MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 652/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 652         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 25 august 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

750/1.937/1.300. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Arsenal Reşiţa - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A.

 

751/1.936/1.301. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A.

 

753/1.940/1.303. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA MECANICĂ SADU - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

3. - Regulament privind activele eligibile pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României şi acordarea de facilităţi permanente de către Banca Naţională a României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 750 din 8 iulie 2016

Nr. 1.937 din 17 august 2016

Nr. 1.300 din 27 iulie 2016

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Arsenal Reşiţa - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Arsenal Reşiţa - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

p. Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Costin Grigore Borc

Daniela Pescaru,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

secretar de stat

 

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

Societatea ARSENAL REŞIŢA - S.A. - Filiala C.N. ROMARM - S.A.

Str. Bârzaviţei nr. 4, Reşiţa, Caraş-Severin

Cod unic de înregistrare RO 14366231

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

2.003

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2.003

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

2.672

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2.672

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

611

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

205

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1.489

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

200

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

191

 

 

 

C2

bonusuri

14

9

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

1.038

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

167

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

84

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

367

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-669

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

6

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

 

1

 

Rezerve legale

25

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

60

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

60

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

42

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

43

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.986

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.986

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

121

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.333,9

 

8

 

Plăţi restante

55

1.200

 

9

 

Creanţe restante

56

35

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 751 din 8 iulie 2016

Nr. 1.936 din 17 august 2016

Nr. 1.301 din 27 iulie 2016

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) şi art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

p. Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Costin Grigore Borc

Daniela Pescaru,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

secretar de stat

 

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - Filiala C.N. ROMARM - S.A.

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 7-9, Bucureşti, sectorul 3

Cod unic de înregistrare RO 14423850

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

19.257

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

19.247

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

10

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

25.102

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

24.067

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

4.113

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

344

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

11.083

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

4.783

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

- 063

 

 

 

C2

bonusuri

14

120

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

4.975

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

185

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.140

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

8.527

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

055

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-5.845

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

800

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

800

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

800

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

287

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

287

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.321

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.321

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

123

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.303,5

 

8

 

Plăţi restante

55

4.675

 

9

 

Creanţe restante

56

115

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 753 din 8 iulie 2016

Nr. 1.940 din 18 august 2016

Nr. 1.303 din 27 iulie 2016

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA MECANICĂ SADU - SA. - filiala C.N. ROMARM - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului

nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA MECANICĂ SADU - S A. - filiala C.N. ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) şi art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

p. Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Costin Grigore Borc

Daniela Pescaru,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

secretar de stat

 

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - Filiala C.N. ROMARM - S.A.

Str. Parângului nr. 59, Bumbeşti-Jiu, Gorj

Cod unic de înregistrare ROI4373832

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

117.653

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

114.553

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

3.100

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

80.770

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

77.670

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

39.154

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

1.075

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

31.926

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

22.788

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

20.712

 

 

 

C2

bonusuri

14

2.076

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

3.675

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

191

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

5.272

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

 

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

3.100

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

36.883

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

5.901

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

30.982

 

1

 

Rezerve legale

25

1.549

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

29.433

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

2.767

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

820

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

2.767

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

909

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1.151

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.828

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.677

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

108

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

666,5

 

8

 

Plăţi restante

55

12.123

 

9

 

Creanţe restante

56

2.052

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind activele eligibile pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României şi acordarea de facilităţi permanente de către Banca Naţională a României

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. a), art. 5, art. 6 alin. (3) şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Obiect şi domeniul de aplicare

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică participanţilor eligibili la operaţiunile de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României şi la facilităţile permanente acordate acestora de către Banca Naţională a României potrivit Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000.

(2) Prezentul regulament stabileşte:

a) termenii şi condiţiile pentru acceptarea de către Banca Naţională a României de instrumente financiare pentru tranzacţionare şi garantare, denumite în continuare active eligibile, în cadrul operaţiunilor de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României desfăşurate cu participanţi eligibili şi pentru accesarea de facilităţi de creditare acordate de către Banca Naţională a României participanţilor eligibili, denumite în continuare operaţiunile Băncii Naţionale a României;

b) reguli privind utilizarea şi alocarea activelor eligibile;

c) sistemul de gestionare a activelor eligibile şi măsuri de control al riscurilor asociate activelor eligibile;

d) metodologia de evaluare a activelor eligibile.

(3) Pentru a participa la operaţiunile Băncii Naţionale a României desfăşurate în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, precum şi cu reglementările emise în aplicarea acestuia, participanţii eligibili furnizează instrumente financiare care sunt eligibile pentru tranzacţionare şi pentru garantare în conformitate cu prevederile prezentului regulament. În sensul prezentului regulament, referirile la active eligibile pentru participarea la operaţiunile Băncii Naţionale a României includ referirile la activele eligibile utilizate în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, precum şi cu reglementările emise în aplicarea acestuia.

(4) în cuprinsul prezentului regulament sintagma „participanţi eligibili” are înţelesul prevăzut la art. 2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000.

(5) Instrumentele financiare care pot fi incluse în lista de active eligibile pentru operaţiunile Băncii Naţionale a României sunt instrumente de datorie, liber tranzacţionabile, admise la tranzacţionare şi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite de Banca Naţională a României în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Pentru acceptarea instrumentelor financiare ca active eligibile, Banca Naţională a României stabileşte în conformitate cu prevederile prezentului regulament criteriile de eligibilitate a instrumentelor financiare, metodologia de evaluare a activelor eligibile, măsurile de control al riscurilor asociate activelor eligibile, precum şi modalitatea de gestionare a activelor eligibile, cu respectarea principiilor referitoare la:

a) menţinerea solidităţii activelor Băncii Naţionale a României, fiind acceptate pentru tranzacţionare şi pentru garantare doar instrumente financiare care îndeplinesc condiţiile corespunzătoare de lichiditate şi solvabilitate;

b) asigurarea eficienţei operaţionale;

c) tratamentul egal pentru toţi participanţii eligibili;

d) transparenţă;

e) utilizarea eficientă a informaţiilor din piaţă.

(2) Sunt considerate active eligibile activele tranzacţionabile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 doar dacă acestea au fost deja emise.

 

CAPITOLUL II

Criterii generale de eligibilitate pentru instrumentele financiare

 

Art. 3, - Pentru a putea fi acceptate drept active eligibile pentru operaţiunile Băncii Naţionale a României, instrumentele financiare vor fi evaluate având în vedere următoarele criterii generale de eligibilitate:

a) tipul de emitent:

(i) statul român, prin administraţia centrală:

(ii) Banca Naţională a României;

(iii) instituţii financiare internaţionale prevăzute la art. 9 lit. a) din prezentul regulament;

(iv) unităţi administrativ-teritoriale ale statului român, regionale şi locale;

(v) instituţii de credit eligibile în conformitate cu legislaţia naţională în materie aplicabilă să emită instrumente de natura datoriei în baza unui portofoliu de creanţe;

b) tipul activelor:

(i) să fie instrument de datorie;

(ii) să aibă valoare nominală individuală fixă şi necondiţionată, pe întreaga durată de viaţă a activului;

(iii) să fie denominate în moneda naţională a României (lei), euro (EUR) sau dolar american (USD);

(iv) cuponul trebuie să fie unul dintre următoarele: cupon zero, cupon cu rată fixă, cupon cu rată variabilă indexat cu o rată de referinţă, respectiv o rată de dobândă sau un indice de inflaţie; în cazul cuponului variabil acesta trebuie să fie cunoscut/determinat înainte de efectuarea operaţiunii cu Banca Naţională a României;

(v) cuponul nu trebuie să determine un flux de numerar negativ;

c) nivelul de rating:

(i) emitentul instrumentelor financiare să deţină un nivel de rating de credit situat cel puţin la nivelul ratingului suveran al României, acordat de una dintre agenţiile de rating de credit Fitch. Ratings, Moodys sau Standard & Poors, cu un nivel de performanţă financiară cotat cu risc investiţional scăzut, acordat în baza unor performanţe  operaţionale solide înregistrate de emitent şi a existenţei unei balanţe financiare echilibrate;

(ii) o emisiune de instrumente financiare poate avea un calificativ distinct de cel al emitentului, acordat ca urmare a evaluării distincte a emisiunii de către agenţiile de rating de credit menţionate la pct. (i), caz în care nivelul de rating al emisiunii trebuie să fie cel puţin la nivelul de rating al emitentului; nivelul de rating asociat emisiunii respective nu se poate înlocui cu nivelul de rating de credit acordat emitentului;

d) înregistrarea şi decontarea instrumentelor financiare:

- depozitarul acestora va fi Sistemul de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR, denumit în continuare Sistemul SaFIR, sau alţi depozitari, cu condiţia ca instrumentele financiare să poată fi preluate în Sistemul SaFIR prin intermediul conexiunilor existente între aceşti depozitari şi Sistemul SaFIR.

Art. 4. - Ca parte a evaluării privind includerea în lista activelor eligibile a unei emisiuni de instrumente financiare, pentru a asigura protecţia corespunzătoare împotriva riscurilor, Banca Naţională a României poate lua în considerare şi stabili pe baza oricăror informaţii pe care le consideră relevante şi alte criterii de eligibilitate în vederea acceptării acesteia ca activ eligibil.

Art. 5. - Banca Naţională a României poate solicita emitentului, deţinătorului, agentului intermediar sau oricărui terţ relevant orice clarificări necesare privind elemente/informaţii de natură juridică şi/sau tehnică necesare pentru a evalua eligibilitatea instrumentelor financiare.

 

CAPITOLUL III

Criterii specifice de eligibilitate aferente categoriilor de instrumentele financiare acceptate drept active eligibile de către Banca Naţională a României

 

Art. 6. - (1) Banca Naţională a României acceptă drept active eligibile pentru tranzacţionare şi garantare în vederea participării la operaţiunile Băncii Naţionale a României următoarele categorii de active eligibile:

a) instrumente de datorie emise de statul român;

b) instrumente de datorie emise de Banca Naţională a României;

c) instrumente de datorie emise de instituţiile financiare internaţionale specificate la art. 9 lit. a) din prezentul regulament;

d) instrumente de datorie emise de unităţi administrativ-teritoriale ale statului român, regionale sau locale;

e) instrumente de datorie emise de instituţii de credit eligibile, în baza unui portofoliu de creanţe, conform legislaţiei naţionale aplicabile în materie

(2) Instrumentele financiare prevăzute la alin. (1) lit. e) vor putea fi incluse în lista de active eligibile pentru operaţiunile Băncii Naţionale a României ulterior definitivării cadrului legislativ specific (legislaţie primară şi secundară), inclusiv în ceea ce priveşte nominalizarea entităţii/entităţilor cu atribuţii specifice de agent de calcul pentru aceste instrumente financiare.

Art. 7. - Criteriile de eligibilitate specifice pentru instrumentele de datorie emise de statul român, denumite în continuare titluri de stat, care trebuie îndeplinite în mod

cumulativ în vederea acceptării de către Banca Naţională a României ca active eligibile sunt:

a) emitentul trebuie să fie statul român, iar emisiunea să fie plasată pe piaţa internă sau pe piaţa externă/internaţională;

b) moneda de denominare poate fi moneda naţională a României (lei), euro (EUR) sau dolarul american (USD);

c) valoarea nominală individuală să fie fixă şi necondiţionată, pe întreaga durată de viaţă a activului;

d) cuponul trebuie să fie pozitiv şi să fie unul dintre următoarele: cupon zero, cupon cu rată fixă, cupon cu rată variabilă indexat cu o rată a dobânzii considerată ca referinţă sau indexat cu un indice de inflaţie; în cazul cuponului variabil acesta trebuie să fie cunoscut/determinat înainte de efectuarea operaţiunii cu Banca Naţională a României;

e) valoarea totală a fiecărei emisiuni (calculată incluzând valoarea redeschiderilor şi/sau răscumpărărilor efectuate, după caz), aflată în circulaţie la data efectuării operaţiunii cu Banca Naţională a României, trebuie să fie de minimum 100 milioane lei sau echivalent, în cazul denominării emisiunii în altă monedă;

f) depozitarul acestor instrumente financiare trebuie să fie Sistemul SaFIR sau, în cazul altor depozitari, titlurile de stat să poată fi preluate în Sistemul SaFIR prin intermediul conexiunilor existente între aceşti depozitari şi Sistemul SaFIR.

Art. 8. - Criteriile de eligibilitate specifice pentru instrumentele de datorie emise de Banca Naţională a României, denumite în continuare certificate de depozit, care trebuie îndeplinite în mod cumulativ în vederea includerii în lista activelor eligibile, sunt:

a) emitentul acestor instrumente este Banca Naţională a României;

b) moneda de denominare este moneda naţională a României (lei);

c) valoarea nominală individuală să fie fixă şi necondiţionată pe întreaga durată de viaţă a activului;

d) cuponul trebuie să fie zero, instrumentele de datorie fiind emise cu discont fată de valoarea nominală individuală care este plătită deţinătorilor de către emitent, la scadenţă;

e) certificatele de depozit sunt înregistrate, depozitate şi decontate în Sistemul SaFIR.

Art. 9. - Criteriile de eligibilitate specifice pentru instrumentele de datorie emise de instituţiile financiare internaţionale, denumite în continuare obligaţiuni IFI, care trebuie îndeplinite în mod cumulativ în vederea acceptării de către Banca Naţională a României ca active eligibile, sunt:

a) emitentul instrumentelor de datorie (activelor) trebuie să fie una dintre următoarele instituţii:

(i) Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare/European Bank for Reconstruction and Development (EBRD);

(ii) Banca Europeană de Investiţii/European Investment Bank (EIB);

(iii) instituţiile selectate din cadrul Grupului Băncii Mondiale: Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare/International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), Corporaţia Financiară Internaţională/International Finance Corporation (IFC), Asociaţia Internaţională de Dezvoltare/ International Development Association (IDA);

b) moneda de denominare este moneda naţională a României (lei);

c) valoarea nominală individuală să fie fixă şi necondiţionată pe întreaga durată de viaţă a activului;

d) cuponul trebuie să fie pozitiv şi să fie unul dintre următoarele: cupon zero, cupon cu rată fixă, cupon cu rată variabilă indexat cu o rată a dobânzii considerată ca referinţă sau indexat cu un indice de inflaţie; în cazul cuponului variabil acesta trebuie să fie cunoscut/determinat înainte de efectuarea operaţiunii cu Banca Naţională a României;

e) valoarea totală minimă a unei emisiuni de obligaţiuni IFI (calculată incluzând valoarea redeschiderilor şi/sau răscumpărărilor efectuate, după caz), aflată în circulaţie la data alocării colateralului, trebuie să fie de 100 milioane lei;

f) ratingul de credit al emitentului, acordat de una dintre agenţiile de rating de credit Fitch. Ratings, Moodys sau Standard & Poors, trebuie să fie „AAA” sau similar;

g) depozitarul acestor instrumente trebuie să dispună de conexiuni cu Sistemul SaFIR, prin intermediul cărora să se asigure preluarea acestor instrumente financiare.

Art. 10. - Criteriile de eligibilitate specifice pentru obligaţiunile emise de unităţi administrativ-teritoriale ale statului român, regionale sau locale, denumite în continuare obligaţiuni municipale, care trebuie îndeplinite în mod cumulativ în vederea acceptării de către Banca Naţională a României ca active eligibile, sunt:

a) emitentul instrumentelor de datorie trebuie să fie unităţi administrativ-teritoriale ale statului român, regionale sau locale;

b) moneda de denominare este moneda naţională a României (lei);

c) valoarea nominală individuală să fie fixă şi necondiţionată, pe întreaga durată de viaţă a activului;

d) cuponul trebuie să fie pozitiv şi unul dintre următoarele: cupon zero, cupon cu rată fixă, cupon cu rată variabilă indexat cu o rată a dobânzii considerată de referinţă sau indexat cu un indice de inflaţie; în cazul cuponului variabil acesta trebuie să fie cunoscut/determinat înainte de efectuarea operaţiunii cu Banca Naţională a României;

e) valoarea totală minimă a unei emisiuni de obligaţiuni municipale (calculată incluzând valoarea redeschiderilor şi/sau răscumpărărilor efectuate, după caz), aflată în circulaţie la data constituirii garanţiei, să fie de 100 milioane lei;

f) ratingul de credit al emitentului sau al emisiunii, acordat de una dintre agenţiile de rating de credit Fitch. Ratings, Moodys sau Standard & Poors, trebuie să fie situat cel puţin la nivelul ratingului suveran al României;

g) depozitarul instrumentelor de datorie trebuie să dispună de conexiuni cu Sistemul SaFIR, prin intermediul cărora să se asigure preluarea acestor active.

Art. 11. - Criteriile de eligibilitate specifice pentru instrumentele financiare emise de către instituţii de credit eligibile, în baza unui portofoliu de creanţe, conform prevederilor legislaţiei naţionale aplicabile în materie, denumite în continuare obligaţiuni ipotecare, care trebuie îndeplinite în mod cumulativ în vederea acceptării ca active eligibile de către Banca Naţională a României, sunt:

a) emitentul instrumentelor de datorie trebuie să fie o instituţie de credit eligibilă în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă în materie;

b) moneda de denominare poate fi una dintre următoarele: moneda naţională a României (lei), euro (EUR) sau dolarul american (USD);

c) valoarea nominală individuală să fie fixă şi necondiţionată, pe întreaga durată de viaţă a instrumentului de datorie;

d) cuponul trebuie să fie pozitiv şi unul dintre următoarele: cupon zero, cupon cu rată fixă, cupon cu rată variabilă indexat cu o rată a dobânzii considerată de referinţă sau indexat cu un indice de inflaţie; în cazul cuponului variabil acesta trebuie să fie cunoscut/determinat înainte de efectuarea operaţiunii cu Banca Naţională a României;

e) valoarea totală minimă a unei emisiuni de obligaţiuni ipotecare (calculată incluzând valoarea redeschiderilor şi/sau răscumpărărilor efectuate, după caz), aflată în circulaţie la data constituirii garanţiei, să fie de 100 milioane lei sau echivalentul acesteia, în cazul denominării în altă monedă;

f) ratingul de credit al emitentului sau al emisiunii, acordat de una dintre agenţiile de rating de credit Fitch. Ratings, Moodys sau Standard & Poors, trebuie să fie situat cel puţin la nivelul ratingului suveran al României;

g) depozitarul acestor instrumente trebuie să dispună de conexiuni cu sistemul SaFIR, prin intermediul cărora să se asigure preluarea acestor instrumente financiare.

Art. 12. - Instrumentele financiare calificate de Banca Naţională a României drept active eligibile pentru iniţierea şi desfăşurarea operaţiunilor Băncii Naţionale a României trebuie să respecte următoarele condiţii cumulative:

a) să fie în proprietatea participantului eligibil prezentator;

b) să nu fie gajate sau indisponibilizate în cadrul unor proceduri de executare silită;

c) să fie liber tranzacţionabile;

d) să nu fie emise de participantul eligibil prezentator, cu excepţia instrumentelor prevăzute la art. 11;

e) să aibă o scadenţă ulterioară datei de scadenţă a operaţiunii;

f) să nu aibă cupoane scadente anterior datei de scadenţă a operaţiunii.

 

CAPITOLUL IV

Reguli privind utilizarea şi alocarea activelor eligibile

 

Art. 13. - Utilizarea şi alocarea activelor eligibile de către participanţii eligibili pentru tranzacţionare şi garantare, în vederea participării la operaţiunile desfăşurate cu Banca Naţională a României, se realizează pentru fiecare tip de operaţiune în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, precum şi cu reglementările emise în aplicarea acestuia.

Art. 14. - (1) Banca Naţională a României întocmeşte şi publică zilnic pe pagina proprie de internet lista activelor eligibile care pot fi acceptate la operaţiunile Băncii Naţionale a României.

(2) Banca Naţională a României comunică participanţilor eligibili preţurile ajustate aferente activelor eligibile, calculate conform prevederilor art. 19 din prezentul regulament, prin mijloace de comunicare specifice Sistemului SaFIR.

Art. 15. - (1) Procesul privind analizarea în vederea includerii de noi emisiuni aferente categoriilor de instrumente financiare acceptate drept active eligibile, prevăzute la art. 6 din prezentul regulament, ca active eligibile care pot fi acceptate în cadrul operaţiunilor Băncii Naţionale a României este iniţiat de emitent prin transmiterea către Banca Naţională a României a unei cereri pentru fiecare emisiune, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 „Cerere privind includerea unei noi emisiuni în lista activelor eligibile pentru operaţiunile Băncii Naţionale a României”.

(2) Cererea prevăzută la alin, (1) nu poate fi transmisă Băncii Naţionale a României înainte de intrarea în circulaţie a respectivului instrument financiar, respectiv înainte de data emisiunii.

(3) Banca Naţională a României evaluează distinct fiecare nouă emisiune aferentă categoriilor de instrumente financiare acceptate ca active eligibile, în vederea acceptării ca activ eligibil.

(4) Banca Naţională a României decide includerea unei emisiuni aferente instrumentelor financiare acceptate drept active eligibile în lista activelor eligibile pe baza analizei caracteristicilor de emisiune ale respectivului instrument de datorie, realizată atât din perspectiva îndeplinirii  criteriilor generale şi specifice prevăzute de prezentul regulament, precum şi, după caz, a oricăror eventuale elemente considerate specifice noii emisiuni.

(5) Dispoziţiile alin. (1)-(4) nu se aplică în cazul emisiunilor aferente categoriilor de instrumente financiare acceptate ca active eligibile care sunt plasate pe piaţa primară prin

intermediul Băncii Naţionale a României, în calitate de agent al statului, precum şi în cazul certificatelor de depozit emise de Banca Naţională a României.

 

CAPITOLUL V

Măsuri de control al riscurilor

 

Art. 16. - (1) Măsurile de control al riscurilor sunt aplicate cu privire la activele eligibile în scopul protejării Băncii Naţionale a României împotriva riscului pierderilor financiare şi asigurării îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor privind elaborarea şi aplicarea politicii monetare. Principalele riscuri care pot genera pierderi financiare sunt:

a) riscul de credit - riscul manifestat ca urmare a incapacităţii participantului eligibil de a-şi îndeplini integral obligaţiile;

b) riscul de piaţă - manifestat prin modificarea defavorabilă a valorii unui activ eligibil pe perioada desfăşurării operaţiunilor Băncii Naţionale a României, cu posibilitatea înregistrării de pierderi financiare;

c) riscul de lichiditate - riscul ca un activ eligibil să nu poată fi tranzacţionat în timp util în scopul evitării diminuării valorii acestuia şi afectării desfăşurării corespunzătoare a operaţiunilor în curs cu Banca Naţională a României;

d) riscul operaţional - riscul manifestat ca urmare a erorii umane şi/sau a unei nefuncţionări a unei componente hardware, software sau a sistemului de comunicaţie sau, după caz, ca urmare a influenţei factorilor externi.

(2) Banca Naţională a României aplică măsuri specifice de control al riscurilor în funcţie de categoriile de active eligibile.

(3) Banca Naţională a României stabileşte şi aplică măsurile de control al riscurilor în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(4) Banca Naţională a României poate aplica măsuri suplimentare de control al riscurilor pentru a asigura o protecţie adecvată împotriva acestora, care vor fi comunicate participanţilor eligibili prin publicare pe pagina de internet proprie.

Art. 17. - (1) Măsurile de control al riscurilor care pot fi aplicate de Banca Naţională a României în funcţie de caracteristicile activelor eligibile constituite drept garanţii la operaţiunile Băncii Naţionale a României sunt:

a) marje de ajustare a valorii (haircut) - Banca Naţională a României aplică pentru evaluarea activelor eligibile marje de ajustare a valorii acestora; aceasta presupune calcularea valorii activului eligibil pornind de la valoarea de piaţă a respectivului instrument financiar din care se scade un anumit procent (haircut);

b) marje de variaţie - Banca Naţională a României impune menţinerea în timp a valorii de piaţă a activului eligibil acceptat pentru operaţiunile Băncii Naţionale a României, ceea ce implică următoarele:

(i) dacă valoarea activului eligibil acceptat, monitorizată în permanenţă şi reevaluată în mod continuu, scade sub un anumit nivel stabilit de Banca Naţională a României, aceasta va solicita suplimentarea de către participantul eligibil a garanţiilor constituite, cu active eligibile sau/şi cu numerar, prin intermediul unui apel în marjă;

(ii) dacă, în urma reevaluării, valoarea activului eligibil acceptat depăşeşte un anumit nivel stabilit de Banca Naţională a României, participantul eligibil în cauză poate solicita retragerea excesului de active eligibile sau/şi restituirea de numerar în exces;

c) apeluri în marjă - reprezintă solicitarea Băncii Naţionale a României adresată participantului eligibil pentru suplimentarea de către acesta a garanţiilor constituite, conform prevederilor lit. b) pct. (i), sau, după caz, solicitarea participantului eligibil pentru retragerea/restituirea excesului de numerar şi/sau active eligibile rezultat conform prevederilor lit. b) pct. (ii);

d) limite - stabilite/impuse şi aplicate de Banca Naţională a României asupra volumului de colateral (garanţiei) pe care participantul eligibil îl poate constitui în cazul unor instrumente financiare acceptate ca active eligibile şi constituite drept garanţii (colateral) care prezintă risc ridicat de lichiditate.

(2) Măsurile de control al riscurilor prevăzute la alin. (1) lit. (b), (c) şi (d) vor fi detaliate prin reglementări ulterioare, iar aplicarea acestora se va realiza ca urmare a dezvoltării infrastructurii tehnice necesare la nivelul Băncii Naţionale a României.

Art. 18. - (1) Marja de ajustare a valorii activelor eligibile este stabilită de către Banca Naţională a României în funcţie de următoarele caracteristici ale activelor eligibile: riscul emitentului, tipul instrumentului şi riscul de credit al acestuia, moneda de denominare, clasa de lichiditate în care se află instrumentul respectiv, precum şi orice alte elemente considerate relevante de către Banca Naţională a României.

(2) Nivelurile practicate ale marjelor de ajustare a valorii activelor eligibile sunt prezentate în anexa nr. 2 „Nivelurile marjelor de ajustare a valorii aplicate activelor eligibile”.

 

CAPITOLUL VI

Metodologia de evaluare a activelor eligibile

 

Art. 19. - (1) Fiecare instrument financiar din lista activelor eligibile care poate fi utilizat drept garanţie (colateral) este evaluat zilnic prin calcularea preţului ajustat al respectivului activ eligibil, determinat prin deducerea unor marje (haircut), din preţul stabilit de Banca Naţională a României, pentru fiecare activ eligibil.

(2) Modul de calcul al preţului ajustat, prevăzut la alin. (1), se stabileşte de către Banca Naţională a României, în funcţie de tipul instrumentului financiar acceptat ca activ eligibil, astfel:

a) pe baza unei metodologii specifice proprii, Banca Naţională a României stabileşte piaţa cea mai reprezentativă pentru preţul care va fi utilizat în determinarea valorii de piaţă a instrumentelor financiare acceptate ca active eligibile, iar în absenţa unui preţ de piaţă reprezentativ, stabileşte şi utilizează un preţ teoretic;

b) la valoarea specificată la lit. a), care se determină zilnic, se aplică nivelul de haircut corespunzător, obţinându-se preţul ajustat la zi, după următoarea formulă de calcul:

 

Pa = P – (P x 1/100)

 

în care:

Pa - preţul ajustat la zi (exprimat procentual, cu trei zecimale);

P - preţul activului eligibil, determinat conform prevederilor lit. a) (exprimat procentual, cu trei zecimale);

r - nivelul marjei de ajustare a valorii (haircut) aplicată respectivului instrument (exprimat procentual, cu două zecimale).

(3) în cazul instrumentelor denominate în monedă străină, pentru a se determina volumul de colateral necesar a fi mobilizat în operaţiunile Băncii Naţionale a României, preţul ajustat la zi, exprimat procentual, determinat conform formulei prevăzute la alin. (2) lit. b), se înmulţeşte cu rata de schimb a respectivei monede, curs publicat în ziua lucrătoare precedentă efectuării operaţiunii Băncii Naţionale a României.

(4) Banca Naţională a României poate să respingă, să limiteze utilizarea sau să aplice marje suplimentare de ajustare cu privire la activele eligibile emise de către emitenţi din categoria de emitenţi prevăzuţi la art. 3 lit. a) pct. (iii)-(v) din prezentul regulament.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 20. - (1) Termenii şi condiţiile aplicabile instrumentelor financiare acceptate ca active eligibile care fac obiectul unor operaţiuni în desfăşurare ale Băncii Naţionale a României la data intrării în vigoare a prezentului regulament rămân nemodificate până la scadenţa operaţiunilor.

(2) Nivelurile marjelor de ajustare a valorii activelor eligibile (haircut) aplicate de Banca Naţională a României pentru garanţiile constituite (colateral) până la data intrării în vigoare a prezentului regulament se menţin până la scadenţa respectivelor operaţiuni în desfăşurare ale Băncii Naţionale a României.

Art. 21. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice referire sau trimitere la active eligibile acceptate de către Banca Naţională a României, aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, se consideră referire sau trimitere la activele eligibile reglementate potrivit prezentului regulament. Dispoziţiile cap. II din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2008, se abrogă începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

(3) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 3 luni de la publicare.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 12 august 2016.

Nr. 3.

 

ANEXA Nr. 1

 

(ANTET APLICANŢI]

Nr. de înregistrare/Data emiterii

........................./.............................

 

Către

Banca Naţională a României

Str. Lipscani nr. 25, sectorul 3

030031, Bucureşti

Fax.     +40 21 312 7198

            +40 21 312 7169

 

CERERE

privind includerea unei noi emisiuni în lista activelor eligibile pentru operaţiunile Băncii Naţionale a României

 

..............................................................., [se va completa denumirea emitentului solicitant] cu sediul social în ..............................................................., str. ..............................................................., nr. ....., ............................................................... [oraş, ţară], telefon ..........................................., fax ..........................................., prin persoana de contact domnul/doamna ..............................................................., [se vor completa numele şi prenumele persoanei de contact a emitentului], telefon ..........................................., fax ..........................................., e-mail ..........................................., în conformitate

cu dispoziţiile art. 15 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. ................/.............................. privind activele eligibile pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României şi acordarea de facilităţi permanente de către Banca Naţională a României, solicit demararea procedurii de includere în lista activelor eligibile a emisiunii ............................................................... [se va completa codul ISIN aferent noii emisiuni]

emisă în data de ........................................... [se va completa data emisiunii], având elementele caracteristice detaliate în Prospectul de emisiune anexat la prezenta cerere.

 

[Elementele minime care trebuie să fie cuprinse în Prospectul de emisiune sunt: data emisiunii, data scadenţei, moneda de denominare, valoarea emisiunii, valoarea nominală individuală, tipul cuponului, formula de calcul a cuponului, depozitarul emisiunii, ratingul de credit al emitentului şi/sau al emisiunii (dacă este cazul) şi numele agenţiei de rating care a acordat calificativul/calificativele, locul de tranzacţionare.]

 

Numele şi prenumele ..............................................................

Funcţia. ..............................................................

Semnătura ..............................................................

 

ANEXA Nr. 2

 

Nivelurile marjelor de ajustare a valorii aplicate activelor eligibile

 

 

Tabel cu nivelurile marjelor de ajustare a valorii aplicate activelor eligibile

 

Moneda de denominare a instrumentelor

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Titluri de stat emise de statul român

Certificate de depozit emise de Banca Naţională a României

Obligaţiuni IFI

Obligaţiuni municipale

Obligaţiuni ipotecare

 

Haircut

Haircut

Haircut

Haircut

Haircut

 

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

RON

0,00

0,00

8,00

25,00

*

EUR

8,00

-

-

-

*

USD

9,00

-

-

-

*


* Marjele de ajustare a valorii activelor eligibile (haircut) aferente instrumentelor financiare emise de către instituţii de credit eligibile, în baza unui portofoliu de creanţe, conform prevederilor legislaţiei naţionale aplicabile în materie (obligaţiuni ipotecare), se vor stabili şi publica de către Banca Naţională a României după lansarea în circulaţie a primei emisiuni de astfel de instrumente, efectuată conform prevederilor Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.