MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 628/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 628         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 16 august 2016

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

15. - Ordonanţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

 

568. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Brăila, Dolj şi Timiş, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

571. - Hotărâre pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

 

572. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Georgia, semnat la 27 iunie 2016 la Tbilisi

 

Acord de cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Georgia

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

275. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a doamnei Claudia Iulia Mahu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

276. - Decizie pentru numirea domnului Marius-Ionuţ Ungureanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

944/645. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

1.245. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0103 Valea Alceului

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. 1. - Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 340/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 042 din 19 decembrie 2015, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.

Art. 2. - (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2016 se diminuează la venituri cu suma de 129.743 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 1.558.970 mii lei şi majorarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 1.429.227 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 129,743 mii lei.

(3) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2016 se majorează la venituri cu suma de 19.201 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeaşi sumă.

Art. 3. - (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se majorează la venituri cu suma de 16.476 mii lei şi se diminuează la cheltuieli cu suma de 189.500 mii lei, excedentul majorându-se cu suma de 205.976 mii lei,

(3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 1.087 mii lei şi se diminuează la cheltuieli cu suma de 1.695 mii lei, excedentul majorându-se cu suma de 2.782 mii lei.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să diminueze în bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016, capitolul 68.04 „Asigurări şi asistenţă socială”, la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” alineatul 51.01.17 „Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat” cu suma de 7.000 mii lei şi să majoreze alineatul 51.01.19 „Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” cu aceeaşi sumă.

Art. 5. - (1) Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanţă în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în anexele la acestea pe anul 2016 şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, detalierea influenţelor aprobate,

(2) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se repartizează sumele reţinute în proporţie de 10% în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

 

Bucureşti, 10 august 2016.

Nr. 15.

 

ANEXA Nr. 1

 

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

 

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

pe anul 2016

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei –

Capitol

 

Sub-capitol

 

Paragraf

 

Grupa/

Titlu

Articol

Alineat

 

Denumire indicator

Influente

A

B

1

0001

03

 

 

 

 

VENITURI - TOTAL

-110.542

0002

03

 

 

 

 

I. VENITURI CURENTE

-1.539.769

2000

03

 

 

 

 

B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂI

-1.597.043

2003

 

 

 

 

 

CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR

-681.924

 

01

 

 

 

 

Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori

-693.836

 

04

 

 

 

 

Contribuiţi de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori

11.912

2103

 

 

 

 

 

CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR

-915.119

 

01

 

 

 

 

Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi

-163 129

 

04

 

 

 

 

Contribuţii de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare

3.215

 

05

 

 

 

 

Contribuţii facultative ale asiguraţilor

-2.181

 

06

 

 

 

 

Contribuţii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurarea

-7

 

07

 

 

 

 

Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)

-410.776

 

12

 

 

 

 

Contribuţii de asiguraţi sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole si asocieri fără personalitate juridica

-363.801

 

13

 

 

 

 

Contribuţia individuala de asigurări sociale datorata de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuala

21.560

2900

03

 

 

 

 

C.VENITURI NFF1SCALE

57.274

3000

03

 

 

 

 

CI VENITURI DIN PROPRIETATE

7.351

3003

 

 

 

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

4

 

07

 

 

 

 

 

4

3103

 

 

 

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

7.347

 

05

 

 

 

 

Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat

55

 

06

 

 

 

 

Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de munca si boli profesionale

7.292

3300

03

 

 

 

 

C 2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

49.923

3303

 

 

 

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

4.742

 

08

 

 

 

 

Venituri din prestări de servicii

-13

 

11

 

 

 

 

Contribuţia pentru bilete de tratament si odihna

4.812

 

50

 

 

 

 

Alte venituri din prestări de servicii si alte activităţi

-57

3603

 

 

 

 

 

DIVERSE VENITURI

45.181

 

50

 

 

 

 

Alte venituri

45.181

4100

03

 

 

 

 

IV.SU BVENTII

1.429.227

4200

03

 

 

 

 

SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

1.429,227

4203

 

 

 

 

 

SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT

1.429,227

 

24

 

 

 

 

Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat

1.429,227

4903

01

 

 

 

 

Venituri sistem public de pensii

-129.743

4903

02

 

 

 

 

Venituri sistem accidente de munca si boli profesionale

19.201

5003

 

 

 

 

 

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

-129.743

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-127.518

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

-21.091

 

 

 

30

 

 

TITLUL III DOBÂNZI

-6.759

 

 

 

55

 

 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

187

 

 

 

56

 

 

TITLUL VEI PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

45

 

 

 

57

 

 

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-100.000

 

 

 

59

 

 

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

100

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-2.225

 

 

 

71

 

 

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

-2.225

6800

03

 

 

 

 

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

-129.743

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-127.518

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICE

-21.091

 

 

 

30

 

 

TITLUL III DOBÂNZI

-6.759

 

 

 

55

 

 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

187

 

 

 

56

 

 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

45

 

 

 

57

 

 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALĂ

-100.000

 

 

 

59

 

 

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

100

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-2.225

 

 

 

71

 

 

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

-2.225

6803

 

 

 

 

 

ASIGURĂRI ŞI ASISTENTĂ SOCIALĂ

-129.743

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-127.518

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

-21.091

 

 

 

30

 

 

TTTLUL III DOBÂNZI

-6.759

 

 

 

55

 

 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

187

 

 

 

 

 

 

T1TI UI VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 

 

 

 

57

 

 

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALA

-100.000

 

 

 

59

 

 

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

100

 

 

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

-2.225

 

 

 

71

 

 

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

-2.225

9903

 

 

 

 

 

EXCEDENT/ DEFICIT

19.201

9903

11

 

 

 

 

Excedent/Deficit sistem accidente de munca si boli profesionale

19.201

 

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

pe anul 2016

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei –

Capitol

 

Sub-capitol

 

Paragraf

 

Grupa/

Titlu

Articol

Alineat

 

Denumire indicator

Influente

A

B

1

0001

04

 

 

 

 

VENITURI-TOTAL

17.563

0002

04

 

 

 

 

I. VENITURI CURENTE

17.563

1604

 

 

 

 

 

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITĂŢI

-51

 

03

 

 

 

 

Taxe si tarife pentru eliberarea de licenţe si autorizaţii de funcţionare

-51

2000

04

 

 

 

 

B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI

7.372

2004

 

 

 

 

 

CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR

6.495

 

02

 

 

 

 

Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori

3.099

 

06

 

 

 

 

Contribuţia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

3.396

2104

 

 

 

 

 

CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR

877

 

02

 

 

 

 

Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de asiguraţi

306

 

10

 

 

 

 

Contribuţii ale persoanelor care realizează venituri de natură profesionala, altele decât cele de natura salariala. plătite de angajatori

571

2000

04

 

 

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

10.242

2000

04

 

 

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETĂŢI

-1.830

3104

 

 

 

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

-1.830

 

03

 

 

 

 

Alte venituri din dobânzi

460

 

04

 

 

 

 

Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

-2.290

3600

04

 

 

 

 

C2. VANZAR1 DE BUNURI ŞI SERVICII

12.072

3604

 

 

 

 

 

DIVERSE VENITURI

12.072

 

12

 

 

 

 

Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

-19

 

32

 

 

 

 

Suine provenite din finanţarea bugetara a anilor precedenţi

15.274

 

50

 

 

 

 

Alte venituri

-3.183

4904

01

 

 

 

 

Venituri sistem asigurări pentru şomaj

16.476

4904

02

 

 

 

 

Venituri fond garantare pentru plata creanţelor salariale

1.087

5004

 

 

 

 

 

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

-191.195

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-191.195

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

-10.000

 

 

 

57

 

 

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-155.000

 

 

 

58

 

 

TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

-24.000

 

 

 

59

 

 

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

-2.195

6400

04

 

 

 

 

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

-167.195

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-167.195

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

10.000

 

 

 

57

 

 

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-155.000

 

 

 

59

 

 

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

-2.195

6404

 

 

 

 

 

CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE

-1.695

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-1.695

 

 

 

59

 

 

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

-1.695

6504

 

 

 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT

-2.000

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-2.000

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

-2.000

6804

 

 

 

 

 

ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

-163.500

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-163.500

 

 

 

20

 

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICE

-8.000

 

 

 

57

 

 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

-155.000

 

 

 

59

 

 

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

-500

8000

04

 

 

 

 

Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE

-24.000

8004

 

 

 

 

 

ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ

-24.000

 

 

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

-24.000

 

 

 

58

 

 

TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE

 

8904

01

 

 

 

 

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

-24.000

8904

02

 

 

 

 

Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj

-189.500

9904

 

 

 

 

 

Cheltuieli fond garantare pentru plata creanţelor salariale

-1.695

9904

10

 

 

 

 

EXCEDENT/DEFICIT

208.758

9904

11

 

 

 

 

Excedent/Deficit sistem asiguraţi pentru şomaj

205.976

 

 

 

 

 

 

Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanţelor salariale

2.782

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Brăila, Dolj şi Timiş, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi a casării acestora, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale cuprinse în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea.

Art. 4. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 10 august 2016.

Nr. 568.


*) Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (4) şi art. 47 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 43 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se supun avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu categoriile de construcţii şi amenajări prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se supun autorizării privind securitatea la incendiu categoriile de construcţii şi amenajări prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, nu se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu lucrările de construcţii la obiective cu caracter militar şi cele cuprinse în programele de investiţii şi reparaţii ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciului de Protecţie şi Pază, indiferent de emitentul autorizaţiei de construire, şi nici construcţiile nucleare şi cele aferente părţii clasice a centralei nucleare.

(2) Activităţile privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări prevăzute la alin. (1) se realizează de autorităţile care gestionează domeniile respective, potrivit reglementărilor specifice.

Art. 3. - Documentaţiile privind securitatea la incendiu a construcţiilor, elaborate şi/sau în curs de avizare/autorizare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se finalizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare la data elaborării acestora.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 995 din 13 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

 

Bucureşti, 10 august 2016.

Nr. 571.

 

ANFXA Nr. 1

 

Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu

 

I. Clădiri:

a) încadrate conform legii în categoriile de importanţă excepţională şi deosebită, indiferent de aria construită, regimul de înălţime sau destinaţie;

b) definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca „înalte” sau „foarte înalte”, indiferent de aria construită ori de destinaţie;

c) în care sunt amplasate încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca „săli aglomerate”, indiferent de aria construită, regimul de înălţime ori destinaţie;

d) de locuit colective, noi sau existente, cu mai mult de patru niveluri supraterane, la care se realizează sau amenajează mansarde;

e) pentru sedii ale autorităţilor publice locale şi centrale, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

f) pentru lăcaşuri de cult şi spaţii de cazare aferente, accesibile publicului, cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp, cu excepţia caselor parohiale, clădirilor destinate locuirii personalului monahal, clopotniţelor, lumânărarelor şi capelelor;

g) agrozootehnice sau agroindustriale, închise, cu aria construită mai mare sau egală cu 600 mp, cu excepţia silozurilor metalice, depozitelor de furaje fibroase, serelor, solarelor, răsadniţelor şi ciupercăriilor;

h) de depozitare a buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepţia GPL, de capacitate medie sau mare.

II. Clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de:

a) comerţ, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;

b) alimentaţie publică, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;

c) birouri, financiar-bancară, de asigurări şi burse, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

d) îngrijire a sănătăţii, cu spitalizare continuă, indiferent de suprafaţă, sau dispensare şi policlinici, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

e) învăţământ, supraveghere, îngrijire sau cazare/adăpostire a copiilor preşcolari, elevilor, studenţilor, bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 150 mp;

f) gară, autogara şi aerogară, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, precum şi staţii de metrou, indiferent de aria desfăşurată;

g) cultură, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

h) parcaj, cu peste 10 autoturisme;

i) centru de agrement, cu piscine interioare, servicii de relaxare şi întreţinere corporală, cu masaj, hidromasaj, împachetări, băi de plante, saună uscată, cabine cromo-aromo-terapii şi bale turcească, terenuri de squash, săli de aerobic, fitness, biliard, tenis de masă şi fotbal mecanic, terenuri de tenis, minifotbal şi fotbal cu vestiarele aferente şi altele similare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu suprafaţa mai mare sau egală cu 200 mp;

j) primire turistică, cu mai mult de 8 camere şi/sau 16 locuri, pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vânătoare, de pescuit, sate de vacanţă, popasuri turistice, căsuţe tip camping, pensiuni turistice urbane şi rurale, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora;

k) producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp.

III. Clădiri civile subterane sau spaţii publice amenajate la subsolul, demisolul, în podul, ori pe acoperişul tip terasă al clădirilor civile, cu aria desfăşurată mai mare sau egală 100 mp

IV. Construcţii ori sisteme sau instalaţii pentru:

a) staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori staţii mixte;

b) staţii de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV);

c) alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor la platforme şi parcuri industriale;

d) lucrări noi şi de modificare a instalaţiilor de stingere, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa prezentei hotărâri.

V. Construcţii sau amenajări sportive, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune în interior ori mai mare sau egală cu 1.000 de locuri pe scaune în aer liber

 

ANEXA Nr. 2

 

Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun autorizării privind securitatea la incendiu

 

I. Construcţii ori sisteme sau instalaţii pentru:

a) sisteme de distribuţie gaze petroliere lichefiate la autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 30 mc echivalent apă, care nu sunt amplasate în staţii mixte;

b) staţii transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc;

c) alimentarea consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuală de maximum 5.000 I sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum 30.000 I volum de apă aferente laboratoarelor-sanitare, şcolare şi alte asemenea, clădirilor cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice, instalaţiilor de încălzire centrală şi locală, pentru prepararea apei calde de consum şi a hranei;

d) puncte de desfacere a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate la consumatori cu capacitatea de stocare/depozitare de minimum 250 kg GPL şi maximum 1.250 kg GPL;

e) alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi.

II. Construcţii sau amenajări temporare în aer liber, pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune, ori având destinaţia comercială, cu aria desfăşurată/suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 mp

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Georgia, semnat la 27 iunie 2016 la Tbilisi

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Georgia, semnat la 27 iunie 2016 la Tbilisi.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 10 august 2016.

Nr. 572.

 

ACORD

de cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Georgia

 

Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Georgia, denumite în continuare părţile, conform principiilor universal recunoscute de drept internaţional, în special: cooperarea şi relaţiile de prietenie dintre state, respectul pentru suveranitatea, egalitatea, integritatea teritorială, inviolabilitatea frontierelor, non-imixtiunea în afacerile interne şi respectul faţă de libertate, drepturile omului şi statul de drept,

reafirmând angajamentul pentru consolidarea statului de drept, democraţiei şi bunei guvernări în interiorul Parteneriatului Estic al Politicii europene de vecinătate.

având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, încheiat în iunie 2014, şi dorinţa statului georgian de a deveni membru al Uniunii Europene,

subliniind importanţa coordonării eforturilor cu restul comunităţii internaţionale,

considerând că dezvoltarea cooperării dintre România şi Georgia în domeniul administrării legii şi justiţiei are un rol important în consolidarea relaţiei dintre cele două ţări,

recunoscând semnificaţia cooperării dintre cele două părţi,

Convin după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Obiective

 

Părţile promovează:

a) cooperarea eficientă în domeniul asistenţei judiciare reciproce;

b) cooperarea în domeniul afacerilor europene;

c) schimbul reciproc de informaţii în materie juridică;

d) schimbul de experienţă privind organizarea şi activităţile părţilor;

e) schimbul de experienţă privind reformele sistemelor de justiţie;

f) schimbul de informaţii privind proiectele de lege şi punerea în aplicare a dispoziţiilor juridice;

g) cooperarea privind alte aspecte juridice de interes pentru ambele părţi.

 

ARTICOLUL 2

Implementare

 

(1) Părţile, în cadrul prezentului acord:

a) schimbă şi actualizează anual datele de contact la nivel tehnic;

b) pot înfiinţa comisii pe bază de reciprocitate;

c) pot stabili, anual sau de două ori pe an, programe comune, în domenii de interes pentru ambele părţi.

(2) Părţile promovează măsurile care nu sunt direct prevăzute în prezentul acord, dar sunt conforme cu obiectivele stabilite de Georgia şi România pentru dezvoltarea cooperării în domeniul juridic.

(3) Părţile promovează schimbul reciproc de experţi pentru a desfăşura cercetări pe probleme de interes comun şi, de asemenea, pentru a contribui la punerea în aplicare a prezentului acord.

 

ARTICOLUL 3

Costuri

 

(1) Părţile stabilesc condiţiile de finanţare pentru relaţiile şi schimbul de informaţii direct dintre autorităţile judiciare ale ambelor state.

(2) Părţile susţin, pe bază de reciprocitate, toate cheltuielile ocazionate de prezentul acord, pentru activităţile care au loc pe teritoriile statelor lor.

(3) în cazul vizitelor delegaţiilor, finanţarea se realizează după cum urmează:

a) partea gazdă acoperă costurile privind cazarea şi transportul pe teritoriul său;

b) partea trimiţătoare acoperă costurile aferente transportului internaţional.

 

ARTICOLUL 4

Efecte asupra obligaţiilor internaţionale ale părţilor

 

Prezentul acord nu afectează drepturile şi obligaţiile părţilor care decurg din acordurile internaţionale sau regulamentele la care acestea sunt parte.

 

ARTICOLUL 5

Limba utilizată

 

În corespondenţa referitoare la întrebările ce pot rezulta în contextul aplicării prezentului acord, expeditorul utilizează propria sa limbă, împreună cu traducerea în limba engleză sau direct limba engleză.

 

ARTICOLUL 6

Modificări

 

Prezentul acord poate fi modificat sau completat de comun acord de părţile în cauză, prin documente separate, care vor intra în vigoare în conformitate cu dispoziţiile din prezentul acord. Aceste documente vor constitui părţi integrante ale prezentului acord.

 

ARTICOLUL 7

Soluţionarea diferendelor

 

Orice litigiu între părţi cu privire la aplicarea şi interpretarea prezentului acord se soluţionează prin consultări şi/sau negocieri.

 

ARTICOLUL 8

Durată

 

Prezentul acord se încheie pe perioadă nelimitată.

 

ARTICOLUL 9

Intrare în vigoare

 

Prezentul acord intră în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile îşi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor prevăzute de  legislaţia internă necesare pentru intrarea în vigoare.

 

ARTICOLUL 10

Dispoziţii finale

 

(1) Oricare dintre părţi poate notifica cealaltă parte, în orice moment, prin canalele diplomatice, intenţia de a denunţa prezentul acord. Denunţarea va produce efecte în termen de 6 (şase) luni de la data primirii notificării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Georgia, semnat la Bucureşti la data de 14 mai 2004, îşi încetează valabilitatea.

Semnat la Tbilisi la data de 27 iunie 2016, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, georgiană şi engleză, toate textele fiind egal autentice.

În cazul unor divergenţe va prevala textul în limba engleză.

 

PENTRU MINISTERUL JUSTIŢIEI DIN ROMÂNIA

PENTRU MINISTERUL JUSTIŢIEI DIN GEORGIA

Raluca Alexandra Prună,

Thea Tsulukiani,

ministrul justiţiei din România

ministrul justiţiei din Georgia

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a doamnei Claudia Iulia Mahu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

Având în vedere Cererea doamnei Claudia Iulia Mahu, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.018 din 3 august 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 16 august 2016, doamna Claudia Iulia Mahu se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 16 august 2016.

Nr. 275.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Marius-Ionuţ Ungureanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul sănătăţii prin Adresa nr. 2.026 din 18 iulie 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.838 din 25 iulie 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marius-Ionuţ Ungureanu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii,

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 16 august 2016.

Nr. 276.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 944 din 12 august 2016.

Nr. 645 din 11 august 2016

 

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. VW 2.856/2016 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.433 din 11 august 2016 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere:

- art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) şi art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La secţiunea P1 „Programul naţional da boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţiile 89-92 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

89

W53787003

J01DD62

COMBINAŢII (CEFOPERAZONUM + SULBACTAMUM)

SULCEF 1000 mg/ 1000 mg

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

1000 mg/ 1000 mg

MEDOCHEMIE

S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 50 FLAC. DIN STICLA INCOLORĂ CONŢINÂND PULB. PT. SOL. INJ7PERF.

S/P-RF

50

17.592800

19.939200

0.000000

90

W53787002

J01DD62

COMBINAŢII

(CEFOPERAZONUM + SULBACTAMUM)

SULCEF 1000 mg/

1000 mg

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

1000 mg/

1000 mg

MFDOCHFMIE

S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 FLAC. DIN

STICLĂ INCOLORĂ CONŢINÂND PULB. PT. SOL. INJ7PERF.

S/P-RF

10

18.691000

22.818000

0.000000

91

W53787Q01

J01DD62

COMBINAŢII (CEFOPERAZONUM + SULBACTAMUM)

SULCEF 1000 mg/ 1000 mg

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

1000 mg/ 1000 mg

MEDOCHEMIE

S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CONŢINÂND PULB. PT. SOL. JNJ./PERF.

S/P-RF

1

19.370000

23.076840

3.103160

92

W53787004

J01DD62

COMBINAŢII (CEFOPERAZONUM + SULBACTAMUM)

SULCEF 1000 mg/ 1000 mg

PULB. PT. SOL INJ./PERF.

1000 mg/ 1000 mg

MEDOCHEMIE

S.R.L

ROMÂNIA

CUTIE CU 100 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CONŢINÂND PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

S

100

17.292800

19.230700

0.000000”

 

2. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţiile 45-52 se abrogă.

3. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţia 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„57

W56210002

L01BB05

FLUDARABINUM**

FLUDARA ORAL

10 mg

COMPR. FILM.

10 mg

GENZYME

EUROPE B.V.

OLANDA

CUTIE X 1 FLAC. DIN PE X

4 BLIST. AL/AL X 5 COMPR. FILM.

P-RF/S

20

53.287000

59.990500

0.000000”

 

4. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, după poziţia 486 se introduc 24 de noi poziţii, poziţiile 487-510, cu următorul cuprins:

 

„487

W53879001

L01BC07

AZACITIDINUM”*

VIDAZA

PULB. PT. SUSP. INJ.

25 mg/ml

CELGENE EUROPE LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE X1 FLAC. X 100 MG PULB. PT. SUSP. INJ.

S

1

1,437.060000

1,604.550000

0.000000

488

W52724003

L01XC08

PANITUMUMABUM****

VECTIBIX 20 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

20 mg/ml

AMGEN EUROPE B.V.

OLANDA

CUTIE X1 FLAC. X 400 MG PANITUMUMAB X 20 ML

S

1

6,233.070000

6,832.200000

0.000000

489

W52724001

L01XC08

PANITUMUMABUM***

VECTIBIX 20 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF,

20 mg/ml

AMGEN EUROPE B.V.

OLANDA

CUTIE X 1 FLAC. X 100 MG PANITUMUMAB X 5 ML

S

1

1,528.460000

1,704.170000

0.000000

490

W53221006

L01XE07

LAPATINIBUM*”Q

TWERB

COMPR.

FILM.

250 mg

GLAXO GROUP LTD.

MAREA

BRITANIE

FLACON DIN PEID CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT X 140 COMPR.

FILM.

PR

140

53.302214

58.372000

0.000000

491

W61702006

L01XE07

LAPATINIBUM”**Q

TYVERB

COMPR.

FILM.

250 mg

NOVARTIS EUROPHARM LTD.

MAREA

BRITANIE

FLACON DIN PEID CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT X 140 COMPR. FILM.

PR

140

53.302214

58.372000

0.000000

492

W54589001

L01XE10

EVEROLIMUS***

AFINITOR

10 mg

COMPR.

10 mg

NOVARTIS EUROPHARM LTD.

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 3 BLIST. AUPA/PVC/ALX10 COMPR.

P-RF

30

437.681000

478.344666

0.000000

493

W55759002

L01XE11

PAZOPANIB**”

VOTRIENT 200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

GLAXO GROUP LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR FILM.

S

90

84.291666

92.301888

0.000000

494

W61703002

L01XE11

PAZOPANIB”*

VOTRIENT 200 mg

COMPR.

FILM.

200 mg

NOVARTIS EUROPHARM LTD.

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR FILM.

S

90

84.291666

92.301888

0.000000

495

W55765002

L01XE11

PAZOPANIB”“

VOTRIENT 400 mg

COMPR.

FILM.

400 mg

GLAXO GROUP LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM.

S

60

171.197333

187.241166

0.000000

496

W61704002

L01XE11

PAZOPANIB****

VOTRIENT 400 mg

COMPR.

FILM.

400 mg

NOVARTIS EUROPHARM LTD.

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM.

S

60

171.197333

187.241166

0.000000

497

W60260003

L01XE13

AFATINIBUM”“n

GIOTRIF 20 mg

COMPR.

FILM.

20 mg

BOEHRINGER

INGELHEIM

INTERNATIONAL

GMBH

GERMANIA

CUTIE CU BLIST. PVC/PVDC PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂŢI DOZATE CONŢINÂND 28 X 1 COMPRIMATE

PR

28

284.348928

311.303214

0.000000

498

W60261003

L01XE13

AFATINIBUM”**G

GIOTRIF 30 mg

COMPR.

FILM.

30 mg

BOEHRINGER

INGELHEIM

INTERNATIONAL

GMBH

GERMANIA

CUTIE CU BLIST. PVC/ PVDC PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂŢI DOZATE CONŢINÂND 28 X

1 COMPRIMATE

PR

28

284.348928

311.303214

0.000000

499

W60262003

L01XE13

AFATINIBUM”**Q

GIOTRIF 40 mg

COMPR.

FILM.

40 mg

BOEHRINGER

INGELHEIM

INTERNATIONAL

GMBH

GERMANIA

CUTIE CU BLIST. PVC/ PVDC PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂŢI DOZATE CONŢINÂND 28 X 1 COMPRIMATE

PR

28

284.348928

311.303214

0.000000

500

W60263003

L01XE13

AFATINIBUM*”*0

GIOTRIF 50 mg

COMPR.

FILM.

50 mg

BOEHRINGER

INGELHEIM

INTERNATIONAL

GMBH

GERMANIA

CUTIE CU BLIST. PVC/ PVDC PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂŢI DOZATE CONŢINÂND 28 X 1 COMPRIMATE

PR

28

284.348928

311.303214

0.000000

501

W60984001

L01XE14

BOSUTINIBUM”**

BOSULIF

100 mg

COMPR.

FILM.

100 mg

PFIZER LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 28 COMPRIMATE FILMATE (CUTIE CU 2 BLISTERE DIN PVC/ ACLAR/PVC)

PR

28

108.703928

119.650000

0.000000

502

W60985001

L01XE14

BOSUTINIBUM***

BOSULIF 500 mg

COMPR.

FILM.

500 mg

PFIZER LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 28 COMPRIMATE FILMATE (CUTIE CU 2 BLISTERE DIN PVC/ ACLAR/PVC)

PR

28

539.338571

589.242500

0.000000

503

W59304002

L01XE17

AXITINIBUM”“0

INLYTA

COMPR.

FILM.

1 mg

PFIZER LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU BLIST AL/AL X 56 COMPRIMATE FILMATE

PR

56

55.562142

61.244107

0.000000

504

W59305002

L01XE17

AXITINIBUM”~*n

INLYTA

COMPR.

FILM.

5 mg

PFIZER LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU BLIST. AL/AL. X 56 COMPRIMATE FILMATE

PR

56

268.187321

293.005714

0.000000

505

W61749001

L01XE27

IBRUTINIBUM****

IMBRUVICA 140 mg

CAPS.

140 mg

JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

BELGIA

FLACON DIN PEID CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PT. COPII DIN POLIPROPILENĂ X 90 CAPS.

X

90

275.943555

301.202777

0.000000

506

W61749002

L01XE27

IBRUTINIBUM”“

IMBRUVICA 140 mg

CAPS.

140 mg

JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

BELGIA

FLACON DIN PEID CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PT. COPII DIN POLIPROPILENĂ X120 CAP&

X

120

275.860166

301.005916

0.000000

507

W59956003

L01XX44

AFLIBERCEPTUM***

ZALTRAP

CONC. PT. SOL. PERF.

25 mg/ml

SANOFI- AVENTIS GROUPE

FRANŢA

CUTIE CU 1 FLACON A 10 ML X 8 ML CONCENTRAT PENTRU SOLUŢIE PERFUZABILĂ CONŢINÂND 200 MG AFLIBERCEPT

PR

1

2,804.670000

3,095.240000

0.000000

508

W59956001

L01XX44

AFLIBERCEPTUM****

ZALTRAP

CONC. PT SOL. PERF

25 mg/ml

SANOFI - AVENTIS GROUPE

FRANŢA

CUTIE CU 1 FLACON A 5 ML X 4 ML CONCENTRAT PENTRU SOLUŢIE PERFUZABILĂ CONŢINÂND 100 MG AFLIBERCEPT

PR

1

1,417.320000

1,583.030000

0.000000

509

W61522002

L01XX46

OLAPARIBUM****

LYNPARZA

CAPS.

50 mg

ASTRAZENECA AB

SUEDIA

CUTIE X 448 CAPSULE (4 FLACOANE X 112 CAPSULE)

PR

448

49.693236

54.250848

0.000000

510

W61952001

L04AX02

TAUDOMIDUM**8*

THALIDOMI-

DE

CELGENE 50 mg

CAPS.

50 mg

CELGENE EUROPE LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE TIP PORTOFEL X 28 CAPS. (14 CAPS. X 2 BLISTERE PVC/PE/ ACLAR/AL)

P-RF/R

28

55.341071

61.684285

0.000000”

 

5. La secţiunea P4 „Programul naţional de boli neurologice”, „Subprogramul de tratament al sclerozei multiple”, după poziţia 10 se introduce o nouă poziţie, poziţia 11, cu următorul cuprins:

 

„11

W60449002

L04AA31

TERIFLUNOMIDUM****

AUBAGIO

COMPR.

FILM.

14 mg

SANOFI - AVENTIS

GROUPE

FRANŢA

CUTIE CU 28 COMPR.

FILM.

PR

28

116.464642

128.309285

0.000000*

 

6. La secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat”, „Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat”, după poziţia 132 se introduc 3 noi poziţii, poziţiile 133-135, cu următorul cuprins:

 

„133

W52375005

A10BH02

VILDAGLIPTINUM”*

GALVUS 50 mg

COMPR.

50 mg

NOVARTIS EUROPHARM LTD.

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 56 COMPR. (BLISTER PA/AL/PVC//AL)

P-RF

56

2.661250

3.248750

0.000000

134

W59971002

A10BX10

LIXISENATIDUM***

LYXUMIA 20 micrograme

SOL. INJ.

100

μg/ml

SANOFI - AVENTIS GROUPE

FRANŢA

CUTIE CU 2 STILOURI INJECTOARE (PEN-URI) PREUMPLUTE X 3ML (2 X 14 DOZE)

PRF

2

147.945000

180.610000

0.000000

135

W59970001

A10BX10

LIXISENATIDUM***

LYXUMIA 10 micrograme

SOL. INJ.

50 μg/ml

SANOFI - AVENTIS GROUPE

FRANŢA

CUTIE CU 1 STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT X 3ML (1 X 14 DOZE)

PRF

1

147.940000

180.600000

0.000000”

 

7. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, după subprogramul P6.19 „Scleroză tuberoasă” se introduce un nou subprogram, subprogramul P6.20 „Fibroza pulmonară idiopatică”, cu următorul cuprins:

 

„P6.20: FIBROZA PULMONARA IDIOPATICĂ

 

1

W61951001

L04AX05

PIRFENIDONUM****

ESBRIET 267 mg

CAPS.

267 mg

ROCHE

REGISTRATION LTD.

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 63 CAPSULE

BUST.

X

PR

63

35.411269

39.203809

0.000000

2

W61951002

L04AX05

PIRFENIDONUM**

ESBRIET

267 mg

CAPS.

267 mg

ROCHE

REGISTRATION LTD,

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 252 CAPSULE

BLIST.

X

PR

252

34.602857

37.868531

0.000000”

 

8. La secţiunea P7 „Programul naţional de boli endocrine”, subprogramul „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne”, poziţia 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„11

W12902001

G03CX01

TIBOLONUM

LI VI AL (R)

2,5 mg

COMPR.

2.5 mg

ORGANON NV

OLANDA

CUTIE X 1 BLIST. X

28 COMPR

P-RF

28

1.212500

1.586071

0.000000”

 

9. La secţiunea P10 „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică”, poziţiile 85-87 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„85

W43185002

H05BX01

CINACALCETUM**

MIMPARA 30 mg

COMPR.

FILM.

30 mg

AMGEN EUROPE

B.V.

OLANDA

CUTIE X 2 BUST ACLAR- PVC-PVAC/ALX14 COMPR. FILM.

P-RF

26

22.942657

26.370357

0.000000

86

W43186002

H05BX01

CINACALCETUM**

MIMPARA 60 mg

COMPR.

FILM.

60 mg

AMGEN EUROPE B.V.

OLANDA

CUTIE X 2 BUST. ACLAR- PVC-PVAC/ALX14 COMPR. FILM.

P-RF

26

41.556428

46.658928

0.000000

87

W43187002

H05BX01

CINACALCETUM**

MIMPARA

90 mg

COMPR.

FILM.

90 mg

AMGEN EUROPE B.V.

OLANDA

CUTIE X 2 BLIST. ACLAR- PVC-PVAC/AL X14 COMPR. FILM.

P-RF

26

60.643214

67.463571

0.000000”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vlad Vasile Voiculescu

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0103 Valea Alceului

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.993/AC din 30 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor nr. 1.975 din 25 martie 2016, Decizia nr. 245 din 11 aprilie 2016 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Avizul Ministerului Culturii nr. 3.903 din 27 iunie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 56.845 din 16 iunie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 91.611 din 29 iunie 2016, Adresa Direcţiei generale păduri nr. 28.790/ES din 14 iunie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0103 Valea Alceului, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0103 Valea Alceului, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 iunie 2016.

Nr. 1.245.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.