MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 588/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 588         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 2 august 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

529. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

530. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

531. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

534. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 

537. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0813 Bucureşti

 

538. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

549. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

31. - Normă privind alocarea şi/sau vărsarea de către asigurători a capitalului social pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar a imobilului situat în Bd. Aviatorilor nr. 50A, sectorul 1, Bucureşti, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 27 iulie 2016.

Nr. 529.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în Bd. Aviatorilor nr. 50A, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, a cărui valoare de inventar se actualizează

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Dale de identificare

Anul dobândirii/ darii în folosinţă

Valoarea de inventar actuală

(lei)

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Situaţia juridică

Tipul bunului

Descriere tehnică (pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

156569

8.29.06

Imobil

Regim înălţime: S + P + 3E

Suprafaţa desfăşurată totală: 1997,69 mp

Suprafaţa desfăşurată utilă: 1814,89 mp

Suprafaţa construită: 460,18 mp

Suprafaţa teren: 1043,99 mp

Carte funciară nr. 114573

Ţara: România

Oraşul: Bucureşti

Adresa: Bd. Aviatorilor nr. 50A

2011

15.289.100

15.420.480

Hotărârea Guvernului nr. 1.291/2011

Hotărârea Guvernului nr. 8/2013

În administrare

imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar a două imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale de Paşapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor interne,

Ioan Buda,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 27 iulie 2016.

Nr. 530.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale de Paşapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ale căror valori de inventar se modifică, ca urmare a reevaluării

 

Număr M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Persoana juridică ce administrează imobilul CUI

Adresa imobilului

Valoarea de inventar (actualizată)

- lei -

102744

8.19.01

Imobil 60-05

Direcţia Generală de Paşapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne CUI 4992963

Bucureşti, sectorul 1

21.818.518,05

154586

8.19.01

Imobil 60-11

Direcţia Generală de Paşapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne CUI 4992963

Bucureşti, sectorul 1

30.087.346,67

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă corectarea datelor de identificare pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a înregistrării eronate în inventarul domeniului public al statului, conform datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, înregistrate la poziţia cu nr. M.F.P. 104.220, 104.280, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor interne,

Ioan Buda,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 27 iulie 2016.

Nr. 531.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, cu privire la care se corectează locul unde este situat, ca urmare a înregistrării eronate

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificaţie

Denumire imobil

Persoana juridică ce administrează imobilul

Locul unde este situat

104.280

8.19.01

47-100

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia generală logistică CUI 4267060

Judeţul Braşov

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, care se scot din inventarul centralizat, ca urmare a retrocedării acestora persoanelor îndreptăţite

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Documentul în baza căruia imobilul se scoate din inventar

Persoana juridică de la care se scoate imobilul

Caracteristicile imobilului care se scoate din inventar

104.220

8.19.01

47-34

Municipiul Bucureşti, sectorul 2

Decizia civilă nr. 288/A/2003, emisă de Curtea de Apel Bucureşti;

Decizia civilă nr. 1.402/2005, emisă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia generală logistică Cod unic de identificare CUI 4267060

Teren = 1.074,28 mp 3 construcţii

Sc = 531,92 mp

Valoarea contabilă = 34.863 lei

104.280

8.19.01

47-100

Judeţul Braşov

Sentinţa civilă nr. 13.428/2000, emisă de Judecătoria Braşov

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia generală logistică Cod unic de identificare CUI 4267060

Teren = 400 mp o construcţie

Sc = 130,5 mp

Valoarea contabilă = 83.707 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a reevaluării, conform datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor interne,

Ioan Buda,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 27 iulie 2016.

Nr. 534.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru care se actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluării

 

Nr. de inventar M.F.P. şi codul de clasificare

Denumirea şi adresa

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar actualizată

- lei -

Situaţia juridică

Tipul

bunului

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/concesiune

111395

8.29.13

Palat administrativ 64-29

Piaţa Revoluţiei nr. 1-3,

Botoşani

S+P+4E

Suprafaţă construită = 1.009 mp

Suprafaţă desfăşurată = 3.951,97 mp

Suprafaţă teren = 5.493 mp

CF: 51964

9.105.682,94

Proces-verbal nr. 11.207/27.11.2015 privind reevaluarea activelor fixe corporale

În administrarea instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne CUI: 3372696 Hotărârea Guvernului nr. 706/1994

Imobil

111438

8.29.13

Centrală termică J64-29

Piaţa Revoluţiei nr. 1-3,

Botoşani

Parter

Suprafaţă construită = 25,96 mp

Suprafaţă desfăşurată = 25,96 mp

CF: 51964

490.045,81

Proces-verbal nr. 11.207/27.11.2015 privind reevaluarea activelor fixe corporale

În administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne CUI: 3372696 Hotărârea Guvernului nr. 706/1994

Imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0813 Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0813 Bucureşti, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor interne,

Ioan Buda,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 27 iulie 2016.

Nr. 537.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0813 Bucureşti, a cărui valoare de inventar se modifică, ca urmare a reevaluării

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificaţie

Denumire

Adresa

Persoana juridică care administrează

Valoare de inventar actualizată (lei)

101.036

8.19.01

Imobil 45-91

Bucureşti, sectorul 1

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0813 Bucureşti C.U.I. = 4221233

1.435.572,14

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 20 şi art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2 alin. (1) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei la prezenta hotărâre, ca urmare a inventarierii în condiţiile legii.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 27 iulie 2016.

Nr. 538.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

13633330

Ministerul Transporturilor

Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare

16054369

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Cod de clasificaţie

Denumirea imobilului

Descriere tehnică

Adresa

Valoarea actualizată a imobilului

1

12143

8.12.03

DN 1

km 7 + 050 - 642 + 327 = 567,777 km, din care sectorul km 7 + 050 - km 7 + 470 s-a preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.468/2006; km 444 + 650 - 446 +111 şi 447 + 120 - 450 + 000 s-a preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2007; pasaj superior DN1 km 228 + 840 (km 55 + 403 linia CF 205 Braşov-Podu Olt); sector km 159 + 600 - 160 + 798 s-a preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.006/ 2009, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 298/2010

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Bucureşti - Borş

3.226.384.674,45

2

12174

8.12.03

DN12

km 0 + 000 -166 + 845; L = 165,135 km; sectorul km 164 + 150 -166 + 845 s-a preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 154/2008; km 130 + 671 -133 + 625 s-a preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.565/2007; sectorul de drum km 74 + 900 - 84 + 200 s-a preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 850/2008

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Sfântu Gheorghe - Topliţa

694.173.715,38

3

12175

8.12.05

DN12A

km 0 + 200 - km 114 + 600 = 116,455 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Miercurea-Ciuc-Oneşti

320.380.790,02

4

147572

8.12.05

DN12B

km 0 + 000 - km 18+382 = 21,400 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Târgu Ocna - Slănic Moldova

58.072.873,00

5

153867

8.12.05

DN12D

km 0 + 000 - km 0 + 550 = 0,550 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Bacău; oraşul Comăneşti

744.645,00

6

12178

8.12.03

DN 13

km 4 + 782 - km 111 + 600; km 117 + 750 - km 165 + 000 = 148,50 km; sector km 4 + 782 - 6 +100 s-a preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.006/2009

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Braşov -

Târgu Mureş

758.733.155,09

7

12179

8.12.04

DN13A

km 0 + 000 - km 127 + 500; L= 121,121 km

Ţara; România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Bal. - Miercurea-Ciuc

308.175.837,70

8

12180

8.12.05

DN 13B

km 0 + 000 - km 47 + 792; L = 47,792 km

Ţara; România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Praid - Gheorgheni

131,550.763,35

9

144786

8.12.05

DN13C

km 0 + 000 - km 31 + 195; L = 31.195 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Harghita, Mureş

64 087 132,81

10

12181

8.12.04

DN 14

km 3 + 500 - km 89 + 400; L = 85,900 km

Ţara: România;

judeţul: -;

-; -; nr.: -;

Sibiu- Sighişoara

196.349.192,76

11

12184

8.12.03

DN 15

km 0 + 000 - km 368 + 600; L = 335,07 km; sectorul km 0 + 000 - km 2 + 300 s-a preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2007; sectorul km 170 + 780 - km 182 + 800 s-a preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 154/2008

Ţara; România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Turda - Bacău

2.026.673.382,73

12

152067

8.12.05

DN 15F

km 0 + 000 - km 7 + 000; L = 7 km

Ţara: România;

judeţul: Neamţ

11 366 684,00

13

12190

8.12.03

DN 17

km 2 + 610 - km 59 + 292; km 64 + 500 - km 252 + 420; L= 227,216 km; sectorul cu L = 2,120 km s-a preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.280/2009

Ţara: România;

judeţul: Suceava; Dej-Suceava

2.156.415.438,96

14

12193

8.12.05

DN 17C

km 0 + 000 - km 81 + 293; L = 81,753 km;

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Bistriţa-Năsăud-Moisei

138.612.654,17

15

12195

8.12.05

DN 18

km 3+500-km 220+088; L = 208,894 km

Ţara: România;

judeţul; -; -; -; nr.: -;

Baia Mare- lacobeni

560.974.770,23

16

12196

8.12.03

DN 19

km 5+853-km 234+000; L - 211,277 km

Ţara: România;judeţul;-; -; -; nr.: -;

Oradea- Sighet

655 001 133,01

17

12197

8.12.03

DN 19A

km 0+000-km 62+229; L = 51,489 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Supur- Dorolţ

93.653.221,34

18

99760

8.12.05

DN 19C

km 0+000-km 9+389; L = 9,389 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Valea lui Mihai- Fr. H

30.263.959,64

19

12144

8.12.03

DN 1A

km 12+260-km 190+609; L = 172,045 km; sectorul km 181+950-km 190+070 s-a preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.283/2009

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Bucureşti-Braşov

434.071.143,50

20

12146

8.12.03

DN1C

km 8+300-km 216+630; L = 193,788 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Cluj-Halmeu

991.604.323,24

21

12150

8.12.05

DN1H

km 0+000-km 128+640; L = 123,160 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Aleşd- Răstoci

522.125.952,19

22

12151

8.12.03

DN2

km 7+848-km 482+230; L = 434,884 km; prin Hotărârea Guvernului nr. 132/2008 sectorul km 281+400-km 280+753 s-a predat la CL municipiul Bacău

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Bucureşti-Şiret

1.948.975.247,71

23

12199

8.12.03

DN 21

km 1+000-km 130+300; L = 136,400 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Brăila-Călăraşi

114.516.322,89

24

147567

8.12.05

DN22B

km 0+000-km 14+917; L -14,917 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Brăila- Galaţi

16.124.778,00

25

12204

8.12.04

DN22C

km 0+000-km 42+740; L = 42,740 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Cernavodă-Basarabi

119.441.262,81

26

151880

8.12.05

DN23A

km 0+000-km 34+400; L = 34,4 km

Ţara: România;

judeţul: Vrancea

50.239.250,00

27

151878

8.12.05

DN 23B

km 0+000-km 21+300; L = 21,3 km

Ţara: România;

judeţul: Vrancea

27.449.971,00

28

12206

8.12.03

DN 24

km 0+000-km 218+385; L = 194,820 km;

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Tişiţa-Scufeni

732.182 795,81

29

12208

8.12.03

DN 24B

km 0+000-km 49+072; L = 48,784 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Crasna- Albiţa

214.046.585,89

30

12209

8.12.05

DN 24C

km 0+000-km 142+250; L = 142,035 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Vânători-Rădăuţi Prut

282.049.851,51

31

154471

8.12.05

DN 24D

km 1+000-km 84+740; L = 83,74 km

Ţara: România;

judeţul;Vaslui, Galaţi

176.592.853,00

32

12211

8.12.04

DN 26

km 4+910-km 92+445; L = 87,461 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Galaţi-Murgeni

195.314.901,00

33

12214

8.12.04

DN28A

km 0+000-km 23+448; km 26+468-km 37+661; L = 31,83 km

Ţara: România;

judeţul: -;

-; -; nr.: -;

Târgu Frumos-Motca

107.139.676,00

34

12220

8.12.05

DN29D

km 2+000-km 48+150; L = 44,914 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Bot - Ştefăneşti

127 434 723,00

35

12152

8.12.03

DN 2A

km 3+200-km 205+411; L = 202,211 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Urziceni-Constanţa

601.098.666,16

36

12153

8.12.03

DN 2B

km 0+000-km 149+966; L = 134,282 km; pasaj superior km 142+375, preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 811/2007

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Spătaru- Galaţi

193.063.134.29

37

12155

8.12.05

DN 2D

km 2+552-km 117+775; L = 116,791 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Focşani- Târgu Secuiesc

588.365.310,92

38

150362

8.12.05

DN2L

km 0+000-km 77+000; L = 77,000 km

Tara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

DN2- Pandu-Soveja

159.331 704,00

39

150364

8.12.05

DN 2M

km 0+000-km 52+400; L = 52,4 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

DN2- Odobeşti-Andreiaşu

91.258.279,00

40

151884

8.12.05

DN2N

60 km

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

64.591.494,00

41

151882

8.12.05

DN2R

km 0+000-km 11+000; L = 11,000 km

Ţara: România;

judeţul: Vrancea

10.101.557,00

42

12158

8.12.03

DN3

km 7+910-km 256+000; L = 246,863 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Bucureşti- Constanţa

509.708.527,68

43

12160

8.12.04

DN 3B

km 0+000-km 96+732; L = 92,170 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Călăraşi- Lunca

95.837.053,26

44

12162

8.12.03

DN5

km 7+573-km 64+884; L = 53,311 km; km 62+640- km 63+000; L = 0,360 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

România;

judeţul: Bucureşti-Giurgiu

364.252.156,32

45

12233

8.12.04

DN56A

km 0+000-km 79+147; L = 79,147 km

Ţara: România;

judeţul:-

-; nr.: -;

Maglavit-Simian

421.738.953,82

46

12238

8.12.04

DN58

km 0+500-km 37+300; km 44+000-km 82+866; L = 79,000 km, sectorul km 37+300-km 39+140

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Caransebeş-Anina

231.541.853,01

47

12240

8.12.04

DN58B

km 5+200-km 66+908; L - 62,975 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Reşiţar- Volteg

154.673.184,88

48

12241

8.12.03

DN 59

km 6+400-km 63+428; L = 49,781 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Timişoara- Moraviţa

274.602.676,13

49

12242

8.12.04

DN 59A

km 3+170-km 47+873; L = 44,674 km

Ţara: România;

judeţul: Timişoara-Jimbolia

124.031.026,62

50

147569

8.12.05

DN 5A

km 0+000-km 39+880; L = 39,880 km

Ţara: România;

judeţul: Giurgiu nr. Hotarele-Adunaţii Copăceni

33.826.720,00

51

12165

8,12.03

DN 6

km 8+500-km 334+800; km 343+200-km 94+800; km 500+400-km 639+350; L=583,074 km

Ţara; România;

judeţul: -; -; -: nr.: -;

Bucureşti- Cenad

3.376.376.782,02

52

12245

8.12.04

DN 61

km 0+000-km 78+529; L=78,529 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Ghimpaţi-Găeşti

179.908.877,90

53

147570

8.12.05

DN 65E

km 0+000-km 39+998 = 39,998 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Roşiori de Nord-Piatra

37.061.445,00

54

12251

8.12.03

DN 66

km 0+000-km 210+555; L=192.617 km

Ţara; România;

judeţul; -; -; -; nr.: -;

Filiaşt- Simeria

1.227.074.651,25

55

12253

8.12.04

DN 67

km 0+000-km 210+555; L =192,617 km

Ţara: România;

judeţul; -; -; -; nr.: -;

Drobeta-Turnu Severin-Râmnicu Vâlcea

499.644.006,03

56

12255

8,12.05

DN67B

km 0+000-km 188+200; L =181,865 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Scoarţa- Piteşti

497.762.728,05

57

12256

8.12.05

DN67C

km 0+000-km 142+620; L =142,620 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Scoarţa-Piteşti

162 271 363,00

58

153204

8.12.04

DN68B

km 0+000-km 3+300; L = 3,300 km

Ţara; România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Caransebeş-Haţeg

47.966.437.99

59

12167

8.12.03

DN7

km 11+200-km 596+630; L = 509,906 km Sectorul km 386+200-km 393+000 s-a preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.567/2007;

Sectorul km 380+920-km 367+400 s-a preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2008;

Sectorul km 538+600-km 539+300 s-a predat prin Hotărârea Guvernului nr. 271/2009;

Sectorul km 386+200-km 393+000 s-a predat prin Hotărârea Guvernului nr. 193/2010

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Bucureşti-Nădlac

2.096.157.794,46

60

12262

8.12.04

DN 71

km 0+000-km 109+905; L =102,994 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Răcari- Sinaia

253.482.298,94

61

12265

08.12.03

DN 73

km 1+285-km 128+250=; L = 118,565 km; sector km 128+100-km 130+900 s-a preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.006/2009

Ţara: România;

judeţul: Piteşti-Braşov

448.933.915,95

62

147568

8.12.05

DN73D

km 0+000-km 49+125; L = 49,125 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Ciumeşti-Suslăneşti

59.127.513,00

63

12269

8.12.05

DN 74

km 4+460-km 99+870; L = 94,663 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Brad-Alba Iulia

206.001.072,49

64

12273

8.12.03

DN 79

km 4+150-km 112+737, km 107+745-km 112+045; lungimea: 108,529 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Arad- Oradea

218.169.569,35

65

12168

8.12.05

DN7A

km 0+000-km 105+120; L = 104,173 km

Ţara: România;

judeţul: -;

-; -; nr.: -;

Brezoi-Petroşani

212.470.104,89

66

153173

8.12.04

DN

(Centura ocolitoare municipiul Alba Iulia)

km 0+000-km 7+831; L = 7,831 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Alba MRJ Alba Iulia

2.301.237.73

67

144789

8.12.05

Centura

Bucureşti

km 0+000-km 74+945; L = 72,200 km

Ţara: România;

judeţul: Ilfov

259.683.680,69

68

152715

8.12.04

Varianta Ocolitoare Sud-Vest Oradea

km 0+000-km 14+120; L = 14,12 km

Ţara: România;

judeţul: Bihor; MRJ Oradea

159 693 287,10

69

154881

8.12.04

Varianta de ocolire Cluj N-E

km 0+000-km 7+600; L = 7,6 km

Ţara: România;

judeţul: Cluj

41.945.355,65

70

156181

8.12.03

Varianta ocolitoare

Braşov

Lungime = 14,3km

Ţara: România;

judeţul: Braşov; MRJ Braşov

254,248.689,33

71

152093

8.12.04

Varianta ocolitoare

Gherla

km 0+000-km 5+047; L = 5,074 km;

Ţara: România;

judeţul: Cluj nr. Buneşti-Băiţa

30 573,10

72

12177

8.12.05

DN12C

km 4+950-km 24+000; km 26+900-km 56+900; L = 48.897 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.; -; Gheorg. L. Roşu

78 791 816.24

73

150360

8.12.05

DN 13E

km 0+000-km 28+368; km 30+332-km 84+646; L = 82,689 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Feldioara- Cov. I Buz

10.772.835,00

74

12182

8.12.05

DN 14A

km 2 +850-km 20+400; km 26+800-km 41+200; L = 31,95 km

Ţara: România;

judeţul: -;

-; -; nr.: -;

Mediaş- Iernut

65,740,451,00

75

12235

8.12.05

DN 57

km 0+000-km 200+745; L = 204,391 km, din care sectorul km 0+000-km 4+093 s-a preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.683/2006

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.; -; Orşova- Moraviţa

535 532 273,01

76

12243

8.12.05

DN59B

km 0+000-km 41 +073; L = 41,000 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.; -; Cărpiniş-Deta

121.485.795,86

77

12164

8.12.04.01

DN5C

km 3+750-km 60+426; L = 56,676 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Giurgiu-Zimnicea

101.713.549,62

78

12250

8.12.05

DN65C

km 3+300-km 111+400; L = 108,100 km

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Craiova-Horezu

228.175.607,00

79

12171

8.12.03

DN 11

km 3+867-km 125+100; km 132+500-km 175+460;

L = 160,53 km; sector km 3+867-km 4+900 s-a preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.006/2009

Ţara: România;

judeţul: -; -; -; nr.: -;

Braşov-Bacău

397.426.942,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

Având în vedere prevederile art. 1, ari 2 alin. (1) şi art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. este de 2.325, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului şi cabinetul ministrului delegat, din care 901 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului şi cabinetul ministrului delegat.”

2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni,

Maria Ligor

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 27 iulie 2016.

Nr. 549.

 

ANEXĂ1)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 8/2013)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Afacerilor Externe

 

Numărul maxim de posturi din centrala MAE este de 901, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului şi cabinetul ministrului delegat.

Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior este de 1424.

 

 

 

Cabinetul ministrului

 

MINISTRU

 

MINISTRU DELEGAT PENTRU RELAŢIA CU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

 

Cabinetul ministrului delegat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar de stat pentru afaceri europene

 

 

Secretar de stat pentru afaceri strategice

 

Secretar de stat pentru afaceri globale

 

Secretar de stat pentru analiză politică şi relaţia cu Parlamentul

 

 

 

 

Secretar general

 

 

 

Secretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiţie a UE *)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul Uniunea

Europeană**)

 

Departamentul afaceri regionale**)

 

Departamentul afaceri strategice**)

 

Departamentul globalizare**)

 

Directorul politic**)

 

Departamentul comunicare, diplomaţie publică şi culturală**)

 

Agent guvernamental pentru CEDO***)

 

 

Departamentul afaceri

juridice**)

 

 

Departamentul financiar şi administrativ **)

 

 

Departamentul politici pentru relaţia cu românii de pretutindeni**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul consular**)

 

Departamentul resurse umane**)

 

Departamentul pentru controlul exporturilor**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota

*) cu rang de subsecretar de stat

**) se organizează la nivel de direcţie generală

***) cu rang de director general


1) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

privind alocarea şi/sau vărsarea de către asigurători a capitalului social pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. t) şi ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,

având în vedere prevederile art. 21 alin. (6) din Legea nr. 237/2015,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 19 iulie 2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

 

ARTICOLUL 1

Prevederi generale

 

(1) Prezenta normă reglementează procedura şi condiţiile în care un asigurător poate aloca din capitalul social propriu, aferent activităţii de asigurări de viaţă, sursele pentru constituirea capitalului necesar autorizării ca administrator al fondurilor de pensii facultative conform prevederilor art. 10 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prezenta normă se aplică atât asigurătorilor supravegheaţi conform părţii I din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cât şi celor supravegheaţi conform părţii a II-a din aceeaşi lege.

(3) Asigurătorul efectuează alocarea prevăzută la alin. (1) numai cu aprobarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în condiţiile prezentei norme.

(4) După autorizarea desfăşurării activităţii de administrare a fondurilor de pensii facultative este interzis orice transfer între activele, pasivele, veniturile şi cheltuielile privind desfăşurarea activităţii de asigurare şi activele, pasivele, veniturile şi cheltuielile aferente activităţii de administrare a fondurilor de pensii facultative, iar acestea trebuie organizate, evidenţiate şi administrate distinct pe cele două activităţi.

 

ARTICOLUL 2

Definiţii

 

(1) Termenii, expresiile şi acronimele utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 şi la art. 2 din Legea nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în scopul prezentei norme, prin „asigurător” se înţelege asigurătorul, asigurătorul compozit şi asigurătorul mixt, aşa cum aceştia sunt definiţi la art. 1 alin. (2) pct. 3, 4 şi 6 din Legea nr. 237/2015.

 

ARTICOLUL 3

Condiţii pentru aprobarea alocării

 

(1) Pentru a obţine aprobarea A.S.F. prevăzută la art. 1 alin. (3), asigurătorul demonstrează că această operaţiune nu afectează activitatea de asigurare, îndeplinind cumulativ următoarele condiţii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (2):

a) valoarea capitalului social alocat activităţii de asigurare este cel puţin la nivelul minim prevăzut la art. 3 alin. (5) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare;

b) în cazul asigurătorului supravegheat conform părţii I din Legea nr. 237/2015:

(i) deţine fonduri proprii eligibile pentru a acoperi SCR şi MCR;

(ii) asigurătorul compozit, inclusiv cel autorizat în condiţiile art. 20 alin. (5) din Legea nr. 237/2015, demonstrează şi că deţine elemente de fonduri proprii de bază pentru a acoperi MCR noţională pentru activitatea de asigurări de viaţă conform prevederilor art. 49 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din aceeaşi lege;

c) în cazul asigurătorului supravegheat conform părţii a II-a din Legea nr. 237/2015:

(i) deţine un fond de siguranţă, o marjă de solvabilitate disponibilă şi un coeficient de lichiditate, pentru activitatea de asigurări de viaţă, cel puţin egale cu nivelurile minime prevăzute de Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional;

(ii) îşi acoperă rezervele tehnice brute constituite pentru activitatea de asigurări de viaţă, cu active admise să acopere aceste rezerve, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Asigurătorul demonstrează că îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) atât la sfârşitul lunii anterioare depunerii documentaţiei prevăzute la art. 4, cât şi, în condiţiile realizării transferului de capital pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, pentru o perioadă de 3 ani calculaţi de la această dată.

 

ARTICOLUL 4

Documente şi informaţii necesare pentru aprobarea alocării

 

În vederea obţinerii aprobării, asigurătorul depune la A.S.F. următoarele documente:

a) hotărârile organelor competente ale asigurătorului privind aprobarea completării obiectului de activitate cu activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative şi alocarea capitalului social în acest scop;

b) în cazul asigurătorului supravegheat conform părţii I din Legea nr. 237/2015:

(i) următoarele raportări prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.450 al Comisiei din 2 decembrie 2015 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte machetele pentru transmiterea informaţiilor către autorităţile de supraveghere în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, denumit în continuare Regulament, având ca data de referinţă sfârşitul lunii anterioare depunerii ta A.S.F. a documentaţiei menţionate în prezentul articol:

1. macheta prevăzută la art. 13 lit. a) din Regulament, privind fondurile proprii;

2. macheta prevăzută la art. 14 lit. a), b) sau c) din Regulament, după caz, privind SCR;

3. macheta prevăzută la art. 15 lit. a) sau b) din Regulament, după caz, privind MCR;

(ii) un pian de afaceri simplificat, întocmit pentru o perioadă de 3 ani calculaţi de la data prevăzută la pct. (i), care să cuprindă elementele prevăzute la art. 22 alin, (2) lit. a)-c) din Legea nr. 237/2015;

c) numai în cazul asigurătorului supravegheat conform părţii a II-a din Legea nr. 237/2015, următoarele raportări întocmite conform machetelor prevăzute de prevederile legale în vigoare la data solicitării, pentru activitatea de asigurări de viaţă:

(i) raportări care să reflecte situaţia existentă la sfârşitul lunii anterioare depunerii la A.S.F. a documentaţiei menţionate în prezentul articol, privind:

1. marja de solvabilitate minimă şi marja de solvabilitate disponibilă;

2. fondul de siguranţă;

3. coeficientul de lichiditate;

4. situaţia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute;

(ii) raportări care să reflecte valoarea estimată a indicatorilor prevăzuţi la pct. (i), în condiţiile realizării transferului de capital pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, pentru o perioadă de 3 ani calculaţi de la data prevăzută la pct. (i).

 

ARTICOLUL 5

Acordarea aprobării

 

(1) A.S.F. analizează, în termen de 5 zile de la primirea documentelor şi informaţiilor, integralitatea documentaţiei şi informează solicitantul despre acest lucru.

(2) A.S.F. poate solicita, în vederea fundamentării deciziei privind aprobarea, prezentarea de documente şi informaţii suplimentare relevante.

(3) A.S.F. decide asupra acordării aprobării în termen de 30 de zile de la data la care informează solicitantul conform alin. (1).

(4) în situaţia prevăzută la alin. (2), termenul de 30 de zile se prelungeşte cu maximum 20 de zile, calculate de la data primirii tuturor informaţiilor şi documentelor suplimentare solicitate.

(5) A.S.F încetează procedura de aprobare şi clasează documentele aferente în următoarele situaţii:

a) în cazul în care informaţiile sau documentele suplimentare solicitate sunt transmise A.S.F. cu depăşirea unui termen de 30 de zile;

b) în cazul în care documentaţia este incompletă şi transmiterea documentelor lipsă depăşeşte 30 de zile.

(6) Termenele prevăzute la alin. (5) pot fi prelungite cu acordul A.S.F. şi în conformitate cu principiul documentării şi al raţionamentului calificat, cu maximum 30 de zile.

 

ARTICOLUL 6

Sancţiuni

 

Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancţionează în condiţiile şi potrivit prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.

 

ARTICOLUL 7

Prevederi finale

 

(1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării,

(2) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 33/2015 privind aprobarea alocării capitalului social necesar autorizării asigurătorilor ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul social aferent activităţii de asigurări de viaţă, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 974 din 29 decembrie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 21 iulie 2016.

Nr. 31.

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.