MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 647/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 647         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 24 august 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

698/1.425. - Ordin al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate În cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020

 

1.299. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0067 Lunca Barcăului

 

2.599. - Ordin al ministrului culturii privind schimbarea de grupă valorică din B în A a Ansamblului fostei Mănăstiri Bărboi, a Bisericii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, a fostei Stăreţii, azi casă parohială, şi a Turnului clopotniţă şi clasarea a trei noi subcomponente în cadrul Ansamblului fostei Mănăstiri Bărboi, stradela Bărboi nr. 12, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, în LMI, categoria II, monumente de arhitectură, grupa valorică A, respectiv Monumentul Bisericii Sf. Vineri, Casa de apă (aghiazmatarul-cişmeaua) şi Zidul incintei

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

1.628 - Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii BONVIVA INSURANCE BROKER - S.R.L.

 

1.629. - Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AMA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 698 din 11 mai 2016

Nr. 1.425 din 8 august 2016

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională,

Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - Organul fiscal emitent nu răspunde de realitatea şi eligibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente operaţiunilor din facturile înscrise în „Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”.

Art. 3. - (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020,

Art. 5, - Autorităţile de management ale programelor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, precum şi Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul fondurilor europene,

Ministrul finanţelor publice,

Cristian Ghinea

Anca Dana Dragu

 

ANEXĂ

 

INSTRUCŢIUNI

de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european

şi Fondul de coeziune 2014-2020

 

Art. 1. - Prezentele instrucţiuni se aplică beneficiarilor/ partenerilor care solicită autorităţii de management rambursarea cheltuielilor eligibile, inclusiv taxa pe valoarea adăugată eligibilă, reprezentând taxa pe valoarea adăugată nerecuperabilă, efectuate de beneficiari în cadrul proiectelor finanţate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, în condiţiile prevăzute de art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

 

CAPITOLUL I

Depunerea declaraţiilor privind nedeductibilitatea şi nerecuperabilitatea taxei pe valoarea adăugată

 

Art. 2. - La depunerea cererii de finanţare, solicitantul finanţării din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 depune la autoritatea de management sau organismul intermediar, după caz, ca anexă, o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte caracterul nerecuperabil al taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanţare, denumită „Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operaţiunii propuse spre finanţare din FEDR, FSE şi FC 2014-2020”, al Cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni.

Art. 3. - (1) La depunerea cererii de rambursare, beneficiarii/ partenerii de finanţare din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014- 2020 au obligaţia depunerii la autoritatea de management sau organismul intermediar, după caz, a unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte caracterul nedeductibil al taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile cuprinse în cererea de rambursare, denumită „Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din FEDR, FSE şi FC 2014-2020”, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele instrucţiuni, şi care este certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) La depunerea cererii de rambursare, beneficiarii/ partenerii de finanţare din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014- 2020 au obligaţia depunerii la autoritatea de management sau organismul intermediar, după caz, a unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte caracterul nerecuperabil al taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile cuprinse în anexa nr. 2, denumită „Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din FEDR, FSE şi FC 2014-2020”, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele instrucţiuni.

(3) Certificarea declaraţiei prevăzute la alin. (1) constă în emiterea formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”, conform procedurii de mai jos şi al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele instrucţiuni.

(4) în sensul prezentelor instrucţiuni, prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal central prevăzut la art. 30, 35 sau 40, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Autoritatea de management asigură includerea anexelor nr. 1, 2 şi 3 la prezentele instrucţiuni în ghidurile solicitantului pentru cererile de proiecte finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 (FEDR, FSE şi FC 2014^- 2020).

Art. 5. - Autoritatea de management sau organismul intermediar, după caz, verifică dacă declaraţia prevăzută la art. 3 alin. (1) este certificată conform art. 3 alin. (3), în contextul verificărilor prevăzute la art. 125 alin. (4) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,

 

CAPITOLUL II

Procedura de certificare a declaraţiei privind caracterul nedeductibil al taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare

 

Art. 6. - Organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală are obligaţia certificării declaraţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar la organul fiscal competent a acestei declaraţii.

Art. 7. - (1) Pentru certificarea declaraţiei prevăzute la art. 3 alin. (1), solicitantul depune la organul fiscal competent, înainte de depunerea cererii de rambursare la autoritatea de management al programelor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din FEDR, FSE şi FC 2014-2020, denumită în continuare declaraţie,

(2) Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale sau care poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(3) Declaraţia se depune pe suport electronic, care va fi însoţit de formularul editat de persoana impozabilă, semnat conform legii, în 3 exemplare, din care, după certificare, un exemplar rămâne la organul fiscal competent, un exemplar se depune la autoritatea de management al programelor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 şi un exemplar rămâne la solicitant.

Art. 8. - Cele 3 exemplare ale declaraţiei, însoţite de suportul electronic, se depun direct la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Art. 9. - De la registratura organului fiscal declaraţia se transmite compartimentului cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate.

Art. 10. - După primirea declaraţiei, compartimentul de specialitate verifică caracterul complet şi corectitudinea informaţiilor înscrise în aceasta. În situaţia în care din declaraţia depusă lipsesc elemente relevante pentru analiza şi certificarea acesteia, compartimentul de specialitate notifică solicitantul în vederea corectării declaraţiei. În această situaţie, termenul de soluţionare a solicitării de certificare se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării informaţiilor şi data primirii informaţiilor solicitate.

Art. 11. - În vederea certificării declaraţiei, compartimentul de specialitate verifică în Registrul contribuabililor dacă solicitantul a avut calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada cuprinsă între data emiterii facturilor înscrise în declaraţia privind nedeductibilitatea TVA şi data la care persoana impozabilă a solicitat certificarea declaraţiei.

Art. 12.- În situaţia în care solicitantul nu a avut calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în întreaga perioadă cuprinsă între data emiterii facturilor înscrise în declaraţia privind nedeductibilitatea TVA şi data la care persoana impozabilă a solicitat certificarea declaraţiei, compartimentul de specialitate emite de îndată „Certificatul privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”, prevăzut în art. 3 alin. (3), pentru toate facturile înscrise în declaraţie, denumit în continuare certificat.

Art. 13. - (1) Certificatul se întocmeşte de compartimentul de specialitate în 3 exemplare şi se semnează de conducătorul organului fiscal competent.

(2) După semnarea certificatului, organul fiscal competent certifică cele 3 exemplare ale declaraţiei depuse de solicitant, prin completarea cartuşului de la secţiunea II din formular, precum şi prin semnarea de către conducătorul organului fiscal şi aplicarea ştampilei pe fiecare pagină a exemplarelor din declaraţie care se înmânează solicitantului.

(3) După finalizarea procedurii, compartimentul de specialitate comunică contribuabilului câte două exemplare ale declaraţiei certificate şi ale certificatului.

(4) Un exemplar al declaraţiei certificate, împreună cu un exemplar al certificatului, se arhivează la dosarul fiscal al solicitantului.

(5) Lunar, compartimentul de specialitate transmite organului de inspecţie fiscală competent copii ale certificatelor emise şi ale declaraţiilor, pentru a fi avute în vedere în acţiunile ulterioare de inspecţie fiscală desfăşurate la respectivii solicitanţi.

(6) Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de păstrare a formularului prevăzut în art. 3 alin. (3) sunt specificate în anexa nr. 5 la prezentele instrucţiuni.

Art. 14. - În situaţia în care unele facturi înscrise în declaraţie au fost emise în perioade în care solicitantul a avut calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau în situaţia în care persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA într-o perioadă cuprinsă între data emiterii facturilor înscrise în declaraţia privind nedeductibilitatea TVA şi data la care persoana impozabilă a solicitat certificarea declaraţiei, compartimentul de specialitate transmite organului de inspecţie fiscală competent declaraţia, însoţită de o adresă în care precizează perioadele în care solicitantul a avut calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA.

Art. 15. - În situaţia în care solicitantul are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada efectuării tuturor operaţiunilor ale căror facturi sunt înscrise în declaraţie, compartimentul de specialitate înaintează declaraţia organului de inspecţie fiscală competent, în vederea certificării nedeductibilităţii taxei pe valoarea adăugată.

Art. 16. - În situaţiile prevăzute la art. 14 şi 15, compartimentul de specialitate transmite declaraţia organului de inspecţie fiscală competent în aceeaşi zi în care solicitantul a depus declaraţia.

Art. 17. - După primirea declaraţiei, organul de inspecţie fiscală competent efectuează un control inopinat la domiciliul fiscal al solicitantului, în condiţiile art. 134 şi 135 din Codul de procedură fiscală.

Art. 18. - (1) La efectuarea controlului inopinat, organul de inspecţie fiscală competent verifică următoarele aspecte:

a) dacă facturile înscrise în declaraţie sunt înregistrate în evidenţa contabilă a solicitantului;

b) dacă operaţiunile pentru care au fost emise facturile înscrise în declaraţie sunt cuprinse în sfera de aplicare a TVA, iar contribuabilul are dreptul de deducere a TVA, în conformitate cu prevederile Codului fiscal - în cazul în care TVA aferentă facturilor înscrise în declaraţie a fost înscrisă ca deductibilă în deconturile de TVA depuse de solicitant la organul fiscal competent;

c) dacă operaţiunile înscrise în declaraţie sunt cuprinse în sfera de aplicare a TVA, contribuabilul având drept de deducere, potrivit prevederilor titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal - în cazul în care pentru operaţiunile respective nu a fost încă depus un decont de TVA sau operaţiunile nu au fost înscrise în deconturile de TVA depuse.

(2) Pe baza constatărilor înscrise în procesul-verbal întocmit ca urmare a controlului inopinat, organul de inspecţie fiscală competent emite certificatul. În certificat se înscriu numai facturile pentru care TVA este nedeductibilă, nu se înscrie nicio factură pentru situaţia în care TVA aferentă tuturor facturilor este deductibilă potrivit Codului fiscal şi nici facturile pentru care s-ar fi putut exercita dreptul de deducere a TVA, dar acest drept a fost pierdut ca urmare a nerespectării prevederilor legale.

(3) Certificatul se întocmeşte în 3 exemplare şi se semnează de către conducătorul organului de inspecţie fiscală competent.

(4) După semnarea certificatului, organul de inspecţie fiscală competent certifică cele 3 exemplare ale declaraţiei depuse de solicitant, prin completarea cartuşului de la secţiunea II din formular, precum şi prin semnarea de către conducătorul organului de inspecţie fiscală şi aplicarea ştampilei pe fiecare pagină a exemplarelor din declaraţie care se înmânează solicitantului.

(5) După finalizarea procedurii, organul de inspecţie fiscală comunică contribuabilului câte două exemplare ale declaraţiei certificate şi ale certificatului.

(6) Un exemplar al declaraţiei certificate, împreună cu un exemplar al certificatului, se transmite organului fiscal competent, în vederea arhivării la dosarul fiscal al solicitantului.

Art. 19. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

 

ANEXA Nr. 1

la instrucţiuni

 

DECLARAŢIE

privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operaţiunii propuse spre finanţare din FEDR, FSE şi FC 2014-2020

 

A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod de identificare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domiciliul fiscal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judeţ

 

 

 

 

 

 

 

 

Localitate

 

 

 

 

 

 

 

 

Stradă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ap.

 

 

 

Cod poştal

 

 

 

 

Sector

 

 

 

Telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAŢIUNII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlul proiectului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele programului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axa prioritară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritate de investiţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data depunerii operaţiunii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ................................................................................................................... (numele şi statutul juridic al beneficiarului),  solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată mai sus, la ................................................................................................................... (numele autorităţii de management/organismului intermediar), în conformitate cu prevederile

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil:

a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

D. ................................................................................................................... (numele şi statutul juridic al beneficiarului),  solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată mai sus, la  ................................................................................................................... (numele autorităţii de management/organismului intermediar),   în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile din cadrul proiectului, cuprinse în tabelul de mai jos, TVA este nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

 

Nr. crt.

Achiziţia

Scopul achiziţiei/activităţii prevăzute în cadrul operaţiunii 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele*:

 

 

 

 

 

 

 

Funcţia:

 

 

Semnătura

 

 

 

* Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.

 

1 Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din cererea de finanţare

 

ANEXA Nr. 2

la instrucţiuni

 

DECLARAŢIE

privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din FEDR, FSE şi FC 2014-2020

 

I.I A. DATE DE IDENTIFICAREA PERSOANEI JURIDICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod de identificare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domiciliul fiscal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judeţ

 

 

 

 

 

 

 

 

Localitate

 

 

 

 

 

 

 

 

Stradă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ap.

 

 

 

Cod poştal

 

 

 

 

Sector

 

 

 

Telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAŢIUNII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlul operaţiunii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele programului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axa prioritară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritate de investiţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data depunerii operaţiunii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod SMIS proiect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ................................................................................................................... (numele şi statutul juridic al beneficiarului),  solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată mai sus, la ................................................................................................................... (numele autorităţii de management/organismului intermediar), în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil:

a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

D. ................................................................................................................... (numele şi statutul juridic al beneficiarului),  solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată mai sus, la ................................................................................................................... (numele autorităţii de management/organismului intermediar),  în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile din cadrul operaţiunii, cuprinse în tabelul de mai jos, TVA este nedeductibilă conform legislaţiei naţionale în domeniul fiscal.

 

I Se va completa de către solicitant.

 

Nr. crt.

Nr. şi data documentului

Denumirea furnizorului/prestatorului

Codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului

Valoarea

Din care valoarea TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele*:

 

 

 

 

 

 

 

Funcţia:

 

 

Semnătura

 

 

 

* Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.

 

II.ii E. Certificată de organul fiscal, în baza Certificatului nr. ....................................................... din data de .......................................................

 

Numele şi prenumele**:

 

 

 

 

 

 

 

Funcţia:

 

 

Semnătura şi stampila

 

 

 

** Se va completa de către reprezentantul legal al organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

ii Se va completa de către reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

ANEXA Nr. 3

la instrucţiuni

 

DECLARAŢIE

privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din FEDR, FSE şi FC 2014-2020

 

A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod de identificare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domiciliul fiscal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judeţ

 

 

 

 

 

 

 

 

Localitate

 

 

 

 

 

 

 

 

Stradă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ap.

 

 

 

Cod poştal

 

 

 

 

Sector

 

 

 

Telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAŢIUNII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlul operaţiunii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele programului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axa prioritară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritate de investiţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data depunerii operaţiunii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod SMIS proiect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ................................................................................................................... (numele şi statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată mai sus, la ................................................................................................................... (numele autorităţii de management/organismului intermediar), în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil:

a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare:

b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

D. ................................................................................................................... (numele şi statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată mai sus, la ................................................................................................................... (numele autorităţii de management/organismului intermediar), declar că pentru achiziţiile din cadrul operaţiunii, cuprinse în „Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din FEDR, FSE şi FC 2014-2020 “, nu am posibilitatea de a recupera TVA aferentă acestora în sensul art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, iar în situaţia în care voi avea posibilitatea recuperării acesteia voi returna sumele echivalente.

 

Numele şi prenumele*:

 

 

 

 

 

 

 

Funcţia:

 

 

Semnătura şi ştampila

 

 

 

* Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.

 

1) Se va completa de către solicitant.

 

ANEXA Nr. 4

la instrucţiuni

 

SIGLA

MFP

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală

Cod: 14.13.23.02

Nr. ......................./ .......................

SIGLA

ANAF

Adresa: ..................................................

Tel: ..........................................................

Fax: .........................................................

E-mail: .....................................................

 

CERTIFICAT

privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare

 

Ca urmare a Declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din FEDR, FSE şi FC 2014-2020, înregistrată cu nr. ....................... din data de ......................., depusă de:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea .................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codul de identificare fiscală:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domiciliul fiscal:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judeţul ......................................................., localitatea ....................................................... , str. .......................................................  nr. ...., bl. ...., ap. ...., et.  ...., sectorul ........

[ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

[ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 

pentru achiziţiile/activităţile din cadrul proiectului:

 

Datele de identificare a operaţiunii:

Titlul operaţiunii .......................................................................................................................................................................

Data depunerii operaţiunii ......................................................................................................................................................

Numele programului ................................................................................................................................................................

Axa prioritară ............................................................................................................................................................................

Prioritate de investiţie ............................................................................................................................................................,

 

certificăm că taxa pe valoarea adăugată cuprinsă în următoarele documente este nedeductibilă, conform legislaţiei naţionale în domeniul fiscal:

 

Nr. crt.

Nr. şi dala documentului

Denumirea furnizorului/prestatorului

Codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului

Valoarea

Din care valoarea TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-a eliberat prezentul certificat în vederea stabilirii de către autoritatea de management/organismul intermediar a eligibilităţii cheltuielilor cu TVA cuprinse în cererea de rambursare.

 

Conducătorul unităţii fiscale/Conducătorul organului de inspecţie fiscală

Numele şi prenumele ...............................................................

Semnătura şi ştampila unităţii ................................................

 

ANEXA Nr. 5

la instrucţiuni

 

Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de păstrare a formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”

 

Denumirea formularului: Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare

Cod: 14.13.23.02

Format: A4/t1

Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

Se utilizează pentru certificarea caracterului nedeductibil al taxei pe valoarea adăugată conform legislaţiei naţionale în domeniul fiscal aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare.

Se întocmeşte în 3 exemplare de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale/organul de inspecţie fiscală, după caz.

Circulă:

- două exemplare la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal.

Se arhivează la dosarul solicitării.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0067 Lunca Barcăului

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.994/AC din 30 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor nr. 1.975 din 25 martie 2016, Decizia nr. 246 din 11 aprilie 2016 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Avizul Ministerului Culturii nr. 3,903 din 27 iunie 2016,

Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 56.845 din 16 iunie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 91.611 din 29 iunie 2016, Adresa Direcţiei generale păduri nr. 28.790/ES din 14 iunie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin,

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0067 Lunca Barcăului, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0067 Lunca Barcăului, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3 - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 iunie 2016.

Nr. 1.299.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică lin Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind schimbarea de grupă valorică din B în A a Ansamblului fostei Mănăstiri Bărboi, a Bisericii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, a fostei Stăreţii, azi casă parohială, şi a Turnului clopotniţă şi clasarea a trei noi subcomponente în cadrul Ansamblului fostei Mănăstiri Bărboi, stradela Bărboi nr. 12, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, în LMI, categoria II, monumente de arhitectură, grupa valorică A, respectiv Monumentul Bisericii Sf. Vineri, Casa de apă (aghiazmatarul- cişmeaua) şi Zidul incintei

 

Având în vedere Referatul nr. 1.576 din 9 mai 2016 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de schimbare de grupă valorică din B în A a monumentelor istorice Ansamblul fostei Mănăstiri Bărboi, Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, fosta Stăreţie, azi casă parohială, şi Turnul clopotniţă şi clasarea a trei noi subcomponente în categoria arhitectură, ca monumente, grupa valorică A, respectiv Zidul incintei, Casa de apă (aghiazmatarul-cişmeaua) şi Monumentul Bisericii Sf. Vineri în cadrul Ansamblului fostei Mănăstiri Bărboi, stradela Bărboi nr. 12, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi,

în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin, (2) şi alin, (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2,260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se schimbă grupa valorică din B în A pentru monumentele istorice Ansamblul fostei Mănăstiri Bărboi, Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, fosta Stăreţie, azi casă parohială, şi Turnul clopotniţă, situate în stradela Bărboi nr. 12, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, înscrise în LMI cu codurile IS-II-a-B-03730, respectiv IS-II-m-B-03730.01, IS-Ii-m-B-03730.02 şi IS-II-m-B-03730.03, şi vor avea următoarele coduri: IS-II-a-A-03730, respectiv IS-II-m-A-03730.01, IS-II-m-A-03730.02 şi IS-II-nvA-03730,03.

(2) Se clasează trei subcomponente noi în cadrul Ansamblului fostei Mănăstiri Bărboi, situate la adresa stradela Bărboi nr. 12, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, în categoria II - arhitectură, ca monumente, grupa valorică A: Zidul incintei, Casa de apă (aghiazmatarul-cişmeaua) şi Monumentul Bisericii Sf. Vineri, cu codurile în Lista monumentelor istorice IS-II-m-A-03730.04, IS-II-m-A-03730.05, IS-II-m-A-03730.06.

(3) Zona de protecţie a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Corina Şuteu

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 2.599.

 

ANEXĂ

 

ZONA DE PROTECŢIE

Ansamblul fostei Mănăstiri Bărboi, stradela Bărboi nr. 12, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

 

            Coordonate STEREO 70 - puncte de contur:

 

Nr. crt.

X

Y

1

696810.92

632448.90

2

696841.69

632378.97

3

696841.69

632378.97

4

696589.94

632257.98

5

696522.81

632408.34

6

696494.83

632443.30

7

696534.00

632513.24

8

696502.53

632570.58

9

696439.59

632555.19

10

696411.61

696411.61

11

696553.58

696553.58

12

696583.65

696583.65

13

696608.82

696608.82

14

696754.98

696754.98

15

696900.44

696900.44

16

696970.37

696970.37

17

696939.60

696939.60

18

696899.74

696899.74

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii BONVIVA INSURANCE BROKER - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 19 iulie 2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat Nota SA-DSC nr. 4.906 din 8 iulie 2016, privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii BONVIVA INSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 36-40, scara B, parter, ap. 28, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului gu nr. J40/2557/11.03.2010, cod unic de înregistrare 26635180/11 03.2010 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 630/02.06 2010, reprezentată de domnului Strinopouios Sofronios, în calitate de conducător executiv, şi

a constatat următoarele:

1. Prin Hotărârea Adunării generale a asociaţilor Societăţii BONVIVA INSURANCE BROKER - S.R.L., nr. BNV - 001 din 9 februarie 2016, s-a decis: renunţarea la activitatea de broker de asigurare şi/sau reasigurare, solicitarea Autorităţii de Supraveghere Financiară a retragerii autorizaţiei RBK - 630/02.06.2010 şi împuternicirea domnului Strinopouios Sofronios, director executiv, în vederea realizării acestor demersuri.

2. La data de 31 decembrie 2015 Societatea BONVIVA INSURANCE BROKER - S.R.L. a înregistrat un profit în sumă de 19.856 lei.

3. În perioada ianuarie 2016-iunie 2016, Societatea BONVIVA INSURANCE BROKER - S.R.L. a notificat toate societăţile de asigurare cu care a colaborat cu privire la decizia de încetare a activităţii şi intenţia de reziliere a contractelor de intermediere/brokeraj în asigurări.

4. Societatea BONVIVA INSURANCE BROKER - S.R.L. a solicitat tuturor societăţilor de asigurare cu care a colaborat informaţii referitoare la situaţia decontărilor (prime intermediate şi documente cu regim special).

5. Clienţii Societăţii BONVIVA INSURANCE BROKER - S.R.L. au fost înştiinţaţi, prin adrese transmise prin poşta electronică, cu privire la decizia de încetare a activităţii, ca urmare a hotărârii adunării generale a asociaţilor, în data de 9 februarie 2016,

Prin aceeaşi notificare, toţi clienţii au fost informaţi cu privire la faptul că Societatea BONVIVA INSURANCE BROKER - S.R.L. a transferat portofoliul de asigurări în derulare către altă societate de brokeraj şi li s-a recomandat să continue colaborarea cu societăţile de asigurări emitente ale poliţelor de asigurare aflate în derulare, în sensul plăţii primelor de asigurare în contul acestora.

6. Societatea BONVIVA INSURANCE BROKER - S.R.L. nu are înregistrate litigii/reclamaţii pe rolul instanţelor de judecată din România, cu intermediari în asigurări/clienţi sau foşti clienţi/angajaţi sau foşti angajaţi/asistenţi în brokeraj/alte persoane fizice/juridice.

7. La data de 31 decembrie 2015, societatea nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii BONVIVA INSURANCE BROKER - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 36-40, scara B, parter, ap. 28, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/2557/11.03.2010, cod unic de înregistrare 26635180/11.03.2010 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 630/02.06.2010, reprezentată de domnul Strinopouios Sofronios, în calitate de conducător executiv, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de

asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data

primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 16 august 2016.

Nr. 1.628.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AMA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

îh cadrul şedinţei din data de 27 iulie 2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea AMA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, strada Popa Rusu nr. 30, camera 1, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/1694/2005, cod unic de înregistrare 17176010/2005 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 275/2005, reprezentată de către doamna Mihăilescu Anca Alice, în calitate de administrator şi conducător executiv, şi

a constatat următoarele:

1. Prin Hotărârea FN din 29 decembrie 2015 a Adunării generale a asociaţilor Societăţii AMA BROKER DE ASIGURARE- REASIGURARE - S.R L. s-a stabilit renunţarea la activitatea de broker de asigurare-reasigurare şi solicitarea retragerii autorizaţiei de funcţionare.

2. A fost verificată situaţia financiară a Societăţii AMA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., la data de 31 decembrie 2015, aceasta înregistrând o pierdere în sumă de 63.458 lei.

3. Societatea AMA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. a notificat toate societăţile de asigurare cu care a colaborat cu privire la decizia de încetare a activităţii şi de reziliere a contractelor de intermediere/brokeraj/mandat.

4. Societatea AMA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. a solicitat tuturor societăţilor de asigurare cu care a colaborat informaţii privind situaţia decontărilor (prime intermediate şi documente cu regim special).

5. Societatea AMA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. a notificat asiguraţii cu privire la hotărârea adunării generale a asociaţilor de renunţare la activitatea de broker de asigurare-reasigurare de la data de 31 decembrie 2015.

6. Societatea AMA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrat niciun litigiu pe rolul instanţelor de judecată cu societăţi de asigurare, clienţi, păgubiţi, salariaţi/foşti salariaţi, asistenţi în brokeraj sau alte persoane fizice/juridice.

7. La data de 31 decembrie 2015, Societatea AMA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AMA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul Bucureşti, strada Popa Rusu nr. 30, camera 1, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/1694/2005, cod unic de înregistrare 17176010/2005, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 275/2005, reprezentată de către doamna Mihăilescu Anca Alice, în calitate de administrator şi conducător executiv, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente aferente contractelor în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 16 august 2016.

Nr. 1.629.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.