MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 621/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 621         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 12 august 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

763. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

6. - Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

 

Rectificări la:

- Decretul nr. 652/1997;

- Hotărârea Guvernului nr. 518/2016;

- Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.785/C/2009;

- Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.450/C/2009

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios, aprobată prin Legea nr. 543/2001, cu modificările ulterioare,

cu ocazia împlinirii a 90 de ani, în semn de înaltă apreciere şi recunoştinţă pentru întreaga sa carieră dedicată cercetării ştiinţifice forestiere, ecologiei şi învăţământului silvic, pentru contribuţia personală semnificativă pe care a avut-o la consolidarea legăturilor dintre România şi Franţa,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor domnului profesor universitar Cicerone Rotaru.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER JOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constituţia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 10 august 2016.

Nr. 763.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

 

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 103 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, ale art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 37 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 129 din Legea nr. 311/2015, ale art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 40 din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 10 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) instituţiilor prevăzute la art. 2 lit. a)-d) şi f) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.”

2. Anexa se modifică şi se completează potrivit prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu raportarea contabilă întocmită pentru data de raportare 30 iunie 2016, al cărei termen de depunere este până cel mai târziu la data de 16 august 2016.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 10 august 2016.

Nr. 6.

 

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI

ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

 

1. La capitolul I „Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale”, la punctul 2, subpunctul 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.2. Entităţile completează datele de identificare (denumire, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi pe cele referitoare la forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se trec codurile care delimitează încadrarea entităţii.”

2. La capitolul I „Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale”, la punctul 2, subpunctul 2.4 se completează cu un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Entităţile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată.”

3. La capitolul I „Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale”, la punctul 3, subpunctul 3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

3.1. Depunerea raportărilor contabile semestriale la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se efectuează până cel mai târziu la data de 16 august a anului de raportare.”

4. La capitolul I „Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale”, la punctul 4, subpunctul 4.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4.2. Completarea raportărilor contabile semestriale ale entităţilor, altele decât instituţiile de credit, se efectuează folosind Planul de conturi prevăzut la cap. VIII din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015.”

5. La capitolul II „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituţiilor de credit”, capitolul III „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar” şi capitolul IV „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar”, antetul formularelor de raportare contabilă semestrială se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Judeţul ...................................................................................  |_|_|

Forma de proprietate ...........................................................................  |_|_|

Entitatea: .........................................................................................

Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)

Adresă: localitate: ..........................................................................

.........................................................................................................................

Sectorul ....... str. ............................................................................

Cod clasă CAEN ............................................................................  |_|_|_|_|

Nr. ....................................................................................................

Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată

Telefon .......................................... fax ..........................................

(denumire clasă CAEN)

Număr din registrul comerţului ...................................................

 .........................................................................................................................

 

Cod clasă CAEN ............................................................................................

 

Cod unic de înregistrare ............................................... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|”

 

6. La capitolul II „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituţiilor de credit”, formatul*) formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 „Date informative” se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:

„Date informative

 

1. Date privind rezultatul înregistrat

Cod poziţie

Număr unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

101

 

 

Unităţi care au înregistrat pierdere

102

 

 

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

103

 

 

 

II. Date privind plăţile restante

Cod poziţie

Total col.2 + 3

din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante – total (poz.202+206+212 la 216+221+222+227), din care:

201

 

 

 

Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care:

202

 

 

 

- peste 30 de zile

203

 

 

 

- peste 90 de zile

204

 

 

 

- peste 1 an

205

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz.207 la 211), din care:

206

 

 

 

- contribuţii pentru asigurări sociale de stal datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

207

 

 

 

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

208

 

 

 

- contribuţia pentru pensia suplimentară

209

 

 

 

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

210

 

 

 

- alte datorii sociale

211

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

212

 

 

 

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

213

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

214

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

215

 

 

 

împrumuturi primite nerambursate la scadenţă - total (poz.217 la 220), din care:

216

 

 

 

- restante până la 30 de zile

217

 

 

 

- restante după 30 de zile

218

 

 

 

- restante după 90 de zile

219

 

 

 

- restante după 1 an

220

 

 

 

Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite

221

 

 

 

Depozite băneşti primite nerambursate la scadenţă - total (poz.223 la 226), din care:

222

 

 

 

- restante până la 30 de zile

223

 

 

 

- restante după 30 de zile

224

 

 

 

- restante după 90 de zile

225

 

 

 

- restante după 1 an

226

 

 

 

Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti primite

227

 

 

 

 

III. Număr de salariaţi

Cod poziţie

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

301

 

 

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie

302

 

 

 

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante

Cod poziţie

Sume

- lei -

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

401

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

402

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

403

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

404

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

405

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

406

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate** nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

407

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

408

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

409

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

410

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

411

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

412

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

413

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

414

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

415

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

416

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:

417

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

418

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

419

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

420

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate* nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

421

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

422

 

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

423

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

424

 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

425

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

426

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

427

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

428

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

429

 

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

430

 

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

431

 

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

432

 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**

433

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

434

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

435

 

creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

436

 

 

V. Tichete de masă

Cod poziţie

Sume

- lei -

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

501

 

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)

Cod poziţie

Sume

- lei -

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:

601

 

 

- după surse de finanţare (poz. 603 + 604), din care:

602

 

 

- din fonduri publice

603

 

 

- din fonduri private

604

 

 

- după natura cheltuielilor (poz. 606 + 607), din care:

605

 

 

- cheltuieli curente

606

 

 

- cheltuieli de capital

607

 

 

 

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Cod poziţie

Sume

- lei -

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

701

 

 

 

VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii

Cod poziţie

Sume

- lei -

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii

801

 

 

 

IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Cod poziţie

Sume

- lei -

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

901

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

902

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

903

 

 

 

X. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare

 

Sume - lei -

Cod poziţie

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunuri lor 2)

1000

 

 

 

XI. Capital social vărsat*****)

Cod poziţie

30 iunie

An precedent

An curent

A

B

Sume

Col. 1

%3)

Col. 2

Sume

Col. 3

%3)

Col. 4

Capital social vărsat 3) (poz. 1110+1113+1117+1118+1119+1120), din care:

1100

 

X

 

X

- deţinut de instituţii publice (poz. 1111 + poz. l112), din care:

1110

 

 

 

 

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală

1111

 

 

 

 

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală

1112

 

 

 

 

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:

1113

 

 

 

 

- cu capital integral de stat

1114

 

 

 

 

- cu capital majoritar de stat

1115

 

 

 

 

- cu capital minoritar de stat

1116

 

 

 

 

- deţinut de regii autonome

1117

 

 

 

 

- deţinut de societăţile cu capital privat

1118

 

 

 

 

- deţinut de persoane fizice

1119

 

 

 

 

- deţinut de alte entităţi

1120

 

 

 

 

 

XII. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice******)

Cod poziţie

Sume - lei -

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

1121

 

 

- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate

1122

 

 

Creanţe preluate priit cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:

1123

 

 

- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate

1124

 

 


*) Pentru statutul de «persoane juridice asociate» se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012.

*****) Se raportează doar de către instituţiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.

******) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

3) La secţiunea XI «Capital social vărsat», la poz. 1110-1120 în col. 2 şi 4, instituţiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.

 

Administrator,

Întocmit

............................................

Numele şi prenumele

(numele şi prenumele)

Calitatea

Semnătura

Semnătura

............................................

............................................

 

 

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

............................................

 

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.”

7. La capitolul III „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar”, modelul*) formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 „Date informative”, aplicabil entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, şi respectiv la capitolul IV „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar”, modelul*) formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 „Date informative”, aplicabil Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, se modifică şi se completează şi vor avea următorul cuprins:

Date informative

 

30

 

 

 

- lei -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Cod poziţie

Număr unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

101

 

 

Unităţi care au înregistrat pierdere

102

 

 

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

103

 

 

 

II. Date privind plăţile restante

Cod poziţie

Total col.2 + 3

din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante – total (poz.202+206+212 la 216+221+222+227), din care:

201

 

 

 

Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care:

202

 

 

 

- peste 30 de zile

203

 

 

 

- peste 90 de zile

204

 

 

 

- peste 1 an

205

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz.207 la 211), din care:

206

 

 

 

- contribuţii pentru asigurări sociale de stal datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

207

 

 

 

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

208

 

 

 

- contribuţia pentru pensia suplimentară

209

 

 

 

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomai

210

 

 

 

- alte datorii sociale

211

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

212

 

 

 

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

213

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

214

 

 

 

impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

215

 

 

 

împrumuturi primite nerambursate la scadenţă total (poz.217 la 220), din care:

216

 

 

 

- restante până la 30 de zile

217

 

 

 

- restante după 30 de zile

218

 

 

 

- restante după 90 de zile

219

 

 

 

- restante după 1 an

220

 

 

 

Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite

221

 

 

 

 

III. Număr de salariaţi

Cod poziţie

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

301

 

 

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie

302

 

 

 

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante

Cod poziţie

Sume

- lei -

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

401

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

402

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

403

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

404

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

405

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

406

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate** nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

407

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

408

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

409

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

410

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

411

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

412

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

413

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

414

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

415

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

416

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:

417

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

418

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

419

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

420

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate* nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

421

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

422

 

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

423

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

424

 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

425

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

426

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

427

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

428

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

429

 

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

430

 

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

431

 

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

432

 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**

433

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

434

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

435

 

creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

436

 

 

V. Tichete de masă

Cod poziţie

Sume

- lei -

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

501

 

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)

Cod poziţie

Sume

- lei -

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:

601

 

 

- după surse de finanţare (poz. 603 + 604), din care:

602

 

 

- din fonduri publice

603

 

 

- din fonduri private

604

 

 

- după natura cheltuielilor (poz. 606 + 607), din care:

605

 

 

- cheltuieli curente

606

 

 

- cheltuieli de capital

607

 

 

 

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Cod poziţie

Sume

- lei -

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

701

 

 

 

VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii

Cod poziţie

Sume

- lei -

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii

801

 

 

 

IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Cod poziţie

Sume

- lei -

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

901

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

902

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

903

 

 

 

X. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare

 

Sume - lei -

Cod poziţie

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunuri lor 2)

1000

 

 

 

XI. Capital social vărsat*****)

Cod poziţie

30 iunie

An precedent

An curent

A

B

Sume

Col. 1

%3)

Col. 2

Sume

Col. 3

%3)

Col. 4

Capital social vărsat 3) (poz. 1110+1113+1117+1118+1119+1120), din care:

1100

 

X

 

X

- deţinut de instituţii publice (poz. 1111 + poz. l112), din care:

1110

 

 

 

 

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală

1111

 

 

 

 

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală

1112

 

 

 

 

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:

1113

 

 

 

 

- cu capital integral de stat

1114

 

 

 

 

- cu capital majoritar de stat

1115

 

 

 

 

- cu capital minoritar de stat

1116

 

 

 

 

- deţinut de regii autonome

1117

 

 

 

 

- deţinut de societăţile cu capital privat

1118

 

 

 

 

- deţinut de persoane fizice

1119

 

 

 

 

- deţinut de alte entităţi

1120

 

 

 

 

 

XII. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice******)

Cod poziţie

Sume - lei -

30 iunie an precedent

30 iunie an curent

A

B

1

2

Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

1121

 

 

- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate

1122

 

 

Creanţe preluate priit cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:

1123

 

 

- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate

1124

 

 


*) Pentru statutul de «persoane juridice asociate» se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de munca (transferul de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la dalta angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012.

*****) Se raportează doar de către entităţile, altele decât instituţiile de credit, cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.

******) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

3) La secţiunea XI «Capital social vărsat», la poz. 1110-1120 în col. 2 şi col. 4, entităţile, altele decât instituţiile de credit, vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.

 

Administrator,

Întocmit

............................................

Numele şi prenumele

(numele şi prenumele)

Calitatea

Semnătura

Semnătura

............................................

............................................

 

 

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

............................................

 

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.”

 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 652/1997 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 şi 14 bis din 16 ianuarie 1998, se face următoarea rectificare:

- în anexă, la nr. crt. 1103, în loc de: „Bitoiu V. Victor”se va citi: „Biţoiu Elena Victor”.

 

La Hotărârea Guvernului nr. 518/2016 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 1 august 2016, se face următoarea rectificare:

- în anexă, la coloana nr. 6 „Persoana juridică la care se transmite” în loc de: „CUI 16031712” se va citi:

„CIF 14751237”.

 

La Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.785/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 16 iulie 2009, se face următoarea rectificare:

- în anexă, la poziţia nr. 82, în loc de: „82. Shahar Mizdrachi Uat, fiica lui Eli şi Rachel. născută la data de 14 septembrie 1973 în localitatea Haifa. Israel, cetăţean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kerem Maharal, (356/2009)” se va citi: „82. Shahar Mizrachi Liat, fiica lui Eli şi Rachel. născută la data de 14 septembrie 1973 în localitatea Haifa, Israel, cetăţean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kerem Maharal. (356/2009) “.

 

La Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.450/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 1 octombrie 2009, se face următoarea rectificare:

- În anexa nr. 1, la poziţia nr. 201, în loc de: „201. Stati Galina, fiica lui Pleşca Dumitru şi Alexandra, născută la data de 22 decembrie 1964 în localitatea Călăraşi, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, oraşul Călăraşi, Str-la. Păcii nr. 11. (899/2006)”se va citi:

„201. Stati Galina, fiica lui Dumitru şi Alexandra, născută la data de 22 decembrie 1964 în localitatea Călăraşi, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, oraşul Călăraşi, Str-la. Păcii nr. 11. (899/2006) Copii minori: Ştab Tudor, fiul lui Ion şi Galina, născut la data de 22 august 1993”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.