MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 626/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 626         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 16 august 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

566. - Hotărâre pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 6 la Normele privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2009

 

569. - Hotărâre privind înscrierea unui monument de for public în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Culturii

 

573. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.329. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 6 la Normele privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2009

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - În anexa nr. 6 la Normele privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8. TESTELE LINGVISTICE

1. Mecanicii care trebuie să comunice cu administratorul de infrastructură cu privire la probleme esenţiale de siguranţă trebuie să aibă cunoştinţe lingvistice în cel puţin una dintre limbile stabilite de administratorul de infrastructură respectiv. Cunoştinţele lingvistice trebuie să le permită acestora să comunice activ şi eficient în situaţii normale, de avarie şi de urgenţă. Aceştia trebuie să fie capabili să utilizeze mesajele şi metoda de comunicare precizate în STI «Exploatarea şi gestionarea traficului».

2. Pentru a răspunde cerinţelor prevăzute la pct. 1, mecanicii trebuie să fie capabili să înţeleagă, atât la nivel de ascultare, cât şi de citit, şi să comunice, atât verbal, cât şi în scris, conform nivelului B1 din Cadrul european comun de referinţă pentru limbi - CEFR, stabilit de Consiliul Europei.

3. În cazul secţiunilor dintre frontiere şi în cazul staţiilor situate în apropierea graniţelor şi desemnate pentru operaţiuni transfrontaliere, mecanicii trenurilor exploatate de un operator de transport feroviar pot fi scutiţi de administratorul de infrastructură de la cerinţele prevăzute la pct. 2, cu condiţia ca procedura de mai jos să fie aplicată:

a) operatorul de transport feroviar solicită o derogare de la administratorul de infrastructură pentru mecanicii în cauză. Pentru a garanta tratamentul echitabil şi egal al candidaţilor, administratorul de infrastructură aplică aceeaşi procedură de evaluare în cazul fiecărei cereri de acordare a derogării depuse, această procedură făcând parte din documentul de referinţă al reţelei;

b) administratorul de infrastructură acordă o derogare în cazul în care operatorul de transport feroviar poate dovedi că a luat suficiente măsuri pentru a asigura comunicarea între mecanicii implicaţi şi personalul administratorului de infrastructură în situaţii normale, de avarie şi de urgenţă, astfel cum se prevede la pct. 1;

c) operatorii de transport feroviar şi administratorii de infrastructură se asigură că personalul în cauză cunoaşte aceste reguli şi proceduri şi că beneficiază de o formare corespunzătoare prin intermediul sistemelor lor de management al siguranţei.”

Art. II. - Se consideră că deţin permise conforme cu cerinţele prezentei hotărâri mecanicii de locomotivă care şi-au obţinut permisul în România, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, cu modificările ulterioare, precum şi cei care şi-au obţinut permisul în alte state membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile actelor interne de transpunere a Directivei 2007/59/CE din statul membru unde a fost obţinut permisul, modificată prin Directiva 2014/82/UE a Comisiei din 24 iunie 2014, până la data de 1 iulie 2016 şi în perioada până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

*

                                                                                  Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei (UE) 2016/882 a Comisiei din 1 iunie 2016 de modificare a Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele lingvistice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 146 din 3 iunie 2016,

 

PRIM MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Ministru] educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 10 august 2016.

Nr. 566.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unui monument de for public în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Culturii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea monumentului de for public denumit „Fântâna Cinetică”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii.

Art. 2. - Ministerul Culturii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Corina Şuteu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 10 august 2016.

Nr. 569.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a monumentului de for public, înscris în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Culturii

 

Nr. M.F

Datele de identificare

Administratorul bunului

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Caracteristicile tehnice

Baza legală

Anul dobândirii

Valoare de inventar (în lei)

Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie numărul de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului.

8.21.01

Fântâna Cinetică

Municipiul Alba Iulia,

Parcul Unirii

O figură centrală, două sculpturi oţel inoxidabil, sistemul de distribuţie a apei, autor C. Lucaci

Contract nr. 2/2003

Contract nr. 287/2003

Act adiţional nr. 1/2005

2007

1.193.500

Ministerul Culturii

CUI 4192812

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 10 august 2016.

Nr. 573.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa, a căror valoare de inventar se modifică drept urmare a reevaluării

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa imobilului

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

0

1

2

3

4

5

112496

8.19.01

15-05

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

1.290.218,00

112498

8.19.01

15-16

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

97.172,82

112499

8.19.01

15-17

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

76.226,05

112500

8.19.01

15-18

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

89.902,14

112501

8.19.01

15-19

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

86.851,33

112502

8.19.01

15-20

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

800.981,51

112503

8.19.01

15-21

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

179.650,45

112504

8.19.01

15-22

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

102.420,14

112505

8.19.01

15-23

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

92.752,94

112506

8.19.01

15-24

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

83.827,97

112507

8.19.01

15-25

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

93.458,73

112508

8.19.01

15-26

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

121 910,74

112509

8.19.01

15-27

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

123.837,68

112510

8.19.01

15-28

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

99.898,38

112511

8.19.01

15-29

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

110.975,81

112512

8.19.01

15-30

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

108.651,71

112513

8.19.01

15-31

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

99.893,21

112514

8.19.01

15-32

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

87.481,93

112515

8.19.01

15-33

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

98.516,16

112517

8.19.01

15-40

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

105.159,89

112518

8.19.01

15-41

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

94.162,20

112519

8.19.01

15-42

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

100.721,09

112520

8.19.01

15-43

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

107.471,82

112521

8.19.01

15-44

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

121.334,42

112522

8.19.01

15-45

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

127.145,82

112523

8.19.01

15-46

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

128.177,43

112524

8.19.01

15-47

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

106.549,45

112525

8.19.01

15-48

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

102.986,03

112527

8.19.01

15-51

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

149.252,51

112528

8.19.01

15-52

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

138.031,80

112529

8.19.01

15-54

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

177.678,14

112530

8.19.01

15-56

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

118.683,07

112531

8.19.01

15-57

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

133.203,71

112532

8.19.01

15-58

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

174.013,22

112533

8.19.01

15-62

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

91.541,44

112534

8.19.01

15-63

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

125 280,96

112535

8.19.01

15-64

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

89.385,39

112536

8.19.01

15-65

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

88.137,50

112537

8.19.01

15-66

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

92 816,56

112538

8.19.01

15-69

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

126.376,93

112539

8.19.01

15-70

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

132.815,12

112540

8.19.01

15-71

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

130.365,85

112541

8.19.01

15-72

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

73.619,04

112542

8.19.01

15-73

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

161.930,93

112543

8.19.01

15-74

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

305.318,22

112544

8.19.01

15-76

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

388.977,59

112545

8.19.01

15-77

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

83.116,97

112546

8.19.01

15-78

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de Identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

94.536,21

112547

8.19.01

15-79

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

82275,60

112548

8.19.01

15-80

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

119 254,77

112549

8.19.01

15-81

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

175.626,85

112550

8.19.01

15-82

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

129.728,93

112552

8.19.01

15-84

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

217 247,90

112553

8.19.01

15-86

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

465.023,99

112554

8.19.01

15-87

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

352.696,87

112555

8.19.01

15-88

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

328.948,33

112556

8.19.01

15-89

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

283.909,94

112557

8.19.01

15-90

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

298.065,03

112558

8.19.01

15-91

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

330.442,23

112559

8.19.01

15-92

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

269.768,10

112560

8.19.01

15-93

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de Identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

325.236,85

112561

8.19.01

15-94

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

350 589,21

112562

8.19.01

15-95

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

347,703,86

112563

8.19.01

15-96

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

321.828,51

112564

8.19.01

15-97

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

423.755,72

112565

8.19.01

15-98

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

334.716,99

112566

8.19.01

15-99

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

360.759,63

112567

8.19.01

15-100

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

347.987,76

112568

8.19.01

15-101

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

249.106,51

112569

8.19.01

15-102

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

291.742,52

112570

8.19.01

15-103

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

344.811,94

112571

8.19.01

15-104

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

320.488,49

112572

8.19.01

15-105

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

338.336,87

112573

8.19.01

15-106

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de Identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

362.269,69

112574

8.19.01

15-107

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

391 504,37

112575

8.19.01

15-109

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

112 575,88

112578

8.19.01

15-114

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

607.765,49

112579

8.19.01

15-120

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

1.312.619,72

112582

8.19.01

15-08

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

618.627,30

143654

8.19.01

15-113

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

711.471,43

144725

8.19.01

15-121

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

21.744,74

144726

8.19.01

15-09

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

155.359,66

144727

8.19.01

15-115

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

1.177.716,81

158257

8.19.01

15-122

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4279790

Judeţul Dâmboviţa

131.143,69

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

Având în vedere dispoziţiile art. 435 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile pct. 160 alin. (2) din titlul VIII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 24 iunie 2016, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Operatorii economici care deţin atestate valabile, emise în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.491/2010 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produsele energetice prevăzute la art. 20616, alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, au la dispoziţie un termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin să depună la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare şi documentele aferente, potrivit prezentului ordin.”

2. La anexa nr. 1, la punctul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) atestat - documentul eliberat de autoritatea competentă care atestă înregistrarea unităţii de comercializare fără depozitare sau a depozitului angro care desfăşoară activităţi de distribuţie şi comercializare cu produse energetice;”.

3. La anexa nr. 1, la punctul 1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) unitate de comercializare fără depozitare - structura organizatorică (sediul social, sucursala, punct de lucru/sediu secundar) a operatorului economic prin care sunt comercializate în sistem angro produsele energetice, fără depozitarea acestora.”

4. La anexa nr. 1, punctul 2.1 din se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.1. operatorii economici care doresc să distribuie şi să comercializeze în sistem angro, cu sau fără depozitare, produse energetice;”.

5. La anexa nr. 1, punctul 3 din se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare în sistem angro, cu sau fără depozitare, de produse energetice se efectuează la cererea operatorilor economici, prin depunerea formularului «Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de distribuţie şi comercializare în sistem angro, cu sau fără depozitare, de produse energetice», conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, denumit în continuare cerere de comercializare angro. Înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare în sistem angro, cu depozitare, de produse energetice, se realizează pentru fiecare depozit angro.”

6. La anexa nr. 1, partea introductivă a punctului 6.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.1. operatorii economici prevăzuţi la pct. 2.1, care doresc să distribuie şi să comercializeze în sistem angro produse energetice cu depozitarea acestora, au obligaţia îndeplinirii următoarelor condiţii, la data la care depun cererea şi pe perioada comercializării şi/sau depozitării produselor energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili:”.

7. La anexa nr. 1, după punctul 6.1 se introduce un nou punct, punctul 6.11, cu următorul cuprins:

„6.11. operatorii economici prevăzuţi la pct. 2.1, care doresc să distribuie şi să comercializeze în sistem angro produse energetice, fără a le depozita, au obligaţia îndeplinirii următoarelor condiţii, la data la care depun cererea şi pe perioada distribuţiei şi comercializării produselor energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili:

a) să aibă înscrisă în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, activitatea de comercializare în sistem angro de produse energetice pentru unitatea de comercializare pentru care se solicită înregistrarea, îndeplinirea condiţiilor va fi dovedită cu certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) societatea să nu fie declarată inactivă fiscal şi să fie în funcţiune;

c) societatea să nu aibă datorii înscrise în certificatul de atestare fiscală;

d) să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societăţii, în care să nu se regăsească înscrise sancţiuni penale din hotărâri judecătoreşti rămase definitive privind infracţiuni de abuz de încredere, infracţiuni de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;”.

8. La anexa nr. 1, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„9. În măsura în care consideră necesar pentru soluţionarea cererii, autoritatea vamală teritorială poate solicita operatorului economic furnizarea de informaţii şi înscrisuri suplimentare sau poate efectua constatări la faţa locului, potrivit prevederilor art. 65 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.1

9. La anexa nr. 1, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„10. Pe baza analizei documentelor depuse de operatorii economici şi, după caz, a datelor constatate prin cercetarea la faţa locului, se va întocmi un referat care va conţine obligatoriu următoarele informaţii;

a) datele de identificare ale operatorului economic;

b) concluzia privind îndeplinirea sau neîndeplinirea de către operatorul economic a condiţiilor prevăzute la pct. 6;

c) propunerea de aprobare sau de respingere a cererii de distribuţie şi comercializare angro, cu depozitare sau fără depozitare/en détail

10. La anexa nr. 1, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„11. În cazul aprobării cererii de distribuţie şi comercializare angro cu/fără depozitare, autoritatea competentă va emite «Atestatul de înregistrare pentru distribuţie şi comercializare în sistem angro de produse energetice cu depozitare», conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, respectiv «Atestatul de înregistrare pentru distribuţie şi comercializare în sistem angro de produse energetice fără depozitare», conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.1 la ordin, denumit în continuare atestat de comercializare angro.”

11. La anexa nr. 1, punctul 20 se abrogă.

12. La anexa nr. 1, la punctul 22, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) până la reglementarea deficienţelor constatate de organele competente atunci când operatorul economic nu respectă oricare dintre condiţiile prevăzute la pct. 6.1, 6.11 şi 6.2;”.

13. La anexa nr. 1, punctul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„28. La modificarea ulterioară a unor date înscrise iniţial în «Atestatul de înregistrare pentru distribuţie şi comercializare în sistem angro cu/fără depozitare/comercializare en détail de produse energetice», operatorul economic va depune o nouă cerere pentru emiterea atestatului, însoţită de documentele justificative pentru modificare, caz în care va depune odată cu cererea şi atestatul în original, în vederea înscrierii menţiunii privind încetarea valabilităţii acestuia.”

14. La anexa nr. 1, după punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 29, cu următorul cuprins:

„29. La modificarea ulterioară a unor date înscrise iniţial în «Cererea de înregistrare/menţiuni a activităţii de distribuţie şi comercializare angro/comercializare en détail de produse energetice», operatorul economic va depune în termen de 30 de zile o notificare la autoritatea competentă, însoţită de documentele justificative pentru modificare.”

15. La anexa nr. 2, titlul formularului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CERERE

de înregistrare/menţiuni a activităţii de distribuţie şi comercializare în sistem angro, cu sau fără depozitare, de produse energetice”

16. La anexa nr. 2, litera C se modifică şi va avea următorul cuprins:

„C. Sediul social/Sucursala/Punctul de lucru/Sediul secundar pentru care se solicită înregistrarea activităţii (denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, şi adresa completă)

 

 

 

cu depozitare fără depozitare

 

1. ..............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ..............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. rezervoare

 

Capacitate rezervoare

 

 

Tabelul se completează în mod corespunzător numai în situaţia în care cererea vizează activitatea de distribuţie şi comercializare în sistem angro, cu depozitare, de produse energetice.”

17. La anexa nr. 2 litera F, paragraful trei se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această cerere sunt conforme şi complete şi solicit emiterea unui atestat de înregistrare pentru distribuţie şi comercializare în sistem angro, cu/fără depozitare, de produse energetice.”

18. Anexa nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 4

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ...........................................

Biroul Vamal ...........................................

 

ATESTAT DE ÎNREGISTRARE Nr. ......../...............

pentru distribuţie şi comercializare în sistem angro de produse energetice cu depozitare

 

Ca urmare a Cererii de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare în sistem angro, cu depozitare, de produse energetice nr. ........................ din data de ........................ şi în temeiul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările şi completările ulterioare, se atestă că operatorul economic .............................................., cu sediul în localitatea .............................................., judeţul .............................................., str. .............................................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul ....., codul de identificare fiscală .............................................., a fost înregistrat pentru comercializare angro, cu depozitare, a produselor energetice:

1. Denumire produs, cod NC ..............................................,

2. .............................................................................................,

3. .............................................................................................,

Depozit angro:

 

Denumirea

Codul de identificare fiscală

Adresa

(judeţul, localitatea, sectorul, str. nr. )

 

 

 

 

 

 

 

Nr. rezervoare

 

Capacitate rezervoare

 

 

Prezentul atestat de comercializare angro, cu depozitare, de produse energetice este valabil începând cu data de ........................

Data la care îşi încetează valabilitatea Atestatul nr. ........................, eliberat anterior ........................

 

Data emiterii:

Şef birou vamal,

..................................................

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)”

 

19. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4.1, cu următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 4.1

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ...........................................

Biroul Vamal ...........................................

 

 

ATESTAT DE ÎNREGISTRARE Nr. ......../...............

pentru distribuţie şi comercializare în sistem angro de produse energetice fără depozitare

 

Ca urmare a Cererii de înregistrare/menţiuni a activităţii de distribuţie şi comercializare în sistem angro, fără depozitare, de produse energetice nr. ........................ din data de  ........................  şi în temeiul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările şi completările ulterioare, se atestă că operatorul economic .............................................., cu sediul în localitatea .............................................., judeţul .............................................., str. .............................................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul ....., codul de identificare fiscală .............................................., a fost înregistrat pentru distribuţie şi comercializare angro, fără depozitare, a produselor energetice:

1. Denumire produs, cod NC ..............................................,

2. .............................................................................................,

3. .............................................................................................,

4. .............................................................................................,

5. .............................................................................................,

Unitate de comercializare:

 

Denumirea

Codul de identificare fiscală

Adresa

 

Prezentul atestat de distribuţie şi comercializare angro, fără depozitare, este valabil începând cu data de

 

Data emiterii:

Şef birou vamal,

..................................................

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)”

 

Art. II. - Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 24 iunie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro, cu sau fără depozitare, de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat

 

1. Înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, cu sau fără depozitare, se efectuează la cererea contribuabililor interesaţi, prin depunerea formularului «Cerere de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat», denumită în continuare cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la ordin.

2. Cererea se depune la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi are sediul social contribuabilul solicitant ori, după caz, la Serviciul Autorizări din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor, pentru operatorii economici mari contribuabili, denumite în continuare autoritate vamală teritorială, unde se analizează şi se soluţionează de către structura specializată de autorizare.

3. Operatorii economici care doresc să distribuie şi să comercializeze angro, cu depozitare, băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să deţină spaţii de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosinţă, în baza unui contract de locaţiune, contractele comodat sau cu orice titlu legal;

b) să aibă înscrise în obiectul de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, activitatea de comercializare şi distribuţie angro a băuturilor alcoolice şi/sau activitatea de comercializare şi distribuţie angro a produselor din tutun;

c) să se doteze cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în cazul comercializării de produse supuse marcării;

d) societatea să nu fie declarată inactivă fiscal şi să fie în funcţiune;

e) să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societăţii, în care să nu se regăsească înscrise sancţiuni penale din hotărâri judecătoreşti rămase definitive privind infracţiuni de abuz de încredere, infracţiuni de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

4. Operatorii economici care doresc să distribuie şi să comercializeze angro, fără depozitare, băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă înscrise în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, activitatea de comercializare şi distribuţie angro a băuturilor alcoolice şi/sau activitatea de comercializare şi distribuţie angro a produselor din tutun;

b) societatea să nu fie declarată inactivă fiscal şi să fie în funcţiune;

c) societatea să nu aibă datorii înscrise în certificatul de atestare fiscală;

d) să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societăţii, în care să nu se regăsească înscrise sancţiuni penale din hotărâri judecătoreşti rămase definitive privind infracţiuni de abuz de încredere, infracţiuni de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenţa în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare,

5. Documentele menţionate la pct. 3, respectiv la pct. 4 se depun în copie certificată conform cu originalul de operatorul economic.

6. În măsura în care consideră necesar pentru soluţionarea cererii, autoritatea vamală teritorială poate solicita operatorului economic furnizarea de informaţii şi înscrisuri suplimentare sau poate efectua constatări la faţa locului, potrivit prevederilor art. 65 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Pe baza analizei documentelor depuse de operatorii economici şi a datelor constatate prin cercetarea la faţa locului, după caz, se va întocmi un referat care va conţine obligatoriu următoarele informaţii:

a) datele de identificare ale operatorului economic;

b) concluzia privind îndeplinirea sau ne îndeplinirea de către operatorul economic a condiţiilor prevăzute la pct. 3, respectiv la pct. 4;

c) propunerea de aprobare sau de respingere a cererii de comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat.

8. Condiţiile prevăzute la pct. 3, respectiv pct. 4 sunt cumulative, iar neîndeplinirea uneia dintre acestea atrage neaprobarea cererii de eliberare a atestatului pentru distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, denumit în continuare atestat.

9. În cazul aprobării cererii, autoritatea vamală teritorială va emite atestatul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, în două exemplare, un exemplar pentru contribuabil, iar al doilea exemplar este păstrat în evidenţa emitentului. Pentru referatele aprobate în perioada 1-15 ale lunii, atestatele vor fi valabile începând cu data de 16 a lunii, iar pentru referatele aprobate în perioada 16 - sfârşitul lunii, atestatele vor fi valabile începând cu data de 1 a lunii următoare.

10. Structurile prevăzute la pct. 2 au obligaţia organizării evidenţei atestatelor emise, prin înregistrarea acestora într-un registru special de evidenţă a agenţilor economici care desfăşoară activităţi de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat.

11. În situaţia în care cererea nu este aprobată, autoritatea vamală va emite o decizie, în care se vor menţiona motivele de fapt şi de drept pentru care nu s-a efectuat înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro, cu sau fără depozitare, de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun şi nu s-a eliberat atestatul Decizia constituie act administrativ-fiscal şi va conţine elementele prevăzute de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

12. Împotriva deciziei menţionate la pct. 11, operatorul economic care consideră că a fost lezat în drepturile sale poate formula contestaţie potrivit legii.

13. Atestatul prevăzut la pct. 9 sau decizia menţionată la pct. 11 se comunică operatorului economic conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

14. Contribuabilul are dreptul să efectueze activitatea care face obiectul atestatului de la data la care atestatul este valabil, astfel cum este prevăzută în atestat.

15. (1) Autoritatea competentă revocă atestatul de comercializare în următoarele situaţii:

a) atunci când i-au fost oferite informaţii inexacte în cererea de comercializare sau în documentele care au fost anexate la aceasta;

b) în Cazul în care se constată, prin hotărâre judecătorească definitivă, că actele care au stat la baza emiterii atestatului sunt false;

c) dacă în legătură cu operatorul economic beneficiar a fost deschisă procedura falimentului ori s-a dispus dizolvarea acestuia, în condiţiile legii;

d) dacă oricare dintre administratorii operatorului economic a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracţiunea de abuz de încredere, infracţiuni de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;

e) în cazul în care s-a pronunţat în legătură cu activitatea operatorului economic o hotărâre definitivă pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;

f) atunci când operatorul economic a fost declarat inactiv fiscal sau dacă se află în perioada de încetare temporară de activitate declarată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

(2) în situaţia în care operatorul economic încetează definitiv desfăşurarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro, cu sau fără depozitare, de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun, va depune la autoritatea competentă o cerere de renunţare în vederea înscrierii menţiunii privind încetarea valabilităţii atestatului emis acestuia.

(3) în cazul revocării atestatului, cererea de comercializare poate fi depusă numai după o perioadă de 6 luni de la data la care decizia de revocare a atestatului devine definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situaţia de la alin. (2).

16. Autoritatea competentă suspendă atestatul de comercializare în următoarele situaţii:

a) până la reglementarea deficienţelor constatate de organele competente, atunci când operatorul economic nu respectă oricare dintre condiţiile prevăzute la pct. 3, respectiv pct. 4;

b) până la soluţionarea definitivă a cauzei penale, în cazul în care a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

17. Deciziile privind revocarea sau suspendarea atestatului de comercializare angro se comunică operatorului economic în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

18. Deciziile privind revocarea sau suspendarea atestatului de comercializare angro produc efecte de la data comunicării sau de la o altă dată cuprinsă în acestea.

19. Deciziile emise de autoritatea competentă potrivit prezentei proceduri pot fi contestate în conformitate cu dispoziţiile titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

20. Autoritatea competentă va asigura publicarea pe site-ul Direcţiei Generale a Vămilor a listei atestatelor emise, care va fi actualizată lunar până la data de 15 a fiecărei luni.

21. În cazul în care organele competente constată nerespectarea uneia dintre condiţiile avute în vedere la emiterea atestatului, vor dispune aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 449 alin. (2) lit. m), n), şi o) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

22. La modificarea ulterioară a unor date înscrise iniţial în formularul «Atestat de înregistrare pentru distribuţie şi comercializare în sistem angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat», operatorul economic va depune o nouă cerere pentru emiterea atestatului, însoţită de documentele justificative pentru modificare, caz în care va depune odată cu cererea şi atestatul în original, în vederea înscrierii menţiunii privind încetarea valabilităţii acestuia.

23. La modificarea ulterioară a unor date înscrise iniţial în formularul «Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de distribuţie şi comercializare în sistem angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat», operatorul economic va depune în termen de 30 de zile o notificare la autoritatea competentă, însoţită de documentele justificative pentru modificare.”

 

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 5 august 2016.

Nr. 2.329.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.