MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1027/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1027         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 21 decembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

947. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda” - Lot 1 secţiunea A, km 0 + 300-km 14 + 000

 

954. - Hotărâre privind transmiterea unor parcele de teren, fără construcţii, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în proprietatea publică a municipiului Bucureşti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.411. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

2.269. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Acordului încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 6 decembrie 2016 şi la Chişinău la 15 decembrie 2016, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind completarea Programului de cooperare pe anul 2016 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în baza articolului 1 paragraful 3 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară În baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele cinci protocoale adiţionale, precum şi în baza articolelor 1, 2 şi 3 din cel de-al doilea Protocol adiţional

 

2.852/2.237. - Ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor externe privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiei contractuale de consilier financiar bancar din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

 

2.874. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

15. - Lista partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 634/2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016

 

Rectificări la:

 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda” - Lot 1 secţiunea A, km 0 + 300-km 14 + 000

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş-Turda”, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş - Turda”- Lot 1 secţiunea A, km 0 + 300-km 14 + 000, potrivit hărţii topografice/planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda” - Lot 1 secţiunea A, km 0 + 300- km 14 + 000, prevăzut la art. 1. expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Alba Iulia şi Sebeş din judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirii pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,Autostrada Sebeş-Turda” - Lot 1 secţiunea A, km 0 + 300- km 14 + 000, prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Alba Iulia şi Sebeş din judeţul Alba, sunt în cuantum total de 229 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport rutier”, titlul 58 - „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”.

Art. 4. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 5. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate CU dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6. - Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 15 decembrie 2016.

Nr. 947.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, da către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda1 - Lot 1 Secţiunea A, km 0 + 300-km 14 + 000 pe raza localităţilor Alba Iulia şi Sebeş din judeţul Alba,

proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

U.A.T.

Numele proprietarului/ deţinătorului terenului

Tarlaua

Parcela

Categoria de folosinţă

Nr. cad./ Topo.

Nr. CF

Suprafaţa totală acte [mp]

Suprafaţa de

expropriat

[mp]

Suprafaţa construcţiei amprentă la sol [mp]

Intravilan/

Extravilan

Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii

nr. 25572010

(- lei -)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Alba

Alba Iulia

Serdean Maria

 

3175/1

ARABIL

8005

95354

2.000,00

158,00

 

extravilan

1.894,42

2

Alba

Alba Iulia

Municipiul Alba Iulia

 

3180/2

PĂŞUNE

 

90502

126.368,00

295,00

 

extravilan

708,00

3

Alba

Alba Iulia

Petrascu Nicolae

 

3464/137

ARABIL

 

 

8.200,00

462,00

 

extravilan

5.539,38

4

Alba

Alba Iulia

Popa Marta

 

3464/141

ARABIL

 

 

5.500,00

12,00

 

extravilan

143,88

5

Alba

Alba Iulia

Bunaci Elisabeta

 

3464/142

ARABIL

 

 

2.700,00

6,00

 

extravilan

71,94

6

Alba

Alba Iulia

Bocşa Florin

 

3464/142/A

ARABIL

 

 

18.809,00

1,00

 

extravilan

11,99

7

Alba

Alba Iulia

Dreghici Aurel

 

3464/66

ARABIL

 

 

2.700,00

75,00

 

extravilan

899,25

8

Alba

Alba Iulia

Sas Gheorghe

 

3464/67

ARABIL

 

 

5.500,00

121,00

 

extravilan

1.450,79

9

Alba

Alba Iulia

Romcea Rafila

 

3464/68

PĂŞUNE

 

 

5.500,00

216,00

 

extravilan

518,40

10

Alba

Alba Iulia

Udrea Maria, Jibetean Gheorghe

 

3464/69

PĂŞUNE

 

 

5.500,00

354,00

 

extravilan

849,60

11

Alba

Alba Iulia

Hategan Ana

 

3464/70

PĂŞUNE

 

 

2.700,00

165,00

 

extravilan

396,00

12

Alba

Alba Iulia

Taran Gheorghe

 

3464/71

ARABIL

 

 

5.500,00

207,00

 

extravilan

2.481,93

13

Alba

Alba Iulia

Logojan Ioan

 

3464/72

ARABIL

 

 

2.700,00

25,00

 

extravilan

299,75

14

Alba

Alba Iulia

Bera Ilie

 

3464/19

ARABIL

 

 

5.500,00

35,00

 

extravilan

419,65

15

Alba

Alba Iulia

Jibetean Ioan

 

3464/20

ARABIL

 

 

1.300,00

4,00

 

extravilan

47,96

16

Alba

Alba Iulia

Barbu Rafila

 

3460/5

ARABIL

 

 

2.700,00

35,00

 

extravilan

419,65

17

Alba

Alba Iulia

Barbu Nicolae

 

3228/35

ARABIL

 

 

5.500,00

20,00

 

extravilan

239,80

18

Alba

Alba Iulia

Bera Ana

 

3228/36

ARABIL

 

 

5.500,00

1.040,00

 

extravilan

12.469,60

19

Alba

Alba Iulia

Tatu Remus

 

3228/37

ARABIL

 

 

4.600,00

1.373,00

 

extravilan

16.462,27

20

Alba

Alba Iulia

Sas Maria

 

3228/38

ARABIL

 

 

5.500,00

748,00

 

extravilan

8.968,52

21

Alba

Alba Iulia

Spinean Iuliana

 

3228/39/1/1

ARABIL

9117/1

96656

2.539,00

243,00

 

extravilan

2.913,57

22

Alba

Alba Iulia

Stoia Ioan

 

3015/50

ARABIL

 

 

5.530,00

308,00

 

extravilan

3.692,92

23

Alba

Alba Iulia

Sas Gheorghe, Sas Rafila, Bacila Oniţă

 

3015/49

ARABIL

 

 

2.755,00

246,00

 

extravilan

2.949,54

24

Alba

Alba Iulia

Serdean Maria

 

3015/48

ARABIL

 

96704

2.755,00

227,00

 

extravilan

2.721,73

25

Alba

Alba Iulia

Moldovan Raveca

 

3015/47/2

ARABIL

 

 

2.755,00

207,00

 

extravilan

2.481,93

26

Alba

Alba Iulia

Moldovan Aurel

 

3015/47/1

ARABIL

 

 

2,755,00

186,00

 

extravilan

2.230,14

27

Alba

Alba Iulia

Muntean Elena

 

3015/46

ARABIL

 

 

3.054,00

167,00

 

extravilan

2.002,33

28

Alba

Alba Iulia

Muntean Maria

 

3015/45

ARABIL

 

 

2.755,00

115,00

 

extravilan

1.378,85

29

Alba

Alba Iulia

Muntean Gheorghe, Muntean Maria

 

3015/44

ARABIL

5309

95178

2.755,00

111,00

 

extravilan

1.330,89

30

Alba

Alba Iulia

Muntean Ioan, Barb Mihaela Celina, Barb Gheorghe

 

3015/43

ARABIL

5402

95399

2.755,00

122,00

 

extravilan

1.462,78

31

Alba

Alba Iulia

Stef Ana, Patrutiu Ioan, Hategan Maria

 

3015/42

ARABIL

5308

95177

5.510,00

306,00

 

extravilan

3.668,94

32

Alba

Alba Iulia

Pastiu Ioan

 

3015/41

ARABIL

5310

95172

2.755,00

182,00

 

extravilan

2.182,18

33

Alba

Alba Iulia

Sas Maria

 

3015/40

ARABIL

 

 

8.300,00

334,00

 

extravilan

4.004,66

34

Alba

Alba Iulia

Alexandru Sandel, Alexandru Iudita

 

3015/39

ARABIL

7635

97723

5,510,00

30,00

 

extravilan

359,70

35

Alba

Alba Iulia

Bocşa Gheorghe Florin

 

3004/1

NEPROD.

 

82225

32.573,00

331,00

 

extravilan

794,40

36

Alba

Alba Iulia

Pacurar Ştefan

 

3008/2/4

ARABIL

 

 

5.200,00

3.950,00

 

extravilan

47.360,50

37

Alba

Alba Iulia

Stanciu Ileana

 

3008/2/3

ARABIL

 

 

 

1.967,00

 

extravilan

23.584,33

38

Alba

Alba Iulia

S.C. Dalia Comp S R L.

 

 

ARABIL

6180/2

84735

 

18,00

 

Intravilan

1.426,50

39

Alba

Alba Iulia

S.C. Dalia Comp S.R.L.

 

 

ARABIL

6180/2

84735

 

10,00

 

Intravilan

792,50

40

Alba

Alba Iulia

S.C. Aloref  S.R.L.

 

 

ARABIL

 

98707

 

26,00

 

Intravilan

2.060,50

41

Alba

Alba Iulia

Oancea Nicolae, Oancea Angelica

 

 

Curţi, construcţii

 

92391

2.537,00

381,00

 

Intravilan

30.194,25

42

Alba

Alba Iulia

Popescu Marilena

 

2630/4

PĂŞUNE

8018

81554

9.100,00

162,00

 

extravilan

388,80

43

Alba

Alba Iulia

Oniciu Elvira

 

2628/31

ARABIL

 

 

12.800,00

942,00

 

extravilan

11.294,58

44

Alba

Alba Iulia

Muntean Pavel

 

2628/30

ARABIL

 

 

2.600,00

335,00

 

extravilan

4.016,65

45

Alba

Alba Iulia

Romosan Salomia

 

2628/28

ARABIL

 

 

4.700,00

76,00

 

extravilan

911,24

46

Alba

Alba Iulia

Crisan Petru

 

2621/36

ARABIL

 

 

3.300,00

1.193,00

 

extravilan

14.304,07

47

Alba

Alba Iulia

Rusu Emil, Ciociu Maria

 

2621/35

ARABIL

 

 

21.100,00

205,00

 

extravilan

2.457,95

48

Alba

Sebeş

Proprietar neidentificat*

 

179

ARABIL

 

 

 

79,00

 

extravilan

318,37

49

Alba

Sebeş

Proprietar neidentificat*

 

126

ARABIL

 

 

 

144,00

 

extravilan

580,32

50

Alba

Sebeş

Proprietar neidentificat*

 

127

FÂNEŢE

 

 

 

52,00

 

extravilan

209,56

51

Alba

Sebeş

Proprietar neidentificat*

 

126

ARABIL

 

 

 

24,00

 

extravilan

96,72

 

TOTAL

18.031,00

 

228.484,18


*) Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea „Proprietar neidentificat”, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor parcele de teren, fără construcţii, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în proprietatea publică a municipiului Bucureşti

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867-869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor parcele de teren alăturate, fără construcţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în proprietatea publică a municipiului Bucureşti, precum şi declararea acestora din bunuri de interes public naţional în bunuri de interes public local.

Art. 2. - După preluare, parcelele de teren transmise potrivit art. 1 se vor utiliza în scopul realizării managementului integrat al deşeurilor şi asigurării serviciului public de salubritate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti în termen de 10 ani de la data preluării acestora, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 323 din 31 octombrie 2016.

Art. 3. - În cazul în care nu este asigurată utilizarea parcelelor de teren conform scopului transmiterii şi nu este respectat termenul prevăzut la art. 2, acestea revin de drept în proprietatea publică a statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare,

Art. 4. - Predarea-preluarea parcelelor de teren transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Serviciul Român de Informaţii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare în cadrul anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Eduard Râul Hellvig

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 15 decembrie 2016.

Nr. 954.

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale parcelelor de teren, fără construcţii, care se transmit din proprietatea publică a statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în proprietatea publică a municipiului Bucureşti

 

Locul unde sunt situate parcelele

Persoana juridică de la care se transmit parcelele

Persoana juridică la care se transmit parcelele

Caracteristicile tehnice ale parcelelor

Număr

M.F.R/Cod de clasificare/ Denumire bun/Anul dobândirii

Valoarea de inventar

Nr. carte funciară şi nr. cadastral

Nr. tarla, nr. parcelă şi suprafaţa parcelei

Suprafaţă totală parcele

Municipiul Bucureşti, str. Chitila FN,

sectorul 1

Statul român, din administrarea Serviciului Român de Informaţii (CUI 4204305)

Municipiul

Bucureşti

Cartea funciară nr. 225500 Bucureşti, sectorul 1, nr. cadastral 225500

Tarlaua A912, parcela 11, în suprafaţă de 20.035 mp

110.133 mp

121.091/

8.19.01/

Teren/2002

5.153.195,72 lei

Cartea funciară nr. 225502 Bucureşti, sectorul 1, nr. cadastral 225502

Tarlaua A912, parcela 12, în suprafaţă de 5.000 mp

Cartea funciară nr. 225503 Bucureşti Sectorul 1, nr. cadastral 225503

Tarlaua A912, parcela 13, în suprafaţă de 5.000 mp

Cartea funciară nr. 225501 Bucureşti, sectorul 1, nr. cadastral 225501

Tarlaua A912, parcela 14, în suprafaţă de 29.998 mp

Cartea funciară nr. 225504 Bucureşti, sectorul 1, nr. cadastral 225504

Tarlaua A912, parcela 15, în suprafaţă de 15.000 mp

Cartea funciară nr. 225505 Bucureşti, sectorul 1, nr. cadastral 225505

Tarlaua A912, parcela 16, în suprafaţă de 10.000 mp

Cartea funciară nr. 225506 Bucureşti, sectorul 1, nr. cadastral 225506

Tarlaua A912, parcela 17, în suprafaţă de 15.000 mp

Cartea funciară nr. 225493 Bucureşti, sectorul 1, nr. cadastral 225499

Tarlaua A912, parcela 18, în suprafaţă de 5.100 mp

Cartea funciară nr. 225498 Bucureşti, sectorul 1, nr. cadastral 225498

Tarlaua A912, parcela 50, în suprafaţă de 5.000 mp

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 6.943 din 12 decembrie 2016 al Serviciului de medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 691 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 5 aprilie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

plivind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XVI« Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice» din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a titlului XVI «Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice» din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:

„NORME METODOLOGICE

de aplicare a titlului XVI «Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice» din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”

4. În anexă, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Personalul medical răspunde direct în situaţia în care s-a stabilit existenţa unui caz de malpraxis.”

5. În anexă, după articolul 5 se introduce un nou capitol, capitolul l1, cuprinzând articolul 51, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL 11

Răspunderea civilă a furnizorilor do servicii medicale, materiale sanitare, aparatură, dispozitive medicale şi medicamente

Art. 51. - Unităţile sanitare publice sau private, în calitate de furnizori de servicii medicale, răspund civil, potrivit dreptului comun, pentru prejudiciile produse în activitatea de prevenţie, diagnostic sau tratament, în situaţiile prevăzute la art. 655 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în solidar cu personalul medical angajat, pentru prejudiciile produse de acesta.”

6. În anexă, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Persoanele prevăzute la art. 657-659 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, răspund potrivit dispoziţiilor cuprinse în lege.”

7. În anexă, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Acordul scris al pacientului, necesar potrivit art. 660 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să conţină în mod obligatoriu cel puţin următoarele elemente:

a) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa pacientului;:

b) actul medical la care urmează a fi supus;

o) descrierea, pe scurt, a informaţiilor ce i-au fost furnizate de către medic, medicul dentist, asistentul medical/moaşă;

d) acordul exprimat fără echivoc pentru efectuarea actului medical;

e) semnătura şi data exprimării acordului.

(2) Acordul scris constituie anexă la documentaţia de evidenţă primară,

(3) În cazul pacientului minor, acordul scris se va obţine de la părinte ori de la reprezentantul legal sau, în lipsa acestora, de la ruda cea mai apropiată. Prin rudă cea mai apropiată în sensul prezentului alineat se înţelege rudele majore care însoţesc pacientul minor, până la al patrulea grad inclusiv.

(4) în cazul pacientului major lipsit de discernământ (conform deciziei comisiei de expertiză medico-legală psihiatrică), acordul scris se va obţine de la reprezentantul legai desemnat.

(5) în cazul pacientului major cu care medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa nu poate comunica în mod eficient, din pricina condiţiei medicale a pacientului la momentul la care este necesară exprimarea consimţământului, acordul scris se poate obţine de la soţul/soţia sau ruda majoră cea mai apropiată a pacientului. Prin mda cea mai apropiată se înţelege, în ordine, părintele, descendentul, rudele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.

(6) Pacientului care nu poate semna din pricina unei infirmităţi i se va solicita exprimarea verbală a consimţământului pentru actul medical, medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa urmând să facă o menţiune în acest sens pe formularul de consimţământ informat. Pacientului care nu ştie carte sau nu vede i se va citi cu voce tare textul acordului, va fi întrebat dacă acesta reprezintă voinţa sa, medicul/asistentul medical urmând să facă o menţiune în acest sens pe formularul de consimţământ informat.

(7) Acordul pacientului informat se exprimă în scris, prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

8. În anexă, la articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) în cazurile în care pacientul este lipsit de discernământ, iar medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa nu pot contacta reprezentantul legal, soţul/soţia sau ruda majoră cea mai apropiată, datorită situaţiei de urgenţă, şi nu se poate solicita nici autorizarea autorităţii tutelare, deoarece intervalul de timp până la exprimarea acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, sănătatea şi viaţa pacientului, persoana care a acordat îngrijirea va întocmi un raport scris ce va fi păstrat la foaia de observaţie a pacientului, prin completarea formularului Raport privind asistenţa medicală acordată în situaţii de urgenţă, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

9. După articolul 32 se introduc două noi anexe, anexele nr. 1 şi 2, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2016.

Nr. 1.411.

 

ANEXA Nr.1

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

Formular de exprimare a acordului pacientului informat

 

ACORDUL PACIENTULUI INFORMAT

 

1. Datele pacientului

Numele şi prenumele:

Domiciliul/reşedinţa:

2. Reprezentantul legal al pacientului*

Numele şi prenumele:

Domiciliul/Reşedinţa:

Calitatea:

3. Actul medical (descriere)

 

4. Au fost furnizate pacientului următoarele informaţii în legătură cu actul medical:

Da

Nu

Date despre starea de sănătate

 

 

Diagnostic

 

 

Prognostic

 

 

Natura şi scopul actului medical propus

 

 

Intervenţiile şi strategia terapeutică propuse

 

 

Beneficiile şi consecinţele actului medical, insistându-se asupra următoarelor:

 

 

Riscurile potenţiale ale actului medical, insistându-se asupra următoarelor;

 

 

Alternative viabile de tratament şi riscurile acestora, insistându-se asupra următoarelor:

 

 

Riscurile neefectuării tratamentului

 

 

Riscurile nerespectării recomandărilor medicale

 

 

 

Se utilizează în cazul minorilor şi majorilor fără discernământ (pentru art. 8 alin. (3)-(5) din normele metodologice).

 

 

 

DA

NU

5. Consimţământ pentru recoltare

Pacientul este de acord cu recoltarea, păstrarea şi folosirea produselor biologice.

 

 

6. Alte informaţii care au fost furnizate pacientului

 

 

Informaţii despre serviciile medicale disponibile

 

 

Informaţii despre identitatea şi statutul profesional al personalului care îl va trata*

 

 

Informaţii despre regulile/practicile din unitatea medicală, pe care trebuie să le respecte

 

 

Pacientul a fost încunoştinţat că are dreptul la o a două opinie medicală.

 

 

7. Pacientul doreşte să fie informat în continuare despre starea sa de sănătate.

 

 


* Identificat în tabelul cu personalul medical care îngrijeşte pacientul.

I) Subsemnatul, ................................................................ (numele şi prenumele pacientului/reprezentantului legal), declar că am înţeles toate informaţiile furnizate de către ................................................................ (numele şi prenumele medicului/asistentului medical) şi enumerate mai sus, că am prezentat medicului/asistentului medical doar informaţii adevărate şi îmi exprim acordul informat pentru efectuarea actului medical.

 

 

X ................................................................ Data: ........./........ /..................... Ora: .....................

Semnătura pacientului/reprezentantului legal care consimte informat la efectuarea actului medical

 

 

 

II) Subsemnatul pacient/Reprezentant legal, ................................................................, declar că am înţeles toate informaţiile furnizate de către ................................................................ (numele şi prenumele medicului/asistentului medical care a informat pacientul) şi enumerate mai sus, că mi s-au explicat consecinţele refuzului actului medical şi îmi exprim refuzul pentru efectuarea actului medical.

 

 

X ................................................................ Data: ........./........ /..................... Ora: .....................

Semnătura pacientului/reprezentantului legal care refuză efectuarea actului medical

 

 

 

 

Tabel cu personalul medical care îngrijeşte pacientul ................................................................ (numele şi prenumele pacientului)

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Statutul profesional

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

...

 

 

 

ANEXA Nr.: 2

(Anexa nr. 2 la nomele metodologice)

 

Formular de raport scris privind asistenţa medicală acordată în situaţii de urgenţă

 

RAPORT

privind asistenţa medicală acordată în situaţii de urgenţă

 

Echipa medicală (medici/asistenţi medicali)

Numele şi prenumele

Statutul profesional

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

.....

 

Data şi ora încheierii raportului:

 

Numele pacientului, domiciliul/reşedinţa (dacă sunt cunoscute):

 

 

 

Situaţia pacientului a necesitat intervenţia medicală de urgenţă. Din cauza stării sale de sănătate la momentul stabilirii deciziei terapeutice, pacientul nu avea, în acel moment, discernământ şi nu îşi putea exprima voinţa, respectiv acordul pentru intervenţia medicală. Timpul scurt nu a permis obţinerea acordului pentru intervenţie de la reprezentanţi legali/rude apropiate/autoritatea tutelară. Orice întârziere în acordarea de îngrijiri medicale şi în realizarea intervenţiei ar fi pus în pericol, în mod ireversibil:

 

 

 Starea de sănătate a pacientului.

 

 Viaţa pacientului.

 

Împrejurările. Starea pacientului (scurtă descriere, din care reies situaţia de urgenţă, condiţia medicală şi lipsa de discernământ a pacientului):

 

Actul medical efectuat:

 

Semnăturile membrilor echipei care a efectuat actul medical:

1.

2.

3.

4.

....

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Acordului încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 6 decembrie 2016 şi la Chişinău la 15 decembrie 2016, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind completarea Programului de cooperare pe anul 2016 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în baza articolului 1 paragraful 3 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele cinci protocoale adiţionale, precum şi în baza articolelor 1,2 şi 3 din cel de-al doilea Protocol adiţional

 

În baza art. 29 alin. (7) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Acordul încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 6 decembrie 2016 şi la Chişinău la 15 decembrie 2016, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind completarea Programului de cooperare pe anul 2016 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în baza articolului 1 paragraful 3 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiara în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele cinci protocoale adiţionale, precum şi în baza articolelor 1, 2 şi 3 din cel de-al doilea Protocol adiţional.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Marius Cristian Bădescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 decembrie 2016.

Nr. 2.269.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

MINISTRU

 

Nr. B2-3/2429

 

Bucureşti, 6 decembrie 2016

 

Domnule Viceprim-ministru,

 

Am onoarea să mă refer la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 (Acord), astfel cum a fost modificat prin cele cinci protocoale adiţionale, şi la Scrisoarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) din Republica Moldova nr. 07-2262 din 12 octombrie 2016. Având în vedere prevederile articolului 1 paragraful 3 din Acord, precum şi ale articolelor 1, 2 şi 3 din cel de-al doilea Protocol adiţional la Acord, vă propun ca prezenta scrisoare, cu anexa sa reprezentând solicitarea Guvernului Republicii Moldova pentru acordarea unei finanţări nerambursabile Guvernului Republicii Moldova pentru finanţarea lucrărilor de construcţie a Centrului de Automatizare şi Dirijare a sistemului de transport gaze la Ungheni în valoare de maximum 350.000 euro din valoarea de 100 milioane de euro acordată de România Republicii Moldova, să completeze Programul de cooperare pe anul 2016 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova pentru implementarea Acordului.

Dacă această propunere este acceptabilă Guvernului Republicii Moldova, această scrisoare împreună cu scrisoarea dumneavoastră de răspuns în numele Guvernului Republicii Moldova vor completa Programul de cooperare pe anul 2016, în sensul articolului 1 paragraful 3 al Acordului şi al articolelor 1, 2 şi 3 din cel de-al doilea Protocol adiţional la Acord, care conţine în anexă solicitarea de acordare a unei finanţări nerambursabile pentru proiectul concret de cooperare, în limita contribuţiei maxime prevăzute în aceeaşi anexă.

Completarea Programului de cooperare pe anul 2016 va intra în vigoare şi se va aplica de la data scrisorii dumneavoastră de răspuns.

 

Vă rog să primiţi, domnule viceprim-ministru, asigurarea deosebitei mele consideraţii.

 

Lazăr Comănescu

 

Domnului Andrei Galbur,

viceprim-ministru al Republicii Moldova,

ministru al afacerilor externe şi integrării europene

 

VICEPRIM-MINISTRU.

MINISTRU AL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE AL REPUBLICII MOLDOVA

 

Domnului Lazăr Comănescu,

ministru al afacerilor externe al României

 

Chişinău, 15 decembrie 2016.

Nr. 15496

 

Excelenţă,

 

Am onoarea să confirm primirea Scrisorii dumneavoastră nr. B2-3/2429 din 6 decembrie 2016 cu următorul conţinut:

„Am onoarea să mă refer la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 (Acord), astfel cum a fost modificat prin cefe cinci protocoale adiţionale, şi la Scrisoarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) din Republica Moldova nr. 07-2262 din 12 octombrie 2016. Având în vedere prevederile articolului 1 paragraful 3 din Acord, precum şi ale articolelor 1, 2 şi 3 din cel de-al doilea Protocol adiţional la Acord, vă propun ca prezenta scrisoare, cu anexa sa reprezentând solicitarea Guvernului Republicii Moldova pentru acordarea unei finanţări nerambursabile Guvernului Republicii Moldova pentru finanţarea lucrărilor de construcţie a Centrului de Automatizare şi Dirijare a sistemului de transport gaze la Ungheni în valoare de maximum 350.000 euro din valoarea de 100 milioane de euro acordată de România Republicii Moldova, să completeze Programul de cooperare pe anul 2016 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova pentru implementarea Acordului.

Dacă această propunere este acceptabilă Guvernului Republicii Moldova, această scrisoare împreună cu scrisoarea dumneavoastră de răspuns în numele Guvernului Republicii Moldova vor completa Programul de cooperare pe anul 2016, în sensul articolului 1 paragraful 3 al Acordului şi al articolelor 1, 2 şi 3 din cel de-al doilea Protocol adiţional la Acord, care conţine în anexă solicitarea de acordare a unei finanţări nerambursabile pentru proiectul concret de cooperare, în limita contribuţiei maxime prevăzute în aceeaşi anexă.

Completarea Programului de cooperare pe anul 2016 va intra în vigoare şi se va aplica de la data scrisorii dumneavoastră de răspuns.”

Am onoarea să vă confirm prin prezenta scrisoare că această propunere este acceptabilă Guvernului Republicii Moldova şi că scrisoarea dumneavoastră împreună cu această scrisoare de răspuns vor completa Programul de cooperare pe anul 2016 pentru implementarea Acordului, în sensul articolului 1 paragraful 3 al Acordului şi ale articolelor 1, 2 şi 3 din cel de-al doilea Protocol adiţional la Acord, care conţine în anexă solicitarea de acordare a finanţării nerambursabile pentru proiectul concret de cooperare, în limita contribuţiei maxime prevăzute în aceeaşi anexă.

Completarea Programului de cooperare va intra în vigoare şi se va aplica de la data acestei scrisori de răspuns.

 

Vă rog să primiţi, domnule ministru, asigurarea deosebitei mele consideraţii.

 

Andrei Galbur

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. 2.852 din 14 decembrie 2016

Nr. 2.237 din 14 decembrie 2016

 

ORDIN

privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiei contractuale de consilier financiar bancar din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. II alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice şi ministrul afacerilor externe emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă criteriile de selecţie şi modalitatea de organizare a concursului de ocupare a funcţiei contractuale de consilier financiar bancar din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Afacerilor Externe vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar Direcţia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Finanţelor Publice îl va comunica Serviciului de comunicare, relaţii publice, mass-media şi transparenţă în vederea afişării pe site-ul www.mfinante.ro.

Art. 3, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul afacerilor externe

Anca Dana Dragu

Lazăr Comănescu

 

ANEXĂ

 

Criteriile de selecţie şi modalitatea de organizare a concursului în vederea ocupării funcţiei contractuale de consilier financiar bancar din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

 

CAPITOLUL I

Prevederi general

 

Art. 1. - (1) Funcţia contractuală de consilier financiar bancar se ocupă prin concurs organizat de Ministerul Finanţelor Publice (MFP).

(2) Funcţia contractuală de consilier financiar bancar se ocupă pe durată determinată, respectiv pe durata trimiterii în misiune permanentă în cadrul Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), conform ordinului de trimitere elaborat în baza art. II alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

 

CAPITOLUL II

Criteriile de selecţie pentru candidaţii care se înscriu la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale de consilier financiar bancar din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

 

Art. 2. - (1) Se pot înscrie la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale de consilier financiar bancar din cadrul Ministerului Finanţelor Publice persoanele care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de consilier financiar bancar sunt:

a) studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţelor economice absolvite la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

b) experienţă de minimum 3 ani în domeniul relaţiilor cu instituţiile financiare internaţionale/bănci comerciale, dovedită cu fişa postului sau cu alte documente;

c) cunoştinţe privind activitatea de reglementare şi supraveghere financiar-bancară internaţională, testate în cadrul probelor de concurs;

d) cunoştinţe de operare pe calculator, nivel avansat, dovedite prin certificat/atestat;

e) cunoştinţe de limba engleză (scris şi citit), nivel avansat, dovedite prin atestat/certificat de competenţă lingvistică;

f) cunoaşterea unei alte limbi străine folosite oficial de BERD, respectiv franceză, germană sau rusă, nivel bază/mediu/avansat, dovedită prin atestat/certificat de competenţă lingvistică, reprezintă un avantaj:

g) alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului.

 

CAPITOLUL III

Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de consilier financiar bancar din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

 

Art. 3. - (1) Demararea procedurii de organizare a concursului privind ocuparea funcţiei contractuale vacante de consilier financiar bancar se face în urma înregistrării la Direcţia generală managementul resurselor umane din cadrul MFP (DGMRU-MFP) a unei propuneri formulate de către Direcţia

generală relaţii financiare internaţionale (DGRFI-MFP), aprobată de către ministrul finanţelor publice.

(2) Solicitarea de organizare a concursului privind ocuparea funcţiei contractuale vacante de consilier financiar bancar trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) fişa postului vacant scos la concurs, aprobată de ministrul finanţelor publice;

b) bibliografia;

c) propunerile privind componenţa comisiei de concurs şi componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 4. - Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a funcţiei contractuale de consilier financiar bancar este cea prevăzută la cap. I „Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual” al titlului I din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Comisia de concurs transmite procesul-verbal cu rezultatele concursului la DGMRU-MFP, în vederea emiterii ordinului de numire în funcţia de consilier financiar bancar.

Art. 6. - Persoana selecţionată va supune aprobării ministrului finanţelor publice proiectul mandatului minimal pentru primele 12 luni de activitate în străinătate, avizat de directorul general al DGRFI-MFP.

Art. 7. - În conformitate cu procedurile BERD se va încheia un acord de confidenţialitate între persoana selectată să ocupe poziţia de consilier financiar bancar şi BERD şi se vor stabili aspectele privind procedura de lucru în cadrul băncii.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 

Având în vedere prevederile art. 31 alin, (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016 şi ale art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.072/2016 privind desemnarea direcţiei de specialitate pentru supravegherea implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin se aplică de către entităţile care exercită calitatea de autoritate publică tutelară, aşa cum sunt acestea definite la art. 2 pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016.

Art. 2. - (1) Entităţile prevăzute la art. 1 au obligaţia transmiterii periodice către Ministerul Finanţelor Publice a informaţiilor cuprinse în anexele nr. 1-3 ale formularului S1100 publicat pe site-ul www.mfinante.gov.ro.

(2) Transmiterea datelor se face exclusiv utilizând formularul S1100 şi serviciile portalului e-guvernare.ro. Formularul se semnează cu semnătura electronică.

(3) Informaţiile transmise prin formularul S1100 cuprind obligatoriu minimum datele înscrise în anexele nr. 1-3 ale formularului.

(4) Entităţile prevăzute la art. 1 au obligaţia de a întreprinde toate demersurile necesare pentru a asigura în timp util posesia şi valabilitatea semnăturii electronice.

Art. 3. - (1) Formularul S1100 conţinând anexele nr. 1-3 se transmite de către entităţile prevăzute la art. 1 astfel:

a) semestrial, anexa nr. 1 „Monitorizarea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011”, în termen de 45 de zile calendaristice de la data încheierii perioadei de raportare. Anexa nr. 1 cuprinde stadiul aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, de către întreprinderile publice aflate în subordonarea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul lor;

b) trimestrial, anexa nr. 2 „Monitorizarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari ai întreprinderilor publice”, până la sfârşitul lunii următoare încheierii perioadei de raportare. Anexa nr. 2 cuprinde indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari din contractele de mandat ale administratorilor executivi şi neexecutivi ai întreprinderilor publice aflate în subordonarea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul lor;

c) semestrial, anexa nr. 3 „Lista administratorilor întreprinderilor publice”, în termen de 45 de zile calendaristice de la data încheierii perioadei de raportare. Anexa nr. 3 cuprinde lista administratorilor întreprinderilor publice aflate în subordonarea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul lor.

(2) Raportarea prevăzută la alin. (1) lit. b) conţine date cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei pentru care se face raportarea.

(3) Pentru trimestrul II, anexa nr. 2 din Formularul S1100 se depune în termen de 20 de zile calendaristice de la data depunerii situaţiilor financiare semestriale de către întreprinderile publice aflate în subordonarea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul entităţilor prevăzute la art. 1 şi cuprinde date finale.

(4) Pentru trimestrul IV, anexa nr. 2 din Formularul S1100 se depune astfel:

a) până la data de 31 ianuarie a anului curent pentru anul precedent şi cuprinde date preliminate;

b) în termen de 20 de zile calendaristice de la data depunerii Situaţiilor financiare anuale de către întreprinderile publice aflate în subordonarea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul entităţilor prevăzute la art. 1 şi cuprinde date finale.

(5) Pentru anul 2016, transmiterea anexelor nr. 1-3 de către entităţile prevăzute la art. 1 se realizează până la data de 15 februarie 2017.

Art. 4. - (1) Lista cuprinzând datele de identificare a întreprinderilor publice care trebuie să aplice prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.gov.ro şi conţine minimum următoarele elemente:

a) denumirea autorităţii publice tutelare;

b) CUI autoritate publică tutelară;

c) denumirea întreprinderii publice;

d) CUI întreprindere publică.

e) stare întreprindere publică (în activitate/În stare de lichidare).

(2) Entităţile care exercită calitatea de autoritate publică tutelară procedează la actualizarea datelor din lista prevăzută la alin. (1), după caz, cel mai târziu până la sfârşitul perioadei pentru care se fac raportările prevăzute la art. 3, prin transmiterea la Ministerul Finanţelor Publice, în vederea centralizării, a datelor de identificare ale noilor întreprinderi publice care trebuie să aplice prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, precum şi a modificărilor de stare a întreprinderilor publice deja existente în această listă.

Art. 5. - (1) Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice va avea următoarele atribuţii:

a) ţinând cont de datele minimale prevăzute la art. 2 alin. (3) va crea, va dezvolta şi va menţine în funcţiune aplicaţia informatică a formularului S1100;

b) va elabora, în consultare cu Direcţia generală de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului, şi va publica pe internet instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei informatice a formularului S1100;

c) va asigura entităţilor prevăzute la art. 1 accesul prin internet la această aplicaţie informatică;

d) va asigura publicarea pe site-ul www.mfinante.gcv.ro a formularului S1100.

(2) Termenul de punere în funcţiune a aplicaţiei informatice a formularului S1100 şi de asigurare a accesului la aceasta prin internet este până la data de 31 ianuarie 2017.

Art. 6. - Orice modificare intervenită în anexele nr. 1-3 ale formularului S1100 se face la solicitarea Direcţiei generale de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului, CU aprobarea secretarului de stat coordonator, prin publicarea unei noi versiuni a aplicaţiei informatice a formularului S1100 pe site-ul www.mfinante.gov.ro.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2016.

Nr. 2.874.

 

ACTE ALE AUTORITATII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 634/2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016

 

Nr. crt.

Competitor electoral

Tip competitor

1

ASOCIAŢIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA RO.AS.IT

minoritate naţională

2

UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT ROMÂNIA

minoritate naţională

3

UNIUNEA DEMOCRATA TURCĂ DIN ROMÂNIA

minoritate naţională

4

UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA

minoritate naţională

5

UNIUNEA CROAŢILOR DIN ROMÂNIA

minoritate naţională

6

UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA

minoritate naţională

7

UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA

minoritate naţională

8

ASOCIAŢIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA

minoritate naţională

9

UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMĂNIA „DOM POLSKI”

minoritate naţională

10

FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA

minoritate naţională

11

DINU GHEORGHE

candidat independent

12

ZAHARCU NEVISER

candidat independent

13

MĂNESCU TIBERIU

candidat independent

14

RĂDULESCU REMI

candidat independent

15

RĂDULESCU ROMEO

candidat independent

16

CĂLINOIU ION

candidat independent

17

MOTH IOAN-CORNELIU

candidat independent

18

ŞOVA SORIN

candidat independent

 

Bucureşti, 20 decembrie 2016.

Nr. 15.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1009 din 15 decembrie 2016, se fac următoarele rectificări:

- la alin. (2), în loc de: „.. prevederile art. I pct. 17...”se va citi: „.. prevederile art. I pct. 16...”;

- la alin. (4), în loc de: ... Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice...” se va citi: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice...”.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.