MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1067/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1067         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 30 decembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

937. - Hotărâre pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor întreprinderilor mici şi mijlocii

 

1.007. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

391. - Decizie pentru eliberarea domnului Râul Călin Pop, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

392. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Eugen-Ştefan-Dorel Cojoacă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.352. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, privind aplicarea art. 50 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor întreprinderilor mici şi mijlocii

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi ale Deciziei Comisiei Europene C (2014) 2.240 final din 9 aprilie 2014 de autorizare a hărţii notificate a ajutoarelor regionale aferente perioadei 2014-2020 pentru România,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din România - Orizont 2020,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuare schema, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii de către întreprinderile mici şi mijlocii În toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor prevăzute în anexa nr. 1.

(2) De asemenea, în cadrul schemei, nu se acordă:

a) ajutoare în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective; sau

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

b) ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutor direct legat de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;

c) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

d) ajutoare pentru exploatare;

e) ajutoare pentru activităţile din sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcţiilor navale, din sectorul fibrelor sintetice, din sectorul transporturilor şi al infrastructurii conexe, din sectorul producerii şi distribuţiei de energie şi al infrastructurii pentru aceasta;

f) ajutoare pentru investiţii în cazul unei întreprinderi care a închis aceeaşi activitate sau o activitate similară în Spaţiul Economic European în cei 2 ani care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de investiţii sau care, în momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care solicită ajutoare, în zona în cauză.

(3) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele neeligibile, cât şi în sectoarele care intră în domeniul de aplicare al prezentei scheme, aceasta poate primi ajutor de stat pentru aceste ultime sectoare sau activităţi, cu condiţia ca întreprinderea să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele acordate în conformitate cu prezenta schemă.

Art. 2. - (1) Acordarea ajutoarelor de stat pentru stimularea investiţiilor în economie în cadrul prezentei scheme, sub formă de granturi, se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, denumit în continuare Regulament, şi din Orientările privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C209/2013, şi este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană.

(2) Furnizorul va informa Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor Regulamentului.

 

CAPITOLUL II

Furnizorul, administratorul, durata, bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari

 

Art. 3. - (1) Furnizorul şi administratorul prezentei scheme este Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, denumit în continuare M.E.C.R.M.A.

(2) Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, în limita bugetului anual alocat schemei. Prezenta schemă este valabilă de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi până la 31 decembrie 2020.

(3) Plăţile ajutorului de stat se vor efectua în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2023, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetelor anuale alocate schemei.

Art. 4. - (1) Finanţarea schemei de ajutor de stat în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2023 se asigură din bugetul aprobat anual al M.E.C.R.M.A., cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi a prevederilor Regulamentului, în raport cu cheltuielile eligibile şi în limita intensităţii maxime admisibile potrivit cap. V al prezentei scheme de ajutor de stat.

(2) Emiterea acordurilor pentru finanţare şi plata ajutorului de stat aprobat în baza prevederilor prezentei scheme se realizează cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru această schemă.

(3) Bugetul maxim al schemei de ajutor de stat este de 900 milioane lei, respectiv echivalentul în lei al sumei de aproximativ 200 milioane euro, astfel:

a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2017-2020 în valoare de 900 milioane lei;

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2017-2023 în valoare de 900 milioane lei.

(4) Din bugetul maxim prevăzut la alin. (3) suma de 270 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 60 milioane euro, va fi alocată în mod egal şi distinct celor trei zone-pilot pentru dezvoltarea unor programe integrate din fonduri europene şi bugetul naţional în vederea îmbunătăţirii situaţiei socioeconomice a locuitorilor, prevăzute în memorandumul cu tema „Dezvoltarea unor programe integrate din fonduri europene şi bugetul naţional pentru îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a locuitorilor din zonele-pilot de intervenţie Valea Jiului, zona Roşia Montană - Munţii Apuseni şi comunităţile marginalizate din Moldova”, aprobat de Guvernul României în data de 28 septembrie 2016.

Art. 5. - Numărul estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 200.

 

CAPITOLUL III

Criterii de eligibilitate

 

Art. 6. - (1) Pot beneficia de prevederile schemei de ajutor de stat întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri on-line, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt organizate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;

b) sunt întreprinderi mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM, potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

c) au capital social integral privat;

d) sunt înregistrate la oficiul registrului comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

e) activitatea (codul CAEN) pentru care solicită finanţare este eligibilă în cadrul schemei de ajutor de stat şi autorizată la momentul depunerii cererii de decont, potrivit art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

f) nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;

g) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

h) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, denumite în continuare OTIMMC, de recuperare a unui ajutor de stat ori de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile aferente calculate potrivit art. 15 alin. (7) din prezenta schemă;

i) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate” definite potrivit art. 2 alin. (18) din Regulament.

(2) Asociaţii sau acţionarii care controlează mai multe întreprinderi pot solicita acordarea unui ajutor de stat în cadrul prezentei scheme doar în numele uneia dintre acestea.

Art. 7. - (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile aferente investiţilor iniţiale costurile tară T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziţionării de active corporale şi/sau necorporale, precum şi cheltuielile legate de închirierea construcţiilor aferente investiţiei iniţiale, îh scopul realizării unor obiective de investiţii, cu excepţia celor prevăzute în anexa nr. 1, după cum urmează:

a) construcţii pentru desfăşurarea activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea - valoarea maximă considerată eligibilă în cazul activelor corporale de natura construcţiilor nu poate depăşi

1.650 lei/mp arie desfăşurată, respectiv echivalentul a 365 euro/mp arie desfăşurată;

b) echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare - sunt eligibile numai active noi, prevăzute la subgrupele 2.1 şi 2.2 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare;

c) activele necorporale amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

(2) Activele corporale şi necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

a) să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea;

b) să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi să rămână asociate investiţiei pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei;

c) să fie achiziţionate în condiţii de piaţă de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul.

(3) în cazul închirierii construcţiilor aferente investiţiei, contractul de închiriere trebuie să aibă o valabilitate de cel puţin 5 ani de la data finalizării investiţiei, iar valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăşi 22 lei/mp/lună. Cheltuielile cu închirierea construcţiilor aferente investiţiei sunt eligibile numai pentru perioada cuprinsă între data semnării acordului de finanţare şi data depunerii primei cereri de decontare a cheltuielilor aferente investiţiei.

(4) Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depăşi 50% din costurile totale eligibile aferente investiţiei.

(5) Nu se acordă ajutor de stat pentru cheltuieli efectuate înaintea semnării acordului de finanţare.

Art. 8. - (1) Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să fie considerate investiţii iniţiale, aşa cum sunt definite în anexa nr. 2;

b) să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro;

c) să îşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi 3 ani de la data finalizării acesteia conform planului de afaceri;

d) să genereze contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul general consolidat al statului, pentru perioada implementării investiţiei şi 3 ani de la data finalizării acesteia.

(2) Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi ale Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul M.E.C.R.M.A. sub formă de sume nerambursabile, în raport cu cheltuielile eligibile şi în limita intensităţii maxim admisibile, astfel cum este prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 517/2014 privind intensitatea maximă

a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale.

(3) Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure cofinanţarea investiţiei fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

(4) Depăşirea plafoanelor privind cifra de afaceri şi numărul de angajaţi care stau la baza încadrării unei întreprinderi în categoria IMM, prin creştere economică, ulterior acordării ajutorului, nu determină recuperarea ajutorului de stat acordat.

(5) în cazul proiectelor mari de investiţii, valoarea ajutorului nu poate depăşi valoarea ajustată a ajutorului.

 

CAPITOLUL IV

Valoarea, intensitatea şi cumulul ajutoarelor de stat

 

Art. 9. - (1) Nivelul maxim al ajutorului de stat acordat unui beneficiar în cadrul acestei scheme nu poate depăşi 5 milioane lei.

(2) Intensitatea brută a ajutorului de stat regional, raportată la totalul cheltuielilor eligibile, nu poate depăşi următoarele procente:

 

Regiunea

Intensitatea maximă a ajutorului de stat microîntreprinderi şi întreprinderi mici

Intensitatea maximă a ajutorului de stat întreprinderi mijlocii

Regiunea de Dezvoltare Bucureşti - 2017

35%

25%

Regiunea de Dezvoltare Bucureşti - 2018-2020

30%

20%

Regiunea de Dezvoltare Ilfov

35%

25%

Regiunea de Dezvoltare Vest

40%

30%

Regiunile de dezvoltare Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

70%

60%

 

Art. 10. - (1) Pentru a se stabili dacă nivelul şi intensitatea ajutorului de stat de care o întreprindere beneficiază se încadrează în limitele maxime prevăzute la art. 9 se ia în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea, investiţia sau întreprinderea care beneficiază de ajutor de stat în baza prezentei scheme.

(2) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme pot fi cumulate după cum urmează:

a) cu orice alt ajutor de stat aferent unor costuri eligibile diferite;

b) cu orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, dar numai în cazul în care cumularea respectivă nu are drept rezultat depăşirea limitelor maxime prevăzute în Regulament.

(3) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme nu se cumulează cu ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate şi un nivel al ajutorului care depăşesc limitele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 517/2014.

(4) Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al ajutorului de stat, M.E.C.R.M.A. utilizează cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data semnării Acordului pentru finanţare.

(5) Orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar într-un interval de 3 ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiţii. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiţii este un proiect mare de investiţii, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiţii nu depăşeşte valoarea ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investiţii.

 

CAPITOLUL V

Efectul stimulativ

 

Art. 11. - (1) Hotărârea se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.

(2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) întreprinderea adresează M.E.C.R.M.A. o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în Ghidul solicitantului, înainte de demararea investiţiei;

b) investiţia nu demarează înaintea primirii Acordului pentru finanţare;

c) documentaţia anexată cererii face dovada că investiţia nu ar fi profitabilă pentru întreprindere în regiunea respectivă sau nu ar fi realizată în regiunea respectivă, în absenţa ajutorului de stat.

Art. 12. - În cazul în care Întreprinderea solicitantă demarează investiţia anterior primirii Acordului pentru finanţare, întreaga investiţie nu este eligibilă.

 

CAPITOLUL VI

Modalitatea de înscriere în cadrul schemei de ajutor de stat

 

Art. 13. - (1) înscrierea în cadrul schemei de ajutor de Stat, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe pagina web a M.E.C.R.M.A.

(2) Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe pagina web M.E.C.R.M.A. cu cel puţin 60 de zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.

(3) Pentru înscrierea la finanţare fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După crearea contului de înscriere aplicaţia va trimite automat pe adresa de e-mail comunicată de solicitant un mesaj şi un link de confirmare a înregistrării.

(4) După confirmare, aplicaţia de înregistrare a planului de afaceri va deveni activă pentru completarea on-line a planului de afaceri şi încărcarea în aplicaţie a documentelor solicitate. În vederea înscrierii în cadrul schemei, solicitantul va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10,00 a primei zile de înscriere, timp de 30 de zile calendaristice de la demararea înscrierii în cadrul schemei, până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului alocat fiecărei secţiuni. Modalitatea de înscriere este detaliată în Ghidul solicitantului. Modelul cererii de finanţare şi al planului de afaceri, precum şi documentele ataşate acestora se stabilesc prin Ghidul solicitantului.

(5) Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real şi transparent la transmiterea de către solicitanţi a secţiunilor din aplicaţia software, conform grilei de evaluare prevăzute în anexa nr. 3.

(6) După expirarea sesiunii de înscriere, în conformitate cu punctajul obţinut în urma preselectării solicitanţilor şi în limita bugetului anual alocat schemei, se va publica pe pagina web a M.E.C.R.M.A. lista cu solicitanţii acceptaţi în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul schemei, precum şi lista cu solicitanţii respinşi care nu au obţinut punctajul minim.

(7) Admiterea în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul schemei se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line pe fiecare secţiune. La punctaje egale ordonarea se va face în funcţie de punctajul obţinut, în ordinea următoarelor criterii:

1. valoarea investiţiei;

2. numărul de locuri de muncă nou-create;

3. investiţia iniţială;

4. activitatea pe care accesează schema;

5. locaţia realizării investiţiei - PIB;

6. locaţia realizării investiţiei - şomaj;

7. valoarea aportului propriu;

8. categoria întreprinderii;

9. valoarea capitalului subscris şi vărsat.

(8) Aplicaţia electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare plan de afaceri, denumit număr din Registrul unic electronic - RUE.

(9) Verificarea documentelor şi a planurilor de afaceri înregistrate on-line se va face în termen de 45 de zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii de înscriere a acestora, în limita bugetului anual alocat schemei. Rezultatul verificării se concretizează în:

a) admiterea cererii, caz în care se emite Scrisoare de acceptare de principiu pentru finanţare;

b) solicitare de clarificări, caz în care se emite Scrisoare de solicitare de clarificări;

c) respingerea cererii, caz în care se emite Scrisoare de respingere la finanţare.

(10) în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanţare în limita bugetului, beneficiarii vor semna Acordul pentru finanţare.

(11) în termen de cel mult 45 de zile calendaristice de la data semnării Acordului pentru finanţare, aplicanţii vor depune la sediul furnizorului de ajutor de stat dovada cofinanţării investiţiei. Nedepunerea dovezii privind existenţa cofinanţării investiţiei aprobate conduce la respingerea solicitantului de la finanţare.

(12) în conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere de la M.E.C.R.M.A./OTIMMC, se poate adresa instanţei de contencios administrativ.

(13) Data acordării ajutorului de stat în baza schemei este data semnării acordului de finanţare.

Art. 14. - (1) în termen de maximum 6 luni de la semnarea acordului, beneficiarul este obligat să demareze investiţia şi să notifice furnizorul de ajutor de stat în acest sens. Nedemararea investiţiei în termenul de 6 luni şi nedepunerea notificării privind demararea acesteia conduc la rezilierea Acordului pentru finanţare şi excluderea de la finanţare în cadrul schemei. Modalitatea de efectuare şi decontare a cheltuielilor se va detalia în Ghidul solicitantului.

(2) După efectuarea cheltuielilor în conformitate cu Acordul pentru finanţare şi achitarea acestora, solicitantul trebuie să depună documentaţia de decont la sediul furnizorului. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul schemei vor fi certificate prin vizită la faţa locului a reprezentanţilor furnizorului ajutorului de stat.

(3) în situaţia neefectuării cheltuielilor sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin Acordul pentru finanţare sau activele achiziţionare nu sunt noi sau nu sunt puse în funcţiune, beneficiarul nu primeşte finanţare pentru acestea.

(4) Ajutorul de stat va fi acordat beneficiarilor care au efectuat cheltuielile eligibile, în conformitate cu Acordul pentru finanţare semnat între părţi.

(5) Nu se poate acorda plata ajutorului de stat în avans.

(6) Decontarea se face în maximum două tranşe pe an pentru cheltuielile eligibile pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a acestora.

Art. 15. - (1) întreprinderea beneficiară are obligaţia de a menţine în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la data finalizării acesteia.

(2) întreprinderile beneficiare sunt obligate să finalizeze investiţia pentru care au solicitat finanţare în termenele prevăzute în planul de investiţii care a stat la baza emiterii Acordului pentru finanţare.

(3) în cazul în care investiţia înregistrează modificări ale calendarului de implementare a planului de investiţii, întreprinderea are obligaţia de a solicita M.E.C.R.M.A. aprobarea acestei modificări, prin încheierea unui act adiţional la Acordul pentru finanţare.

(4) Reprezentanţii OTIMMC/M.E.C.R.M.A. au dreptul să verifice anunţat/inopinat la sediul operatorilor economici veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul schemei de ajutor de stat. Beneficiarul trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului furnizorului asupra utilizării ajutorului de stat acordat.

(5) în cazul în care în urma controalelor efectuate de reprezentanţii furnizorului sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutor de stat sau au schimbat destinaţia acestuia sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Acordul pentru finanţare sau în prezenta schemă, furnizorul de ajutor de stat dispune recuperarea totală sau parţială a ajutorului de stat acordat, în modalităţile menţionate în Ghidul solicitantului.

(6) Recuperarea ajutorului de stat se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

(7) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015.

(8) în situaţia în care, pe durata derulării schemei, beneficiarul ajunge în situaţia de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii seva proceda la recuperarea ajutorului de stat.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 16. - (1) M.E.C.R.M.A. are obligaţia de a publica pe pagina sa web textul integral al prezentei scheme, perioada sesiunilor în care se poate înregistra solicitarea acordului de principiu pentru finanţare, rezultatul procesului de selecţie, lista beneficiarilor, bugetul anual alocat schemei de ajutor de stat, bugetul sesiunii, data epuizării bugetului anual şi a bugetului total alocat schemei, în conformitate cu prevederile legii bugetului de stat.

(2) în cazul în care, în urma analizei planurilor de afaceri pentru finanţare înregistrate, se constată neutilizarea în totalitate a bugetului alocat sesiunii sau bugetul anual al schemei este suplimentat în conformitate cu prevederile legii bugetului de stat, M.E.C.R.M.A. publică pe pagina sa web bugetul rămas neutilizat din bugetul anual alocat schemei şi data deschiderii unei noi sesiuni de înregistrare.

(3) Informaţiile prevăzute în anexa III la Regulament privind fiecare ajutor individual care depăşeşte echivalentul în lei a 500.000 euro vor fi publicate pe pagina naţională www.ajutordestat.ro.

Art. 17. - (1) M.E.C.R.M.A. trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate investiţiile în cadrul schemei. Aceste înregistrări care conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din Regulament trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.

(2) întreprinderea beneficiară de ajutor de stat trebuie să păstreze timp de 10 ani de la data primirii Acordului pentru finanţare toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei.

(3) M.E.C.R.M.A., în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite Consiliului Concurenţei rapoarte anuale privind ajutoarele de stat regionale acordate conform prezentei scheme, potrivit Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, şi potrivit Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.

Art. 18. - (1) Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat este prevăzută în Ghidul solicitantului privind acordarea ajutoarelor de stat care fac obiectul prezentei scheme.

(2) Ghidul solicitantului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,

Art. 19. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

p. Ministrul afacerilor externe,

Marius Cristian Bădescu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

Delia Popescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 8 decembrie 2016.

Nr. 937.

 

LISTA

sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat

 

Nr. crt.

Cod CAEN

Denumire cod CAEN

SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

1

01

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

2

02

Silvicultură şi exploatare forestieră

3

03

Pescuitul şi acvacultura

SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

4

05

Extracţia cărbunelui superior şi inferior

5

06

Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale

6

071

Extracţia minereurilor feroase

7

0892

Extracţia şi aglomerarea turbei

8

091

Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

9

099

Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

10

102

Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

11

1101

Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

12

1102

Fabricarea vinurilor din struguri

13

1103

Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe

14

1104

Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

15

1105

Fabricarea berii

16

1106

Fabricarea malţului

17

12

Fabricarea produselor din tutun

18

19

Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

19

2051

Fabricarea explozivelor

20

24

Industria metalurgică

21

254

Fabricarea armamentului şi muniţiei

22

301

Construcţia de nave şi bărci

23

304

Fabricarea vehiculelor militare de luptă

SECŢIUNEA D - PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT

24

35

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII

25

41

Construcţii de clădiri

26

42

Lucrări de geniu civil

27

4399

Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

SECŢIUNEA G - COMERŢ CU RIDICATA şi CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR

28

45

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

29

46

Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete

30

47

Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

SECŢIUNEA H - TRANSPORT ŞI DEPOZITARE

31

49

Transporturi terestre şi transporturi prin conducte

32

50

Transporturi pe apă

33

51

Transporturi aeriene

34

522

Activităţi anexe pentru transporturi

SECŢIUNEA J - TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR

35

60

Activităţi de difuzare şi transmitere de programe de calculator

36

61

Comunicaţii electronice

SECŢIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI

37

64

Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii

38

65

Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

39

66

Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii

SECŢIUNEA L - TRANZACŢII IMOBILIARE

40

68

Tranzacţii imobiliare

SECŢIUNEA M - ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE

41

7010

Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

42

7022

Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

SECŢIUNEA N - ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT

43

77

Activităţi de închiriere şi leasing

44

78

Activităţi de servicii privind forţa de muncă

SECŢIUNEA O - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

45

84

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

SECŢIUNEA R - ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE

46

92

Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri

SECŢIUNEA S - ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII

47

94

Activităţi asociative diverse

SECŢIUNEA T - ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR

PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞS SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU

48

97

Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

49

98

Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu

SECŢIUNEA U - ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

50

99

Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

 

DEFINŢII

 

În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) active corporale - activele asociate investiţiei iniţiale reprezentate de:

(i) construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii;

(ii) instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare;

b) active necorporale - activele amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;

c) achiziţia de active în condiţii de piaţă - modalitate de achiziţionare a activelor care are la bază următoarele principii: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea şi eficienţa utilizării fondurilor;

d) arie desfăşurată - suma ariilor tuturor nivelelor construcţiei, conform STAS 4908-85 „Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale”;

e) copie certificată - fotocopie cu semnătura reprezentantului legal/împuternicitului cu menţiunea „conform cu originalul”;

f) contribuţia la dezvoltarea regională - valoarea contribuţiilor la dezvoltarea regională de natura taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat al statului aferente investiţiei iniţiale şi locurilor de muncă create direct de aceasta, plătite efectiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pe parcursul implementării şi 3 ani de la data finalizării acesteia;

g) cerere de plată a ajutorului de stat aprobat - o cerere de plată soluţionată de către M.E.C.R.MA cu plata totală sau parţială a ajutorului de stat solicitat;

h) demararea investiţiei - fie demararea lucrărilor de construcţie în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul; cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate demararea investiţiei;

i) diversificarea producţiei unei unităţi existente - obţinerea de produse sau servicii care nu erau realizate anterior în unitatea respectivă; costurile eligibile trebuie să depăşească cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul financiar ce precedă începerea lucrărilor;

j) exerciţiu financiar încheiat - exerciţiul financiar pentru care întreprinderea are situaţii financiare depuse şi aprobate conform prevederilor legale în vigoare;

k) extinderea capacităţii unei unităţi existente - mărirea capacităţii de producţie în amplasamentul existent;

l) efect stimulativ - depunerea cererii de finanţare în forma prezentată în Ghidul solicitantului, respectarea interdicţiei de a demara investiţia înainte de primirea Acordului pentru finanţare, precum şi documentaţia anexată cererii fac dovada că investiţia nu ar fi profitabilă pentru întreprindere în regiunea respectivă sau nu arii realizată în regiunea respectivă, în absenţa ajutorului de stat;

m) grup - societatea-mamă şi toate filialele acesteia;

n) IMM- Întreprinderi mici şi mijlocii, definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

o) investiţie iniţială - investiţia în active corporale şi necorporale aflate în acelaşi perimetru, legate de demararea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau 6 schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente;

p) investiţia iniţială în favoarea unei noi activităţi economice - investiţia în active corporale şi necorporale aflate în acelaşi perimetru, legate de demararea unei unităţi noi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă;

q) înfiinţarea unei unităţi noi - crearea unui nou amplasament pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită finanţarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte unităţi existente;

r) întreprindere - orice entitate cu personalitate juridică, înfiinţată în scopul de a realiza venituri din desfăşurarea unei activităţi economice;

s) întreprindere în activitate - întreprinderea care desfăşoară activitate economică şi are situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat;

t) întreprindere nou-înfiinţată - întreprinderea înfiinţată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare sau întreprinderea care nu a desfăşurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii;

u) piaţa relevantă - produsele şi/sau serviciile pe care consumatorul le consideră interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor, preţurilor şi utilizării căreia acestea îi sunt destinate, precum şi aria geografică în care acestea sunt comercializate;

v) perimetru - aceeaşi parcelă cadastrală sau parcele cadastrale alăturate;

w) persoană autorizată - reprezentantul legal al întreprinderii sau persoana împuternicită de reprezentantul legal să reprezinte întreprinderea;

x) planul de afaceri - document din care rezultă eficienţa economică a întreprinderii şi viabilitatea investiţiei, vizând cel puţin următoarele aspecte: descrierea afacerii, locaţia realizării investiţiei, prezentarea investiţiei, fundamentarea planului de investiţii, analiza pieţei relevante pe care întreprinderea solicită finanţare, fundamentarea cifrei de afaceri, situaţia financiară actuală şi proiecţii financiare. În document se fundamentează: încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale, efectul stimulativ al ajutorului de stat, modul de îndeplinire a indicatorilor cantitativi şi calitativi prevăzuţi în Ghidul solicitantului. Planul de afaceri are anexate documente justificative necesare fundamentării acestuia. Planul de afaceri este elaborat pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia;

y) pianul de investiţii - document sintetic, prezentat în format tabelar, care cuprinde toate cheltuielile eligibile şi neeligibile aferente investiţiei iniţiale, cu determinarea valorii totale a investiţiei, conform prevederilor art. 7 din hotărâre, precum şi calendarului realizării investiţiei;

z) calendarul realizării investiţiei - perioada de realizare a planului de investiţii de la data demarării investiţiei până la data de 31 decembrie a anului în care se finalizează investiţia;

aa) proiect unic de investiţii - orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar, la nivel de grup, într-un interval de 3 ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS 3), respectiv judeţ;

bb) proiect mare de investiţii-o investiţie iniţială cu costuri eligibile care depăşesc 50 milioane euro, valoare calculată la cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data semnării Acordului pentru finanţare;

cc) schimbare fundamentală în procesul general de producţie - achiziţionarea de active a căror valoare contabilă depăşeşte amortizarea, calculată în cursul celor 3 exerciţii financiare precedente, a activelor similare legate de activitatea pentru care se solicită finanţare. Simpla înlocuire a activelor existente nu este considerată schimbare fundamentală în procesul general de producţie;

dd) standard de cost pentru construcţii - valoarea maximă considerată eligibilă în cazul activelor corporale de natura construcţiilor care nu poate depăşi 1.650 lei/mp arie desfăşurată, respectiv echivalentul a aproximativ 375 euro/mp arie desfăşurată;

ee) sursa de finanţare - resursele financiare ale întreprinderii destinate realizării investiţiei iniţiale, obţinute din surse proprii, respectiv majorare de capital subscris şi vărsat, profit reinvestit, împrumut intragrup sau credit bancar;

ff) terţi care nu au legături cu cumpărătorul - persoane fizice sau juridice care nu se regăsesc în cei puţin unui dintre următoarele cazuri:

(i) persoane fizice care au calitatea de soţ/soţie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv ale personalului sau conducerii cumpărătorului;

(ii) persoane fizice care au calitatea de angajat al cumpărătorului;

(iii) persoane fizice sau juridice care au calitatea de vânzător şi nu deţin nicio influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale cumpărătorului;

(iv) persoane fizice sau juridice care au calitatea de vânzător şi asupra cărora cumpărătorul nu deţine nicio influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor sale de conducere;

gg) uzura fizică - procesul de deteriorare în timp a caracteristicilor de calitate ale unui activ, ca urmare a acţiunii unor factori externi;

hh) uzura morală - fenomenul datorat evoluţiei ulterioare a activelor cu aceeaşi destinaţie, ca urmare a progresului tehnic;

ii) valoarea totală a investiţiei - valoarea cheltuielilor eligibile, conform art. 7 alin. (1) din hotărâre, şi valoarea tuturor activelor corporale şi necorporale neeligibile, fără TVA;

jj) valoarea ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investiţii - „valoarea ajustată a ajutoarelor” înseamnă valoarea maximă permisă a ajutoarelor pentru un proiect mare de investiţii, calculată conform formulei: valoarea maximă a ajutoarelor = R * (A + 0,50 x B + O x C), unde: R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona în cauză prevăzută într-o hartă regională aprobată care este în vigoare la data acordării ajutorului, cu excepţia intensităţii majorate a ajutoarelor pentru IMM-uri, A reprezintă costurile iniţiale eligibile în valoare de 50 milioane EUR, B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 milioane EUR şi 100 milioane EUR, iar C este partea din costurile eligibile de peste 100 milioane EUR;

kk) nr. RUE - număr de înregistrare în Registrul unic electronic - aplicaţie software de înregistrare on-line a planului de afaceri;

ll) activitate identică sau similară - activitatea care face parte din aceeaşi clasă (cod numeric de patru cifre), conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN;

mm) locaţia realizării investiţiei - reprezintă sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii, înregistrat sau care urmează a fi înregistrat la oficiul registrului comerţului unde se realizează investiţia;

nn) acelaşi perimetru - amplasarea activelor în aceeaşi parcelă cadastrală sau în parcele cadastrale alăturate;

oo) locurile de muncă create direct de un proiect de investiţii - reprezintă locurile de muncă legate de activitatea care face obiectul investiţiei, inclusiv locurile de muncă create în urma unei creşteri a ratei de utilizare a capacităţii create de investiţie, ocupate de persoane angajate în baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;

pp) crearea de locuri de muncă - reprezintă creşterea netă a numărului de locuri de muncă create direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în raport cu media celor 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanţare, după deducerea din numărul aparent de locuri de muncă create a locurilor de muncă desfiinţate faţă de medie.

 

ANEXA Nr. 3

 

GRILA DE CRITERII

pe bază cărora se calculează punctajul întreprinderilor solicitante

 

Nr.

Poz.

Criteriu de evaluare

Punctaj

1

 

Categoria întreprinderii

 

 

1

Întreprindere mijlocie

41

 

2

Întreprindere mica

38

 

3

Microîntreprindere

35

2

 

Activitatea pe care accesează schema

 

 

1

Producţie (industrie prelucrătoare)*

85

 

2

Alte industrii şi sectoare eligibile

15

3

 

Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN pe care accesează

 

 

1

Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 12 luni

17

 

2

Vechime activitate autorizată 6-12 luni

7

 

3

Vechime activitate autorizată mai puţin de 6 luni

0

4

 

Rentabilitatea cifrei de afaceri

 

 

1

Rentabilitatea cifrei de afaceri ultimul exerciţiu financiar > 1% (profit net/CA)

25

 

2

Rentabilitatea cifrei de afaceri ultimul exerciţiu financiar 0,01% < 1%

0

5

 

Valoarea capitalului subscris şi vărsat

 

 

1

Valoarea capitalului subscris şi vărsat < 50.000 EUR

0

 

2

Valoarea capitalului subscris şi vărsat > 50.000 < 100.000 EUR

25

 

3

Valoarea capitalului subscris şi vărsat > 100.000 EUR

45

6

 

Valoarea investiţiei

 

 

 

Valoare totală investiţie iniţială (val. investiţie lei/4.500.000) x 25 puncte

 

7

 

Locaţia realizării investiţiei - PIB/locuitor

 

 

1

Locaţia realizării investiţiei, judeţ cu PIB/locuitor sub media naţională (INS*)

51

 

2

Locaţia realizării investiţiei, judeţ cu PIB/locuitor peste media naţională (INS**)

0

8

 

Locaţia realizării investiţiei - şomaj

 

 

1

Locaţia realizării investiţiei, judeţ cu şomaj sub media naţională (INS*)

0

 

2

Locaţia realizării investiţiei, judeţ cu şomaj peste media naţională (INS*)

51

9

 

Numărul de locuri de muncă nou-create

 

 

1

Număr de locuri de muncă nou-create (nr. locuri x 3 puncte)

 

10

 

Valoarea aportului propriu

 

 

1

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 70% din valoarea eligibilă a proiectului

27

 

2

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥> 50% < 70% din valoarea eligibilă a proiectului

18

 

3

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 30% < 50% din valoarea eligibilă a proiectului

9

11

 

Ponderea investiţiilor

 

 

1

Ponderea investiţiilor în active corporale reprezintă mai mult de 70% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de afaceri

38

 

2

Ponderea investiţiilor în active corporale reprezintă ≥ 50% < 70% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de afaceri

19

 

* Codurile CAEN aferente categoriilor de activităţi pe care se accesează vor fi detaliate în cadrul Ghidului solicitantului.

INS** - indice de referinţă publicat în ultimul Buletin Informativ al Institutului Naţional de Statistică înaintea deschiderii sesiunii de înscriere. Punctajul minim pentru accesarea finanţării este de 150 de puncte.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru persoanele grav afectate, denumite în continuare răniţi, în tragicul eveniment produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, în data de 30 octombrie 2015, care beneficiază de servicii medicale cu internare sau în ambulatoriu, denumite în continuare tratament

(2) Ajutoarele prevăzute la alin. (1) se acordă ca sprijin financiar pentru acoperirea unor costuri generate de urmarea tratamentelor, altele decât cele suportate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, aprobată prin Legea nr. 32/2016, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv pentru susţinerea cheltuielilor persoanelor care însoţesc răniţii şi asigură sprijin pentru aceştia.

(3) Ajutoarele prevăzute la alin. (1) se acordă până la finalizarea perioadei de tratament, corespunzătoare perioadei reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015, aprobată prin Legea nr. 32/2016, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent dacă tratamentul se efectuează în ţară sau în străinătate în statele membre ale Uniunii Europene, în statele membre ale Spaţiului Economic European sau în alte state.

Art. 2. - (1) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă în următoarele cuantumuri:

a) echivalentul în lei a câte 2.000 euro lunar, în cazul tratamentului în străinătate;

b) câte 100 lei/zi, în cazul tratamentului în ţară în altă localitate decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau are reşedinţa rănitul;

c) câte 30 lei/zi, în cazul tratamentului în ţară în localitatea în a cărei raza teritorială domiciliază sau are reşedinţa rănitul.

(2) Pentru ajutoarele de urgenţă prevăzute la alin, (1) lit. a), nivelul în lei se calculează la cursul euro stabilit de Banca Naţională a României în ziua anterioară celei în care rănitul depune cererea prevăzută la art. 3 alin. (1), respectiv la art. 5.

(3) Dacă din calcul rezultă o sumă fracţionară, aceasta se rotunjeşte la leu în favoarea rănitului.

Art. 3. - (1) Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă la cererea rănitului.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de copia actului de identitate al rănitului.

(3) Modelul cererii este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Cererea şi copia actului de identitate al rănitului se depun şi se înregistrează la agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, în a cărei rază locuieşte sau are reşedinţa rănitul.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), pentru răniţii care au domiciliul sau reşedinţa stabilite în judeţele ţării, dar care se află pe raza municipiului Bucureşti la tratament, cererea se poate depune la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, care o va transmite agenţiilor teritoriale în a căror rază domiciliază sau au reşedinţa însoţitorii.

(6) în situaţia în care rănitul se află în străinătate, cererea şi copia actului de identitate al rănitului se depun la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Ministerului Afacerilor Externe. Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale acestuia, transmite cererea, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea de către rănit, la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Art. 4. - (1) Ajutorul prevăzut la art. 1 se acordă:

a) pentru luna calendaristică în care se efectuează tratamentul, indiferent de numărul de zile de tratament din aceasta, în cazul tratamentului în străinătate;

b) proporţional pentru numărul de zile din lună în care se efectuează tratamentul, în cazul tratamentului în ţară.

(2) în situaţia în care rănitul primeşte tratament atât în ţară, cât şi în străinătate, ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 1 se pot acorda atât pentru perioada de tratament în străinătate, cât şi în ţară.

(3) în cazul prevăzut la alin. (2), dacă perioada este compusă atât din perioade de tratament în ţară, cât şi din perioade de tratament în străinătate, sumele cu titlu de ajutor suplimentar se cumulează şi se vor acorda integral pentru tratamentul în străinătate şi corespunzător numărului de zile pentru tratamentul în ţară.

Art. 5. - Cererea prevăzută la art. 3 alin. (1) se depune pentru fiecare perioadă de tratament, dacă acesta depăşeşte o lună calendaristică, după caz, la agenţia teritorială în a cărei rază teritorială domiciliază rănitul, la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială sau la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 6. - (1) în vederea certificării perioadei de tratament în ţară sau în străinătate, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială transmite lunar Ministerului Sănătăţii, în ultima zi a lunii, lista cu solicitările înregistrate până la acea dată. Lista conţine numele, prenumele şi codul numeric personal ale rănitului, precum şi furnizorul de servicii medicale care asigură tratamentul şi, după caz, statul în care se află unitatea medicală, aşa cum sunt acestea declarate în cerere.

(2) Pe baza listei prevăzute la alin. (1), Ministerul Sănătăţii verifică conformitatea datelor furnizate de rănit cu informaţiile obţinute de la furnizorul de servicii medicale şi întocmeşte o situaţie centralizatoare, cu confirmarea perioadelor de tratament, pe care o transmite Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în termen de maximum 15 zile de la primirea listei.

(3) Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (2) va conţine numele, prenumele şi codul numeric personal ale rănitului, furnizorul de servicii medicale la care s-a efectuat tratamentul, precum şi data internării/data începerii tratamentului ambulatoriu, respectiv data externării/data finalizării tratamentului ambulatoriu şi, după caz, statul în care se efectuează tratamentul.

(4) Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială stabilesc pe bază de protocol procedura de transmitere a documentelor prevăzute la alin. (1) şi (2).

Art. 7. - (1) Plata ajutoarelor se face în baza cererii prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 5, după transmiterea de către Ministerul Sănătăţii a situaţiei prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3), în condiţiile prevăzute de art. 4.

(2) în situaţia în care se constată că au fost acordate sume cu titlu de ajutoare de urgenţă pentru o perioadă mai mare decât cea confirmată de Ministerul Sănătăţii în baza situaţiei centralizatoare prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3), acestea se recuperează, după caz:

a) prin compensare cu sumele la care rănitul are dreptul pentru perioada următoare potrivit prezentei hotărâri;

b) prin achitarea sumei încasate necuvenit, în contul agenţiei teritoriale deschis la Trezoreria Statului sau la sediul acesteia prin casierie, până la 31 martie 2019.

(3) Pentru recuperarea sumelor în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. b), agenţiile teritoriale vor notifica beneficiarul cel mai târziu până la 1 martie 2019 cu specificarea modalităţilor de plată a sumelor de restituit.

Art. 8. - Prin derogare de la prevederile art. 37 şi 38 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea ajutorului de urgenţă prevăzut de prezenta hotărâre nu se impune efectuarea de anchete sociale.

Art. 9. - Ajutoarele prevăzute de prezenta hotărâre se suportă din sume alocate de la bugetul de stat. prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, iar plata acestora se efectuează de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin agenţiile teritoriale în a căror raza locuiesc sau au reşedinţa răniţii.

Art. 10. - (1) Ajutoarele acordate potrivit prezentei hotărâri nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii şi nu pot fi urmărite silit decât pentru recuperarea sumelor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b).

(2) Sumele acordate cu titlu de ajutor de urgenţă potrivit prezentei hotărâri, recuperate potrivit art. 7 alin. (2), nu sunt purtătoare de dobânzi sau penalităţi de întârziere.

(3) Justificarea sumelor acordate cu titlu de ajutoare de urgenţă se face numai în baza documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) şi a celor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3).

Art. 11. - (1) în situaţia în care se stabilesc sume de recuperat cu titlu de ajutoare de urgenţă, acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 925/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015 şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau de ajutoare suplimentare, acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 34/2016 pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă suplimentare în cazul persoanelor rănite în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, ori Hotărârii Guvernului nr. 563/2016 pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă suplimentare În cazul persoanelor rănite în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015, acestea pot fi recuperate şi prin compensare din sumele acordate în baza prezentei hotărâri.

(2) în situaţia în care sunt înregistrate solicitări de acordare a ajutoarelor de urgenţă, pentru perioada iniţială de 30 zile, îh baza Hotărârii Guvernului nr. 925/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau a ajutoarelor suplimentare, acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 34/2016, cu modificările şi completările ulterioare, până la 31 decembrie 2016, care nu au putut fi plătite până la această dată, pot fi suportate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2017, până cel târziu la 1 martie 2017.

Art. 12. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 29 decembrie 2016.

Nr. 1.007.

 

ANEXĂ

 

Către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a

..................................................... (jud./ Mun. Bucureşti)

 

Stimate Domnule/Doamnă Director Executiv,

 

Subsemnata/subsemnatul,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenumele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod numeric personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Act de identitate/doveditor (copie ataşată)*

 

 

 

 

Seria

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliberat de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La data de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CN - Certificat de naştere

BI - buletin de identitate

CI - carte de identitate

(z

z)

(l

l)

(a

a

a

a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIP - carte de identitate provizorie

P - paşaport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu domiciliul în:

Strada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

Bl.

 

 

 

 

 

Sc.

 

 

Et.

 

 

Apart.

 

 

 

 

Sector

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localitatea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judeţ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel./Mobil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rănit în evenimentul din 30 octombrie 2015 de la clubul Colectiv din mun. Bucureşti

 

solicit acordarea ajutorului de urgenţă :

pentru tratament în străinătate

 pentru tratament în România în altă localitate decât cea de domiciliu

 pentru tratament în România în localitatea de domiciliu

 

Menţionez că urmez tratament la furnizorul de servicii medicale .........................................................................................

din oraşul ......................................................................................... Ţara .........................................................................................

în perioada .........................................................................................

 

Plata se va face în:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numerar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cont bancar

 

 

 

 

 

Nume titular cont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr cont bancar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deschis la banca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am luat la cunoştinţă faptul că, în situaţia în care perioada de tratament în România este mai mică decât cea pentru care s-a efectuat plata ajutorului, trebuie să returnez sumele acordate peste sumele aferente perioadei efective de tratament.

 

Data ................................

Semnătura ..........................................

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Râul Călin Pop, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

Având în vedere Cererea domnului Râul Călin Pop, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/8.359 din 22 decembrie 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 ianuarie 2017, domnul Râul Calin Pop se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 29 decembrie 2016.

Nr. 391.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Eugen-Ştefan-Dorel Cojoacă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

 

Având în vedere propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională formulată prin Adresa nr. 5.071 din 22 decembrie 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/8,358 din 22 decembrie 2016,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Eugen-Ştefan-Dorel Cojoacă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

Bucureşti, 29 decembrie 2016.

Nr. 392.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

 

ORDIN

privind aplicarea articolului 50 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor

 

În temeiul prevederilor art. 50 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, emite următorul ordin:

Art. I. - (1) Apendicele C din cadrul anexei nr. 2 la Partea I, nr. 125 din 18 februarie 2011, cu modificările şi Hotărârea Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa completările ulterioare, se completează după cum jucăriilor, publicată în Monitorul Oficial al României, urmează:

 

Substanţa

Nr. CAS

Valoare-limită

„Formamidă

75-12-7

20 μg/m3 (limită de emisie) după maximum 28 de zile de la începerea analizării emisiilor materialelor din spumă ale jucăriei care conţine mai mult de 200 mg/kg (valoarea-limită bazată pe conţinut)

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă

2634-33-5

5 mg/kg (conţinut-limită)în soluţiile apoase pentru joacă, în conformitate cu metodele stabilite În standardele EN 71-10:2005 şi EN 71-11:2005”

 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică de la data de 24 mai 2017.

Art. II. - (1) Apendicele C din cadrul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 18 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

 

Substanţa

Nr. CAS

Valoare-limită

„o masă de reacţie de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazoiin-3-onă [CE nr. 247-500-7] şi 2-metil-2H-isotiazol-3-onă [CE nr. 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

1 mg/kg (conţinut-limită) în soluţiile apoase pentru joacă

5-cloro-2-metilizotiazoiin-3(2H)-onă

26172-55-4

0,75 mg/kg (conţinut-limită) în soluţiile apoase pentru joacă

2-metilizotiazolin-3(2H)-onă

2682-20-4

0,25 mg/kg (conţinut-limită) în soluţiile apoase pentru joacă”

 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică de la data de 24 noiembrie 2017.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune prevederile Directivei (UE) 2015/2115 a Comisiei din 23 noiembrie 2015 de modificare, în scopul adoptării unor valori-limită specifice pentru substanţele chimice în jucării, a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa jucăriilor, în ceea ce priveşte formamida, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 306 din 24 noiembrie 2015, ale Directivei (UE) 2015/2116 a Comisiei din 23 noiembrie 2015 de modificare, în scopul adoptării unor valori-limită specifice pentru substanţele chimice utilizate în jucării, a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa jucăriilor, în ceea ce priveşte benzizotiazolinona, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 306 din 24 noiembrie 2015, precum şi ale Directivei (UE) 2015/2117 a Comisiei din 23 noiembrie 2015 de modificare, în scopul adoptării unor valori-limită specifice pentru substanţele chimice utilizate În jucării, a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa jucăriilor, în ceea ce priveşte clorometilizotiazolinona şi metilizotiazolinona, ca atare sau amestecate în proporţie de 3:1, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 306 din 24 noiembrie 2015.

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 1.352.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.