MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 584/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 584         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 1 august 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 574 din 12 iulie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

509. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, urmată de transmiterea acesteia din administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Dolj în administrarea Bibliotecii Naţionale a României

 

510. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 227/2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea unor instituţii publice de cultură şi pentru aprobarea închirierii unor părţi din bunul imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii

 

511. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.189/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Zonei Montane

 

521. - Hotărâre privind atribuţiile, organizarea, funcţionarea, numărul de posturi şi structura organizatorică ale Laboratorului de control doping şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

115. - Instrucţiuni ale ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexei la Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 111/2013 privind atestarea personalului navigant care încadrează ori urmează să încadreze posturile de specialitate de la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne

 

599. - Ordin al ministrului transporturilor privind delegarea către Autoritatea Aeronautică Civilă Română a competenţelor de acordare a derogărilor prevăzute de art. 14 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE

 

1.122. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importantă comunitară ROSCI0262 Valea Iadei

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 574

din 12 iulie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean – judecător

 

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Nitroporos - S.R.L. din Făgăraş (societate în insolvenţă) în Dosarul nr. 600/62/2015 al Curţii de Apel Braşov - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 122D/2016.

2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 7 iulie 2016, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu, şi au fost consemnate în încheierea din acea dată, când Curtea, în temeiul art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, a amânat pronunţarea pentru data de 12 iulie 2016, când a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

3. Prin încheierea din 25 ianuarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 600/62/2015, Curtea de Apel Braşov - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Excepţia a fost ridicată de apelanta intimată Nitroporos - S.R.L. (societate în insolvenţă) în cadrul soluţionării apelului împotriva unei sentinţe civile pronunţate de Tribunalul Braşov prin care s-a dispus anularea deciziei de încetare a contractului individual de muncă a membrului de sindicat Constantin Cristiu, reintegrarea acestuia pe postul deţinut anterior concedierii şi a fost obligată societatea să-i plătească membrului de sindicat drepturile salariale indexate şi majorate la data plăţii, precum şi celelalte drepturi de care membrul de sindicat ar fi beneficiat în situaţia menţinerii raportului de muncă.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor şi art. 23 alin. (12) privind principiul legalităţii pedepsei. În acest sens arată că prevederile de lege criticate nu respectă dispoziţiile art. 8 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, deoarece norma de sancţionare a angajatorului nu este suficient de clară, de predictibilă pentru a stabili cu exactitate care sunt toate drepturile de care ar fi beneficiat contestatorul, cuantumul majorărilor, indexărilor şi actualizărilor aplicate la momentul calculului despăgubirii şi momentul cu care se dispune reintegrarea salariatului. Arată că, potrivit art. 78 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, legiuitorul a înţeles să sancţioneze cu nulitatea absolută efectuarea concedierii cu nerespectarea procedurilor legale, iar nu situaţia în care s-a dispus încetarea contractului individual de muncă cu nerespectarea unei interdicţii legale. Totodată, prin sintagma prevăzută de art. 80 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, „instanţa care a dispus anularea concedierii va dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară”, nu se poate stabili data cu care părţile vor fi repuse în situaţia anterioară, şi anume data la care a încetat contractul individual de muncă, data la care s-a desfiinţat postul sau data la care s-a comunicat sentinţa instanţei prin care s-a dispus reintegrarea salariatului. Cu privire la art. 80 alin. (1) din Codul muncii arată că acesta nu prevede cuantumul cu care se indexează, majorează şi actualizează drepturile la care se referă. În cazul societăţii autoare a excepţiei, salariile au fost diminuate începând cu luna ianuarie 2015, astfel că angajatorul este pus în situaţia în care are o sentinţă executorie fără a ştii cum să o pună în executare, cum să stabilească cuantumul acestor despăgubiri. De asemenea arată că nu se prevede dacă perioada în care a fost în curs de soluţionare contestaţia salariatului la decizia de concedere constituie sau nu vechime în muncă. În final, arată că, potrivit reglementărilor fiscale, salariile acordate retroactiv de către instanţă sunt fiscalizate diferit faţă de veniturile lunare, iar în cazul despăgubirilor, acestea nu se impozitează conform prevederilor fiscale.

5. Curtea de Apel Braşov - Secţia civilă opinează în sensul că simpla enumerare a unor dispoziţii constituţionale de către autoarea excepţiei nu constituie o veritabilă critică de neconstituţionalitate. Apreciază că măsura în care dispoziţiile criticate de drept comun din Codul muncii sunt aplicabile în cazul încetării unui contract individual de muncă al unui salariat în baza dispoziţiilor speciale ale art. 86 din Legea insolvenţei, constituie aspecte care sunt de competenţa instanţei, iar nu a Curţii Constituţionale.

6. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

7. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, deoarece autoarea acesteia invocă numai aspecte care ţin de interpretarea şi aplicarea legii, aspecte care nu intră în competenţa Curţii Constituţionale, ci a instanţelor judecătoreşti.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 80 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii care au următorul conţinut: (1) în cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.

(2) La solicitarea salariatului instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere.”

11. Autoarea excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor şi art. 23 alin (12) privind principiul legalităţii pedepsei.

12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile art. 80 alin, (1) şi (2) din Codul muncii fac parte din secţiunea 7: „Controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale1 a capitolului V: „încetarea contractului individual de muncă” şi stabilesc că, în cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. Astfel, dispoziţiile de lege criticate reprezintă o concretizare a principiului repunerii părţilor în situaţia anterioară deciziei de concediere, aceasta fiind o consecinţă firească a lipsirii de efecte a deciziei de concediere. Obligaţia angajatorului de plată a acestor despăgubiri operează în toate cazurile în care s-a constatat netemeinicia sau nelegalitatea actului de concediere, ope legis. Asupra aceloraşi dispoziţii de lege ca şi cele criticate în prezenta cauză, însă prin raportare la art. 16, 21 şi 44 din Constituţie, Curtea Constituţională a pronunţat Decizia nr. 1.267 din 27 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 14 decembrie 2011, şi Decizia nr. 290 din 23 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 27 iunie 2013, prin care a respins ca neîntemeiate excepţiile de neconstituţionalitate. Asupra aceluiaşi text de lege cuprins în Codul muncii înainte de republicare, şi anume art. 78 alin. (1), Curtea s-a pronunţat prin Decizia nr. 318 din 29 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 3 mai 2007, şi prin Decizia nr. 1.241 din 7 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2010, constatând constituţionalitatea acestuia prin raportare şi la art. 124 din Constituţie, privind înfăptuirea justiţiei.

13. Cu privire la criticile de neconstituţionalitate aduse în prezenta cauză, Curtea constată că acestea sunt neîntemeiate. Astfel, cu privire la pretinsa încălcare a art. 1 alin. (5) din Constituţie, deoarece în opinia autoarei excepţiei, norma de sancţionare a angajatorului nu este suficient de clară, de predictibilă pentru a stabili cu exactitate care sunt toate drepturile de care ar fi beneficiat contestatorul, cuantumul majorărilor, indexărilor şi actualizărilor aplicate la momentul calculului despăgubirii şi momentul cu care se dispune reintegrarea salariatului, Curtea reţine că potrivit art. 80 alin. (1) din Codul muncii, în cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. Referitor la această critică privind lipsa de claritate şi previzibilitate a textului de lege criticat, Curtea reţine că, potrivit jurisprudenţei sale relativă la art. 1 alin. (5) din Constituţie, una dintre cerinţele principiului respectării legilor vizează calitatea actelor normative (Decizia nr. 1 din 10 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 19 februarie 2014, paragraful 225). În acest sens, Curtea a constatat că, de principiu, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de clar şi precis pentru a putea fi aplicat; astfel, formularea cu o precizie suficientă a actului normativ permite persoanelor interesate - care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist - să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstanţele speţei, consecinţele care pot rezulta dintr-un act determinat. Desigur, poate să fie dificil să se redacteze legi de o precizie totală şi o anumită supleţe poate chiar să se dovedească de dorit, supleţe care nu afectează însă previzibilitatea legii (a se vedea, în acest sens, Decizia Curţii Constituţionale nr. 903 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 17 august 2010, Decizia Curţii Constituţionale nr. 743 din 2 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 16 august 2011, Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012, publicată îh Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2012, sau Decizia nr. 447 din 29 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 1 noiembrie 2013).

14. Aplicând aceste considerente la speţa de faţă, Curtea reţine că, potrivit textului de lege criticat, în cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. Aşadar, textul este formulat cu o precizie suficientă care permite persoanelor interesate - care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist - să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstanţele speţei, consecinţele care pot rezulta dintr-un act determinat.

15. Curtea constată că celelalte aspecte invocate de autoarea excepţiei, şi anume calculul despăgubirii, momentul cu care se dispune reintegrarea salariatului sau aspectul ce se referă la vechimea în muncă, vizează chestiuni ce ţin de aplicarea legii la cazul dedus judecăţii, ceea ce intră în competenţa de soluţionare a instanţei judecătoreşti, iar nu a Curţii Constituţionale.

16. Cât priveşte invocarea dispoziţiilor art. 23 alin. (12) din Constituţie privind principiul legalităţii pedepsei, potrivit cărora „Nicio pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în condiţiile şi în temeiul legii.”, Curtea constată că acestea nu au legătură cu cauza de faţă, care se referă la despăgubirile acordate salariatului în cazul anulării deciziei de concediere.

17. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Nitroporos - S.R.L. din Făgăraş (societate în insolvenţă) în Dosarul nr. 600/62/2015 al Curţii de Apel Braşov - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 80 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Braşov - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 12 iulie 2016.

 

PREŞEDINTELE INTERIMAR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, urmată de transmiterea acesteia din administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Dolj în administrarea Bibliotecii Naţionale a României

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2i şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unei părţi dintr-un bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Dolj, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Dolj în administrarea Bibliotecii Naţionale a României a unei părţi dintr-un imobil, monument istoric, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Exercitarea dreptului de administrare de către Biblioteca Naţională a României asupra părţii de imobil transmise potrivit alin. (1) se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Predarea-preluarea părţii din imobil transmise potrivit art. 2 se face prin protocol încheiat între Direcţia Judeţeană pentru Cultură Dolj şi Biblioteca Naţională a României, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Culturii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul culturii, Corina Şuteu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 509.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Dolj la care se actualizează valoarea de inventar

 

Nr. MFP

Cod de clasificaţie

Denumire

Adresa

Descriere tehnică

Valoarea de inventar actuală (lei)

Noua valoare de inventar actualizată

(lei)

102144

8.29.11

Imobil

Ţara: România;

judeţul: Dolj;

MRJ Craiova;

str. Mihail Kogălniceanu nr. 21

Clădire corp A, 200 mp, la etaj

18

649.772

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului care se transmite din administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Dolj în administrarea Bibliotecii Naţionale a României

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului imobil care face obiectul actului normativ

Adresa

Descriere tehnica

Valoarea de inventar a bunului care face obiectul transmiterii

- lei -

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil/CUI

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil/CUI

102144

8.29.11

Imobil

Ţara: România;

judeţul: Dolj;

MRJ Craiova;

str. Mihail Kogălniceanu nr. 21

Clădire corp A, 200 mp, la etaj

649.772

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Dolj /

CUI 4332207

Biblioteca Naţională a României/

CUI 6312079

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 227/2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea unor instituţii publice de cultură şi pentru aprobarea închirierii unor părţi din bunul imobil, proprietate publică a statului,

aflat în administrarea Ministerului Culturii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 861 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 14-16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 227/2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea unor instituţii publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 5 aprilie 2000, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aliate în administrarea Ministerului Culturii ş/ a unor Instituţii publice de cultură

2. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(1) Ministerul Culturii şi instituţiile publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat ori finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea sau sub autoritatea unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, titulare ale dreptului de administrare asupra bunurilor imobile proprietate publică a statului, pot închiria aceste bunuri către persoane fizice sau persoane juridice române ori străine, prin licitaţie publică, în condiţiile legii.”

Art. II. - (1) Se aprobă închirierea unor părţi din bunul imobil, proprietate publică a statului, situat în Bulevardul Unirii nr. 22, sectorul 3, municipiul Bucureşti, aflat în administrarea Ministerului Culturii, având numărul MF 150136.

(2) Ministerul Culturii organizează procedura de licitaţie publică pentru închirierea unor părţi din bunul imobil prevăzut la alin. (1), în condiţiile legii, stabilind în cadrul procedurii suprafeţele şi destinaţiile.

(3) O cotă-parte de 50% din sumele percepute din închirierea părţilor din imobil va fi utilizată de Ministerul Culturii pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare, de întreţinere şi de dotare a imobilului, iar restul de 50% se virează la bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Corina Şuteu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 510.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.189/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Zonei Montane

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.189/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Zonei Montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 13 ianuarie 2015, se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după litera r) se introduc două noi litere, literele s) şi ş), cu următorul cuprins:

„s) organizează, prin Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi - CEFIDEC Vatra Dornei, programe de formare profesională în specific montan, conform legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor, pentru fermieri şi alte categorii ocupaţionale relevante din localităţile montane ale României;

ş) asigură promovarea menţiunii de calitate facultative «produs montan» prin acţiuni de diseminare a informaţiilor referitoare la certificare şi înregistrare,”

2. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

,,(2) Pentru activităţile specifice de informare, promovare şi formare profesională, Agenţia are în dotare un microbuz, cu încadrarea în parcul auto constituit conform alin. (1).”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 511.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind atribuţiile, organizarea, funcţionarea, numărul de posturi şi structura organizatorică ale Laboratorului de control doping şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei

Naţionale Anti-Doping

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 867 alin. (1), al art. 868 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Laboratorul de control doping se organizează ca instituţie publică cu personalitate juridică, independentă din punct de vedere analitic, financiar, ştiinţific şi operaţional faţă de Agenţia Naţională Anti-Doping şi orice structură sportivă, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului, finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin desfiinţarea Direcţiei cercetare şi laborator antidoping din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping şi preluarea activităţii acesteia.

(2) Structura organizatorică a Laboratorului de control doping este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Numărul maxim de posturi al Laboratorului de control doping este de 25.

(4) Sediul Laboratorului de control doping este în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2.

Art. 2. - Laboratorul de control doping are următoarele atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii dopajului în sport:

a) asigură efectuarea analizelor de control doping a probelor A şi B recoltate de la sportivi atât în competiţie, cât şi în afara competiţiei;

b) dezvoltă metode de identificare şi cuantificare a substanţelor interzise aflate pe Lista interzisă în conformitate cu documentele tehnice elaborate de către Agenţia Mondială Anti-Doping;

c) participă la teste externe de verificare a competenţei laboratorului organizate de către Agenţia Mondială Anti-Doping şi Asociaţia Mondială a Specialiştilor în Anti-Doping;

d) participă la teste educaţionale organizate de către Agenţia Mondială Anti-Doping şi Asociaţia Mondială a Specialiştilor în Anti-Doping;

e) realizează studii de excreţie, aprobate de către Comisia de etică, pentru dezvoltarea metodelor necesare identificării substanţelor prohibite;

f) efectuează analize pe eşantioane din materiale confiscate în cadrul acţiunilor de combatere a traficului ilicit de substanţe interzise;

g) întocmeşte, la cerere, documentaţia necesara pentru probele de control doping cu rezultat analitic advers sau atipic, în conformitate cu cerinţele în vigoare;

h) realizează, prelucrează, actualizează şi administrează baza informatică de date referitoare la analizele de control doping;

i) raportează Agenţiei Mondiale Anti-Doping, precum şi autorităţilor de testare competente rezultatele tuturor probelor de control doping prin sistemul de management şi administrare anti-doping ADAMS;

j) asigură respectarea prevederilor Standardului internaţional pentru laboratoare;

k) asigură respectarea prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17025: 2005;

l) implementează şi menţine sistemul de management al calităţii conform standardului internaţional ISO 17025; 2005;

m) actualizează documentele sistemului de management al calităţii în conformitate cu documentele elaborate de către Agenţia Mondială Anti-Doping;

n) asigură condiţiile necesare îndeplinirii/documentării/ îmbunătăţirii sistemului calităţii şi implementării procedurilor la nivelul Laboratorului de control doping;

o) menţine legătura cu autorităţile de testare cu privire la managementul probelor de control doping;

p) păstrează permanent legătura cu Agenţia Mondiala Anti-Doping şi întocmeşte documentaţii la solicitarea acesteia;

q) întocmeşte documentaţia necesară în vederea participării la licitaţii pentru analize de control doping;

r) asigură păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor ce conţin secrete profesionale sau informaţii confidenţiale;

s) organizează activitatea de avizare internă a contractelor de cercetare, a temelor-program ale contractelor de cercetare şi coordonează activitatea colectivelor de cercetare în vederea realizării planului tematic şi asigură controlul periodic al stadiului de realizare a tematicii prin avizări parţiale, discuţii în colective lărgite, analize şi inspecţii la locul de desfăşurare a activităţii;

ş) stabileşte legături cu institute de cercetare şi cu specialişti şi propune măsuri de colaborare ştiinţifică;

t) elaborează lucrările destinate manifestărilor ştiinţifice şi publică studiile de specialitate care se elaborează la nivelul său;

ţ) participă la organizarea sesiunilor anuale, simpozioanelor şi meselor rotunde pentru prezentarea şi analiza cercetărilor, la manifestări ştiinţifice organizate în colaborare cu Agenţia Naţională Anti-Doping în cadrul sau în afara acesteia;

u) efectuează analize privind contaminarea cu substanţe dopante a suplimentelor alimentare, la cererea autorităţii de testare;

v) participă la realizarea strategiei naţionale anti-doping şi a raportului anual în colaborare cu Agenţia Naţională Anti-Doping;

w) colectează, stochează, prelucrează sau comunică date cu caracter personal cu privire la sportiv şi la alte persoane, atunci când este necesar şi aplicabil în desfăşurarea activităţilor anti-doping, în conformitate cu Codul Mondial Anti-Doping, Standardul internaţional pentru laboratoare al Agenţiei Mondiale Anti-Doping şi Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

x) realizează reprezentarea României în relaţiile cu organizaţiile naţionale şi internaţionale anti-doping şi achită cotizaţiile şi taxele stabilite de către organizaţiile guvernamentale şi neguvemamentale internaţionale, asumate prin Convenţia împotriva dopajului, adoptată, în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, şi Convenţia internaţională împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005, acceptată prin Legea nr. 367/2006.

Art. 3. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Laboratorului de control doping se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

(2) Veniturile proprii se asigură din:

a) donaţii, legate şi sponsorizări;

b) contracte de prestări de servicii pentru efectuarea analizelor doping;

c) tarife pentru eliberarea pachetului de documente;

d) proiecte de cercetare;

e) fonduri obţinute în cadrul colaborărilor internaţionale;

f) fonduri rambursabile/nerambursabile, cum ar fi, fără a se limita la acestea, fondurile comunitare şi/sau alte fonduri acordate de instituţiile financiare naţionale/internaţionale;

g) alte surse de venituri în condiţiile legii.

Art. 4. - (1) Laboratorul de control doping este condus de un director, cu respectarea condiţiilor generale prevăzute de legislaţia muncii şi a condiţiilor specifice de ocupare impuse prin Standardul internaţional pentru laboratoare, pentru conducătorul Laboratorului de control doping.

(2) Directorul reprezintă Laboratorul de control doping în relaţia cu persoanele fizice şi juridice, autorităţile şi instituţiile publice, organizaţiile naţionale şi internaţionale anti-doping şi organizaţiile internaţionale în care este membru,

(3) în realizarea prerogativelor conferite de lege, directorul este ordonator terţiar de credite şi exercită drepturile şi obligaţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, CU modificările şi completările ulterioare, şi legislaţia muncii pentru personalul angajat.

(4) în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul emite decizii.

(5) Directorul are următoarele atribuţii:

a) iniţiază modificări/completări ale modului de organizare şi funcţionare a Laboratorului de control doping;

b) transmite ordonatorului principal de credite proiectul de buget al Laboratorului de control doping, pentru a fi analizat şi inclus în proiectul de buget al ordonatorului principal de credite, şi realizează execuţia bugetară, cu respectarea dispoziţiilor legale;

c) organizează şi exercită controlul cu privire la evidenţa înregistrărilor în contabilitate şi la patrimoniul Laboratorului de control doping;

d) încheie, modifică şi dispune încetarea contractelor de muncă şi exercită autoritatea disciplinară cu privire la personalul angajat;

e) asigură măsurile organizatorice şi exercită controlul cu privire la operaţiunile de recepţie, păstrare şi analiza probelor de control doping, cu respectarea lanţului de custodie prevăzut în Standardul internaţional pentru laboratoare;

f) dispune măsurile privind arhivarea corespondenţei şi a documentelor emise cu respectarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată;

g) aprobă condiţiile de acces în spaţiile destinate desfăşurării activităţii Laboratorului de control doping;

h) organizează activitatea de protecţie a muncii şi exercită controlul respectării normelor de protecţie a muncii, potrivit legii;

i) organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor şi exercită controlul respectării normelor de prevenire şi stingere a incendiilor;

j) exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de alte acte normative.

Art. 5. - (1) în activitatea de conducere a Laboratorului de control doping, directorul este ajutat de un director ştiinţific angajat cu respectarea condiţiilor generale prevăzute de legislaţia muncii şi a condiţiilor specifice de ocupare impuse prin Standardul internaţional pentru laboratoare.

(2) Directorul ştiinţific exercită atribuţiile delegate de către director, potrivit legislaţiei naţionale şi Standardului internaţional pentru laboratoare.

Art. 6. - În cazul în care, din motive temeinic justificate, directorul nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acestea sunt îndeplinite de către directorul ştiinţific.

Art. 7. - Laboratorul de control doping are dreptul la un autoturism de serviciu, în parc comun, cu un consum de carburanţi de 360 l/lună.

Art. 8. - (1) Se actualizează valoarea de inventar a imobilelor înregistrate cu nr. 158555 şi nr. 153520 şi a imobilului teren situat în municipiul Bucureşti, sectorul 2, bd. Basarabia nr. 37-39, aflat în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping şi înregistrat cu numărul 153521 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 2.

(2) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat îh proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping în administrarea Laboratorului de control doping.

(3) Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor alin. (2) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Secretariatul General al Guvernului împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru anul 2016 se asigură prin redistribuire din bugetul Agenţiei Naţionale Anti-Doping.

Art. 10. - (1) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă Regulamentul intern al Laboratorului de control doping.

(2) Direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping asigură suportul tehnic pentru Laboratorul de control doping până la data constituirii noilor structuri din cadrul acestuia.

Art. 11. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. - Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Numărul maxim de posturi al Agenţiei Naţionale Anti-Doping este de 53, inclusiv demnitarii.”

2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

3. La anexa nr. 2, articolul V se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

Ioan-Dragoş Tudorache

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 521.

 

ANEXA Nr. 7

 

Numărul maxim de posturi - 25

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Laboratorului de control doping

 

 

LABORATOR DE CONTROL DOPING

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR ŞTIINŢIFIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT ANALIZA DOPING ACREDITAT ISO 17025 ŞI WADA

 

COMPARTIMENT CERCETARE PENTRU PREVENIREA DOPAJULUI ACREDITAT ISO 17025

 

COMPARTIMENT ECONOMIC ŞI RESURSE UMANE

 

RESPONSABIL CU CALITATEA

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor incluse în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului şi dobândite în administrare de Agenţia Naţională Anti-Doping

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Tip bun (mobil/imobil)

Persoana juridică ce administrează imobilul

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii

Valoarea contabilă la 13.06.2016

Situaţia juridică

Baza legală

Proprietate publică/în administrare

158555

8.29.08

Imobil construcţie S+P+2E Nr. cadastral 229530

Agenţia Naţională Anti-Doping - sediu

Suprafaţă construită = 262 m2

Suprafaţă

desfăşurată = 996 m2

Regimul de înălţime S+P+2E

N = Institutul Naţional de Cercetare în Sport bd. Basarabia nr. 41 A, sectorul 2, Bucureşti N .C. 14682 E, S şi V = Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu” nr. 37-39, sectorul 2, Bucureşti N.C. 18667

Bucureşti,

sectorul 2, bd. Basarabia nr. 37-39

2007

2.730.000

Legea nr. 213/1998

Autorizaţia de construire nr. 102/7B 04.02.2005

Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 34.533 din 17.07.2007

 

153520

8.29.08

Imobil construcţie - parter sediu

Nr. cadastral 209772

Agenţia Naţională

Anti-Doping

CUI 18018990

Suprafaţă construită - 214 m2

Suprafaţă desfăşurată -214 m2

Suprafaţă utilă - 178,41 m2

Carte funciară nr. 209772

S = Agenţia Naţională Anti-Doping, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, Bucureşti C.F. 229530 N, E, V =

Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, Bucureşti

Bucureşti,

sectorul 2, bd. Basarabia nr. 41 A

2007

260.000

Legea nr. 213/1998

Hotărârea Guvernului nr. 719/2007

În administrare

153521

8.29.08

imobil teren

 

Suprafaţă - 320 m2

Carte funciară nr. 229530

C.F. 18667 N = Institutul Naţional de Cercetare în Sport,

bd. Basarabia nr. 41 A, sectorul 2, Bucureşti C.F. 209772 E, S şi V = Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, Bucureşti C.F. 18667

Bucureşti,

sectorul 2, bd. Basarabia nr. 37-39

2007

909.500

Legea nr. 213/1998

Hotărârea Guvernului nr. 720/2007

În administrare

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părţii din imobilele aflate în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping în administrarea Laboratorului de control doping

 

Nr. MF

Cod de clasificare

Adresa imobilului care se transmite

Vecinătăţi

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Valoarea de inventar a imobilului

Baza legală a dării în administrare

Anul dobândirii

Caracteristicile tehnice ale imobilului

158555

Parţial

8.29.08

Bd. Basarabia nr. 37-39,

sectorul 2,

Bucureşti

S = Agenţia Naţională Anti-Doping, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, Bucureşti C.F. 229530

N, E, V = Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, Bucureşti

Agenţia Naţională Anti-Doping

CUI 18018990

Laboratorul de control doping

Valoarea de inventar a spaţiilor care se transmit Laboratorului de control doping - 484.300 lei

Codul civil

Hotărârea Guvernului nr. 516/2013

Hotărârea Guvernului nr. 719/2007

Hotărârea Guvernului nr. 720/2007

Autorizaţia de construire nr. 102/7B din 4,02,2005

Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 34533 din 17.07.2007

2007

Parter

Suprafaţa utilă -143,38 m2

Hol -17,94 m2

Camera frigorifică -13,70 m2

Grup sanitar -10,41 m2

Birou -12,30 m2

Laborator - 12,77 m2

Laborator - 20,34 m2

Laborator -15,41 m2

Laborator - 12,77 m2

Laborator - 15,72 m2

Laborator - 12,02 m2

Suprafaţa utilă 46,41 m2

Subsol Magazie

reactivi -17,48 m2

Cercetare - 28, 93 m2

Suprafaţă construită convenţională - 200 m2

Suprafaţa utilă - 236,2 m2

Regim de înălţime Subsol + Parter

Carte funciară 229530

153520

Parţial

8.29,08

Bd. Basarabia nr. 41 A,

sectorul 2,

Bucureşti

N = institutul Naţional de Cercetare în Sport, bd. Basarabia nr. 41 A, sectorul 2, Bucureşti N.C. 14682

E, S şi V = Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, Bucureşti N.C. 18667

Agenţia Naţională Anti-Doping

CUI 18018990

Laboratorul de control doping

Valoarea de inventar a spaţiilor care se transmit Laboratorului de control doping = 260.000

Codul civil

Hotărârea Guvernului nr. 719/2007 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Agenţiei

Naţionale pentru Sport - Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping

2007

Parter

Suprafaţa utilă - 178,41 m2

Depozit - 3,41 m2

Cameră

frigorifică -11, 66 m2

Arhivă - 15, 20 m2

Laborator - 12, 74 m2

Laborator - 8, 65 m2

Laborator - 20,27 m2

Laborator - 33,45 m2

Laborator - 9,70 m2

Cameră

tehnică - 7,90 m2

Hol - 7,44 m2

Grup sanitar-7,48 m2

Hol - 3,85 m2

Birou - 35,96 m2

Suprafaţă

construită - 214 m2

Regim de înălţime Parter

Carte funciară nr. 209772

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006)

 

Numărul maxim de posturi = 53, inclusiv demnitari

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A AGENŢIEI NAŢIONALE ANTI-DOPING

 

COMISIA DE AUDIERE A SPORTIVILOR ŞI A PERSONALULUI ASISTENT AL SPORTVILOR CARE AU ÎNCĂLCAT REGLEMENTĂRILE ANTI-DOPING

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING

 

COMISIA DE APEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA DE ACORDARE A SCUŢIRILOR PENTRU UZ TERAPEUTIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL DE PREVENIRE  ŞI COMBATERE A TRAFICULUI ILICIT DE SUBSTANŢE CUPRINSE ÎN LISTA INTERZISA

 

 

 

 

 

 

PREŞDINTE

 

CONSILIUL DIRECTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN*)

CABINET PREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

VICEPREDEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA ECONOMICA, ADMINISTRATIV, JURIDIC ŞI RESURSE UMANE

 

DIRECŢIA GENERALA DE TESTARE, ANTITRAFIC SUBSTANŢE INTERZISE, RELAŢII PUBLICE Şi INTERNAŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Compartimentul audit intern se organizează la nivel de birou

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

INSTRUCŢIUNI

pentru modificarea anexei la Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 111/2013 privind atestarea personalului navigant care încadrează ori urmează să încadreze posturile de specialitate de la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne

 

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor Interne emite următoarele instrucţiuni:

Art. I. - Anexa la Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 111/2013 privind atestarea personalului navigant care încadrează ori urmează să încadreze posturile de specialitate de la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 26 iulie 2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

Art. II. - Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 22 iulie 2016.

Nr. 115.

 

ANEXĂ

(Anexa la Instrucţiunile nr. 111/2013)

 

CONDIŢII

pentru înscrierea la examenul de evaluare a competenţei profesionale în vederea atestării

 

Nr. crt.

Funcţia/Postul

Categoria de personal căruia se adresează

Cursul necesar

(pentru prima acordare a atestatului şi pentru reînnoirea atestatului)

Stagiul minim de îmbarcare

Excepţii şi observaţii

0

1

2

3

4

5

1

Comandant navă maritimă/fluvială

Ofiţeri

- curs de iniţiere/curs de perfecţionare pentru reconfirmare comandant navă maritimă/fluvială

- curs de perfecţionare în vederea conducerii navelor din altă categorie de atestare (după caz)

3 ani în funcţia de ofiţer secund sau de comandant şalupă maritimă/fluvială

 

2

Comandant navă fluvială

Agenţi/subofiţeri/ maiştri militari

- curs de iniţiere/curs de perfecţionare pentru reconfirmare comandant navă maritimă/fluvială

3 ani îmbarcare

 

3

Ofiţer secund navă maritimă/fluvială

Ofiţeri

curs de iniţiere/curs de perfecţionare pentru reconfirmare ofiţer secund navă maritimă/fluvială

1 an îmbarcare

Absolvenţii Academiei „Mircea cel Bătrân”, specializarea navigaţie, hidrografie şi echipamente navale, sunt exceptaţi de la stagiul minim.

4

Comandant şalupă maritimă/fluvială

Ofiţeri

- curs de iniţiere/curs de perfecţionare pentru reconfirmare comandant şalupă maritimă/fluvială

- curs de perfecţionare în vederea conducerii navelor din altă categorie de atestare (după caz)

1 an îmbarcare

Absolvenţii Academiei „Mircea cel Bătrân”, specializarea navigaţie, hidrografie şi echipamente navale, sunt exceptaţi de la stagiul minim.

5

Şef mecanic navă maritimă/fluvială, şef mecanic şalupă maritimă/fluvială, şef componentă de specialitate electromecanică

Ofiţeri,

agenţi/subofiţeri/ maiştri militari

curs de iniţiere/curs de perfecţionare pentru reconfirmare şef mecanic

2 ani îmbarcare într-o funcţie din cadrul componentei de specialitate electromecanică

- Absolvenţii Academiei „Mircea cel Bătrân”, specializarea electromecanică navală, sunt exceptaţi de la stagiul de îmbarcare (pentru funcţiile de ofiţer);

- Absolvenţii Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, specialitatea motoare şi instalaţii electrice navale, sunt exceptaţi de la stagiul de îmbarcare (pentru funcţiile de agent/subofiţer/ maistru militar).

6

Conducător ambarcaţiune maritimă/fluvială

Agenţi/subofiţeri/ maiştri militari

curs de iniţiere/curs de perfecţionare pentru reconfirmare conducător ambarcaţiune maritimă/fluvială

 

 

7

Şef echipaj nave

Agenţi/subofiţeri/ maiştri militari

curs de iniţiere/curs de perfecţionare pentru reconfirmare componenta de specialitate navigaţie

1 an îmbarcare

Absolvenţii Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” sunt exceptaţi de la stagiul de îmbarcare.

8

Personal care încadrează componenta de specialitate navigaţie/armament/ comunicaţii şi

observare/electromecanică

Ofiţeri şi agenţi/subofiţeri/ maiştri militari

- curs de iniţiere/curs de perfecţionare pentru reconfirmare componenta de specialitate navigaţie/armament/ comunicaţii şi observare/electromecanică pentru nave maritime/fluviale;

- curs de schimbare a specialităţii (după caz)

 

 

9

Pontonier/personal auxiliar

Personal MAI

- curs de iniţiere/curs de perfecţionare pentru reconfirmare personal auxiliar

 

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind delegarea către Autoritatea Aeronautica Civilă Română a competenţelor de acordare a derogărilor prevăzute de art. 14 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 14 alin (4) al Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” ca autoritatea naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional,

în temeiul prevederilor art. Salin, (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se deleagă Autorităţii Aeronautice Civile Române competenţa acordării derogărilor prevăzute de art. 14 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Autoritatea Aeronautică Civilă Română exercită atribuţiile prevăzute la art. 1 în limitele competenţelor ce îi revin potrivit legii.

Art. 3. - Autoritatea Aeronautică Civilă Română informează Ministerul Transporturilor ori de câte ori acordă derogări potrivit delegării de competenţe prevăzute la art. 1.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 599.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0262 Valea Iadei

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.517/AC din 2 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor nr. 4.860/BCFM din 9 decembrie 2015, Decizia nr. 770 din 21 decembrie 2015 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Avizul Ministerului Culturii nr. 2.399 din 21 aprilie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 38.431 din 18 aprilie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 89.634/322.163 din 27 aprilie 2016, Adresa Direcţiei generale păduri nr. 27.877/ES din 14 aprilie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0262 Valea Iadei, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0262 Valea Iadei, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 iunie 2016.

Nr. 1.122.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.