MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 615/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 615         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 11 august 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 304 din 12 mai 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 111 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

557. - Hotărâre privind managementul tipurilor de risc

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

80. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 114/2013

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 304

din 12 mai 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 111 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simina Popescu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 111 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Aurelian-Dorin Zah în Dosarul nr. 2.667/337/2015 al Judecătoriei Zalău şi care formează obiectul Dosarului nr. 1.255D/2015 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, spre exemplu Decizia nr. 857 din 10 decembrie 2015.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 22 iulie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 2.667/337/2015, Judecătoria Zalău a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 111 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Aurelian-Dorin Zah într-o cauză având ca obiect infracţiunea de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, prevăzută de art. 337 din Codul penal.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile de lege criticate, stabilind măsura reţinerii obligatorii a permisului de conducere al unei persoane bănuite de comiterea uneia din infracţiunile rutiere prevăzute de lege şi eliberarea unei dovezi înlocuitoare fără drept de circulaţie, pe toată durata procesului penal, fără o limitare temporală, încalcă prezumţia de nevinovăţie a acelei persoane, întrucât aceasta va fi privată, pe toată durata desfăşurării procesului penal, de un drept câştigat legal, fără existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare, fără a avea posibilitatea exercitării unei căi de atac împotriva măsurii reţinerii permisului de conducere şi emiterii unei dovezi înlocuitoare fără drept de circulaţie.

6. Dispoziţiile art. 111 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, analizate prin raportare la art. 53 din Constituţie, pot fi considerate ca având un scop legitim, şi anume desfăşurarea procesului penal şi protejarea siguranţei rutiere, instituind o măsură aplicabilă în cursul urmăririi penale şi al judecăţii, adecvată în abstracta scopului legitim urmărit, nediscriminatorie şi necesară într-o societate democratică pentru protejarea valorilor statului de drept. O astfel de ingerinţă nu este însă proporţională cu cauza care a determinat-o. Chiar dacă s-ar accepta că o persoană faţă de care există o bănuială că a săvârşit una dintre infracţiunile enumerate în art. 111 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 ar prezenta o stare de pericol potenţial pentru siguranţa rutieră, o astfel de bănuială nu este suficientă pentru privarea ei de dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, întrucât bănuiala trebuie să fie şi rezonabilă, întemeiată pe probe. Ca atare, nu ar trebui ca măsura să poată fi luată prin simpla sesizare a organelor de poliţie rutieră, ci ar trebui, eventual, subsumată fie momentului dispunerii, în temeiul art. 305 alin. (3) din Codul de procedură penală, efectuării în continuare a urmăririi penale faţă de suspect, fie, mai ales, momentului dispunerii punerii în mişcare a acţiunii penale de către procuror, în condiţiile art. 309 alin. (1) din Codul de procedură penală.

7. În consecinţă, autorul consideră că dispoziţiile art. 111 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, coroborate cu cele ale art. 111 alin, (3) din acelaşi act normativ, încalcă art. 53 din Constituţie, deoarece nu reglementează un moment procesual de la care măsurile pot fi luate şi nici un termen pentru care să poată fi luată o astfel de măsură gravă, legiuitorul lăsând la latitudinea organelor de poliţie rutieră să decidă în acest sens, din momentul sesizării lor. Această autoritate are posibilitatea să reţină permisul de conducere al unei persoane şi să emită o dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie chiar în absenţa unor bănuieli rezonabile, rezultate din probe, de comiterea unei infracţiuni, lăsând loc arbitrarului şi abuzului. De asemenea, aceste dispoziţii legale sunt neconstituţionale şi prin prisma încălcării prezumţiei de nevinovăţie, având în vedere că instituie, în cursul procesului penal, luarea unei măsuri obligatorii şi automate, nelimitată în timp, în legătură cu infracţiunea care formează obiectul cauzei. O astfel de reglementare este vădit mai drastică decât măsurile preventive, pentru care legea prevede condiţii cu privire la necesitate şi proporţionalitate, limitarea duratei lor, posibilitatea revocării, înlocuirii sau încetării de drept.

8. Judecătoria Zalău consideră că dispoziţiile art. 111 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 sunt constituţionale şi nu încalcă prezumţia de nevinovăţie, consacrată de art. 23 alin, (11) din Constituţie. Restrângerea dreptului persoanei de a conduce autovehicule pe durata procesului în care aceasta este cercetată pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art. 337 din Codul penal este una ce nu depăşeşte caracterul proporţional al unei restrângeri de drepturi, fiind impusă pentru apărarea dreptului altor cetăţeni de a se bucura de siguranţă în trafic.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

10. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care precizează că dispoziţiile art. 23 alin. (11) din Constituţie instituie prezumţia de nevinovăţie exclusiv pentru răspunderea penală şi privesc libertatea individuală a persoanei, sub aspectul reţinerii, arestării şi soluţionării procesului penal, până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, în timp ce temeiul pentru reţinerea permisului de conducere şi eliberarea unei dovezi fără drept de circulaţie nu este de natură penală, ci reprezintă o măsură administrativă, vremelnică, provizorie, până la stabilirea de către instanţa judecătorească a vinovăţiei persoanei. Referitor la critica privind proporţionalitatea restrângerii exerciţiului unor drepturi, Guvernul invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale, potrivit căreia textul constituţional se referă exclusiv la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi prevăzute de Constituţie, iar textele criticate nu restrâng drepturi constituţionale, ci prevăd sancţionarea unor fapte de încălcare a legii care pun în pericol siguranţa circulaţiei rutiere.

11. Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 111 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 sunt constituţionale, sens în care invocă deciziile Curţii Constituţionale nr. 810 din 19 mai 2009 şi nr. 1.267 din 8 octombrie 2009.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 111 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, având următorul cuprins: „în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi d), la art. 102 alin. (3) lit. a) şic) din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi în cele menţionate la art. 334 alin. (2) şi (4), art. 335 alin. (2), art. 336. 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) si (4) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulaţie.

15. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 23 alin. (11), potrivit căruia „Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, persoana este considerată nevinovată”, şi în art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. De asemenea, sunt invocate dispoziţiile art. 6 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, potrivit cărora „Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia va fi legal stabilită1.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile art. 111 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 au mai format obiect al controlului de constituţionalitate, Curtea Constituţională respingând excepţiile de neconstituţionalitate. În acest sens pot fi menţionate cu titlu de exemplu: Decizia nr. 1.262 din 25 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 12 ianuarie 2009, Decizia nr. 381 din 19 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2009, Decizia nr. 1.603 din 15 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 14 februarie 2012, şi Decizia nr. 857 din 10 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 24 februarie 2016.

17. În jurisprudenţa sa, Curtea a statuat, în esenţă, că dreptul de a conduce autovehicule, respectiv de a deţine un permis de conducere auto în acest scop nu reprezintă un drept fundamental. În aceste condiţii, Curtea nu a reţinut critica de neconstituţionalitate a prevederilor art. 111 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, formulată în raport cu art. 53 din Constituţie privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi fundamentale, precizând însă că reţinerea permisului de conducere şi eliberarea unei dovezi înlocuitoare fără drept de circulaţie în cazul săvârşirii uneia dintre infracţiunile la care face trimitere art. 111 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 vizează atingerea scopurilor enunţate de dispoziţiile art. 1 alin. (2) din acest act normativ, respectiv „asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective ţ... J”

18. De asemenea, Curtea a statuat că reţinerea permisului de conducere, în accepţiunea dată de art. 97 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, este o măsură tehnico-administrativă dispusă de poliţistul rutier în cazurile expres prevăzute de actul normativ menţionat (a se vedea în acest sens Decizia nr. 1.117 din 23 septembrie 2010, publicată în Monitorul Oficiat al României, Partea I, nr. 701 din 20 octombrie 2010).

19. În ceea ce priveşte invocarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 23 alin. (11) referitoare la prezumţia de nevinovăţie, Curtea a constatat că acestea nu sunt incidente în cauză.

20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Aurelian-Dorin Zah în Dosarul nr. 2.667/337/2015 al Judecătoriei Zalău şi constată că prevederile art. 111 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Zalău şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 12 mai 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Simina Popescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind managementul tipurilor de risc

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 81, art. 16 alin. (3), art. 19 şi art. 20 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre reglementează:

a) asigurarea, la nivel naţional, a managementului tipurilor de risc;

b) condiţiile de desemnare şi competenţele comandantului acţiunii şi comandantului intervenţiei.

Art. 2. - Managementul tipurilor de risc implică identificarea tipurilor de risc şi a riscurilor asociate, stabilirea autorităţilor responsabile, pe tipuri de risc, stabilirea domeniilor de acţiune ale autorităţilor responsabile, pentru prevenirea, pregătirea şi răspunsul la eveniment şi refacerea/reabilitarea situaţiei, precum şi repartizarea funcţiilor de sprijin.

Art. 3. - (1) în sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile au următorul înţeles:

a) autoritate responsabilă cu rol principal - entitatea având competenţe şi capabilităţi care integrează şi coordonează acţiunile desfăşurate pentru asigurarea managementului tipurilor de risc;

b) autoritate responsabilă cu rol secundar - entitatea care deţine competenţe şi capabilităţi adecvate pentru sprijinul autorităţilor responsabile cu roi principal în asigurarea managementului tipurilor de risc;

c) capabilitate - ansamblul forţelor şi mijloacelor specializate pe care autorităţile responsabile le pun la dispoziţie în vederea realizării acţiunilor de răspuns conform funcţiilor de sprijin repartizate;

d) funcţia de sprijin (FS) - totalitatea activităţilor şi misiunilor pentru sprijinirea acţiunilor de răspuns desfăşurate de autorităţile responsabile să asigure managementul tipului de risc care a generat situaţia de urgenţă, realizate premergător, pe timpul sau după producerea situaţiei de urgenţă;

e) riscul asociat - modul particular de manifestare a unui tip de risc, care generează victime şi/sau pagube materiale ori financiare

(2) Prezenta hotărâre utilizează termeni şi expresii având înţelesul definit în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Autorităţi responsabile pe tipuri de risc

 

Art. 4. - (1) Sunt autorităţi responsabile, pe tipuri de risc:

a) autorităţile şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, inclusiv structurile teritoriale aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea acestora;

b) autorităţile administraţiei publice locale;

c) operatorii economici titulari de autorizaţie.

(2) Tipurile de risc se repartizează în funcţie de domeniul de competenţă al autorităţilor responsabile, potrivit anexei nr. 1.

Art. 5. - Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (2), în situaţii de urgenţă generate de manifestarea simultană a mai multor tipuri de risc sau de manifestarea unor tipuri de risc, altele decât cele identificate, la solicitarea şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă poate stabili responsabilităţi inclusiv pentru alte ministere şi organe ale administraţiei publice centrale şi locale decât cele prevăzute în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL III

Domenii de acţiune

 

Art. 6. - (1) Autorităţile responsabile asigură managementul tipului de risc repartizat pe următoarele domenii de acţiune:

a) prevenire - ansamblul acţiunilor desfăşurate de autorităţile responsabile, care vizează identificarea, evaluarea şi reducerea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă, în scopul protejării vieţii, mediului şi bunurilor împotriva efectelor negative ale acestora;

b) pregătire - ansamblul de măsuri şt acţiuni prealabile, subsumate activităţilor de prevenire şi răspuns, cu caracter permanent, desfăşurate de autorităţile responsabile;

c) răspuns - ansamblul acţiunilor desfăşurate de autorităţile responsabile pentru planificarea, organizarea, coordonarea şi conducerea operaţională a capabilităţilor implicate în acţiunile de intervenţie operativă pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative ale situaţiei de urgenţă, până la restabilirea stării provizorii de normalitate;

d) investigare/evaluare post-eveniment - ansamblul acţiunilor desfăşurate de autorităţile responsabile pentru stabilirea şi cuantificarea efectelor, cauzelor şi circumstanţelor care au determinat producerea situaţiei de urgenţa sau evenimente asociate acesteia;

e) refacere/reabilitare - ansamblul măsurilor şi acţiunilor planificate, prioritizate şi desfăşurate ca urmare a procesului de investigare/evaluare post-eveniment pentru restabilirea stării de normalitate.

(2) Autorităţile responsabile pe domeniile de acţiune prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d) şi e) se identifică potrivit anexei nr. 1.

Art. 7. - (1) Domeniul de acţiune prevăzut Sa art. 6 alin. (1) lit. b) vizează:

a) informarea şi pregătirea populaţiei pentru cunoaşterea modului de acţiune în sprijinul autorităţilor responsabile şi pentru asigurarea autoprotecţiei individuale şi colective;

b) pregătirea personalului autorităţilor responsabile, în concordanţă cu responsabilităţile ce le revin;

c) pregătirea resurselor de intervenţie, prin asigurarea existenţei, suficienţei şi operativităţii bazei materiale şi tehnicii utilizate în intervenţia operativă;

d) pregătirea elementelor de infrastructură critică, prin menţinerea, întreţinerea şi testarea acestora, pe baza sistemului de asigurare a calităţii acceptat la nivel internaţional.

(2) Categoriile de personal care fac obiectul acţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), formele şi metodele utilizate în procesul de pregătire, precum şi periodicitatea acestora se stabilesc prin planuri de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, avizate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate de preşedinţii comitetelor pentru situaţii de urgenţă, potrivit legii.

(3) Structura-cadru a planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă se stabileşte de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, se avizează de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Activităţile de pregătire prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se planifică, se organizează şi se desfăşoară de toate autorităţile responsabile, potrivit obligaţiilor care decurg din prezenta hotărâre şi responsabilităţilor stabilite acestora prin alte acte normative, conform domeniului de competenţă.

Art. 8. - (1) Autorităţile responsabile cu rol principal desemnate potrivit anexei nr. 1, prin comitetele pentru situaţii de urgenţă constituite la nivelul acestora, au obligaţia de a emite regulamente de gestionare a situaţiilor de urgenţă specifice tipului de risc repartizat, detaliate pe toate domeniile de acţiune prevăzute la art. 6 alin. (1).

(2) Structura-cadru a regulamentului de gestionare a situaţiei de urgenţă se elaborează de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, se avizează de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Regulamentele de gestionare a situaţiilor de urgenţă prevăzute la alin, (1) se avizează de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne şi al conducătorului autorităţii responsabile cu rol principal.

(4) Autorităţile responsabile cu rol secundar pot elabora regulamente, proceduri sau instrucţiuni proprii, prin care se detaliază modul de îndeplinire a activităţilor prevăzute la art. 6 alin. (1), care se aprobă de conducătorii acestora.

Art. 9. - (1) Ministerul Afacerilor Interne planifică şi asigură integrat coordonarea operaţională a capabilităţilor implicate În acţiunile de intervenţie operativă pentru toate tipurile de risc, pe domeniul de acţiune prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. c).

(2) Pentru fiecare dintre următoarele tipuri de risc; cutremure, epidemii, inundaţii, accident nuclear şi/sau radiologie şi incendii de pădure, care au un impact major asupra comunităţilor, mediului şi populaţiei, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă elaborează, cu avizul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, o concepţie naţională de răspuns, cu sprijinul celorlalte autorităţi responsabile implicate în asigurarea conducerii şi intervenţiei operative în cadrul acţiunilor de răspuns.

Art. 10. - La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti, precum şi al celorlalte unităţi administrativ-teritoriale, prin grija structurilor teritoriale aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea autorităţilor responsabile, se elaborează planuri de acţiune pe tipuri de risc, care se aprobă de preşedintele comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.

 

CAPITOLUL IV

Comandantul acţiunii şi comandantul intervenţiei

 

Art. 11. - (1) Comandantul acţiunii este persoana din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne prin care se asigură aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1), cu excepţia situaţiilor prevăzute la punctul 4.1 din anexa nr. 3.

(2) Comandantul acţiunii coordonează integrat capabilităţile, după caz, prin Centrul Naţional de Conducere Integrată, centrele judeţene/zonale de conducere şi coordonare a intervenţiei, Punctul operativ avansat şi comandantul/comandanţii intervenţiei, pe baza concepţiei naţionale de răspuns şi a planurilor de acţiune, adaptate evoluţiei situaţiei de urgenţă.

(3) La nivel naţional, comandantul acţiunii este secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau persoana desemnată de acesta.

(4) în situaţia în care sunt afectate mai multe judeţe, comandantul acţiunii poate fi desemnat la nivel zonal, prin dispoziţie a secretarului de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

(5) La nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti, comandantul acţiunii este şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă în a cărui zonă de competenţă s-a produs evenimentul.

(6) în situaţia în care şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne devine comandantul acţiunii, inspectorii şefi ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă care au exercitat atribuţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) devin, de drept, comandanţi ai intervenţiei în zona de competenţă.

Art. 12. - Comandantul acţiunii are următoarele atribuţii:

a) coordonează forţele de intervenţie stabilite pentru înlăturarea consecinţelor situaţiei de urgenţă;

b) informează comitetul pentru situaţii de urgenţă competent despre evoluţia situaţiei de urgenţă şi modul de desfăşurare a intervenţiei;

c) dispune suplimentarea forţelor de intervenţie în funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă;

d) desemnează comandanţi ai intervenţiei din cadrul autorităţilor responsabile, în funcţie de tipul de risc produs şi de amploarea şi intensitatea situaţiei de urgenţă;

e) asigură implementarea deciziilor comitetului pentru situaţii de urgenţă competent, referitoare la gestionarea situaţiei de urgenţă.

Art. 13. - (1) Comandantul intervenţiei este persoana care asigură în teren conducerea forţelor şi mijloacelor aparţinând autorităţilor responsabile, implicate în acţiunile de răspuns.

(2) Comandantul/Comandanţii intervenţiei se subordonează operaţional comandantului acţiunii şi asigură conducerea forţelor şi mijloacelor care acţionează în zona/sectorul de intervenţie repartizat de comandantul acţiunii.

Art. 14. - (1) în exercitarea atribuţiilor specifice, comandantul acţiunii şi comandantul intervenţiei emit ordine cu caracter operativ, care sunt obligatorii pentru toate forţele şi mijloacele implicate în acţiunile de răspuns, indiferent de provenienţa acestora.

(2) în funcţie de evoluţia situaţiei operative, comandantul acţiunii este abilitat să dispună suplimentarea forţelor şi mijloacelor de către oricare autoritate responsabilă.

Art. 15. - (1) Pentru pregătirea domeniului de acţiune prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. e) se realizează activităţi de evaluare a pagubelor produse de situaţiile de urgenţă la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, de către comisii desemnate prin ordin al prefectului.

(2) Rapoartele de evaluare a pagubelor sunt centralizate la nivelul autorităţilor responsabile cu elaborarea regulamentului de gestionare a situaţiei de urgenţă specifice tipului de risc şi se transmit Ministerului Afacerilor Interne.

(3) Refacerea/Reabilitarea zonelor afectate se realizează prin planuri şi programe care se aprobă prin hotărâri ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă, întocmite pe baza rapoartelor de evaluare a pagubelor.

(4) Fondurile necesare implementării măsurilor şi acţiunilor prevăzute în planurile şi programele prevăzute la alin. (3) se aprobă potrivit legii.

 

CAPITOLUL V

Repartizarea funcţiilor de sprijin

 

Art. 16. - Pentru fiecare tip de risc, autorităţile responsabile cu rol principal în cadrul domeniului de acţiune prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. c) beneficiază de sprijinul autorităţilor responsabile cu rol secundar, potrivit repartizării funcţiilor de sprijin prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 17. - Lista activităţilor specifice care se îndeplinesc în cadrul funcţiilor de sprijin de către autorităţile responsabile şi organizaţiile neguvemamentale este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 18. - (1) Autorităţile responsabile cu rol principal de la nivelul administraţiei publice centrale elaborează Registrul de capabilităţi asociate funcţiei de sprijin repartizate, pentru toate tipurile de risc prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Autorităţile responsabile cu rol secundar de la nivelul administraţiei publice centrale au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţilor prevăzute la alin. (1), la solicitarea acestora, datele privind capabilităţile proprii, în vederea elaborării Registrului de capabilităţi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Ministerul Afacerilor Interne întocmeşte Registrul naţional de capabilităţi, prin integrarea datelor comunicate de autorităţile prevăzute la alin. (1).

(4) Registrul naţional de capabilităţi se pune la dispoziţia Centrului Operaţional de Comandă al Guvernului, Centrului Naţional de Conducere Integrată şi Centrului Operaţional Naţional al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi se utilizează în gestionarea situaţiilor de urgenţă de amploare şi intensitate deosebită,

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 19. - (1) Autorităţile responsabile implicate în asigurarea acţiunilor de răspuns pentru un anumit tip de risc asigura transmiterea operativă a datelor şi informaţiilor privind monitorizarea pericolelor, a riscurilor specifice şi a efectelor situaţiilor de urgenţă către Centrul Naţional de Conducere Integrată şi Centrul Operaţional Naţional al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgentă.

(2) La nivel local, transmiterea operativă a datelor şi informaţiilor privind monitorizarea pericolelor, a riscurilor specifice şi a efectelor situaţiilor de urgenţă se asigură de către structurile teritoriale subordonate, aflate sub autoritatea sau în coordonarea autorităţii responsabile implicate în acţiunile de răspuns pentru tipul de risc produs, către centrele judeţene/zonale de conducere şi coordonare a intervenţiei, centrele operaţionale din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi centrul operativ cu activitate permanentă al autorităţii responsabile.

Art. 20. - (1) în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se elaborează:

a) ordinul pentru aprobarea structurii-cadru a planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, prevăzut la art. 7 alin. (3);

b) ordinul pentru aprobarea structurii-cadru a regulamentului de gestionare a situaţiei de urgenţă, prevăzut la art. 8 alin. (2).

(2) în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1) lit. b) se elaborează regulamentele de gestionare a situaţiilor de urgenţă, prevăzute la art. 8 alin. (1).

(3) în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se elaborează planurile de acţiune prevăzute la art. 10.

(4) în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se elaborează concepţiile naţionale de răspuns prevăzute la art. 9 alin. (2).

Art. 21. - Lista cu abrevierile utilizate de prezenta hotărâre este prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 22. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 23. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data prevăzută la alin. (1), anexa nr. 1 la Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 28 septembrie 2004, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art. 24. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 4 ianuarie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor interne,

p. Ministrul apărării naţionale,

Ioan Buda,

Ştefan Alexandru Ţinea,

secretar de stat

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Vasile Dîncu

Cristiana Raşca Palmer

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Costin Grigore Borc

Mircea Dumitru

Secretarul generai al Guvernului,

Ministrul culturii,

Sorin Sergiu Chelmu

Corina Şuteu

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, interimar.

Anca Dana Dragu

Ioan-Dragoş Tudorache

Ministrul transporturilor,

Ministrul sănătăţii,

Petru Sorin Buşe

Vlad Vasile Voiculescu

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Ministrul afacerilor externe,

Achim Irimescu

Lazăr Comănescu

 

Ministrul energiei,

 

Victor Vlad Grigorescu

 

Bucureşti, 3 august 2016.

Nr. 557.

 

ANEXA Nr. 1

 

Tipuri de risc, riscuri asociate, autorităţi responsabile şi domeniile de acţiune

 

Nr. crt.

Tipul da risc

Riscul asociat

Autoritatea responsabilă cu rol principal

Autoritate

responsabilă cu rol secundar

DOMENII DE ACŢIUNE

Prevenire*

Răspuns*

Refacere/Reabilitare*

Coordonare

operaţională

Misiuni de sprijin

Investigare/Evaluare

Restabilirea stării da normalitate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Furtuni şi viscol

Viscol

MMAP

MT

MMAP

MT

MECRMA

MDRAP

MENCS

MAI

MS

MAI

MADR

MAI

MS

MApN

MT

Autorităţile administraţiei publice locale

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MDRAP

MAI

MMAP

MT

MP

Autorităţile administraţiei publice locale

ME

MT

Autorităţile administraţiei publice locale

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

Furtuni - vânt puternic şi/sau precipitaţii masive

MMAP

MMAP

MT

MECRMA

MADR

MDRAP

MENCS

MAI

MS

MAI

MADR

MAI

MS

MApN

MT

Autorităţile administraţiei publice locale

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MDRAP

MAI

MMAP

MT

MP

Autorităţile administraţiei publice locale

ME

MT

MADR

Autorităţile administraţiei publice locale

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

Căderi de grindină

MADR

2.

Inundaţii

Inundaţii ca urmare a revărsărilor naturale ale cursurilor de apă cauzate de creşterea debitelor provenite din precipitaţii şi/sau din topirea bruscă a stratului de zăpadă sau a blocajelor cauzate de dimensiunile insuficiente ale secţiunilor de scurgere a podurilor şi podeţelor, blocajelor produse de gheţuri sau de plutitori (deşeuri şi material lemnos), alunecări de teren, aluviuni şi avalanşe de zăpadă, precum şi inundaţii prin scurgeri de pe versanţi

MMAP

MDRAP

MAI

MMAP

MDRAP

MADR

MAI

MS

MENCS

MAI

MAI

MS

MApN

MT

MECRMA

MDRAP

MADR

Autorităţile administraţiei publice locale

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MDRAP

MAI

MMAP

MADR

MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MDRAP

MMAP

ME

MT

MADR

Autorităţile administraţiei publice locale

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

 

* Acţiunile şi măsurile de pregătire se detaliază de autorităţile responsabile cu rol principal şi secundar În regulamentele de gestionare a situaţiilor de urgenţă pe tipul de risc repartizat.

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

Inundaţii provocate de incidente, accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice

 

MDRAP

ME

MECRMA

MMAP

MDRAP

MADR

MAI

MS

ME

MENCS

MAI

MAI, MS, MApN

MT

MECRMA

MDRAP

Autorităţile administraţiei publice locale

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MDRAP

MAI

MMAP

MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MDRAP, MMAP

ME

MT

Autorităţile administraţiei

publice locale

Operatorii economici/Titularii de

Autorizaţie

inundaţii produse de ridicarea  nivelului pânzei de apă freatică

 

MADR

MMAP

MDRAP

MADR

MAI

MS

MENCS

MAI

MAI

MS

MApN

MT

MECRMA

MDRAP

MADR

Autorităţile administraţiei publice locale

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MDRAP

MAI

MMAP

MADR

MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MDRAP

MMAP

ME

MT

MADR

Autorităţile administraţiei

publice locale

Operatorii economici/Titularii de

Autorizaţie

Inundaţii provocate de furtuni marine

 

MMAP

MMAP

MDRAP

MAI

MS

MAI

MAI

MS

MApN

MT

MECRMA

MDRAP

Autorităţile administraţiei publice locale

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MDRAP

MAI

MMAP

MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MDRAP

MMAP

ME

MT

Autorităţile administraţiei

publice locale

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

3.

Căderi masive de zăpadă

Ninsori abundente

MT

MDRAP

MMAP

MT

MDRAP

MAI

MS

MAI

MAI, MMAP, MS, MApN

MDRAP

Autorităţile administraţiei publice locale

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MDRAP

MAI

MMAP

MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MT

MDRAP

ME

Autorităţile administraţiei publice locale

Blocare căi rutiere si feroviare

MT

MAI

MDRAP

MMAP

MT

MDRAP

MAI

MS

MAI

MAI, MMAP MS, MApN

MDRAP

Autorităţile administraţiei publice locale

Alte organizaţii şi structuri conform

domeniului de competenţă

MDRAP

MAI

MMAP

MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MT

MDRAP

ME

Autorităţile administraţiei publice locale

Operatorii economici/Titularii de

autorizaţie

4.

Tornade

 

MMAP

MDRAP

MMAP

MT

MECRMA

MDRAP

MAI

MS

MAI

MADR, MAI, MS,

MApN, MT

Autorităţile administraţiei publice locale

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MDRAP

MAI

MMAP

MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MDRAP

ME

Autorităţile administraţiei publice locale

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

5.

Secetă

Hidrologică

MMAP

MMAP

MMAP

MADR

MECRMA

MDRAP

MAI

MS

MENCS

MAI

MECRMA

MT

MAI

MS

MADR

MDRAP, MAI MMAP MP MADR

Autorităţile administraţiei publice locale

MADR

Autorităţile administraţiei publice locale

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

Pedologică

MADR

MADR

MMAP

MADR

MECRMA

MDRAP

MAI

MS

MENCS

MAI

MECRMA

MT

MAI

MS

MADR

MDRAP, MAI

MMAP

MP

MADR

Autorităţile administraţiei publice locale

MADR Autorităţile administraţiei publice locale

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

6.

Temperaturi extreme

Depuneri de gheaţă, chiciură, îngheţuri timpurii sau târzii

MMAP

MMAP

MMAP

MT

MECRMA

MDRAP

MAI

MS

MT/MAI

MAI

MApN

MECRMA

MDRAP

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MDRAP

MAI

MMAP

MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MT

Autorităţile administraţiei publice locale

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

Polei

MT

MMAP

MT

MECRMA

MDRAP

MAI

MS

MT/MAI

MAI

MApN

ME

MDRAP

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MDRAP

MAI

MMAP

MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MT

Autorităţile administraţiei publice locale

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

Poduri şi baraje de gheaţă pe apă (zăpor)

MMAP

MMAP

MMAP

MT

MECRMA

MDRAP

MAI

MS

MAI

MAI

MApN

MECRMA

MDRAP

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MDRAP

MAI

MMAP

MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MT

Autorităţile administraţiei publice locale

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

Poduri şi baraje de gheaţă pe Dunăre

MT

MMAP

MT

MECRMA

MDRAP

MAI

MS

MT/MAI

MAI

MApN

MECRMA

MDRAP

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MDRAP

MAI

MMAP

MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MT

Autorităţile administraţiei publice locale

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

Caniculă

MS

MDRAP

MMAP

MT

MECRMA

MDRAP

MAI

MS

MENCS

MS/MAI

MApN

MECRMA

MDRAP

MT

Alte organizaţii şi structuri conform

domeniului de competenţă

MDRAP

MAI

MMAP

MP

MT

Autorităţile administraţiei publice locale

MT

Autorităţile administraţiei

publice locale

Operatorii economici/Titularii de

autorizaţie

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7.

Incendii de vegetaţie

Incendii la fondul forestier

MMAP

MAI

MMAP

MAI

MDRAP

MENCS

MAI

MAI

MApN

Autorităţile administraţiei publice locale

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MAI

MMAP

MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MMAP

Deţinătorii/Administratorii terenurilor forestiere

Autorităţile administraţiei publice locale

Incendii la vegetaţie ierboasă şi/sau arbustivă

MMAP

MADR

MDRAP

MMAP

MADR

MAI

MDRAP

MENCS

MAI

MAI, MApN

Autorităţile administraţiei publice locale

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MAI, MMAP

MADR, MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MMAP, MADR

Deţinătorii/Administratorii terenurilor afectate

Autorităţile administraţiei publice locale

Incendii la culturi de cereale păioase

MADR

MDRAP

MMAP

MADR

MAI

MDRAP

MAI

MAI

MApN

Autorităţile administraţiei publice locale

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MAI

MMAP

MADR

MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MMAP

MADR

Deţinătorii/Administratorii

terenurilor afectate

Autorităţile administraţiei publice locale

8.

Avalanşe

MMAP

MDRAP

MMAP

MAI

MDRAP

MS

MAI

MMAP, MS, MT, MApN

MAE, Salvamont

Autorităţile administraţiei publice locale

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MAI

MMAP

MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MMAP

Autorităţile administraţiei publice locale

9.

Alunecări de teren

MDRAP

MAI

MT

MDRAP

MMAP

MAI

MADR

MENCS

MAI

MAI, MECRMA, MT,

MApN

MDRAP, MS, MADR

Autorităţile administraţiei publice locale

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MDRAP

MAI

MMAP

MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MDRAP

Autorităţile administraţiei publice locale

10.

Cutremure de pământ

MDRAP

MAI

MDRAP

MMAP

MAI

MADR

MENCS

MAI

MAI, MECRMA, MS, MApN, STS MT, MAE, MDRAP, MMAP, MADR

Autorităţile administraţiei publice locale Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MDRAP

MAI

MMAP

MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MDRAP

ME

Autorităţile administraţiei publice locale

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

11.

Accidente, avarii, explozii şi incendii în industrie, inclusiv prăbuşiri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activităţi tehnologice

MECRMA

MAI

MECRMA

MENCS

MAI

MDRAP

MMAP

MAI

MECRMA

MAI, MS, MMAP,

MDRAP/ISC

MApN

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

* Prin operatorii economici/titularii de autorizaţie

MDRAP, MAI MMAP MENCS MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MDRAP

Autorităţile administraţiei publice locale

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

12.

Accidente, avarii, explozii şi incendii în activităţi de transport şi depozitare produse periculoase

Accidente majore cu implicaţii pe amplasament

MECRMA

MDRAP

MAI

MECRMA

MENCS

MAI

MDRAP

MT

MAI

MECRMA

MAI, MS, MApN. MMAP

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MDRAP, MAI MMAP, MENCS MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MT

MMAP

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

Accidente majore cu implicaţii în afara amplasamentului

MAI

MECRMA

MDRAP

MS

MECRMA

MENCS

MAI

MDRAP

MT

MADR

MAI

MAI, MS, MApN. MMAP

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MDRAP, MAI MMAP, MENCS MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MT

MMAP

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

Accidente cu produse periculoase pe timpul activităţii de transport

MECRMA

MAI

MT

MECRMA

MENCS

MAI

MDRAP

MT

MĂI

MAI, MT, MS, MApN, MMAP

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MDRAP, MAI MMAP, MENCS MP, MT

Autorităţile administraţiei publice locale

MT

MMAP

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

13.

Accidente, avarii, explozii şi incendii în activităţi de transport

Terestre

MT

MT

MDRAP

MT

MECRMA

MENCS

MAI

MDRAP

MMAP

MAI

MAI, MS, MApN, MMAP Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MT, MAI, MENCS MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MT

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

Aeriene

MApN

MAI

MT

MECRMA

MENCS

MAI

MDRAP

MMAP

MAI

MAI, MS, MApN, MMAP

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MT, MAI, MENCS MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MT

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

Navale

MAI

MT

MECRMA

MENCS

MAI

MDRAP

MAI

MAI, MS, MApN, MMAP

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MT, MAI, MENCS MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MT

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

Accidente, avarii, explozii şi incendii  în activităţi de transport

Tuneluri feroviare

MT

MAI

MT

MECRMA

MENCS

MAI

MDRAP MM AP

MAI

MAI, MS, MApN, MT

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MT, MAI, MENCS

MP,

Autorităţile administraţiei publice locale

MT

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

Tuneluri rutiere

MAI

MT

MECRMA

MENCS

MAI

MDRAP MM AP

MAI

MAI, MS, MApN, MT

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MT, MAI, MENCS

MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MT

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

La metrou

MAI

MT

MECRMA

MENCS

MAI

MDRAP MM AP

MAI

MAI, MS, MApN, MT

Alte organizaţii şi structuri conform

domeniului de competenţă

MT, MAI, MENCS

MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MT

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

Pe cablu

MDRAP-

ANRSC

Autorităţile administraţiei publice locale

MECRMA

MENCS

MAI

MDRAP

MM AP

MAI

MAI, MS, MApN

Salvamont

Alte organizaţii conform domeniului    de competenţă

* Prin operatorii economici/titularii de autorizaţie

MT, MAI, MENCS

MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MT

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

Autorităţile administraţiei publice locale

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14.

Accidente, avarii, explozii, incendii sau alte evenimente în activităţile nucleare sau radiologice

CNCAN

MAI

MECRMA

MS

CNCAN

ANDR

MAI

MT

MMAP

MENCS

MAI/CNCAN/

ANDR

MAI, CNCAN, ANDR,

MECRMA

MApN, MMAP. MADR,

MS

MT, STS, MAE, autorităţile administraţiei publice locale

Alte organizaţii conform domeniului de competenţă

CNCAN, ANDR

MAI, MMAP

MENCS, MP, MS

Autorităţile administraţiei publice locale

CNCAN, ANDR

MAI, MMAP, MS

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

15.

Poluare de ape

Care pun în pericol viaţa oamenilor, mediul acvatic şi obiective majore de alimentare cu apă

MM AP

MDRAP

MMAP

MT

MAI

MADR

MDRAP

MS

MMAP

MAI

MT

MAI, MADR

Autorităţile administraţiei publice locale

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MDRAP, MAI

MMAP,

MT, MS, MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MMAP, MT, MS,

MDRAP, autorităţile administraţiei publice locale

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

Cu impact major transfrontalier

MAI

MT

MMAP

MT

MAI

MADR

MDRAP

MS

MMAP

MAI

MT

MAI

MADR

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MDRAP, MAI

MMAP, MT, MS, MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MMAP, MT, MS,

MDRAP, autorităţile administraţiei publice locale

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

 

 

Poluări accidentale ale cursurilor de apă

MMAP

MDRAP

MMAP

MT

MAI

MADR

MDRAP

MS

MMAP

MAI

MT

MAI

MADR

Alte organizaţii şi structuri conform

domeniului de competenţă

MDRAP, MAI MMAP, MT, MS, MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MMAP, MT, MDRAP, MS, autorităţile administraţiei publice locale

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

Poluări marine în zona costieră

MMAP

MAI

MT

MDRAP

MMAP

MT

MAI

MDRAP

MS

MMAP

MAI

MT

ANR/EMSA

MT/CNRN RADIONAV

ARSVOM

MAI

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MDRAP

MAI

MMAP

MT, MS, MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MMAP

MT, MS, MDRAP

Autorităţile administraţiei publice locale

Operatorii economici/Titularii de

Autorizaţie

Poluări marine

MT

MDRAP

MMAP

MT

MAI

MDRAP

MS

MMAP

MAI

MT

ANR/ARSVOM

CNRN RADIONAV, MAI

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MDRAP

MAI

MMAP

MT, MS, MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MMAP, MT, MDRAP,

MS, Autorităţile administraţiei publice locale

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

16.

Prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări

MDRAP

MECRMA

ME

MECRMA

MMAP

MT

MAI

MADR

MDRAP

MS

MAI

MECRMA

MS, MAI, MDRAP/ISC

MADR, MMAP, MT,

MApN

Autorităţile administraţiei publice locale

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MDRAP

MAI

MMAP

MT

MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MMAP, MT

MDRAP

Autorităţile administraţiei publice locale

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

17.

Eşecul utilităţilor publice

Reţele importante de radio şi televiziune

MDRAP

MCSI

MCSI

MDRAP

MMAP

MAI

MCSI/MAI

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

MDRAP, MAI

MMAP, MT, MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MMAP, MT, MDRAP

Autorităţile administraţiei publice locale

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

Reţele importante de comunicaţii şi informatică

STS

MECRMA

MCSI

MDRAP

MMAP

MAI

MS

STS

MCSI /

STS/MAI

MCSI

STS

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

MDRAP, MAI, MMAP,

MT, MP

STS

Autorităţile administraţiei publice locale

MMAP, MT, MDRAP

STS, autorităţile administraţiei publice locale

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

Reţele importante de energie electrică şi de gaze

ME

MECRMA

MECRMA

MCSI

MDRAP

MMAP

MAI

MS

ME/MAI

MDRAP, MAI, MT

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

MDRAP, MAI

MMAP, MT, MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MMAP, MT, MDRAP

Autorităţile administraţiei publice locale; operatorii economici/titularii de autorizaţie

Reţele importante de energie termică

MDRAP

MDRAP

MECRMA

MCSI

MDRAP MM AP MAI

MS

MDRAP

Administraţia locală/MAI

MDRAP, MAI, MT

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

MDRAP, MAI MMAP, MT, MP Autorităţile administraţiei publice locale

MMAP, MT, MDRAP

Autorităţile administraţiei publice locale, operatorii economici/titularii de autorizaţie

Reţele importante de alimentare cu apă

MDRAP

MECRMA MCSI MDRAP MM AP MAI MS

MDRAP

Administraţia locală/MAI

MDRAP, MAI, MT,

MMAP

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

MDRAP, MAI MMAP, MT, MP Autorităţile administraţiei publice locale

MMAP, MT, MDRAP

Autorităţile administraţiei publice locale, operatorii economici/ titularii de autorizaţie

Reţele importante de canalizare şi epurare a apelor uzate şi pluviale

MDRAP

MECRMA MCSI MDRAP MM AP MAI MS

MDRAP

Administraţia locală/MAI

MAI, MT, MMAP Operatorii economici/ Titularii de autorizaţie

MDRAP, MAI MMAP, MT, MP Autorităţile administraţiei publice locale

MMAP, MT, MDRAP

Autorităţile administraţiei publice locale, operatorii economici/titularii de autorizaţie

Cedări de baraje sau alte incidente care conduc la  evacuarea de debite, punând în pericol viaţa oamenilor

MM AP

MECRMA MCSI MDRAP MM AP MAI MS

MM AP

MAI

MAI, MS, MApN, MT, MECRMA MDRAP, autorităţile administraţiei publice locale

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MDRAP, MAI MMAP, MT, MP Autorităţile administraţiei publice locale

MMAP, MT, MDRAP

Autorităţile administraţiei publice locale, operatorii economici/titularii de autorizaţie

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18.

Căderi de obiecte din atmosferă şi din cosmos

MENCS

MAI

MENCS

MAI

ANDR

MT

MDRAP

MS

ROŞA

MAI

MApN, MS, MT, MCSI, MADR, MDRAP. MMAP, ANDR, autorităţile administraţiei publice locale

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MDRAP, MAI, MMAP, MT, MP

MENCS, ANDR

Autorităţile administraţiei publice locale

MMAP, MT, MDRAP

Autorităţile administraţiei publice locale

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

19.

Muniţie neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor militare

MAI

MApN

MAI

MENCS

MDRAP

MS

MĂI

MApN

SRI

MDRAP, MAI MP, MENCS Autorităţile administraţiei publice locale

MAI

MDRAP

Autorităţile administraţiei publice locale

20.

Epidemii

MS

MAI

MS

MENCS

MAI

MDRAP

MS

MAI

MAI

MADR/ANSVSA

MApN

MT

MAE

Autorităţile administraţiei publice locale

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MS

MP

MENCS

Autorităţile administraţiei publice locale

MS

MDRAP

Autorităţile administraţiei publice locale

21.

Epizootii/Zoonoze

ANSVSA

MS

MADR

ANSVSA

MAI

MECRMA

MS

MADR

ANSVSA

MAI

MS

MAI

MAE

MApN

MMAP

MT

Autorităţile administraţiei publice locale

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

ANSVSA

MP

Autorităţile administraţiei publice locale

MDRAP

ANSVSA

Autorităţile administraţiei publice locale

22.

Risc radiologie

CNCAN

MAI

MApN

MS

ANDR CNCAN MS MAI MM AP

MAI

MAI, CNCAN.

MECRMA, MApN MMAP. MS, MT. STS, MAE, ANDR

Autorităţile administraţiei publice locale

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MDRAP ANDR, MS MP

MENCS

Autorităţile administraţiei publice locale

MDRAP, MS ANDR

Autorităţile administraţiei publice locale

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

23.

Incendii

MAI

MDRAP

MAI

MENCS

MAI

MAI

Autorităţile administraţiei publice locale

Operatorii

economici/Titularii de autorizaţie

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MAI

MP

MDRAP

Autorităţile administraţiei publice locale

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

24.

Situaţii determinate de atacul organismelor dăunătoare plantelor

ANF

ANF

ANF

MADR

MAI

MAE

MMAP

Autorităţile administraţiei publice locale

Operatorii economici/Titularii de autorizaţie

Alte organizaţii şi structuri conform domeniului de competenţă

MADR/ANF

Autorităţile administraţiei publice locale

MADR

ANF

Autorităţile administraţiei publice locale

 

ANEXA Nr. 2

 

Repartizarea principalelor funcţii de sprijin

 

Autorităţi responsabile

Înştiinţare, avertizare şi alarmare

Recunoa-ştere şi cercetare

Comunicaţii şi informatică

Căutare - salvare

Descarce-rare. deblocare căi de acces

Protecţia populaţiei

(evacuare, cazare, adăpostire, asigurare apă şi tirană, alte măsuri de protecţie)

Asistenţă medicală de urgenţă (prim ajutor calificat, triaj, stabilizare, evacuare medicala, asistenţă medicală de urgenţă în unităţile primire urgenţe şi compar-timentele de primire urgenţe)

Asistenţă medicală în faza spitalicească

Localizarea şi stingerea incendiilor

Neutralizarea materialelor periculoase/ explozive/ radioactive

Asigurarea trans-portului

Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire şi alte utilităţi

Efectuarea depoluării şi deconta-minării CBRN

Menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice pe timpul situaţiilor de urgenţă

Restabilirea stării provizorii de normalitate

Acordarea de ajutoare de primă necesitate

Acordarea asistenţei sociale, psihologice şi religioase

Imple-mentare măsuri la epizootii grave şi zoonoze, precum şi la cele de natură fitosanitară

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

MAI

P

P

S

P

P

P

P

S

P

P

S

S

P

P

S

P

S

S

1.1.

IGSU

P

P

S

P

P

P

P

 

P

P

S

S

P

 

S

S

S

S

1.2.

IGPR

S

S

S

S

S

S

 

 

 

P*

S

 

S

S

S

S

S

S

1.3.

IGJR

S

S

S

S

S

S

S

 

S

S

3

 

 

P

S

S

S

S

1.4.

IGPF

S

S

S

S

 

S

 

 

S

 

S

 

 

S

 

 

 

S

1.5.

IGAv

 

S

S

P

 

S

S

 

S

 

S

 

 

S

 

S

 

S

1.6.

IGI

S

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

ANRSPS

 

 

 

 

S

P*

 

S

 

 

 

 

 

 

S

P

 

S

1.8.

DGICIP/ instituţia prefectului

S

 

 

 

S

S

 

 

 

S

 

S

 

 

S

S

S

S

1.9.

DEPABD

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.

Reţea Sanitară proprie

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

MApN

S

S

S

P*

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

S

3.

MADR

S

S

S

 

 

S

 

 

 

S

 

 

S

 

S

S

 

P

3.1.

Structurile din domeniul îmbunătăţirilor funciare, protecţia Solului şi fitosanitar

S

S

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

S

 

 

 

 

S

3.2.

APIA

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

3.3.

ANSVSA

S

S

 

 

 

S

 

 

 

S

 

 

S

 

S

S

 

P*

3.4.

AASNACP

S

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

S

3.5.

ANF

S

S

 

P*

4.

MDRAP

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

P*

S

P

S

P

S

4.1.

ISC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

4.2.

ANCPI

 

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

4.3.

CJSU/CLSU Autoritate judeţeană Sau locală

S

S

S

S

S

S

S

S

P*

S

S

S

P*

S

P

S

P

S

5.

MENCS

S

S

S

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

5.1.

INCDFP

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

URBAN-INCERC

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

5.3.

ROŞA

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

5.4.

ICS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

5.5.

INCD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

6.

MS

S

S

S

S

S

S

P*

P

 

S

S

S

S

 

S

S

S

S

6.1.

COSU

S

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

6.2.

Spitale regionale şi judeţene de urgenţă

 

 

 

 

 

 

S

P

S

S

S

S

S

 

 

S

 

S

6.3.

Alte Spitale şi institute

 

 

 

 

 

 

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

S

S

6.4.

UPU

S

S

S

S

S

 

S

S

 

S

S

S

S

 

 

 

 

S

6.5.

DGAMSP

S

 

 

 

 

S

S

S

 

S

S

S

S

 

 

S

S

 

6.6.

IML

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

S

 

6.7.

INCD

S

 

 

 

 

 

S

 

 

S

 

 

S

 

 

S

S

 

6.8.

DSP-LIR

S

S

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

6.9.

INSP

S

S

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

6.10.

CNMFTMVM

 

S

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

6.11

ISS

 

 

 

 

 

 

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12

SMU

 

 

 

S

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

MCSI

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

7.1.

ANCOM

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

7.2.

Operatori privaţi

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

7.3.

CNA

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.

SRR

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.

SRT

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.

SPI

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.

SPRT

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

MMAP

S

S

S

S

S

 

 

S

P*

P*

S

 

S

 

S

S

 

S

8.1.

ITRSV

 

S

S

 

 

 

 

 

P*

 

 

 

 

 

 

 

 

S

8.2.

ANPM

S

S

S

 

 

 

 

 

 

S

 

 

S

 

S

 

 

S

8.3.

GNM

S

S

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

S

 

 

S

8.4.

ARBDD

 

S

 

S

S

 

 

 

S

S

S

 

S

 

 

S

 

 

8.5.

ANM

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6.

INHGA

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7.

ROMSILVA

 

S

S

 

S

 

 

 

P*

 

S

 

 

 

S

 

 

 

8.8.

ANAR

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

S

 

 

 

9.

MMFPSPV

 

 

S

 

S

 

 

 

 

 

 

S

 

 

S

S

S

 

10.

MFP

 

 

S

 

S

 

 

 

 

 

 

S

 

 

S

S

S

S

11.

MAE

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

S

S

12.

MT

S

S

 

P*

S

S

S

S

S

S

P

S

S

 

S

 

 

S

12.1.

ROMATSA

S

 

S

P*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.

ANR

 

P*

 

P*

 

 

 

 

S

 

S

 

S

 

 

 

 

 

12.3.

ARSVOM

 

S

 

P*

S

 

 

 

S

 

S

 

S

 

 

 

 

 

12.4.

CNRN RADIONAV

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5.

AFDJ

S

S

 

S

S

S

 

 

S

 

S

 

 

 

S

 

 

 

12.6.

APDM

S

S

 

S

S

S

 

 

S

 

S

 

 

 

S

 

 

 

12.7.

APDF

S

S

 

S

S

S

 

 

S

 

S

 

 

 

S

 

 

 

12.8.

METROREX

 

 

 

S

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.9

CNADNR

S

 

 

 

S

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10

CFR călători

S

 

 

 

S

 

 

 

S

 

P

 

 

 

S

 

 

 

12.11

CFR marfă

S

 

 

 

S

 

 

 

S

 

P

 

 

 

S

 

 

 

12.12

CNCF CFR SA

S

 

 

 

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

12.13

Reţea Sanitară proprie

 

 

 

 

 

 

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.14

Administratorii aerodromurilor de sub autoritatea MT

S

 

S

S

S

 

S

 

S

S

 

S

S

 

S

S

S

 

13.

STS

S

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

MECRMA

S

S

S

P*

S

 

 

 

 

S

S

 

S

 

S

 

 

 

14.1.

ANDR

S

S

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

S

 

 

 

14.2.

Op. ec. din Sectorul minier

S

S

 

P*

S

 

 

 

 

S

 

 

S

 

S

 

 

 

15.

MP

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

S

 

 

 

16.

MJ

 

S

 

 

 

 

S

S

 

 

 

 

 

S

S

 

 

 

16.1.

ANP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

16.2.

Reţea Sanitară proprie

 

 

 

 

 

 

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

MC

S

 

S

 

S

 

 

 

 

 

S

 

 

 

S

 

S

 

16.

MTS

 

 

S

 

S

 

 

 

 

 

S

 

 

 

S

 

 

 

19.

ME

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

S

 

 

 

20.

CNCAN

S

S

S

 

 

S

 

 

 

S

S

S

S

 

S

 

 

 

21.

SRI

S

 

S

 

 

 

S

S

 

P*

 

 

 

 

S

 

 

 

21.1.

Reţea Sanitară proprie

 

 

 

 

 

 

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

SPP

S

 

S

S

 

 

 

 

 

S

S

 

 

 

 

 

 

 

23.

SIE

S

 

S

 

 

 

 

 

 

S

S

 

 

 

 

 

 

 

24.

Alte Structuri, ag. neguv. şi op. ec.

S

S

S

S

S

S

S

S

P*

S

S

S

P*

S

S

S

S

 

24.1.

SNCR

 

 

 

 

 

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.2.

CETAPC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

24.3

SALVAMONT

 

S

 

P*

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.4

SALVASPEO

 

S

 

P*

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.5

SALVAMAR

S