MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 595/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 595         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 4 august 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 368 din 2 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011

 

Decizia nr. 378 din 7 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

553. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, precum şi pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării participării României, prin Cancelaria Prim-Ministrului, într-un proiect de analiză specifică a cinci sectoare-cheie ale domeniului guvernanţei publice

 

555. - Hotărâre pentru declararea zilei de 13 august 2016 zi de doliu naţional pe teritoriul României

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

254. - Decizie privind eliberarea domnului Dorin Mitan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

255. - Decizie privind numirea domnului Ion Trocaru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

256. - Decizie privind încetarea exercitării cu caracter temporar, la cerere, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene de către domnul Marius Nica

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

235. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România pe anul 2016

 

440. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi, acreditate în data de 20 iulie 2016

 

838. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START

 

1.077. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2016, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri

 

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

247. - Decizie pentru modificarea anexei la Procedura privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de asigurare a calităţii activităţii de audit statutar, aprobată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 19/2014

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 368

din 2 iunie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011, excepţie ridicată de Sindicatul Liber din învăţământ Zona Balş, în calitate de reprezentant al membrilor săi, în Dosarul nr. 1.920/104/2014 al Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 42D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc autorul excepţiei şi partea Liceul Tehnologic „Iancu Jianu” din localitatea Iancu Jianu, judeţul Olt, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită,

3. Magistratul-asistent referă asupra cererii depuse la dosar de Răzvan Matei Onuţ, reprezentant al Sindicatului Liber din învăţământ Zona Balş, prin care solicită judecarea în lipsă, potrivit dispoziţiilor art. 411 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 14 octombrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.920/104/2014, Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011. Excepţia a fost ridicată de Sindicatul Liber din învăţământ Zona Balş, în calitate de reprezentant al membrilor săi, cu prilejul soluţionării apelului formulat împotriva Sentinţei civile nr. 1.514 din 23 octombrie 2014, pronunţată de Tribunalul Olt în Dosarul nr. 1.920/104/2014, având ca obiect drepturi băneşti.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată, în esenţă, că, prin dispoziţiile art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, a fost stabilită valoarea coeficientului de multiplicare 1000 pentru perioadele 1 ianuarie-31 martie 2008,1 aprilie-30 septembrie 2008 şi 1 octombrie-31 decembrie 2008. Prin Legea nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 coeficientul de multiplicare 1000 â fost majorat la valoarea de 400T00 lei pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2008. Prin acte normative ulterioare, aşa cum sunt Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009, Guvernul a încercat să diminueze această valoare, însă toate aceste ordonanţe au fost declarate ca fiind neconstituţionale de către Curtea Constituţională. Prin urmare, a rămas aplicabilă valoarea stabilită de art. 1 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2008, aşa cum a fost stabilită prin Legea nr. 221/2008. Ulterior, Guvernul a încercat încă o dată blocarea aplicării prevederilor Legii nr. 221/2008 prin dispoziţiile art. 5 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010. Cu privire la aceste dispoziţii de lege, Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 877 din 28 iunie 2011, a arătat că „prin Decizia nr. 3 din 4 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 mai 2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii care viza aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, stabilind că acestea se aplică pe toată perioada cuprinsă între 1 octombrie 2008 şi 31 decembrie 2009, astfel încât reîncadrarea personalului didactic din învăţământ la data de 1 ianuarie 2010 se va face pe coeficienţii şi salariul avut în plată la 31 decembrie 2009, stabilit în conformitate cu Legea nr. 221/2008, şi nu cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009.” Prin Decizia nr. 11 din 8 octombrie 2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat în acelaşi sens.

7. Prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar s-a prevăzut diminuarea veniturilor brute pentru întregul personal plătit din fonduri publice, dar fără modificarea coeficienţilor de calculare a salariilor de bază stabiliţi de Legea nr. 221/2008. Ulterior, prin Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, salariile diminuate prin Legea nr. 118/2010 au fost majorate cu 15%.

8. Până la data pronunţării Deciziei Curţii Constituţionale nr. 877 din 28 iunie 2011, ordonatorii de credite au aplicat în mod diferit legea, fie raportându-se la valoarea coeficientului de multiplicare stabilită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009, fie prin raportare la valoarea stabilită prin Legea nr. 221/2008. Pentru a uniformiza aplicarea a fost adoptată Legea nr. 63/2011. Această lege ar fi trebuit să se raporteze la valorile rezultate din înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare şi de multiplicare prevăzuţi de Legea nr. 221/2008, dar, contrar art. 1 alin. (5) din Constituţie, s-a raportat la valorile stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009, astfel încât a rezultat o reducere a salariilor personalului didactic cu 25% faţă de prevederile Legii nr. 221/2008.

9. Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale şi invocă în acest sens jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

10. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

11. Guvernul, invocând decizia Curţii Constituţionale nr. 31 din 5 februarie 2013, Decizia nr. 291 din 22 mai 2014, Decizia nr. 575 din 4 mai 2011 şi Decizia nr. 642 din 14 iunie 2012, consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată.

12. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 alin, (i), (2) şi (6), art. 2 alin, (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, precum şi dispoziţiile anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011. Dispoziţiile Legii nr. 63/2011 criticate de autorii excepţiei au următoarea redactare:

- Art. 1: (1) începând cu date intrării în vigoare a prezentei legi şi până la 31 decembrie 2011, personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de drepturile de natură salariată stabilite în conformitate cu anexele la prezenta lege.

(2) Cuantumul brut al salariilor de încadrare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ este cel prevăzut în anexele nr. 1, 2, 3a şi 3b, după caz. [...]

(6) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi băneşti sau în natură care excedează prevederilor prezentei legi.

- Art. 2: (1) încadrarea personalului prevăzut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Persoanele care au salariul de încadrare între limita minimă şi maximă a tranşei de vechime pentru funcţiile didactice din învăţământul universitar, respectiv a gradului profesional sau a treptei profesionale pentru funcţiile didactice auxiliare îşi păstrează încadrarea avută dacă se situează între limitele prevăzute în anexele la prezenta lege.”;

- Art. 6: „Orice alte dispoziţii contrare cu privire la stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de natură salarială, în anul 2011, pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. (1), se abrogă.”

16. Anexa nr. 2 la Legea nr. 63/2011 reglementează salariile de încadrare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar, în timp ce anexa nr. 3b la aceeaşi lege stabileşte salariile de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar.

17. Curtea constată că Legea nr. 63/2011 a avut o aplicabilitate limitată în timp, întrucât a reglementat salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ în anul 2011. Prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea a reţinut însă că „sintagma «în vigoare» din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare”, astfel că urmează să se pronunţe asupra constituţionalităţii dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 cu care a fost sesizată, care continuă să producă efecte juridice în cauza în care a fost invocată prezenta excepţie de neconstituţionalitate.

18. Autorul excepţiei consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt contrare prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) din Constituţie, referitoare la obligaţia de a respecta Constituţia, supremaţia sa şi legile.

19. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile Legii nr. 63/2011 au mai constituit obiect al controlului de constituţionalitate, exercitat din perspectiva unor critici similare cu cele invocate în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 291 din 22 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 451 din 20 iunie 2014, Decizia nr. 481 din 23 septembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 12 noiembrie 2014, şi Decizia nr. 494 din 25 septembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 28 octombrie 2014, Curtea, referindu-se la jurisprudenţa sa anterioară în materie, a statuat că prevederile de lege supuse controlului de constituţionalitate stabilesc drepturile salariale ale cadrelor didactice de la data intrării în vigoare a legii, aşadar pentru viitor, fără a afecta în niciun mod drepturile salariale dobândite pentru perioada anterioară intrării sale în vigoare. În ceea ce priveşte salariul care urmează a fi plătit în viitor, Curtea a constatat că este dreptul autorităţii legiuitoare de a elabora măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării în concordanţă cu condiţiile economice şi sociale existente la un moment dat.

20. În sprijinul concluziilor sale, Curtea Constituţională a invocat şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia statul este cel în măsură să stabilească valoarea sumelor care urmează a fi plătite angajaţilor săi din bugetul de stat. Astfel, în lumina jurisprudenţei europene, statul poate dispune introducerea, suspendarea sau încetarea plăţii unor astfel de sume prin modificări legislative corespunzătoare (ase vedea, de exemplu, Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23). De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că statele se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a determina oportunitatea şi intensitatea politicilor lor în acest domeniu (spre exemplu, Hotărârea din 8 decembrie 2009, pronunţată în Cauza Wieczorek împotriva Poloniei, paragraful 59, şi Hotărârea din 2 februarie 2010, pronunţată în Cauza Aizpurua Ortiz împotriva Spaniei, paragraful 57).

21. Prin aceleaşi decizii amintite mai sus, Curtea Constituţională a reţinut că exigenţele constituţionale referitoare la previzibilitatea normelor juridice şi protecţia aşteptărilor legitime ale cetăţenilor nu sunt încălcate câtă vreme Legea nr. 63/2011 a fost adoptată pentru a realiza unificarea salarizării unei categorii profesionale, respectiv pentru reglementarea unitară a domeniului vizat. În plus, Curtea a arătat că drepturile câştigate nu sunt cu nimic afectate prin reglementarea dedusă controlului de constituţionalitate.

22. Totodată, Curtea a reţinut că în materia salarizării personalului didactic şi didactic auxiliar a existat o situaţie juridică specifică, determinată de succesiunea a numeroase acte normative cu acest obiect de reglementare şi de practica judiciară neunitară, care a condus la un sistem de salarizare neunitar. În acest context specific salarizării personalului didactic şi didactic auxiliar, reglementarea criticată dă expresie unei măsuri de politică bugetară, determinată de impactul financiar major asupra cheltuielilor de personal aprobate pentru anul 2011, având în vedere consecinţele modificărilor legislative şi ale soluţiilor pronunţate de instanţele judecătoreşti, urmărind să elimine inechitatea 1h stabilirea salariilor din sistemul naţional de învăţământ.

23. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţiile deciziilor mai sus amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

24. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Sindicatul Liber din învăţământ Zona Balş, în calitate de reprezentant al membrilor săi, în Dosarul nr. 1.920/104/2014 al Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 2 iunie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 378

din 7 iunie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XI din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii

în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, excepţie ridicată de Sindicatul Fraternitatea din Giurgiu în Dosarul nr. 7.956/236/2014 al Judecătoriei Giurgiu - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.543D/2015.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece eşalonarea drepturilor salariale obţinute prin hotărâri judecătoreşti urmăreşte un scop legitim şi este proporţională cu acesta.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 3 iunie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 7.956/236/2014, Judecătoria Giurgiu - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, excepţie ridicată de Sindicatul Fraternitatea din Giurgiu într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile legale menţionate încalcă dispoziţiile constituţionale referitoare la statul de drept, deoarece drepturile salariale ale cetăţenilor şi materializarea acestora obţinută printr-o hotărâre judecătorească nu sunt garantate. De asemenea, este afectat principiul egalităţii între cetăţeni şi stat, întrucât statul este scutit de a plăti creanţele datorate cetăţenilor săi fără a fi penalizat, în schimb aceştia vor fi penalizaţi cu dobânzi fiscale la eventualele restanţe sau impozite sau alte asemenea dări către statul român. Totodată este afectat statutul funcţionarilor publici, deoarece drepturile câştigate prin hotărâre judecătorească derivă din lege organică, iar prin ordonanţa de urgenţă se împiedică ducerea la îndeplinire, se împiedică producerea efectelor unei legi organice.

6. Se mai arată că este încălcat şi dreptul de proprietate privată, deoarece persoanele îndreptăţite în dosarele de despăgubiri sunt titularele unui drept de creanţă, care constituie un drept de proprietate în accepţiunea Curţii Europene a Drepturilor Omului şi deţin o creanţă suficient de bine stabilită pentru a beneficia de protecţia art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie. De aceea, condiţionarea efectuării plăţii de existenţa disponibilităţilor financiare este neconformă cu aceste dispoziţii.

7. Dispoziţiile legale contestate înfrâng şi exigenţele art. 53 din Legea fundamentală, întrucât măsura restrângerii drepturilor nu se justifică în textul de lege şi creează o discriminare între bugetarii din justiţie şi cei din afara acestui sector de activitate.

8. În sfârşit, eşalonarea pe cinci ani a plăţii drepturilor salariale dispuse prin hotărâri judecătoreşti a mai fost aplicată şi în anii trecuţi prin alte ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, care însă au fost motivate de starea de criză economică ce a debutat în anul 2007. Având în vedere că în prezent criza economică a luat sfârşit, autorul excepţiei apreciază că prelungirea măsurilor de eşalonarea unor drepturi salariale nu se mai impune.

9. Judecătoria Giurgiu - Secţia I penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece dispoziţiile criticate au fost impuse de dificultăţile financiare traversate de România în sectorul bugetar, în raport cu situaţia economică de la acel moment, astfel că plăţile de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice nu au fost eliminate prin ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012, ci eşalonate pe o perioadă de 5 ani.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

11. Guvernul apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Astfel, în nota de fundamentare a ordonanţei de urgenţă a Guvernului sunt prezentate suficiente elemente din care rezultă situaţia extraordinară şi urgenţa reglementării, apte să legitimeze procedura de legiferare pe această cale, şi anume stabilitatea şt sustenabilitatea finanţelor publice şi aplicarea unui tratament egal pentru toţi angajaţii din sectorul bugetar care au obţinut în instanţă astfel de titluri. De asemenea, interdicţia de a emite ordonanţe în domeniul legilor organice priveşte exclusiv ordonanţele adoptate în temeiul unei legi speciale de abilitare, nu şi ordonanţele de urgenţă.

12. Totodată, nu poate fi primită nici critica referitoare la instituirea unei discriminări pozitive în favoarea statului în calitate de debitor, deoarece deosebirea de tratament juridic este discriminatorie atunci când nu este justificată în mod obiectiv şi rezonabil, adică nu urmăreşte un scop legitim sau nu păstrează un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi obiectivul avut în vedere. În plus, statele beneficiază de o anumită marjă de apreciere în a decide dacă şi în ce măsură diferenţele dintre situaţiile similare justifică un tratament juridic diferit, iar scopul acestei marje variază în funcţie de anumite circumstanţe, de domeniu şi de context. Or, în prezenta cauză, măsura contestată urmăreşte un scop legitim şi se justifică în mod obiectiv şi rezonabil, astfel că situaţia particulară ivită şi motivată prin existenţa uneia extraordinare este una care reclamă, evident, o diferenţă de tratament juridic.

13. Cu privire la afectarea dreptului de proprietate privată, Guvernul face trimitere la jurisprudenţa Curţii Constituţionale potrivit căreia statul, prin adoptarea ordonanţei de urgenţă, nu neagă existenţa şi întinderea despăgubirilor constatate prin hotărâri judecătoreşti şi nu refuză punerea în aplicare a acestora. Măsura criticată este mai degrabă una de garantare a dreptului de proprietate asupra bunului dobândit în sensul Convenţiei, fiind deci o aplicare a art. 44 alin. (2) din Constituţie, în condiţiile unei crize financiare accentuate (a se vedea Decizia nr. 190 din 2 martie 2010 şi Decizia nr. 384 din 1 octombrie 2013).

14. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Astfel, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 care instituie eşalonarea plăţii sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti a fost adoptată în contextul crizei economice şi financiare mondiale şi al constrângerilor bugetare, pentru asigurarea stabilităţii şi sustenabilităţii finanţelor publice, având în vedere impactul considerabil al acestor titluri (a se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. 42 din 22 ianuarie 2014).

15. În plus, executarea eşalonată a unor titluri executorii care au ca obiect drepturi băneşti nu este interzisă în niciun mod de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; executarea uno ictu constituie doar o altă modalitate de executare, fără ca acest lucru să însemne că este singura şi unica modalitate posibilă de executare pe care Guvernul o poate aplica. În aceste condiţii, nu este restrâns exerciţiul vreunui drept, cu atât mai mult cu cât Guvernul nu numai că nu refuză executarea hotărârilor judecătoreşti, ci se obligă la plata eşalonată a sumelor prevăzute prin acestea, iar măsurile dispuse nu pun în discuţie statutul funcţionarului public.

16. Nu poate fi reţinută nici critica raportată la încălcarea dispoziţiilor art. 16 din Constituţie, deoarece principiile egalităţii şi al nediscriminării presupun ca, la situaţii egale, tratamentul juridic să fie egal, după cum la situaţii care se deosebesc în mod obiectiv şi rezonabil, tratamentul juridic corespunzător să fie diferit. Aşa fiind, nu se constituie o stare de discriminare între debitorii persoane juridice de drept privat şi debitorii autorităţi şi instituţii publice sub aspectul plăţii penalităţilor, dată fiind situaţia obiectivă în care se află aceştia din urmă, în sensul că sursa pentru executarea creanţelor stabilite prin titluri executorii o constituie bugetul public, diferenţa de tratament juridic fiind deplin justificată (a se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. 689 din 28 iunie 2012).

17 Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

18. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

19. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispoziţiile art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 19 decembrie 2012. În realitate, obiect al excepţiei îl constituie art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012, deoarece în cuprinsul actului normativ nu se regăseşte „art. 11” cu cifre arabe. Prevederile legale contestate au următorul conţinut:

„(1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salariată stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, se va realiza astfel:

a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu:

b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;

c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;

d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;

e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.

(2) în cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

(3) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

(4) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1).”

20. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) referitor la statul de drept, art. 16 referitor la Egalitatea în drepturi, art. 73 alin. (3) lit. j) referitor la statutul funcţionarilor publici şi art. 53 referitor la Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, precum şi dispoziţiile art. 1 referitor la Protecţia proprietăţii din Primul Protocol adiţional la Convenţie.

21. Examinând excepţia de neconstituţionalitate. Curtea constată că prin Decizia nr. 722 din 29 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 8 decembrie 2015, a statuat că prin adoptarea textului legal criticat s-a eşalonat plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, ca urmare a constrângerilor bugetare impuse de situaţia economică de la momentul respectiv. În acest sens, în preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 se precizează că instituirea unor asemenea măsuri se înscrie pe linia unui „set coerent de politici macroeconomice şi măsuri de menţinere a stabilităţii financiare a ţării, care să asigure, în acest an, o execuţie bugetară prudentă, restrictivă şi echilibrată”. De asemenea, potrivit notei de fundamentare a ordonanţei de urgenţă, eşalonarea plăţii sumelor în discuţie face parte dintr-o serie de măsuri similare adoptate ca urmare a existenţei unui număr substanţial de cauze având ca obiect acordarea de drepturi salariale, care a condus la o imposibilitate a autorităţii statale de a executa hotărârile judecătoreşti pronunţate deja în această materie, în special în contextul de criză economică.

22. Prin urmare, a statuat Curtea Constituţională în decizia precitată că adoptarea actului normativ supus controlului de constituţionalitate a fost determinată, aşadar, de circumstanţele excepţionale care au impus instituirea unor măsuri prin care să fie limitată temporar exercitarea drepturilor decurgând din hotărârile judecătoreşti irevocabile pronunţate în materia respectivă, fără ca prin aceasta să se aducă atingere înseşi substanţei acestor drepturi. Ca urmare, textul legal criticat vizează rezolvarea unei situaţii extraordinare, prin reglementarea unor măsuri cu caracter temporar şi derogatorii de la dreptul comun în materia executării hotărârilor judecătoreşti. Măsurile instituite urmăresc un scop legitim - asigurarea stabilităţii economice a ţării - şi păstrează un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi obiectivul avut în vedere - executarea eşalonată a hotărârilor judecătoreşti în cauză. Totodată, măsurile reglementate au un caracter pozitiv, în sensul că Guvernul recunoaşte obligaţia de plată a autorităţii statale şi se obligă la plata eşalonată a titlurilor executorii, modalitate de executare impusă de situaţia de excepţie pe care o reprezintă, pe de o parte, proporţia deosebit de semnificativă a creanţelor astfel acumulate împotriva statului şi, pe de altă parte, stabilitatea economică a statului român în actualul context de criză economică naţională şi internaţională, în consecinţă, nu se poate reţine încălcarea dispoziţiilor constituţionale referitoare la adoptarea ordonanţelor de urgenţă invocate de autorul excepţiei.

23. Tot astfel, nu se poate reţine existenţa unei discriminări între debitori, în sensul că statul ca debitor şi-ar aroga mai multe drepturi decât debitorii persoane de drept privat în ceea ce priveşte executarea hotărârilor judecătoreşti, deoarece o deosebire de tratament juridic este discriminatorie atunci când nu este justificată în mod obiectiv şi rezonabil, aceasta însemnând că nu urmăreşte un scop legitim sau nu păstrează un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi obiectivul avut în vedere. Totodată, în conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, statele beneficiază de o anumită marjă de apreciere în a decide dacă şi în ce măsură diferenţele dintre diversele situaţii similare justifică un tratament juridic diferit, iar scopul acestei marje variază în funcţie de anumite circumstanţe, de domeniu şi de context (în acest sens, a se vedea hotărârile pronunţate în cauzele „Aspecte privind regimul lingvistic în şcolile belgiene” împotriva Belgiei, 1968, Gaygusuz împotriva Austriei, 1986, Bocancea şi alţii împotriva Moldovei, 2004). Or, în cauza de faţă, măsura contestată urmăreşte un scop legitim - asigurarea stabilităţii economice a ţării - şi păstrează un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi obiectivul avut în vedere - executarea eşalonată a hotărârilor judecătoreşti în cauză. Astfel, situaţia particulară ivită şi motivată prin existenţa unei situaţii extraordinare este una care reclamă o diferenţă evidentă de tratament juridic.

24. În acelaşi sens este, de altfel, o jurisprudenţă constantă a Curţii Constituţionale, ale cărei considerente sunt aplicabile, mutatis mutandis, şi în cauza de faţă (de exemplu Decizia nr. 188 din 2 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 14 aprilie 2010, Decizia nr. 823 din 22 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 30 august 2010, Decizia nr. 712 din 25 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 22 iunie 2010, şi Decizia nr. 353 din 22 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 27 iulie 2011, prin care Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra constituţionalităţii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 18 iunie 2009).

25. De asemenea, nu poate fi primită nici susţinerea potrivit căreia dispoziţiile legale criticate afectează dreptul de proprietate privată. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că despăgubirea recunoscută printr-o decizie definitivă şi executorie constituie un bun în sensul art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie; neexecutarea plăţii într-un termen rezonabil constituie deci o atingere a dreptului reclamantului la respectarea bunurilor, ca şi faptul că lipsa de lichidităţi nu poate justifica un asemenea comportament (Ambruosi împotriva Italiei, 2000, Burdov împotriva Rusiei, 2002). Guvernul, prin adoptarea ordonanţei de urgenţă criticate, nu neagă existenţa şi întinderea despăgubirilor constatate prin hotărâri judecătoreşti şi nu refuză punerea în aplicare a acestora. Măsura criticată este mai degrabă una de garantare a dreptului de proprietate asupra bunului dobândit în sensul Convenţiei, fiind deci o aplicare a art. 44 alin. (2) din Constituţie, în condiţiile unei crize financiare accentuate (a se vedea Decizia nr. 188 din 2 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 14 aprilie 2010, pct. 5).

26. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Sindicatul Fraternitatea din Giurgiu în Dosarul nr. 7.956/236/2014 al Judecătoriei Giurgiu - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Giurgiu - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 7 iunie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, precum şi pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării participării României, prin Cancelaria Prim-Ministrului, într-un proiect de analiză specifică a cinci sectoare-cheie ale domeniului guvernanţei publice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, la capitolul 5101 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul VII „Alte transferuri”, cu suma de 685 mii lei, în vederea plăţii contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

(OCDE), reprezentând finanţarea participării României, prin Cancelaria Prim-Ministrului, într-un proiect de analiză specifică a cinci sectoare-cheie ale domeniului guvernanţei publice care să fie realizată de OCDE.

(2) Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei prevăzute la alin. (1).

(3) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016.

Art. 2. - (1) Se aprobă plata unei contribuţii voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării proiectului ce va fi realizat de OCDE privind analiza specifică a cinci sectoare-cheie ale domeniului guvernanţei publice: funcţia publică, coordonarea la centrul guvernului, guvernare deschisă, agenda digitală şi managementul bugetar, în valoare de 150.000 euro, în anul 2016.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro, comunicat de Banca Naţională a României la data efectuării plăţii.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

Ioan-Dragoş Tudorache

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 3 august 2016.

Nr. 553.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru declararea zilei de 13 august 2016 zi de doliu naţional pe teritoriul României

 

În memoria personalităţii celei care a fost Ana de România,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se declară ziua de 13 august 2016 zi de doliu naţional pe teritoriul României.

Art. 2. - (1) în ziua de 13 august 2016 toate instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale au obligaţia arborării drapelului României în bernă.

(2) Drapelul României în berna se mai arborează: a) la sediile partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, instituţiilor de învăţământ de orice grad, instituţiilor de cultură şi misiunilor diplomatice ale României;

b) la punctele pentru trecerea frontierei, precum şi în aeroporturi, porturi, gări şi autogări;

c) ca pavilion pe navele de orice fel şi pe alte ambarcaţiuni ce navighează sub pavilion românesc.

(3) Aceeaşi obligaţie revine şi persoanelor fizice, dacă arborează drapelul României la domiciliu sau la reşedinţă.

Art. 3. - În ziua de 13 august 2016 posturile naţionale de radio şi televiziune, precum şi instituţiile de cultură îşi vor adapta programul în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 3 august 2016.

Nr. 555.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Dorin Mitan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

Având în vedere Adresa Ministerului Transporturilor nr. 28.387 din 2 august 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al ari 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dorin Mitan se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 3 august 2016.

Nr. 254.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Ion Trocaru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

Având în vedere Adresa Ministerului Transporturilor nr. 28.388 din 2 august 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ion Trocaru se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 3 august 2016.

Nr. 255.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării cu caracter temporar, la cerere, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene de către domnul Marius Nica

 

Având în vedere Cererea domnului Marius Nica, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.976 din 1 august 2016,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data de 16 august 2016 încetează exercitarea cu caracter temporar, la cerere, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene de către domnul Marius Nica.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 3 august 2016.

Nr. 256.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România pe anul 2016

 

În baza prevederilor art. 391 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă suma de 125.000 lei, reprezentând 50% din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, din cadrul Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor din România, pe anul 2016.

Art. 2. - Resursele financiare necesare cofinanţării Centrului European al Consumatorilor România sunt asigurate prin finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, titlul X „Alte cheltuieli”, articolul 59.11 „Asociaţii şi fundaţii”.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marcel Bogdan Pandelică

 

Bucureşti, 1 august 2016.

Nr. 235.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi, acreditate în data de 20 iulie 2016

 

Având în vedere:

- Referatul Serviciului juridic şi relaţii externe, aprobat cu nr. 1.726/C.V. din data de 28 iulie 2016;

- prevederile art. 173 alin. (2) şi (3), art. 174 alin. (2) şi art. 175 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 5 lit. e), art. 9 lit. b) şi art. 16 lit. n) şi o) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate;

- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 85/2016 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare şi a modelului certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi,

în temeiul art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista unităţilor sanitare cu paturi acreditate în data de 20 iulie 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,

Sorin Ungureanu

 

Bucureşti. 28 iulie 2016.

Nr. 440.

 

ANEXĂ

 

LISTA

unităţilor sanitare cu paturi, acreditate în data de 20 iulie 2016

 

Nr.

crt.

Denumirea unităţii sanitare cu paturi

Sediul

Codul

de înregistrare fiscală

Raportul de acreditare

Ordinul de acreditare

Categoria de acreditare

Perioada de acreditare

0

1

2

3

4

5

6

7

1

SPITALUL DE PSIHIATRIE „EFTIMIE DIAMANDESCU” BĂLĂCEANCA

Şos. Gării nr. 56, comuna Cernica, satul Bălăceanca, judeţul Ilfov

4364519

1.650/CV/20.07.2016

391/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

2

SPITALUL DE BOLI CRONICE ŞIRET

Str. 9 Mai nr. 6, Şiret, judeţul Suceava

4440969

1.651/CV/20.07.2016

392/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

3

SPITALUL MUNICIPAL „COSTACHE NICOLESCU”

Str. Dr. Bagdasar nr. 2, Drăgăşani, judeţul Vâlcea

2574042

1.652/CV/20.07.2016

333/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

4

SPITALUL ORĂŞENESC GÂEŞTI

Str. 13 Decembrie nr. 170, Găeşti, judeţul Dâmboviţa

4279766

1.653/CV/20.07.2016

394/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

5

SPITALUL ORĂŞENESC „DR. VALER RUSSU” LUDUŞ

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 20, Luduş, judeţul Mureş

4323543

1.654/CV/20.07.2016

395/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

6

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ VASLUI

Str. Ştefan cel Mare nr. 233, Vaslui, judeţul Vaslui

3551942

1.655/CV/20.07.2016

396/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

7

SPITALUL MUNICIPAL LUPENI

Str. Pădurarilor nr. 2, Lupeni, judeţul Hunedoara

4375054

1.656/CV/20.07.2016

397/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

8

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU

Comuna Vânătorii Mici, satul Izvoru, judeţul Giurgiu

4352638

1.657/CV/20.07.2016

398/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

9

SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO- FACIALÂ „PROF. DR. DAN THEODORESCU”- Spital de specialitate şi ambulatoriu de specialitate

Calea Plevnei nr. 17-21, sectorul 1, Bucureşti

4267265

1.688/CV/20.07.2016

399/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

10

ASOCIAŢIA MEDICAL- CRESTINĂ LUKAS CENTRUL MEDICAL DE RECUPERARE şi ÎNGRIJIRI PALIATIVE LASLEA

Str. Principală nr. 10-11, Laslea, judeţul Sibiu

4269410

1.689/CV/20.07.2016

400/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

11

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII „SFÂNTA MARIA” IAŞI - Unitate sanitară cu paturi

Str. Vasile Lupu nr. 62, laşi, judeţul laşi

4701339

1.661/CV/20.07.2016

401/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

12

SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA

Str. Rozelor nr. 2, Mangalia, judeţul Constanţa

4515441

1.659/CV/20.07.2016

402/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07. 2021

13

CENTRUL MEDICAL SFÂNTUL NICOLAE S.R.L. - Spital recuperare medicină fizică şi balneologie

Str. Caporal Dogaru nr. 4 bis, Piteşti, judeţul Argeş

23266070

1 660/CV720.07.2016

403/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

14

SPITALUL ORĂŞENESC AŞEZĂM INTELE BRÂNCOVENESTI” DĂBULENI

Str. Unirii nr. 1, Dăbuleni, judeţul Dolj

5764980

1.663/CV/20.07.2016

404/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

15

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAŢI

Str. Ştiinţei nr. 117, Galaţi, judeţul Galaţi

4068718

1.666/CV/20.07.2016

405/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

16

PENITENCIARUL-SPITAL BUCUREŞTI - JILAVA

Str. Sabarului nr. 1, comuna Jilava, judeţul Ilfov

4266146

1.672/CV/20.07.2016

406/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

17

SPITALUL MUNICIPAL MEDIAŞ

Str. Cloşca nr. 2, Mediaş, judeţul Sibiu

4751469

1.67Q/CV/20.07.2016

407/20.07.2016

acreditat

20 07 2016-9.07.2021

18

SPITALUL ORĂŞENESC TÂRGU LĂPUŞ

Str. Tineretului nr. 9-11,

Târgu Lăpuş, judeţul Maramureş

3695247

1.667/C V/20.07.2016

408/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

19

SPITALUL MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY”

Str. Călăraşi nr. 549, Feteşti, judeţul Ialomiţa

4365220

1.684/C V/20.07.2016

409/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

20

SPITALUL MUNICIPAL „Dr. EUGEN NICOARĂ” REGHIN

Str. Spitalului nr. 20, Reghin, judeţul Mureş

1235218

1 682/CV/20.07.2016

410/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

21

CENTRUL DE SĂNĂTATE RATB - Spital de adulţi şi ambulatoriu integrat cu cabinete de specialitate

Str. Dr. Grozovici nr. 6, sectorul 2, Bucureşti

1589886

1 678/CV/20.07 2016

411/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

22

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENTĂ CRAIOVA

Str. Tabaci nr. 1, Craiova, judeţul Dolj

5002142

1.673/CV/20.07.2016

412/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

23

SPITALUL ORĂŞENESC „SFÂNTA FILOFTEÎA” - Unitate sanitară cu paturi

Str. Spitalului nr. 21, Mizil, judeţul Prahova

2844561

1.677/C V/20.07.2016

413/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

24

SPITALUL CLINIC DE URGENTE

OFTALMOLOGICE - Spital de specialitate şi ambulatoriu integrat cu cabinete de specialitate

Str. Piaţa AL Lahovari nr. 1, sectorul 1, Bucureşti

4505421

1.675/CV/20.07.2016

414/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

25

SPITALUL MUNICIPAL CU AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE CÂMPULUNG

Str. Dr. Costea nr. 8, Câmpulung, judeţul Argeş

4756466

1.679/CV/20.07.2016

415/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

26

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAŞI - Unitate sanitară cu paturi

Str. Dr. 1. Cihac nr. 30, laşi, judeţul laşi

4541262

1.694/CV/20.07.2016

416/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

27

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ ELIAS

Bd. Măreşti nr. 17, sectorul 1, Bucureşti

4192537

1.693/CV/20.07.2016

417/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

28

SANATORIUL DE BALNEOFIZIOTERAPIE SI RECUPERARE MEDICALĂ „DR. DIMITRIE CANTEMIR” BĂLŢĂTEŞTI -U.M. 02275

Bălţăteşti, judeţul Neamţ

6247787

1.691/CV/20.07.2016

418/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

29

SPITALUL CLINIC „PROF. DR. TH. BURGHELE - Spital de specialitate şi ambulatoriu integrat cu cabinete de specialitate

Şos. Panduri nr. 20, sectorul 5, Bucureşti

4283538

1.687/CV/20.07.2016

419/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

30

SPITALUL DE PSIHIATRIE „SF. PANTELIMON”

Calea Călăraşilor nr. 59, Brăila, judeţul Brăila

14984313

1.658/CV/20.07.2016

420/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

31

SPITALUL ORĂŞENESC FĂGET

Str. Spitalului nr. 4, Făget, judeţul Timiş

4663456

1.664/CV/20.07.2016

421/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

32

SPITALUL MUNICIPAL „DR. CORNEL IGNA

CÂMPIA TURZII

Str. Avram Iancu nr. 33, Câmpia Turzii, judeţul Cluj

4288268

1.662/CV/20.07.2016

422/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07 2021

33

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREŞTI

Str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 44, Floreşti, judeţul Prahova

16616504

1.665/CV/20.07.2016

423/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

34

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA

Str. Crişan nr. 9-11, Slatina, judeţul Olt

4394927

1.671/CV/20.07.2016

424/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

35

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MĂSURI DE SIGURANŢĂ ŞTEI

Str. Zorilor nr. 26, Stei, judeţul Bihor

5021730

1.669/C V/20.07.2016

425/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

36

SPITALUL OBSTETRICĂ- GINECOLOGIE PLOIEŞTI

Str. Mihai Bravu nr. 116, Ploieşti, judeţul Prahova

2844260

1.668/CV/20.07.2016

426/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

37

SPITALUL DE URGENTĂ PETROŞANI

Str. Aviatorilor nr. 30A, Petroşani, judeţul Hunedoara

4374873

1.685/CV/20.07.2016

427/20.07.2016

acreditat

2007.2016-19.07.2021

38

TINOS CLINIC S.R.L. - Spital privat

Aleea Barajul Dunării nr. 10C, sectorul 3, Bucureşti

18487139

1 683/CV/20.07 2016

428/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

39

SPITALUL CLINIC FILANTROPIA - Maternitate şi ambulatoriu integrat cu cabinete de specialitate

Bd. Ion Mihalache nr. 11-13, sectorul 1, Bucureşti

4532388

1.681/CV/20.07.2016

429/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

40

SPITALUL MUNICIPAL URZICENI

Str. Teilor nr. 3, Urziceni, judeţul Ialomiţa

4364969

1.674/CV/20.07.2016

430/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

41

CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE „DR. ION STOIA - Spital de specialitate şi ambulatoriu integrat cu cabinete de specialitate

Str. Thomas Masaryk nr. 5, sectorul 2, Bucureşti

4265990

1.676/CV/20.07.2016

431/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

42

INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE şi BOLI NEUROVASCULARE - Spital de specialitate

Şos. Berceni nr. 10-12, sectorul 4, Bucureşti

7548010

1.680/CV/20.07.2016

432/20.07.2016

acreditat

2007.2016-19.07.2021

43

SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE ,.DR. CAROL DAVILA - Spital clinic de specialitate şi ambulatoriu integrat cu cabinete de specialitate

Calea Griviţei nr. 4, sectorul 1, Bucureşti

4382469

1.695/C V/20.07.2016

433/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

44

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROŞIORII DE VEDE

Str. Aviaţiei nr. 1, Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman

4568250

1.686/CV/20.07.2016

434/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

45

POLIMED -S.R.L. - Spital şi Policlinică

Podu Turcului, judeţul Bacău

15752761

1.692/CV/20.07.2016

435/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

46

INSTITUTUL DE PSIHIATRIE „SOCOLA” IAŞI - Unitate sanitară cu paturi

Şos. Bucium nr. 36, laşi, judeţul laşi

4541165

1.690/CV/20.07.2016

436/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 şi ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia de Antreprenoriat şi Programe pentru IMM din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

 

Bucureşti, 26 iulie 2016.

Nr. 838.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2016, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 192 alin. (5) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Pentru anul 2016, valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condiţiile legii, în cursul anului 2015 de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuinţelor puse în funcţiune în anul 2015 în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri şi valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuinţe.

(2) Valoarea medie ponderată pe metru pătrat calculată la valorile de investiţii ale obiectivelor cu contracte de antrepriză încheiate în anul 2015 are la bază 16 contracte încheiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu antreprenorii, pentru construirea a 773 de locuinţe cu un total de 60.288 mp suprafaţă construită desfăşurată, şi este de 1.682,34 lei/mp inclusiv T.V.A.

(3) Coeficientul prevăzut la alin. (1) s-a calculat având la bază valorile de investiţii pentru un număr de 15 obiective puse în funcţiune în cursul anului 2015, cu 826 de locuinţe şi un total de 65.118,37 mp suprafaţă construită desfăşurată.

(4) Coeficientul calculat conform alin. (3) este 1,0449 rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuinţelor puse în funcţiune în anul 2015, respectiv 1.664,92 lei/mp inclusiv T.V.A., şi valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor pentru aceste locuinţe, respectiv 1.593,45 lei/mp inclusiv T.V.A,

Art. 2. - Valoarea de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2016, calculată conform art. 1, este de 1.757,88 lei/mp inclusiv T.V.A.

Art. 3. - Valoarea de înlocuire pe metru pătrat se stabileşte anual, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 192 alin. (5) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Bucureşti, 29 iulie 2016.

Nr. 1.077.

 

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Procedura privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de asigurare a calităţii activităţii de audit statutar, aprobată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public

a Profesiei Contabile nr. 19/2014

 

În temeiul prevederilor:

- art. 31, art. 32, art. 39 lit. d), art. 59 alin. (2) lit. d) şi art. 61 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 10, art. 25, art. 42 alin. (1) lit. d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014,

Consiliul superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, întrunit în şedinţa din 21 iulie 2016, decide:

Art. I. - Anexa la Procedura privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de asigurare a calităţii activităţii de audit statutar, aprobată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 19/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 27 mai 2014, se modifică după cum urmează:

- punctele 1-3 vor avea următorul cuprins:

„1. În vederea selectării de către Consiliul pentru Supravegherea în Interes Publica Profesiei Contabile (CSIPPC) a auditorilor statutari sau a firmelor de audit care desfăşoară activităţi de audit statutar, la care reprezentanţii CSIPPC participă în calitate de observatori, Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) pune la dispoziţia CSIPPC Programul de inspecţie trimestrial pentru auditorii statutari sau firmele de audit care desfăşoară activităţi de audit statutar a căror activitate urmează a fi revizuită pentru asigurarea calităţii, în termen de 30 de zile de la data solicitării acestuia.

2. CSIPPC selectează o parte din auditorii statutari şi din firmele de audit care au emis rapoarte de audit aferente situaţiilor financiare anuale individuale şi situaţiilor financiare anuale consolidate.

3. Orice modificare a Programului de inspecţie trimestrial al CAFR pentru auditorii statutari sau firmele de audit care desfăşoară activităţi de audit statutar este adusă la cunoştinţa CSIPPC cu celeritate.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile,

Corneliu Cazacu

 

Bucureşti, 21 iulie 2016.

Nr. 247.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.