MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1033/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1033         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 22 decembrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

202. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Structurii-cadru a regulamentului de gestionare a situaţiilor de urgenţă

 

1.295. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei Naturale Buciaş

 

2.278. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de decontare a finanţării

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

103. - Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Structurii-cadru a regulamentului de gestionare a situaţiilor de urgenţă

 

În temeiul art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Structura-cadru a regulamentului de gestionare a situaţiilor de urgenţă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea L

 

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 14 decembrie 2016.

Nr. 202.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA-CADRU

a regulamentului de gestionare a situaţiilor de urgenţă

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

1. Cuprinde prevederi referitoare la:

1.1. cadrul general privind gestionarea situaţiei de urgenţă la care se referă regulamentul-scop, obiective, obiect de reglementare, definiri de termeni specifici utilizaţi;

1.2. tipul de risc care face obiectul regulamentului şi riscurile asociate;

1.3. atribuţiile tuturor autorităţilor/instituţiilor şi structurilor operative implicate în acţiunile de prevenire, răspuns (coordonare operaţională şi măsuri de sprijin, până la restabilirea stării provizorii de normalitate), evaluare/investigare posteveniment şi refacere/reabilitare (acţiuni derulate până la revenirea la starea de normalitate);

1.4. identificarea documentelor de referinţă/reglementări aplicabile în activitatea de gestionare a tipurilor de risc;

1.5. definirea pragurilor de apărare, a nivelurilor de urgenţă şi a nivelurilor de gravitate, în funcţie de tipul risc care face obiectul regulamentului; explicaţii privind clasificările utilizate, competenţe de clasificare, notificare şi comunicare către alte autorităţi;

1.6. clasificarea zonelor şi stabilirea limitelor/distanţelor pentru care se asigură măsurile de răspuns în situaţii de urgenţă. În funcţie de tipul de risc produs.

 

CAPITOLUL II

Organizarea gestionării situaţiilor de urgenţă

 

2. Cuprinde prevederi referitoare la:

2.1. constituirea organismelor dedicate în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă:

a) comitetul pentru situaţii de urgenţă (organizare şi responsabilităţi principale);

b) centre operaţionale/operative (organizare şi responsabilităţi principale);

c) grupuri de suport tehnic (precizarea structurilor din componenţă la nivel central şi teritorial);

d) centre de conducere şi coordonare;

e) titulari de autorizaţie/proprietari de instalaţii (similar);

f) alte structuri/organisme constituite potrivit legii;

2.2. precizarea expresă a responsabilităţilor tuturor structurilor din cadrul autorităţilor publice centrale, a celor din subordinea/coordonarea ori de sub autoritatea acesteia, respectiv a structurilor teritoriale, autorităţilor locale şi operatorilor economici care au responsabilităţi directe ori care asigură sprijin în managementul tipului de risc pe următoarele domenii de acţiune:

a) reglementare;

b) prevenire şi pregătire;

c) răspuns (defalcat pentru domeniile coordonare operaţională şi măsuri de sprijin);

d) evaluare/investigare posteveniment;

e) refacere-reabilitare.

 

CAPITOLUL III

Prevenire

 

3. Cuprinde prevederi referitoare la:

3.1. identificarea/evaluarea şi controlul riscurilor şi pericolelor;

3.2. evidenţierea generică a tipologiei surselor de risc, fără nominalizarea expresă a acestora (exemple: surse de risc biologic, radiologie, chimic, baraje etc.);

3.3. menţionarea măsurilor şi acţiunilor preventive;

3.4. existenţa elementelor de infrastructură critică specifice;

3.5. reglementări specifice pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă şi competenţa de emitere a acestora.

 

CAPITOLUL IV

Pregătire

 

4. Cuprinde prevederi referitoare la:

4.1. resurse umane, materiale şi financiare necesare pentru desfăşurarea acţiunilor detaliate potrivit funcţiilor de sprijin;

4.2. pregătirea personalului de conducere şi a celui de suport a deciziei;

4.3. pregătirea personalului de intervenţie;

4.4. pregătirea resurselor necesare acţiunilor de intervenţie;

4.5. reglementări specifice pe linia pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă (competenţa de întocmire/aprobare a planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă menţionat la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016).

 

CAPITOLUL V

Răspuns (coordonare operaţională şi măsuri de sprijin)

 

5. Cuprinde prevederi referitoare la:

5.1. coordonarea operaţională:

5.1.1. structuri de suport a deciziei la nivel naţional, judeţean şi local:

a) modul de funcţionare la rutină şi modul de completare cu personal pe timpul situaţiilor de urgenţă de amploare şi intensitate deosebită/dezastrelor;

b) modul de reprezentare în cadrul structurilor de suport al deciziei constituite la nivel strategic (Centrul Naţional de Conducere Integrată al Ministerului Afacerilor Interne; Centrul Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei);

c) organizare de principiu pe timpul dezastrelor (structuri/funcţiuni):

(i) conducere/comandă - are în responsabilitate intervenţia în ansamblu;

(ii) informaţii şi dispecerat - asigură componenta de colectare şi analiză a informaţiilor;

(iii) operaţii - planificare misiuni şi resurse, evacuare, asistenţă şi relaţii internaţionale, resurse umane (asigură componenta de conducere a acţiunilor de intervenţie în desfăşurare, respectiv cea de planificare a acţiunilor viitoare);

(iv) logistică;

(v) informare publică;

(vi) comunicaţii şi informatică;

(vii) suport tehnic;

5.1.2. structuri de intervenţie la nivel naţional/regional, judeţean şi local:

a) monitorizarea situaţiei operative şi arhitectura fluxului informaţional la nivel naţional, judeţean şi local;

b) asigurarea legăturilor de comunicaţii cu:

- Centrul Operaţional de Comandă al Guvernului;

- Centrul Naţional de Conducere Integrată al Ministerului Afacerilor Interne;

- Centrul Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei/Centrul Operaţional Naţional al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;

- centrele operative pentru situaţii de urgenţă ale structurilor cu responsabilităţi în asigurarea managementului unor situaţii de urgenţă;

- centrele operative cu activitate temporară care se activează sau se permanentizează în funcţie de evoluţia situaţiei operative;

- centrele judeţene de conducere şi coordonare a intervenţiei în situaţii de urgenţă;

- punctele operative avansate;

- comandantul acţiunii;

5.1.3. identificarea unei situaţii de urgenţă, notificarea şi activarea răspunsului:

a) evenimente posibile;

b) praguri de alertă/niveluri de gravitate;

c) flux de notificare/raportare;

d) furnizare răspuns pe etape şi niveluri de competenţă;

e) solicitare sprijin;

5.1.4. Înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea autorităţilor şi populaţiei din zonele de risc:

a) stabilirea fluxului de primire, validare (confirmare veridicitate) şi diseminare a informaţiilor de interes operativ;

b) stabilirea competenţelor şi modalităţilor de avertizare şi alarmare a autorităţilor din zonele de risc;

c) stabilirea competenţelor şi modalităţilor de transmitere a mesajelor de avertizare şi a instrucţiunilor către populaţie;

5.1.5. implementarea acţiunilor de limitare şi înlăturare a situaţiilor de urgenţă, pe etape, potrivit specificului tipului de risc:

a) alocarea resurselor de intervenţie şi pregătirea resurselor de rezervă;

b) aplicarea planurilor de cooperare între autorităţile responsabile cu rol principal şi forţele de intervenţie;

c) stabilirea comandantului acţiunii şi a comandanţilor intervenţiei;

d) aplicarea măsurilor de securitate a personalului de intervenţie;

e) desfăşurarea activităţilor de evacuare/salvare a persoanelor, animalelor, bunurilor şi relocarea în adăposturi de protecţie civilă/spaţii de cazare/tabere de sinistraţi;

f) desfăşurarea acţiunilor de prim ajutor medical/triaj/asistenţă medicală/decontaminarea populaţiei, personalului şi tehnicii de intervenţie/accesul, paza şi securizarea zonei de risc/limitarea efectelor factorilor generatori de risc ş.a., potrivit tipului de risc la care regulamentul face referire;

5.1.6. solicitarea de asistenţă internaţională

a) praguri critice/niveluri de gravitate;

b) flux informaţional;

c) suportul naţiunii gazdă;

5.1.7. restabilirea stării provizorii de normalitate:

a) încetarea acţiunilor de răspuns operativ - competenţe de declarare;

b) dezactivarea organismelor de conducere şi coordonare integrată a acţiunilor operative;

5.2. măsuri de sprijin:

a) întocmirea, utilizarea şi actualizarea Registrului de capabilităţi;

b) asigurarea măsurilor logistice;

c) autorităţi şi instituţii cu care se cooperează;

d) organizarea, pregătirea şi asigurarea forţelor, mijloacelor şi a materialelor de intervenţie;

e) elaborarea documentelor operative specifice - concepţii naţionale de răspuns şi planuri de acţiune pe tipuri de risc.

 

CAPITOLUL VI

Evaluare/Investigare posteveniment

 

6. Cuprinde prevederi referitoare la:

6.1. stabilirea autorităţilor şi structurilor implicate în constatarea pagubelor înregistrate şi transpunerea valorică a acestora, potrivit unei metodologii unitare specifice tipului de risc;

6.2. identificarea acţiunilor/măsurilor ce se impun pentru fiecare autoritate implicată, în scopul estimării pagubelor;

6.3. identificarea structurilor care asigură experţi în acţiunile de estimare a pagubelor;

6.4. menţionarea structurilor care asigură experţi în stabilirea măsurilor de primă urgenţă necesare restabilirii stării provizorii de normalitate.

 

CAPITOLUL VII

Refacere/Reabilitare

 

7. Cuprinde referiri la refacere/reabilitare prin măsuri şi acţiuni care vizează:

7.1. repunerea în funcţiune a reţelelor de utilităţi publice (instalaţii de alimentare cu apă, energie, gaze);

7.2. repunerea în funcţiune a reţelelor de comunicaţii şi a infrastructurilor afectate;

7.3. stabilirea, implementarea şi aplicarea măsurilor sanitar-epidemice;

7.4. executarea decontaminării şi depoluării;

7.5. reluarea activităţii obiectivelor social-economice afectate;

7.6. sprijinul populaţiei pentru refacerea proprietăţilor avariate sau distruse;

7.7. acordarea asistenţei psihologice, sociale şi religioase populaţiei afectate;

7.8. termenele de emitere şi competenţele autorităţilor şi instituţiilor în elaborarea şi promovarea actelor normative necesare acordării ajutoarelor de urgenţă, respectiv de aprobare a programelor de refacere.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

 

8. Cuprinde prevederi referitoare la:

8.1. precizări privind relaţionarea regulamentului cu alte documente operative/instrucţiuni/ordine;

8.2. aspecte referitoare la răspunderea privind aplicarea regulamentului;

8.3. precizări privind anexele asociate regulamentului, precum şi termene de completare/actualizare a acestora;

8.4. alte precizări cu privire la implementarea regulamentului.

 

INISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei Naturale Buciaş

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.867 din 29 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 1 din 20 ianuarie 2014 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, Avizul Ministerului Culturii nr. 4.572 din 3 august 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 208.054 din 10 aprilie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 25.732 din 30 martie 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 152.950/1.M. din 25 martie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al Rezervaţiei Naturale Buciaş, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul Rezervaţiei Naturale Buciaş, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 iulie 2016.

Nr. 1.295.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1033 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de decontare a finanţării

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncit, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de decontare a finanţării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 9 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) excluderea cumulului, în sensul că acelaşi obiectiv nu poate beneficia de mai multe contracte de finanţare pentru unele cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale, în baza prezentei metodologii, în cursul unei perioade de 3 ani.”

2. La articolul 7 alineatul (2), litera c) se abrogă.

3. La articolul 11 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) 20% din valoarea prevăzută la lit. a), pentru lucrările de amenajare, reparaţii, modernizare necesare obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu.”

4. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în situaţia în care se solicită finanţare exclusiv pentru lucrările de amenajare, reparaţii, modernizare, au prioritate la finanţare cele necesare obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu pentru centrele rezidenţiale, care se încadrează în prevederile art. 30 alin. (41)din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

Bucureşti, 12 decembrie 2016.

Nr. 2.278.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015

 

Având în vedere prevederile:

- ari 121 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. e) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 6 iulie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La capitolul I, tabelul nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Activitate

Tipul obiectivului/sistemului/instalaţiei

Tipul autorizaţiei

Proiectare

Conducte de alimentare din amonte

PPI

Instalaţii tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării de gaze naturale

Sisteme de transport al gazelor naturale

PT

Sisteme de distribuţie a gazelor naturale şi sisteme de distribuţie închise ce funcţionează în regim de înaltă presiune

Instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune

Sisteme de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv sistemele de distribuţie închise ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune

PDSB

Instalaţii aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan

Instalaţii de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusă şi joasă presiune

PDIB

Instalaţii aferente activităţii de producere/stocare a gazelor naturale comprimate/gazelor naturale comprimate pentru vehicule GNC/GNCV

PGNC

Execuţie

Conducte de alimentare din amonte

EPI

Instalaţii tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării de gaze naturale

Sisteme de transport al gazelor naturale

ET

Sisteme de distribuţie a gazelor naturale şi sisteme de distribuţie închise ce funcţionează în regim de înaltă presiune

Instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune

Sisteme de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv sistemele de distribuţie închise ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune

EDSB

Instalaţii aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan

Instalaţii de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusă şi joasă presiune

EDIB

Instalaţii aferente activităţii de producere/stocare a gazelor naturale comprimate/gazelor naturale comprimate pentru vehicule GNC/GNCV

EGNC

Racordare aparate consumatoare de combustibili gazoşi

RPFA”

 

2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Operatorul economic, persoană juridică străină, înregistrată într-un stat membru al UE/Spaţiului Economic European sau în Elveţia, are dreptul de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de activităţi de proiectare, execuţie sau exploatare a obiectivelor/sistemelor/ instalaţiilor din domeniul gazelor naturale în România, dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

a) deţine un document echivalent cu o autorizaţie emisă potrivit prezentului regulament, corespunzător tipurilor de lucrări ce vor fi realizate, emis de o autoritate publică din ţara de origine sau de orice altă entitate din ţara de origine, îndreptăţită să emită un astfel de document;

b) transmite la ANRE o cerere redactată în limba română, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, însoţită de o traducere în limba română a documentului prevăzut la lit. a) şi o declaraţie pe propria răspundere, întocmită sau tradusă în limba română, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, semnată de reprezentantul legal al solicitantului, prin care acesta îşi asumă respectarea obligaţiilor rezultate din calitatea de titular de autorizaţie, precum şi un document de înregistrare la autorităţile competente din ţara de origine, tradus în limba română;

c) deţine o confirmare emisă de ANRE prin care se recunoaşte acestuia dreptul de a presta servicii transfrontaliere în România, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, şi se confirmă îndeplinirea condiţiilor de la lit. a), b) şi e);

d) respectă, pe durata desfăşurării activităţilor de proiectare, execuţie sau exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale, obligaţiile prevăzute în anexele nr. 7 şi 8, corespunzător tipurilor de lucrări realizate;

e) achită tariful de autorizare/prelungire, stabilit în conformitate cu prevederile ordinului preşedintelui ANRE cu privire la aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru tipul de autorizaţie pentru care se solicită echivalarea competenţelor.

(2) Operatorul economic, persoană juridică străină, înregistrată într-o ţară membră a UE/Spaţiului Economic European sau în Elveţia, are dreptul de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, execuţie sau exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale în România, pe durata de valabilitate a documentului prevăzut la alin. (1) lit. a).

(3) Operatorul economic, persoană juridică străină înregistrată într-un alt stat decât Elveţia sau într-un stat care nu este stat membru al UE/Spaţiului Economic European, poate solicita şi obţine acordarea unei autorizaţii emise în condiţiile prezentului regulament dacă îndeplineşte condiţiile de acordare corespunzătoare tipului de autorizaţie solicitat, prevăzute în prezentul regulament, şi dacă are înregistrat pe teritoriul României un sediu secundar, pentru întreaga durată de valabilitate a autorizaţiei; respectarea cerinţelor specificate în regulament se poate face inclusiv prin transmiterea de documente echivalente, emise în acest scop în ţara de origine a societăţii, traduse în limba română.”

3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Un operator economic care are, potrivit legii, calitatea de antreprenor general, în baza unui contract de antrepriză încheiat cu un beneficiar, şi care nu deţine o autorizaţie pentru activităţile de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor/ instalaţiilor din domeniul gazelor naturale acordată de ANRE are dreptul de a subcontracta lucrările de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale, care, prin contractul încheiat cu beneficiarul investiţiei, sunt în sarcina sa, numai către operatori economici autorizaţi conform prezentului regulament şi numai cu acordul beneficiarului. Antreprenorul general are obligaţia de a coordona realizarea tuturor lucrărilor de execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţilor din domeniul gazelor naturale printr-un angajat al său care deţine calitatea de instalator autorizat, având gradul de autorizare corespunzător activităţii la care se realizează lucrările; antreprenorul general este responsabil pentru lucrările de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale realizate, în solidar cu operatorul economic titular de autorizaţie cu care a subcontractat realizarea acestor lucrări.”

4. La articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii la ANRE, în copie, care să cuprindă informaţii de identificare ale operatorului economic, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în oficiul registrului comerţului, starea operatorului economic, forma de organizare, durata de constituire, capitalul social, asociaţii/acţionarii operatorului economic, persoana/persoanele împuternicită/împuternicite să reprezinte operatorul economic, domeniul de activitate pentru care se solicită autorizaţia, sucursale/subunităţi/filiale, sedii secundare/puncte de lucru din România, sau, după caz, alt document justificativ care să conţină aceste informaţii;”.

5. La articolul 4 alineatul (1), literele e), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,e) lista cuprinzând structura cu personalul angajat/ contractat, existent la momentul solicitării autorizării, alocat activităţilor supuse autorizării; structura de personal trebuie să cuprindă următoarele: numele şi prenumele angajaţilor, pregătirea profesională (inginer/subinginer/maistru/muncitor calificat etc.), funcţia în cadrul operatorului economic, nr./data contractului individual de muncă sau a contractului de prestări servicii, durata contractului individual de muncă sau a contractului de prestări servicii (se precizează perioada determinată sau nedeterminată), durata muncii (timp parţial sau integral) şi tipul autorizaţiei de instalator autorizat de gaze naturale;

f) extras din Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor (care se completează la nivelul operatorului economic şi se transmite la inspectoratul teritorial de muncă potrivit normelor în vigoare), datat şi semnat de reprezentantul legal al solicitantului de autorizaţie, din care să rezulte calitatea de angajaţi a persoanelor din structura de personal, sau, după caz, copia certificată pentru conformitate a contractelor de prestări de servicii încheiate cu acestea;

g) declaraţie pe propria răspundere, în original, a reprezentantului legal al operatorului economic, prin care acesta angajează răspunderea operatorului economic cu privire la menţinerea dotării tehnico-materiale minime şi asigurarea structurii minime de personal autorizat, la momentul încheierii de contracte pentru desfăşurarea unei/unor activităţi permise conform tipului de autorizaţie deţinut şi pe toată durata desfăşurării efective a acestor activităţi; declaraţia se întocmeşte în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1;”.

6. La articolul 4 alineatul (1), literele h) şi j) se abrogă.

7. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru operatorii economici persoane juridice străine, înregistrate într-un stat membru al UE/Spaţiului Economic European sau în Elveţia, sunt acceptate şi documente emise întocmite într-un scop echivalent sau din care reiese clar că cerinţa respectivă este îndeplinită, în traducere necertificată.”

8. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot transmite în format electronic, certificate cu semnătură electronică ce aparţine solicitantului, prin intermediul unui portal pus la dispoziţie de ANRE în acest scop.”

9. La articolul 5, partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Pentru autorizaţia destinată proiectării conductelor de alimentare din amonte şi a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării de gaze naturale, tip PPI, operatorii economici prezintă documentele prevăzute la art. 4, însoţite de următoarele:

a) document din care să reiasă că structura minimă de personal prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. g) cuprinde un număr de minimum 2 instalatori autorizaţi, tip PGT; unul dintre instalatorii autorizaţi trebuie să deţină experienţă în activitatea de proiectare pentru acest tip de obiective de minimum 7 ani şi să fie absolvent cu studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti, având rol de coordonare a activităţii;”.

10. La articolul 6, partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Pentru autorizaţia destinată proiectării sistemelor de transport, sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, sistemelor de distribuţie închise, precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regim de înaltă presiune, tip PT, operatorii economici prezintă documentele prevăzute la art. 4, însoţite de următoarele:

a) document din care să reiasă că structura minimă de personal prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. g) cuprinde un număr de minimum 2 instalatori autorizaţi, tip PGT; unul dintre instalatorii autorizaţi trebuie să deţină experienţă în activitatea de proiectare pentru acest tip de obiective de minimum 7 ani şi să fie absolvent cu studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti, având rol de coordonare a activităţilor;”.

11. La articolul 7, partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Pentru autorizaţia destinată proiectării sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, a sistemelor de distribuţie închise ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune, precum şi a instalaţiilor aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan, tip PDSB, operatorii economici prezintă documentele prevăzute la art. 4, însoţite de următoarele:

a) document din care să reiasă că structura minimă de personal prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. g) cuprinde un număr de minimum 2 instalatori autorizaţi, tip PGD; unul dintre instalatorii autorizaţi trebuie să deţină experienţă în activitatea de proiectare pentru acest tip de obiective de minimum 5 ani şi să fie absolvent cu studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti, având rol de coordonare a activităţilor;”.

12. La articolul 8, partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Pentru autorizaţia destinată proiectării instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusă şi joasă presiune, tip PDIB, operatorii economici prezintă documentele prevăzute la art. 4, însoţite de următoarele:

a) document din care să reiasă că structura minimă de personal prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. g) cuprinde un număr de minimum 2 instalatori autorizaţi, tip PGIU; unul dintre instalatorii autorizaţi trebuie să deţină experienţă în activitatea de proiectare în domeniul gazelor naturale de minimum 5 ani şi să fie absolvent cu studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti, având rol de coordonare a activităţilor;”.

13. La articolul 9, partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Pentru autorizaţia destinată proiectării instalaţiilor aferente activităţii de producere/stocare a gazelor naturale comprimate/gazelor naturale comprimate pentru vehicule GNC/GNCV, tip PGNC, se prezintă documentele prevăzute la art. 4, însoţite de următoarele:

a) document din care să reiasă că structura minimă de personal prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. g) cuprinde minimum un instalator autorizat, tip PGNC; instalatorul autorizat trebuie să deţină experienţă în activitatea de proiectare în domeniul gazelor naturale de minimum 5 ani şi să fie absolvent cu studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti, având rol de coordonare a activităţilor;”.

14. La articolul 10, partea introductivă şi literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Pentru autorizaţia destinată execuţiei conductelor de alimentare din amonte şi a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării de gaze naturale, tip EPI, se prezintă documentele prevăzute la art. 4, însoţite de următoarele:

a) document din care să reiasă că structura minimă de personal prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. g) cuprinde un număr de minimum 2 instalatori autorizaţi, tip EGT; unul dintre instalatorii autorizaţi trebuie să deţină experienţă în activitatea de execuţie pentru acest tip de obiective de minimum 5 ani şi să fie absolvent cu studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti, având rol de coordonare a activităţilor;

.....................................................................................................................

c) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, din care să reiasă existenţa, în cadrul structurii de personal, a unui responsabil cu tehnologia sudării atestat de către un organism abilitat, conform reglementărilor în vigoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în original;”.

15. La articolul 10, litera b) se abrogă.

16. La articolul 11, partea introductivă şi literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Pentru autorizaţia destinată execuţiei sistemelor de transport, sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, sistemelor de distribuţie închise, precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de presiune înaltă, tip ET, se prezintă documentele prevăzute la art. 4, însoţite de următoarele:

a) document din care să reiasă că structura minimă de personal prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. g) cuprinde un număr de minimum 2 instalatori autorizaţi, tip EGT; unul dintre instalatorii autorizaţi trebuie să deţină experienţă în activitatea de execuţie pentru acest tip de obiective de minimum 5 ani şi să fie absolvent cu studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti, având rol de coordonare a activităţilor;

.....................................................................................................................

c) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, din care să reiasă existenţa, în cadrul structurii de personal, a unui responsabil cu tehnologia sudării atestat de către un organism abilitat, conform reglementărilor în vigoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în original;”.

17. La articolul 11, litera b) se abrogă.

18. La articolul 12, partea introductivă şi literele a), d) şi e) sa modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Pentru autorizaţia destinată execuţiei sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, a sistemelor de distribuţie închise ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune, precum şi a instalaţiilor aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan, tip EDSB, se prezintă documentele prevăzute la art. 4, însoţite de următoarele:

a) document din care să reiasă că structura minimă de personal prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. g) cuprinde un număr de minimum 2 instalatori autorizaţi, tip EGD; unul dintre instalatorii autorizaţi trebuie să deţină experienţă în activitatea de execuţie pentru acest tip de obiective de minimum 3 ani şi să fie absolvent cu studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti, având rol de coordonare a activităţilor;

.....................................................................................................................

d) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, din care să reiasă existenţa, în cadrul structurii de personal, a unui responsabil cu tehnologia sudării atestat de către un organism abilitat, conform reglementărilor în vigoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în original;

e) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, care să ateste dreptul operatorului economic de proprietate/folosinţă a aparatelor de sudare, atât pentru procedeul de sudare cap la cap, cât şi pentru procedeul prin electrofuziune; aparatele de sudare trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale de calitate, conform legislaţiei în vigoare, şi să deţină verificarea tehnică periodică în termen de valabilitate;”.

19. La articolul 12, literele b) şi c) se abrogă.

20. La articolul 13, partea introductivă şi literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Pentru autorizaţia destinată execuţiei instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusă şi joasă presiune, tip EDIB, se prezintă documentele prevăzute la art. 4, însoţite de următoarele:

a) document din care să reiasă că structura minimă de personal prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. g) cuprinde un număr de minimum 2 instalatori autorizaţi, tip EGIU; unul dintre instalatorii autorizaţi trebuie sa deţină experienţa în activitatea de execuţie pentru acest tip de obiective de minimum 3 ani şi să fie absolvent cu studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti, având rol de coordonare a activităţilor;

.....................................................................................................................

e) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, prin care acesta angajează răspunderea operatorului economic cu privire la exploatarea instalaţiilor de utilizare ce funcţionează în regim de înaltă presiune şi a instalaţiilor industriale de utilizare a gazelor naturale, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.”

21. La articolul 14, partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Pentru autorizaţia destinată execuţiei instalaţiilor aferente activităţii de producere/stocare a gazelor naturale comprimate/gazelor naturale comprimate pentru vehicule GNC/GNCV, tip EGNC, se prezintă documentele prevăzute la art. 4, însoţite de următoarele:

a) document din care să reiasă că structura minimă de personal prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. g) cuprinde minimum un instalator autorizat, tip EGNC; instalatorul autorizat trebuie să deţină experienţă în activitatea de execuţie de minimum 3 ani în domeniul gazelor naturale şi să fie absolvent cu studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti, având rol de coordonare a activităţilor;”.

22. La articolul 15, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii la ANRE, în copie, care să cuprindă informaţii de identificare ale persoanei fizice autorizate, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, domeniul de activitate pentru care se solicită autorizaţia;”.

23. Articolul 16 se abrogă.

24. La articolul 18, alineatul (4) se abrogă.

25. La articolul 18, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) şi (10), cu următorul cuprins:

„(9) La expirarea termenului prevăzut la alin. (7) lit. d), operatorul economic depune la ANRE documentele solicitate, însoţite de o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legai, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.

(10) Odată cu depunerea documentelor prevăzute la alin. (9), operatorul economic achită 50% din tariful de autorizare/ prelungire, stabilit în conformitate cu prevederile ordinului preşedintelui ANRE cu privire la aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.”

26. La articolul 20, alineatul (4) se abrogă.

27. La articolul 20, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6) în situaţia în care operatorul economic nu respectă termenele prevăzute la alin. (3) şi (4), ANRE, prin direcţia de specialitate, notifică operatorul economic în acest sens, în termen de 5 zile lucrătoare.”

28. La articolul 20, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (61) şi (62), cu următorul cuprins:

„(61) Dacă solicitantul nu transmite toate completările/clarificările în termen de maximum 6 luni de la data înregistrării cererii, aceasta se clasează şi ca urmare va fi scoasa din evidenţa ANRE, solicitantul fiind informat printr-o adresă.

(62) în situaţia prevăzută la alin. (6), dacă solicitantul depune o nouă cerere pentru acordarea aceluiaşi tip de autorizaţie în termen de 30 de zile de la clasarea cererii, prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (5), solicitantul achită doar un procent de 50% din tariful de autorizare/prelungire, stabilit în conformitate cu prevederile ordinului preşedintelui ANRE cu privire la aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.”

29. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:

„Art. 241. - (1) Operatorul economic care preia activitatea ce face obiectul unei autorizaţii, ca urmare a reorganizării prin fuziune, divizare, transfer de activităţi, a operatorului economic titular al respectivei autorizaţii, în cazul în care doreşte continuarea activităţilor supuse autorizării, este obligat să solicite acordarea unei noi autorizaţii pe numele său în termen de maximum 30 de zile de la data la care transferul devine efectiv sau, după caz, de la data înmatriculării în registrul comerţului a noului operator economic înfiinţat.

(2) La cererea de acordare a noii autorizaţii solicitantul anexează documente justificative din care să reiasă reorganizarea titularului de autorizaţie, respectiv înfiinţarea noului operator economic şi documentaţia prevăzută de regulament pentru obţinerea respectivului tip de autorizaţie.

(3) Operatorul economic care preia activitatea ce face obiectul unei autorizaţii valabile poate presta acea activitate până la obţinerea unei autorizaţii pe numele său, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data la care transferul devine efectiv sau, după caz, de la data înmatriculării în registrul comerţului a noului operator economic înfiinţat, cu respectarea condiţiilor de valabilitate asociate tipului respectiv de autorizaţie.”

30. La articolul 25, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) La sesizarea transmisă de o terţă persoană sau la constatarea de către ANRE din oficiu, ANRE poate decide suspendarea unei autorizaţii în următoarele situaţii:

a) în cazul în care se constată că titularul de autorizaţie încalcă în mod repetat o obligaţie prevăzută în anexele nr. 7,8 sau 10. Prin «mod repetat» se înţelege cel puţin de două ori într-o perioadă de un an pentru aceeaşi obligaţie;

b) în cazul în care titularul de autorizaţie nu a respectat o măsură de conformare dispusă de AN RE cu privire la îndeplinirea unei obligaţii care îi revine în această calitate;

c) dacă gradul de satisfacţie anual al beneficiarilor se situează, în ultimii 3 ani consecutivi de valabilitate a autorizaţiei, sub valorile de referinţă stabilite de ANRE în anexa nr. 16.”

31. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) La solicitarea titularului de autorizaţie, la sesizarea transmisă de o terţă persoană sau la constatarea de către ANRE din oficiu, ANRE poate decide retragerea autorizaţiei/ autorizaţiilor în următoarele situaţii:

a) în cazul falimentului titularului sau radierii acestuia din registrul comerţului; aceste situaţii se aduc la cunoştinţa ANRE de către titularul de autorizaţie, în termen de 10 zile de la data apariţiei lor, împreună cu cererea de retragere a autorizaţiei şi documente care confirmă, după caz, falimentul sau radierea titularului de autorizaţie;

b) în cazul în care titularul unei autorizaţii care a fost suspendat de ANRE şi, pe durata suspendării, nu a îndeplinit întocmai si/sau la termen o măsură de conformare dispusă de ANRE;

c) în cazul în care titularul unei autorizaţii care a fost suspendat de ANRE desfăşoară, pe durata suspendării, activităţi sau lucrări care intră în domeniul de competenţe aferente autorizaţiei suspendate;

d) în situaţia prevăzută în cuprinsul art. 241 alin, (1), în care operatorul economic titular de autorizaţie transferă unui alt operator economic activitatea ce face obiectul unei autorizaţii valabile;

e) la cererea motivată a titularului de autorizaţie.”

32. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Este interzisă realizarea de activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor/ instalaţiilor din domeniul gazelor naturale de către persoane juridice sau persoane fizice care nu deţin autorizaţia corespunzătoare tipului de lucrări realizate.

(2) Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentului regulament sau a condiţiilor de valabilitate a autorizaţiei/autorizaţiilor se sancţionează potrivit dispoziţiilor Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.”

33. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu următorul cuprins:

„Art. 291. - Deciziile cu privire la acordarea, refuzul acordării, modificarea, suspendarea sau retragerea autorizaţiilor pot fi atacate în contencios administrativ.”

34. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 321, cu următorul cuprins:

„Art. 321. - (1) ANRE pune la dispoziţie, pe bază de cerere scrisă, oricare dintre documentele elaborate în vederea soluţionării unei cereri cu privire la acordarea, modificarea, suspendarea sau retragerea unei autorizaţii.

(2) Nu pot face obiect al accesului public documentele care conţin date şi informaţii care sunt secrete în conformitate cu legislaţia specifică, date şi informaţii confidenţiale sau informaţii sensibile comercial, a căror difuzare poate aduce prejudicii unor persoane fizice/juridice sau unor instituţii/autorităţi publice.”

35. La articolul 34, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) instalaţiilor de utilizare industrială a gazelor naturale se realizează de către operatori economici titulari ai autorizaţiilor tip EDIB;”.

36. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - Activităţile specifice privind recepţia tehnică a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale se realizează de către operatori economici, prin intermediul instalatorilor autorizaţi care deţin experienţă în activitatea de execuţie de minimum 3 ani.”

37. După articolul 35 se Introduce un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:

„Art. 351. - (1) Pe pagina de internet a ANRE se publică:

a) Lista deciziilor de acordare/refuz de acordare a autorizaţiilor;

b) Lista deciziilor de modificare a autorizaţiilor;

c) Lista deciziilor de suspendare/retragere a autorizaţiilor;

d) Lista cererilor de autorizare refuzate sau clasate;

e) Lista autorizaţiilor în vigoare, a celor suspendate, cu precizarea perioadei de suspendare, precum şi a celor retrase.

(2) ANRE poate publica, pe portalul propriu, datele şi informaţiile cuprinse în listele transmise de operatorii economici autorizaţi potrivit obligaţiei prevăzute în anexa nr. 7 pct. 21, anexa nr. 8 pct. 22, anexa nr. 10 pct. 21, precum şi valorile gradului de satisfacţie a beneficiarilor contractelor finalizate de titularii de autorizaţii.”

38. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezentul regulament,”

39. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

40. Anexele nr. 2 şi 3 se abrogă.

41. La anexa nr. 7, punctele 7 şi 10 se abrogă.

42. La anexa nr. 7, punctele 11, 16 şi 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„11. Titularul are obligaţia să asigure structura minimă de personal autorizat, la momentul încheierii de contracte pentru desfăşurarea unei/unor activităţi permise conform tipului de autorizaţie deţinut şi pe toată durata desfăşurării efective a acestor activităţi.

.....................................................................................................................

16. Titularul are obligaţia să menţină documentele/ documentaţiile elaborate pentru o perioadă de minimum 10 ani în format fizic sau electronic şi în format electronic pentru restul duratei de existenţă a societăţii.

17. Titularul are obligaţia să furnizeze corect şi complet, în termenul precizat de ANRE, datele şi informaţiile solicitate, inclusiv notificările şi raportările prevăzute în regulament.”

43. La anexa nr. 7, după punctul 19 se introduc şase noi puncte, punctele 20-25, cu următorul cuprins:

„20. Titularul are obligaţia să afişeze la sediul societăţii autorizaţia emisă de ANRE.

21. Titularul are obligaţia să transmită la ANRE anual, până la data împlinirii fiecărui an de valabilitate a autorizaţiei, în format electronic, la adresa autorizare.gaze@anre.ro, o listă a contractelor aferente lucrărilor de proiectare, execuţie sau exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale încheiate în ultimele 12 luni şi a celor finalizate în ultimele 12 luni, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 la regulament; la cererea ANRE se transmit, în termen de 10 zile de la comunicarea solicitării, copii ale aprecierilor pentru fiecare lucrare finalizată, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 15 la regulament, semnate de către beneficiar.

22. Titularul are dreptul să subcontracteze lucrări de proiectare pentru obiective/sisteme/instalaţii din domeniul gazelor naturale numai către un titular de autorizaţie ce are competenţe corespunzătoare tipurilor de lucrări pe care le subcontractează.

23. Titularul are obligaţia să permită accesul reprezentanţilor AN RE pentru realizarea de controale/inspecţii/verificări, în conformitate cu reglementările în vigoare.

24. Titularul are obligaţia să instituie şi să menţină un sistem de înregistrare şi soluţionare privind reclamaţiile făcute la adresa sa de către clienţi, în legătură cu modul în care îşi desfăşoară activităţile pentru care este autorizat şi să transmită, la cererea ANRE, informaţii privind reclamaţiile înregistrate şi modul lor de soluţionare.

25. Titularul are obligaţia să menţină sistemul de management al calităţii certificat pe toată perioada de valabilitate a autorizaţiei, la nivelul celui corespunzător tipului de autorizaţie deţinut.”

44. La anexa nr. 8, punctele 7 şi 10 se abrogă.

45. La anexa nr. 8, punctele 11, 16 şi 18 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„11. Titularul are obligaţia să asigure structura minimă de personal autorizat, la momentul încheierii de contracte pentru desfăşurarea unei/unor activităţi permise conform tipului de autorizaţie deţinut şi pe toată durata desfăşurării efective a acestor activităţi.

.....................................................................................................................

16. Titularul are obligaţia să menţină documentele/ documentaţiile aferente lucrărilor executate pentru o perioadă de minimum 10 ani în format fizic sau electronic şi în format electronic pentru restul duratei de existenţă a societăţii.

.....................................................................................................................

18. Titularul are obligaţia să furnizeze corect şi complet, în termenul precizat de ANRE, datele şi informaţiile solicitate, inclusiv notificările şi raportările prevăzute în regulament.”

46. La anexa nr. 8, după punctul 20 se introduc şapte noi puncte, punctele 21-27, cu următorul cuprins:

„21. Titularul are obligaţia să afişeze la sediul societăţii autorizaţia emisă de ANRE.

22. Titularul are obligaţia să transmită la ANRE anual, până la data împlinirii fiecărui an de valabilitate a autorizaţiei, în format electronic, la adresa autorizare.gaze@anre.ro, o listă a contractelor aferente lucrărilor de proiectare, execuţie sau exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale încheiate în ultimele 12 luni şi a celor finalizate în ultimele 12 luni, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 la regulament; la cererea ANRE se transmit, în termen de 10 zile de la comunicarea solicitării, copii ale aprecierilor pentru fiecare lucrare finalizată, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 15 la regulament, semnate de către beneficiar.

23. Titularul are dreptul să subcontracteze lucrări de proiectare pentru obiective/sisteme/instalaţii din domeniul gazelor naturale numai către un titular de autorizaţie ce are competenţe corespunzătoare tipurilor de lucrări pe care le subcontractează.

24. Titularul are obligaţia să permită accesul reprezentanţilor ANRE pentru realizarea de controale/inspecţii/verificări, în conformitate cu reglementările în vigoare.

25. Titularul ce realizează lucrări de execuţie pentru obiective/sisteme/instalaţii din domeniul gazelor naturale trebuie să execute aceste lucrări doar pe baza unor documentaţii de proiectare elaborate de operatori economici autorizaţi şi verificate de persoane autorizate ca verificator de proiecte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

26. Titularul are obligaţia să instituie şi să menţină un sistem de înregistrare şi soluţionare privind reclamaţiile făcute la adresa sa de către clienţi, în legătură cu modul în care îşi desfăşoară activităţile pentru care este autorizat şi să transmită, la cererea ANRE, informaţii privind reclamaţiile înregistrate şi modul lor de soluţionare.

27. Titularul are obligaţia să menţină sistemul de management al calităţii certificat pe toată perioada de valabilitate a autorizaţiei, la nivelul celui corespunzător tipului de autorizaţie deţinută.”

47. Anexa nr. 9 se abrogă.

48. La anexa nr. 10, punctul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„17. Titularul are obligaţia să menţină documentele/ documentaţiile aferente lucrărilor efectuate pentru o perioadă de minimum 10 ani în format fizic sau electronic şi în format electronic pentru restul duratei de existenţă a societăţii.”

49. La anexa nr. 10, după punctul 20 se introduc trei noi puncte, punctele 21-23, cu următorul cuprins:

„21. Titularul are obligaţia să transmită la ANRE anual, până la data împlinirii fiecărui an de valabilitate a autorizaţiei, în format electronic, la adresa autorizare.gaze@anre.ro, o listă a contractelor aferente lucrărilor de racordare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, cu un debit nominal de maxim 3 mc/h, în sensul executării lucrărilor de demontare/ înlocuire/montare a racordurilor flexibile prin intermediul cărora se realizează alimentarea cu gaze naturale, încheiate în ultimele 12 luni şi a celor finalizate în ultimele 12 luni, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 la regulament; la cererea ANRE se transmit, în termen de 10 zile de la comunicarea solicitării, copii ale aprecierilor pentru fiecare lucrare finalizată, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 15 la regulament, semnate de către beneficiar.

22. Titularul are obligaţia să permită accesul reprezentanţilor ANRE pentru realizarea de controale/inspecţii/verificări, în conformitate cu reglementările în vigoare.

23. Titularul are obligaţia să instituie şi să menţină un sistem de înregistrare şi soluţionare privind reclamaţiile făcute la adresa sa de către clienţi, în legătură cu modul în care îşi desfăşoară activităţile pentru care este autorizat şi să transmită, la cererea ANRE, informaţii privind reclamaţiile înregistrate şi modul lor de soluţionare.”

50. După anexa nr. 11 se introduc cinci noi anexe, anexele nr. 12-16, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2-6, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 7 decembrie 2016.

Nr. 103.

 

- Model –

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul, ..........................................,cod numeric personal .........................................., posesor al actului de identitate seria ........ nr. . .........................................., eliberat la data .........................................., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic .........................................., declar pe propria răspundere că:

1. pe toată durata de valabilitate a autorizaţiilor acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), mă angajez să deţin structura minimă de personal autorizat, la momentul încheierii de contracte pentru desfăşurarea unei/unor activităţi permise conform tipului de autorizaţie deţinut şi pe toată durata desfăşurării efective a acestor activităţi;

2. mă angajez ca, pentru executarea îmbinărilor nedemontabile, să închei un contract de prestări de servicii cu un operator economic autorizat, conform reglementărilor în vigoare, de către organismul abilitat sau să efectuez cu personalul propriu în baza autorizaţiilor emise, conform reglementărilor în vigoare, de către organismul abilitat; mă voi asigura că se vor utiliza echipamentele de sudare specifice tipului de material tubular utilizat, iar echipamentele utilizate vor îndeplini cerinţele esenţiale de calitate, conform legislaţiei în vigoare, şi vor deţine verificarea tehnică periodică în termen de valabilitate;

3. mă angajez ca, la întocmirea elementelor specifice din cadrul documentaţiei de proiectare care prevăd folosirea elementelor de automatizare, să recurg la serviciile unui inginer specialist în automatizări pentru asigurarea cerinţelor de calitate şi siguranţă prevăzute de legislaţie;

4. mă angajez ca, în situaţia în care va fi desfăşurată activitatea de exploatare a unei instalaţii industriale de utilizare a gazelor naturale cu regim de înaltă presiune, să angajez un instalator autorizat tip EGT;

5. mă angajez ca, în cadrul structurii de personal, să am încadrat pentru lucrări care impun acest lucru un responsabil cu tehnologia sudării atestat de către un organism abilitat, conform reglementărilor în vigoare;

6. mă angajez ca, în toate contractele de prestări servicii încheiate cu beneficiarii, să acord acestora o garanţie pentru lucrările executate de minimum 2 ani;

7. mă angajez să dispun verificarea îmbinărilor nedemontabile executate prin intermediul unui laborator autorizat pentru control nedistructiv al sudurilor, în scopul asigurării cerinţelor esenţiale de calitate şi de siguranţă prevăzute de legislaţia specifică, în conformitate cu specificaţiile din documentaţia tehnică de execuţie;

8. În cadrul operatorului economic există dotarea tehnico-materială minimă necesară desfăşurării activităţilor pentru care solicit autorizaţie, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale şi a condiţiilor-cadru de valabilitate aferente autorizaţiilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

9. toate dotările tehnico-materiale prevăzute în lista de mai jos se află în proprietatea operatorului economic sau sunt închiriate, conform informaţiilor prezentate mai jos şi pot fi verificate de ANRE;

10. aparatele de măsurare, încercare şi verificare, care sunt supuse controlului metrologic legal şi care fac parte din dotarea tehnico-materială a operatorului economic pe care îl reprezint, respectă prevederile legale în domeniul metrologic.

 

Listă cuprinzând dotarea pentru desfăşurarea activităţii de ............................................................. (se va completa activitatea pentru care se solicită autorizarea)

 

Nr. crt.

Dotare

Nr. buc.

În proprietate/ închiriate de la

1.

Spaţii tehnologice/nontehnologice. Birou, atelier

 

 

2.

Utilaje

 

 

3.

Scule, dispozitive

 

 

4.

Aparate de măsură, încercare, verificare

 

 

5.

Birotică, hardware, software

 

 

 

Calculator desktop/laptop

 

 

 

Imprimantă A3

 

 

 

Copiator/Multifuncţional A4- A3

 

 

 

Soft specializat cu licenţă (Autocad etc.)

 

 

 

Nr. crt.

Denumire echipament

Buc.

Nr. crt.

Denumire echipament

Buc.

 

Autoturism

 

 

Compresor 0-12 bar

 

 

Autocamion/autobasculantă

 

 

Menghine instalaţii

 

 

Autoutilitară

 

 

Generator curent electric

 

 

încărcător frontal

 

 

Detector portabil gaze

 

 

Miniexcavator

 

 

Polizor unghiular

 

 

Buldoexcavator

 

 

Rampă probe presiune

 

 

Excavator cu şenile

 

 

Trusă de filetat manuală/electrică

 

 

Aparat de sudură electric

 

 

Maşină de găurit cu carotă

 

 

Instrumente de măsură/ruletă/ Telemetru cu laser

 

 

Maşină pentru tăiat asfalt

 

 

Rotopercutor electric

 

 

Pichamăr electric/pneumatic

 

 

Trusă instalator

 

 

Placă vibratoare

 

 

Trusă de filetat

 

 

Aparat de sudură electrofuziune

 

 

Motopompă

 

 

Lansator conducte

 

 

Mai-compactor

 

 

Trusă chei fixe

 

 

Trusă sudură oxiacetilenică

 

 

 

 

 

Scară aluminiu minimum 6 m

 

 

 

 

 

Totodată, declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate mai sus sunt conforme cu realitatea şi că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii.

 

Data ..........................................

Semnătura reprezentantului legal (în original) şi ştampila operatorului economic

.......................................................

 

NOTĂ:

În declaraţia depusă la documentaţie, solicitanţii vor prelua tezele specifice, în conformitate cu cerinţele fiecărui articol, în funcţie de tipul de autorizaţie solicitat.

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 12 la regulament)

 

- Model –

 

CERERE

de confirmare a dreptului de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, execuţie sau exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale în România

 

Către

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

 

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul, .........................................., posesor al actului de identitate/paşaportului seria ....... nr. .........................................., eliberat de .........................................., la data .........................................., în calitate de .........................................., (administrator/director general etc.), reprezentant legal al operatorului economic .........................................., cu sediul social în statul (membru al UE/SEE/Elveţia) .........................................., adresa (completă a sediului social) .................................................................,

solicit confirmarea dreptului de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de proiectare, execuţie sau exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale în România, în limitele competenţelor acordate de următorul tip de autorizaţie/următoarele tipuri de autorizaţii:

...........................................................................................................,

(se vor menţiona tipurile de autorizaţii corespunzătoare).

Cererea este însoţită de documentele precizate în opis.

Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint:

a) este înmatriculat în registrul comerţului cu nr. ..........................................;

b) are codul de înregistrare fiscală nr. ..........................................; şi

c) contul nr. .........................................., deschis la Banca.......................................... (denumirea/localizarea băncii unde este deschis contul).

În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat direct, la sediul operatorului economic, precum şi la nr. telefon fix .........................................., nr. de fax .........................................., nr. telefon mobil .........................................., sau prin împuternicit: .........................................., la nr. telefon fix .........................................., nr. de fax .........................................., nr. telefon mobil .........................................., (se anexează împuternicire notarială sau avocaţială întocmită în condiţiile legii).

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor transmise.

 

Data ..........................................

Semnătura reprezentant legal (în original)

 

......................................................................

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 13 la regulament)

 

- Model –

 

Conţinutul-cadru al unei adresa de confirmare emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

 

În considerarea solicitării depuse la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) cu nr. ..................../ ......................................... [zz.ll.aaaa] şi a documentelor prezentate de solicitant, constatând îndeplinirea de către acesta a condiţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a), b) şi e) din Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale şi condiţiile-cadru de valabilitate aferente autorizaţiilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezenta

 

CONFIRMARE

 

prin care se recunoaşte dreptul .............................................. [denumirea solicitantului],

având datele de identificare ........................................................... [nr. de înregistrare în registrul comerţului, nr. fiscal etc.], de a presta în România servicii transfrontaliere de realizare de lucrări de proiectare, execuţie sau exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale în România, în limitele competenţelor acordate de următorul tip de autorizaţie/următoarele tipuri de autorizaţii:

...........................................................................................................................................................................................

[tip/tipuri autorizaţii conform tabelului nr. 1 din Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale şi condiţiile-cadru de valabilitate aferente autorizaţiilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015, cu modificările şi completările ulterioare]

pe o durată cuprinsă de la data prezentei confirmări şi până la data de .............................................. [zz.ll.aaaa]

Pe durata de valabilitate a prezentei confirmări, .............................................. [denumirea solicitantului] are drepturile şi obligaţiile prevăzute în Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale şi condiţiile-cadru de valabilitate aferente autorizaţiilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în orice altă reglementare aplicabilă aprobată de ANRE.

Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare de către .............................................. [denumirea solicitantului]a obligaţiilor impuse de lege în desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul autorizaţiei/autorizaţiilor prevăzute mai sus nu atrage răspunderea penală, civilă, contravenţională, administrativă sau materială a ANRE, iar emiterea prezentei confirmări nu conduce la transferul de responsabilităţi către ANRE şi nici nu îl exonerează pe .............................................. [denumirea solicitantului] de obligaţiile ce îi revin.

 

Data emiterii ..............................................

Preşedinte,

 

ANEXA Nr. 4

(Anexe nr. 14 la regulament)

 

 

LISTA

lucrărilor realizate de titularul de autorizaţie în perioada

......................... - .......................

 

[zz.ll.aaaa]             [zz.ll.aaaa]

 

Nr. crt.

Contract nr. .............

Lucrări/Servicii ce fac obiectul contractului

(descriere succintă)

Beneficiar

(parte a contractului)

Data încheierii contractului

Data finalizării contractului

Apreciere contract finalizat

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

........

 

 

 

 

 

 

Gradul de satisfacţie anual (media aritmetică a valorilor gradului de satisfacţie al contractelor finalizate în perioada de referinţă):

 

NOTĂ:

În tabel se trec atât contractele încheiate de titularul de autorizaţie în perioada menţionată, cât şi cele încheiate anterior, care se finalizează în perioada respectivă.

 

ANEXA Nr. 5

(Anexe nr. 15 la regulament)

 

- Model –

 

Formular de apreciere privind calitatea lucrărilor realizate/serviciilor prestate de un titular de autorizaţie

 

Titular autorizaţie ..............................................., cu sediul în localitatea .............................................., str. .............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul .............................................., înregistrat la oficiul registrului comerţului sub nr. .............................................. având codul unic de înregistrare nr. ..............................................

Contract nr. .............................................. din .............................................. pentru lucrări/servicii realizate/prestate conform competenţelor prevăzute de Autorizaţia nr. .............................................. tip .......................

Beneficiar contract ..............................................

 

Nr.

Indicator

Apreciere grad satisfacţie aferent indicatorului ........................ (puncte]

Se încercuieşte punctajul care indică măsura satisfacţiei beneficiarului.

(1 = cel mai puţin mulţumit; 10 = foarte mulţumit)

1

Sunteţi mulţumit de durata lucrărilor/serviciilor în raport cu prevederile contractuale?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Sunteţi mulţumit de numărul şi pregătirea personalului alocat lucrărilor/serviciilor contractate?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

Sunteţi mulţumit de disponibilitatea şi calitatea dotărilor materiale, materialelor şi componentelor utilizate, respectiv a documentelor elaborate?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

Sunteţi mulţumit de timpul şi modul de rezolvare a solicitărilor punctuale adresate titularului de autorizaţie sau personalului acestuia?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

Sunteţi mulţumit de calitatea globală a lucrărilor realizate sau a serviciilor prestate?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Grad de satisfacţie (aferent contractului):

(media aritmetică a aprecierilor acordate indicatorilor)

.............................................. [puncte]

 

NOTĂ:

Formularul se completează de beneficiar în două exemplare, dintre care unul se predă titularului de autorizaţie, iar al doilea rămâne la beneficiar şi poate fi solicitat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în cazul unor acţiuni de control/investigaţii/verificări cu privire la activitatea titularului de autorizaţie.

 

Completat de

Luat la cunoştinţă

Reprezentantul legal al beneficiarului:

Reprezentantul legal al titularului de autorizaţie:

Numele şi prenumele ..............................................

Numele şi prenumele ..............................................

Semnătura (în original) ..............................................

Semnătura (în original) ..............................................

Data ..............................................

Data ..............................................

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 16 la regulament)

 

Indicatori de referinţă pentru aprecierea activităţii unui titular de autorizaţie

 

1. Pentru fiecare tip de autorizaţie deţinută de un titular de autorizaţie se calculează gradul de satisfacţie anual (pe perioade de 12 luni de la data acordării autorizaţiei), ca fiind media aritmetică a valorilor indicatorului gradul de satisfacţie cuprins în formularele de apreciere primite de la beneficiarii contractelor care s-au finalizat pe durata acelui an (celor 12 luni).

2. Gradul de satisfacţie anual trebuie să fie mai mare decât valorile-limită de referinţă din tabelul următor:

 

Tip autorizaţie

Valoarea-limită a gradului de satisfacţie anual [puncte]

PPI

6

PT

6

PDSB

6

PGNC

6

EPI

6,5

ET

6,5

EDSB

6,5

EDIB

6,5

EGNC

6,5

RPFA

6

 

3. În baza gradului de satisfacţie anual, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei calculează gradul de satisfacţie global al unui titular de autorizaţie, prin cumularea şi medierea tuturor valorilor anuale ale acestuia, pentru toate tipurile de autorizaţii deţinute de acel titular.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.