MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 613/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 613         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 10 august 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

117. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei fonduri externe nerambursabile

 

1.025. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0169 Pădurea Seaca - Movileni şi al rezervaţiei naturale Seaca – Movileni

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei fonduri externe nerambursabile

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei fonduri externe nerambursabile, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 65/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 24 mai 2013, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul afacerilor interne,

Ioan Suda,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 iulie 2016.

Nr. 117.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Direcţiei fonduri externe nerambursabile

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Direcţia fonduri externe nerambursabile, denumită în continuare DFEN, reprezintă structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, fără personalitate juridică, cu competenţă teritorială generală în domeniul coordonării activităţilor referitoare la gestionarea fondurilor externe nerambursabile, precum şi la punerea în aplicare a legislaţiei care reglementează gestionarea acestui domeniu de activitate.

Art. 2. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, DFEN coordonează, îndrumă şi controlează, pe linie de specialitate, activitatea structurilor cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile, denumite în continuare structuri de profil.

(2) DFEN avizează oportunitatea înfiinţării, reorganizării sau desfiinţării, la nivelul MAI, a structurilor de profil.

 

CAPITOLUL II

Organizarea DFEN

 

Art. 3. - (1) DFEN are următoarea structură organizatorică:

a) Conducerea DFEN;

b) Serviciul fonduri dedicate, denumit în continuare SFD\

c) Serviciul asistenţă fonduri structurale, denumit în continuare SAFS,

d) Biroul granturi externe, denumit în continuare BGE\

e) Compartimentul secretariat şi informaţii clasificate, denumit în continuare CS/C;

f) Compartimentul structura de securitate, denumit în continuare CSS.

(2) Organigrama DFEN este prezentată în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL III

Atribuţiile DFEN

 

Art. 4. - DFEN asigură coordonarea unitară a procesului de atragere, programare şi gestionare a fondurilor externe nerambursabile, cu aplicabilitate în domeniul de competenţă.

Art. 5. - (1) DFEN are următoarele atribuţii:

a) coordonează şi contribuie la elaborarea/monitorizarea programelor şi planurilor generale sau sectoriale asumate la nivelul Guvernului sau al MAI, pe domeniul său de competenţă;

b) execută activităţi de îndrumare, sprijin şi control la nivelul structurilor de profil pe linia atragerii şi utilizării fondurilor externe nerambursabile, potrivit competenţelor sale legale;

c) identifică oportunităţi de finanţare în vederea elaborării şi implementării de proiecte care să contribuie la realizarea priorităţilor strategice ale MAI;

d) asigură consultanţă de specialitate în iniţierea şi implementarea întregului portofoliu de documente al unui proiect cu finanţare din fonduri externe nerambursabile;

e) participă în comitete şi grupuri de lucru interministeriale, respectiv coordonează grupuri de lucru specifice referitoare la definirea priorităţilor MAI şi corelarea lor cu surse de finanţare potrivit competenţelor sale legale;

f) elaborează puncte de vedere în domeniul său de competenţă şi asigură suport decizional pentru conducerea MAI în procesul de coordonare a implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;

g) monitorizează/controlează activitatea de implementare a proiectelor, la nivelul beneficiarilor, în conformitate cu reglementările în domeniu;

h) asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin MAI în calitate de autoritate responsabilă pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, pentru domeniul Afaceri interne, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014--2020, domeniul Afaceri interne;

i) asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin MAI în calitate de autoritate responsabilă pentru Programul general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii “, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.506/2007 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a gestiona fondurile acordate României prin Programul general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”;

j) asigura îndeplinirea atribuţiilor de autoritate de implementare pentru proiectele cu finanţare Phare şi Facilitatea de tranziţie pentru structurile MAI din domeniul Afaceri interne;

k) îndeplineşte atribuţii specifice în calitate de autoritate competentă pentru Facilitatea Schengen şi este organism intermediar la nivelul MAI pentru Facilitatea Schengen, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen, cu modificările şi completările ulterioare;

l) asigură îndeplinirea atribuţiilor de structură desemnată a operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian pentru domeniul „Cooperare în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere”, în domeniul său de competenţă, potrivit prevederilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2013 privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de operator de program pentru domeniul de finanţare „Cooperare în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere, inclusiv a traficului şi a grupurilor infracţionale itinerante” din Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, cu modificările ulterioare;

m) reprezintă MAI în Comitetul director şi în Comitetul de monitorizare pentru Programul de cooperare elveţiano-român, exercitând dreptul de vot în numele instituţiei şi în condiţiile legii;

n) coordonează, verifică şi dispune măsuri privind modalitatea de introducere şi actualizare a datelor din aplicaţiile informatice dedicate gestionării fondurilor externe nerambursabile, la nivelul beneficiarilor;

o) colaborează, potrivit prevederilor legale în vigoare, cu instituţii, organizaţii şi organisme interne şi internaţionale, pe domeniul de competenţă;

p) asigură legătura cu instituţiile similare din alte state, respectiv cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene.

(2) Pentru coordonarea măsurilor specifice necesare ocupării posturilor vacante din structurile de profil, DFEN desfăşoară următoarele activităţi:

a) participă la procedura de recrutare, selecţie şi organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

b) avizează bibliografia şi tematica de concurs;

c) desemnează reprezentanţi în cadrul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor şi monitorizează procedurile de concurs.

(3) îndeplineşte şi alte atribuţii ce îi revin, potrivit normelor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea DFEN

 

Art. 6. - (1) Conducerea DFEN este asigurată de director şi un director adjunct, funcţionari publici cu statut special.

(2) Directorul conduce întreaga activitate a DFEN şi o reprezintă în relaţiile cu conducerea MAI, cu conducerile structurilor cu competenţe în domeniu din celelalte ministere, instituţii şi autorităţi publice, cu Comisia Europeană şi cu alte organisme internaţionale.

(3) Directorul adjunct conduce activitatea structurilor DFEN stabilite prin dispoziţie a directorului.

(4) Gestionarea fluxului informaţional se stabileşte prin dispoziţie a directorului, emisă conform atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament.

(5) Diagrama de relaţii a DFEN este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 7. - În calitate de conducător al unităţii, în sensul utilizat în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, directorul răspunde de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 86 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Directorul îndeplineşte atribuţiile stipulate în fişa postului, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 9. - Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile stipulate în fişa postului, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 10. - Atribuţiile generale şi specifice ale personalului din structurile DFEN se stabilesc prin fişele posturilor, care se aprobă conform statutului propriu al fiecărei categorii de personal.

Ari. 11. - Conducerea DFEN şi, după caz, şefii structurilor DFEN analizează în cadrul şedinţelor de conducere stadiul şi modul de îndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor, a obiectivelor şi activităţilor prevăzute în planurile de muncă, stabilind măsurile necesare pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficientei activităţii DFEN.

 

CAPITOLUL V

Atribuţiile structurilor DFEN

 

SECŢIUNEA 1

Atribuţiile SFD

 

Art. 12. - (1) SFD îndeplineşte atribuţii referitoare la accesarea, coordonarea şi monitorizarea implementării programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile dedicate domeniului Afaceri interne, pentru structurile MAI şi/sau alte structuri naţionale.

(2) SFD îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) gestionează programele finanţate de către Comisia Europeană, prin fonduri dedicate domeniului Afaceri interne, şi realizează consultări, în vederea obţinerii finanţării, cu structurile vizate de acest domeniu;

b) contribuie la crearea cadrului legal şi constituie Sistemul de management şi control pentru fiecare instrument financiar administrat, destinat domeniului Afaceri interne, în conformitate cu regulamentele UE;

c) participă la negocierea propunerilor de acte legislative europene pentru crearea de noi instrumente financiare dedicate domeniului Afaceri interne sau revizuirea, după caz, a celor în vigoare, în cadrul grupurilor de lucru/comitetelor organizate la nivelul Uniunii Europene;

d) acordă asistenţă pentru pregătirea proiectelor finanţate prin fonduri externe nerambursabile dedicate domeniului Afaceri interne;

e) sprijină instituţiile şi structurile din subordinea MAI, precum şi alte instituţii, în elaborarea fişelor de proiect propuse spre finanţare din fonduri externe nerambursabile dedicate domeniului Afaceri interne;

f) semnează contracte de finanţare şi acorduri de grant pentru proiectele propuse spre finanţare şi urmăreşte această activitate;

g) elaborează specificaţiile tehnice, a termenilor de referinţă şi pregătirea documentaţiei de achiziţie publică, pentru proiectele finanţate din componenta de asistenţă tehnică aferentă fondurilor externe nerambursabile dedicate domeniului Afaceri interne şi monitorizează această activitate;

h) efectuează, periodic, vizite la faţa locului, la beneficiari, în vederea monitorizării şi controlului asupra respectării obligaţiilor contractuale, a regulilor de vizibilitate şi eligibilităţii proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile dedicate domeniului Afaceri interne, prin centralizarea şi valorificarea informaţiilor;

i) elaborează rapoarte privind stadiul derulării proiectelor în urma verificării rapoartelor transmise de beneficiari, respectiv prelucrării, centralizării şi valorificării informaţiilor, conform prevederilor legale în vigoare şi procedurilor interne de lucru;

j) elaborează procedurile interne de lucru corespunzătoare atribuţiilor pe care le îndeplineşte sau actualizează procedurile existente, conform nevoilor apărute sau recomandărilor organismelor de control/audit;

k) menţine legătura cu organismele naţionale şi internaţionale care finanţează sau derulează programe cu finanţare externă nerambursabilă prin fonduri dedicate al căror beneficiar direct este MAI, structurile sale subordonate sau alte instituţii cu competenţe în domeniul Afaceri interne;

l) elaborează, analizează şi emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative ce vizează accesarea/ gestionarea eficientă a fondurilor externe dedicate domeniului Afaceri interne;

m) monitorizează/controlează activitatea de implementare a proiectelor, la nivelul beneficiarilor, în conformitate cu reglementările în domeniu;

n) informează permanent conducerea MAI asupra proiectelor gestionate, prin intermediul documentelor înaintate Comitetului director, punctual, prin note de informare sau note-raport şi prin analiza datelor introduse în aplicaţia informatică centralizată, dezvoltată la nivelul MAI;

o) participă la şedinţele lunare având ca obiect analiza stadiului proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile dedicate domeniului Afaceri interne;

p) asigură reprezentarea MAI la comitetele/grupurile de lucru constituite la nivelul Comisiei Europene, pe domeniul de competenţă.

(3) SFD asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin MAI, în calitate de autoritate responsabilă pentru Fondul pentru azil, migraţiune şi integrare şi Fondul pentru securitate internă, 2014- 2020, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014--2020, domeniul Afaceri interne.

(4) SFD asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin MAI în calitate de autoritate responsabilă pentru Fondul european de returnare, Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, Fondul european pentru refugiaţi şi Fondul pentru frontierele externe din cadrul Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”, prevăzute de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 277/3.009/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiaţi, Fondul european de returnare şi Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe din cadrul Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” şi de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, şi al ministrului fondurilor europene nr. 105/761/2014 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru frontierele externe din cadrul Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”.

(5) SFD desfăşoară activităţile necesare gestionării fondului european postaderare Facilitatea Schengen, acordat României conform Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005, îndeplinind atribuţiile specifice în calitate de autoritate competentă pentru Facilitatea Schengen, prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 895/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) SFD este organism intermediar la nivelul MAI pentru Facilitatea Schengen, pentru care îndeplineşte atribuţiile specifice prevăzute la art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 895/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) SFD, în calitate de autoritate de implementare pentru programele PHARE şi Facilitatea de tranziţie, desfăşoară activităţi specifice necesare raportării finale şi închiderii oficiale a programelor anuale.

(8) SFD asigură secretariatul Comitetului de monitorizare şi al Comitetului director şi coordonează Comitetul tehnic, organisme instituite prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 77/2015 privind sistemul decizional şi de coordonare pentru implementarea programelor naţionale şi pentru gestionarea asistenţei financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, cu modificările ulterioare.

(9) SFD elaborează, analizează şi propune spre avizare, după caz, conducerii DFEN proiectele de acte normative care, prin obiectul de reglementare, au incidenţa în domeniul de activitate propriu.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile SAFS

 

Art. 13. - (1) SAFS îndeplineşte atribuţii referitoare la identificarea oportunităţilor de  finanţare, accesarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul implementării programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe structurale şi de investiţii, denumite în continuare FESI, şi alte fonduri externe nerambursabile, pentru structurile MAI.

(2) SAFS îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) participă în comitete şi grupuri de lucru interministeriale, respectiv coordonează grupuri de lucru specifice referitoare la definirea priorităţilor MAI şi corelarea lor cu surse de finanţare pentru domeniul specific de activitate al MAI;

b) identifică şi analizează surse de finanţare pentru atingerea priorităţilor şi obiectivelor MAI şi diseminează informaţii structurilor MAI care îndeplinesc criteriile de eligibilitate în domeniul FESI şi alte fonduri externe nerambursabile;

c) colaborează cu alte instituţii publice şi autorităţi finanţatoare şi asigură comunicarea unitară a informaţiilor în domeniul FESI şi alte fonduri externe nerambursabile;

d) coordonează procesul de monitorizare şi verifică stadiul proiectelor finanţate din FESI şi alte fonduri externe nerambursabile;

e) elaborează ghiduri, proceduri specifice şi metodologii pentru facilitarea accesării şi implementării proiectelor finanţate din FESI şi alte fonduri externe nerambursabile;

f) analizează şi avizează propunerile de proiecte finanţate din FESI şi alte fonduri externe nerambursabile elaborate de structurile MAI, potrivit priorităţilor strategice aprobate la nivelul MAI;

g) iniţiază şi implementează în colaborare cu alte structuri ale MAI proiecte finanţate din FESI şi alte fonduri externe nerambursabile, care să răspundă priorităţilor şi nevoilor MAI;

h) elaborează cereri de finanţare, individual sau în colaborare cu alte structuri ale MAI şi oferă consultanţă de specialitate în implementarea proiectelor finanţate din FESI şi alte fonduri externe nerambursabile;

i) analizează şi controlează stadiul de implementare a proiectelor finanţate din FESI şi alte fonduri externe nerambursabile şi informează conducerea MAI cu privire la cauzele generale ale posibilelor blocaje/întârzieri;

j) formulează propuneri de remediere a deficienţelor identificate şi măsuri de echilibrare sau soluţionare a diverselor situaţii de blocaje/întârzieri apărute în implementarea proiectelor finanţate din FESI şi alte fonduri externe nerambursabile;

k) participă şi organizează şedinţe de informare şi grupuri de lucru cu structurile MAI în domeniul FESI şi alte fonduri externe nerambursabile;

l) elaborează analize, studii şi rapoarte pe baza prelucrării, centralizării şi valorificării informaţiilor primite de la structurile MAI, în domeniul specific de activitate, în conformitate cu cerinţele conducerii MAI.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Atribuţiile BGE

 

Art. 14. - (1) BGE îndeplineşte atribuţii referitoare la identificarea necesităţilor de finanţare, accesarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul implementării programelor/proiectelor finanţate prin granturi externe pentru structurile MAI.

(2) BGE îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) monitorizează lansarea de noi surse de finanţare externă prin mecanisme de tip grant;

b) informează structurile MAI cu privire la noile oportunităţi de finanţare din granturi externe;

c) gestionează în mod direct sau indirect mecanisme de tip grant, asigurând sprijin structurilor MAI beneficiare, incluzând, după caz, dar fără a se limita la pregătirea fişelor de proiect, derularea negocierilor cu finanţatorul, încheierea acordurilor de finanţare, a parteneriatelor pentru proiecte finanţate prin granturi externe, a contractelor de finanţare etc.;

d) elaborează note privind stadiul derulării proiectelor în urma verificării raportărilor transmise de beneficiari, respectiv prelucrării, centralizării şi valorificării informaţiilor, conform prevederilor legale în vigoare şi procedurilor interne de lucru;

e) participă la întâlnirile de lucru cu organismele internaţionale care iniţiază programe cu finanţare prin granturi externe de care pot beneficia structurile din MAI;

f) derulează negocieri în domeniul său de competenţă şi cu respectarea prevederilor legale pentru atragerea de noi surse de finanţare externe de tip grant sau pentru viitoare cadre de programare ale mecanismelor existente, precum şi pentru stabilirea de parteneriate cu instituţii sau state UE sau terţe, precum şi alte organizaţii guvernamentale sau de drept privat din România sau străinătate;

g) asigură legătura cu structurile MAI privind accesarea şi gestionarea finanţărilor nerambursabile de tip grant şi elaborează situaţii centralizatoare menite să asigure sprijin decizional conducerii MAI;

h) elaborează, analizează şi emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative ce vizează accesarea/gestionarea eficientă a granturilor externe cu incidenţă asupra domeniului de activitate al MAI;

i) participă şi organizează şedinţe de lucru/informare/ monitorizare cu structurile din MAI în domeniul de competenţă;

j) asigură îndeplinirea atribuţiilor de structură desemnată cu managementul general ale operatorului de program pentru Programul RO 21 - „Cooperarea în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere1 finanţat prin Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, în conformitate cu prevederile regulamentului de implementare a mecanismului financiar şi ale cadrului legal aplicabil;

k) coordonează, monitorizează şi controlează, la nivelul structurilor MAI, programarea şi implementarea proiectelor finanţate prin Programul de cooperare româno-elveţian în conformitate cu normele aplicabile, reprezentând MAI în cadrul comitetelor directoare şi ale comitetelor de monitorizare, exercitând dreptul de vot în numele instituţiei şi în condiţiile legii.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Atribuţiile CSIC

 

Art. 15. - (1) CSIC îndeplineşte atribuţii subsumate activităţilor de secretariat şi de gestionare a informaţiilor clasificate.

(2) CSIC îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură primirea/expedierea, înregistrarea, evidenţa, trierea şi circuitul lucrărilor de secretariat, precum şi a corespondenţei clasificate, inclusiv prin staţia fax proprie şi prin staţia de e-mail, la nivelul DFEN;

b) asigură consultarea informaţiilor clasificate de către personalul autorizat, cu respectarea normelor legale în vigoare;

c) primeşte, ţine evidenţa şi monitorizează modul de respectare a normelor în vigoare privind păstrarea ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, a regulamentelor şi a literaturii de specialitate neclasificate/clasificate;

d) asigură executarea operaţiunilor de păstrare, clasare, arhivare şi inventariere a informaţiilor clasificate ale DFEN;

e) asigură multiplicarea informaţiilor clasificate pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale ale DFEN potrivit normelor legale în vigoare;

f) coordonează activitatea de arhivare în cadrul DFEN, conform normelor legale în vigoare;

g) ţine evidenţa ştampilelor şi sigiliilor şi controlează modul de respectare a normelor în vigoare referitoare la utilizarea şi păstrarea acestora;

h) asigură primirea, evidenţa, trierea şi înregistrarea petiţiilor adresate conducerii DFEN, precum şi organizarea audienţelor la nivelul unităţii;

i) asigură realizarea măsurilor organizatorice necesare desfăşurării în condiţii corespunzătoare a şedinţelor de lucru şi a întâlnirilor/audienţelor la conducerea DFEN, precum şi difuzarea/Îndeplinirea ordinelor, sarcinilor şi hotărârilor adoptate cu aceste ocazii;

j) asigură organizarea grupurilor de lucru şi a şedinţelor desfăşurate la nivelul DFEN, precum şi difuzarea/îndeplinirea ordinelor, sarcinilor şi hotărârilor adoptate cu aceste ocazii;

k) gestionează şi monitorizează îndeplinirea dispoziţiilor primite de la conducerea MAI;

l) asigură executarea operaţiunilor aferente preluării şi distribuirii drepturilor băneşti şi materiale cuvenite personalului DFEN, atât în mod individual, cât şi colectiv;

m) asigură primirea şi distribuirea către structurile DFEN a bunurilor materiale de resortul patrimoniu imobiliar, geniu, echipament audiovizual şi participă la executarea inventarierii, conform prevederilor legale;

n) asigură primirea şi distribuirea către structurile DFEN a bunurilor materiale de resortul comunicaţii şi informatică;

o) asigură, distribuie şi urmăreşte încadrarea în normele legale de consum a materialelor consumabile;

p) organizează şi asigură desfăşurarea activităţilor privind utilizarea regulamentară a autovehiculelor la nivelul DFEN;

q) asigură serviciul de curierat prin poşta specială şi alte servicii de curierat;

r) asigură redactarea dispoziţiei zilnice, prin centralizarea propunerilor primite de la structurile din componenţa DFEN şi aprobate de conducătorul acesteia, şi ţine evidenţa prezenţei zilnice şi a răspândirilor personalului DFEN, a învoirilor, permisiilor, concediilor medicale şi de odihnă acordate acestuia, precum şi a orelor suplimentare efectuate de acesta;

s) întocmeşte planificarea serviciului de permanenţă în cadrul DFEN şi documentaţia aferentă;

t) asigură activităţile desfăşurate, la nivelul DFEN, pe linie de resurse umane, în urma solicitărilor Direcţiei generale management resurse umane, Direcţiei generale management operaţional, Direcţiei generale financiare şi Direcţiei medicale din cadrul MAI.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Atribuţiile CSS

 

Art. 16. - (1) CSS îndeplineşte atribuţiile structurii de securitate la nivelul DFEN, precum şi pe cele ale componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii.

(2) CSS coordonează, la nivelul DFEN, activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate. În toate componentele acesteia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,

Art. 17. - (1) în exercitarea rolului său, pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, CSS îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) elaborează şi supune aprobării conducerii DFEN normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Departamentului de informaţii şi protecţie internă, denumit în continuare DIPI, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

d) asigură relaţionarea cu DIPI;

e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

f) consiliază conducerea DFEN în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

g) informează conducerea DFEN despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

h) acordă sprijin reprezentanţilor DIPI pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

i) organizează activităţi de pregătire specifică a personalului DFEN care are acces la informaţii clasificate;

j) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate, iniţiază procesul de solicitare a eliberării certificatelor de securitate, din dispoziţia directorului DFEN;

k) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de DFEN, pe clase şi niveluri de secretizare;

l) prezintă conducătorului DFEN propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul DIPI;

m) efectuează, cu aprobarea conducerii DFEN, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate.

(2) în exercitarea rolului său, pe linia Componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii, CSS îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) implementează şi asigură măsurile de securitate, conform normelor în vigoare;

b) relaţionează cu DIPI în situaţiile în care: planifică dezvoltarea sau achiziţia unor sisteme informatice şi de comunicaţii (SIC) care stochează, procesează ori transmit informaţii clasificate; propune schimbări ale configuraţiei de sistem, conectarea cu alte SIC, schimbarea modului de operare protejată a SIC, modificarea sau înlocuirea software-ului pentru optimizarea securităţii SIC; iniţiază, după caz, proceduri de modificare a clasei ori nivelului de secretizare al SIC deja acreditate, planifică sau propune desfăşurarea oricărei altei activităţi în scopul îmbunătăţirii securităţii SIC acreditate;

c) solicită acreditarea/reacreditarea SIC de la DIPI;

d) solicită asistenţă de specialitate din partea DIPI pentru stabilirea cerinţelor de securitate şi procedurilor de aplicare necesare şi respectarea acestora de către furnizorii de echipamente, pe durata întregului proces de dezvoltare, instalare şi testare SIC;

e) răspunde de alegerea, implementarea, justificarea şi controlul facilităţilor de securitate, de natură tehnică, care reprezintă parte componentă a SIC;

f) asigură exploatarea în condiţii de securitate a SIC;

g) realizează legătura dintre contractant şi DIPI;

h) participă la selecţionarea, organizarea şi realizarea pregătirii personalului cu atribuţii în domeniul INFOSEC;

i) organizează şi desfăşoară convocări de instruire cu personalul DFEN şi utilizatorii SIC;

j) verifică periodic sau în timp real implementarea măsurilor de protecţie în SIC din cadrul DFEN, pentru a se asigura că securitatea acestuia este în concordanţă cu cerinţele de securitate aprobate de DIPI;

k) ţine evidenţa echipamentelor SIC, proprietate privată, autorizate să funcţioneze în incinta DFEN, conform normelor legale în vigoare;

l) cercetează incidentele de securitate şi raportează rezultatele, ierarhic, către DIPI, concomitent cu aplicarea unor măsuri de reducere a consecinţelor.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 18. - Personalul DFEN are obligaţia de a cunoaşte şi de a aplica, în părţile ce îl privesc, prevederile prezentului regulament.

Art. 19. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

ORGANIGRAMA

Direcţiei fonduri externe nerambursabile

 

 

 

 

 

DIRECTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul fonduri dedicate

 

Serviciul asistenţă fonduri structurale

 

Biroul granturi externe

 

Compartimentul secretariat şi informaţii clasificate

 

Compartimentul structura de securitate

(SFD)

 

(SAFS)

 

(BGE)

 

(CSIC)

 

(CSS)

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

DIAGRAMA DE RELAŢII

a Direcţiei fonduri externe nerambursabile

 

 

 

GUVERN

 

 

 

 

 

 

 

Structuri specializate

 

CONDUCEREA MAI

 

Structuri specializate

 

 

 

 

 

MAE, MFE, MApN, MJ, MT, MSI, MFP, MP, MMFPSPV, MS, MDRAP

 

DIRECŢIA FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

 

SRI, SIE, STS, SGG, ANV.ANPC, ANSVSA, GNM, CC, OPCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituţii şi organizaţii internaţionale

 

 

 

 

 

 

 

Misiuni diplomatice acreditate în România

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituţii similare din alte state

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unităţi din aparatul central/instituţii/structuri MAI pe linie de specialitate în domeniile fonduri externe nerambursabile şi corelativ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legendă

 

Relaţii de cooperare

 

 

Relaţii de coordonare

 

 

Relaţii de subordonare

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. .............................. din ..............................

DIRECŢIA FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Ex. nr. ..................

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

 

1

Compartimentul:

Conducerea Direcţiei fonduri externe nerambursabile

2

Denumirea postului:

Director

3

Poziţia postului în statul de organizare:

1

4

Relaţii cu alte posturi

 

 

4.1.

Relaţii ierarhice:

- este subordonat nemijlocit secretarului de stat coordonator şi direct ministrului afacerilor interne;

- are în subordine întregul personal al Direcţiei fonduri externe nerambursabile, denumită în continuare DFEN.

4.2.

Relaţii funcţionale:

- conduce întreaga activitate a direcţiei;

- emite dispoziţii pentru întreg personalul din subordine şi poate formula solicitări, îndrumări sau precizări pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) cu atribuţii în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei fonduri externe nerambursabile, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 117/2016, denumit în continuare Regulamentul de organizare şi funcţionare a DFEN, din direcţiile generale şi direcţiile (similare) aparatului central şi din instituţiile sau unităţile aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică.

4.3.

Relaţii de control:

- controlează activitatea structurilor DFEN şi a întregului personal al acesteia şi, pe linie de specialitate, a structurilor cu atribuţii în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a DFEN din cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din Aparatul central al MAI, din instituţiile sau unităţile aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică.

4.4.

Relaţii de colaborare:

- colaborează cu conducerile direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din Aparatul central şi ale celorlalte instituţii sau unităţi aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică;

- colaborează cu organismele de profil din ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice locale, cu instituţii de profil ale altor state, organismele Uniunii Europene, cu instituţii, organisme şi organizaţii internaţionale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al DFEN, în conformitate cu prevederile legale şi cu ordinele ministrului afacerilor interne.

4.5.

Relaţii de reprezentare:

- reprezintă DFEN în faţa conducerii MAI, în raporturile cu celelalte unităţi ale MAI, cu instituţii şi organisme din ţară şi din străinătate;

- directorul angajează, în condiţiile legii, DFEN în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, scop în care poate da împuterniciri de reprezentare personalului din subordine.

 

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

 

- asigură fundamentarea, elaborarea şi coordonarea aplicării politicilor şi procedurilor în domeniul managementului activităţilor din domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a DFEN;

- asigură organizarea, coordonarea, conducerea şi controlul activităţii DFEN;

- efectuează acţiuni de control, sprijin şi îndrumare în domeniul de competenţă.

 

B. Cerinţele postului

 

1

Categoria de personal ce poate ocupa postul:

ofiţer de poliţie

2

Gradul profesional necesar ocupantului postului:

minimum comisar de poliţie

3

Pregătire:

 

 

3.1.

pregătire de bază:

studii superioare de lungă durată sau studii universitare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

3.2.

pregătire de specialitate:

masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management

3.3.

alte cunoştinţe:

management de proiect, cultură generală

3.4.

autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului:

autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel STRICTSECRET

3.5.

limbi străine:

- limba engleză: citit, scris, vorbit - bine;

- cel puţin o altă limbă de circulaţie internaţională: citit, scris, vorbit - bine.

4

Experienţă:

 

 

4.1.

vechime în muncă, din care în MAI:

cel puţin 7 ani în MAI

4.2.

vechime în specialitate:

cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei

4.3.

vechime în funcţii de conducere:

cel puţin 4 ani în funcţii de conducere în unităţi ale MAI

4.4.

perioada pentru acomodarea la cerinţele postului:

6 luni

5

Aptitudini şi abilităţi necesare:

- manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control);

- oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor;

- capacitate de lucru sub presiunea timpului;

- spirit de observaţie;

- abilităţi de negociere;

- capacitate de lucru în echipă;

- putere de mobilizare.

6

Atitudini necesare/comportament:

- spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare

7

Parametrii privind starea sănătăţii somatice:

- apt pentru funcţii de conducere

8

Trăsături psihice şi de personalitate:

- inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional

 

C. Condiţii specifice de muncă

 

1

Locul de munca:

sediul DEFN

2

Programul de lucru:

conform programului de lucru aprobat pentru personalul MAI

3

Deplasări curente:

- vizite de lucru la instituţii din ţară (inclusiv controale În unităţi ale MAI din capitală sau din teritoriu), ale Uniunii Europene, la instituţii sau organizaţii din străinătate

4

Condiţii deosebite de muncă:

- activitate cu dinamică deosebită, volum mare de operaţii mentale şi complexitate foarte ridicată, presupunând nivel de atenţie ridicat şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de o importanţă majoră pentru securitatea naţională, activitatea instituţiei şi personalul acesteia;

- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari datorate, în principal, nivelului maxim solicitat al calităţii lucrărilor, erorilor în lucrările elaborate sau avizate, presiunii termenelor strânse, necesităţii coordonării unui număr relativ mare de participanţi, din state diferite, la acţiuni complexe în ţară sau străinătate;

- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr mare de lucrări executate sau avizate;

- ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea MAI, de Guvern, Parlament, Administraţia Prezidenţială sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere şi sărbători legale;

- expunere la radiaţii electromagnetice şi stres.

5

Riscuri implicate de post:

Nu este cazul.

6

Compensări:

- indemnizaţie de conducere;

- sporuri prevăzute de legislaţia în vigoare;

- condiţii speciale de muncă.

 

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

 

I. Sarcini şi îndatoriri:

1. organizează, conduce şi răspunde de întreaga activitate a DFEN pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin acesteia potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a DFEN, conform prevederilor legale;

2. coordonează activităţile de identificare a necesităţilor de finanţare, accesare, monitorizare a implementării programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;

3. exercită sau dispune activităţi de verificare şi control la nivelul structurilor cu atribuţii în domeniile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a DFEN din subordinea sau coordonarea MAI;

4. exercită atribuţii de management, conform prevederilor legale şi procedurilor aplicabile, pentru fondurile externe nerambursabile aflate în competenţa DFEN;

5. coordonează elaborarea strategiilor, politicilor şi procedurilor în domeniile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a DFEN, urmărind realizarea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naţionale;

6. participă la coordonarea activităţilor de implementare a politicilor Uniunii Europene în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a DFEN, precum şi la gestionarea procesului de fundamentare a poziţiilor naţionale în vederea reprezentării în structurile de decizie ale Uniunii Europene şi finanţatorilor internaţionali;

7. reprezintă MAI, conform mandatelor încredinţate;

8. avizează instrumentele juridice internaţionale propuse spre încheiere structurilor aflate în subordinea sau coordonarea MAI cu atribuţii în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a DFEN cu structuri similare din alte state sau cu entităţi aflate sub jurisdicţia altor state şi/sau participă la negocieri, după caz;

9. prezintă informări în şedinţele conducerii şi Colegiului MAI cu principalele rezultate înregistrate în domeniul de competenţă şi face propuneri de eficientizare în acest sens;

10. asigură coordonarea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul DFEN;

11. convoacă, ori de câte ori se impune, pe domeniile de competenţă, şefii structurilor din cadrul MAI, în vederea analizării activităţii desfăşurate de acestea, stabilirii de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii sau pentru executarea unor dispoziţii ale conducerii MAI;

12. coordonează activitatea de pregătire de specialitate a personalului din subordine şi verifică modul de însuşire a cunoştinţelor transmise;

13. dispune măsuri, conform competenţelor, pentru încadrarea posturilor din statul de organizare a DFEN, aflate în competenţă de numire;

14. organizează şi desfăşoară audienţe, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor, potrivit competenţelor;

15. analizează, ori de câte ori este nevoie, cu şefii structurilor din subordine, stadiul rezolvării problemelor de muncă şi disciplinare, stabileşte măsuri pentru eficientizarea întregii activităţi a DFEN;

16. asigură coordonarea planificării, organizării şi desfăşurării activităţilor de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

17. asigură aplicarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul DFEN;

18. Îndeplineşte atribuţiile conducătorului unităţii prevăzute de art. 86 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a) asigură organizarea activităţii structurii de securitate, respectiv a funcţionarului de securitate şi compartimentelor speciale pentru gestionarea informaţiilor clasificate, în condiţiile legii;

b) solicită instituţiilor abilitate efectuarea de verificări pentru avizarea eliberării autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru angajaţii proprii;

c) aprobă solicitările transmise către Dl PI în vederea eliberării autorizaţiei de acces pentru fiecare angajat care lucrează cu informaţii clasificate;

d) aprobă listele cu personalul verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete de stat şi evidenţa deţinătorilor de autorizaţii de acces la informaţii clasificate;

e) coordonează activitatea şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

f) întocmeşte lista informaţiilor secrete de stat şi a termenelor de menţinere în nivelurile de secretizare şi o supune aprobării Guvernului, potrivit legii;

g) solicită asistenţă de specialitate instituţiilor abilitate să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat;

h) supune avizării instituţiilor abilitate programul propriu de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi asigură aplicarea acestuia;

i) aprobă şi aplică măsurile procedurale de protecţie fizică şi de protecţie a personalului care are acces la informaţii clasificate;

j) întocmeşte ghidul pe baza căruia se va realiza încadrarea corectă şi uniformă în nivelurile de secretizare a informaţiilor secrete de stat, în strictă conformitate cu legea, şi îl prezintă spre aprobare împuterniciţilor şi funcţionarilor superiori abilitaţi prin lege să atribuie nivelurile de secretizare;

k) asigură aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor secrete de stat şi a interdicţiilor de reproducere şi circulaţie, în conformitate cu actele normative în vigoare;

l) comunică instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor, lista funcţiilor din subordine care necesită acces la informaţii secrete de stat;

m) asigură includerea personalului structurii/funcţionarului de securitate în sistemul permanent de pregătire şi perfecţionare, conform prezentelor standarde;

n) aprobă normele interne de aplicare a măsurilor privind protecţia informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, şi controlează modul de respectare în cadrul unităţii;

o) asigură fondurile necesare pentru implementarea măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, conform legii;

p) analizează, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin semestrial, modul în care structura/funcţionarul de securitate şi personalul autorizat asigură protecţia informaţiilor clasificate;

q) asigură inventarierea anuală a documentelor clasificate şi, pe baza acesteia, dispune măsuri în consecinţă, conform legii;

r) sesizează instituţiile prevăzute la art. 25 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, conform competenţelor,

în legătură cu incidentele de securitate şi riscurile la adresa informaţiilor secrete de stat;

s) dispune efectuarea de cercetări şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală în situaţia compromiterii informaţiilor clasificate;

t) asigură condiţiile necesare pentru ca toate persoanele care gestionează informaţii clasificate să cunoască reglementările în vigoare referitoare la protecţia informaţiilor clasificate;

19. exercită atribuţii în cadrul Grupului de lucru pentru prevenirea corupţiei, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 86/2013 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

20. dispune măsuri pentru punerea în practică a Planului de alarmare şi evacuare, precum şi pentru actualizarea documentelor specifice de muncă;

21. asigură coordonarea planificării, organizării şi desfăşurării activităţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;

22. participă, potrivit competenţelor, la elaborarea cadrului legal naţional şi/sau intern privind finanţările acordate României din fonduri externe nerambursabile;

23. participă la coordonarea activităţilor de identificare a necesităţilor de finanţare, accesare, implementare, monitorizare,

control al programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile pentru îndeplinirea priorităţilor strategice şi angajamentelor MAI, precum şi la elaborarea cadrului legal naţional şi/sau intern privind finanţările.

II. Responsabilităţi:

a) de planificare: coordonează actualizarea/revizuirea/ raportarea sarcinilor cuprinse în documentele strategice din aria de competenţă a DFEN;

b) de raportare: prezintă secretarului de stat coordonator şi în şedinţele Colegiului MAI rapoarte şi informări pe probleme de specialitate;

c) de luare a deciziilor: la nivelul de competenţă proprie/permanent;

d) accesul la informaţii, păstrarea şi confidenţialitatea acestora:

- autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel STRICT SECRET;

- aprobă accesul la informaţii clasificate naţionale cu respectarea principiului nevoii de a cunoaşte, conform normelor legale în vigoare;

- coordonează şi controlează asigurarea securităţii informaţiilor clasificate deţinute de DFEN şi modul de păstrare şi control al difuzării acestora, conform normelor legale în vigoare.

 

E. Standarde de performanţă asociate postului

 

1

Indicatori cantitativi:

- număr de lucrări primite, repartizate, urmărite şi verificate în cadrul DFEN;

- număr de acţiuni desfăşurate în coordonare nemijlocită, în cadrul DFEN sau în colaborare cu parteneri instituţionali şi organizaţionali din ţară şi din străinătate.

2

Indicatori calitativi:

- calitatea lucrărilor proprii şi a celor executate de colaboratori, urmărind corectitudinea, coerenţa şi complexitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale

3

Costuri;

- nivelul de încadrare în bugetele alocate activităţilor DFEN, cu respectarea realizării obiectivelor planificate, eventual cu identificarea unor surse alternative de finanţare în condiţii legale

4

Timp;

- încadrarea în termenele stabilite de lege, acte normative specifice sau prin ordin rezolutiv, pentru fiecare dintre acţiunile planificate, organizate şi desfăşurate

5

Utilizarea resurselor:

- asigurarea şi utilizarea judicioasă a resurselor umane şi materiale afectate direcţiei, precum şi a celor repartizate pentru realizarea acţiunilor coordonate nemijlocit, care se execută de alte unităţi ale MAI

6

Mod de realizare:

- reprezintă direcţia, colaborează cu structurile similare ale altor instituţii guvernamentale, pe domeniul de competenţă;

- verifică şi controlează activitatea desfăşurată de celelalte structuri MAI cu atribuţii în domeniul de competenţă;

- asigură sprijin şi îndrumare personalului din subordine, precum şi celui din alte structuri ale MAI, potrivit domeniului de competenţă stabilit prin Regulamentului de organizare şi funcţionare a DFEN;

- îşi desfăşoară activitatea atât în mod independent, cât şi în colaborare cu alte unităţi din MAI, sub coordonarea ministrului afacerilor interne şi a secretarului de stat coordonator.

 

Ministrul afacerilor interne

Secretar de stat

 

Titularul postului:

Numele şi prenumele: ...............................................

Semnătura: ...............................................

Data: .......................

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. .............................. din ..............................

DIRECŢIA FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Ex. nr. ..................

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

 

 

1

Compartimentul:

Conducerea Direcţiei fonduri externe nerambursabile

2

Denumirea postului:

Director adjunct

3

Poziţia postului în statul de organizare:

2

4

Relaţii cu alte posturi:

 

 

4.1.

Relaţii ierarhice:

- este subordonat nemijlocit directorului Direcţiei fonduri externe nerambursabile, denumită în continuare DFEN;

- are în subordine nemijlocită şefii structurilor pe care le coordonează;

- prin dispoziţia directorului, i se pot delega, potrivit prevederilor legale, competenţe şi responsabilităţi privind conducerea DFEN;

- este şeful Structurii de securitate a DFEN.

4.2.

Relaţii funcţionale:

- conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează

4.3.

Relaţii de control:

- controlează activitatea structurilor DFEN cărora le coordonează nemijlocit activitatea;

- controlează şi coordonează, pe linie de specialitate, activitatea structurilor din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) cu atribuţii în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei fonduri externe nerambursabile, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 117/2016, denumit în continuare Regulamentul de organizare şi funcţionare a DFEN;

4.4.

Relaţii de colaborare:

- colaborează cu conducerile direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central şi ale celorlalte instituţii sau unităţi aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă;

- colaborează cu organismele de profil din cadrul ministerelor şi altor instituţii ale administraţiei publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice locale, din ţară şi străinătate, cu instituţii de profil ale altor state, cu organisme şi organizaţii internaţionale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniile de competenţă ale direcţiei, în conformitate cu prevederile legale şi cu ordinele ministrului afacerilor interne.

4.5.

Relaţii de reprezentare:

- reprezintă DFEN în faţa conducerii MAI, în raporturile cu celelalte unităţi ale MAI, cu instituţii şi organisme din ţară şi din străinătate, în baza delegaţiei de reprezentare.

 

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

 

- furnizează sprijinul necesar directorului direcţiei în exercitarea atribuţiilor specifice, în condiţiile legii;

- asigură fundamentarea, elaborarea şi coordonarea aplicării politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit;

- asigură organizarea, coordonarea, conducerea şi controlul activităţilor desfăşurate de structurile pe care le coordonează nemijlocit;

- efectuează acţiuni de control, sprijin şi îndrumare în domeniul de competenţă;

- îndeplineşte atribuţiile specifice şefului Structurii de securitate a DFEN.

 

B. Cerinţele postului

 

1

Categoria de personal ce poate ocupa postul:

ofiţer de poliţie

2

Gradul profesional necesar ocupantului postului:

minimum subcomisar de poliţie

3

Pregătire:

 

3.1.

pregătire de bază:

studii superioare de lungă durată sau studii universitare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

3.2.

pregătire de specialitate:

masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management

3.3.

alte cunoştinţe:

management de proiect, cultură generală

3.4.

autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului:

autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel STRICT SECRET

3.5.

limbi străine:

limba engleză: citit, scris, vorbit - bine

4

Experienţă:

 

4.1.

vechime în muncă, din care în MAI:

cel puţin 7 ani în MAI

4.2.

vechime în specialitate:

cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei

4.3.

vechime în funcţii de conducere:

cel puţin 4 ani în funcţii de conducere în unităţi ale MAI

4.4.

perioada pentru acomodarea la cerinţele postului:

6 luni

5

Aptitudini şi abilităţi necesare:

- manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control):

- operativitate în luarea deciziilor;

- capacitate de comunicare la nivel individual şi instituţional;

- abilităţi de negociere;

- capacitate de lucru sub presiunea timpului;

- spirit de observaţie;

- capacitate de lucru în echipă.

6

Atitudini necesare/comportament:

- integritate, cinste, devotament şi loialitate faţă de instituţie;

- disciplină, punctualitate, conştiinciozitate, curaj şi capacitatea de a-şi asuma răspunderi;

- tact, discreţie, perseverenţă, prestanţă, politeţe;

- ţinută şi comportament echilibrat;

- spirit de iniţiativă.

7

Parametri privind starea sănătăţii somatice:

- apt pentru funcţii de conducere

8

Trăsături psihice şi de personalitate:

- inteligenţă, flexibilitate în gândire, echilibru emoţional şi stabilitate comportamentală

 

C. Condiţii specifice de muncă

 

1

Locul de muncă:

sediul DFEN

2

Programul de lucru:

conform programului de lucru aprobat pentru personalul MAI

3

Deplasări curente:

- activităţi conexe managementului fondurilor externe (deplasări în ţară sau în străinătate), în vederea soluţionării unor probleme curente sau pentru fundamentarea unor decizii strategice

4

Condiţii deosebite de muncă:

- activitate cu dinamică deosebită, volum mare de operaţii mentale şi complexitate foarte ridicată, presupunând nivel de atenţie ridicat şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de o importanţă majoră pentru securitatea naţională, activitatea instituţiei şi personalul acesteia;

- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari datorate, în principal, nivelului maxim solicitat al calităţii lucrărilor, presiunii termenelor strânse, necesităţii coordonării unui număr relativ mare de participanţi, din state diferite, la acţiuni complexe în ţară sau străinătate;

- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr mare de lucrări executate sau avizate;

- ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea MAI, de Guvern, Parlament, Administraţia Prezidenţială sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere şi sărbători legale;

- expunere la radiaţii electromagnetice şi stres.

5

Riscuri implicate de post:

Nu este cazul.

6

Compensări:

- indemnizaţie de conducere;

- sporuri prevăzute de legislaţia în vigoare;

- condiţii speciale de muncă.

 

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

 

I. Sarcini şi îndatoriri:

1. acordă sprijin nemijlocit directorului în exercitarea atribuţiilor sale legale;

2. îndeplineşte atribuţiile directorului în perioada în care este desemnat la conducerea direcţiei, exercitând atribuţii directe sau delegate;

3. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, conform prevederilor legale;

4. reprezintă MAI, conform mandatelor încredinţate;

5. exercită atribuţii în cadrul Grupului de lucru pentru prevenirea corupţiei în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 86/2013 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

6. asigură monitorizarea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul direcţiei;

7. asigură monitorizarea planificării, organizării şi desfăşurării activităţilor de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

8. asigură monitorizarea planificării, organizării şi desfăşurării activităţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;

9. coordonează structura de securitate din cadrul direcţiei, îndeplinind atribuţii de funcţionar de securitate, având următoarele competenţe:

a) coordonează elaborarea normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) coordonează întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Departamentului de informaţii şi protecţie internă (DIPI), iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

d) asigură relaţionarea cu DIPI;

e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

f) consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

g) informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

h) acordă sprijinul reprezentanţilor autorizaţi ai DIPI, potrivit competentelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicita accesul la informaţii clasificate;

i) coordonează activitatea de elaborare a Programului de pregătire a personalului care are acces la informaţii clasificate, a temelor de pregătire şi de întocmire a fişelor individuale de pregătire;

j) coordonează organizarea activităţilor de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

k) urmăreşte asigurarea inventarierii documentelor clasificate ori de câte ori este necesar, însă cel puţin o dată pe an, conform normelor legale în vigoare;

l) coordonează păstrarea, organizarea şi actualizarea permanentă a evidenţei certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate,

m) coordonează activitatea de asistenţă în vederea completării formularelor de verificare cu respectarea termenului de transmitere a solicitării;

n) coordonează întocmirea şi actualizarea listelor informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;

o) prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul DIPI;

p) coordonează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

q) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;

r) este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare în domeniul INFOSEC;

s) coordonează activitatea de protecţie împotriva ascultărilor pasive şi active solicitând DIPI inspecţii de securitate tehnică în zonele de securitate clasa I şi monitorizează accesoriile, mobilierul şi echipamentele care intră/ies din aceste zone;

t) răspunde de aplicarea procedurilor şi normelor de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate în cadrul direcţiei pentru toate domeniile de securitate reglementate: organizarea securităţii, securitatea fizică, securitatea personalului, securitatea documentelor şi INFOSEC;

10. participă, potrivit competenţelor,la elaborarea cadrului legal naţional şi/sau intern privind finanţările acordate României din fonduri externe nerambursabile;

11. participă la coordonarea activităţilor de identificare a necesităţilor de finanţare, accesare, implementare, monitorizare, control al programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile pentru îndeplinirea priorităţilor strategice şi angajamentelor MAI, precum şi la elaborarea cadrului legal naţional şi/sau intern privind finanţările;

12. avizează lucrările elaborate de structurile pe care le coordonează şt le supune spre aprobare directorului;

13. În domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a DFEN exercită sau dispune activităţi de control la nivelul structurilor din subordinea sau coordonarea MAI;

14. identifică nevoile de pregătire profesională şi dispune măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activităţile de perfecţionare a pregătirii profesionale;

15. participă la coordonarea elaborării strategiilor, politicilor şi procedurilor în domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a DFEN, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naţionale;

16. contribuie la coordonarea relaţiilor MAI şi ale structurilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia în domeniul fondurilor externe nerambursabile cu instituţiile şi organismele naţionale, regionale şi internaţionale şi cu instituţii similare din alte state;

17. organizează şi desfăşoară audienţe, potrivit competenţelor;

18. analizează stadiul rezolvării problemelor de muncă şi disciplinare, împreună cu şefii structurilor din subordine, şi stabileşte măsuri pentru eficientizarea activităţii acestor structuri.

II. Responsabilităţi;

a) de planificare: coordonează activitatea de elaborare a planurilor de măsuri şi activităţi legate de domeniile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a DFEN;

b) de raportare: prezintă directorului rapoarte şi informări pe probleme de specialitate;

c) de luare a deciziilor: la nivelul de competenţă proprie/permanent;

d) accesul la informaţii, păstrarea şi confidenţialitatea acestora:

- autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel STRICT SECRET;

- coordonează şi monitorizează activitatea de asigurare a accesului la informaţii clasificate, cu respectarea principiului nevoii de a cunoaşte, conform normelor legale în vigoare;

- urmăreşte asigurarea securităţii informaţiilor clasificate şi modul de păstrare şi control al difuzării acestora, conform normelor legale în vigoare.

 

E. Standarde de performanţă asociate postului

 

1

Indicatori cantitativi:

- numărul lucrărilor primite, repartizate, urmărite, realizate şi verificate în cadrul DFEN;

- numărul acţiunilor desfăşurate în coordonare nemijlocită, în cadrul DFEN sau în colaborare cu parteneri instituţionali şi organizaţionali din ţară şi din străinătate.

2

Indicatori calitativi:

- calitatea lucrărilor proprii şi a celor executate de colaboratori, urmărind corectitudinea, coerenţa şi complexitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale

3

Costuri:

- nivelul de încadrare în bugetele alocate activităţilor, conform planificării şi în condiţiile atingerii obiectivelor stabilite

4

Timp:

- încadrarea în termenele stabilite de lege, acte normative specifice sau prin ordin rezolutiv, pentru fiecare dintre acţiunile planificate, organizate şi desfăşurate

5

Utilizarea resurselor:

- gestionează utilizarea judicioasă a resurselor umane şi materiale afectate direcţiei, precum şi a celor repartizate pentru realizarea acţiunilor coordonate nemijlocit

6

Mod de realizare:

- îşi desfăşoară activitatea atât în mod independent, cât şi în colaborare cu alte unităţi din Ministerul Afacerilor Interne, în coordonarea directorului direcţiei în domeniul fondurilor nerambursabile şi potrivit competenţelor;

- în mod direct sau prin delegare;

- pentru realizarea sarcinilor complexe asigură sprijin şi îndrumare personalului din subordine, precum şi a celui din alte structuri ale MAI, în domeniul de competenţă;

- colaborează cu structurile similare ale altor instituţii guvernamentale sau organizaţii neguvernamentale pe linia managementului fondurilor externe nerambursabile.

 

Aprob.

Avizat

Secretar de stat

Secretar de stat

..............................................

Departamentul de informaţii şi protecţie internă

 

..............................................

 

Aprob.

Director al Direcţiei fonduri externe nerambursabile,

..............................................

 

Titularul postului:

Numele şi prenumele: ..............................................

Semnătura: ..............................................

Data: ....................

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR şi PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0169 Pădurea Seaca - Movileni şi al rezervaţiei naturale Seaca – Movileni

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.097/AC din 10 mai 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui - Decizia Etapei de încadrare nr. 17 din 12 august 2013, Avizele Ministerului Culturii nr. 950 din 17 martie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 208.054 din 10 aprilie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 25.732 din 30 martie 2015, respectiv Adresa Direcţiei generale păduri nr. 152.950/IM din 25 martie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0169 Pădurea Seaca - Movileni şi al rezervaţiei naturale Seaca - Movileni, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0169 Pădurea Seaca - Movileni şi al rezervaţiei naturale Seaca - Movileni, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 iunie 2016.

Nr. 1.025.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.