MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1021/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1021         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 19 decembrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.160. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială „Societatea de Certificare ICECON CERT” - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică

 

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

329. - Decizie privind adoptarea Normelor de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

Procese-verbale privind rezultatele alegerilor din 11 decembrie 2016 pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială „Societatea de Certificare ICECON CERT” - S.R.L. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 40 din 8 noiembrie 2016 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării

Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completării viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială „Societatea de Certificare ICECON CERT” - S R L. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii;

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, utilizările preconizate, sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţiile organismului, precum şi specificaţiile tehnice aferente pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR - şi evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.445/2013 privind desemnarea Societăţii Comerciale „Societatea de Certificare ICECON CERT- S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 527 din 22 august 2013, şi Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 193/2014 privind extinderea desemnării Societăţii Comerciale „Societatea de Certificare ICECON CERT” - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea defuncţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 26 februarie 2014, se abrogă.

 

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Denumirea organismului:

Societatea Comercială - „Societatea de Certificare ICECON CERT - S.R.L.

Adresa:

Şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2, Bucureşti, tel: +40(21) 202.55.01; fax: +40(21) 255.31.49 email: gantohe@icecon.ro, website: www.iceconcert.ro

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul: SR EN ISO/CE117065:2013 Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).

 

Funcţiile îndeplinite de organism:

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul de evaluare şi verificare

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

95/467/CE

Coşuri, canale de fum şi produse specifice (1/1) Coşuri (module de înălţimea unui etaj), căptuşeli pentru coşuri (din module sau compacte), coşuri cu pereţi multipli (din module sau compacte), coşuri cu perete simplu compacte, echipamente neataşate şi ataşate prefabricate, terminale de coşuri (coşuri)

Sistem 2+

EN 416-1:2009

EN 621:2009

EN 777-1:2009

EN 771-2:2009

EN 771-3:2009

EN 771-4:2009

EN 778:2009

EN 1020:2009

EN 1319:2009

EN 1457-1:2012

EN 1457-2:2012

EN 1806:2006

EN 1856-1:2009

EN 1856-2:2009

EN 1857:2010

EN 1858:2008+A1:2011

EN 12446:2011

EN 13063-1:2005+A1:2007

EN 13063-2:2005+A1:2007

EN 13063-3:2007

EN 13069:2005

EN 13084-5:2005

EN 13084-5:2005/AC:2006

EN 13084-7:2005

EN 13084-7:2005/AC:2009

EN 14471:2005

EN 14989-1:2007

EN 14989-2:2007

CPF

95/467/CE

Îmbinări structurale (1/1):

. Îmbinări structurale (în clădiri şi lucrări de inginerie civilă unde cerinţele asupra îmbinărilor individuale sunt critice)

Sistem 1

EN 1337-3:2005

EN 1337-4:2004

EN 1337-4:2004/AC:2007

EN 1337-5:2005

EN 1337-6:2004

EN 1337-7:2004

EN 1337-7:2004/C91:2006

EN 1337-8:2007

EN 15129:2009

CP

 

96/577/CE

Mijloace fixe pentru alarma/detectarea incendiului, pentru stingerea incendiului, pentru controlul focului şi fumului şi pentru prevenirea exploziilor (1/1)

Seturi pentru montaj prevenirea şi stingerea incendiilor;

Sisteme de hidranţi de stingere a incendiilor prin procedeul cu pulbere uscată şi cu apă (paza şi siguranţa contra incendiilor)

Sistem 1

EN 671-1:2012

EN 671-2:2012

CP

96/577/CE

Mijloace fixe pentru alarma/detectarea incendiului, pentru stingerea incendiului, pentru controlul focului şi Ulmului şi pentru prevenirea exploziilor (1/1) Componente

Sisteme fixe de prevenire şi stingere;

Hidranţi de stingere a incendiilor (paza şi siguranţa contra incendiilor)

Sistem 1

EN 14339:2006

EN 14384:2006

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2): Stâlpi de iluminare a drumurilor (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 40-4:2005

EN 40-4:2005/AC:2006

EN 40-5:2002

EN 40-6:2002

EN 40-7:2002

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2):

. Produse pentru marcajul drumurilor:

Materiale granulate (perle de sticlă, agregate antiderapante şi combinaţii între acestea)

(în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 1463-1:2009

EN 1423:2012

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2):

. Produse pentru marcajul drumurilor:

Benzi de marcaj permanente şi marcaje preformate (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 1463-1:2009

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2)

Produse pentru marcarea drumurilor - Vopsele pentru trafic, materiale termoplastice aplicate la cald, materiale plastice aplicate la rece (cu sau fără agregate antiderapante) care includ perie de sticlă preamestecate (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 1463-1:2009

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2)

Produse pentru marcarea drumurilor - Vopsele pentru trafic, materiale termoplastice aplicate la cald, materiale plastice aplicate la rece (destinate pentru marcarea drumurilor), introduse pe piaţă cu indicaţii privind tipurile şi proporţiile perlelor de sticlă şi/sau agregate antiderapante)

(în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 1463-1:2009

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2): Stâlpi rutieri retroreflectorizanţi (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 1463-1:2009

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2)

Indicatoare de trafic rutier şi dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor şi al pietonilor: indicatoare de trafic permanente (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 12899-1:2007

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2)

Indicatoare de trafic rutier şi dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor şi al pietonilor: borne de trafic (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 12899-2:2007

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2): Indicatoare rutiere şi dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor şi al pietonilor: semafoare şi lămpi avertizoare (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 12368:2006

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe pentru circulaţie (1/2)

Indicatoare de trafic rutier şi dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor şi al pietonilor: dispozitive de avertizare permanente şi delimitatoare (în zone de circulaţie)

Sistem 1

SR EN 12352:2006

SR EN 12899-3:2007

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2): Indicatoare rutiere şi dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor şi al pietonilor: indicatoare de trafic cu semnalizare variabilă (în zone de circulaţie)

Sistem 1

SR EN 12966-1 +A1:2010

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2): . Sisteme de restricţionam pentru vehicule: parapete (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 1317-5:2007+A2:2012

EN 1317-5+A2:2012/AC:2012

CP

 

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2): . Sisteme de restricţionam pentru vehicule: cabluri (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 1317-5:2007+A2:2012

EN 1317-5+A2:2012/AC:2012

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2): . Sisteme de restricţionam pentru vehicule: atenuatoare de impact (în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 1317-5:2007+A2:2012

EN 1317-5+A2:2012/AC:2012

CP

96/579/CE

Dispozitive fixe şi alte produse pentru circulaţie (1/2): . Sisteme de restricţionare pentru vehicule: bariere de trecere

(în zone de circulaţie)

Sistem 1

EN 1317-5:2007+A2:2012

EN 1317-5+A2:2012/AC:2012

CP

96/580/CE

Pereţi cortină (1/1):

. Seturi de pereţi cortină (ca pereţi exteriori supuşi cerinţelor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 13830:2003

CP

96/581/CE

Geotextile (1/2):

. Geosintetice (membrane şi textile), geotextile, geocompozite, georeţele, geomembrane şi geoplase folosite: pentru armare

(la drumuri, căi ferate, fundaţii şi pereţi, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare şi baraje, canale, tuneluri şi structuri de metrou, evacuarea sau păstrarea deşeurilor lichide, pentru depozitarea deşeurilor solide sau evacuarea deşeurilor)

Sistem 2+

EN 13249:2000

EN 13249:2000/A1:2005

EN 13257:2000

EN 13257:2000/A1:2005

EN 13257:2000/AC:2Q03

EN 13265:2000

EN 13265:2000/A1:2005

EN 13265:2000/AC:2003

EN 13361:2004

EN 13361:2004/A1:2006

EN 13362:2005

EN 13491:2004

EN 13491:2004/A1:2006

EN 13492:2004

EN 13492:2004/A1:2Q06

EN 13493:2005

EN 15381:2008

CPF

96/581/CE

Geotextile (1/2):

. Geosintetice (membrane şi textile), geotextile, geocompozite, georeţele, geomembrane şi geoplase folosite: pentru drenaj şi/sau filtrare (la drumuri, căi ferate, fundaţii şi pereţi, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare şi baraje, canale, tuneluri şi structuri de metrou, evacuarea sau păstrarea deşeurilor lichide, pentru depozitarea deşeurilor solide sau evacuarea deşeurilor)

Sistem 2+

EN 13249:2000

EN 13249:2000/A1:2005

EN 13250:2000

EN 13250:2000/A1:2005

EN 13251:2000

EN 13251:2000/A1:2005

EN 13252:2000

EN 13252:2000/A1:2005

EN 13253:2000

EN 13253:2000/A1 ;2005

EN 13257:2000

EN 13257:2000/A1:2005

EN 13257:2000/AC:2003

EN 13265:2000

EN 13265:2000/A1:2005

EN 13265:2000/AC:2003

EN 13361:2004

EN 13361:2004/A1:2006

EN 13362:2005

EN 13491:2004

EN 13491:2004/A1:2006

EN 13492:2004

EN 13492:2004/A1:2006

EN 13493:2005

CPF

 

96/581/CE

Geotextile (1/2):

. Geosintetice (membrane şi textile), geotextile, geocompozite, georeţele, geomembrane şi geoplase folosite: ca strat de protecţie (la drumuri, căi ferate, fundaţii şi pereţi, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare şi baraje, canale, tuneluri şi structuri de metrou, evacuarea sau păstrarea deşeurilor lichide, pentru depozitarea deşeurilor solide sau evacuarea deşeurilor)

Sistem 2+

EN 13249:2000

EN 13249:2000/A1:2005

EN 13250:2000

EN 13250:2000/A1:2005

EN 13251:2000

EN 13251:2000/A1:2005

EN 13252:2000

EN 13252:2000/A1:2005

EN 13253:2000

EN 13253:2000/A1:2005

EN 13254:2000

EN 13254:2000/A1:2005

EN 13254:2000/AC:2003

EN 13255:2000

EN 13255:2000/A1:2005

EN 13255:2000/AC: 2003

EN 13256:2000

EN 13256:2000/A1:2005

EN 13256:2000/AC:2003

EN 13257:2000

EN 13257:2000/A1:2005

EN 13257:2000/AC:2003

EN 13265:2000

EN 13265:2000/A1:2005

EN 13265:2000/AC:2003

EN 13361:2004

EN 13361:2004/A1:2006

EN 13362:2005

EN 13491:2004

EN 13491:2004/A1:2006

EN 13492:2004

EN 13492:2004/A1:2006

EN 13493:2005

CPF

96/581/CE

Geotextile (1/2):

. Geosintetice (membrane şi textile), geotextile, geocompozite, georeţele, geomembrane şi geoplase folosite: ca bariere pentru fluide sau gaze (la drumuri, căi ferate, fundaţii şi pereţi, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare şi baraje, canale, tuneluri şi structuri de metrou, evacuarea sau păstrarea deşeurilor lichide, pentru depozitarea deşeurilor solide sau evacuarea deşeurilor)

Sistem 2+

EN 13249:2000

EN 13249:2000/A1:2005

EN 13257:2000

EN 13257:2000/A1:2005

EN 13257:2000/AC:2003

EN 13265:2000

EN 13265:2000/A1:2005

EN 13265:2000/AC:2003

EN 13361:2004

EN 13361:2004/A1:2006

EN 13362:2005

EN 13491:2004

EN 13491:2004/A1:2006

EN 13492:2004

EN 13492:2004/A1:2006

EN 13493:2005

EN 15382:2009

CPF

 

97/176/CE

Produse din lemn pentru structuri şi accesorii (1/3):

. Produse din lemn masiv pentru structuri:

Seturi - Ferme pentru acoperişuri, planşee, pereţi;,

acoperişuri, cadre

(la poduri, cale ferată şi clădiri)

Sistem 1

EN 14250:2010

CP

97/176/CE

Produse din lemn pentru structuri şi accesorii (1/3):

. Produse din lemn masiv pentru structuri: Elemente pentru poduri, elemente pentru ferme de acoperişuri, elemente pentru planşee, traverse de cale ferată, elemente pentru pereţi, elemente pentru acoperişuri, ca grinzi, boite, grinzi transversale, căpriori, coloane, stâlpi, piloţi

(la poduri, cale ferată şi clădiri)

Sistem 2+

EN 14081-1:2005+A1:2011

EN 14229: 2010

CPF

97/176/CE

Produse din lemn pentru structuri şi accesorii (1/3):

. Produse din lemn masiv pentru structuri:

Seturi - Ferme pentru acoperişuri, planşee, pereţi,

acoperişuri, cadre

(la poduri, cale ferată şi clădiri)

Sistem 2+

EN 14250:2010

CPF

97/176/CE

Produse lamelate încleiate pentru structuri şi alte produse din lemn încleiat (2/3):

. Seturi - Ferme pentru acoperişuri, podele, pereţi, acoperişuri, cadre (la poduri şi clădiri)

Sistem 1

EN 14080:2005

CP

97/176/CE

Produse lamelate încleiate pentru structuri şi alte produse din lemn încleiat (2/3):

. Elemente pentru poduri, elemente pentru ferme de acoperişuri, elemente pentru planşee, elemente pentru pereţi, elemente pentru acoperişuri, ca grinzi, boite, grinzi transversale, căpriori, coloane, stâlpi, piloţi (la poduri şi clădiri)

Sistem 1

EN 14080:2005

EN 14374:2004

EN 15497:2014

CP

97/462/CE

Panouri pe bază de lemn (1/2):

. Nefinisate sau finisate cu placaj, furnir, vopsea (pentru elemente structurale în aplicaţii interne sau externe)

Sistem 1

EN 13986:2004

CP

97/462/CE

Panouri pe bază de lemn (1/2):

. Nefinisate sau finisate cu placaj, furnir, vopsea (pentru elemente structurale în aplicaţii interne sau externe)

Sistem 2+

EN 13986:2004

CPF

97/462/CE

Panouri pe bază de lemn (2/2):

, Nefinisate sau finisate cu placaj, furnir, vopsea (pentru elemente nestructurale în aplicaţii interne sau externe)

Sistem 1

EN 13986:2004

CP

97/555/CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1): . Varuri pentru construcţii, incluzând:

- varuri calcice

- varuri dolomitice

- varuri hidraulice

(prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 2+

EN 459-1:2010

CPF

97/555/CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1): . Lianţi hidraulici pentru drumuri (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru stabilizarea platformei drumurilor)

Sistem 2+

EN 15368:2008+A 1:2010

CPF

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3):

. Mortare de zidărie proiectate, fabricate industrial (în stâlpi, pereţi şi compartimentări)

Sistem 2+

EN 998-2:2010

CPF

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3): . Produse de zidărie categoria I (în stâlpi, pereţi şi compartimentări)

Sistem 2+

EN 771-1:2011

EN 771-2:2011

EN 771-3:2011

EN 771-4:2011

EN 771-5:2011

EN 771-6:2011

CPF

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (3/3): Elemente de zidărie încorporând izolanţi termici plasaţi pe o suprafaţă susceptibilă de a fi expusă la foc

(pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 15824:2009

CP

 

97/808/CE

Pardoseli (2/2):

. Pardoseli elastice şi textile: îmbrăcăminţi pentru pardoseală - elastice, omogene şi eterogene, livrate ca dale, foi sau suluri (îmbrăcăminţi de pardoseală din materiale textile, incluzând dale; foi de plastic şi cauciuc (pardoseli din termorigide aminoplaste); linoleum şi plută; foale antistatică; dale de pardoseală pozate liber; laminate de pardoseală elastice) (pentru utilizări la interior)

Sistem 1

EN 14041:2004

EN 14041:2004/AC:2006

EN 14904:2006

CP

97/808/CE

Pardoseli (2/2):

. Materiale de şapă de pardoseală (pentru utilizări la interior)

Sistem 1

EN 13454-1:2004

EN 13813:2002

EN 14016-1:2004

CP

97/808/CE

Pardoseli (2/2):

Produse pentru pardoseli rigide:

(A) Sub formă de componente-unităţi de pavaj, dale, mozaicuri, parchet, tabliere din plasă sau foi, grătare de pardoseală, laminate rigide de pardoseală, produse pe bază de lemn

(pentru utilizare interioară, în special în localuri afectate serviciilor de transport public)

Sistem 1

EN 14342+A1:2008

CP

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (1/4):

. Secţiuni/profile cu diferite forme (T, L, H, U, Z, I, canale, colţare, cu goluri, tuburi) obţinute prin laminare la cald, formare la rece sau prin orice alt procedeu, produse plate (placă, foale, bandă), bare, piese turnate şi piese forjate, realizate din diferite materiale metalice, neprotejate sau protejate contra coroziunii prin vopsire

(pentru utilizare în structuri metalice sau în structuri compozite din metal şi beton)

Sistem 2+

EN 1090-1 +A1:2011

EN 10025-1:2004

EN 10210-1:2006

EN 10219-1:2006

EN 10088-4:2009

EN 10088-5:2009

EN 10340:2007

EN 10340:2007/AC:2008

EN 10343:2009

EN 15048-1:2007

EN 15088: 2005

CPF

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (2/4):

. Elemente structurale pentru construcţii metalice. Produse metalice finite cum ar fi: grinzi metalice, stâlpi, scări, piloni de fundaţie, picioare de susţinere şi palplanşe, profile debitate la dimensiune şi destinate unor aplicaţii definite, şine şi traverse. Pot fi sau nu protejate împotriva coroziunii printr-o îmbrăcăminte de protecţie, sudate sau nesudate (pentru utilizare în şarpante şi fundaţii)

Sistem 2+

EN 1090-1+A1:2011

CPF

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (3/4):

. Materiale de sudură

(pentru utilizări în structuri metalice)

Sistem 2+

EN 13479:2004

CPF

98/214/CE

Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare (4/4):

. Piese de legătură: nituri metalice, bolţuri (piuliţe şi şaibe) şi bolţuri H.R. (bolţuri cu mâner de fricţiune de mare rezistenţă), cuie, şuruburi, piese de fixare pentru cale ferată

(pentru utilizări în structuri metalice)

Sistem 2+

EN 14399-1:2005

CPF

98/436/CE

Învelitori, luminatoare, lucarne şi produse auxiliare pentru acoperiş (2/6):

. Foi plane şi profilate

(pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 534+A1:2010

CP

98/436/CE

Învelitori, luminatoare, lucarne şi produse auxiliare pentru acoperiş (2/6):

. Panouri compozite sau panouri sandviş fabricate industrial (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 14509:2006

EN 14509:2006/AC:2008

CP

98/436/CE

Învelitori, luminatoare, lucarne şi produse auxiliare pentru acoperiş (2/6):

. Luminatoare

(pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 14351-1+A1:2010

CP

 

98/436/CE

Învelitori, luminatoare, lucarne şi produse auxiliare pentru acoperiş (2/6):

. Lucarne

(pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 1873:2005

EN 14963:2006

CP

98/437/CE

Finisaje interioare şi exterioare pentru pereţi şi plafoane (3/5):

. Tapete în suluri

(ca finisaje interioare la pereţi sau plafoane supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 14716:2005

CP

98/437/CE

Finisaje interioare şi exterioare pentru pereţi şi plafoane (3/5):

. Panouri de protecţie

(ca finisaje exterioare la pereţi sau plafoane supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 13245-2:2009

EN 13245-2:2009/AC:2010

EN 14915:2007

EN 14915:2007/AC:2007

CP

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Anrocament cu piatră sortată

(construcţii hidraulice şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A 1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/C91:2009

EN 13242+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Balast de cale ferată (lucrări de căi ferate)

Sistem 2+

EN 12620:2002+Ă 1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/091:2009

EN 13242+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13363-1:2002/AC:20G4

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Agregate şi filere pentru beton, mortar şi pastă de ciment

(la clădiri, drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/091:2009

EN 13242+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

 

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Agregate pentru mixturi cu sau fără lianţi hidraulici (drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/091:2009

EN 13242+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Agregate pentru mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă (construcţii hidraulice şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/091:2009

EN 13242+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate minerale pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

. Filere pentru mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă (drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13139:2002/091:2009

EN 13242+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

 

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Mixturi bituminoase (pentru utilizări În construcţia drumurilor şi în tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 13108-1:2006

EN 13108-1:2006/AC:2008

EN 13108-2:2006

EN 13108-2:2006/AC:2008

EN 13108-3:2006

EN 13108-3:2006/AC:2008

EN 13108-4:2006

EN 13108-4:2006/AC:2008

EN 13108-5:2006

EN 13108-5:2006/AC:2008

EN 13108-6:2006

EN 13108-6:2006/AC:2008

EN 13108-7:2006

EN 13108-7:2006/AC:2008

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Tratamente de suprafaţă

(utilizate la tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 12271:2006

EN 12273:2008

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Bitumuri (pentru utilizări în construcţia drumurilor şi în tratarea suprafeţei drumurilor)

Sistem 2+

EN 12591:2009

EN 13808:2005

EN 13924:2006

EN 13924:2006/AC:2006

EN 14023:2010

EN 15322:2009

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

. Produse şi seturi pentru hidroizolarea platformelor de pod

(utilizate pentru platforme de pod)

Sistem 2+

EN 14695:2010

CPF

99/90/CE

Membrane (1/3):

. Foi de acoperiş

(utilizate la clădiri)

Sistem 2+

EN 13707+A2:2009

EN 13956:2005

EN 13956:2005/AC:2006

CPF

99/90/CE

Membrane (1/3):

. Foi impermeabile la umiditate (utilizate la clădiri)

Sistem 2+

EN 13967:2012

EN 13969:2004

EN 13969:2004/A1:2006

CPF

99/91/CE

Produse termoizolante (2/2):

. Produse pentru izolare termică (produse fabricate industrial şi produse preconizate a fi formate in-situ) (pentru utilizări supuse cerinţelor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 13162+A1:2015

EN 13163+A1:2015

EN 13164+A1:2015

EN 13165+A1:2015

EN 13166+A1:2015

EN 13167+A1:2015

EN 13168+A1:2015

EN 13169+A1:2015

EN 13170+A1:2015

EN 13171+A1:2015

EN 14063-1:2004

EN 14063-1:2004/AC:2006

EN 14316-1:2004

EN 14317-1:2004

EN 14303+A1:2013

EN 14304+A1:2013

EN 14305+A1:2013

EN 14306+A 1:2013

EN 14307+A1:2013

EN 14308+A1:2013

EN 14309+A1:2013

EN 14313+A1:2013

EN 14314+A1:2013

EN 14933:2007

EN 14934:2007

CP

 

99/93/CE

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1):

. Feronerie pentru clădiri aferentă uşilor şi porţilor (compartimentări anti-foc/fum şi pe trasee de evacuare la incendiu)

Sistem 1

EN 179:2008

EN 1125:2008

EN 1154:2001

EN 1154:2001 /A1:2Q03

EN 1154:2001 /A1:2Q03/

AC:2006

EN 1155:2001

EN 1155:2001/A1:2003

EN 1155:2001/A1:2003/

AC:2006

EN 1158:2001

EN 1158:2001/A1:2003

EN 1158:2001/A1:2003/

AC:2006

EN 1935:2002

EN 1935:2002/AC:2003

EN 12209:2003

EN 12209:2003/AC:2005

CP

99/93/CE

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1):

. Uşi şi porţi (cu sau fără feronerie aferentă) (compartimentări anti-foc/fum şi pe trasee de evacuare la incendiu)

Sistem 1

EN 14351-1+A1:2010

CP

99/94/CE

Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat (1/1):

. Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat

(pentru utilizări structurale)

Sistem 2+

EN 1168+A3:2011

EN 1520:2011

EN 12737+A1:2007

EN 12794+A1:2007

EN 12794+A1:2007/AC:2008

EN 12843:2004

EN 13224:2011

EN 13225:2004

EN 13225:2004/AC:2006

EN 13693:2004+A1:2009

EN 13747:2005+A2:2010

EN 13978-1:2005

EN 14843:2007

EN 14844+A2:2011

EN 14991:2007

EN 14992+A1:2012

EN 15050+A1:2012

EN 15258:2009

EN 15037-1:2008

EN 15037-2+A1:2011

EN 15037-3+A1;2011

EN 15037-4:2010

CPF

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (1/2):

. Fibre (pentru utilizări în structuri)

Sistem 1

EN 14889-1:2006

EN 14889-2:2006

CP

 

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (1/2):

. Adaosuri de tip II

(pentru beton, mortar şi pastă de ciment)

Sistem 1 +

EN 450-1 +A1:2008

EN 13263-1+A1:2009

EN 15167-1:2007

CP

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (1/2):

. Adaosuri de tip I

(pentru beton, mortar şi pastă de ciment)

Sistem 2+

EN 12878:2005

EN 12878:2005/AC:2006

CPF

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (1/2):

. Aditivi (pentru beton, mortar şi pastă de ciment)

Sistem 2+

EN 934-2:2009+A1:2012

EN 934-3:2009

EN 934-4:2009

EN 934-5:2007

CPF

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (1/2):

. Produse de protejare a betonului şi de reparaţii (pentru alte utilizări în clădiri şi lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 1504-2:2004

EN 1504-3:2005

EN 1504-4:2004

EN 1504-5:2004

EN 1504-6:2006

EN 1504-7:2006

CPF

99/469/CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (2/2):

. Produse de protejare a betonului şi de reparaţii (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 1

EN 1504-2:2004

EN 1504-3:2005

EN 1504-4:2004

EN 1504-6:2006

CP

99/470/CE

Adezivi utilizaţi în construcţii (1/2)

(pentru utilizare structurală în clădiri şi lucrări de artă)

Sistem 2+

EN 15274:2008

EN 15275:2008

EN 15275:2008/AC:2011

CPF

99/472/CE

Ţevi, rezervoare şi produse auxiliare fără contact cu apa destinată consumului uman (4/5):

. Ţevi

(în instalaţii din zone supuse reglementărilor privind

reacţia Sa foc, utilizate pentru transportul/distribuţia/ depozitarea apei care nu este destinată consumului uman)

Sistem 1

EN 14800:2007

CP

2000/245/CE

Sticlă plană, sticlă profilată şi produse din sticlă turnată (1/6):

. Elemente din sticlă termoizolantă

(pentru utilizare într-un ansamblu vitrat destinat

special pentru a servi ca protecţie la foc)

Sistem 1

EN 1279-5+A2:2010

CP

2000/245/CE

Sticlă plană, sticlă profilată şi produse din sticlă turnată (1/6):

. Sticlă profilată în U

(pentru utilizare într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecţie la foc)

Sistem 1

EN 572-9:2004

CP

2000/245/CE

Sticlă plană, sticlă profilată şi produse din sticlă turnată (1/6):

. Panouri de sticlă plată şi curbată

(pentru utilizare într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecţie la foc)

Sistem 1

EN 572-9:2004

EN 1036-2:2008

EN 1096-4:2004

EN 1279-5+A2:2010

EN 1748-1-2:2004

EN 1748-2-2:2004

EN 1863-2:2004

EN 12150-2:2004

EN 12337-2:2004

EN 13024-2:2004

EN 14178-2:2004

EN 14179-2:2005

EN 14321-2:2005

EN 14449:2005

EN 14449:2005/AC:2005

CP

2000/245/CE

Sticlă plană, sticlă profilată şi produse din sticlă turnată (4/6):

. Panouri de sticlă plată şi curbată

(pentru utilizări ca vitraj antiglonţ sau antideflagrant)

Sistem 1

EN 1051-2:2007

CP

 

NOTĂ

CP = funcţia specifică de certificare a produselor pentru construcţii.

CPF = funcţia specifică de certificare a controlului producţiei în fabrică.

 

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

DECIZIE

privind adoptarea Normelor de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România

 

În temeiul prevederilor:

- art. 61 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 10 lit. i) şi art. 25 alin. (1) şi (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, întrunit în şedinţa din 22 noiembrie 2016, decide:

Art. 1. - Se adoptă Normele de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 27/2012 privind adoptarea procedurii de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 24 august2012.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile,

Corneliu Cazacu

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2016.

Nr. 329.

 

ANEXĂ

 

NORME

de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România

 

Art. 1. - Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) transmite Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC) proiectele de norme şi reglementări, precum şi alte acte emise de CAFR, atât pe suport fizic-hârtie, cât şi pe suport electronic (prin e-mail), împreună cu documentaţia aferentă, în vederea avizării sau aprobării acestora în conformitate cu prevederile art. 61 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 42-44 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a CSIPPC (ROF), adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - În vederea avizării sau aprobării proiectelor de norme ş] reglementări menţionate la art. 1, cu excepţia celor privind autorizarea şi retragerea autorizării auditorilor statutari sau firmelor de audit, prevăzute la art. 44 lit. c) şi e) din ROF, se procedează astfel:

a) CSIPPC, prin Departamentul de emitere norme şi avizare (DENA) şi Departamentul de monitorizare şi investigaţii (DMI), analizează proiectul de act normativ, în conformitate cu prezentele norme, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în vederea formulării de observaţii şi propuneri de modificare şi completare.

b) Motivat, CSIPPC poate solicita prelungirea acestui termen, de cel mult două ori, pentru o perioadă de 10 zile.

c) Dacă este cazul, vor avea loc discuţii cu personalul de specialitate din aparatul executiv al CAFR, la o dată convenită de comun acord, dar nu mai târziu de 10 zile de la data comunicării CAFR a punctului de vedere al CSIPPC.

d) CAFR transmite, după caz, CSIPPC un proiect revizuit în termen de 15 zile de la primirea punctului de vedere al CSIPPC sau de la data la care părţile s-au întâlnit pentru discutarea acestuia.

e) CAFR poate propune motivat CSIPPC prelungirea acestui termen, de cel mult două ori, pentru o perioadă de 10 zile sau retragerea proiectului pentru o revizuire completă, caz în care prezenta procedură se va relua la primirea formei revizuite a proiectului.

f) CSIPPC, prin DENA, transmite CAFR recomandările finale în 10 zile de la momentul în care CAFR comunică CSIPPC forma revizuită a proiectului de act normativ.

g) La propunerea conducerii executive a CSIPPC, proiectul de act normativ poate fi înaintat, spre analiză şi formulare de recomandări, membrilor Comisiei tehnice a CSIPPC.

h) Proiectul revizuit în urma şedinţei Comisiei tehnice se înaintează CAFR, în vederea aprobării de către Consiliul CAFR.

i) Proiectul de act normativ aprobat de Consiliul CAFR, împreună cu nota de avizare/aprobare, întocmită de DENA, se înaintează membrilor Consiliului superior al CSIPPC, în vederea aprobării sau avizării acestuia, după caz.

Art. 3. - (1) Proiectul de act normativ poate fi avizat sau aprobat cu sau fără modificări ori poate fi respins de către membrii Consiliului superior al CSIPPC.

(2) Decizia Consiliului superior al CSIPPC de avizare/aprobare se transmite CAFR în termen de 5 zile de la data semnării acesteia de către preşedintele Consiliului superior.

Art. 4. - Pentru proiectele de acte normative ale CAFR care necesită consultare publică, prevederile prezentei proceduri se aplică după parcurgerea etapei de consultare publică.

Art. 5. - CAFR transmite atât pe suport fizic - hârtie, cât şi pe suport electronic (prin e-mail) către CSIPPC actele emise de Consiliul CAFR privind autorizarea şi retragerea autorizării auditorilor statutari sau firmelor de audit prevăzute la art. 44 lit. c) şi e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a CSIPP, împreună cu documentaţia aferentă, în vederea aprobării acestora de către Consiliul superior al CSIPPC.

Art. 6. În vederea aprobării actelor prevăzute la art. 5 se procedează astfel:

a) CSIPPC, prin Departamentul de monitorizare şi investigaţii (DMI), verifică respectarea prevederilor din reglementările specifice care au stat la baza elaborării respectivului act, împreună cu documentaţia aferentă, în termen de 10 zile de la primirea acestora.

b) Verificările se pot efectua la sediul CSIPPC sau la sediul CAFR de către o echipă a CSIPPC, care are în componenţă cel puţin o persoană de la DMI şi un consilier juridic, după caz, în *) baza unui mandat semnat de către directorul executiv coordonator al CSIPPC sau de un reprezentant al acestuia.

c) Verificările efectuate de către reprezentanţii CSIPPC se finalizează cu întocmirea unui proces-verbal care conţine cel puţin următoarele informaţii:

1. principalele reglementări în baza cărora se efectuează verificarea;

2. obiectul verificării;

3. data la care are loc verificarea;

4. constatările rezultate în urma verificării;

5. eventualele recomandări formulate în urma verificării;

6. numele reprezentanţilor CSIPPC;

7. numele reprezentanţilor CAFR;

8. numărul paginilor şi numărul exemplarelor întocmite;

9. semnătura persoanelor care au reprezentat CSIPPC, respectiv CAFR.

Art. 7. - În cazul retragerii calităţii de membru al CAFR ca urmare a aplicării unei sancţiuni disciplinare, CSIPPC verifică şi respectarea reglementărilor referitoare la investigaţie şi disciplină care au stat la baza adoptării hotărârii CAFR privind retragerea calităţii de membru.

Art. 8. - În temeiul art. 15 alin. (1) şi art. 16 alin. (9) din Normele privind buna reputaţie a auditorului financiar, adoptate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 27/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 5 aprilie 2016, şi aprobate prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 20/2016) în cazul retragerii calităţii de membru ca urmare a compromiteri bunei reputaţii, precum şi în cazul suspendării calităţii de membru al CAFR în situaţia în care există suspiciuni cu privire la compromiterea bunei reputaţii a unui auditor financiar, CSIPPC verifică respectarea reglementărilor care au stat la baza adoptării hotărârii CAFR de retragere, respectiv de suspendare a calităţii de membru.

Art. 9. - (1) Verificările prevăzute la art. 7 şi 8 se efectuează în termen de 15 zile.

(2) în situaţii justificate. CSIPPC poate solicita prelungirea acestui termen în funcţie de complexitatea documentaţiei supuse analizei.

Art. 10. - Verificările prevăzute în prezentele norme se efectuează şi prin sondaj.

Art. 11. - (1) în cazul în care este necesară urgentarea aprobării sau avizării unor acte emise de Consiliul CAFR, după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 2, respectiv la art. 6 din prezentele norme, sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 27 alin. (2) şi (3) din ROF referitoare la exprimarea votului electronic.

(2) Cu caracter de excepţie, în cazul avizării/aprobării actelor emise de Consiliul CAFR în regim de urgenţă, prin vot electronic, termenele prevăzute la art. 2 şi 6 din prezentele norme pot fi reduse la cel mult 30 de zile.

Art. 12. - Termenele prevăzute de prezentele norme sunt considerate termene maximale.


*) Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 20/2016 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

Procese-verbale privind rezultatele alegerilor din 11 decembrie 2016 pentru Senat şi Camera Deputaţilor

 

 

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.