MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 983/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 983         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 7 decembrie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

245. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor

 

1.098. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor

 

246. - Lege privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 

1.099. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 

247. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

 

1.100. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

 

248. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 

1.101. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 

249. - Lege pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene

 

1.102. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

880. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Podari, judeţul Dolj

 

892. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0524 Drobeta-Turnu Severin

 

895. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj (UM 0654 Craiova) a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

896. - Hotărâre pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 435/2013 privind participarea Serviciului Român de Informaţii şi a Ministerului Apărării Naţionale la proiectul „Multinaţional Cyber Defence Capability Development 2 - MN CD2”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.218. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2016

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 august 2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.5 şi al art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 26 august 2016, cu următoarele modificări şi completări:

1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDONANŢĂ

privind stabilirea unor măsuri pentru participarea în cadrul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, precum şi pentru semnarea acordurilor sau aranjamentelor tehnice de coordonare a utilizării frecvenţelor radio în zonele de frontieră.”

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prezenta ordonanţă reglementează unele măsuri necesare pentru:

a) asigurarea participării autorităţilor naţionale în cadrul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), precum şi pentru efectuarea plăţii contribuţiei statului român la bugetul UIT;

b) semnarea acordurilor sau aranjamentelor tehnice de coordonare a utilizării frecvenţelor radio în zonele de frontieră.”

3. După articolul 3 se introduc două noi articole, articolele 4 şi 5, cu următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională (MCSI) şi ANCOM asigură reprezentarea României în cadrul UIT, în calitate de autorităţi de stat.

(2) Autorităţile menţionate la alin. (1) susţin, în cadrul UIT, politica şi strategia naţională în domeniu.

(3) În vederea aplicării prevederilor alin. (2), autorităţile menţionate la alin. (1) se consultă reciproc şi se coordonează pentru adoptarea unei poziţii comune în vederea reprezentării în cadrul UIT.

Art. 5. - (1) Acordurile sau aranjamentele tehnice de coordonare a utilizării frecvenţelor radio în zonele de frontieră, încheiate în temeiul art. 6 din Regulamentul Radiocomunicaţiilor al UIT, prin derogare de la prevederile Legii nr. 590/2003 privind tratatele, precum şi de la art. 10 alin. (1) pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, urmează procedura stabilită potrivit alin. (2).

(2) Iniţierea negocierii unui acord sau aranjament tehnic de coordonare a utilizării frecvenţelor radio în zonele de frontieră se aprobă de către preşedintele ANCOM, cu avizul consultativ al Ministerului Afacerilor Externe şi al MCSI. Semnarea acordurilor sau aranjamentelor nu necesită avize suplimentare, fiind suficientă aprobarea preşedintelui ANCOM.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 5 decembrie 2016.

Nr. 245.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 1.098.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Articolul 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Persoanelor fizice cărora li s-au stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărire, prin aplicarea Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-au atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată, persoanelor îndreptăţite la împroprietărire, înscrise în tabelele nominale, precum şi persoanelor care dovedesc cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apărării Naţionale că au luptat pe front şi că îndeplineau condiţiile prevăzute de Legea nr. 187/1945 pentru a fi împroprietărite li se vor acorda terenurile respective, agricole şi forestiere, în limita suprafeţelor disponibile, sau despăgubiri.

(2) Proba participării la război, pentru persoanele prevăzute la alin. (1), se poate face cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apărării Naţionale.

(3) Petenţii cărora li s-au respins cererile în baza legislaţiei în vigoare, pe motivul decăderii din termen sau al necorespunderii actelor doveditoare, precum şi petenţii care nu au formulat cereri pentru că nu deţineau acte de la arhivele militare pot formula o nouă cerere, în baza prevederilor art. 5 alin. 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. - Persoanele prevăzute la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pot formula cereri de constituire sau reconstituire a dreptului de proprietate, conform prevederilor prezentei legi, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 5 decembrie 2016.

Nr. 246.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 1.099.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - În înţelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) certificatul de cazier judiciar - documentul eliberat persoanelor, care atestă situaţia judiciară a acestora;

b) extrasul din cazierul judiciar - documentul emis cu ocazia schimbului de informaţii din cazierele judiciare, efectuat cu statele membre ale Uniunii Europene şi statele terţe;

c) extrasul de pe cazierul judiciar - documentul eliberat instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice în baza consimţământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice;

d) copia de pe cazierul judiciar - documentul eliberat autorităţilor române competente;

e) Sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) - sistemul descentralizat de tehnologie a informaţiei instituit prin Decizia 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI, alcătuit din:

(i) un software de interconectare, alcătuit în conformitate cu un set comun de protocoale, care permite schimbul de informaţii între bazele de date privind cazierele judiciare din statele membre ale Uniunii Europene, şi

(ii) o infrastructură comună de comunicaţii, care asigură o reţea criptată, astfel cum este prevăzut la art. 3 alin. (1) al deciziei;

f) stat membru - statul membru al Uniunii Europene;

g) stat terţ - statul care nu este membru al Uniunii Europene.”

2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Evidenţa informatizată a cazierului judiciar şi evidenţa informatizată dactiloscopică se organizează şi funcţionează în cadrul Poliţiei Române, care asigură şi coordonarea activităţilor desfăşurate în aceste domenii.

(2) Activitatea privind cazierul judiciar este condusă, la nivel central, de Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

(3) Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, este autoritatea centrală desemnată pentru transmiterea notificărilor privind condamnările şi schimbul de date înscrise în cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene, în sensul Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea şi conţinutul schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 93 din 7 aprilie 2009.

(4) Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative notifică, printr-o declaraţie depusă la Secretariatul General al Consiliului, limbile oficiale pe care le acceptă în schimbul de informaţii.

(5) Ministerul Justiţiei, prin structura competentă, în temeiul Deciziei 2009/316/JAI, furnizează Secretariatului General al Consiliului şi actualizează periodic informaţii privind:

a) lista infracţiunilor de drept intern din fiecare categorie menţionată în tabelul de infracţiuni din anexa A la Decizia 2009/316/JAI. Această listă cuprinde denumirea sau clasificarea juridică a infracţiunii, precum şi trimiterea la dispoziţia legală aplicabilă. De asemenea, lista poate include o scurtă descriere a elementelor constitutive ale infracţiunii;

b) lista tipurilor de pedepse, posibilele pedepse complementare şi măsuri de siguranţă, precum şi posibilele hotărâri ulterioare de modificare a executării pedepsei, astfel cum se prevede în dreptul intern, din fiecare categorie menţionată în tabelul cu pedepse şi măsuri din anexa B la Decizia 2009/316/JAI. Aceasta poate include, de asemenea, o scurtă descriere a pedepsei sau a măsurii respective.

(6) Inspectoratul General al Poliţiei Române este autoritatea centrală desemnată pentru informarea şi consultarea, în cadrul Consiliului Uniunii Europene, cu privire la realizarea, utilizarea şi funcţionarea Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), astfel cum este prevăzut la art. 6 din Decizia 2009/316/JAI.

(7) Transmiterea şi obţinerea hotărârilor judecătoreşti de condamnare, precum şi a informaţiilor cu privire la măsurile luate ulterior se realizează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cazierul judiciar central se ţine, de asemenea, şi evidenţa persoanelor de cetăţenie română despre care s-au primit comunicări de luare în evidenţă din partea autorităţilor centrale din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi ale autorităţilor competente din statele terţe.”

4. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Orice modificare sau ştergere a informaţiilor transmise în conformitate cu prevederile alin. (2) atrage modificări sau ştergeri identice în evidenţă, în măsura în care aceste hotărâri nu au fost recunoscute de organele române competente “

5. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) înregistrarea în cazierul judiciar se face nominal, prin înscrierea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice, respectiv a datelor de identificare pentru persoanele juridice, precum şi a datelor judiciare prevăzute la alin. (11)-(13).”

6. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

„(11) Pentru înscrierea în evidenţele cazierului judiciar a persoanelor fizice se prelucrează următoarele date cu caracter personal: codul numeric personal, numele, prenumele, prenumele părinţilor, data şi locul naşterii, numele purtate anterior, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, sexul, cetăţenia.

(12) în cazul persoanelor juridice se prelucrează următoarele date de identificare: codul unic de identificare, denumirea persoanei juridice, codul fiscal, numărul de ordine în registrul comerţului - în cazul societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -, sediul, precum şi datele cu caracter personal ale reprezentantului legal.

(13) Datele înregistrate în cazierul judiciar privesc: cuantumul pedepsei/sancţiunii aplicate, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal, denumirea infracţiunii, a măsurii cu caracter penal dispuse, încadrarea juridică, numărul şi data ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale, numărul ordonanţei de clasare sau renunţare la urmărirea penală, numărul sentinţei penale, al deciziei penale, numărul dosarului penal, titulatura completă a organului judiciar, data rămânerii definitive, modalitatea de executare/stingere a pedepsei, data arestării, data eliberării, restul de pedeapsă rămas de executat.”

7. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - În evidenţa cazierului judiciar organizată la unităţile de poliţie prevăzute la art. 6 şi 7 se notează în mod provizoriu, până la soluţionarea definitivă a cauzei, când se şterg din evidenţă date privind persoanele fizice sau persoanele juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale sau faţă de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală.”

8. La articolul 14, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

„(5) Extrasele, comunicările şi celelalte acte prevăzute la art. 12 şi 13 se înscriu în evidenţele cazierului judiciar în cel mult 30 de zile de la data comunicării.

(6) Comunicările de luare în evidenţă transmise conform art. 6 alin. (2) de către autorităţile centrale din celelalte state membre ale Uniunii Europene ori de organele competente ale statelor terţe se înscriu în evidenţele cazierului judiciar în cel mult 30 de zile de la data comunicării.”

9. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Scoaterea din evidenţă a menţiunilor stocate în vederea retransmiterii, conform art. 6 alin. (2), se face după expirarea termenelor stipulate în comunicările statului de condamnare, în măsura în care aceste hotărâri nu au fost recunoscute de organele române competente.”

10. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - În certificatul de cazier judiciar se înscriu sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive care produc efecte juridice.”

11. La articolul 18 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) datele referitoare la persoanele faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale sau faţă de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală;”.

12. La articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c), în situaţia în care certificatul de cazier judiciar este eliberat în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit dispoziţiilor art. 329 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în certificatul de cazier judiciar se înscriu şi date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau persoanele juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale.”

13. La capitolul V, titlul secţiunii 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„SECŢIUNEA 1

Modul şi condiţiile cerute pentru obţinerea copiei şi a extrasului de pe cazierul judiciar

14. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Organele de urmărire penală sau instanţele de judecată pot solicita, ori de câte ori este necesar, copie de pe cazierul judiciar al persoanei aflate în curs de urmărire penală sau de judecată.

(2) Instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie pot cere, de asemenea, copie de pe cazierul judiciar al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice.

(3) în cazul în care autorităţile române competente solicită informaţii din cazierul judiciar naţional al unui stat membru, Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în calitate de autoritate centrală, transmite autorităţii centrale a statului solicitat o cerere de extrase din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta.

(4) în cazul în care autorităţile centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene solicită informaţii suplimentare pentru identificarea persoanei la care se referă cererea autorităţilor române competente prevăzută la alin. (3), Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, solicită de îndată aceste informaţii autorităţilor române care au formulat cererea iniţială.

(5) Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul inspectoratului General al Poliţiei Române transmite răspunsul la cererile prevăzute la alin. (3) şi (4), în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.

(6) Autorităţile române competente transmit răspunsul la cererile privind informaţiile suplimentare prevăzute la alin. (4)în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii.”

15. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

,,(21) în extrasul din cazierul judiciar se trec datele înscrise în cazierul judiciar.”

16. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Cererea pentru obţinerea copiilor de pe cazierul judiciar şi a extraselor de pe cazierul judiciar trebuie Să fie motivată şi să cuprindă:

a) pentru persoana fizică: datele cu caracter personal prevăzute la art. 8 alin. (11);

b) pentru persoana juridica: datele de identificare prevăzute la art. 8 alin. (12).

(2) Cererea se adresează unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică sau îşi are sediul persoana juridică pentru care se cere copia de pe cazierul judiciar ori extrasul de pe cazierul judiciar, iar, în cazurile prevăzute la art. 6, Inspectoratului General al Poliţiei Române.

(3) Unităţile de poliţie prevăzute la alin. (2) trimit de îndată copia de pe cazierul judiciar al persoanei fizice faţă de care s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracţiuni flagrante Ori măsura arestării preventive. În celelalte cazuri, copia se trimite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea cererii.

(4) Cererea-tip pentru obţinerea copiilor şi extraselor de pe cazierul judiciar poate fi depusă şi electronic în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) şi este scutită de taxe.”

17. La articolul 23, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1) şi (2), datele cu caracter personal furnizate de autorităţile competente din celelalte state membre pot fi utilizate de autorităţile române în scopul prevenirii unei ameninţări imediate şi grave la adresa siguranţei publice.

(4) Datele cu caracter personal primite de la un alt stat membru al Uniunii Europene pot fi retransmise unui stat terţ în scopul unui proces penal, numai dacă statul terţ furnizează suficiente garanţii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal doar în scopul pentru care acestea au fost solicitate şi în limitele precizate de către statul membru care a furnizat respectivele date.”

18. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Trimiterea în străinătate a extraselor din cazierul judiciar se face potrivit înţelegerilor internaţionale la care România este parte.

(2) în statele faţă de care România nu are angajamente rezultate din înţelegerile internaţionale la care este parte, comunicarea extraselor din cazierul judiciar se face, pe bază de reciprocitate, de către Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, la cererea acestor state, transmisă pe cale diplomatică ori prin intermediul altor instituţii abilitate “

19. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, primeşte cereri privind extrase din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta, în scopul unei proceduri penale şi alte scopuri decât o procedură penală, transmise de autorităţile centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene.

(2) Autoritatea centrală naţională primeşte cereri privind extrase din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta, în scopul unei proceduri penale formulate de către state terţe.

(3) Răspunsul la cererile prevăzute la alin, (1) se transmite în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii.

(4) în cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare pentru identificarea persoanei la care se referă cererea prevăzută la alin. (1), Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, solicită de îndată aceste informaţii de la autoritatea care a transmis cererea.

(5) în cazul prevăzut la alin. (4), termenul de răspuns începe să curgă de la data primirii informaţiilor necesare identificării persoanei la care se referă cererea.

(6) La extrasul din cazierul judiciar solicitat de autorităţile centrale ale celorlalte state membre se ataşează şi informaţiile actualizate referitoare la comunicări de luare în evidenţă transmise de autorităţile centrale din celelalte state membre şi autorităţile competente din statele terţe.”

20. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative transmite cât mai curând posibil autorităţilor centrale din celelalte state membre informaţii privind condamnările pronunţate şi, fără întârziere, orice modificări împotriva cetăţenilor acestora din urmă, astfel cum au fost introduse în cazierul judiciar.

(2) în cazul în care persoana condamnată deţine cetăţenia mai multor state membre, informaţiile relevante se transmit fiecăruia dintre statele membre respective, chiar şi atunci când persoana condamnată este şi cetăţean român.

(3) La cererea autorităţilor centrale din celelalte state membre, în cazuri individuale, Ministerul Justiţiei transmite copii de pe hotărârile judecătoreşti de condamnare şi măsurile luate ulterior, precum şi orice alte informaţii relevante în cauză.

(4) La cererea autorităţilor competente din statele terţe se pot ataşa condamnările transmise de un alt stat membru şi de statele terţe, în limitele stabilite la alin. (3).

(5) La cererea autorităţilor centrale din celelalte state membre, altele decât cele de cetăţenie, Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative transmite informaţiile privind: condamnările pronunţate în România, condamnările pronunţate împotriva cetăţenilor unor ţări terţe, precum şi împotriva apatrizilor, dacă sunt înscrise în cazierul său judiciar, în condiţiile art. 13 al Convenţiei europene privind asistenţa reciprocă în materie penală, ratificată prin Legea nr. 236/1998, cu modificările ulterioare.

(6) Comunicările, cererile, răspunsurile şi celelalte informaţii relevante se transmit autorităţilor centrale din celelalte state membre prin intermediul Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), respectând modalităţile de organizare şi de facilitare a schimburilor de informaţii prevăzute în conformitate cu prevederile Deciziei-cadru 2009/315/JAI şi ale Deciziei 2009/316/JAI.”

21. La capitolul V, titlul secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 2-a

Condiţiile cerute ş/ modalitatea de obţinere a certificatului de cazier Judiciar şi a extrasului din cazierul Judiciar de către persoanele fizice sau juridice”

22. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Persoanele fizice sau juridice pot obţine propriul certificat de cazier judiciar ori extras din cazierul judiciar în condiţiile stabilite la art. 28-31.

(2) Certificatele de cazier judiciar emise de autorităţile prevăzute la art. 6 şi 7 sunt valabile 6 luni de la data eliberării.

(3) în cazul în care extrasele din cazierul judiciar emise de autorităţile unor state străine nu au prevăzut în cuprinsul lor un termen de valabilitate, acesta este de 6 luni de la data emiterii, atunci când sunt folosite în faţa autorităţilor române.”

23. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Cererea-tip, cu datele cu caracter personal completate şi motivată, se depune de către persoana fizică electronic sau personal, la orice unitate ori subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.”

24. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Pentru obţinerea unui extras din cazierul judiciar al altui stat membru, persoana fizică adresează o cerere în acest sens la una dintre unităţile de poliţie desemnate să elibereze certificate de cazier judiciar, care, în termen de 3 zile, o înaintează Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

(2) în vederea obţinerii datelor solicitate, Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române adresează, în condiţiile art. 26 alin. (6), autorităţii centrale a statului membru de unde se solicită eliberarea documentului o cerere de extras din cazierul judiciar.

(3) Când persoana solicită informaţii privind propriul cazier judiciar autorităţii centrale a unui stat membru, altul decât statul membru de cetăţenie, autoritatea centrală a statului membru în care este depusă cererea formulează o cerere de extras din cazierul judiciar şi către autoritatea centrală a statului membru de cetăţenie, pentru a putea include astfel de informaţii în extrasul care urmează a fi eliberat persoanei în cauză.

(4) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi formulată de persoanele care sunt sau au fost rezidenţi ori resortisanţi ai statului român sau ai statului membru de unde se solicită eliberarea cazierului.

(5) în cazul cererilor depuse în condiţiile prevăzute la alin. (1), extrasul din cazierul judiciar transmis de statul membru se eliberează solicitantului, în cel mult 10 zile de la data primirii acestuia.”

25. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în vederea utilizării evidenţelor cazierului judiciar, la sistemul informatizat vor fi conectate toate unităţile şi subunităţile de poliţie, celelalte structuri şi instituţii din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice, precum şi structurile competente ale Ministerului Afacerilor Externe.”

26. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Sistemul Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar asigură schimbul de date cu sisteme informatice ale Uniunii Europene destinate schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între state membre.”

27. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în evidenţele cazierului judiciar sau notate provizoriu în evidenţa unităţilor de poliţie, cererile pentru obţinerea documentelor prevăzute de prezenta lege, precum şi răspunsurile la acestea se vor redacta pe formulare-tip, conform modelului stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (3).”

Art. II. - În tot cuprinsul Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, sintagma „stat membru al Uniunii Europene” se înlocuieşte cu sintagma „stat membru”.

Art. III. - În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 13 mai 2010, se modifică şi se completează corespunzător prevederilor prezentei legi.

Art. IV. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile art. II din Legea nr. 172/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar.

Art. V. - Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

*

Prezenta lege transpune prevederile Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea şi conţinutul schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 93 din 7 aprilie 2009, şi creează cadrul juridic necesar aplicării Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 93, din 7 aprilie2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale aii. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 5 decembrie 2016.

Nr. 247.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2016.

Nr. 1.100.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 10 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, adoptată în temeiul ari 1 pct. VIII.2 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 29 ianuarie 2016, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul unic, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

,11. La articolul 26 alineatul (1), punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«11. emite avizele pentru intervenţii asupra imobilelor situate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate;»“,

2. La articolul unic punctul 5, alineatele (12) şi (13) ale articolului 33 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(12) Avizele necesare pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. h)-k1) se pot emite doar cu includerea propunerii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice.

(13) Ministerul Culturii şi serviciile sale deconcentrate pot solicita motivat Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau, după caz, comisiilor zonale reexaminarea propunerilor formulate de acestea în cazurile prevăzute la alin. (11) şi (12).”

3. La articolul unic, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:

„51. La articolul 33, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«(2) Atribuţiile Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, menţionate la alin. (1) lit. d), g), j) şi k), pot fi delegate comisiilor zonale ale monumentelor istorice, în condiţiile stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.

(3) Pentru activitatea prestată, membrii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi ai comisiilor zonale primesc o indemnizaţie de şedinţă, indiferent de numărul şedinţelor organizate într-o lună, stabilită prin ordin al ministrului culturii, la care se adaugă decontarea cheltuielilor efectuate de membru în vederea participării la lucrări, respectând condiţia ca suma indemnizaţiilor primite lunar de un membru pentru o comisie să nu depăşească 10% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat. Decontarea cheltuielilor efectuate în vederea participării la şedinţele convocate de Ministerul Culturii, respectiv de serviciile deconcentrate ale acestuia, se face şi în cazul în care şedinţele nu se desfăşoară.»“

4. La articolul unic punctul 6, alineatul (4) al articolului 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Componenţa comisiilor zonale a monumentelor istorice se aprobă prin ordin al ministrului culturii, la propunerea compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii. În cadrul acestora vor fi incluşi arhitecţii şefi ai judeţelor, respectiv arhitectul şef al municipiului Bucureşti. Din componenţa comisiilor zonale vor face parte cel puţin un arhitect, un arheolog şi un inginer constructor.”

5. La articolul unic punctul 7, litera g) a alineatului (5) al articolului 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,g) propun avizul pentru documentaţiile tehnice care cuprind lucrări de cercetare, investigaţii, expertize tehnice, proiecte tehnice şi detalii de execuţie pentru monumentele istorice clasate în grupa B, care nu presupun intervenţia pe componentele artistice, pentru documentaţiile privind zonele de protecţie a monumentelor istorice şi zonele construite protejate;”.

6. La articolul unic punctul 3, alineatele (6) şi (7) ale articolului 34 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(6) Avizele necesare pentru situaţiile prevăzute la alin. (5) lit. e)-h) se pot emite doar incluzând propunerea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau, după caz, a comisiei zonale a monumentelor istorice.

(7) Serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii poate solicita motivat Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau, după caz, comisiei zonale a monumentelor istorice reexaminarea propunerilor de aviz formulate în cazurile prevăzute la alin. (5) lit. e)-h).”

7. La articolul unic, după punctul 8 se introduc două noi puncte, punctele 9 şi 10, cu următorul cuprins:

„9, După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 341, cu următorul cuprins:

«Art. 341. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (5), Ministerul Culturii sau serviciile deconcentrate ale acestuia pot emite avize privind documentaţiile tehnice fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, în afara cazurilor prevăzute la art. 26 alin. (2) pentru tipuri de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele lor de protecţie sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare, realizate cu respectarea anumitor condiţii, atunci când respectivele tipuri de intervenţii şi condiţii sunt identificate prin ordin al ministrului culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.»

10. La articolul 55 alineatul (1), partea introductivă şi literele a), b) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Art. 55. - (1) Constituie contravenţii la regimul de protejare a monumentelor istorice, a zonelor lor de protecţie şi a zonelor protejate următoarele fapte, dacă, potrivit legii, nu constituie infracţiuni:

a) executarea de lucrări asupra unui imobil după declanşarea procedurii de clasare, asupra unui monument istoric, în zona sa de protecţie sau în zonele protejate fără avizul Ministerului Culturii sau al serviciilor deconcentrate ale acestuia, după caz;

b) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 36 de către proprietar sau de către titularul dreptului de administrare a unui monument istoric;

f) eliberarea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare pentru lucrări la monumente istorice, în zonele de protecţie ale acestora sau în zonele protejate, fără avizul Ministerului Culturii ori al serviciilor deconcentrate, după caz.»“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 5 decembrie 2016.

Nr. 248.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 1.101.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 5 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată prin Legea nr. 108/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) plata cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 5 decembrie 2016.

Nr. 249.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 1.102.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Podari, judeţul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 2810, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. M.F.P. 103880. ca urmare a reevaluării conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul prevăzut la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Podari, judeţul Dolj.

(2) După preluare, partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) se va utiliza în vederea realizării unor investiţii prin Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, axa prioritară 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”, în termen de un an de la data preluării părţii de imobil, condiţionat de neafectarea activităţilor militare desfăşurate în cadrul părţii din imobilul 2810 ce rămâne în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Podari nr. 10/2016.

Art. 3, - în cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil, termenul sau condiţia impusă, prevăzute la art. 2 alin. (2), aceasta revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 4. - Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2016.

Nr. 880.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa/Carte funciară/Nr. cadastrale

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(lei)

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil

(lei)

Administratorul bunului/CUI

103880

8.19.01

Imobil 2810

Judeţul Dolj, municipiul Craiova, str. Nicolae Romanescu nr. 221, comuna Podari, judeţul Dolj,

CF 209164 Nr. cad. 209164

CF 32329 Nr. cad. 32329

CF 32330 Nr. cad. 32330

CF 209316 Nr. cad. 209316

Construcţii şi teren*

36.727.021

53.829.116,25

Ministerul Apărării Naţionale CUI -4183229

 

* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şt care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei pârii dintr-un imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Podari, judeţul Dolj

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral

Elementele-cadru de descriere tehnică/ capacitate/ bucăţi

Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii

(lei)

Valoarea părţii bunului care se transmite

(lei)

Valoarea părţii bunului care nu se transmite

(lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

103880 - parţial

8.19.01

Imobil 2810- parţial

Judeţul Dolj, comuna Podari CF 32330 Nr. cad. 32330

Suprafaţa terenului - 7.311 mp

53.829.116,25*

1.960.249,29

51.868.866,96

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229

Comuna Podari CUI - 4417214

 

* Valoarea de inventar totală a bunului care face obiectul transmiterii reprezintă valoarea de inventar actualizată a acestuia ca urmare a reevaluării, conform art. 21 şi art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0524 Drobeta-Turnu Severin

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0524 Drobeta-Turnu Severin, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 106.191, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 892.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0524 Drobeta-Turnu Severin, a cărui valoare de inventar se modifică, ca urmare a reevaluării

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa imobilului

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

106.191

8.19.01

45 - 355

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0524

Drobeta-Turnu Severin

Cod unic de identificare CUI 4337476

Judeţul Mehedinţi

4.637.235,61

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj (UM 0654 Craiova) a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj (UM 0654 Craiova) a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dobrun nr. 49/2015 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 318/2015, precum şi înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera completarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 895.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor, proprietate publică a statului, care se dau în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj (UM 0654 Craiova) şi care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Baza legală

Descrierea tehnică

Persoana juridica căreia i se dă în administrare imobilul

Denumirea imobilului

Valoarea de inventar potrivit raportului de evaluare

- lei -

Codul de clasificare

Nr. MFP

1.

Comuna Dobrun,

judeţul Olt

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dobrun nr. 49/2015

Teren în suprafaţă de 1.400 mp

Nr. construcţii = 1

Sc = 30 mp;

Sd = 30 mp

CF nr. 50014

În administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt Cod unic de identificare (CUI 4286500)

28-158

Valoare teren: 12.419 lei

Valoare construcţie: 5.538 lei

Valoare totală: 17.957 lei, potrivit Raportului de evaluare din data de 28.12.2015, elaborat de evaluator autorizat ANEVAR

8.19.01

M.F P. va atribui nr. în inventarul domeniului public.

2.

Localitatea Gherceşti,

Strada Aviatorilor nr. 7,

judeţul Dolj

CF nr. 30055

Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 318/ 2015

Teren în suprafaţă de 8.899,64 mp

CF nr. 30055

În administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj (UM 0654)

Cod unic de identificare (CUI 4332061)

45-92

Valoare teren: 832.626 lei, potrivit Raportului de evaluare nr. 8/2016

8.19,01

Se comasează cu nr. MFP 101180.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 435/2013 privind participarea Serviciului Român de Informaţii şi a Ministerului Apărării Naţionale la proiectul „Multinaţional Cyber Defence Capability Development 2 - MN CD2”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 435/2013 privind participarea Serviciului Român de Informaţii şi a Ministerului Apărării Naţionale la proiectul „Multinaţional Cyber Defence Capability Development 2 - MN CD2”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 9 iulie 2013, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Pentru perioada 2017-2022, din bugetul aprobat Serviciului Român de Informaţii se asigură plata contribuţiei naţionale pentru proiectul prevăzut la art. 1, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro anual, la cursul de referinţă al Băncii Naţionale a României, valabil la data efectuării plăţii.”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JUL1EN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Eduard Râul Hellvig

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul finanţelor publice.

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 896.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2016

 

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 218/2016 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare;

- art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015,

în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru luna noiembrie a semestrului II al anului 2016 valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare, şi ale Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate depăşi cuantumul de 9,57 lei.

Art. 2. - Pentru intervalul de timp decembrie 2016-aprilie 2017 inclusiv, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. I şi II din Legea nr. 218/2016 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, nu poate depăşi cuantumul de 15 lei.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslâru

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2016.

Nr. 2.218.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.