea ştiinţifică şi alte structuri ale societăţii civile;

ţ) coordonează şi poate finanţa activităţile de participare a României la târguri, expoziţii şi la alte asemenea manifestări interne şi internaţionale cu caracter tehnico-ştiinţific;

u) diseminează informaţii în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării prin acţiuni organizate inclusiv în cooperare, prin dezvoltarea şi actualizarea de aplicaţii informatice de tip portal, registru sau altele asemenea, prin publicarea de rapoarte, studii şi altele asemenea şi, după caz, asigură editarea, tipărirea şi difuzarea de publicaţii sau de materiale specifice domeniului său de competenţă;

v) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

(2) AN CSI, corespunzător obiectului său de activitate, exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice ce decurg din raporturile juridice ale acestuia cu terţii.

Art. 8. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi statul de funcţii ale ANCSI se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, la propunerea preşedintelui ANCSI.

(2) în structura organizatorică a ANCSI funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Structura organizatorică a ANCSI este prevăzută în anexa nr. 1.

(4) Prin regulamentul de organizare şi funcţionare, în cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor, pot fi organizate servicii, birouri, compartimente, colective temporare de lucru, în condiţiile legii.

(5) ANCSI poate constitui şi alte structuri organizatorice: servicii, birouri, compartimente, colective temporare de lucru, în condiţiile legii, pentru realizarea reformei cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligaţiile asumate prin acorduri cu organismele internaţionale şi prin programele europene, inclusiv pentru implementarea de programe/proiecte cu finanţare externă nerambursabilă.

(6) în cadrul ANCSI se constituie, la nivel de compartiment, Unitatea de implementare programe şi proiecte cu finanţare externă nerambursabilă, cu scopul de a asigura coordonarea şi suportul instituţional necesare funcţionării echipelor de proiect.

(7) Structura şi atribuţiile compartimentului pentru implementarea programelor/proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al ANCSI prevăzut la alin. (1).

Art. 9. - (1) Numărul maxim de posturi pentru ANCSI este de 141, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele.

(2) Personalul ANCSI se constituie din funcţionari publici şi personal contractual.

Art. 10. - (1) ANCSI este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

(2) Salarizarea preşedintelui şi a vicepreşedintelui ANCSI se face conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 11. - (1) Preşedintele ANCSI are următoarele atribuţii principale:

a) asigură conducerea operativă a ANCSI;

b) reprezintă ANCSI în relaţia cu terţii şi semnează actele ce o angajează faţă de aceştia, în condiţiile legii;

c) încheie contracte individuale de muncă şi dispune măsuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea şi încetarea acestora, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

d) exercită orice atribuţii care îi revin conform prevederilor legale şi regulamentului de organizare şi funcţionare.

(2) în exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele ANCSI emite decizii şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

(3) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, preşedintele ANCSI este ordonator secundar de credite.

(4) Preşedintele ANCSI poate delega dreptul de semnătură vicepreşedintelui ANCSI, secretarului general, directorilor generali sau directorilor, după caz.

Art. 12. - Preşedintele ANCSI reprezintă instituţia în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

Art. 13. - Atribuţiile vicepreşedintelui şi ale secretarului general ANCSI se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, conform legii.

Art. 14. - (1) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, ANCSI este sprijinită de Consiliul Naţional pentru Inovare şi Antreprenoriat, organism consultativ, precum şi de alte organismele consultative pentru cercetare-dezvoltare şi inovare care se constituie şi funcţionează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Atribuţiile şi componenţa organismelor consultative prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

Art. 15. - (1) în cadrul ANCSI funcţionează, la nivel de direcţie generală, Organismul intermediar pentru cercetare.

(2) Organismul intermediar pentru cercetare îndeplineşte atribuţiile delegate de Autoritatea de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice şi pentru Programul operaţional Competitivitate prin acordul părţilor implicate.

(3) Organismul intermediar pentru cercetare funcţionează cu un număr de 59 de posturi.

(4) Numărul de posturi care funcţionează în cadrul Organismului intermediar pentru cercetare este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat pentru funcţionarea ANCSI.

Art. 16. - (1) Patrimoniul ANCSI este constituit la nivelul stabilit conform ultimelor înregistrări contabile ale acesteia valabile la data publicării prezentei hotărâri.

(2) ANCSI are în dotare pentru activităţile specifice un parc auto, stabilit potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17. - (1) Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare sunt prevăzute în anexa nr. 3a.

(3) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare sunt prevăzute în anexa nr. 3b.

(4) Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 18. - (1) Structurile organizatorice, statele de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare pentru entităţile subordonate se stabilesc prin decizie a preşedintelui ANCSI, la propunerea directorului general sau, după caz, a directorului entităţii.

(2) Numirea şi eliberarea directorilor sau, după caz, a directorilor generali ai entităţilor aflate în subordinea ANCSI, prevăzute în anexa nr. 2, se fac prin decizie a preşedintelui ANCSI.

(3) Numirea şi eliberarea directorilor sau, după caz, a directorilor generali, precum şi a membrilor consiliilor de administraţie din cadrul entităţilor aflate, după caz, în coordonarea sau sub autoritatea ANCSI, prevăzute în anexele nr. 3a şi 3b şi în anexa nr. 4, se fac prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

Art. 19. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia În vigoare pentru fiecare categorie de personal.

Art. 20. - ANCSI poate să încheie contracte sau convenţii cu alte organisme şi cu operatorii economici din ţară şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional ori internaţional în domeniul său de activitate, în condiţiile legii.

Art. 21. - Anexele nr. 1,2, 3a, 3b şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 22. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 27/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

p. Ministrul fondurilor europene,

Ciprian Cătălin Necula,

secretar de stat

 

Bucureşti, 3 februarie 2016.

Nr. 45.

 

ANEXA Nr. 1

 

Număr maxim de posturi 41, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele Structura organizatorică a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinei preşedinte*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicepreşedinte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea de politici publice*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audit public intern*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridic, Contencios administrativ, şi resurse umane*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare şi relaţii publice*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT şi infrastructură sup-ort*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generată ** coordonare strategici, politici, programe şi dezvoltare instituţională

 

Direcţia relaţii internaţionale

 

Direcţia generală organism intermediar cercetare

 

Direcţia economică şi logistică/ administrativ

 

Unitatea de implementare programe/ proiecte cu finanţare externă nerambursabilă*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se organizează la nivel de compartiment.

** Direcţie generală condusă de un director general şi un director general adjunct.

 

ANEXA Nr. 2

 

Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

1.

Agenţia Spaţială Română

Venituri proprii

2.

Institutul de Fizică Atomică

Venituri proprii

3.

Institutul Naţional de Cercetare T1Cantacuzino”

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

 

ANEXA Nr. 3a

 

Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

1.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti

Venituri proprii

 

ANEXA Nr. 3b

 

Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

1

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

2

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

3

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - IGR Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

4

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

5

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini Agricole şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

6

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nuclear㠄Horia Hulubei” - IFIN - HH Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

7

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

8

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - ÎFT laşi

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

9

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

10

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

11

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

12

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată - INCEMC Timişoara

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

13

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

14

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice - INCDSB Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

15

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

16

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

17

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare - INCDTIM Cluj-Napoca

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

18

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică-Cercetări Avansate-ICPE- CA Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

19

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţial㠄Elie Carafoli” - I.N.C.A.S.

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

20

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării - INCDMTM Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

21

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

22

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările

ulterioare

23

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploieşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

24

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi încercări de Materiale - ISIM Timişoara

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

25

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

26

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

27

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare - INMR Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

28

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX - S.A. Petroşani

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

29

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

30

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă - URBAN - ÎNCERC

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

31

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Comunicaţii - Bucureşti - INSCC Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

32

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” - INCDPM Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

33

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

34

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

35

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş” Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

36

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

37

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

38

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Fundulea

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

39

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură - Ştefăneşti, Argeş

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

40

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

41

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

42

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

43

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” - INCDDD Tulcea

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

44

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cercetări Marine „Grigore Antipa” - INCDM Constanţa

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

45

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultur㠄Marin Drăcea”

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

ANEXA Nr. 4

 

INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILE

de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

1.

Societatea Comercial㠄Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS” - S.A.

Venituri proprii

2.

Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenţi şi Organe de Asamblare - ICPROA- S.A. Braşov

Venituri proprii

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 şi (CE) nr. 67/2010, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 5 august 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„i) funcţia de organism intermediar - prin care se asigură implementarea măsurilor din Programul operaţional sectorial pentru «Creşterea competitivităţii economice» şi Programul operaţional «Competitivitate»/funcţia de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană şi de alte state prin acorduri bilaterale în domeniile sale de activitate;”.

2. La articolul 4 alineatul (1), punctul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„55. implementarea măsurilor din Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice şi Programul operaţional «Competitivitate», în calitate de organism intermediar, prin delegare de atribuţii de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice, respectiv pentru Programul operaţional «Competitivitate»;”.

3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

„(21) Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională exercită atribuţii şi responsabilităţi privind implementarea Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru sectorul telecomunicaţii - CEF TELECOM.

(22)Atribuţiile şi responsabilităţile Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională privind implementarea Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru sectorul telecomunicaţii - CEF TELECOM vor fi stabilite prin protocol de colaborare care va fi încheiat între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate coordonatoare la nivel naţional a activităţii de gestionare a proiectelor finanţate prin Mecanismul pentru interconectarea Europei Connecting Europe Facility pentru perioada 2014-2020, şi Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională.”

4. La articolul 5, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) în calitate de organism intermediar, Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională colaborează cu celelalte organisme intermediare, precum şi cu Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial «Creşterea competitivităţii economice», respectiv Autoritatea de management pentru Programul operaţional «Competitivitate».

(4) Delegarea de atribuţii către Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, în calitate de organism intermediar, precum şi reglementarea mecanismelor de coordonare şi control ale acestuia de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial «Creşterea competitivităţii economice», precum şi de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional «Competitivitate» se fac în conformitate cu legislaţia în vigoare.”

5. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) în structura Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională se organizează, la nivel de direcţie generală, Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, în vederea îndeplinirii atribuţiilor de organism intermediar pentru Programul operaţional sectorial «Creşterea competitivităţii economice» şi Programul operaţional «Competitivitate».”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională va asigura realizarea măsurilor rezultate din reorganizare, cu respectarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

Marius-Raul Bostan

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

p. Ministrul fondurilor europene,

Ciprian Cătălin Necula,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 3 februarie 2016.

Nr. 46.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, se modifică după cum urmează:

1. La titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale”, la punctul 154, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:

„(2) în aplicarea prevederilor art. 426 alin. (5) din Codul fiscal, operatorii economici care comercializează substanţe utilizate pentru marcarea şi colorarea păcurii şi a produselor asimilate acesteia din punct de vedere al nivelului accizelor se înregistrează la autoritatea vamală teritorială. Înregistrarea se face pe baza cererii al cărei model este prevăzut în anexa nr. 44, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, în termen de două zile lucrătoare de la transmiterea cererii, autoritatea vamală teritorială înregistrează cererea în registrul special creat în acest scop, dacă au fost prezentate documentele prevăzute la alin. (4).

(4) Operatorii economici care comercializează substanţe utilizate pentru marcarea şi colorarea păcurii şi a produselor asimilate acesteia din punct de vedere al nivelului accizelor pot livra substanţele utilizate pentru marcare şi colorare după înregistrarea la autoritatea vamală conform alin.

………………………………………………………………………………..

(2). Autoritatea vamală teritorială înregistrează operatorii economici comercianţi dacă prezintă un certificat de analiză, emis de producător sau emis de un laborator acreditat în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene conform standardului ISO 17025, prin care se atesta că substanţele comercializate corespund condiţiilor prevăzute la art. 426 alin. (1) din Codul fiscal, în ceea ce priveşte marcatorul şi corespund condiţiilor prevăzute la alin. (1) în ceea ce priveşte colorantul.”

2. Anexa nr. 44 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Cerinţele prevăzute la pct. 154 alin. (4) şi termenul de soluţionare prevăzut la pct. 154 alin. (2) se aplică şi cererilor de înregistrare ale operatorilor economici care comercializează substanţe utilizate pentru marcarea şi colorarea păcurii şi a produselor asimilate acesteia din punct de vedere al nivelului accizelor, precum şi a motorinei, aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 3 februarie 2016.

Nr. 47.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 44 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

 

CERERE

pentru înregistrarea operatorilor economici comercianţi de marcatori şi coloranţi prevăzuţi la art. 426 şi 429 din Codul fiscal

 

Denumire operator economic ………………………………………….

Sediul:

Localitatea ……………………………., str. ……………………………. nr. …, bl. ..., sc. …, et. …, ap. …,  

judeţul/sectorul ……………………………., codul poştal ………………, telefon/fax …………………………….

Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/anul …………………………….

Codul de identificare fiscală …………………………….

Obiect principal de activitate cod CAEN …………………………….

 

Subsemnatul, ……………………………., legitimat prin CI/BI seria …. nr. ………..,eliberat de ………………… la data de …………………, cod numeric personal nr. …………………, în calitate de reprezentant al ……………………………. solicit înregistrarea

în registrul autorităţii vamale teritoriale, potrivit pct. 154 şi 156 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal, pentru următoarele substanţe utilizate pentru marcare şi/sau colorare:

 pentru marcare: solvent yellow 124 - identificat în conformitate cu indexul de culori, denumit ştiinţific N-etil-N-[2-(1-izobutoxi etoxi) etil]-4-(fenilazo) anilină;

 pentru colorare: solvent blue 35 sau echivalent, respectiv substanţa 1,4-bis (butylamino) anthracene-9,10-dione, a cărei formulă moleculară este C22H26N2O2, având nr. CAS 17354-14-2.

Anexez la prezenta următoarele documente:

a) copia documentului de identitate;

b) dovada calităţii de reprezentant al ;

c) certificatele de analiză prevăzute la pct. 154 alin. (4) din normele metodologice.

 

Numele şi prenumele …………………………….

Semnătura ………………………………..……….

Data ……………………………………………….

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. ACP 998/2016 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, poziţia nr. 5484 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod

CNPM

Cod_cim

Obs.

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/Ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_frm

Statut_anm

Stare

Preţ producător

(lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA (lei)

Preţ

amănuntul maximal cu TVA (lei)

Observaţii

„5484

 

W56078003

 

PACLITAXEL ACCORD

6 mg/ml

CONC.

PT.

SOL.

PERE.

6 mg/ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

PACLITAXELUM

Cutie x 1 flacon din sticlă x 50 ml care conţine 300 mg paclitaxel (2 ani)

L01CD01

MG

generic

 

119,60

131,56

160,61”

 

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Victor Dan Eugen Strâmbu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 februarie 2016.

Nr. 132.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2016, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură nr. 165.815 din 18 decembrie 2015, în temeiul prevederilor art. 22 alin. (7) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2016, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2016.

Nr. 152.

 

ANEXĂ

 

LISTA

preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2016, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

 

Nr. crt.

Specia sau grupa de specii

Sortiment*)

Unitatea de măsură (UM)

Preţul de referinţă (lei/UM)

0

1

2

3

4

1

Răşinoase

Buşteni pentru furnir estetic

mc

462

2

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

379

3

Buşteni pentru gater

mc

338

4

Lemn rotund pentru celuloză

mc

150

5

Lemn pentru mină

mc

198

6

Lemn pentru PAL, PFL

mc

128

7

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

159

8

Lemn de foc

mc

87

9

Cherestea

mc

462

10

Fag

Buşteni pentru furnir estetic

mc

609

11

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

477

12

Buşteni pentru gater

mc

314

13

Lemn rotund pentru celuloză

mc

135

14

Lemn pentru mină

mc

144

15

Lemn pentru PAL, PFL

mc

161

16

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

122

17

Lemn de foc

mc

120

18

Cherestea

mc

475

19

Stejar, gorun

Buşteni pentru furnir estetic

mc

2.087

20

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

1.474

21

Buşteni pentru gater

mc

611

22

Lemn rotund pentru celuloză

mc

149

23

Lemn pentru PAL, PFL

mc

168

24

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

144

25

Lemn de foc

mc

101

26

Cherestea

mc

1.013

27

Cer, gârniţă

Buşteni pentru furnir estetic

mc

2.135

28

Buşteni pentru gater

mc

377

29

Lemn rotund pentru celuloză

mc

168

30

Lemn pentru PAL, PFL

mc

283

31

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

94

32

Lemn de foc

mc

83

33

Salcâm

Buşteni pentru gater

mc

257

34

Lemn rotund pentru celuloză

mc

140

35

Lemn pentru mină

mc

229

36

Lemn pentru PAL, PFL

mc

179

37

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

188

38

Lemn de foc

mc

127

39

Cherestea

mc

661

40

Cireş

Buşteni pentru furnir estetic

mc

2.186

41

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

1.728

42

Buşteni pentru gater

mc

475

43

Lemn rotund pentru celuloză

mc

149

44

Lemn pentru PAL, PFL

mc

171

45

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

126

46

Lemn de foc

mc

124

47

Cherestea

mc

1.032”

48

Paltin

Buşteni pentru furnir estetic

mc

1.026

49

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

350

50

Buşteni pentru gater

mc

247

51

Lemn rotund pentru celuloză

mc

98

52

Lemn pentru mină

mc

120

53

Lemn pentru PAL, PFL

mc

155

54

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

142

55

Lemn de foc

mc

144

56

Frasin

Buşteni pentru furnir estetic

mc

832

57

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

660

58

Buşteni pentru gater

mc

408

59

Lemn pentru PAL, PFL

mc

137

60

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

124

61

Lemn de foc

mc

104

62

Cherestea

mc

773

63

Tei

Buşteni pentru furnir estetic

mc

545

64

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

390

65

Buşteni pentru gater

mc

274

66

Lemn rotund pentru celuloză

mc

89

67

Lemn pentru PAL, PFL

mc

77

68

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

103

69

Lemn de foc

mc

89

70

Cherestea

mc

568

71

Nuc negru

Lemn rotund pentru furnir estetic

mc

3.902

72

Sorb

Lemn rotund pentru furnir estetic

mc

8.010

73

Anin negru

Cherestea

mc

700

74

Plop

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

186

75

Buşteni pentru gater

mc

143

76

Lemn rotund pentru celuloză

mc

108

77

Lemn pentru PAL, PFL

mc

90

78

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

96

79

Lemn de foc

mc

65

80

Cherestea

mc

404

81

Diverse tari**)

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

370

82

Buşteni pentru gater

mc

201

83

Lemn rotund pentru celuloză

mc

156

84

Lemn pentru PAL, PFL

mc

170

85

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

131

86

Lemn de foc

mc

108

87

Cherestea

mc

614

88

Diverse moi***)

Buşteni pentru gater

mc

125

89

Lemn rotund pentru celuloză

mc

112

90

Lemn pentru mină

mc

145

91

Lemn pentru PAL, PFL

mc

189

92

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

84

93

Lemn de foc

mc

93

94

Brad

Pomi de Crăciun - talia 0,7-1,3 m

buc.

25

95

Pomi de Crăciun - talia 1,31-2,0 m

buc.

28

96

Pomi de Crăciun - talia 2,01-3,0 m

buc.

33

97

Molid

Pomi de Crăciun - talia 0,7-1,3 m

buc.

12

98

Pomi de Crăciun - talia 4,01-6,0 m

buc.

403

99

Pomi de Crăciun - talia 6,01-10,0 m

buc.

565

100

Pomi de Crăciun - talia 10,01-14,0 m

buc.

806

101

Duglas

Pomi de Crăciun - talia 1,31-2,0 m

buc.

17

102

Pomi de Crăciun - talia 1,31-2,0 m

buc.

200


*) În cazul sortimentelor care nu se regăsesc în listă, se va proceda prin asimilare în cadrul speciei/grupei de specii, pe principiul apropierii valorice a sortimentului.

**) Cuprinde toate speciile neevidenţiate distinct în prezenta anexă, din grupa foioase tari, din Lista speciilor şi asimilările de specii ce se admit pentru calculul volumului total şi pe sortimente din anexa nr. 1 la Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării.

***) Cuprinde toate speciile neevidenţiate distinct în prezenta anexă, din grupa Moaşe moi, din Lista speciilor şi asimilările de specii ce se admit pentru calculul volumului total şi pe sortimente din anexa nr. 1 la Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 18 din Norma nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat

 

Având în vedere prevederile art. 112 alin. (5) lit. b), art. 134 alin. (3), art. 135 alin. (2) şi ale art. 138 alin. (5) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 22, art. 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 27 ianuarie 2016,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. I. - Termenul de 6 ani prevăzut la art. 18 din Norma nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 26 septembrie 2012, se prelungeşte cu 2 ani.

Art. II. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acesteia.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2016.

Nr. 9.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.