MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 984/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 984         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 7 decembrie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

244. - Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova

 

Protocolul de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia

 

1.043. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.374. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru stabilirea atribuţiilor managerului interimar al spitalului public

 

5.784. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a II-a

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 244.

 

PROTOCOL

de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia

 

Guvernele Republicii Bulgaria, Republicii Socialiste Vietnam, Republicii Cuba, Mongoliei, Federaţiei Ruse, României, Republicii Slovace şi Republicii Cehe (denumite împreună în continuare părţi contractante),

în conformitate cu articolul XII şi paragraful 1 al articolului XXIV din Acordul privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii (denumit în continuare - Acord) şi articolele 29 şi 30 din Statutul Băncii Internaţionale de Investiţii (denumit în continuare Statut), au convenit să opereze următoarele modificări în Acordul şi Statutul menţionate mai sus:

 

ARTICOLUL I

 

Acordul (inclusiv Statutul, ce reprezintă o anexă la Acord) va fi modificat şi reformulat în conformitate cu textul prevăzut ca anexă la prezentul protocol.

Anexa la prezentul protocol este parte integrantă a prezentului protocol şi ele vor constitui forma modificată şi completată a Acordului de înfiinţare a Băncii Internaţionale de Investiţii (în continuare Acordul actualizat), împreună cu

(i) informaţiile referitoare la valoarea capitalului social declarat şi distribuirea cotelor între membrii Băncii, prevăzute în anexa nr. 1 la Acordul actualizat şi (ii) Statutul Băncii Internaţionale de Investiţii în formă modificată şi completată, care constituie anexa nr. 2 la Acordul actualizat.

 

ARTICOLUL II

 

Funcţia de depozitar al prezentului protocol şi al Acordului actualizat este îndeplinită de către Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse (denumit în continuare Depozitar).

O copie autentificată a prezentului protocol, inclusiv a Acordului actualizat, va fi transmisă de către Depozitar fiecărei părţi contractante.

 

ARTICOLUL III

 

Prezentul protocol rămâne deschis pentru semnare de către părţile contractante.

Depozitarul este obligat să informeze în mod adecvat celelalte părţi contractante privind semnarea prezentului protocol de către fiecare parte contractantă.

Prezentul protocol şi Acordul actualizat intră în vigoare la treizeci de zile de la data la care ultima parte contractantă a depus la Depozitar documentele (denumite în continuare document) de ratificare, adoptare sau aprobare (în funcţie de cerinţele procedurilor naţionale sau interne) necesare

pentru intrarea în vigoare a prezentului protocol şi a Acordului actualizat.

Depozitarul este obligat să informeze în mod adecvat celelalte părţi contractante privind primirea fiecărui document şi despre data la care prezentul protocol şi Acordul actualizat vor intra în vigoare.

Încheiat la Havana, la data de 8 mai 2014, în exemplar original unic, în limbile rusă şi engleză, texte cu valoare juridică egală.

 

În numele Guvernului Republicii Bulgaria

semnătură indescifrabilă

Lyudmila Petkova

În numele Guvernului Republicii Cuba

semnătură indescifrabilă

Irma Martines Castrillon

În numele Guvernului Mongoliei

semnătură indescifrabilă

Dorjgotov Chimed-Yunden

În numele Guvernului Republicii Slovace

semnătură indescifrabilă

Vazil Hudak

În numele Guvernului Republicii Socialiste Vietnam

semnătură indescifrabilă

Le Minh Hung

 

Data semnării

5.06.2014

În numele Guvernului Federaţiei Ruse

semnătură indescifrabilă

D.V. Pankin

 

Data semnării

5.06.2014

În numele Guvernului României

semnătură indescifrabilă

A. Gyorgy

 

Data semnării

1.07.2015

În numele Guvernului Republicii Cehe

semnătură indescifrabilă

Lenka Juroskova

 

Data semnării

3.12.2015

 

ANEXĂ

la Protocolul de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia

 

ACORD

privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii

 

Părţile contractante, având în vedere interesele de dezvoltare eficientă a economiilor ţărilor membre, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Se constituie Banca Internaţională de Investiţii, denumită în continuare Bancă.

Membrii Băncii sunt părţile contractante.

Ca membri ai Băncii pot fi primite ţări şi organizaţii financiare internaţionale, care împărtăşesc scopurile şi principiile activităţii Băncii şi îşi asumă obligaţiile care decurg din prezentul acord şi Statut.

Modul de primire a membrilor Băncii este stabilit prin prevederile articolului 17 din prezentul acord.

Activitatea Băncii se desfăşoară pe baza respectării suveranităţii ţărilor membre ale Băncii şi a protejării drepturilor şi intereselor tuturor membrilor Băncii, precum şi a tratamentului nediscriminatoriu faţă de aceştia.

 

ARTICOLUL 2

 

Banca, fiind o instituţie multilaterală de dezvoltare, are ca obiectiv principal promovarea creşterii economice, creşterea capacităţii concurenţiale a economiilor naţionale, extinderea relaţiilor economice şi comerciale şi posibilitatea cooperării în domeniul investiţional în interesul statelor membre.

Sarcina principală a Băncii este finanţarea şi cofinanţarea în conformitate cu principiile general acceptate ale activităţii bancare şi în interesul dezvoltării socioeconomice a statelor membre, a proiectelor şi programelor de investiţii, justificate din punct de vedere economic, ale membrilor Băncii şi organizaţiilor care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul statelor membre ale

Băncii, proiecte şi programe care au o importanţă prioritară pentru dezvoltarea şi diversificarea economiilor statelor membre ale Băncii, precum şi a altor proiecte care corespund obiectivelor Băncii.

În activitatea sa, Banca trebuie să pornească de la necesitatea asigurării utilizării eficiente a resurselor, a garantării solvabilităţii obligaţiilor sale, a cunoaşterii situaţiei financiare a debitorilor şi a responsabilităţii stricte privind rambursarea creditelor acordate de către Bancă.

Banca va depune eforturi pentru creditarea proiectelor care corespund unui nivel tehnico-ştiinţific avansat, care asigură implementarea de noi procese tehnologice şi dezvoltarea fabricării de produse noi.

În desfăşurarea activităţii safe, Banca va lua măsuri adecvate de minimizare sau hedging a riscurilor de credit, valutar şi a altor riscuri.

Banca va depune eforturi de diversificare teritorială a activităţii sale şi de susţinere a economiilor tuturor statelor membre.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Capitalul social declarat al Băncii este constituit din cotele distribuite între membri Băncii şi, dacă este cazul, partea nedistribuită a capitalului social. Capitalul social declarat al Băncii se împarte în partea vărsată şi, dacă este cazul, partea nevărsată din capitalul social.

2. Partea nevărsată a cotelor distribuite între membrii Băncii constituie capitalul la cerere, cu ajutorul căruia se realizează creşterea capitalului social vărsat al Băncii, în modalitatea stabilită de Statutul Băncii.

3. Valoarea capitalului social declarat şi distribuirea între membrii băncii a cotelor din capitalul social declarat se stabilesc de către Consiliul guvernatorilor Băncii.

4. Capitalul social declarat poate fi majorat prin primirea unui nou membru al Băncii cu valoarea cotei sale în acest capital. Valoarea, modalitatea şi termenele de efectuare a aportului iniţial de către noul membru al Băncii sunt stabilite de către Consiliul guvernatorilor Băncii, de comun acord cu respectivul nou membru al Băncii.

5. Informaţiile referitoare la valoarea capitalului social declarat şi la distribuirea între membrii Băncii a cotelor din capitalul social declarat, la data prezentei versiuni a acestui acord, sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul acord.

 

ARTICOLUL 4

 

Banca constituie capital de rezervă.

Banca îşi poate constitui fonduri speciale proprii.

Scopurile, valoarea, termenele şi condiţiile de constituire şi utilizare a capitalului de rezervă şi a fondurilor speciale proprii se stabilesc de către Consiliul guvernatorilor.

 

ARTICOLUL 5

 

Pe baza unor acorduri separate, Banca poate să preia asupra sa obligaţiile privind administrarea unor fonduri speciale constituite pe baza resurselor ţărilor şi organizaţiilor interesate pentru rezolvarea unor sarcini, care corespund obiectivelor activităţii Băncii. Acordurile respective pot fi încheiate de către Bancă prin decizia Consiliului guvernatorilor.

 

ARTICOLUL 6

 

Banca poate atrage resurse băneşti prin obţinerea de credite şi împrumuturi, emiterea de obligaţiuni şi alte titluri de valoare, precum şi sub alte forme.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Banca acordă credite organizaţiilor care au capacitatea juridică necesară.

2. Banca poate acorda garanţii, poate participa cu propriile resurse la credite sindicalizate legate de realizarea unor proiecte comune cu instituţii financiare şi bănci naţionale şi internaţionale, poate efectua operaţiuni cu titluri de valoare, poate participa la capitalul unor organizaţii, de asemenea poate presta servicii de consultanţă.

 

ARTICOLUL 8

 

Banca poate plasa în alte bănci fondurile temporar disponibile, poate vinde şi cumpăra valută, aur şi titluri de valoare, de asemenea poate derula alte operaţiuni bancare care corespund scopurilor Băncii.

 

ARTICOLUL 9

 

Banca va funcţiona în mod eficient pentru a evita orice fel de pierderi.

 

ARTICOLUL 10

 

Banca are dreptul de a intra în contact şi de a stabili relaţii de afaceri cu organizaţii financiare internaţionale, cu alte instituţii internaţionale, cu organizaţiile economice ale ţărilor membre ale Băncii, precum şi cu alte bănci şi organizaţii, în fiecare caz pe baza principiilor de egalitate în drepturi a părţilor.

 

ARTICOLUL 11

 

1. Banca se recunoaşte ca fiind o organizaţie internaţională. Banca dispune de personalitate juridică deplină şi îndeosebi de capacitate juridică deplină, necesară pentru îndeplinirea funcţiilor şi realizarea obiectivelor sale, în conformitate cu dispoziţiile prezentului acord şi Statutului Băncii.

2. Pe teritoriul fiecărui stat membru, Banca, reprezentanţii membrilor Băncii în Consiliul guvernatorilor şi în Consiliul directorilor, cadrele cu funcţii de conducere şi salariaţii Băncii beneficiază de privilegiile şi imunităţile necesare pentru îndeplinirea funcţiilor şi realizarea scopurilor prevăzute prin prezentul acord şi Statutul Băncii. Privilegiile şi imunităţile menţionate mai sus se stabilesc în articolele 13, 14 şi 15 din prezentul acord.

3. Pe teritoriul statului de reşedinţă, precum şi pe teritoriul altor ţări, Banca îşi poate deschide filiale, reprezentanţe şi poate constitui propriile subsidiare.

Raporturile juridice dintre Bancă şi statul de reşedinţă al Băncii, precum şi cu ţara pe al cărei teritoriu se află filialele şi reprezentanţele sale se stabilesc prin acorduri încheiate între Bancă şi ţara respectivă.

4. Banca este responsabilă pentru propriile obligaţii în limita întregului patrimoniu pe care îl deţine.

Banca nu este responsabilă pentru obligaţiile membrilor săi, la fel cum membrii Băncii nu sunt responsabili pentru obligaţiile Băncii.

 

ARTICOLUL 12

 

Activitatea Băncii este reglementată de prezentul acord şi Statutul Băncii, al cărui text este parte integrantă a Acordului şi este prezentat ca anexa nr. 2 la prezentul acord, precum şi de către alte documente normative ale Băncii.

 

ARTICOLUL 13

 

1. Banca, patrimoniul şi activele acesteia, arhivele şi documentele acesteia, indiferent unde şi în posesia cui s-ar afla, precum şi operaţiunile Băncii sunt imune faţă de orice formă de intruziune administrativă şi judiciară, cu excepţia cazurilor în care Banca însăşi renunţă la imunitate,

2. Clădirile Băncii, ale filialelor şi reprezentanţelor sale, precum şi arhivele şi documentele Băncii sunt inviolabile pe teritoriul oricărei ţări membre a Băncii.

3. În limitele activităţii sale oficiale, pe teritoriul statelor membre, Banca:

a) este exonerată de la plata tuturor impozitelor şi taxelor, atât naţionale, cât şi locale, cu excepţia celor care reprezintă plata aferentă anumitor tipuri concrete de servicii;

b) este exonerată de orice obligaţii de plată, reţineri sau perceperea oricăror impozite;

c) este exonerată de taxe vamale, impozite, taxe şi îngrădiri la importul şi exportul de mărfuri destinate uzului în scop de serviciu;

d) beneficiază de toate facilităţile privind priorităţile, tarifele şi taxele pentru comunicaţiile prin mijloace poştale, telegrafice şi telefonice, de care beneficiază în statul respectiv orice alte organizaţii internaţionale sau reprezentanţe diplomatice.

4. Bunurile achiziţionate sau importate şi scutite de plata oricăror taxe, impozite şi scutiri vamale potrivit prezentului articol nu pot fi vândute, date în leasing, în arendă sau transferate contra cost sau gratuit, exceptând cazurile în care aceste operaţiuni se realizează numai în condiţiile prevăzute de către statele membre care au acordat scutirile respective.

 

ARTICOLUL 14

 

1. Reprezentanţii membrilor Băncii în Consiliul guvernatorilor Băncii, precum şi supleanţii lor beneficiază de următoarele privilegii şi imunităţi pe timpul îndeplinirii de către aceştia a obligaţiilor de serviciu pe teritoriul fiecărui stat membru al Băncii:

a) imunitate împotriva urmăririi judiciare şi administrative privind acţiunile întreprinse de către aceştia în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu. Această imunitate nu se aplică în privinţa răspunderii civile în cazul provocării de daune în accidente rutiere;

b) scutiri vamale privind bagajul personal identice cu cele care se acordă funcţionarilor diplomatici cu rang corespunzător din statul respectiv;

c) scutirea de la plata taxelor şi impozitelor directe privind orice sume băneşti care se plătesc reprezentanţilor sau supleanţilor acestora de către statul membru care i-a desemnat;

d) scutirea de orice obligaţii de stat.

2. Membrul Băncii este obligat să renunţe la orice privilegii şi imunităţi acordate reprezentantului său în Consiliul guvernatorilor Băncii sau supleantului acestuia, în cazurile în care, în opinia sa, astfel de privilegii şi imunităţi obstrucţionează justiţia şi poate renunţa la acestea fără a prejudicia interesele Băncii, în măsura şi în condiţiile în care, în opinia sa, acestea corespund intereselor Băncii.

3. Dispoziţia de la punctul 1 din prezentul articol nu se aplică relaţiilor reciproce dintre reprezentantul membrului Băncii în Consiliul guvernatorilor sau supleantului acestuia şi autorităţile statului ai cărui cetăţeni sunt aceştia.

 

ARTICOLUL 15

 

1. În îndeplinirea obligaţiilor de serviciu pe teritoriul fiecăruia dintre ţările membre ale Băncii, membrii Consiliului directorilor, cadrele de conducere şi angajaţii Băncii:

a) nu pot fi supuşi urmăririi judiciare şi administrative în privinţa acţiunilor întreprinse de către aceştia în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu Această imunitate nu se aplică în cazul răspunderii civile în cazurile de daune aduse ca urmare a accidentelor rutiere;

b) împreună cu membrii familiilor, beneficiază de aceleaşi facilităţi privind repatrierea ca şi cele de care beneficiază angajaţii misiunilor diplomatice din acel stat;

c) sunt scutiţi de la plata taxelor vamale, impozitelor şi taxelor privind mărfurile importate destinate uzului personal şi familial;

d) sunt scutiţi de la plata oricăror impozite pe salariu sau alte remuneraţii pe care le primesc de la Bancă, precum şi de la plăţile aferente asigurării sociale;

e) sunt scutiţi de la orice obligaţii de stat.

2. Membrul Băncii este obligat să renunţe la orice privilegii şi imunităţi acordate reprezentanţilor acestuia în Consiliul directorilor în cazurile în care, în opinia sa, astfel de privilegii sau imunităţi obstrucţionează cursul justiţiei şi poate renunţa la acestea fără a prejudicia interesele Băncii, în măsură şi în condiţiile, care, în opinia sa, corespund intereselor Băncii. În circumstanţe similare şi potrivit aceloraşi termeni şi condiţii, Consiliul guvernatorilor Băncii este obligat să renunţe la orice privilegii sau imunităţi acordate membrilor Conducerii executive, iar preşedintele Conducerii executive a Băncii este obligat să renunţe la orice privilegii sau imunităţi acordate oricărui cadru de conducere sau angajat al Băncii, cu excepţia membrilor Consiliului directorilor şi ai Conducerii executive a Băncii.

3. Dispoziţiile punctului 1 din prezentul articol, exceptând subpunctele a şi d, nu se vor aplica relaţiilor reciproce dintre membrul Consiliului directorilor, un cadru de conducere sau angajat al Băncii şi autorităţile statului ai cărui cetăţeni sunt aceştia.

4. Banca va comunica periodic organelor competente din ţările membre numele persoanelor care beneficiază de privilegiile şi imunităţile prevăzute la articolul 14 din prezentul acord şi în acest articol, în scopul acordării pentru aceste persoane a privilegiilor şi imunităţilor respective.

 

ARTICOLUL 16

 

Pe timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu, cadrele de conducere ale Băncii acţionează în calitate de funcţionari internaţionali. Aceştia se subordonează exclusiv Băncii şi sunt independenţi faţă de orice autorităţi sau oficiali din propriul stat. Fiecare ţară membră a Băncii trebuie să respecte caracterul internaţional al acestor obligaţii.

 

ARTICOLUL 17

 

Cei care doresc să adere la prezentul acord, în conformitate cu articolul 1 şi să devină membri ai Băncii vor transmite o cerere oficială către Consiliul guvernatorilor Băncii cu menţiunea că împărtăşesc scopurile şi principiile de activitate ale Băncii şi îşi asumă obligaţiile care decurg din prezentul acord şi Statutul Băncii.

Primirea ca membru al Băncii se realizează prin decizia Consiliului guvernatorilor.

Participarea la activitatea Băncii poate fi realizată pe baza unui statut special stabilit de Consiliul guvernatorilor.

O copie autentificată a deciziei Consiliului guvernatorilor de primire în Bancă a unui nou membru se trimite în mod adecvat, respectivului membru şi Depozitarului prezentului acord. De la data primirii de către depozitar a documentului menţionat, împreună cu documentul de aderare, noul membru se consideră a fi aderat la prezentul acord şi primit ca membru al Băncii, fapt notificat de către Depozitar celorlalţi membri ai Băncii şi Băncii.

 

ARTICOLUL 18

 

Fiecare membru poate renunţa la calitatea de membru al Băncii şi la participarea la prezentul acord conform modalităţii stabilite prin Statutul Băncii. Încetarea calităţii de membru al Băncii nu exonerează acel membru de obligaţiile acestuia faţă de Bancă, până la îndeplinirea integrală a acestora. Referitor la ieşirea unui membru din Bancă, Consiliul guvernatorilor va notifica în mod oficial Depozitarul prezentului acord.

Acordul îşi încetează valabilitatea dacă cel puţin 2/3 dintre membri declară ca renunţă la participarea în Bancă şi denunţă Acordul în conformitate cu conţinutul prezentului articol. În acest caz, activitatea Băncii va înceta la termenele şi conform procedurii stabilite de Consiliul guvernatorilor.

 

ARTICOLUL 19

 

Prezentul Acord poate fi modificat prin decizia Consiliului guvernatorilor. Fiecare membru al Băncii, Consiliul directorilor şi Conducerea executivă pot face propuneri de modificare a prezentului acord, în vederea analizei de către Consiliul guvernatorilor.

Amendamentele la prezentul acord vor intra în vigoare după ce va fi primit acordul scris al tuturor membrilor privind aceste amendamente, cu respectarea de către fiecare membru al Băncii a procedurilor naţionale sau interne aplicabile.

 

ARTICOLUL 20

 

Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse va îndeplini funcţia de depozitar al acestui acord.

 

ANEXA Nr. 1

la Acordul privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii

 

INFORMAŢII

privind valoarea capitalului social declarat şi distribuirea cotelor între membrii Băncii

 

Conform situaţiei existente la data de 8 mai 2014:

1. Capitalul social declarat al Băncii este de 2 miliarde de euro.

2. Cotele în capitalul social declarat şi valoarea părţii vărsate din capitalul social sunt distribuite între membrii Băncii în felul următor:

 

 

Cotele în capitalul social declarat

(euro)

Valoarea capitalului social vărsat

(euro)

Republica Bulgaria

123.000.000,00

29.838.332,42

Republica Socialistă Vietnam

4.700.000,00

1.024.274,56

Republica Cuba

23.400.000,00

5.360.773,37

Mongolia

6.200.000,00

1.049.341,80

Federaţia Rusă

580.700.000,00

150.025.792,59

România

76.700.000,00

18.453.958,51

Republica Slovacia

62.800.000,00

21.481.113,06

Republica Cehă

125.600.000,00

30.374.957,01

Total:

1.003.100.000,00

257.608.543,32

 

Partea nedistribuită din capitalul social declarat al Băncii este de 996.900.000,00 euro.

 

ANEXA Nr. 2

la Acordul privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii

 

STATUTUL

Băncii Internaţionale de Investiţii

 

Membrii Băncii Internaţionale de Investiţii (denumită în continuare Banca) sunt părţile contractante ale Acordului privind înfiinţarea Băncii (denumit în continuare Acord).

 

Dispoziţii generale

 

ARTICOLUL 1

 

Banca organizează şi execută operaţiuni de creditare, precum şi alte operaţiuni bancare, în conformitate cu Acordul şi prezentul statut, care este parte integrantă a Acordului.

 

ARTICOLUL 2

 

Banca este o organizaţie internaţională.

Denumirea completă a Băncii în limba rusă este „МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК”  (BANCA INTERNAŢIONALĂ DE INVESTIŢII).

Denumirea completă a Băncii în limba engleză este „INTERNATIONAL INVESTMENT BANK”.

Denumirea abreviată a Băncii în limba rusă este „MИБ” (MIB) şi

Denumirea abreviată a Băncii în limba engleză este „IIB”.

Banca are sediul social în Moscova, Federaţia Rusă.

Obiectivele şi sarcinile Băncii, capacitatea juridică a acesteia, inclusiv competenţele şi limitele ei de responsabilitate, reglementarea juridică a activităţii Băncii, precum şi privilegiile şi imunităţile de care beneficiază Banca, reprezentanţii membrilor în Consiliul guvernatorilor şi Consiliul directorilor, precum şi cadrele de conducere şi angajaţii Băncii pe teritoriul statelor membre se stabilesc prin Acord şi prezentul statut.

Banca este împuternicită:

a) să încheie acorduri internaţionale;

b) să achiziţioneze, să înstrăineze, să închirieze şi să dea în leasing orice patrimoniu, inclusiv patrimoniu imobiliar şi de altă natură, precum şi să întreprindă orice alte tranzacţii care nu contravin prezentului statut;

c) să acţioneze în instanţele de stat sau de arbitraj în calitate de pârât sau reclamant; pe teritoriul statelor membre, Băncii i se recunosc aceleaşi drepturi procesuale care se acordă persoanelor juridice din respectivul stat membru;

d) să deschidă birouri şi reprezentanţe proprii;

e) să înfiinţeze filiale;

f) să adopte documente normative interne de reglementare a aspectelor referitoare la activitatea sa; şi

g) să întreprindă alte acţiuni destinate atingerii scopurilor prevăzute prin Acord şi prezentul statut,

 

ARTICOLUL 3

 

Banca desfăşoară activităţi bancare şi investiţionale în conformitate cu Acordul şi prezentul statut.

Pentru realizarea obiectivelor şi sarcinilor sale, Banca este împuternicită:

a) să organizeze şi să deruleze finanţarea (sau cofinanţarea) proiectelor şi programelor de investiţii ale membrilor Băncii şi organizaţiilor care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul statelor membre ale Băncii, precum şi a altor proiecte conforme politicii de creditare a Băncii, inclusiv sub forma acordării de credite sau participării la capitalul unor organizaţii, utilizând în acest scop propriul capital şi fondurile atrase de pe pieţele financiare naţionale şi internaţionale, precum şi alte resurse disponibile;

b) să deruleze operaţiuni cu titluri de valoare şi instrumente financiare derivate;

c) să acorde servicii investiţionale şi bancare;

d) să ofere servicii de leasing financiar;

e) să finanţeze şi să acorde garanţii privind operaţiunile de import-export între organizaţii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul ţărilor membre, între ţările membre ale Băncii şi alte state, precum şi între organizaţii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul ţărilor membre şi organizaţiile ale altor state;

f) să efectueze administrarea fiduciară a fondurilor speciale şi de investiţii constituite de membrii Băncii, organizaţiile ţărilor membre şi alte organizaţii;

g) să participe la proiecte de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii din ţările membre;

h) să presteze servicii de consultanţă şi de analiză a informaţiilor;

i) să presteze servicii de consultanţă pentru organizaţiile şi instituţiile de stat din ţările membre ale Băncii în probleme legate de organizarea şi derularea finanţării proiectelor şi programelor de investiţii, precum şi a operaţiunilor de comerţ exterior în cadrul strategiei de dezvoltare a Băncii;

j) să coopereze cu organele şi instituţiile de stat, organizaţiile internaţionale şi alte structuri şi să organizeze cooperarea organizaţiilor din ţările membre ale Băncii cu organizaţii din alte state; şi

k) să efectueze orice alte tranzacţii şi operaţiuni care corespund obiectivelor şi sarcinilor prevăzute de Acord şi prezentul statut.

 

ARTICOLUL 4

 

Banca este responsabilă pentru propriile obligaţii în limitele patrimoniului pe care îl deţine.

Banca nu este responsabilă pentru obligaţiile propriilor membri, la fel cum membrii Băncii nu răspund pentru obligaţiile Băncii.

 

ARTICOLUL 5

 

Banca dispune de ştampilă care conţine emblema acesteia şi denumirea în limbile rusă şi engleză.

Limbile oficiale ale Băncii sunt limbile rusă şi engleză. Limba de lucru este limba rusă.

 

ARTICOLUL 6

 

Banca garantează secretul operaţiunilor, documentelor, conturilor şi al depozitelor clienţilor şi corespondenţilor săi.

Funcţionarii şi alţi angajaţi ai Băncii sunt obligaţi să păstreze secretul operaţiunilor, documentelor, conturilor şi al depozitelor Băncii, precum şi al clienţilor şi corespondenţilor săi.

 

Statutul de membru

 

ARTICOLUL 7

 

Ca membri ai Băncii pot fi primite ţări, precum şi organizaţii financiare internaţionale. Procedura de primire ca membru al Băncii este stabilită de prevederile articolului 17 din Acord şi ale prezentului articol.

Cei care doresc să devină membri ai Băncii în conformitate cu articolul 1 al Acordului transmit Consiliului guvernatorilor Băncii o cerere oficială cu specificarea faptului că împărtăşesc obiectivele şi principiile activităţii Băncii şi că îşi asumă toate obligaţiile care decurg din prezentul acord şi Statutul Băncii.

Primirea în calitate de membru al Băncii se realizează prin decizia Consiliului guvernatorilor Băncii.

Participarea la activitatea Băncii poate fi realizată pe baza unui statut special stabilit de Consiliul guvernatorilor Băncii.

 

ARTICOLUL 8

 

Fiecare membru al Băncii poate renunţa la calitatea de membru prin trimiterea unei notificări către Consiliul guvernatorilor (denumit în continuare membru în situaţie de retragere) cu cel puţin şase luni înainte de data preconizată a ieşirii. Banca şi membrul în situaţie de retragere trebuie să pună de acord într-o manieră corectă şi echitabilă modalitatea de calcul al obligaţiilor reciproce aferente încetării statutului de membru şi reglementarea respectivelor obligaţii. Consiliul guvernatorilor aprobă modalitatea de ieşire a unui membru din

Bancă, precum şi mecanismul de calculare a pretenţiilor reciproce existente între Bancă şi un membru în situaţie de retragere.

Un membru în situaţie de retragere continuă să poarte răspunderea pentru obligaţiile directe faţă de Bancă, apărute până la data la care încetează calitatea de membru (inclusiv). Un membru în situaţie de retragere continuă să răspundă pentru datoriile condiţionate faţă de Bancă atât timp cât orice parte a împrumuturilor, investiţiilor de capital sau garanţiilor încheiate înainte de încetarea calităţii de membru rămâne nereglementată; totodată, membrul respectiv nu va răspunde şi pentru împrumuturi şi garanţii acordate de către Bancă ulterior încetării calităţii de membru şi nu mai participă la veniturile şi cheltuielile Băncii.

La reglementarea relaţiilor în cauză se are în vedere cota membrului în situaţie de retragere în capitalul social vărsat al Băncii.

Cota membrului în situaţie de retragere în capitalul social declarat al Băncii majorează partea nedistribuită din capitalul

social declarat al Băncii. Prin decizia Consiliului guvernatorilor Băncii, cota corespunzătoare membrului în situaţie de retragere poate fi distribuită parţial sau integral între membrii rămaşi şi/sau membrii noi ai Băncii.

 

Resursele băncii

 

ARTICOLUL 9

 

Resursele Băncii se constituie prin aporturile membrilor la capitalul social al Băncii, atragerea de fonduri în orice formă de la membrii Băncii şi de pe pieţele financiare, alocarea unei părţi a profitului la capitalul de rezervă al Băncii şi în fondurile speciale proprii ale Băncii.

Resursele Băncii se utilizează exclusiv pentru realizarea obiectivelor acesteia şi îndeplinirea funcţiilor prevăzute prin prezentul statut.

 

ARTICOLUL 10

 

1. Capitalul social declarat al Băncii este constituit din cotele distribuite între membrii Băncii, şi, dacă este cazul, din partea nedistribuită a capitalului social. Capitalul social declarat al băncii se împarte în partea vărsată şi, dacă este cazul, partea nevărsată din capitalul social.

2. Valoarea capitalului social declarat şi distribuirea cotelor din capitalul social declarat între membrii Băncii se stabilesc de către Consiliul guvernatorilor. Modificarea cotelor membrilor Băncii în capitalul social declarat al Băncii se realizează din iniţiativa sau cu condiţia acordului membrului respectiv al Băncii.

3. În baza unei decizii a Consiliului guvernatorilor, capitalul social vărsat al Băncii poate fi majorat în limitele cotelor de capital nevărsat, din iniţiativa sau cu condiţia acordului membrului respectiv al Băncii care contribuie la capitalul social al Băncii.

4. Partea nevărsată a cotelor distribuite între membrii Băncii constituie capitalul la cerere. În vederea onorării de către Bancă a obligaţiilor sale financiare, Consiliul guvernatorilor poate lua decizia de majorare a capitalului social vărsat sub forma unor contribuţii din partea tuturor membrilor Băncii, efectuate proporţional cu participaţia acestora la capitalul social vărsat, însă în limitele cotelor de capital nevărsat atribuite fiecărui membru al Băncii.

5. Fondurile pentru plata capitalului social al Băncii se transferă în euro sau în orice altă monedă, stabilită conform procedurii prevăzute de Consiliul guvernatorilor.

6. Banca emite membrului Băncii care şi-a depus aportul la capitalul social un certificat care reprezintă confirmarea depunerii aportului cu specificarea valorii acestuia.

 

ARTICOLUL 11

 

Banca constituie un capital de rezervă şi, de asemenea, poate constitui fonduri speciale proprii. Capitalul de rezervă şi fondurile speciale proprii ale Băncii se constituie din profitul acesteia.

 

ARTICOLUL 12

 

Banca poate constitui fonduri speciale cu ajutorul resurselor ţărilor şi organizaţiilor interesate.

Scopurile, valoarea, termenii, modalitatea de constituire şi funcţionare a fondurilor speciale se stabilesc prin acorduri încheiate între ţările şi organizaţiile interesate şi Bancă.

 

ARTICOLUL 13

 

Banca poate atrage fonduri în orice monedă, prin obţinerea de credite şi împrumuturi bancare şi financiare de pe pieţele naţionale şi internaţionale de capital, prin atragerea de depozite, emiterea şi plasarea propriilor titluri de valoare şi a altor instrumente financiare, precum şi în orice alte forme în conformitate cu procedura stabilită de Consiliul directorilor.

 

Activitatea de investiţii

 

ARTICOLUL 14

 

Banca acordă credite conform obiectivelor şi sarcinilor stabilite prin strategia de dezvoltare a Băncii aprobată de Consiliul guvernatorilor.

Banca acordă credite din fondurile proprii şi din fondurile atrase, participă împreună cu alte organizaţii bancare şi financiare la acordarea unor astfel de credite.

La acordarea de credite de către Bancă unor organizaţii care aparţin sau care sunt controlate de către membrii săi, la nevoie şi în baza acordului respectivei ţări membre, Banca poate primi o garanţie din partea membrului respectiv privind îndeplinirea obligaţiilor acestei organizaţii faţă de Bancă,

Acordarea de către Bancă a creditelor în favoarea organizaţiilor din fiecare stat membru se realizează cu acordul organelor împuternicite din ţara membră respectivă.

Banca emite garanţii privind obligaţiile organizaţiilor, conform procedurii stabilite de către Consiliul directorilor.

Banca îşi desfăşoară activitatea de investiţii prin finanţarea proiectelor, participarea la capitalul organizaţiilor, participarea la fonduri speciale şi în alte forme.

 

ARTICOLUL 15

 

În derularea activităţii investiţionale, Banca îşi urmăreşte propriile interese, în principal prin organizarea expertizei proiectelor de investiţii şi participarea în derularea acestora şi prin evaluarea solvabilităţii beneficiarilor investiţiilor.

Activitatea investiţională a Băncii pe teritoriul statelor care nu sunt membre ale Băncii se realizează prin decizia Consiliului guvernatorilor.

 

ARTICOLUL 16

 

Banca asigură existenţa unui sistem eficient de gestiune a riscurilor şi de control al respectării cerinţelor acestuia, sistem care corespunde celor mai bune practici aplicate de băncile internaţionale.

Banca se străduieşte să se conformeze celor mai bune standarde mondiale în domeniul responsabilităţii sociale şi al transparenţei informaţiilor referitoare la activitatea sa.

 

Alte operaţiuni ale Băncii

 

ARTICOLUL 17

 

Banca poate efectua toate operaţiunile acceptate în practica bancară internaţională, care corespund obiectivelor Băncii.

 

ARTICOLUL 18

 

În efectuarea de către Bancă a operaţiunilor sale, în cazul întârzierii plăţii sau al nerambursării creditelor sau împrumuturilor acordate ori garantate de către Bancă, Banca constituie provizioane corespunzătoare împotriva posibilelor pierderi.

Pierderile aferente operaţiunilor Băncii se acoperă:

a) în primul rând, din rezervele specificate la alineatul 1 din prezentul articol;

b) în al doilea rând, din profitul obţinut în perioada corespunzătoare de raportare;

c) în al treilea rând, din profitul nedistribuit din perioadele anterioare;

d) în al patrulea rând, din partea vărsată din capitalul social;

e) în ultimul rând, din capitalul la cerere ce urmează a fi vărsat în condiţiile stabilite prin decizia Consiliului guvernatorilor, în conformitate cu punctul 4 al articolului 10 din prezentul statut.

Pierderile vor fi distribuite între membrii Băncii proporţional

cu partea vărsată din capitalul social deţinută de aceştia, conform situaţiei existente la finalul exerciţiului financiar în care au fost înregistrate respectivele pierderi.

 

Conducerea băncii

 

ARTICOLUL 19

 

Organele de conducere ale Băncii sunt Consiliul guvernatorilor, Consiliul directorilor şi Conducerea executivă.

 

Consiliul guvernatorilor

 

ARTICOLUL 20

 

1. Organul colegial suprem de conducere al Băncii este Consiliul guvernatorilor.

La adoptarea deciziilor în Consiliul guvernatorilor, fiecare membru al Băncii beneficiază de un număr de voturi proporţional valorii participaţiei acestuia la capitalul social vărsat al Băncii.

Fiecare membru al Băncii numeşte în Consiliul guvernatorilor un reprezentant şi un supleant al acestuia şi informează Banca despre acest aspect, în mod oficial.

În cazul absenţei la şedinţa Consiliului guvernatorilor Băncii a reprezentantului desemnat, supleantul acestuia îndeplineşte obligaţiile reprezentantului desemnat, participând inclusiv la vot.

2. Consiliul guvernatorilor se întruneşte în şedinţă ori de câte ori este necesar, dar nu mai puţin de o dată pe an.

Şedinţele Consiliului guvernatorilor sunt prezidate pe rând de reprezentantul fiecărui membru al Băncii.

Regulile de funcţionare a Consiliului guvernatorilor se stabilesc prin Regulamentul privind Consiliul guvernatorilor.

 

ARTICOLUL 21

 

1. Consiliul guvernatorilor:

a) stabileşte direcţiile generale de activitate ale Băncii şi aprobă strategia de dezvoltare a Băncii;

b) stabileşte, pe baza propunerilor Consiliului directorilor, competenţele Consiliului directorilor şi ale Conducerii executive privind realizarea operaţiunilor bancare şi de investiţii;

o) aprobă raportul anual, bilanţul şi distribuirea profitului Băncii;

d) numeşte preşedintele Conducerii executive şi vicepreşedinţii;

e) numeşte preşedintele şi membrii Comisiei de revizie a Băncii, primeşte rapoartele Comisiei şi ia decizii referitoare la acestea;

f) aprobă auditorul extern al Băncii;

g) adoptă decizii privind:

- modificarea Acordului şi a Statutului Băncii;

- primirea şi condiţiile de primire în Bancă a noilor membri;

- modificarea valorii capitalului social declarat al Băncii;

- distribuirea sau redistribuirea cotelor membrilor Băncii în capitalul social declarat al Băncii, inclusiv distribuirea părţii nedistribuite din capitalul social al Băncii;

- majorarea capitalului social vărsat al Băncii, în conformitate cu articolul 10 din prezentul statut;

- modalitatea de retragere a unui membru al Băncii şi mecanismul de calcul al pretenţiilor reciproce între Bancă şi membrul respectiv;

- deschiderea şi încetarea activităţii filialelor şi reprezentanţelor Băncii;

- înfiinţarea subsidiarelor Băncii şi lichidarea acestora;

- scopurile, valoarea, termenele şi condiţiile de constituire şi utilizare a capitalului de rezervă şi a fondurilor speciale proprii;

- termenele şi modalitatea de încetare a activităţii Băncii;

h) aprobă:

- regulamentele Consiliului guvernatorilor, Consiliului directorilor, Conducerii executive şi ale Comisiei de revizie a Băncii, care stabilesc, inclusiv, modul de constituire, regulile de funcţionare şi componenţa cantitativă a acestor organe de conducere;

- bugetul Băncii pentru perioada respectivă;

- structura organizatorică a Băncii până la nivelul subdiviziunilor independente;

i) îndeplineşte alte funcţii care decurg din Acordul şi Statutul Băncii, care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor şi sarcinilor Băncii.

2. Consiliul guvernatorilor adoptă decizii cu unanimitatea voturilor exprimate de toţi membrii Băncii, prin reprezentanţii acestora, în ceea ce priveşte problemele prevăzute mai jos care se află exclusiv în competenţa Consiliului;

- modificarea Acordului şi Statutului Băncii;

- primirea şi condiţiile de primire a noilor membri;

- modificarea valorii capitalului social declarat al Băncii;

- termenii şi modul de încetare a activităţii Băncii.

3. În toate celelalte probleme, deciziile consiliului guvernatorilor se iau cu o majoritate calificată de minimum % din numărul total de voturi exprimate de membrii băncii, cu condiţia ca pentru decizie să fi votat majoritatea simplă a reprezentanţilor membrilor băncii care au participat la vot.

Consiliul guvernatorilor este împuternicit să adopte decizii dacă la reuniunea Consiliului guvernatorilor participă reprezentanţii a cel puţin % din numărul total de membri ai Băncii.

4. Exceptând aspectele enumerate la punctul 2 de mai sus, Consiliul guvernatorilor Băncii are dreptul de a transmite spre analiză Consiliului directorilor anumite probleme care, prin statutul băncii, intră în competenţa Consiliului guvernatorilor.

5. Consiliul guvernatorilor îşi menţine autoritatea deplină şi poate adopta decizii în orice probleme care intră în competenţa altor organe de conducere ale băncii.

 

Consiliul directorilor

 

ARTICOLUL 22

 

Consiliul directorilor este organul colegial de conducere al Băncii care asigură conducerea generală a activităţii Băncii. Consiliul directorilor este subordonat Consiliului guvernatorilor Băncii.

Consiliul directorilor este format din reprezentanţii membrilor Băncii.

Fiecare membru al Băncii numeşte în Consiliul directorilor un director.

La adoptarea deciziilor în Consiliul directorilor fiecare director beneficiază de un număr de voturi proporţional cu valoarea participaţiei în capitalul social vărsat al Băncii a membrului Băncii care l-a desemnat.

Membrii Consiliului directorilor sunt numiţi pe un termen de trei ani şi pot fi numiţi din nou la expirarea mandatului menţionat, dar nu pentru mai mult de un alt mandat de trei ani.

Membrii Consiliului directorilor nu pot fi simultan şi membri ai Consiliului guvernatorilor.

Consiliul directorilor se întruneşte ori de câte ori este necesar pentru gestionarea activităţii Băncii, dar nu mai puţin o dată pe trimestru.

Membrii Consiliului directorilor nu sunt angajaţi în organigrama Băncii.

Pentru îndeplinirea obligaţiilor, directorilor li se plăteşte o primă la finalul anului în conformitate cu condiţiile şi procedura aprobate de Consiliul guvernatorilor.

 

ARTICOLUL 23

 

Consiliul directorilor:

a) aprobă principalele documente normative, care reglementează diversele direcţii de activitate ale Băncii, inclusiv politica de creditare, financiară, contabilă, tarifară, precum şi politicile de management al activelor şi pasivelor, de gestiune a riscurilor (inclusiv stabilirea apetitului pentru risc al Băncii);

b) aprobă regulamentul privind condiţiile de lucru ale angajaţilor Băncii, precum şi alte regulamente care stabilesc relaţiile reciproce dintre Bancă şi angajaţi;

c) aprobă structura organizatorică detaliată până la nivel de serviciu, organigrama, precum şi bugetul de cheltuieli administrativ-gospodăreşti ale Băncii;

d) pregăteşte activităţile Consiliului guvernatorilor;

e) exercită alte atribuţii prevăzute de Acord şi prezentul statut.

În toate aspectele, deciziile Consiliului directorilor Băncii se iau cu o majoritate calificată de cel puţin % din numărul total de voturi ale directorilor, cu condiţia ca în favoarea deciziei să fi votat majoritatea simplă a membrilor Consiliului directorilor care au participat la vot.

Consiliul directorilor este împuternicit să adopte decizii numai dacă la reuniunile Consiliului directorilor participă directorii care reprezintă cel puţin % din numărul total al membrilor Băncii.

Consiliul directorilor are dreptul de a delega spre analiza Conducerii executive anumite probleme care, conform prevederilor Statutului Băncii, intră în competenţa Consiliului directorilor.

 

Conducerea executivă

 

ARTICOLUL 24

 

Conducerea executivă este organul executiv al Băncii. Conducerea executivă se subordonează Consiliului directorilor şi Consiliului guvernatorilor.

Conducerea executivă este formată din preşedintele Conducerii executive şi vicepreşedinţi, numiţi de către Consiliul guvernatorilor Băncii, de regulă, din rândul cetăţenilor statelor membre ale Băncii, pe un termen de cinci ani.

Pe timpul votului la şedinţele Conducerii executive, fiecare membru al Conducerii executive are un singur vot.

Principala sarcină a Conducerii executive o reprezintă conducerea activităţii Băncii, în conformitate cu Acordul, Statutul, deciziile Consiliului guvernatorilor şi ale Consiliului directorilor.

Preşedintele Conducerii executive realizează conducerea directă a activităţii operaţionale a Băncii şi a Conducerii executive în baza competenţelor şi a drepturilor stabilite prin Statut, deciziile Consiliului guvernatorilor şi ale Consiliului directorilor.

Preşedintele Conducerii executive participă la şedinţele Consiliului guvernatorilor şi prezidează şedinţele Consiliului directorilor.

Preşedintele Conducerii executive nu participă la vot la reuniunile Consiliului guvernatorilor şi Consiliului directorilor.

În competenţele preşedintelui Conducerii executive intră următoarele atribuţii:

a) gestionarea întregului patrimoniu şi resurselor Băncii, în conformitate cu Statutul Băncii, deciziile Consiliului guvernatorilor şi ale Consiliului directorilor;

b) reprezentarea în numele Băncii, precum şi prezentarea în numele Băncii a pretenţiilor şi acţiunilor judecătoreşti în instanţă şi la curtea de arbitraj;

c) emiterea ordinelor şi adoptarea deciziilor în problemele operative ale activităţii Băncii;

d) încheierea de tranzacţii şi emiterea de împuterniciri în numele Băncii;

e) aprobarea regulamentelor şi instrucţiunilor Băncii privind modul de efectuare a operaţiunilor de creditare şi a altor operaţiuni bancare, în conformitate cu principiile stabilite de Consiliul guvernatorilor şi Consiliul directorilor;

f) numirea şi eliberarea din funcţie a angajaţilor Băncii, cu excepţia membrilor Conducerii executive;

g) aprobarea regulamentelor de ordine interioară;

h) stabilirea, în conformitate cu bugetul Băncii, a statului de plată şi a bugetului de cheltuieli administrativ-gospodăreşti, a remuneraţiei funcţiei şi a salariilor de bază, precum şi premierea angajaţilor cu merite deosebite;

i) împuternicirea oficialilor cu funcţii de conducere ai Băncii de a acţiona în numele Băncii, de a încheia tranzacţii şi de a emite împuterniciri în numele Băncii.

În competenţele Conducerii executive sunt incluse:

a) implementarea politicii de creditare, contabile, financiare şi tarifare a Băncii, precum şi a politicii de management al activelor şi pasivelor, gestiune a riscurilor, aprobate de Consiliul directorilor;

b) organizarea activităţii de atragere şi plasare a fondurilor disponibile;

c) adoptarea deciziilor de emitere a obligaţiunilor;

d) pregătirea materialelor şi a propunerilor necesare pentru analiză în Consiliul guvernatorilor şi Consiliul directorilor;

e) organizarea şi derularea relaţiilor de afaceri şi corespondenţă ale Băncii cu alte bănci şi organizaţii.

Conducerea executivă ia decizii cu o majoritate simplă de voturi în toate problemele care intră în competenţa Conducerii executive. În cazul egalităţii de voturi, votul preşedintelui Conducerii executive este hotărâtor.

Rezultatele dezbaterilor problemelor în cadrul şedinţelor Conducerii executive se consemnează în protocoale.

Vicepreşedinţii Conducerii executive conduc anumite sectoare de activitate şi răspund în faţa preşedintelui Conducerii executive.

 

ARTICOLUL 25

 

Preşedintele Conducerii executive, vicepreşedinţii Conducerii executive şi alte cadre de conducere ale Băncii, în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, acţionează în calitate de funcţionari internaţionali. Aceştia se subordonează Băncii şi sunt independenţi faţă de orice organe şi oficiali din statul ai cărui cetăţeni sunt aceştia.

 

Revizia activităţii băncii

 

ARTICOLUL 26

 

Revizia activităţii Băncii, care include verificarea îndeplinirii hotărârilor Consiliului guvernatorilor şi ale Consiliului directorilor, a rapoartelor anuale, casei şi a patrimoniului, a evidenţei contabile, a raportării şi activităţii curente cu documentele Băncii, ale filialelor, reprezentanţelor şi subsidiarelor acesteia, se execută de către Comisia de revizie, desemnată de Consiliul guvernatorilor pe o durată de cinci ani şi având în componenţă pe preşedintele Comisiei de revizie şi membrii acesteia.

Preşedintele şi membrii Comisiei de revizie nu pot ocupa niciun fel de alte funcţii în Bancă.

Organizarea şi modul de realizare a verificărilor se stabilesc de către Consiliul guvernatorilor.

Preşedintele Conducerii executive a Băncii facilitează efectuarea verificărilor de către Comisia de revizie, asigură accesibilitatea tuturor documentelor necesare privind activitatea Băncii, care sunt necesare pentru o efectuare obiectivă a reviziei şi pentru întocmirea raportului.

Rapoartele Comisiei de revizie sunt prezentate Consiliului guvernatorilor şi Consiliului directorilor.

 

Structura organizatorică a băncii

 

ARTICOLUL 27

 

Structura organizatorică a Băncii până la nivelul subdiviziunilor independente se aprobă de către Consiliul guvernatorilor, iar până la nivel de servicii - de către Consiliul directorilor.

Personalul Băncii include specialişti calificaţi, angajaţi preponderent din rândul cetăţenilor statelor membre ale Băncii.

 

Modul de analiză a litigiilor

 

ARTICOLUL 28

 

Pretenţiile faţă de Bancă pot fi prezentate în decursul a doi ani din momentul apariţiei dreptului de a acţiona în instanţă.

 

ARTICOLUL 29

 

1. Litigiile apărute între Bancă şi orice parte cu care Banca a încheiat un acord (în afară de membrii băncii) se soluţionează în conformitate cu condiţiile respectivului acord, în această situaţie, Banca va include în documentele relevante condiţia de transferare spre soluţionare a oricăror litigii către Curtea Internaţională de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Federaţiei Ruse sau la instanţe similare de arbitraj din alte state membre.

2. Litigiile şi divergenţele apărute în activitatea Băncii între Bancă şi un membru sau un fost membru al Băncii vor fi soluţionate, în măsura în care este posibil, de către părţi prin negocieri şi consultări.

În cazul în care astfel de litigii şi divergenţe nu pot fi soluţionate prin negocieri şi consultări în decurs de şase (6) luni, litigiile şi divergenţele se transferă de către oricare parte a litigiului, conform procedurii stabilite, spre soluţionare Consiliului guvernatorilor. Consiliul guvernatorilor trebuie să analizeze şi să soluţioneze litigiul în decurs de şase (6) luni. După expirarea perioadei menţionate, oricare dintre părţi poate înainta litigiul sau divergenţa apărută unei instanţe de arbitraj în vederea pronunţării unei decizii definitive.

Instanţa de arbitraj va fi formată din trei arbitri numiţi în decurs de două luni din momentul transferării litigiului spre soluţionare la o curte de arbitraj. Unul din arbitri este numit de Bancă, al doilea de către membrul respectiv al Băncii, iar cel de-al treilea (preşedintele) va fi desemnat de către cei doi arbitri desemnaţi. Dacă arbitrii numiţi de către părţile în litigiu nu ajung la un acord privind numirea celui de-al treilea arbitru (preşedintele), atunci al treilea arbitru (preşedintele) este numit de către preşedintele Tribunalului Internaţional al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Arbitrii iau decizia cu majoritate de voturi, iar decizia adoptată de către aceştia este definitivă şi obligatorie pentru părţile în litigiu. Cel de-al treilea arbitru (preşedintele) va avea autoritate deplină privind reglementarea tuturor problemelor procedurale în orice situaţie în care părţile au divergenţe privind respectivele aspecte procedurale.

 

Raportarea şi auditul

 

ARTICOLUL 30

 

Exerciţiul financiar al Băncii începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie.

Pentru verificarea şi confirmarea veridicităţii situaţiei financiare anuale a Băncii, un auditor extern independent va executa anual un audit al situaţiei financiare a Băncii.

Modul de selecţie a auditorului extern independent se aprobă de către Consiliul guvernatorilor.

Banca publică rapoartele sale financiare şi orice alte rapoarte, a căror publicare o consideră oportună pentru realizarea scopurilor şi îndeplinirea funcţiilor sale, pornind de la principiile internaţionale general recunoscute privind transparenţa informaţională.

 

Distribuţia profitului băncii

 

ARTICOLUL 31

 

Banca va funcţiona în mod eficient pentru a evita orice fel de pierderi.

Hotărârea de distribuire a profitului net al Băncii se ia de către Consiliul guvernatorilor Băncii după aprobarea raportului anual aferent anului anterior. În conformitate cu aceasta decizie, profitul poate fi orientat spre constituirea capitalului de rezervă, constituirea fondurilor speciale proprii, poate fi distribuit între membrii Băncii şi utilizat în alte scopuri.

Distribuirea profitului net al Băncii între membrii acesteia se realizează proporţional cu participaţiile membrilor la partea vărsată din capitalul social, în conformitate cu procedura stabilită de Consiliul guvernatorilor.

 

Procedura de modificare a statutului

 

ARTICOLUL 32

 

Modificările în Statutul Băncii pot fi făcute prin decizia Consiliului guvernatorilor, în conformitate cu competenţa sa, stabilită prin articolul 21 din prezentul statut. Fiecare membru al Băncii, Consiliul directorilor şi Conducerea executivă pot înainta propuneri privind modificarea Statutului Băncii, în vederea analizei acestora de către Consiliul guvernatorilor.

Modificările în prezentul statut intră în vigoare după primirea acordului scris al fiecărui membru al Băncii privind modificările în cauză, cu condiţia respectării de către fiecare membru al Băncii a procedurilor naţionale sau interne aplicabile.

 

Suspendarea temporară a operaţiunilor

 

ARTICOLUL 33

 

În situaţii excepţionale, Consiliul directorilor Băncii poate suspenda temporar acordarea de noi credite şi garanţii, emisiunile de titluri de valoare şi investiţiile de capital până la analiza de către Consiliul guvernatorilor a situaţiei create şi adoptarea de către acesta a măsurilor necesare.

Încetarea activităţii băncii

 

ARTICOLUL 34

 

Activitatea Băncii poate înceta în conformitate cu dispoziţiile articolului 18 din Acord. Termenele şi modul de încetare a activităţii Băncii şi lichidarea acesteia sunt stabilite de către Consiliul guvernatorilor.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2016.

Nr. 1.043.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru stabilirea atribuţiilor managerului interimar al spitalului public

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios nr. V.V.V. 6.615 din 5 decembrie 2016,

având în vedere prevederile art. 176 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Managerul interimar al spitalului public are următoarele atribuţii:

1. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;

2. stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii;

3. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul spitalului;

4. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;

5. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;

6. organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director, cu acordul prealabil al consiliului de administraţie;

7. Încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în condiţiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;

8. cu avizul consiliului de administraţie, prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

9. la propunerea consiliului de administraţie, revocă membrul/membrii comitetului director în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în contractul de administrare sau în cazul în care organele de control constată încălcări ale legislaţiei în vigoare săvârşite de acesta/aceştia;

10. stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în condiţiile legii;

11. Încheie contractele de administrare cu şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat în condiţiile legii, cu o durată de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi, în termen de maximum 30 de zile de la promovarea concursului sau examenului;

12. solicită consiliului de administraţie constituirea comisiei de mediere, în condiţiile legii, în cazul în care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în condiţiile menţionate;

13. cu acordul consiliului de administraţie, deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condiţiile legii, pentru ocuparea acestor funcţii nu se prezintă niciun candidat în termenul legal;

14. repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în condiţiile prevăzute la pct. 13;

15. revocă şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în contractul de administrare, cu acordul consiliului de administraţie;

16. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat;

17. Înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., al căror mod de organizare şi funcţionare este prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului;

18. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit structurii organizatorice, şi, după caz, soluţionează contestaţiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale;

19. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii;

20. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, cu excepţia spitalelor din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cărora li se aplică reglementările specifice în domeniu;

21. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, în calitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, precum şi de reînnoirea acesteia ori de câte ori situaţia o impune;

22. propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile legii;

23. În situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora;

24. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului;

25. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii;

26. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, şi îl supune aprobării consiliului de administraţie al spitalului;

27. aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;

28. aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;

29. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;

30. elaborează şi pune la dispoziţie consiliului de administraţie rapoarte privind activitatea spitalului; aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită; în cazul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical;

31. Îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale;

32. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor sau subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului;

33. răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor sau subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătăţii;

34. răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;

35. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;

36. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical şi al celui ştiinţific;

37. negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale;

38. răspunde, împreună cu comitetul director, în condiţiile legii, de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale şi de calitatea actului medical, de respectarea condiţiilor de tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

39. negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

40. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private;

41. Încheie contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în vederea derulării programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora;

42. Încheie contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în serviciile de medicină legală din structura acestora, precum şi a cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor necesare pentru funcţionarea acestor cabinete;

43. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;

44. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică, precum şi de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia;

45. răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administraţie, în condiţiile legii;

46. răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare;

47. răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţiile, compartimentele, laboratoarele şi serviciile medicale din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate îh condiţiile legii;

48. răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secţiilor, laboratoarelor şi serviciilor medicale din structura spitalului a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii, laboratoare şi servicii medicale, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

49. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli către Ministerul Sănătăţii şi, respectiv, către ministerul sau instituţia cu reţea sanitară proprie, în funcţie de subordonare;

50. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli către consiliul local şi/sau judeţean, după caz, pentru spitalele aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;

51. aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice;

52. aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director;

53. răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secţiilor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalului;

54. identifică, împreună cu consiliul de administraţie, surse suplimentare pentru creşterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;

55. Îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, conform legii;

56. avizează regulamentul de organizare şi funcţionare în vederea aprobării potrivit prevederilor legale aplicabile şi răspunde de respectarea prevederilor acestuia;

57. reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;

58. Încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii;

59. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;

60. Încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii, în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ;

61. Încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării, pentru desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică medicală, în conformitate cu prevederile legale;

62. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului;

63. răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

64. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, informaţii privind activitatea spitalului;

65. transmite direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, direcţiei medicale sau structurii similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii, după caz, informări cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;

66. răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în format scris şi electronic;

67. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

68. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;

69. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului;

70. propune spre aprobare direcţiei medicale ori structurii medicale similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii, după caz, un înlocuitor pentru perioadele de absenţă motivată din spital, în condiţiile legii;

71. informează Ministerul Sănătăţii sau, după caz, ministerele sau instituţiile cu reţea sanitară proprie cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariţia acesteia;

72. răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale, economico-financiare, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

73. respectă măsurile dispuse de către conducătorul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie sau primarul unităţii administrativ-teritoriale, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti ori preşedintele consiliului judeţean, după caz, în situaţia în care se constată disfuncţionalităţi în activitatea spitalului public;

74. răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile legii;

75. răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea valabilităţii acreditării;

76. elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acţiune pentru situaţii speciale, coordonează şi răspunde de asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

77. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia;

78. asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare astfel încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale;

79. avizează numirea, în condiţiile legii, a şefilor de secţie, şefilor de laborator şi a şefilor de serviciu medical din cadrul secţiilor, laboratoarelor şi serviciilor medicale clinice şi o supune aprobării Ministerului Sănătăţii sau, după caz, a autorităţilor administraţiei publice locale;

80. răspunde civil, contravenţional, material sau penal, după caz, pentru nerespectarea prevederilor legale şi pentru daunele produse spitalului prin orice acte contrare intereselor acestuia.

Art. 2. - Managerul interimar are următoarele obligaţii în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese:

a) depune, în condiţiile legii, declaraţie de avere, declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţi, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie, la Ministerul Sănătăţii sau, după caz, la ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie;

b) actualizează declaraţiile prevăzute la lit. a) ori de câte ori intervin modificări faţă de situaţia iniţială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum şi a încetării funcţiilor sau activităţilor;

c) răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, precum şi spitalele publice vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin,

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

 

Bucureşti, 5 decembrie 2016.

Nr. 1.374.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE şi CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 11-a

 

În conformitate cu art. 246 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 11-a, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală management şi resurse umane, Unitatea pentru tehnologia informaţiei în educaţie din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2016.

Nr. 5.784.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 11-a

 

11 ianuarie 2017

Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu

11-16 ianuarie 2017

Completarea formularului de selecţie Online, în aplicaţia informatică

17 ianuarie 2017

Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online

17-23 ianuarie 2017

Depunerea la inspectoratul şcolar a portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat

24-26 ianuarie 2017

Inspectoratele şcolare transmit la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora

27 ianuarie-1 februarie 2017

Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

2 februarie 2017

Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar

2 februarie 2017

Transmiterea către inspectoratele şcolare a rezultatelor selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar

3 februarie 2017

Afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor

6-10 februarie 2017

Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar, respectiv la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

6-13 februarie 2017

Soluţionarea contestaţiilor

13 februarie 2017

Transmiterea de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul şcolar

14-15 februarie 2017

întocmirea de către inspectoratele şcolare a listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

16 februarie 2017

Emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.